Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1895

34ste Jaargang Woensdag 14 Augustus 1895 No 6735 60IIM1HË fiOHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADYERTËNTIEN worden geplaatst rau 1 6 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midcL De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitJipndering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN I iiu j L j 1 i ii i i4HJM i iuuuii ij a wsi Mot teodoroii aandrang trok by hare handen van bet lietraaude gelaat en uu zag hy eeu oog waarik de liefde door de wolk der schaamte besnbimk o Killen vervolgde bjj heb je geen woordje voor mij Kn ik ken nog niet eens je naam voluit ui met bet geestige lachje dat Helmstedt loo goed kende vWat is de heerlijkste maand van h t Jaar F gaf hij baar te raden Augustas ik heb je lief antwoordde tij dadelyk en drukte baar voorhoofd tegen het ayna ik geloofde ik voelde al by onze eerste ontmoeting dat er eeu eerlijk man gekomen was om mi j van dien Mr Baker te ontslaan 1 Een oogterblindeode btlkaeastraBl opdtn voetga volgd door een donderslag die de roiten In d ramen deed trillen brak hunne zaligheid af en riep hen tot de warkelgkbeid terng waot meteen werd er driftig tegen de deur geklopt binoanahnis werden denren open en toegeslagen ao luide mannenstemmen klonken haastig dooreen Daar is wat gebeurd ftuiaterde Helmatadti hat mag weien wat bat wil maar ik moet op de aene of andere manier hier uit lieo ta koaen ala je vader mjJ soms roept moet ik preaaat s n 1 En hij trad snel naar het raam Niet daar uit I smeekte Kllan b m vasthotdend Maar allee ia wakker en ty mogen ons niet 1 ontd kkeii Op dit oogenblik viel hel sohijnael eener lutaarDover de plaats achter het buis en Dicks bekendestem riepi I iWwM Hmlii ABV£RTl£NTi£N Voor de fele bewgzen r B deelneming ontnngen n het orerlgden Tan mgnen geliefden Vader betuig ik mede nameoa de familie hartelgk dank L C ton 8TBBNBA0H Gouda 12 Angoitui 1895 gEgmSSEVDT T Bï deise wordt bericht dat er opr de Vergadering gehouden VBUDAG 9ADGUSTDS1895 door H H Patrooua der Timmerlieden besloten is bg grootste meerderheid de gevraigde verhoogiog van loon toe Ie stuB op 1 Jaa 1896 Op0nT aar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of llerhaiingsscliooi op de Kosteloou en Bewaarscholen De COMMISSIi ran TOEZICHT op het liAOEH ONDERWUS alhier maakt bekend dat de hiscbrU rlDg van Leerlingen wier plaataing men met den l i October t89S op een der borengenoemde aobolen verlangt gpichieden val in de echooUokalen op DINSDAG 27 AUGUSTUS 1895 dei namiddag ten Tjji uur Voor rerdete bgionderheden wordt rerwslan naar de aanplakbiljetten Namena de Commiaaie Ve Stcrttaru 3 H VAN DBa VOORT Qtmda 12 Auguatua 1895 Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda nitgfaonderd Zondaga te conaoltaeren rtn 10 tot 5 uur Tlte Allerwege bekroond met Sere Diploma a Gouden en Zilreren Medailles benerena Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World a Hjgienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldlieroeinil DniiveH Uorst Hoiiig Extract NELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIOBLOEH Ti II I vanSchaik Co gereatigd te aGravenhage Grtn middel is of kan worden u tgeronden welke de Melianthe overtreft liet ia ONBMBBOBPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en reraohillende bekroningen getuigt Bet terzaoht en geneest ONUIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadiae invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten akn de MELIANTHE bew ien ayn de overtuiging dat hare