Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1895

10 64 11 09 18 88 ï sV 8 88 8 44 4 60 11 01 18 89 K ff 4 67 11 08 11 86 H 6 04 11 16 18 48 f H ff 6 11 11 14 18 88 18 68 1 44 8 60 4 08 6 80 KOTTIRDIU GOUDA 8 86 8 40 9 61 10 88 11 60 18 80 1 46 10 88 ff 1 66 II 10 8 ff S OS 10 48 ff 8 09 8 65 9 68 lO lI 10 68 18 08 18 40 9 16 17681 80061 17711 80186 17718 80171 17761 80819 1776 80868 17793 80890 17814 80843 17849 80483 17918 80443 17960 80488 17974 80689 18088 30679 18978 80648 18090 80713 80788 80986 18861 90960 14978 14999 16040 16068 16081 16098 16131 16183 16808 18807 16876 16316 16389 16368 16404 16416 16417 8886 11674 8861 11609 8997 11688 9017 11909 9068 11977 9076 11996 9116 18097 9861 18183 9877 18166 9884 18186 9889 18196 9317 19888 9668 18341 9686 18347 9617 18409 9684 19466 9063 19638 1884 4681 7006 1911 4688 7010 1991 4686 7036 1964 4660 7068 1977 4669 7819 8098 4713 7306 9849 4736 7689 9866 4788 7386 8886 4769 7366 9836 4866 7490 8396 4916 7448 8403 4960 7611 2670 4969 766 3679 4981 7673 8640 6086 7676 6099 7681 6183 76868704 6136 7676 sterkte van zeetig man in het district Kflstendil de Macedonische grens heeft overschreden De Bulgaarscbe gelukzoekers werden echter door de Turksche troepen teruggedreven Dergelgke tgdingen komen ook uit andere grensplaateen Het schgnt derhalve dat de beweging in Macedonië nog niet geheel is bedaard In Bulgargs daarentegen blgit alles rustig in afwachting van de komst van vorst Ferdinand Tot duaier houdt de Bulgaarsche vorst zich nog op te Ebenthal bg zgne moeder prinses Clementine Waarscbgnlgk zal Ferdinand den 14den Augnatns te Sofia terngkeeren op den dag waarop hg in 1885 te Tirnova tot vorst werd gekozen Verder is nog niets over de plannen van den Bulgaarschen vorst bekend Nu begint ook de Servische regeering zi ïh te roeren Voor eenigen tgd achtte de Servische minister van bnitenlandscbe zaken zich verplicht te Sofia opheldering te vragen over de plannen welke Bolgarge ten opzichte van Macedonië heeft De Bulgaarsche minister Natachewits antwoordde dat het noodig was maatregelen te nemen teneinde te verhinderen dat uit Servië den Macedoniërs hulp zal worden gezonden Blykbaar wenecht ook de Serviiche regeering mee te doen indien het m Bulgarge of Macedonië tot verdere ongeregeldheden mocht komen Den 14en Augustus den dag van Ferdinands verkiezing tot vorst van Bulgarge viert koning Alexander van Servië zgn 19en verjaardag Deze feestdag zsl te Bergrado met groote feestvreugde worden herdaott Wellicht bliikt hel dat deze dsg voor het Balkan schiereilaud zich door byzondere gebeurtenissen zal kenmerken In elk geval behoort de 14e Augustus tot de merkwaardige dagen indien althans vorst Ferdinand inderdaad gevolg geeft aan zgn voornemen om dan naar Sofia terug te keeren Men zal dan althans eenige zekerheid ïerkrggen over don verderen loop dien de zaken in Bulgarge zullen nemen Intosschen wordt te Weanen nog steeds gesproken over hetgeen te Isohl is verhandeld tttsschen keizer Frans Jozef koning Karel van Rumenië den Oostenrgkschen minister van buitenlandsche zaken graaf Goluchowsky en den Doitsohen gezant te Weenen graaf Eulonhnrg Ondanks de verzekeringen zoowel ts Bucharest als te Weenen afgelegd dat deze conferenties geen byzondere politieke beteekenia hebben wordt daar door eenige bladen volgehouden dat Uumenië zich inderdaad officieel bg het Drievoudig Verbond heeft aangesloten Dat deze geruchten aan do orde blgven zoolang de toestand op het Balkanschioreilaod nog niet volkomen is gezuiverd is zeer natuurlgk Voorloopig kan men er zich toe bepalen ze eenvoudig voor kennisgeving aan te nemen Nieuwe DASSEN en Linnengoed L van OS Ai Of UDA Kleiweg E 73 73 OOUDA Beurs van Amsterdam slotkoor Vl Vor kra lOl i 84V M l 84 V Vi ♦ Vi 7Vl 7 oev 106 60 90 86V Vis lis 91V 48V lOO 97 ey 688 603 Ol a 60V 1087 801 186V 78 1011 loov 146 98V 10 AUGUSTUS Niniatinn Oert Ned W 8 S idits dito dito 8 dito dim dito S i HOSOA Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUa Iniohriiving 1862 81 6 