Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1895

Zoraerdleost 1895 AaogevaDgeD 1 Mei TUd vao Greenwicli OOUDA KOTTIISAM 19 99 1 94 8 39 8 44 19 99 11 30 19 43 19 9 1 44 3 0 4 09 ROTTIRDA M 0 O U P A 9 1 10 99 11 0 19 90 t 10 99 10 89 s 10 48 10 11 10 9 19 08 18 40 7 9 7 8 8 00 8 13 8 99 8 48 DIN H AA e SODOA s Hage 8 49 7 90 7 43 9 39 9 98 9 481 0 1411 3 19 1 1 88 9 44 9 3 9 48 4 1 178 11 7 8 10 90 1 10 88 1 88 Zev H 19 10 4a 9 0 Oouda 80 7 0 8 13 9 9 8810 10 10 7 1S 0 19 49 9 90 3 14 8 98 4 13 4 43 Stspl Ie Bleiswijk Kraisweg eu NootdorpLeidsekendcm UTIXORT eODDA 8 38 7 0 10 11 84 19 0 3 10 8 9 4 48 8 380 9 8 11 10 8311 1 4 18 8 8 7 07 8 19 10 81 4 94 7 90 8 39 9 34 10 44 19 07 1 98 3 49 4 87 90 7 09 AHBTIIDA M SO U D A 9 0 9 18 9 19 II 1 40 4 99 a 9 fJO 9 04 19 14 19 19 M 99 7 49 Id een Zondag te Grouiagen gebonden rergftdering Tan hei proTinciaal comité roor kie8recbtaitbreidiii g waarop alle 15 de aaogaeloten Tereeoigiogea door aigeraardigdea waren vertegenwoordigd ii na een rede van den beer J H Hcbaper waarin bj de ten aanzien ran bet Kieswetontwerp van Honten te volgen gedn elÜD niteenzette de volgende sich aan die rede geheel aadiïuitende motie met algemeene stemmen aangenomen I e afgevaardigden der by bet Provinciaal Orouinger Comité voor Kiearecbt uitbreiding aangesloten demoeratiecbe vereenigingen op Zondag 11 Aogustua in algemeene vergadering vereen igd betreQreode dat het democratische Nederlandtche volk door de ometandigbeden is geDoodeaakt het telsel waarop bet kieiwetoat werp Van Bonten ia gebaseerd te aanvaarden i8 van oordeel dat alle krachten moeten worden ingeipannen om ten epoedigMte binneu dat stelsel alsnog de ruimst mogelyke kies rechiaitbreiding Je erlangen en wet lo door aan te dringen op oanmerkeiyke verrnimiog der aangegeven voorwaarden tot kiesbevoegdheid en vSo door met krocht op te komen voor bet beginsel dat de behandeling van het kieswetontwerp niet mag worden uitgesteld tot na die van andere aanhangige belnn ryke wetsontwerpen ouverBchillig of deze vóór dan wel na bedoeld ontwerp zyn ingediend Voorts werd besloten om een afschrift van de motie toe te zenden aan de Tweede Kamerleden in de provincie Groningen met verzoek om in bare richting werkzaam te zgn en werd het comité opgedragen om een manifest uit te vaardigen een aantal vergaderingen in de prorincie te bonden ter bespreking van het kieswetontwerp en tot aansporing tot aAnsIuiting en om te trachten een provinciale meeting te Groningen te beleggen café kwam om zgn pakket te balen boorde by tot zyne groote verbazing dat het naar het gemeentelgk Uboratoriom was gebracht De geheimzinnige onbekende bleek een dokter te z D die het iustrnment bg een koperslager in de bnurt bad laten repareeren en bet In het café had achtergelaten omdat by von plan was den nacht bnitensbais door te brengen Het admiraliteitsbof te Bremerbaven beeft Zaterdag zgn laatste zitting gebonden voor bet onderzoek naar de oorzaak vao de aanvaring toBsehen de ËIbec en de Crathie t Het hof is tot de volgende conclusie gekomen De schuld voor de botsing tasschen de Ëlbe en de iCratbiec ïs toe te scbrgven aan den stnnrman van de Cratbie die onmiddellgk vóór het ongeink zgn post op de brog in den steek liet en met den mao op den nitkgk een praatje ging maken De wacbtbebbende officier op de Ëlbe kan echter niet vrggesprokeu wordeü van bet verwgt dat bil verzuimde uit den weg van de Cratbiec to komen door tgdig het roer om te werpen of de aandacht van de bemanning der Cratbiec te trekken door signalen met de stoomfluit Merkwaardig is de manier waarop soms een flesschentrekkersfirma in het bezit traeht te komen der artikelen die hare speciale aandacht trekken Zoodra een der firmanten op expeditie nitgoat geeft hg eene bestelling op die op de goedkoopste wjjze per postpakket in 5 a 6 pakken moet worden afgeleverd Oe niets kwaads vermoedende leverancier neemt op een koarti