Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1895

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdiepst 1895 Aangevangen 1 Nel TUd van Greenwich flOUDA BOTTERDAM 1 84 8 88 18 88 18 89 ii ta 18 48 18 68 ItOTTKRDA U e O D D A 9 61 10 88 10 88 10 89 10 4 lO iS 7 68 7 69 l 0 8 13 8 81 8 48 10 7 86 7 47 1 44 S iO 7 46 8 07 i 08 OOUDA DEN RA A 8 O IN H AA e QOSDA Hue 48 7 807 488 80 9 88 9 4 10 1411 8 18 1 1 8 8 44 8 8 48 4 16 17 8 11 7 68 S8 Toorb 6 4 10 80 1 44 8 17 Z Z gwt 08 10 86 1 68 i 8 18 9 8 iS f l 8 19 10 48 1 0 8 48 10 08 0 ni U 8 80 7 60 8 18 9 6810 18 10 67 18 06 18 46 8 80 8 14 8 88 4 18 4 43 47 8 3 8 88 10 18 Stopt tB BleUwjjIc Kiuuwtg id NootdomLeidiolieiidun U T R K C H T G o U P A 10 11 84 18 0 MO 1 84 48 8 88 7 60 8 0 9 07 10 88 11 1 4 18 8 3 w 9 88 10 81 4 84 f 9 88 10 44 18 07 1 88 8 48 4 37 80 7 0 8 6 8 41 9 49 AH8TIRDA O V D A 6 0 a K 11 t M 4 U 8 85 8 19 7J0 9 04 10 14 11 1 I M M 7 48 8 4 ll l loLilii 7 1II 36 9 09 9 37 10 80 10 60 18 11 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 64 9 4 11 16 n M 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 8 01 10 0 2 ZiiK 7 53 8 68 11 18 18 4 08 8 18 10 16 V orli 07 D OS 11 87 18 68 6 80 8 88 10 87 llai n H 18 U 1S 37 10 117 III 4S 11 8818 48 1 03 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 8810 88 11 48 eOl DA BTKÏOHT 6 86 8 40 7 SS S ng S 81 9 0 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 18 4 47 6 7 8 6 8 31 lO U 6 60 8 64 11 14 8 87 7 10 10 89 6 5 7 03 S IS 11 8 46 8 84 6 0 8 17 7 18 8 48 10 87 8 IS 7 8 8 8f 8 41 9 87 10 1 11 4 1 80 3 08 3 0 4 48 6 89 8 36 7 46 9 0411 O O U II A A MSTERDAU MO 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 10 18 10 10 li 4 £ r ia in de getueentflraftdftrergAderiog Tan 29 JdU te Zatfea veracliil van geroulen gorezpu omtreot de vraag hoe met ongeeegelde adrea en dient gehandeld te worden Terwijl de joorzitter tru meening w i dut zoodanig stak onmiddellijk ter zgde moest gelegd worden meende mr Eofïelen datook oii ezegelde itakken roorgeleZen moesien worden alleen mocht naar aanleiding daarvan niet worden besloten De gemaeotewtit art 07 acbrgft voor dat de borgem alie aaD den Rand gericbto stokken daar ter tafel brengi dït ter tafel brengen sluit Toorlezing in zich DejTOonitter maakte beswaar het stak in openbare zitting mede te deeleu terwijl de beer ran Nispen opmerkt dat de zegelwot rer biedt Gp ongezegelde stokken te 1ett in der a moeten wel degeiyk ter zgde gelegd worden Mr ËDgetan ontzegde den voorzitter het recbt om aan den Haad gonchte atukksn ter zyde te leggen omdat ze niet gezegeld zgo De Gemeentestem € kan zich met geen dezer zienswijzen Tereenigen De burgemeester is verplicht de ingekomen stokken tter tafel c to brengen maar dit sluit geen voorlezing in Alleen dient bg mede te dealen wie de afzender is eu behoort hg zirh zelfs van elke verdere mededeeling te onthouden indien de inbond voor opeabaring ongesebikt is Op welke manier de leden ïn de gelegenheid gesteld moeten worden er later kenni van te nemen hangt af van het reglement van orde ot v iL de beslissing van den Raad Art 8 verbiedt den Haad alleen om op het stuk te besluiten dos gemis van zegel kaneen stuk niet aan de keouisnemiog vau den Raad onttrekken Aan den Raad tot wien dit verbod gericht is kan mitsdien bet recht niet ontzegd worden om eelf te oordeeleo en Le bmslisseD of hot stuk r1 dan niet op zegel had moeten gesteld ijn en of er wellicht termen zijn om zoo nl uiet op het adrea dan toch naar aanleiding van de dnariu vervatte mededeelingeu eenig besluit te nemen Ter viering van bet 50 jarig bestaan van het Koloniaal Werfdepöt te Harderwgk waren allerlei plannen gemaakt Hot plan dtft nu door den minister van oorlog is goedgekeurd bestaat in bet aanbrengen van een met bet Nederlandsch wapen voorziene gegoten ijzeren fersiering die aan beide zijden gehecht is nan vooruitatekcDde gedeelten van den mnar waarop twee leveusgrootf leeuwen van