Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1895

Haatschappij 34ste Jaargang Donderdag 15 Augustus 1895 No 6736 TO mmmi ohamt Nieuws en Advertentieblad mor Gouda ten Omstreken rlploüa ie van Slaatsspoorwcitcil ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeJ è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met nitï ondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ f 70 Alzonderlyke Nommers VU F CENTEN FINALE UIT VERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwe voorraad aan goederen te kunnen beginnen zulten wji den geheelen roorraad ZOMEHaOEDEHElT geduretule den UITVMBKOOP tot SpotprUzen OPKUIMKX Wisbran LifEmann Markt 136 eemhissevdtg Bg deze wordt bericht dat er op de Vergadering gehouden VRIJDAG 9AÜG1JSÏD81895 door U H Patroons der Timmerlieden besloten ia by grootste meerderheid de gevraagde verhooging van loon toe e slaan op 1 Jan 1896 PEANSCHE STOOMVERVEEU KB Ghemiscbe Wasscberij H OPPE HEIMER 19 Kruishade Rotterdam Üebrereteerd door Z M den Koning der Belgen apofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az öpeoiftliteit oor het toornen en Terven van alle IJeereuen Damesgarderobon aUook alle Kinderffoedereu Öpecialo inrichting voor het toom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de uieawste en laatste methode geverid Alle goederea hetzy gestoomd of geverfd worden ouBchadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pry en 25 gedaald Te toornen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Eew ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG üoHandsche uitgave met 27 alb Prys 2 gulden leder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 84 Irnuco tegen mzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Shct Pwclitwcrk TBART Martelares Teflk n In op niRIA XL TDART Koningin Verschijnt in 10 h 12 ad groot formaat met WWIKKEL O Agentuur bg de Firma W d B08MA11 te GoDda Oouda Snelperwirult van A Biisaiii k iaoK PRAOHTIQE PLATEN ülechts SO Out per afl Ir iMtr post Cent Ie all bg eiken boekhandel ter inzaf e of bg de Uitgever P STOKVIS WAïBtlKEDS Wereld Tentoonstelling te Amsterdam GULDEI STREIl voor DERDE KLASSE reizigers VAN den Haag Voorburg Soetermeer Zegfwaard Zevenliuizen niocrkapelle en van Itotlcrdam Maas Capelle niieuwerkerk Moordrecht en Gouda NAAB 4Ü op Woensdag M Augustus 1895 taw De verkoop der speciale retonrkoarten waarvan een beperkt aantal wordt nitge geven vaagt aan op Woensdag 14 Augustus 1895 en wordt gesloten op Dinsdag 20 Augustus d a v des middags ten 12 nre of vroeger indien het vastgestelde aantal zal zyn uitgegeven Zie verder de Aanplak en Strooibilletten Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakke TbsD i de 2fio oplage reracbeaeo van bet book vDO Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr HerinlÖre P rgs Frengruber üujardin Baumetz Par j Boucbot Parij Oeii Ratb Dr Schering Km lot Raih Dr Cyurkoweob ky Weeüen Opp r lnfart Dr Jechl Woeuon Opporatafarls Dr Sohlesl Dasig Obef arte Dr DarBOS Parijs Jhef aria Forestier Aken Dieiriciearti Dr Qroasmann fohlinKOn Dielrictearla Dr Busbach Zirlt 1 Krnnkarts Dr Stelngreber ChareiitOQ Uoneui Dr r Asohenbaoh Oorfu Dr mpd Corrasj Venelio AngevlUe Parije Lavabre Parij Wille Tnufkirohen CabiliOt Arcaohon Fortget Lonzao QulUoaeau lior doaux LabatUt Bonloaux Bougavel l a Kor rièro 1 L Birsobfeld WeoDou u Lleber lonsbruck Hammer Plaufn Weiner Woeoon r Aust lirooloii n Hatuaohlechner Uriio nuwzlekten en Beroerte middelen ter voorkoming en genezing Het loel van dit werkje i keunis te verspreiden