ter bekorting der administratie het rembours voor alle pakketten respectievelyk het facta n ra bed rag B j aanbieding der diverse pakketten worden ze dankbaar in ontvangst genomen behalve bet pak met rembours bezwaard dat geweigerd naar den af zender wordt geretourneerd De bevelen door kapt Van GOssel gegevenen door de bemanning van de lElbec uitgevoerd om het teven te redden verdienen allenlof Dat de Elbe in zoo korten tgd zonk waardoor 332 nenschenlevens verloren gingenis niet toe te scbrgven aan gebreken in deconstructie zee waardigheid nitrustiog ladingof bemanning van bet vaartuig maar alleenaan de zware beschadiging di zich uitstrektetot het waterdichte compertimeot No 6 midscheeps zoodat twee afdeelingen daardoor volwater liepen Het wordt we itcbelgk geacht dat op alle groote Transatlantische passogiersbooten geregeld oefeningen norden gehoudenmet de sloepen en dat de ichten van elkder manschappen in het bgjonder beter begrepen worden dan tot nu toe het geval isgeweest 1 De Commissaris in Drenthe beeft tbans bet = cieel programma van het bezoek der Koninginnen ter kennis van de ingezotenen gebracht Donderdag 5 September kotlien HH MM te Meppel om 11 unr zg vert rekken om 1 40 per rijtuig naar Hoogeveen en 4 18 per extratrein naar Assen waar zg bljgven tot Zaterdagavond 9 our Vrgdag Jwordt dan een rgtoer naar Zuidtaren en de Punt gedaan ter bgwoning van de wedrennen De voorstelling in den BallerkuU beeft Zaterdagmorgen plaats Naar de Tilb Ct rernee mt is het plan in ernstige overweging genomep om de sneltreinen dw Holt IJzeren Spoon g Maatschappij van Keulen naar den Hoek van Holland viceveras die thans over Klee loopen van 1 October a B over Venloo te di igeeren £ r bestaat geen reden de opvarenden n de Orathioff te verwgten dat zgj f 6en pogingengedaan hebbeo om menscbenl te redden ran de snel zinkende £ lbeff daari hun schip zooernstig beschadigd was dat er recht gevreesdwerd dat het zelf zou zinken Het gedragvan de beman oidg der £ lbec in de bootverdient erkenning en de j edding van deschipbreukelingen door de WiIdfiower verdient den hoogsten lof Zaterdagavond elf unr kwam een heer in een café op de avenue de l Opéra teParyi en verzftcht aan de kassierster een pakje voor hem te willen bewaren tot den volgenden morgen De kasslerfter wilde dat wel en de b r vertrok Na een oogenbhk zeide de jnffroaw He het riekt naar petroleum I De bezoekers keken elkander bedeakeiyk aan een oud militair voor geen klein gerechtje vervaard verstootte zich het verdachte pakket te bevoelen Hft is van metaal langwerpig en rond eeo metalen cylinder Bepaald een helscbe machine 1c Gisteravond omstreeks 7 nur lag een metse laarsknecht in kennelgken itaat tegen den muur van het gymnasium te Amsterdam Zijn hondtje liep blaffend in wgden kring om zgn bewuatetoozen baai en hield toeschouwers op eerbiedigen afstand Toen eindelgk een paar m nnen naar den benevelde toegingen retireerde hg al blaffend ging op den schouder van zgr baas staan en duldde niet dat men hen aanrukte De haren rezen den bezoekers te berge men snelde de denr uit en ging een agent roepen Deze waarschuwde op bet naastbu zijnde politiebureao den commissaris die b vel gat het guvaarlgke pakket zoo voorzichtig mogeiyk naar den tnin der Tuillerieëu te brengen De chef van den veiligheidsdieoit werd van bat geval in kennis gesteld de prefect van politie werd uit zgn slaap opgesoheld en des morgens om 3 unr werd de bom in een raderbasr naar het gemeentelgk laboratorium vervoerd Ëen der beambten maakte het pak voorzichtig los terwgl de anderen zich op eeneerbiedigen afstand hielden en wat kwam ervoor den dag een klisteerspuit Tnpii Uvh pr den volgenden morgen in het toeschieten die Ken paar agenten kwamen luet moeite den hond verwgderdan Fluks werd 6 8 7 IHreclc Sjxiorwegverblndingen niet GOUDA 7 85 7 89 7 8 7 48 TM louda MoordrtKtbl NwuwerVerk Oapelle RutltjrdKm i 8 40 8 47 8 4 9 01 9 10 0 