metaal zullen worden geplaatst In de voorzijde van dis gedeelten van den muar worden rechts en links twee g denkpteenen aanRebracht waarop behalve do jaartallen 18441894 vermeld wordt dat die vereiering ter herinnering aan bet 50 jarig bestaan en voortdurend verblijf t lWorfdepot te Ilarderwgk door de gemeente on een aantal ingezetenen is aangeboden Op den a s verjaardag 81 Aug van FI M de Koningin zal die aanbieding foeatelgk plaats hebben De Nederlandsche Broodbak kersgezellen bond hield Zondftg ter gelegenheid van het Congres oen openbare vergadering in d Ueelvinck De gezel Mol uit Den Haag verklaarde de slechte opkomst uit het feit dat de bakker Zaterdag tot laat moet werken om dan Znudagavond vroeg weer te beginnen Sr moet nog verandering komen in de bakkerswereld men is nog niet waar men wezen wil zeide spr Voorts merkte hg aan dat de staking door de Kerkeiyken mislukt was Nadat de afdeelingen Arnhem en den Haag het wnord gevoerd hadden beweerde de gesel Repe dat de invloed van Brandts bg de slaking niet zoo had kunnen zgn indien de gezellen flinker geweest waren De ezel Ten Boekhorst wenschte een rusti n ux r iftder maar op versrhillende dagen T I 80 Sfc 7 8 40 8 47 8 64 01 10 8 01 13 11 I M 7 86 7 118 7 8 7 4 1 7 66 ou U Mourdreobt KiruwarlTftrk Capullu U tt rilii i UotU ril m S O polle 10 Vieuwurkoik S l Unonlnx tit 6 38 OuildW Wounlaii lllrnrlil ftimd 9 10 i tanl n Wd 7 1 Oourfi 6 88 Verder bestreed spr de werkstaking en de houding der pers tgdeas de staking Nadat de afgevaardigde uit Utrecht gevraagd had waarom er geen tegenstanders in debat kwamen en er op wees hoe deze tich bepaalden tot laf schrgveu liefst in ongeteekeode ingezonden stukken io de Couranten werden eenige huishoudelijke zaken beoprokeD en bet s morgens geopende congres voortgezet Te Weenen overleed onlaogn den beerOttomar Qottliep die iudertgd een vermogend man was geweest maarTzooveel aan liefdewerken had gegeven dat hg slecbts een f20 000 naliet Hy bad vier neven maar daar e n vierde gedeelte van die nalatenschap voor beo een onbeduidende som zoo wezen bepaalde hy bg zgn testament dat het gebeele bedrag aan één van ben zoo komen Hg wees daarvoor aan den neef die het eerst trouwde Alle vier begverdan zich nu om de erfgenaam te worden en binnen een maand waren alle vier gehuwd Zg badden hunne buwelgken geheim gehouden en wisten dus van elkander uiet wie dq eerste gehuwde was Het bleek dat drie van ben op denzelfden dag de echtverbintenis gjasloten badden een kwam eenige dagen te laét Om een beslissiog mogetgk te maken bostoten de drie eerstgehuwde de 20 000 te terdeelen De vierde kwam daartegen op omdat de erflater aitdrakkelgk zgn vermogen aan een neef wilde nalaten De zaak is toen voor den rechter gebracht Hoe dio beslist zul hien misschien later vernemen Ëen handig advocaat pleit misschien zoo mooi dat de laatstjgnhuwde de erfenis krggt Twee gevaarlgke personen hadden zich voor de rechtbank te a Bosch te verantwoorden over niet minder dan 6 diefstallen meestal met braak of inklimming in de eerste dagen van Juli in Gennep en omstreken gepleegd De een de 50 jarige B H van H schilder geboren te Uees bg Nijmegen thans zonder vaste woonplaats mag gerust een aartsdengniet genoemd worden Niet minder dan 27 vonnissen heeft hg reeds ondergaan zoowel in ons land als in DaitschFaud waaronder verschillende wegens diefstal met braak Do tweede is zekere Th B 26 jaren geboren te Bommel thans zonder vaste woonplaats Ofschoon deze persoon nog nimmer met de justitie in aanraking was geweest en meer uls een slachtoffer der verleiding van den le bekl te bescbonwen is schgnt hg toch ook het konstje van inbreken te kennen Varkensvleesch eieren laarzen schoenen sokken oeit jas een vest een dubbel jachtgeweer alles was van ddr beeren gading Forceeren van afsluitingen verbreken van sloten openschuiven van ramen in dit alles hebben bekl proeven van bekwaamheid afgelegd Reeds vroeger hadden bekl voor een