omtrent lien aard der zonuwzwakta bare oorzaken en gaYoIgen oiderriobt te geven en genezing te vinden Het handelt over bet bekend worden van de Phyeiologisobe ontdekking boa op de eenvoudigst deakbaru wijze op ons zeQuwgetlel kan toewerkt worden en wel met on succes dat zoowel een groot aantal uitatekonda artsen als de f aneoskundige pers aanleiding tot discassie geitoven beeft Het wo dt derhalve aan leder die aan ziekelljken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigbeid lijdt welke zicb kenmerkt door bahitueele hootdpijn migraine congestie groote gevoeligbeid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llobamelUke onrast en onaangenaam gevoel vordor a r zieken die door Beroerte getroffen ijn ra aan do Rovolnen daar van lijden zoomodo aan rerlammingen Spraakverlies of moeieliJk spreken Stijfheid In de izewriohten en voortdurende plJn in aezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door do bekende bulpmiditelon als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle porsonen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe redon bobben wejraiis verschijneelea van voortdurend angstgevoel beneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren on donker wordun voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuiaen kriebelen eu doof worden van handen en voeten Teven ai o allen die tot do l ovengünnemdo cathcgorifcü van zenuwlijdersbebouren zoomedoaun bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallendo jon e ini iBJ s ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten n dio do reactie der geestelyke bo igbi iil voorkomon willen dringt iid aangoradon zicb in bet bozit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco eu kosteloos te vorkrügen is te Amsterdam M cliïban Co Hoiiigowog a Rotterdam K e y santen KOLFF Korte Hoofdstoog 1 Otreoht lobby porton Oadegraobl b d Gaardbrug V 32 GROOTE LANDBODW TENTOONSTELLING EDAl De MURWE LIJNKOEKEN VAN CrllO LAAIT Koog ld Zaan VERWIERVEN DE Gro CLd @xn lv£ed stille Hoogste bekroning ictoriawater ui f de Wcfor aiBron f e Oberlahnsfein fyËns Tafeldrank Van hé nwklykef uis derXederlanden Maatv tot JExpl vjd rietoria Bnm Pb Oberlahnatein gev te Bot$erdam Ajlerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Certi6cHte of Award of the World s Hygienic Exposition Ckieago 1893 is het Wereldberoemd Bruiveii Uorst lloDig Extract MELIANTHE mr SI Machinale Fabriek DE HOMiaBLOEHf TAK H iVvanScbaik Go geyeetigd te s Gravenhage Geen middel ia ot kan worden u tgeronden welke de MeUanthe overtreft het ie OSBBBBOMPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de Tele en Terschillende bekroningen getuigt Het Terzacht en geneest ONUIDDMLIJK de atreugete hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden tiet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de orertuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is rerpakt in flacoiia Tan iO ots 70 ets en 1 met gebmiksaanwyzing roorzien Tan ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Gravenhage Verkrflgbaar bS F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A bÜUMAN Uoordreehl J C RATELAND Bekoop B T WIJK Oudewater Stollwercbfsche Borstbonboiis geCtbriceerd na Toorachrift van den kon UniTersiteita Prot Gehm Hofrad Or Hlrieu Bonn hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen nitsteekende diensten bewezea Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebmiken Verpakking Oeele pakjes it 26 cent Mom verkrijgbaar Watgj js taj5p s i gSTj JtotorPihi ExpeHer Wat liMthltMiMlluiitewmdantai