uitnemende en geneunde eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in fiacona van 40 ets 70 ets en 1 met ge bmikaaanwyzing vooralen van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbonk te t Qravenhagt W Verkragbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordneht J C RATSLANDi Boikoop B V WIJK Oudeaater Honda Saalpendnik sa A BauxiuN k Zoon RIJWIELEN Spaikbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tang end Rijwielen k f 140 renter alle oH elijke01EliDeELEN Bondsltijwielhersteller Aanbevelend J C DE HÏÏITEH Lange Tiendeweg 30 Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandacho uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in poatzegels en in eiken boekhaadei in Holland FEANSCHE STOOMVEEVERU SN Cheiuische WasscberiJ H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spêoi iteit Toor het stoomen en Terren raa lie Keeren en Dameogarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor bet ntoom n van plucne niantelB teeren bout enz Oord nen tafelkleedeii ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden o sohadelyk voor de gezondheid en folgens fltlial bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zijn de prgcen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Ünivorsiteits Prof Qdim Hofrad Dr Harlesa Bonn hebb n sedert 50 Jaren ab Torzachtend middel tegen hoeeten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht ia t byzonder aanbevelen wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes a 26 cent Alom verkrijgbur Shet Prachtwerk TllART Martelarea Teekrn In op M4RIA TUAKTI Koningin Veraohgnt in 10 ib 12 afl groot formaat met FRACHTIOE PLATEN Slechts 30 Cent per 11 tr per poat 5 Cent Ie aB bg eiken boekhandel ter inzage of bö de Uitgever P ST0KVIS WATERBBÜ8 iBoieh HindeliEierk U die Hoest gebruikt uit de Blikken Trommel VAN N KATER en Co Gedeponeerd OBOSlJtQBN Mik stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrjgbaar in nette Blikken Trommeltjes k 25 Jt bg onze bekende Verkoopera KROOTE LAllDBOnW TH lITOOllSTElLIMC E D A De MURWE LIJNKOEKEN Van GEOK LAaïï Koog i Zaan VERWIERVEN DE G 0 a d exL 3 v £ecLa ill © yaoogête bekroning Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken TbaoB is Ie 26o oplaj e versohenea van het boek De Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merlnlére Parijs Frengruber 1 OnJardin Bau metZ Parijs BoUChOt Psrgi Geh lUth Dr Schering Em isz ttaiL ür Cyurkoweoli ky Weenan Opporstafarts Dr JeOhl Weenon JppersUfirl Ur SohieSl K ig Chef arlB Dr Darses Parijs JhcfariiForestier Aken Uutriclsarts Ür GrOBBmann JuhlioKen nit nistriotiarlB Dr Busbaoh Z rli Krankarts Dr Steiugrebar CliareDtoQ Oonsoi ür v Asoheubaoh Corfu Dr med Corrazza Ven lii ADgevUle Parijs I Ijavabre Parijs Wille Taufkirohsn CabiliOt Arcachon Fortget honzao Gailloaeau Bor j deaux LabatUt Borileam BOUgaVel i a Fer rière L Hirsohfeld VVeeoeii II Lieber fansbruck Hammer Plauen II Weiner Waenou f AUBt Broctnu Matasohlechner ünxn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel taa dit irarkje i keanU te verspreiden omtrent len aard der 2enav2trakte hare oorzaken en fïevolgen oidernoht te geven en genezing Ie vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiotogiaohe ontdekking boa op de eenvoudigst denkWre wijze op ons zenuwgeslel kan i ewurkt worden en wel met een succes dataoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Hot wordt derhalve aan leder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlgneld lijdt welke zich kenmerkt door liabitucele hooldpljn migraine