groot deol bekend zooals wü vernamen uit de woorden van den president badden zg echter in vele ondordeelen de schuld op elkaar gegooid Deze tactiek hieven zg nu ter tereobtzitting volgen Jan sloeg Lgsje en Lijsje sloeg Jan Wanneer no 1 beweerde dat de tweede hier een inbraak gepleegd had zeide no 2 dat de ander het bad gedaan zoo ook omgekeerd toch nam ieder hunner een groot auudeel in de misdrgven voor zgn rekening Do eensgezindheid van weleer was nu totaal verdwenen De tweede bekl B die zeide eerlgk op te biechten riep herbaaldelgk Mgobeeren die kerel liegt al wat hg zegt eenmaal werd door no 1 daarop geantwoord Als ik honderd jaar ood werd zoo ik o de leugens nog niet vertellen knnnen die hg mg si heeft voorgegehoaden in den tgd dat ik hem ken Al die tegenspraken dreigden heel wat tgd in beslag te nemen hoe moeilgk het ook ging de president wist het toch zoover te brengen dat ieder althans op beurt sprak 11 09 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 11 88 10 S6 9 69 10 11 4 80 U K 1 4 8 18 ielukklir waren er voldoeinle jrctuiKonver I klaringen die in Terband gebracht met de gebeele of gedeeltelgke bekentenissen van beklaagden volgens het O M alle ten laste gelegde feiten èn wettig èn overtuigend bewezen Voor den eerden beklaagde eischte de officier van justitie een gevangenisstraf van vgf jaar en voor den tweede een van 3 jaar De eiscb scheen no 1 niet hard te bevallen Hg was zoo beleefd de rechtbank alvast te zeggen opdat de heereo het bg tgds weten zouden dat hg de straf niet aannam No 2 was bigkbaar getroffen toen hij den eisch hoorde Hg betuigde verleid te zgo door den eersten beklaagde dien hg ontmoette toen hg in Doitschland waarheen hg zich begeven had om te maaien met zgn werk gereed was De verdediger mr Hollemau was van oordeel dat bier van misdrgven in vereeniging geen sprake kan zgn de feiten voor zoover zg bewezen aren waren door dan een of den ander individueel gepleegd Ook bestreed hg het wettig bewgs der diefstallen niemand der getuigen had iets gezien van een der diefstallen wel deden zg aanwgzingen doch de bekentenissen van bekl waren van dien aard dat zjj slecht io verband te brengen waren Voor zoover de rechtbank bet wettig en overtni end bewgs bewezen zou oordeelen wilde pleiter aan de rechtbank overlaten of zg al of niet clementie gebruiken zou Uitspraak op 22 Angostns a s Donderdagnacht is te Melbourne inde baren brand uitgebroken aan boord van het van Londen aangekomen Ëngetsch stoomschip cOrient Men zag het eerst do vlammen uit de kolenbanken slaan en hoewel het volk alle pogingen aanwendde om het vunr meester te worden mocht dit uiet ten volle gelnkken en moest men er toe overgaan de aangrenzende lading te verwgderen dat tengevolge van den verstikkenden rook slechts met veel moeite geschiedde De ontboden brandweer spoot groote hoeveelheden water in de bonkers De brand hield ook tengevolge van de slagzgde van het schip nog geruimen tgd aan eo een groot gedeelte der lading voornamelgk uit thee bestaande werd zwaar beschadigd Toen men dea nachts dacht den brand vrgwel meester te zijn sloegen de vlammen andermaal uit en bekwam het vanr een dreigend aanzien Vrgdag was de brandweer reeds gedurende zeven uren bezig met water lo het schip te pompen dat echter door het wegloopen door de deuren der roimscfaotten langzaam vordert Eerst Zaterdag was men den brand meester Het English Illnstration Magazine vermeldt dat in de nieuw vervaardigde kamer dienende om de bonden te doeden plaats is voor 100 bonden welke allen te gelgk en binnen enkele minuten op pynlooze wgze uit bon Igden worden geholpen In het crematorium t oven voor Igkverbranding kunnen 2 X honden en katten terzelfder tgd verbrand worden Menigeen zal eene nadere bescfargving van de inrichting van de kamer waar de honden worden gedood misschien interesaeeren De kamer is een steenen gewelf hetwelk hermetisch gesloten ia met uitzondering van do achuifdeur en van den schoorsteen