ljg1 htarWrf r Marli irfxpeller F l M SBt 75 OKt ri 35 de OMoh Tookuta la 1 bmiIs ifoeiAia m bij r Ad BioMer t Ce k BottanUm Ta Oouda by A WOLFF MariitlA 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt U die ÜMSt gebraikt uit de BWeken Trommel TA N KATER en Co Gedeponeerd QBONISOISS Elk stukje heeft de rorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct bg onze bekende Verkooperi a SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NIQHTOAP Verkrijgbutr bij M PEETER8 Jz N B AU bevr s van echtheid cachet en l urk steeds roorüea van Avé naam der F ras P HOPFK BINNENLAND GOTJDA 14 Augustas 1895 Het programma van de 5e Muziekuitvoering door het muziekcorps der Schottery op Donderdag 15 Augustus 1895 des aTonda ten 8 ure in de tent op de Markt aluier luidt ala Tolgt Le Confcrit Torelli Confidence Ooiertnre r Perck L aurore grande valse C Faust Mosaique de l opéra Vabu chodouoser Keasels Die Wachtparade kommt Eileuberg En avant l pétit tambour March Schild Nachkmnge a d Zillerthal fanUiaie ttr Cornet solo Th Hooh La soiree tardioe Hchottiscb P Jansaeus Susfinnl Valse roumaiue Irauovici 10 Pour la fatrie Marobe de l Etadiaut tauvre Millöcher De rechtbank te Rotterdam wees gisteren de naTotgeude vonnissen Zg Teroordeelde J U los werkman le Rotterdam en iV 7 D arbeider te Nieuwarkerk a d IJsel wegens misbandeling ieder tot 14 dagea Vrygesprokén werden J T R arbeider te Reeuwgk beklaagd geweest van diefstal van twee palingfuiken en C B bouwman te Ben schop door het kantongerecht te Scboonhoreu Teroordeeld wegons geen voldoende zorg dragen Toor het onschadelijk houden van een onder ign hoede staand gevaarlgk dier houd Bedankt voor het beroep bjj do Gerpf Kerk ta Hazerawoode door ds N II Koers te Waoswerd Uit Waddingsveen meldt men ons Dinsdagmorgen klapwiekte de roode haan weer bg ons Omstreeks half elf sloegen de Tlammen uit de werkplaats van C Moraal aan de Goudkade Welwillende en vriendelijke buren redden voor een groot gedeelte de inboedel twee brandspuiten beperkten het vuur bg het aangetaste perceel waarvan slechts weinig verbrandde TSm goldenstreln derde k lasse zal Woensdag 21 Aug loopen van Den Haag naar Amsterdam en terug ten einde bewoners der raaidantie van Voorburg Zoetermcer Zegwaard ZevanhaizenMoerkapeUe Rotterdam Kapetle FBVILLETOai dëITaüskramël A oar M DttUtci 1 Ik ben ar al Master en meteen hoorden zi DOg andere persooen spreken sDat is pat fluiaterde Ellen opende voorxiehtig de deur barer kamer en luisterde Alles ia atU t riep aij lacbt over hare schouder heen Helmstedt trad op de teeneii aaar haar toe geeo geluid was te booreo eOoeden aaebt Ellen droom van mij t zei hü innig een oogenblik nog hing aij aan zijn hals toen drong zij ben de kamer uit Behoedzaam deed Heinstedt de noodige stappen tot de trap en liet zicb zonder gedruisch b de leuning afglijden Toen Baker laat in den namiddag Biverhouse verlatea bad riebtte de marskramer ziob in z n volle lengte op en vertoonde zich nu in zijne ware gedaante kloek van bouw en gespierd Het oude gezicht waa bezield sn bet oog fonkelde onder de borstelige wenkbrauwen Nu of nooit mompelde bij zette sijn maia ach ter de toonbank greep zijn stok en ging naar baitee Mm forscbe schreden volgde hij eerat denzetfdeu weg dien Baker opgedraafd waa maar toen deze eau ot bocht nuakta sloeg k J linksaf een Nienwerkerk Moordrecht en Gouda in de gelegenheid te stellen per Staatsspoor da wereldtentoonstelling te bezoeken Tot Dinadag 20 Aug 12 nnr zgn kaarten in beperkt aantal te verkrggen Men meldt oit