09 8 18 0 91 0 98 a 3 SO oe 9 40 10 17 10 4 19 0 11 01 11 08 U H 9 9 10 10 S 11 94 19 Eottenluo 0 wlla Nieuwerkork lioordraoht Qouda J 8 8 7 8 9 41 7 47 10 10 90 89 8 7 4 8 07 8 18 DDl DÏN BAAS Gouda 1 9U i S 1 09 9 8710 90 10 0 19 19 19 9 1 97 3 8 8 47 4 4 97 7 14 7 49 8 119 8 4 9 4 11 10 Zor M 7 49 8 47 11 09 19 87 4 7 01 10 00 Z Ze w 7 S t t 11 18 19 40 1 08 8 19 lO KVoort 8 07 08 11 97 19 8 90 8 99 10 97 HaKa 9 19 9 3 10 07 10 48 l 8919 49 1 081 7 4 0 4 17 99 7 7 44 8 81 9 9 9910 39 11 4 o VDA DTKICHT Qogda 88 40 7 S 8 O 8 91 9 0 10 19 11 19 48 9 98 8 17 4 10 4 47 7 8 31 lO li Oudew O 8 4 11 14 9 37 f f MO 10 99 Woardgg 9 7 08 8 19 i 11 99 9 4 8 34 0 17 M8 8 48 10 37 Ukmhl 18 7 98 8 98 8 41 9 37 10 1 11 4 1 90 8 08 3 0 4 48 99 0 8 7 4 9 0411 S O U U A A HSTIBSAM 10 1 a ll l Oouda 4 40 8 91 10 01 11 11 10 81 4 47 8 1 9 10 10 0 1I M 1 4 90 IM A a ilantaiB Wo 7 9 DU dra man opgetild en eoo nur bet baraia gebracht worden Oelakkig echter oor den baai en den hondbeloofde een k beraad hem leilig thnia tebrengen Het handje sprong nn bla end Tooruit kenneiyt zeer in zgn achik mei dit be Tredigend besluit Bbl Tóór ongereer negen jaar werd te HoogerSmilde eene boerendochter rermoord Een zekere R G dien men algemeen van den moord beacholdigde bracht feracheidene weken ia voorarrest door Volgens loopende gernchten moet no een neef ran de rermoorde wonende in de f emeente Dwingeloo licb hebben uitgelaten e moordenaar te zgn en na die bekentenis pogingen hebben aangewend om zich ran kant te maken hetgeen hem echter belet is Twee Trouwen nit Sobevenigen die te Ngmegen met haring hadden gevent zgo daar ia het logement waarin zg gewooalyk erblgven bestolen loor f94 50 De vermoedelgke dader zekere H moet koers naar Duitsohland hebben genomen lo eene herberg aan den Parellelweg te Helmond ontstond Zaterdagavond twist tossohen eeoige bezoekers De politie wist hieraan een eiode te oiaken door een der belhamels zekeren D eenige uren onder hare hoede te nemen De man scheen evenwel in de eenzaamheid volstrekt nog niet tot kalmte te sgn gekomen althans kort nadat hg weder in vrgheid was gesteld wist hg zich toegang te verschaffen tot de woning van zgri zwager v D en bracht dezen die reeds te bed lag verscheidene verwondiogeu toe Zoodra de politie van dezen nachtelijkeu overval was verwittigd werd D opoieaw ingerekend De gewonde t D moet niet buiten gevaar verkeeren De EngeUche bladen melden de volgende bijzonderheden omtrent het vergaan van den Catterfaan de boot van de Eastern and AuBtralien Stearns hip Company die op reis van Sydney naar China op de Seal Rocks vastliep en zonk De boot had van Syndney af twaar weder gehad Het was des morgens kwart voor drie toen een hevige schok gevoeld werd die de paaaagiera uit hun alaapjdeed opapringen en angstig naar het dek komen Door de krachtige bonding van den kapitein en de officieren die voorgaven dat een hooge golfde oorzaak waa werd een paniek voorkomen Het vaartuig bleef voortetoomen maar apoedig bemerkte men met ontzetting dat bet vol water lie en snel zonk Hevige stortzeeên sloegen over het dek De kapitein en de staurman werden van de brug geslingerd Men trachtte de booten uit te zetten maar deze sloegen telkens weder omhoog zoodra zg het water raakten Een enkele boot bleef drijvende en nam den kapitein op die zch vasthield aan een stuk hout De tweede stuurmau en de dokter slaagden er ook in de boot te bereiken terwgl slechts een der Enropeeaohe passagiers werd gered Binnen twintig minuten was het vaartuig geheel verdwenen Waaraohgnigk zgu zestig personen waarvan 46 Cliioeezen verdronken In het geheel waren 55 Chineesche passagiers aan boord terwgl het aantal Europeanen behalve de bemanning slechts vgf bedroeg Reddingbonten hebben tochten gemaakt in den omtrekt van de plaats waar de ramp gebeurde maar noch van bet schip noch van de booten heeft men iets kunnen ontdekken Iemand in Utrecht is op het idee