OosTam Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 8 PoETuail Oblig met coupon 8 dito ticket 8 KusuHD Ubl Bioneul 1894 4 dito Oeoona 1880 4 ditobiiBothi 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SfAiija Perpet schuld 1881 4 Tüaxau Gepr Conv Isen 1890 4 Geo leening serie D Geo leeuing serie ü ZlllDAni lllP V obl 1899 5 Maxioo Obl Buit Sch 1890 6 VaNzztriLi Obl 4 onbep 1881 Akstiedam Obligatien 1896 8 aorrnaDAM Sted leen 1894 3 Nan N kit Hindelsv aand A audsb Tab Mij Cortiioateo DeilMaatsohsppij dito Anih Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij dor Vorstenl snd s Gr Hypotheekb paadbr S i NsderUndsohs buk asad Ned Hsndelmastsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito 8 OoaTls Oost Hong bankaaad KcBL Hypotheekbank pandb AHEaiKA Baait hypotli piudb 6 Maxw L 6 Pr tien oert 6 NlD HoU IJ 8poorw MiJ aaud Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegni aand Ned Zuid Afrik 8pm land 6 dito dito dito 1891 dito 6 TAIJ Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid ll l Spwmij A H obl 8 PoLax Warschau Weenen aaud 4 Rest Gr Eusi Spw Mij obl 4 Ballisohe dito aand Fastows dito aand 6 Iwang Dombr dito aaad 6 K nk 0h Aïo 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 imalXA Cent Pao 8p Mü obl 6 Ohio kNorth W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver li Bio Or Bpm oert v a lUinoii Central obl iu goud 4 Louisv k NaikvilloCert v aand Mexico N 8pw Mi lehyp o 6 Min Kansas v 4 pot pref nd N York Ontario k West aaad dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Maait obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col lo hyp 0 6 Oakada Can South Urt v aand Ten C Ball k Nav le h d o 0 Amatord Omnibui Mij sand Rotterd Tramveg Blaati asad Nio Stad Amsterdam aaad 3 8t d Botlordam and 3 Baioiz 8tad Antivorponl887 8 i Stad Brussel 1886 2 i HoNO Thoias Eegullr Gosellsoh 4 OosTINR StaaUleenlng 1860 6 K K Oo t B Or 1880 8 8PAHH Stad Madrid 8 1868 Nin V r Boa Hyp Spobl oert 84V 86V 78 38 10 7 1 7 ur 106 61 641 1 164V 991 68V 81V 108 1017 98 104V 148V 1841 14V 104 69Vs 101 1131 1061 40 561 Vl 820 194 108V 108 1031 1081 122 129V 167 401 lllV 6 y 64 34 9 Staats loterij 8eKlasie Trekking vanUaandag 18 Augustus 1896 No 7167 86000 No 6482 ƒ 1600 No 186 eu 2U7 ieder ƒ 1000 No 11898 16486 en 17018 ieder ƒ 400 No 4847 en 6687 ieder 200 No 39 1680 6177 6303 13862 16693 16757 en 20408 ieder 100 14V 101 8vi Prijzen vau ƒ 46 106 2773 6146 7698 9694 12646 166 2819 6269 7714 9716 18672 163 3880 6278 7798 9798 12718 221 2892 6811 7749 9731 12886 263 2989 5380 7761 9790 12830 261 2946 6S90 7786 9873 18898 276 2990 6391 7798 9886 18988 304 2998 6994 7843 0944 18008 936 3029 551S 7878 9986 13047 842 3094 S640 7886 9997 18217 460 3129 6680 7887 9999 18288 604 3246 5724 7895 10011 13316 660 3898 5781 7912 10073 13496 716 8336 5830 7975 10136 13617 739 3344 6886 7989 10141 18636 749 3483 6972 7998 10184 18601 890 8694 6046 8029 10S06 13686 933 3743 6185 8141 10386 13723 940 8746 6176 8167 10841 18760 976 8767 6198 8103 10297 19807 1001 9771 6228 8231 10889 18816 1021 3774 6249 8888 10406 13828 1048 379S 6296 8296 10416 18933 1078 3808 6863 8361 10464 13946 1061 8818 6399 8371 1061 14009 U67 3856 6 65 8494 10616 14040 1197 3862 6488 8487 10704 14196 1301 3887 6610 8441 10747 14803 1341 3889 6523 8443 10767 14981 1416 8968 6683 8466 18008 14285 1461 4024 6616 8628 10806 14866 1430 4035 6638 8660 10848 14869 1614 4062 6660 8592 1084 14298 1518 4110 6672 6600 10888 14346 1668 4119 6729 8618 10932 14871 1687 4227 6756 8689 11051 14377 1593 4241 6806 8698 11147 14648 1611 4858 6861 8780 1118 14649 1697 4269 6892 8805 11264 14662 1720 4381 6903 8811 11876 14707 1761 4492 6953 8836 11466 1481 1810 4496 6965 8866 11S28 14887 1860 4510 6994 8879 11667 1491 16469 18405 164 6 18448 15591 18660 15622 18656 15666 18668 15693 18569 15773 18686 16816 18636 16884 18677 15909 18681 16068 18659 16128 18788 16140 18800 16162 18816 16193 18919 18814 18923 16S27 19005 16886 19011 16841 19078 16497 19084 16611 19087 16668 19116 16649 19134 16651 19118 