coDgcBtie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrast en onaangenaam gevoel erdor aan zieken die dQor Beroerte getroSen zijn eu aan de gevolgen daar van Igden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeiemk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings n koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versolijjnsebm van roortdurendangStgOVOel beneVOldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiceligbeid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde catliegoriea van zenUWlIjderS behooren zoomede aan bleek Zuohtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M OI KBaN k Co Heiligowog 42 Rotterdam f E van santen KOLFF Korte Hoofdsteog l utrecht LOBttï h PORTON Oudegraohl b d Gaardbrug F J2 BEIiROOi D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonstelling te Imsterdann het TAFELWATER uit de H0LLAINÜI4 BR01V te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrü van zer on organische stoffen overtreft elk ander Hineraal Tafelwater door zijn aangenamen smaak a groot gehalte aan dlgestie bevorderende zoute n 4 pCt PAITDBIIIEVEÏÏ VAN DE Pester Vaterldndischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Boreogenoenide Pandbrioven zyn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen tro ksïï u £g Ï S ïï i k J belasting volgens do Wet van 188 Arl rt V itT l L I Budapest Weenon en te AmStOr dam ton Kantore van ondergeteekenden lot don koers van den dag ö ui i m Volgens de Wel van 187 is op de gezamenlijke verpande hjpotheken prioriteit der houders vaa Paudbrieven ingeschreven waardoor hun het rooht op ie hjpolhecaite schuldvorderingen in da Mrata plaats la gewaarborgd Do ondergeteekrtiden uur hun verwijlende Proepeotus van 19 Janaari 1 1 on het Jaarverslu itt lastelliag over 189 bericMen dat zij voortgaan melden Verkoop der Jaarveruag a 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterl ndisoher Erster Sparcassa Vereln tot dea koers vaa deo dag WERTIiPJM GOMPRRTZ AMSTSRDAH Un IS 5 BINNENLAND aODDA 13 AogustuB 1895 Op Donderdag 15 Aag zoUen te BergAmbuht ter gelegenheid der kermis volksvermaken gegeven worden Dea morgens zal eene ringrydery met tilbaries plaats bebben terwijl dea namiddags onderscheidene volksspelen snllen plaats hebben alles om prgzen en premiën Door den heer L Vonk te Berg Ambacht werden in het voorjaar 53 aardappelen gepoot Bg bet rooien was de opbrengst wel 65 Liters In de fraaie raadzaal van bet nieuwe gemeentehuis te Berg Ambacht prgkt thans eene sierlgke hanglamp geschonken door den heer D Oskam Wethouder der gemeente Aangenomen het beroep bij de Ned Hervormde Kerk te Nienwerkerk a d IJsel door ds J L A Westerbroek van Ëerten te Berooskerke Blgkens een bg het departement van bnitenlandsche zaken uit Tanger ingekomen telegraphisch beriabt ia van de schadevergoeding welke door Hare Majeateits Kegeering naaraanleiding van den overval van hetNederia dschesebip Anna door Riffeensche zeeroovers vanMarokko geèischt waa aanvankelgk een bedrag van 95 pCt aan den tgdolgkon consolgeaeraal der Nederlanden te Tanger uitbetaaldjpworden 8tct De Ned Broodbakkeragezellenbond c hield Zondag ter gelegenheid van het congres een openbare vergadering in D Geelvinck t Kr waren afgevaardigden uit Amsterdam Don Haag Kotterdam Do Zaanstreek Arnhem au Leeuwarden tegenwoordig Versoheiden sprekers waaronder do gezjl Mol nit Den Haag voerden het woord en uit het gesprokene bleek dat het in de bakkerswereld nog lang niet ia zooals men het wensoht Er word op nauwe aaneensluiting aangedrongen ten einde verbetering te krggon