gekomen om een feestelijkheid te orgaoiaeeren ter gelegenheid van de geboorte ven Utrechts lOO OOOsten inwoner 4 0 4 7 04 11 90 1 4 9 09 9 0 9 19 7 11 7 80 3 10 49 9 0 3 00 Veorb 8 4 Z Zegw8 0a Utrecht Weerden Oadewater Oonda Asutardaai Wp Als men nagaat dat de bevolking thans 93000 zielen telt de statistiek aantoont dat zg telken jare met 2000 personen doorgeboorte en vestiging vermeerdert dat h t dna aan Uaina 4 jaran kan dnran vordat de lOO OOOite er is dan ia ds man at met zga feestelgkbeid vroeg genoeg bg n Mondvol Sport Nederlandaeb ait het verslag van een cricketwedstrgd Ten twee ore betreden Prooat an Qaint den mat Eerstgenoemde om bg dan tweeden bal Tan Coops een naderhand lob de bails vallende Egken die keept gverig t wioket omroerende en sicbzelve ongeveer een meter buitaa blok pnztiend bowled en stnmpod te zieo Da stoomboot Victoria c vao ds Ancbor lijn met 98 Italiaanache tuaschendekapuaagiers op weg van New York naar de Middellandsche Zee is 200 mglen ten zuiden van NewFonnd land tgdens een dikken mist in aanvaring gekomen met een gsberg De snelheid waarmede de bevelen van de officieren op de brug door de mannen in de machinekamer werden uitgevoerd voorkwam alleen een ramp er werd dadelgk tegenstoom gegeven zoodat de acbok betrekkelgk licht waa en de boot er met een paar ingedrokte platen aan dan boeg afkwam De opleiding van de machiniat leerliogan bg de marine zal bicnenkort eenige belangrgke wgzigingeu ondergaan De tang van macbiniat leerling Ie kl zal vervallen en vervangen worden door aaaistent machinist welke na ongeveer 1 jaar militaire opleiding aan boord der schepen zullen worden gedetacheerd bg een der particoliere fabrieken ter verdere bekwamiug Aan eene commissie waarin o a de offi ciermachinist Ie kl Vermeer zal zitting nemen is opgodragen het tegenwoordig reglement in dien zin te heriien en voorstellen tot wgziging in te dienen Van de groote tragedienne is het bekend dat zg een bijzondere voorliefde voor wilde dieren heeft en eene menagerie in eigendom bezit Deze verzameling beeft de diva onlang in Londen met een pracbt exemplaar vermeerderd Op hare wandelingen door Londen die zg gedurende den tgd dat zg in het Daly theater gaatvoorstellingen geelt dagelgks onderneemt kwam zg ook op de Indische Tentoonstelling de Tentoonstelling van de Keizerin van IndiSc Maar van al de pracht die zg hier teaaoschonwen kreeg vermocht alleen een reusachtige leeuw die met een athleet dagelgks voorstellingen in het worstelen gaf hare aandacht te boeien In stomme bewondering bleef tg voor de kooi staan en verslond als bet wate met hare blikken den koning der woestgn of beter gezegd den koning der vruchtbare landonen want de leeuw was uit Bengalen afkomstig Hare begeleiders maakten er haar opmerkzaam op dat zg gevaar liep voor de voorstelling van dien avond te laat te komen Zg week evenwel niet van hare plaats en al had zg den wenach ook niet uitgesproken tooh zeiden bare schitterende blikken voldoende dat zg bet dier tot eiken prgs verlangde te bezitten De impresario van den leeuw mr Croaz werd dus geroepen Vergeving mevrouw zeide deze toen de tragedienne hem haren wensch had medegedeeld ik geloof wel dat ik aan uw verlangen kan tegemoet komen maar de leeuw beeft in dit seizoen nog eeoige eugamenten te vervullen en bovendien is hg beneden de duizend pond sterling niet te krijgen c 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 08 9 03 81 De prgs doet nieta ter zake t antwoordde de kunatenarea met eene van hare bekende nonchalante handbewegingen De koop werd dna gesloten en na afloop van zgne engagementen wordt de leeuw naar Parije gevoerd om aan de menagerie zgoer nianwa eigenana te worden toegevoegd 8 8 4 90 9 10 11 80 0 90 a 80 8 87 8 44 8 0 98 9 41 9 0 9 9 1 88 8 17 0 13 9 8 0 49 10 09 47 8 3 8 98 10 19 7 0 S O 07 10 94 Er 10 t 9 88 8 9 419 49 lUO 9 9 4 lOr11 10 lO M Uit de vestibule van da aooiSteit cTrou moet