16679 19986 16745 19298 16771 19300 16830 19318 16837 193 16964 19868 17044 19381 17064 19404 17164 19428 17216 19666 17981 19606 17848 18657 17963 19694 17388 19752 17383 19797 17489 19898 17696 19946 17620 19968 17676 iOOli 16V r IMreclc StJOorwegverWndiDgen met GOUDA Zomerdlesst 1895 AaDffevaogeD 1 Mei ïyü vao Greeswlcli aOBDA ROTTIKDill i ajo aei Q t7 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 8 48 H lSGEVmG lEMEESTER van GOUDA brengt kennis van de belanghebbenden Heer Directeur der Directe Dei i PM pr enz te Itotterdam op den 9 Angaünl 1895 executoir is v klaard £ en Kohier der belasting op het personeel dienst 1895 96 Nr 4 wgksn O en P Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen on dat heden ingaat de tormgn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Goada den 12 Angnalns 1895 De Boigemeeiter voornoemd K L MARTENS 16 10 7 86 7 47 t 8 90 4 08 4 DIN HIA e GOUOA 7 46 8 07 GOUDl DEN Hl 10 H ge 6 487 807 43 8 80 9 98 9 4610 1411 8618 161 88 8 44 8 68 8 48 4 UVoorb 6 64 10 90 1 44 Z Zegir6 08 ff ff ff 10 86 1 68 Ze ft 6 1 ff ff ff ff 10 46 8 0 ff ff Qnad 6 807 60 8 13 66 10 16 10 67 18 06 18 468 80 8 14 3 86 4 18 4 41 Stopt te Bleuwjjk KruUweg en Mootdorp LeidKbendus V T a K C H T G O D D A 10 11 84 18 60 3 10 8 68 4 48 6 36 10 83 11 61 ff ff 4 16 ff 6 68 ff 10 81 4 84 ff 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 AHSTCXDA H S O U D A 8 16 9 66 U 8 40 4 81 9 04 10 14 18 18 1 80 1 88 10 60 18 19 18 86 1 87 3 86 8 47 4 46 6 t7 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 164 67 ff 6 01 ff ff 10 06 t 08 ff 8 18 ff ff 10 168 90 ff 8 86 ff 10 87 6 96 6 67 7 44 8 819 9 8810 89 11 46 Goud 7 80 6 86 9 09 9 87 10 80 ZeT M 7 48 8 47 U O 18 37 ï ïegw 7 68 8 66 i 11 18 H 46 i Voorb 8 07 08 ff ff 11 87 16 66 t Hege 8 18 9 18 9 37 10 07 10 48 11 8818 49 1 081 67 4 06 4 17 e O l D 1 D I B 1 C H T 6 86 6 40 7 66 8 01 8 91 8 06 I0 1 ll 18 48 8 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 16 6 60 6 64 ff ff ff 11 14 8 87 ff ff 7 10 ff 10 9 6 69 7 03 8 18 ff ff ff 11 89 8 46 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 6 18 7 88 8 96 8 41 9 9 37 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 e O U D A A HSTIKBAM 1 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 66 10 16 Ws 7 1 9 10 1 60 18 46 1 4J0 M 8 18 11 16 H t jaaTT nlag nn de rbeidsinipectie otot 1894 u rencheneD Ook thaoa wordt door de inspecteara wed r geklat d dat m lommige o ader nemingen de werktgd nog Teel te lang i Daar waar Deo echter een proef neemt met rermiodsring van werkuren zyn de resultaten in den regel gunitig In een groote machinefabriek zoo verhaalt de iospectenr dar eerste inipectie waar Tioeger de werktgd U èb 12 aren bedroeg is de normale werktgd buitengewone drnkte nitgeaoDderd tot 10 ar u verlaagd terwgl het uorloon met Vio w d Terboogd Het reinltaat wu dat met dien korteren werktgd de prodnctie even groot was als vroeger In een andere fabriek de Maatachappü ter Terraardigiog Tan gasmeters enis te Dordrecht dtreotenr de heer J F H Roll werd een proef p uitgebreide schaal genomen of inkorting Tan het getal werkaren zonder nadeel roor patroon of arbeiders kon geschiedeo Vroeger werd daar gewerkt Tan 6 8 9 12 1 4 en 4 7 ta zanen dus 11 oren om de 14 dagen duurde de arbeid des Zaterdags betaal dag slechte van 6 1 uur en eindigde die des Maandags reeds te 6 nren voor 14 dagen maakte dit dos 126 werkuren Op dese fabriek zyn werklieden die per nor betaald worden en stokwerke Met Febroan 1894 werden de volgende Teranderiugeu ingevoerd Toorloopig als proef De uitbetaliug geechindt wakelyks ierw l de werktgden worden gewijzigd als rolgt s Maandags van 7 12 en van 11 6 des Zaterdags van 7 12 en van 1 4 de overige dagen van 7 12 en van ij 0 nar s morgens te 8 en s middags te 4 nnr knnnen Ite werklieden gedurende een kwartier iets gebrniken sooder evenwel bun werk ta verlaten dit maakt dos een geregelden arbeidsdunr van 57 uren per week of 114 aren per 14 dagen niet In een nog niet lang bestaande machinefabriek werd een op