Oudewater Do gister alhier gehouden wielerwedstrgd was geregeld a s de schaatsenweditrgden Er werd nl gereden man tegen man op een afsUnd van 300 Meter Tijden werden niet opgenomen Uitgeloofd waren 1 genden 1 verguld zilreren 1 zilveren en 3 bronzen medailles Van de 20 deelnemers behaalden De Kaadt van Rotterdam den len Maarschalk van Boskoop den 2en Lingbeelt van Veendam den 3en Cornelo van Den Haag den 4en Maria van Scheveningftn den 5en en Van den Berg van Montfoort den Gen prgs Voor de in den namiddag gehouden harddraverij voor paarden gespannen voor de sulkey die op korte baan nooit een prys hooger dan f 200 hadden gewonnen waren ingeschreTen 1 W H J Brom Utrecht br m CateaO bergder A Bos 2 J O Matze Mgdreoht zw r Tabor II bergder eigenaar 3 A A Tan den Berg Haarlem hr h Major Ulrioh bergder B Blok 4 J W Schugl Utrecht ach r Newbold 5 G Kruit Stadskanaal zw h Graai Adolf bergder J F de Boer G J Koster Heemstede sch r Ninus bergder eigenaar 7 Wilhelmina Ver Woerden br h Beckford bergder J G de Boer 8 J A van den Berg Haarlem z h Majiok bergder B Blok 9 J W Schugl Utrecht zw h Batir 10 M Bos Zevenhuizen br r David bergder eigenaar 11 J G Matze Mgdrecht sch r Immerzu berijder eigenaar 12 W H J Brom Utrecht br m Princes bergder A Bo ï 13 W Verboom Haaetracht vos m Victoria bergder B W Schippers 14 H K Glas Lopporsom sch r Cesar bergder J F da Boer De prgs f 150 werd behaald door No 4 de eerst premie t 40 door No 5 en de tweede premie f 20 door No 14 Van het rgerlgbe voorval dat te s Hage op 2 Attgnstiis plaats had geeft de Haagsche correspondent der N Gr Ct het volgende rerhaal Het meisje dienstbode bij een professor te Utrecht was met eene familie hierheen gekomen om een prettigen dag te hebban Des avonds geraakte ze echter in bet gedrang in het Bosch haar gezelschap kwgt en al zoekende kwam zg aan het Staatsspoorwag station toen haar gezelschap reeds met den laatsten trein huiswaarts was gekeerd Geheel onbekend boschpad in en zonder zicb om de blootliggende boomwortela of omgewaaide boomen te bekommeren schreed hij op denselfden straffen paa voort Hij baalde zijn zwaar zilveren horloge uit het waas bij zeasen Het wordt tien eer ik Horton house bereik bromde hij in zijn baard maar hij gaat daar ook eerat heen en ik weet heel goed waarom Laat hem daar nog eens van do ongelukkige verleide geld afpersen hij zal er geen pleizior van hebben want te Oakles zal ik nu bet net over bem toetrekken Die gedachte verdubbelde zijne snelheid Bij bat onzekere schemerlicht geleek hij een reus die met een geduchteu knots in de hand den draak gaat beveobteo Ik bad eigenlijk vroeger moeten komen zei hfj maar de meosch kan nu eenmaal niet overnlom tegenwoordig zijn on ik geloof ook dat ik oud wordt Ik weet niet eens bet juiate uur maar Ceaar zal hrt wel weten Vooruit dus oude Izak I Nog een paar uur en het woud opende ziob en aan den horizont der vlakte die zicb bier uitstrekte schitterden de liobtjea der negerhutten van Morionhouae vtioeden avond oompje ia Ceaar thuis P vroeg de marakramer aan een witbarigea neger die het venster opende Hü kosst zoo meteen Sir hij is nog even naar den atal want er ligt een paard ziek wsa betast woord wilt u niet binneukomon P Izak hield zijn horloge tegen het naar buiten vallende licht het waa al over tienen Een oogenblik zag hij naar de donkere wolken Ala rij nog voor donker de rivier willen beroi in den Haag wist zg niet waarhoea te gaan en verzocht aan een koetsier haar naar een logement te brengen Deze reed haar toen de stad door en bracht