in de toottandan verbetering van loon en verkorting van arbeidatgd Men sohrp aan da N Rold Ct € Terwijl zich onlangs bij het kantongerecht te Tmleo do zonderling rechtspraak voordeed dal de kantonrechter den opgedragen bealis FEVILLETOX aar het DuUick 40 ËHeDi kamer waa nu maar eene vensteibreedte Tan hom af ffKunt u mij nu verstaan MiuF begon bij zacht Jawel waar ataat u 8irP vroeg zij angstig Hier op de kroonlyst O Jesua Mr Helmatedt dan moet b vallen oeea dat mag niet dat kan niet I Helmstedt roeide dat Ellen el eens gelijk kon bflbben want bet veniterkoziJD waaraan hy ücb moest vasthouden was vlak en bad geen enkelen spyker kram of haak Miss Elliot ik moet a spreken zei hij de hand eu weinig veraohuivend whet is hoog tyd mag ik pfobamen bij uw vanstsr ta komen dan heb ik beter Uvaat Ja maar wees voorziobtig al u eens vial het is zoo donker Neen ik val niet ils u maar staan blijft waar a QQ staat want dan beb ik de goede richting en al viel ik dan was bet nog niets erg Toorzichtig saboof h zich naar bet eind van de krooal ft klemde aich met de rechterhand aan het koaqD vast drukte zich plat tegen den maar en dead met uitgestraktec linkerarm een wijden stap Maar o wea jn arm had al biaim het opgMoho aenden eed zelfstandig wgzigde zonder toestemming van de partg die den eed had opgedragen had thans bg gemeld kantongerecht het met de wet strgdige geval plaats dat de kantonrechter aan eene party den beshasenden eed afnam zonder dat de tegenpartg tegenwoordig was of was opgeroepen om daarbg tegenwoordig te zijn terwijl de wet uitdrukkelijk voorschrgft dat geen eed mag worden afgenomen dan in tegenwoordigheid der wederpartij of wanneer deze daartoe behoorlijk is opgeroepen Bg ministerieel besluit is het gebruik van rgwielen voor telgraafboden in Frankrijk toogestean De boden moeten zelf hun toestel aanschaffen en onderhouden maar ontvangen daarvoor een toelage van 15 fr in de maand De invoering zal echter geleidelijk over drie jaren geschieden Het bevel tot gevangenhooding van de drie mannen verdacht een meisje in de Boekhorststraat te s Oravenhage te hebben aangerand is met C dagen verlengd Gisteren werd te Amsterdam een zeer druk 1 bezochte vergadering gehouden van den Ned 1 It K Volksbond waar het woord werd ge 1 voord door den beer Passtoors die in een hsrhaaldelgk toegejuichte redo de boteekeuis van den strgd uiteenzette waarin de Bond is gewikkeld raet den Internationalen Tabakbewerkersbond Namens de vakafdeeling timmerlieden word een den vorigen avond in die rereenigiog met algemeene stemmen aangenomen motie voorgelezen waarin holde wordt gebracht aan de houding van het bondsbestuur en gewaarschuwd tegen de taktiek van den internationalen Tabakbewerkersbond Een depntatie van een achttal sigarenmakers niet behoorende tot den Internationalen Tabakbewerkersbond noch tot don Ned G K Volksbond vroeg verlof de vergadering te mogen bgwonen en verzocht dairi ia den voorzitter namens een groot aanlal sigarenmakers de afd Amsterdam van den Ned B E Volksbood dank te zeggen voor hare bemoeiingen in dezen strgd en vooral voor den grooten finaocieelen steun dien zjj hierdoor hadden verkregen In den loop dezer week zal eene boitonge wone vergadering worden gebonden van de Tabakbewerkersvereeniging van den Ned B K Volksbond De heer Paiatoon ml daarop I het woord voeren ven raam een steunpunt gevonden toen zijo voe 1 uitgleed en by met bet volle gewicht an zijn liohaaoi I aan zyn eeoen arm hing Kcd gesmoorde gil eer 1 klonk maar op betzeltde oogenblik voelde Helm stedt zich mot kracht bij de