bepaalden termen te leveren ketel gemaakt waaraan omdat er op boete gewerkt werd gedurende 3 maanden moest wordon gearbeid Tan s morgens 6 tot s avonds 10 aren m t 2Vi schaftoren en bovendien nog 2 nachten s weeks ploegagewgze zoodat de werklieden dan te 8 uur s avonds vertrokken maar om reeds te 9i i nnr terag te keeren tot s morgens 5 om te 6 ik 6 uur dienzelfden morgen weer den arbeid te hervatten De ketel werd by onderzoek afgekeurd hetgeen in die fabriek nog nooit was gebeurd denzelfden dag waarop de patroon dit aan den inspecteur mededeelde waa nog een andere ketel op 13 atmosferen geperst maar in normale werkaren gemaakt die alleszins voldeed Sommige fabrikanten hadden ongemerkt dat er e morgens altyd meer geproduceerd werd ook in stukwerk dan s namiddags in denzelfden d a Maandags was de productie geregeld minder Herbaaldeiyk betuigden ook andere werkgevers vooral die per stok lieten werken dat thans met minder werkaren de productie toch niet verminderd was Datzelfde bleek ook in sommige bedrgven waar wegens karkelyke of andere feestdagen dikwijls een dag der week verzuimd moest worden 8 40 8 47 8 64 a oi t io 6 01 a i8 t ii 8 86 Uoud 80 Iteordreobl NieuwerVerk Oepelle lotlerduB 7 Otpdle Hieuweikerk UMrdreekt a d 7 86 7 88 7 8 7 46 7 66 6 i lO 6 ia 6 86 6 3 Oogde Oidew Woerdee mreebl Ooiule r e eieenaar eener troote parapluiefabriek die aanvankeiyk zeer klaagde by de invoering der arbeidswet en vroeger eenige malen vergunning tot overwerk had gehad verklaarde op de vraag van den inspecteur waarom by al siudit lang die vergonniug niet mear had aangevraagd dat hg met betzelfde personeel en in korter werktgd veel meer en beter werk krggt dan vroeger daar er sinds hg een opzichtares aanstelde veel geregelder werd doorgewerkt De inspecteur van de tweede inspectie doet ook belangruke mededeelingen aangaande den arbeidsdnnr en de verkregen gonstige resultaten bg verkorting van den werktgd Tevergeefs echter trachtte bg meestal de fabrikanten te bewegen minder lang te laten werken Op sommige dak pannen fabrieken was de werktgd zoo lang dat menigeen er ziek van werd Ik tiet niet na acbrylt de inspecteur dezen werklieden en bun bazen de gunstige resultaten mede te deelen die in andere werkplaatsen en ook in enkele pannenfabrioken werden verkregen van vermindering van den werktgd en boe tg bgv bg verkorting met een half uur ca bntrekkfilgk korten tgd souden ervaren dat de productie niet verminderd maar vermoedeIgk vermeerderd was Slechts een enkele pannanmaker verklaarde sieb bereid de proef te wogen indien dit ook door zgn kameraden werd gedaan In dat geval opperde de iHtas hiertegen echter bezwaren c lo de bedrgven waar met machines gewerkt werd verwachtte men van een vermindering der werkureu weinig heil want de productie was volgens bun meening geheel afhankelgk van de snelheid van bet kracht werk tuig Toch bestaan er voorbeelden om de onjaintbeid dezer bewering aan te toonen Zoo vernam de inspecteur van den heer J 0 F Lanrillard ingenieur te Deventer dat hy in zgn aardeboizen en terrocotta fabriek de gunstigste ervaringen bad opgedaan met den verkorten werkdag lu die fabriek worden de buizen door middel van hydraulische persen vervaardigd Gedurende 1892 werd aldaar gewerkt van a morgens 6 uur tot s namiddags Snor met 2 uren schafttijd een werktgd derhalve van 12 uur Deze werkttijd werd in 1893 verkort door met onveranderde scbafttyden het werk te 7 uur te doen eindigen Uit de boeken bleek nu dat hierdoor niet alleen deprodactte per uur aanzienlgk steeg maar bovendien dst van de meeste der afdestiagen een grootere hoeveelheid dan vroeger werd geproduceerd In een groote ateenbouwery en in een molenmakerg bad men dezelfde ervaring opgedaan Ëiudelgk de derde inspectie Ook hier dezelfde resultaten Ook dit jaar zoo achr jft de inspecteur bleek my in verschillende bedrlJTeu waar de werktgd tot 10 a 1 uur was verminderd dat dit tot goede resultaten had geleid Zoo toonde bet hoofd van een groote kistenmakerij met cgfers aan dat met lOVi aur werken de productie grooter