haar ten slotte naar een stal waar twee andera koetsiers bg de politie niet minder slecht aangeschreven hem wachtten Het was inmiddels 4 nnr in den nacht gewordeo het meisje werd gebonden een prop in den mond belette haar t schreeuwen en daarna mishandelden da drie kerels haar ep de gruwelgkste wgze De sedert nog niet teruggevonden oude man die de pojrt roorbgkwam waarin de misdadigsrs bon slachtoffer bgna bewusteloos hadden neergewurpen terwgl zg aich uit de voeten maakten waarschuwde een agent van politie en dere vond het mishandelde meisje in deerniswaardigen toestand zg werd in een rigiIsnte naar het politiebureau gebracht en weldra bleek dat bare verpleging in het ziekeohnis te Leiden noodig was wegens de ondergane lichamelgke mishandelingen Ofschoon zgn verhaal in de hoofdaaak niet onjuist is heeft de correspondent naar onze inlichtingen toch ten aanzien van de bgzonderbeden zgne verbeeldingskracht wel wat Teel laten werken Het meisje Ait niet bg een Utrechtschen professor diende is nl niet door een der koetsiers tot 4 uur rondgereden maar toen zg bemerkte dat de laatste trein weg was blgven wandelen zonder t doel om een logement te zoeken allMn om den tgd door te komen tot den eersten trein op die wandeling is zg de koetsiers tegengekomen en dezen hebben haar toen In de Boekhorststraat inderdaad in een poort gesleurd en ergerlgk behandeld zoodat er aanleiding bestaat tot toepassing van art 246 Strafw ontochtige handelingen met geweldpleging waartegen 8 jaar gevangenis is badreigd hoewel niet in die male als uit bovenstaande correspondentie is op te maken Op het geBcbreeuw van het meisje kwamen drie mannen te hulp twee daarvan zgn bekend de derde de onbekeode oude heeft haar blgkans zgne naohtalgke verklaring aan de politie zien voortaleepen Dat het meiq e zoodanig letsel heeft bekomeg dat zg naar Leiden zon zgn vervoerd is ook onjuist Zg is na eenige uren in het politieburean ta hebben vertoefd weer rertrokken Intusschen de zaak is hoogst ergerlgk zoozeer dat wg f 50 beschikbaar stellen voor den bovenbedoelden ouden man indien deae door zich bg de politie aan te malden de zaak tot helderheid brengt Mocht het meisje nog hier ter stede zgo dan zonden wg ook gaarne Tan haar omtrent ken mompelde hij moeten zij op z n laatst te elf uur opbreken Ik zal zelf maar even naar den atal gaan wendde bij zich lot deo zwarten grijakop en snelde in de duialemia zijn weg zoekend naar Mortoahouse De atal was groot maar Izak aloeg gaeo boekje over waar Ceaar miaaohien van Klliota Sarah lag te droomen nergens was echter een apoer vac Cesars tegenwoordigheid te ontdekken Bepaald misgetoopen bromde hij voort en ik weet niets van de plaats waar zij elkander onimoeten willen Ko alleen kan ik ook niet gaan Hssatig stapte bfj weer naar de negerhuttan terug en nu waa bij gelukkiger want eenaklapa trad de gesocbte uil dezelfde hnt van alraka le vooraohijn en zei Ik heb al lang op a gewacht Sir om elf nor breken zij opl Om elf uur Ood help on Hel U al bij half elf Voorwaarla Ceaar anders komen we le laatl En de marskramer legde op alaof de lengte zijner beeoen verdubbeld waa zoodal Cesar moeite had bem hij te honden Heb u niela oieuwa geboord Sir vroeg de zwarte Loop en praat niet waa hel karta antwoord of je mooie sarah gaal naar de auikerplaelagea van Uuisiana I Weel je preciea waar de aehurkan j eenkomen ïea Sirl All ighll Ue goede Cessr wu bailen aden toen zij Osklea s liefalen in hel oog kregen de marakramer daareu tegen scheen stalen peexen te hebben wani xijne gelijkmatige wjjde