kraag optrekken frNog eens probeeren bjjgde ËUon Hond u taai Sir ik laat u niet los Dat gaf hem nieuwen moed H spande al tya wilskracht in en met een geweldigen ruk had hy de kroonlijst onder de knie en de beide handen bip nen bet open m gaslagea Hij haalde diep adem maar Ellen s handen trokkeo al door en onwillekeurig aan dien aaadrang gehoor gevend werkte Helmstedt zich al faooger op en klom door het open raam naar binoen Ellen viel bewusteloos in tga armen Het vuur op den haard vlamde niet meer maa de glimmende kolen verspreidden eene zwakroodo schemering in het vertrek Helmstedt hield het meisje dat in een luchtig néghgée gebold aan zyn borat rnstto alsof by een heiligdom aanraakte hoewel zyn bloed met hamerslagen door zyne aderen gestuwd werd Een oogenblik daoht hy ar aan de bewastaloote neer te leggen om water en azyn ta soeken naar hij begreep dat loodra zy de oogen weer opsloeg zijn eerste stap naar het venster moeat zyo en nu mocht hy haar nog is de armen hoadonl Hij zag haar in het mat verlichte blaeke gezicht en nu kwam zy hem nog scboonar voor dan in het fiiaache rood der jengd Langzaam boog hy zich over b t teedere gelaat één droppel zaligheid en dan levenslang ontberen dacht hg I en met heiligen Bcbroom drakte hy syne lippen op l d hart Mi door hwn gnrekt sloeg ifj de oogen Voor de vacantie kamer der arrondissemanti I rechtbank te Maastriobt stond Zaterdag terwjht P J N oud 20 jaar wonend e te Bobt thans gedstioeerd beschuldigd van valschheid in gesohrifto bedrog en valsche aangifte Beklaagde wordt ten laste gelegd het valscholgk opmaken schrjjveu on onderteekenen van brieven aan derden ten einde daarop gelden te verkrggen uit welke brieven nadeel voor do betreffende personen zou kunnen ontstaan en voorts bet doen oener valsche aangifte bg den ofiicior van justitie van een strafbaar feit wetende dat dit niet gepleegd is Het O M in aanmerking nemende dat beklaagde reeds voor e n dergelgk feit veroordeeld ia geweest reqoireerde eene gevangenisstraf van 3 jaren Uitspraak 20 dezer Op Oud HoUandt tantoonstoUingitsrrein te Amsterdam zal op Woensdag 28 Augustus een ridderlyok atoekepol ringrgderg plaats hebhen voor mannen te paard en in Ond Hol landiche kleederdracht Prgzen Ie prgs f 100 2e prgs f 50 3e prgs f 25 4e prgs f 10 Voorts worden uitgeloofd een pri s van 110 en drie prgzen van f 5 voor de fraaist n meest historische kostuums I De rgder zullen gekleed zgn in kleederdracht I der 17e eeuw de paarden zooveel mogi lgk I daarmede in overeenstemming g tuigd Gistermiddag werd op hot tentoonstellingsterrein te Amsterdam bet beloofde Japanacho vuurwerk afgestoken dat om zijne eigenaardigheid zeer voldeed Deze pyrolechniek berost hierop dat uit eene soort mortier een vuurwerk geichotec wordt dat in do locht ontploft on eene ügunr een man te paard een soldaat enz te voorschgn doet komen Jammer werd door verkeerd richten van het mortier een projectiel te laag geschoten zoodat het terecht kwam onder het publiek on n meisje aan de wang eene wond toebracht Uit Enschede wordt gemeld Gisteren kwamen alhier de officier van justitie de rechtercomraissaria en de griffier uit Almeloo ora een onderzoek te doen in verband met oen herige vechtpartg welke Zondagavond in de Krim plaats had H Oroveliok fabriekarbeider 31 jaar oud en gehuwd werd bg die vechtpartg met oen mes ia de tiokorzgde gestoken en is gisteren overleden De 21 jarige J van V ia als de vermoedelgke dader gearresteerd Men meldt Nog steeds is de zaak van de ipaatbank te op on zag hem kalm en glimlachend aan Masr up j bet