was dan toen hg 12 uur liet arbeiden Hy voegde er nog aan toe dat indien het eens voorkwam dat men om bgzondere reden langer moest werken dit aan de mindere productie van den volgeoden dag te bemerken was Toch leerde ook de ervaring dat men zonder productieschade niet te veel kan daten In een drukkery waar men den acht urigen werkdag reeds hud ingevoerd had men den werktgd weer met twee uren moeten verlengen omdat de productieprys te hoog werd De Nederlander c Het viaschersdorp Preil op de Eorische Nehrung wordt langzamerhand bedolven onder het zand der verstuivende duinen Verschillende middelen daartegen zgn beproefd doch te vergeefs De regeering beeft thans besloten het dorp op te geven De bewoners moeten verhuizen naar een andere plaats die hun door de overheid aangewezen zal worden en zullen nit de schatkist daarvoor eene tegemoetkoming ontvangen 10 17 8 18 Op Woensdag 21 Aug a s zal door het LBgcr des Heils een karapdag gehouden worden te Goor op het soboone landgoed Twickel voor deze gelegenheid welwillend afgestaan door graaf Bentinck De kampdag zal geleid worden door kolonel en mevr Oliphant bggestaan door vele staf n veld officieren en wordt ditmaal in het bijzonder voor de korpsen Apeldoorn Zatphen Deventer Arnhem Enschede Bt ngeloo Almeloo Nyverdal Zwolle en Kampen gehouden In bgvoegsels der Staatscourant van 11 12 dezer worden medegedeeld de opgaven over bet tijdvak van 1 Jan tot 31 Dec 1894 bedoeld in art 12 der wet vm 28 Juni 1881 StbI c 97 houdende wettelyke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drahk en tot beteugeling der openbare dronkenschap Uit dit verslag bigkt o a het volgende Het totaal der voor alle vergunningen betaalde prgzen was in Noord Brabant 101 428 85 Gelderland 116 020 50 ZnidHolland 213 185 98 Noord Holland 202 150 21 Zeeland 29 597 96 Utrecht 44 927 87 J Friesland 49 630 72 Overysel 48 643 65 Groningen 51 100 75 Drente 18 281 75 Limburg 31 810 Het totsal der inrichtingen waar krachtens vergunning sterke drank wordt verkocht was op 31 Dec 1894 in Noord Brabant 4120 Gelderland 2857 Znid Holland 4182 NoordHolland 3744 waarvan alleen te Amsterdam 1453 met een opbrengst au 120 549 Zeeland 1187 Utrecht 1128 Friesland 1852 Overgsel 1538 Groningen 1897 Drente 791 Limbarg 1525 Aan het Ned Museum te Amsterdam zyn door den Minister van Marine ruiterzwaard n ten geschenke gegeven afkomstig van de £ ngeltcbe expeditie op Walcheren in 1809 Deze zwaarden verden tot nu toe in het artitleriemagazyo op s Rgks werf te Hellevoetsluia bewaard Üe hypnotiseur Gerling veroorzaaktfl in eene aéance te Berlyn groote opschudding door zyne verklaring dat er 26 gevallen bekend zyn van personen uit de beste familiën die in een krankzinnigengesticht geplaatst zyn omdat zy lastig waren voor de familie In een dorp by Taganrog Rusland zyn negen paardenkoopers die met een aantal paarden naar eene naburige kermis gingen 8 nachts vermoord Blykbaar gaf men hen drank met morphine in en doodde hen daarna De moordenaars zgn den volgenden dag gevonden in het bezit van 48 000 roebels die zg hunne slachtoffers hadden ontstolen Bg koninkigk besloit van 8 dezer No 43 zgn benoemd tot vertegenwoordigers der Regeeriog op het van 20 tot 22 dezer te Bazel te honden vgfde internationaal congres tot wering van misbrnik van sterken drank lo mr J Heemskerk Azu minister van staat en lid van den Raad van State en 2o dr W P Royacb adviseur voor demedische en veterinaire politie beiden te S Gravenhage St Ct c Hoezeer de muziek van Wagner na kennismaking in den smaak der Franachen valt blykt wel hiernit dat onlangs aan de erfgenamen van den grooten toondichter 100 000 fr aan tantièmes werden uitbetaald van de opvoeringen in Frankrijk gedurende het eerste halfjaar van 1895 Men Bchrgft Op een der examens voor hoofdonderwi zer die tegenwoordig gehouden worden deed zich hei volgend vermakelyk geval voor Iemand die met teekenen bezig was stond op om het voortbrengsel zgner handen in oogenschouw te nemen 7 11 7 80 6 33 7 60 6 68 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 