Voordst de ter dood veroordeelde dieren binoen bet gewelf worden gebracht ia de ruimte vooraf geheel en al gevuld geworden met norcotische dampen bestaande nit koolstof vermengd met cbloroform dampen De kamer is zoo ingericht dat de kooi waarin de honden geplaatst zgn welke gedood moeten worden zeer snel binnen gelaten kan worden waarop de deur weer direct toegaat De kooi bestaat oit houten latten met dunne gzeren staven terwjit overal deuren zgn aangebracht om de honden binnen te laten zoodat bet vollen en leeg maken zeer snel in bet werk gaat 4 60 4 67 6 04 6 11 1 80 1 46 1 6 8 08 8 09 8 16 7 11 41 T 80 18 80 18 40 8 0 9 Utnoht WMrden üudawtter Ooudi toiduWp fioid 88 7 60 8 8 8 11 7 07 8 19 7 0 8 38 9 34 Opdat men zooveel diereu te gelgk zal kunnen plaatsen ala maar mogelgk is zonder dat deze elkaar lastig syn is de kooi in tweo verdiepingen verdeeld welke zoo ingericht gn d t de doodelgke gassen echter overal tofgnng I habben De kooi is op wielen gaplMtst welke o r rails loopao Binnen de minnot wawiu de kooi ia binnengebracht geworden gn alle dieren bedweid en twee minuten later zgn allen dood hoewel de kooi toch allgd ean half nar dur verbigft De diaran sebgnen ongemerkt in te slapen en aan de lijken is nooit een teeken te bespeuren van ook maar iets wat op doodstrgd gelgkt Ned Sp In de Ooatenrgkuhe Alpenatreken heersoht nog allgd de gewoonte de schedels van overledenen met allerlei symbolische figuren te beschilderen een gewoonte die bij vele onbeschaafde volken is opgemerkt Daü de dorpskerkhoven over het algemeen vrg klein vgo hebben eens in de zooveel jaar opgravingen plaats om rnimte te maken De familie der overledenen wordt dan vooruit gewawiohnwd opdat zg gelegenheid heeft voor eene plaats in het beenderhuis te zorgen waar de overblgfselen verder bewaard worden Bg die gelegenheid worden de schedels beschilderd met bloemenof rozenkransen Soms ook vindt men teekeningen van een slang die uit een oogholte krnipt en zich windt om het hoofd het symbool des doods n KSrnten vondt men een schedel die gebeel met getallea van 1 tot 90 was beschreven waarschgolgk nit bggeloof dat bet geluk zou geven op een loterg nnmmer Uit een ingesteld onderzoek omtrent de bghouding der registers betreffende de grondbelasting is gebleken dat die vooral op het platteland veel te wenscben overlaat W ens het belang eener nanwkenrige bgbooding van genoemde registers voor de toepassing der wet op de grondbelasting zgn de Commissarissen der Koningin door den minister van Binnenlandsche Zaken op verzoek van den minister van Financiën uitgeuoodigd de burgemeesters voor zooveel noodig aan te sehrgven voor eene stipte opvolging der ten deze graven voorschriften zorg te dragen Het comité generaal voor de betooging tegen de Belgische schoolwet heeft besloten een audiëntie bg Koning Leopold te vragen om hem te wgzen op de ina nstitotioneele zgden van de wet en het gevaar dat zg oplevert voor den bionenlaudichen vrede Ook znllen er stappen worden gedaan bg den Senaat Het comité is vast besloten niet eer oiteen te gaan voordat bet laatste wettelgke middel om te beletten dat het ontwerp wat wordt is beproefd De Soho de Paris c bevatte onlangs een berichtje over een nieuwen geweerkt el waarmede in de Vereenigde Staten interessante proeven werden genomen De kogels verliesen aanmerkelgk van hunne kracht door den weerstand der lucht en door t luchtledig dat xg achter zich veroorzaken De Kmka Hebler kogel nu bestemd voor bet repeteer geweer Krah Jorgensen is over de gebeele lengte der as doorboord waardoor bovengenoemde bezwaren vervallen en het projectiel een veel grootere draagkracht en indringingsrermogen zou krijgen Sen man van het vak doet opmerken dat reeds een 30 tal jaren geleden Melvill van Carnbee op de gedachte kwam en zulke kogels beproefde 8 61 9 67 11 18 10 04 r K 10 11 10 18 9 10 10 7 11 80 8 80 8 06 41 8 30 f 9 60 8 37 9 6 0 44 f w 8 0 8 86 10 08 8 68 9 09 61 10 84 10 4 U IO Die