bigckent te Haarlem is een rgwiol ontvreemd De dief was bljjkbaar een kenner van de vier rgaielen in die vestibule aanwezig was het gestelene het beate Door de Rotterdamache politie is aaogehonden en naar Groningen overgebracht een Bcheepstapitein die te Londen zich met zgu schip bevindende daar een hnwelijk heeft gestoten terwgl hg een vrouw te Groningen heeft wonen Nader ia gebleken dat Anna Bol de vrouw die bg een twist in de Zandstraat te Rotlerdim een messteek in den buik kreeg niet overladen is Zelfs is haar toestand van dien aard dat er veel hoop op herstel bestaat Maandagavond hielden eenige leden van het Leger dea Beils te Groningen een optocht door eenige straten waarfajj zich weldra een menigte volks aansloot Daar er geen vergunning tot den optocht gegeven was en de leden weigerde uiteen te gaan werd er procesverbaal tegen hen opgemaakt Zaterdagavond woedde een hevig onweer boven Hulst en omatreken Daarbg viel zuo n geweldige piasregen dat t water op verschillende plaatsen id de huizen droog en op andere plaatsen de stallen onder water zette Op den Dellaart te Hontenissenc sloeg de bliksem in een stal die spoedig waa afgebrand Te HuUt sloeg de bliksem in een boom Te Peat is de chef van een groot handelshuis Ludwig Deutsch op z jn kautoor gedood door een zekeren Karel Czaezar een boschwachter dien bg had weggezonden Czaezar kwam op het ksntoor en eiscbte uitbetaling Tan een som van fl 4000 die hem naar zgn eggen toekwam Toen Deutsch weigerde hallde fag een pistool te voorachgn en schoot zgn Troegeren heer dood Deataob een zeer goed aangeschreven man was OAu Israëliet en dit feit gaf den deken Kelleny aanleiding zich iu een der restaurants over de zaak uit te laten alsof de moordenaar eigenigk lof verdiende Graaf Karoly stelde den geestelgke de vraag o hg aldus he hebt uw naaste lief ala u zelveuc toepaatte De geesteliike heer scheen voornemens deze vraag te beantwoorden met een slag met een bierpol wat hem echter belet werd Daarop beeft hg graaf E aroly uitgedaagd Te Vicksbnry Miasisippi werd verleden week e n man Grant Wilson genaamd met twee anderen wegens moord opgebaogen Toen de executie plaats had zag men dat Ihet lichaam zenuwachtig schokte geheel auders als dit geWoonlgk bg gehangenen gebeurd de man werd daarom zeven minuten na de beide anderen afgeanedeo Het lichaam werd daarop iu een kist gelegd en weggereden Het achgnt nu dat de man in een aoort van nona verkeerde en door het schudden vau de kar kwam hg bjj HS bemerkte weldra waar bjj waaenbegou nu tegeo het deksel van de kist te kloppen De koetsier hierdoor bang geworden reed zoo bard als hg kon naar het huis van de bloedTerwanten vau den gehangene die het lijk in ontvangst zouden nemen nadat de wet zgn loop genomen oA Daar gekomen vertelde de koetsier vao het kloppen wat zich herbaalde de kist werd geopend en een dokter die geroepen was bracht den man weer bg Na een paar dagen zorgvuldig verpleegd te zgn waa hg a eer den oude met uitzondering dat hg stom was Dsar bg volgens de wet opgehangen en dood is zaluy wel niet vervolgd worder doch zgn zgn vrienden bang dat de bevolking indien zg zijn achnilplaats vinden hem lynchen zullen Onder Meppel is de boerderij van A Van Dalen met alles wat er in was door de vlammen rernield Hooibroei was da oorzaak Op verzoek en voor rekening van het hoofdbestuur der Nederlandacbe vereeniging tol bescherming van dieren ie op het strand te Sobevettingen nabg de cMontagne RuBae eene drinkfontein verrezen ten behoeve van de paarden en ezels die aldaar zgn gestationneerd Aan deze fontein bestond groote behoefte daar er geen water te verkrggen was dan nabg het station vand ataatapoor toomtnm Mede is op verzoek van gemeld bestuur eene drinkfontein gemaakt naby bet station der Hollandaohe Spoorwegmaatschappg Ook deze fontein mag van groot nat worden beschouwd daar de koetsiers vroeger genoodzaakt waren ten behoeve van hunne paarden