Utnebl Woerdea Ottdowiler Oouili 6 60 IJO AKiterdui Wp Oosda Bg het weder plaats nemen had b j het ongeluk wat veel op een kant van zyu bankje te gaan zitten waardoor achtereenvolgens op den vloer terecht kwamen een hoofdooder wyzer in spé een zitbankje eenig teekengereedschap een vel teeken pier en een teekenbord Wie bet eerst lag had ook het eerst zgn tegenwoordigheid van geest gekregen en zette weldra alles terecht ook zichzelf terwgl hg zucht ide val des candidaats was groot maar morgen zal deszeUs val grooief zgn Den anderen d viel hy werkelgk nog acht anderen die veel gelachen hadden ïn zgn val meesleepende in den onpeilbaren afgrond der veeleisohende examinatoren De minister van vratersUat maakt bekend dat op 24 Juli jl omstreeks 7 uren voorm in de Noordzee op oogereer 1350 meter benoorden het Noorderhoofd van den Rotterdamschen Waterweg en op ongeveer 2000 M uit de kust een vaartuig baggermolen ia gezonken genaamd IJmuiden I dat krachtens artt 1 en 2 der wet van 23 Juli 1885 Staatsblad no 15U het vaartuigna verloop van twee dagen na dagteekaningder Staatscourant waarin deze bekendmakingia opgenomen van rgkswege zal worden opgeruimd Stct Te Znid Beieriand is een 14 jarige knaap van een paard gevallen Spoedig daarna overleed hg aan de gevolgen van den TWUg De toestand van de jonge hertogin van Aosta prinses Hélène van Orleans die zich gelyk men weet een ernstige ziekte op den hals heeft gebaald door na een vermoeienden rit te paard een koud bad te nemen is minder gunstig geworden De koorts neemt steeds toe on de hertog van Aosta heeft reeda om de gravin van Pargs de moeder der hertogin en den geneesheer der bmilie van Orleans doen telegrapbeeren De witte mieren plaag van het poat en telegraaf kantoor te Leeuwarden scfagnt thans een einde te hebben genomen Men ziet ze ten minste aedert eenige weken niet meer En nu moet men weten dat Juli en Augustus als de wgQes uitvliegen de ergste maanden in deze zyn Of ze voorgoed zgn verdwenen zat intuBScben nog later moeten blgken als het tgdstip is gekomen dat de jonge mieren zich vertoonen Als eene merkwaardigheid deelt men uit Wamel aan de A Cc mede dat voor eenigen ttjd een koe door den bliksem getroffen werd terwgl drie andere koeien die in dezelfde weide liepen plotseling daarop eveneens stierven zonder getroffen te zgn Uit verschillende streken in Amerika zgn berichten ontvangen van wolkbreuken die verwoestingen hebben aangericht Vooral te Socorro in New Mexico moet de to ebraohle scbade zeer groot zyn Te Adelaide in Colorado werden vgftig huizen verwoest en Oaaper in den staat Wymong moet voor eon gedeelte door den regenvloed zgn bedolven Op al die plaatsen zyn menschen verdronken of vermist De gepensioneerde Oost Indische cavalerist Julias Protzmann wonende in de gemeente Borne had in 1885 by de opheffing van de posten van Djerir Lepongarra een vgaudelgken kogel schuins onder het rechter schouderblad gekregen Men kon er destyds niet in slf en dien te verwgderen In de tien jaren is de kogel omstreeks meter gezakt en thans ia hg door een geneeaheer nit de rechterzyde te voorachgn gehaald De patiënt gevoelt zich nu zeer verlicht 9 87 10 04 10 11 10 18 10 27 8 06 9 10 6 80 6 SII 6 ST 6 44 6 60 Tina di Lorenzo de bekende Italiaansebe tooneelapeeUter de mooie mededingster van Eleonora Dose reist tegenwoordig in Amerika In Montevideo maakte zg o a eiken avond 1 8500 en ontving bovendien aan jnweelen en geschenken een waarde van meer dan f50000 6J1 6 61 9 41 6II 1 6 6 17 6 11 7 68 6 17 ff ff 6 18 ff 6 48 ff 6 47 6 63 8 8 9 38 68 10 08 I 10 19 7 60 8 09 9 07 9 88 ff 9 36 8 41 9 49 10 84 10 64 8 8 49 6 9 7 46 O 1 10 PosterUeD en Telegraphie Ta Ampenan op het eiland Lombok in Ned OoatIndië ie een poitkentoor opgericht hetwelk mede TOot den dienst der p kketpo t ia het internatiotiul erkeer ia opengesteld Te rekenen nn 1 Aagoetns a s kannen gewone pakketten het gewicht Tan 5 Kilogrammen niet te boren gaande door tas ohenkomst Tan de Fransche Administratie worden verzonden naar de eilanden St Fiere en