officier aan wien onze schietscfaool wel een weinig op ballistisch gebied te danken heeft bg bracht een groot deel vaa sgn vermogen aan eigen proefnemingen ter offer is ook al niet dankbaar door den Staat behandeld hg mocht niet veel eer en dank oogsten voor al gn arbeid Ten minste komt hem nu dos de vermelding toe dat dit nieuwe denkbeeld van Kruka en Hebier reeds omstreeks I860 door hem was uitgedacht Zntph Ct BuUenlandsch Overzicbt Onlangs is in t geheim in Servië verspreid een brocbnre getiteld Het Servische volk en de dynastie van de Obrenowitsen korte geschiedenis van den staatkundigen strgd in Servië verteld door een boer € waarin niet bepaald met liefde van het regeerend vorstenhnis wordt gesproken De ultra radicalen die bekend staan als aanhangers van de Karadjordjewitsen of den vorst van Montenegro kregen pakken exemplaren thois maar de meeste waren zoo wys ze dadelgk aan de overheid ter hand te stellen De zaak heeft te Belgrado veel opzien gebaard en men verdiepte zich in gissingen vat eigenlijk de bedoeling was van bet geschrift Velen zien er een weerwraak in van vorst Nikola van de Zwait Bergen over het schotschrift van den uitgeweken Montenegrgn Marko Batakowits waarvan vroeger reeds ia gewaagd maar de aanvoerders van de radicale partg zgn op een ander vermoeden gekomen zooals blgkt oit eon waarschuwing in hun orgaan Odjek De Echo Dringend vermanen zg faun partggenooten om zich toch niet in te laten met deze anti dynastieke manoeuvre volgens hun bestemd om de radical partg te compromitteeren en een nieuwe zaak Tsjebiuats uit te lokkeu Wie zich ermee bemoeit voegt bet hoofdbestuur erbij zal uit de partg worden verbannen De Transvaalsobe Volksatemc is bijzonder ingenomen met het telegram van keizer Wilhelm bg gelegenheid der officieele opening van den Delagoaspoorweg ze zegt dat dit is een gebeurtenis van voor de Z A Republiek ver reikende politieke beteekenia Toen een paar dagen geleden wg de opmerking maakten dat uit Londen een telegram van gelnkwenscbiug verwacht bad mogeo worden gateekead door een meer verheven naam dan die van een dienaar Qt Brltsche Kroon noemde de Johanneaborg Star bet orgaan der Britsche partg onze opmerking idioot We badden wel eens de gezichten willen zien die men in het Star kantoor moet gezet hebben bg het vernemen van de belangstelling door Berlgn betoond in de opening der DelagoabaaiIgn welke belangstelling zich op zoo schitterende wijze geopenbaard beeft door het perKwclgk telegram van keizer Wilhelm De menschen te Pretoria zgn nog zoo idioot uiet als de Star achgot te deuken c Totzoover deVolksstem Op een andere plaats zet ze uitvoerig de beteekenis uiteen van de daad des Duitschen keizers Het is van belang voor ons volk om goed te verstaan wat de toenadering tasscQeu Duitschland en de Z A Hepubliek beteekeot Voor Duitschland beteekeot de krachtige ontwikkeling van een atoatkuodig zelfstandig Boeren element in Znid Afrika een waarborg tegen GrootBrittan le s dreigend overwicht in dit ona werelddeel en een voortdurend omvangrgker markt voor de Germaannche industrie Bovendien eischen deelbelangen van Puitschland s OostA frikaansch koloniaal rjjk dat Delagoabafli in niet Britscbe banden bigft Voor de Oermaansche belangen levert een in macht toenemende Boeren depubHek geen bet minste gevaar integendeel enkel voordeelen op Voor de Z A repnbliek is eveneens enkel voordeel gelegen lo een oprechte toenadering tot Doitschland dat door zgn krachtige positie in Europa eerbied afdwingt en ook bg Engeland ontz inboezemt Duitfchland heeft geen annexatiewoede in Zuid Afrika te bevredigen en bezit geen Aahmead Bartlett a Rider Haggards en John Gorsts noch Exeter Halls en Aborigines Protection Societies die niets liever wenscben dan de l3oeren van het aardrgk weg te vagen De Üuitachers in onze republiek zgn getrouwe onderdanen en goede staatsambtenaren Er in hoegenaamd geen reden waarom we niet met erkentelgkheid de gewichtige reeds