water te vragen in de naburige herbergen Volgeni een Engelsche statisticus vindt men alechta 1 kaalhooldige op 100 componisten tegen 11 op 100 letterknndigen Te Springfield in o£io waa een spoorwegbrog in brand geraakt Een kolentrein van 35 wagons reed er over maar zakte er door drie menschen zijn omgekomen vier worden nog vermist BDltenlaDdsch Overzicht Gisteren is het nienwe Britscbe parlement bgeengekomen voor een zitting van naar men verwacht ten hoogste vier weken Voor het eerst sedert zestig jaren heelt daarin een der grootste staatslieden van zgnen tgd geen zitting Gladstone beeft zich in het particulier Ieren teruggetrokken De betoovering vau zgne persoonlgkbeid zgn diepe on veel zgdige kettttif t QB onvergelgkelgk pakkend redenaarstalent zgn rgke ervaring in s lands dienst opgedaan zal het Britscbe parlement zeker telkens missen Met algemeene stemmen is door het Lagerhuis de beer GoHy tot voorzitter herkozen Oe machtige regeericgspartg heeft de traditie gehandhaafd zij beeft duidelijk doen uitkomen dat de voorzitter boven de psrtgen verheven is dat zgn keuze geen partgkeuze mag zgn dat zgn positie het hem onmogelgk maakt meer naar de eene dan naar de ander zgde over te hellen dat het zgn plicht is geheel onpartijdig het algemeen idee vun bet Lagerhuis weer te geven De eerste zittiug van bet Lagerhuis is ingenomen door de verkiezing van den voorzitter de eedsaflegging der leden zal nog een of twee zittingen m beslag nemen en eerst Donderdag kan men de troonrede verwachten Deze zal noch een politiek program noch beloften op wetgevend gebied bevatten verzekertde Times c Deze zitting van het parlement zal boofdzakeIgk gewijd zgn aan de behandeling der begrooting en daarna gesloten worden Sen redacteor van de Pall Mali Gazette heeft een onderhoud gehad met Arminios Vambéry Wat deze beroemde Hongaareche geleerde de groote kenner van het Oosten over den toestand in Macedonië zeide komt ons zeer belangwekkend voor De toestand iu Macedonië wordt steeds moeilgker te begrgpen merkte de beer Vam béry op Er wonen behalve de Torken ongeveer 800 000 Bulgaarsohe Slaven 200 000 Grieken en evenveel tierviërs Zg hebben zich met elkander vermengd en de samensmelting is zelfs in de taal merkbaar want de eenige wortels zgn Servisch andere Bolgaarsch Deze bevolking heeft den laataten tijd in vlottenden I toestand verkeerd die zich tronwens niet alleen tot balfBulgaarsch Griekenland beperkt De I Grieksch orthodoxe en de Bulgaarsche bisschoppen de Bulgaarsche kerk is onafbankelgk wedgveren wie over deze bevolkiog het meeste gezag zal uitoefenen Maar deze kerkelgke qoaesties worden alleen op den voorgrond geschoven om den sluier te werpen over de grootere animositeit en den nagver tasschen de rassen De Serviërs en de Bulgaren trachten zich beiden in Macedonië uit te breiden Griekenland zoo dat ook gaarne doen en is zeer boos dat het niet kan maar vaBa sine viribos ira c De Griekscbe kerk beeft zooveel gedaan om de bevolking te Helleniseeren dat twee jaren geled n Stamboeloff mg verzocbr dan sultan uit te noodigen eenige Bulgaarsche bisschoppen te willen benoemen De sultan kon zich op Stamboeloff verlaten en deed bet en un zooden de volksleiders er nog drie krggen wanneer zg zich maar rustig bielden geloof ik Maar gelgk ik reeds gezegd heb deze qoaestie is slechts ten dekmantel en zsl de zaak niet tot een blgvende oplossing De vraag of er ioderdaad een overeenkomst bestaat tosseben Frankrgk en Kusland is nog eens door de Figaro gesteld en toestemmend brantwoord De overeenkomst bestaat edoch wat er precies bepaald is weet het blad niet gODAlleen wordt verzekerd dat beide partyen sich hebben verbonden elkander bij te staan indien een van hen mocht worden aangevallen terwgl tevens is vastgesteld wat er gedaan moet worden als een van twide staten zich verplicht acht als aanvaller op te treden De zaak was naar Figaro z t reeds door president Carnot