volgende oogenblik scheen zy lot volle bezinning te komen want met een ruk stond zy eeu paar pas van Helmstedt af staarde hem verschrikt aan en een gloeiend rood overstroomde haar gelaat Mr Helmetedt o wat was datP stameW zij en week nog verder terug Ik zal wet gaan Misa antwoordde hy zich met kracht inhoudende ik zag n betwiljinen en daarom ging ik binnen Kn met een geamoordan anik wendde hij tich wee naar hot venslet Neen niet weer daaruit riep zy vastberaden en greep hem by den arm 2oo n gevaar mag niet tweemaal getroUeerd worden I Beider blikken ontmoetten elkander en bleven een oogenblik in elkander ruiten di hand die Helm tedt tegengehouden had lag rurtrouwelyk op zijn scbooder zijn hart was tot berstens toe vol Kllon I zei by zacht on trok baar Inngsaam naar zich toe en nu alle maagdelyke schaamte vergetead wierp zij zif b onstuimig aan zijn borst en terwijl bij de armen om haar been sloeg voelde bij eene seconde lang bare warme lippen op de zijne O Oodl hoe BohuoB hoe zalig maar ftl verdween I zy uit zijn armen sloeg de handen voor het gezicht en viel ichreieod in een atoel u er Languam trad Helmatedt weer naar baar toe en knielde aan hare voeten Ellen mijn tagfiX kwam het uil de volle diepte van ajn hart ik wil je veroveren of sterven ik heb gedaan wat ik kon om mijn bartatooht in mjj I op te sluiten maar bat noodlot heeft anders over I ona beatotw m a j Uaf meUjtl Hillegom niet in het reine gebraolit Zooala vroeger word medegodoeld balooU de zoon van den boor Visuwenhnis f 5000 te zullen geven en deden de oommiaaariiMa bwoo Van Heemstra on de heer Van Waveran toeaegging ieder f 1500 te zallra büdragen in het daa nog ontbrekende doch terwgl da Mrate zgn woord hield on de f 5000 afdroeg verschoilen de commissarissen aich de een aohttr den ander en is er van beider f 1500 nog geen oent binnen Den armen ihloggera lowli bekend bijna allen arbeiden weduwen en weaun begon dit nu te verveion en hot waa do heer Ooatveen die tegen Zaterdagavond jl aan vergadering belegde om te bepalen welken weg man tegenover da oommissarissen zoa inslaan Het vreesolgk onweder dat ook Op oen landgoed bg Sdsbarg is deur dagsa in bet holst van den nacht brand uitgabrokan terwgl alle bowoners in diepe rust wam I Door dan gloed wakker geworden snelde ou I der meidon naar het slaapvertrek dar kindaran I waaruit zij twee hunner wist te redden Da I overige huisgenootas waren dMls door haar I garoep deels door de hitte wakkar nwordaa I doch zagen zich den weg door da uarui es I langs de trappen afgesneden zg beproefden d I tralies voor de ramen t varbraken do h I slaagden daarin niet Langen tijd riapw ijj I om hulp totdat eindelijk da Tlanmen hen I bereikten en aan hun verschrikkelijk tijdon oen I einds werd gemaakt Oet goed lag Diaam I do naastbijzijndo brandweerpost had anderhalf I uur noodig om de pUata dea onfaoila ta barwken I Het bof van Ljon haaft den ai notaris Mazeroo dia met een paaeiof van 1 200 000 I frs waa faillist gagaan tot 10 parao gevanga I nis veroordaald Materon had zi n elüntao voor 800 000 frs opgelicht I Een Beierseh paardenkoopar kraag aen jaar I geleden een vorschritkalgken klap van oen I paard Hg stierf niet aan da gevolgen maar werd I stom Verleden week had hS waar ean paard aan do hand het dier schrikta en gaf don koopman een klap die bom languit tag dan grond deed vallen U omstudaia scbotan toe maar bemerkten spoedig dat hy meer geschrikt dan gewond was want hy begon dadelijk het paard heftig uit te schaldra De Boierscha doktoren zijn io één verbuing over do7 6 homoeopatbischa knnr