Miqoelon by New Fonndland Het in Nederland te heSen port bedraagt voor elk pakket f 2 50 Elk pakket behoort ran twee doaanoTerklaringen vergeseU te tgn De verzending der pakketten sal geschieden lang den weg van Calais Dover Halifax Benoemd 1 Aug Tot commiea der postellen 4de klasse de auruamerair W Rooseboom te Leeuwarden tot commies der telegraphio 4e klasse W A Horsthuis te Amsterdam IB Aug Tot brieveogaarder te Jorwerd A Rauwerda tot klerk der poateryen en telegraphie 2de klasse P B Bosch te Amsterdam telegraaikantoor F W Simon te Amsterdam it A C A G Pietersen te Rotterdam it A Aldenberg te Amsterdam it J H Hodiamont te Rotterdam it B L Yermenlen te Rotterdam it Mej B M Tinbergen te Amsterdam it A B Noteboom te Rotterdam it J Piekee te Amsterdam telegraaikantoor R R Sartorias te Amsterdam it R de Boer op het boreel van den inspecteur der posteryen te Zwolle S J van den Huoff te Amsterdam telegraaikantoor G Goedhart te Amsterdam it H van Nieuwenhnijze te Rotterdam it Mej G H A Claassen te Rotterdam it Mej J M E van Velthnysen te Amsterdam it Verplaatst 1 Aug De adsistent W A Lanreuse van Rozendaal naar het bureel vaa den inspecteur der poitergen te Breda 16 Aug De klerk der telegraphie 1ste klasse J M C den Brengom do Haas van het Hoofdbestuur naar Sittard de klerk der telegrahie 2de klasse B vau Ham van Sittard naar Wolvega Geplaatst 16 Aug Te Amsterdam telegraaikantoor de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse B F de HoRson thans met verlof Verlenging van verlof veileeud wegens ziekte aan den commies der posterijen 2e klasse jhr J D A Quintas tot 31 Jan 1896 den commiea der poster en 3de klasse J J Bysterins Heemskerk tot 23 Aug 1895 Verlof verleend wegens ziekte 25 Jnli Aan den adjunct commies by de Rökspostspaarbank S A H Wierdeman tot 1 Sept 1895 Ingetrokken de verplaatsing van dou commies der telegraphie 3de klasse A H Pans van Maastricht naar Oudenbosch Eervol ontslagen 26 Juli De brievengaarder te Termnnterzgl A Vos 1 Ang De commies der telegraphie 1ste klasse G H Harmes te Amsterdam Baltenlandsch Overzicbt Schoon de glasblazers te Carmanx hebben verklaard dit zfl het werk weer wjlden hervatton is dit toch nog niet hervat De directie heeft op de kennisgeving geantwoord dut zn zich voorbehoudt bekend te maken wanneer de hervatting kan plaatshebben Twee redenen hebben de directie daartoe bewogen lo de geheele ongemotiveerde en onverhoedsche wflze aarop de arbeid werd neergelegd en 2o de brutale proclamatie welke door de opgeruide werklieden legeiyk met het boslnit tot hervatting van den irbsid werd uitgevaardigd De zin van die proclamatie kwam ongeveer hierop neer dat men ja wel hel werk zou hervatten maar borgen geen kwytsobelden was en men wachten zon tot de glasblazers van het heele land voor een gemeenschappelijke gedragslijn gewonnen waren Het socialistische Kamerlid Janrès heeft nu eengrot telegram gezonden aan den Minister president Ribot waarin hfl dreigt met geweld bloodstorting en al wat sociaal heet Men begrijpt dat de gemoederen U Carmaui onder deze omsUndigheden weer mg verhit raken De Pranscho Regeering laat er zich thans veel aan gelegen liggen de publieke opinie ten opzichte van Madagascar geregeld nu eu dan oerast te stellen niet zoozeer door telegrammen van het eiland als wel door offlcieose maedeelingen die niet eens handig zgn gesteld daar zy te veel verraden dat zg te Psrflii zyn gemaakt Zoo schryit de Temps dat in Juni de koorts zeer sterk onder de troepen op Madagascar heerschte maar de ziekte door d chlnine voor een groot doel werd bestreden de toestand was op die wyze veel verbeterd andere vyanden echter waren de muskieten die de soldaten uit den slaap houden en de mieren die ook veel last veroorzaken De manschappen blaagden over gebrek aau vyanden bet eenige dat zy te schieten krygen zgn kaaimannen die aan alle kanten uit moerassen en rivieren opduiken de krögstnoht wordt overigens uitstekend gehandhaafd De Franschon doen zich zelven een oorlog aan die aan het Franiche ras meer nadeel doet dan zelf een