paaaen waren nog geen daüa korter gevosdca hare barrgders zoo mogelgk Mniga ialiahtingontrangen H Ct e Voor de Haarlsmscha rechtbank Taiacbeea een jongentje van twaalf jaar mat aan niet ongunstig niterlgk netjea gekleed dat heelwat op zgn kerfstok had Op klaarlichten dag tusschen 12 en 2 uur sloop het rentje in een sigarenwinkel zorgTuldig de bel laathoadende en kroop achter de toonbank om da lade to lichten Da heer Van dar Wiel dia boren zat en alles door een apiegalruit aan da OTersgde kon gadeslaan kwam naar b len en snapte hem In een alé Tan den haar D Neef kaapte een poos daarna daaalfdo jongen tien kwartjes uit de lade maar ward daarbg ook gesnapt Nog maar enkele dagen later klom hü in den tuin Tan den heu Krelaga en stal daar aardbeien De hear mr Van Ontaran requisitoir aamande wees er op hoe do Toriga maal toan De Mon loo haai ds knaap taraoht stond wegens diefstal de rechtbank ham aan Teel lichtere straf heelt opgelegd dan spreker Troeg wsarschgnlgk omdat het de eerete maal as Thans zal naar spreker maant de rechtbank een zware straf moeten opleggen Oa Mon een jongen nn nitnemenden aanleg dia volgens varklaring van het hoofd der school nooit verzuimde en zeer gverig waa heeft niattemin een zeer slechte inborst Het door spreker pu ontrangen politiaiafMfi van Woensdag begint mat cl Tarmalding dat Hendrik De Mon door da politie teBoltariam naar Haarlem is gebracht wagana diabtal Tan geld Tan den portier dar Diargaarda aldaar Eiacb 4 maanden gnanganiaatraf Door den Texalaohen blazarachippar Koppen is in bet Westgat drgTanda garondan het Igk Tan den heer A Adriaanse dia da Torige weak aan bat strand te Hniadninan b j bet baden verdronk Het Igk op hat vinden waarran door de Camilla aan pramie waa ge steld werd door Kappen aan boord gaaoman en te Helder aangebracht Een snuggere Tan da boTanata plank I Op eene publieke Telling eaner boarderg te Kollnm Friesland stond op een bordje gesehraran f 1108 Toen de nolaria dit bod mededeelde riep de bieder dat dit real te hoog was maar dat bat bordje onderatbovan moaat gekeerd worden Nalonrigk waa het toan nog hooger want nn rerkreeg man do som van f 8011 Ook mis riep de InschrgTer de nol moet er nit ik bedoel f 811 Juist opende bij de voorpoort toen de hemel een oogenhlik in vuur sobaen te staan eu eeu ratelende donderalag halt gebood Wel Ceiar dal tal ona vrü wat kloppen besparen zei Izak zub naar den zwarte kaezand t spiuhoaven treffen het alaohl waal bij dat eene schot zal het niet blUven VêVvolgena klopte hij san HelsssladU reaster hij klopte nog seas en harder maar weer geen antwoord Hij waohlte nog evin en begaf ziob hoofdschuddend naar de voordeur waar h nu aanklopte en meteen maar goed la de hoogte werd een venaler opengeworpen en Klliot vroeg luid Wie klopt daar Izak Sir Komt u maar gauw hier want da wolf is onder uw zwarte schapen gekonea Sarah ea hare broers gsan er van door Elliot stiel een onverstaanbaar geluid uit en ver liet hel venster Kort daarop versehaan bü half gekleed bij de huisdeur He ben jij het Izakr Wie ia er vaa door Sarah en haar broers Sir maar ala wij gaaw oprukken kunnen wij da blanke wolven nog inhalen 1 Haar m n goeiia man spreek duidelijker bah Je het niet mU Sarah haefl van avond aog verlof ven me gekregen veor een oegerbsl ia de buartl Hall Sir riep de oude en greep EllioU arm hier moei gshsadeld worden Luister goed naar müee woorden de man die uwe zwartjoa steelt bM Baker ik heb lijn apoor nagegaan zoolang hU hier in de streek is wsnt waar hij komt laat hij onhaU aehlar ir f mmlf i i