in orde gebracht maar tengevolge van den moord op hem gepleegd viel aan Casimïr Perier de eer te beurt zgn naam te plaatsen onder het traotaat waardoor aan de RoasiseheFranicbe alliantie althans een eenigszins vaste vorm werd gegeven Nadat te St Petersburg voor den minister Von Giers en den Franschen gezant De Laboniaye de grondslag was vastgesteld werden de bgzonderhedeo van militairen aard grr eld door de generaals Obrutxcbeff en De Miribel Het gerncht houdt uog steeds aan dat Engeland en Spanje gezamenlgk een demonstratie tegen Marokko in den zin hebben Naar het beet znllen de r eeringen au beide landen voor zich dezelfde rechten opeischen die aan Frankrgk zgn toegestaan n l om zich te Fez de zetel der Marrokkaansche regee iog door een bgzonderen gemachtigde te doen vertegenwoordigen Verder wordt nog uit Tanger gameid dat ook de Italiaansohe regeering aioh te deien opticbie bg Engeland en Spanje heeft aangesloten Het Doitsohe eikader beeft eindelgk de Marokkaansche kost verlaten nadat de regeering de verlangde genoegdoening voor bet vermoorden van den Duitscher Bookstrob had gegeven Deze satisfactie bestaat in de eerste plaats in een som van 200 000 fr als sebadevergoeding voor de moeder van den vermoorde de Leipziger firma voor welke hij werkzaam was eu toi gedeeltelgke beatrgding van de onkosten voor het Rgk uit deze zaak voortgesproten Verder is de reet van de som die Marokko schuldig was voor het vermoorden van Nenmann en welke ten bedrage van 50 000 fr eerst in October behoefde betaald te worden nu reeds gestort Dan heeft de sultan last gegeven tot het ontslag van de beambten aver wie de Doitsche r eering zich had te beklagen in de aangelegenheid Rockstrob en is de bestraffing der moordenaars beloofd De Doitsobe regeering is dos iu alle opzichten bevredigd Volgens een telegram nit Tokio aan de N Y Worlds is in Japan een mini terïeele crisis nitgebioken De graven Ito en Yamagata weigeren den titel van markies aan te nemen waarmede de keizer hen heeft willen beloonen voor de diensten tiidens den oorlog bewezen terwgl eenige collega s uiet onderscheiden zijn Sprekende over de Christen moorden in China meant de iTemps dat Europa onmogelgk onverschillig kan blgven bg dergelgke gruwelen Het initiatief voor de te nemen maatr elen teneinde voldoening te verkrggen valt ten deel aan de mogendheid wier onderdanen het meest hebben te Igden gehad De Temps hoopt dat de moreele samenwerking van Soropa voor dit doel wordt hersteld en China spoedig satisfactie geeft Het sebgnt werkelgk dat de wenschen van hst Fraosche blad zullen vervullen De Chineesche regeenng ziet de noodzakelijkheid in om baar Irascberming aan de zendelingen te geven terwgl reeds de Engelsche regeering stappen dsed ia bet belang barer onderdanen Zg beeft aan den vice admira l Freenisntte den bevelhebber van het Engelsche eskader in de Chineesche wateren de noodigen bevelen gezonden De onderkoning van Fa kien heeft nit Pekin bevel gekregen onmiddelgk troepen te zenden naar Koecheng om te waken voor de veiligheid Van de zendelingen die aan het bloedbad zgn ontkomen Verder is den onderkoning gelast een onderzoek in te steil an naar den oorsprong vande ontluiten en de personen die er verantwoordelijk voor zgn te straffen Ingevolge dezebsveleu zgn 1500 Ghineesebe soldaten metspoed naar het tooneel der gruwelen gezonden Tot dusver vernam men nog niets van een bsndelend optreden der r eering van de rereeoigde Staten De laatste berichtAl nit China luiden geruststellend De London Missionarg Societg ontving e n dépêche van reverend Pearce nit Hongkong deze meldde dat volgens ingekomeb telegrammen te Canton te Amoy de voornaamste centra van de missie dezer maatachappg alles rustig is Dit telegram werd 24 nor verzonden na het atarmeerende gerncht vsn een nieuwe uitbarting der volkswoede tegen de zendelingen te Fasban een stad tien mglen ten westen van Canton gelegen daarom mag men