ontvangen blijken van Doitsche hulpvaardigheid men denke aan de navale demonstratie voor Lourenzo Marqaea zonden aanvaarden en stenn zouden zoekea bg de regeering te Berlgn Of liever gezegd er is alle reden om met luider stemme een antwoord te doen hooren op de algemeene sympathie die sedert de jongste jaren door geheel Duitschland zich voor de Z A republiek openbaarde Couranten van de meest verscheiden richting in Doitschland etetlen groot belang in onze voortdurende worsteltog t eu het Britsche Imperialisme en zgn meental daarover beter op de boogte dan hnn Engelscbe tgdgenooten De openbare meening is er beslist op de band der Transvalers en keurt van ganscher harte de toenadering tot de Z A Republiek goed waardoor niet enkel de goedgunstige neigingen van bet Germaansobe volk maar ook de ondernemingsgeest der Dnitsobe kapitalisten en industrieelen worden wakker gehouden Allengs breidt zich de Qermaansche handel op onze Republiek nit en de beurs te Frankfort getuigt van een gaandeweg groeiende belangstalling in de Transvaalache gondodder nemingen Aan het verslag van den Duitschen Bergrath Dr Schmeisser dankt de Witwatorsrand meer voorspoed dan aan eenige vooraf gegane zedelgke en wetenschappelgke onderstenning van elders afkomstig Ten luiste biedt de treffende en faofielgke betuiging van deelneming in de Transvaalache i feestvreogde heden door Keizer Wilhelm aan onzen Staataprwident aangeboden een schit terend bewg van de neiging der Berlguscsche booge regeeringaknugen om een oprechte vriendschap met de Regeering en het volk der Z A Republiek te ouderkooden c De berichten welke in de Eoropeesche bladen over de houding van Rusland ten opzichte van Bnlgarge worden verspreid spreken elkander voortdurend tegen men kan er bgna uiet meer uit wgs worden Vrg algemeen wordt thans de meening gekoesterdi dat prins Ferdinand er in zal slagen zich als vorst van Bnlgarge door den Czaar te doen erkennen wanneer zekere waarborgen welke nog uiet definitief zgn bepaald door hem zullen toegestaan De prins bevindt liofa nog buitenlands bg zgne moeder prinses Clementine Het plan bestaat dat hg a s Woensdag naar Sofia zal teruggaan dat zul dus zgu op den dag waarop hg in 1885 te Tirnova tot vorat werd gekozen Hot Bulgoarscbe blad Mir zegt zooals giateren uit Weenen werd geseind dat de mnnicipaliteit van de hoofdstad zich voorstelt den vorst bg zgne terogkomat eene schitterende ontvangst te borgden Men moet meent bet genoemderegeeringaortïaau taan de vganden in het binnen en buitenland bewgzen dat hun aanvallen slechts daartoe dienen om onze toewjjding en gehechtheid aan hem te veraterken Of alle Bulgaren er evenzoo over denken valt te betwfelen lo elk geval zeker niet de velen vrienden vau wglen Stambuloff wiena moordenaars nog maar steeds niet gevonden zijn Men zal zich herinneren dat Stambuloff even voor zgn dood oan zgne vrouw verklaard beeft dat hij onder zjjn aanranders Tufeklschieff herkend had De Bolgaarsche regeering beeft dien man na hem eerst eenigen tgd gevangen te hebben gehouden na weder in vrgheid gesteld omdat de bewgzen voor zgne medeplichtigheid niet voorhanden zgn lu Bulgarge is de toestand op het oogenblik oogschgulgk zeer roatig niet alzoo in Macedoaië waar er tamelgk veel botsingen plaats grgpen tusschen de Turksche en de Bulgaarscbe avonturiers Deze laatste werden volgens de laatste berichten teruggeslagen Behalve in OosteorgkHoogarge Rusland en Rumeutë volgt men vooral ook in Servië met groote belangstelling de gebeurtenissen in Bulgargen en Macedonië De Bulgoaracbe minister Natschewitz heeft op een door den Servischeu minister van buitenlaudache gedane vraag iudertgd geantwoord dat de Bulgaarscbe regeering zich verplicht achtte de grenzen van het voritendom te bewaken ten einde te beletten dat er nit Servië hulp wordt versterkt aan de macedouiërs Op den dag waarop prins Ferdinand naar Sofia terugkeert zal de jonge koning van Servië zgn verjaardag vieren men is van