oorlog met een vereenigd Europa zou vermogen De bevolking in Frankryk gaat steeds achteruit Wat het ryk aan koloniën heeft daar het geen extra bevolking voor koloniseeren heeft is daarom vaak gevraagd In de uienwe werelden van over zee in da toekometrijken zal het Frauache ras ontbreken De Italianen bevolken ZuidAmerika doch anders zal de nieuwe wereld en zullen Amerika eu Australië bgna uitsluitend voor het voorbestaan der naverwante Engelsche en Duitsche rassen zorgen Wanneer men denkt aan at wat de wereld aan het begaafde artistieke oorspronkelgke Fransche ras te danken heeft is dit een trenrig vooruitzicht En toch moet de afkeer der Frauscheo voor een gezin van meer dan twee kinderen het gevolg hebbeu dat het ras uitsterft Ten laatste begint men dit in Frankrgk in te zien Het geographische congres thans te Bordeaux byaeo heeft eergisteren in zyu laatste fitting een merkwaardig besluit eenstemming aangenomen Het vraagt der regeering maatregelen te nemen fiscale of andere om het geboortecgfer te doen stggeu Het wil dus ontlasting van hoofden van gezinnen door extra belasting voor ongehuwde mannen en kindertooze ouders in te voeren Het congres verklaard o het volgende Indien Frankrijk gelgk nu een millioen tweemaal honderdduizend vreemdelingen binnen zijn eigen grenzen noodig heeft alleen voor zqne binnenlandsche ngverheid dan kan het land niet opgrwassen zijn voor de prachtige toekomst die zgn koloniaal ryk te gemoet gaat Hulp te vragen san de regeering om het geboorten cgfer te doen stygeo is weer iets echt Fransch 1 Die arme Staat moet het doen Doch het is te beargpen dat vaderlandslievende Frauscheo dia aan de toekomst denken van hun heerlgk land met zgn weergaloos verleden zgn rgk begaaft volk met schrik den achteruitgang der bevolking opmerken 1 200 000 vreemdelingen alleen voor de binnenlandsche nyverbeid noodig De laatste zitting van den Italiaanschen Senaat is een triomf geweest voor Crispi lu hoofdelijke stemming werden de welbekende financieele maatregelen goedgekeurd met 88 tegen 12 stemmen Voor men uiteenging nam daarop een der Senatoren het woord en noodigde zgn medeleden uit hulde te brengen aan den minister van financiën voor de schitterende uitkomst zgner pogingen een oitnoodiging wasrby de rapporteur zich aansloot De minister Sonnino betnigde zyn dank voor deze woorden en wees er op dat dit resultaat was verkregen door de samenwerking van alle ministers onder de leiding van Crispi Het evenwicht in de begrooting is hersteld eu de eenige weosch die nog te uiten viel was dat dit zoo zou blgven tot heil des vader lands Nadat Crispi den Senaat had dank ge zegd voor dieus zeer gewaardeerde medewerking eu een ander Senator nog den premieren het Kabinet had gelnk geweascht werd de zitting gesloten ledere spreker werd luide toegejuicht t Is bgna al te mooi om te dnren Het feit blgft echter dat de begroeting ditmaal sloit met een batig saldo von 9 500 000 lire terwgl die van het vorige een tekort van 137 000 000 lire aanwees Alleen maar over een jaar zal men eerst kannen merken of er inderdaad ook een batig saldo is van 9 millioen niet op papier maar in werkelgkheid Verleden jaar omstreeks dezen tgd werd ook door de Italiaansebe regeering uitgebRzoind dat Italië s geldmiddelen veelbelovend werden en dat y een overschot op het volgend jaar voorzag De rekening van het afgeloopen jaar sloot toon wel met een ontzaglyk tekort maar dat bednidde niets dit jaar zou beter zgn En als er menschen waren die hedenkelgk keken en zeiden datzelfde heeft de Italiaansebe regeering al jaren lang verteld en telkens blgkt het voorspelde overschot een groot tekort te wezen dan loonden de vrienden der regeering zich verontwaardigd omdat men haar wantrouwde Niettemin was het laatste tekort 137 millioen lire groot 1 Voor Italië is het te hopen dat de ministers zich nu niet meer zoo vergissen in de vermoedelgke ontvangsten en uitgaven Het Balkan schiereiland blgft nog steeds de aandacht eiichen Uit Sofia wordt nn weer aan de Frankfurter Zaitungi gmeld dat aane bemle ter