plan op dien dag te Belgrado groote feestelgkbeden te orgaoiaeeren Terwgl de feeatvreugde op 14 Augustus in de Servische hoofdstad zich ongestoord zal kunnen uiten zullen er dan misschien ougeregeldheden in de Bnlgoarsche hoofdstad plaats grgpen Vandaag komt het nieuwgekozen Briische Lagerhuis voor het eerst bgeen Het ministerie Saliabury beschikt daarin over een meerderheid grooter dan eenige regewring in deze eeuw heeft gehad En joiat tegen de opening van dat Pariement breekt hernieuwde twist en tweedracht uit onder een der partijen van de minderheid De lerache nationalisten zgu nog iets feller en vgandiger tegen elkander dan gewoonlgk Reeds Isng was bekend dat de heeren Healy en Dillon elkander als kat eu hond verdroegen doch de heer Mac Carthy wist de oneenigheden te verbergen totdat plotseling uit woede tegen de aanhangers van Dillon bg een verkiezingsredevoering te Omagb Healy zgn eigen partg beschuldigde vier zetels aan de radicalen verkocht te hebben voor JC 200 De heer Mac Carthy de leider in naam hield zich toen kalm ten einde de kansen bg de verkiezing niet nog meer te bederven Thans kan hg echter gelgk wji reeds mededeelden niet langer zwggen In een open brief aan het Freeman s Journal werpt hg Healy en zijn aanhangers een reeks grievende beschnldigingen in felle taal naar het hoofd die wellicht de afscheiding van nog een groepje ten gevolge zullen hebben Naar lei ch gebroik heeft de heer Healy met zoo mogelijk nog toorniger taal geantwoord Het samengaan met de radicalen van den 28 man sterken aanhang van den heer Healy is vrg onmogelgk geworden Spanje heeft genoeg moeielgkheden te overwinnen om geen nieuwe te maken Zeer welwillend en gematigd heeft het zich getoond tegenover Japan bg de grensregeling in de Philippgnen Het verouderde Eoropeesche rgk beeft met het verjongde Aziatische rgk een overeenkomst gesloten welke onaaogeunamhedeu die eventueel zouden knnnen rgzan voorkomt Gelgk kort geleden ia medegedeeld u ie Madrid een telegram ontvangen van den Spaaoschen gezant bg bet hof van den Mikado meldende dat de gesant een overeenkomst beeft geteekend waarbg ala grens tusschen Japan en de Philippgnen wordt aangenooien de breedt raad die midden door den straat van Basehi loopt De Japauscbe regeering heeft verklaard datzg geeneriei aanspraken heeft op land ten zuiden eu zuidwesten van genoemden breedtegraad En dus beerscheu vrede en eendnoht in de Philippgnen Nieuwe DASSEN en Linnengoed L van os Az ÖODDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn lOlV mii 84 88 T 98 1061 60V 90 88 ï l 48V looV 688 803 iOl 80 108V 908 r 146 v 88 109V V 197 187 106 8 81V 108 108 98 104V lOlf 7V a 109 88 1181 10 1 slotkoers 94 lor IV 86 88V 8 y 8 A 84V 18 AUQUSTOS CdDluiND Gert Ned W 8 dit dito dito 8 dito dito dito 8VitIoiiM Obl Ooadl 188188 4 taui Iniolinjiing 1888 81 OoRiNi Obl mpspiarl888 6 ditomuWerl8S8 6 Poinaii Oblig met coupon 3 dito tioket 3 78V RsiuilD ICaiw L G Pr tien eert 8 N D Holl IJ 8poorw M i aand Mij tol Bxpl Y at 8pw aand Ned Ind Spoonregm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 IlALll 8poorwl 1881 89 A ieobl 8l 64 Zuid Ilal 8pwmg A H obl 8 PotlK Waraohau Weenen a nd 4 Soai Gr Buaa 8pw Mg obl 47 Baltiaohe dito aand Futowa dito aand Iwang DoDibr dito aand 6 ICirik Oh Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 104V 8 87 880 194V 108V 108 103V 108V mv 188V 187 39V AHnnu Oent Pao 8p Hg obl 8 Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver k Bio Gr 8pm oerl T a Illinoia Central obl in goud 4 LouiiT k NBahTilIeOert ir aand Meiioo N 8pw Mg lehyp o 8 Miaa Kansas t 4 pet praf aand N York Ontario k West aand dito Feuna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in good 81 Paul Minn k Manit obl Un Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp 0 6 W CiHUi Can South Cert v aand I 66 Vi C Eallw k Nav le h d o 0 16 i Amslerd Omnibus Hij aand Botterd Tramweg Haata aand NiD Stad Amsterdam aand 3 Btad Bolterdam aand 3 BlLSn atad Aotwerpenl8 7 8 i Stad Bnisael 1888 8 HOKS TheistBeguUrOesellseh 4 OoaiiHR 8taataleening 1880 lCK Ooat B Cr l880 8 arAHii 8tad Uadrid 8 1 88 NiD Vsr Bei Hyp Spobl cert 349 Staats loteriJ 8eKlaase Trekking Tan Dinsdag 18 Augualu 1896 No 8108 8000 No 8800 en 8080 ieder 1000 No 10811 400 No 10800 800 No 8148 an 80819 ieder ƒ 100 Fr ji 6081 8 89 6006 889 6101 8791 6168 8810 6178 8818 6840 88 1 8 4 8869 8884 8906 8434 8911 84 8 8948 ran 4 18 89 18 48 18686 18 81 16888 18680 16641 18618 16888 18889 16878 1870 18876 18746 16878 18804 16688 18806 18a 8 1 8 0 38 8647 1 1 8 98 843 8801 687 3738 3794 3797 811 8798847 3887 861 8843 878 10978 18490 11049 13681 11149 13639 11873 18698 11317 13699 11387 18736 11896 1S776 11403 13880 11486 18868 11 48 18878 1084 8 1140 3941 1843 967 896 1399 39711416 40381488 40411478 4087 1686 4099 16 8 41071601 4111 418 1738 41871884 41641893 419818 8 49481960 4318 l t 4866 8016 4386 8040 43 1 8118 44108138 44488306 44818878 46838448 46939468 4806 9674 4703 9678 471 8691 4796 8698 4 il 8630 4883 8668 4861 8707 4868 8709 4916 8789 60469738 6130 9743 61418777 6 41 8804 63008881 63683930 64869 e0 4873080 604S161 6698 3861 6871 8884 67033SS0 6760 8372 6771 3466 67838488 68003497 68188498 6S88 470 9 7 8488 988 8 49 9088 6689 9084 6869 9088 8888 9094 6807 9097 6834 9167 6888 999 8893 9331 8968 9406 8968 9418 7086 9487 7068 9489 7139 9497 7169 9618 7808 9614 7816 9617 9686 7878 96017888 98887t38 97917437 9 087683 838 849 7830 98897849 98977667 9980 7661 10096 7679 10131 769110173 7708 10194776 1091 7788 109307846 1089079 6 108967931 104767941 10496 8181 10 00 8168 106048168 100968166 10833 8191 106488918 10668 8818 107888864 10796 889810801 89 10870 8898 10884 8664 10 8674 109688677 10968 11 84 1 978 118 1 14004 11681 14188 11880 14381 11889 14394 11699 14441 11718 14476 11798 14618 11840 14682 11896 14634 11904 14669 11914 14678 146 8 14693 11940 146 0 11964 148 11999 14676 19080 1476818043 1481718077 148 818110 16011 18144 1 0 1 18173 16064 18190 1618618198 16 68 18311 1689918367 1636911487 1638918478 1639618661 16398 18688 1 410 18623 1644318668 1646819700 1661618807 1668018809 16817 18832 16691 18869 1667819897 1689618906 1686219988 1606619980 16068 199S4 16070 18981 1618818019 1614113086 1683813148 1686913883 1680013896 1681318800 1841818384 186 4 13480 18130 18 84 18778 18844 16780 18 88 16799 1 888 18807 1 909 18110 18948 18 98 1 099 18910 190 4 16986 191 4 18948 19138 1 7 19947 17084 19949 1708 19988 17180 19813 17171 19376 17198 193 17833 I949I 3 17 90 198881781 1 8 17 88 1 88317476 1 89 17 30 1973917 31 1978817 78 1978717888 19789 19770 178 1994717738 199681780 8001717008 8001917914 8009817916 8011917976 9018818018 8016318018 8081818018 8081318080 80 8 18108 9086818184 8038018178 90649 18184 80671 18187 9068018190 8061818199 806 918 14 8084418807 8084618818 80907 1887 80940 184 8094818688 BurEarlOkAO Bt nd OEBÜREN il Aug JohtDau Philippui Jacobaa oudert J M da Weger en 8 d Jong 10 Eliubeth Oiuipi oadan 0 K NieuwUnd eo W n Gent Pieter ouden B Verkerk en K Tan ZjjII Anton Adriaona oudere B P Herfat en i M Broer U Maria Margaretba onden F Tan Waae en H C Sclieffer WUfriedu Wilhelnui nnders H Vergeer en A H Giiiman OVERLEDEN 10 Aug 0 S Doornik I j n A C Koot 10 m 12 J da Groot 4 m APVERTENTIBN Befallen Tan een Zoon 8 A H M BANTZINOKB BaniKH Gouda 12 Aag 05 TANDARTS E CASSÜTO TEJ a OTJDA ia van rHIJDA616iaieata WOMKH DAO HI Auauaiva AFWEZIG WUNHAmEL VAN ALPHEN dl LEUEBOËR Tü BOTXBBDAU Depot A NORTIER Cbuwe C 34 35 WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gereatigd te lOrmtrJiage Terstreki Gelden op f HIgpolMeek en Terkoopt JFanébrteuen Tan 1000 SOO 100 en 50 InliohUngeo ten kantore itt Bank en bg de Heeren Montijn é Co J HOOFT GRAAPLAND Uo Directie j 4 brpbrs B0MAABD8 Êm maktolrlMO pdamMdelTooc Meeren ailTOOCBldaaiesannildstsehoettwafk l ileAppnl iiiTaae M N ller4ee f i rtli iertli r l4 M l noad nuin 1 rabrieksmeik