aannemen dat dit gerncht ongegrond is anders sou de heer Pearsce er melding van gemaakt hebben 349 Staats loteHJ Is Klaise Trekking van Woensdag li Augualui 18t5 Ko 10308 SOOO No Siie 1600 No 8119 1000 No nu f 00 No 610 886 6376 8788 siil S6isdsr 100 Frijsen vsn 46 3 S7U 6186 8197 10966 14087 1649S 18884 18 9719 6908 8SS6 10983 14109 16681 18706 36 9760 6114 8341 11931 14117 16191 18768 38 S779 6968 8409 11943 14999 16839 18770 164 9799 6978 8408 11307 14304 18863 18786 918 1186 6397 8417 11476 14314 16894 18790 986 9888 6388 8468 11610 14319 18791 18140 889 9916 6419 8480 11809 14879 18876 11867 971 9084 6489 8466 11608 14416 16880 18888 979 J081 6636 8484 11797 14419 16891 18891 447 8090 6669 8618 11760 14460 18938 18989 478 8180 6674 B63lS 11788 14491 18989 18949 499 8176 6591 86 11791 14493 17014 19147 668 8179 6803 8883 11800 14604 17088 19170 698 SS38 6011 871S 11881 14661 17049 19188 849 3989 6894 8918 11871 14898 17068 19809 796 3982 6619 8919 11919 14 47 17086 19817 730 3998 6688 8981 ISOIO 14070 17099 19940 780 3317 6684 9068 19036 14688 17119 19891 791 3873 6898 9099 1 091 14719 171S9 19340 889 3690 6719 9109 11106 14769 17187 19371 891 8614 67801 9136 18 8 14844 17148 19888 996 68 6766 9901 lil S 14868 171 1 19398 47 3688 6893 9H0 1 160 14881 17914 19419 1093 8689 6896 9998 11817 14899 17 88 19419 117 3817 6860 9181 11199 14937 17811 19484 U91 3681 879 9816 11131 14944 17348 194 7 11 6 8884 1 90 lts 11801 16041 17884 19644 1 1 a l Nil MM liaCi 110 8 17t7 lOIOO im 19419 11474 11619 11 94 19699 19706 197 9 U787 19790 19816 11854 19914 11919 19990 11 61 13013 13042 11068 13116 13180 13 1 13345 13360 1S36 138 7 13611 13 13878 187 1 13814 1898 8179 9408 189 9493 M80 94 7 6390 9590 539 07 588 989 6S0 9793 6690 9876 6689 9986 6777 9989 8863 9998 6885 1004S 6980 10119 7001 10101 702110921 7093 10284 7969 10809 7818 10384 78 4 10 11 7409 10 16 7418 10690 7488 10004 7483 10 89 7630 10703 10719 10781 767710734761810781 7873 108077816 108117995 108678044 10881 8133 laOl 37S0 1311 3 04 1386 4090 1398 4179 1481 4400 1473 44 9 1611 4456 1SS9 44 9 1581 46 8 1636 4548 1860 4584 1698 4616 1773 4653 1880 4667 1 47 4708 1060 47114 1 87 4789 9009 4799 9008 4147 9099 4 84 8053 4947 9064 4 78 2U9 4 80 9154 4 88 9174 4996 1347 49 9 9348 6009 9370 6016 9433 6098 9457 041 9689 60 9 899 5070 9698 5160 19 11 19 41 1 48 1 6 1 75 19798 1 890 19998 90041 90069 90104 10109 90114 0143 0140 10179 10114 10381 90883 9a4 10488 10497 10618 10598 10666 90 65 0 90 90746 108 10 11 10 T 1U71 161T1 179M 161 4 174S0 16 17 17433 15141 17498 15141 17 01 151 1 17606 15170 17638 1617 17540 1633 17657 16344 17670 16348 17831 16436 17713 16466 17714 164 1 17761 16667 17 19 16611 17991 16 8 17 81 16788 17 36 16836 17 41 11843 17 6 168 0 17 l 16 04 17 4 16 38 180 0 16 9 180 7 1 186 18100 16169 189 18913 18301 1 18 1 394 1 380 18611 1641S 18661 18460 188 1 1 469 18 81 Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS At OOUDA Kteiweg K 73 730 QODOA 99BaS9S9 SB9SS9 BaB9B9BBBailBB Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoers 94i lOll lOl Vl 94 lOlf lOt M s M A 88 141 MVis IC 16V M s 4 s u 97 7 1061 90 i Vil 111 d l s k tv 04 06 iOl 0 lOC a 101 IMVs 7lVi loii 1001 146 38 lOO rt 97V 197 187 10 l l 64 i i 164V 99 li 81 m 10 1041 14 V 0m 114 104 0 eo s 101 7Vs e 8V 10 7 W l ir s mfj ml 40 61 JS lO s m i 4y 109 108 108 108 m lll Vi 118 1 7 40 uiv 18 AUGUSTUS Nioaauiio Oert Ned W B dito dito dito 8 dito dito dito S a HoNSAa Obl Ooudl 1881 88 4 Italik iaaehr ving 186 81 6 OosTiNa Obl IB papier 18 8 6 dito iu silver 18 88 6 PoaTueil Oblig met coupon 8 dito ticket I ausuHu UU Bineenl 18 4 4 diM Oeooui 1 80 4ditobljUatlii 1889 4 dito bij Hops 1889 90 4 dito Id eoud lees 1888 8 dito dito dito 1884 6 3ri iiiB Ferpel obuld 1881 4 Toaaail Oepr Oonv leen 1890 4 Oeo leeniog serie D Gec leen ing serie U ZcioAla lUr V obl 1899 6 Hliioo Obl Buit Sok 1890 Vbnbsuila Obl 4 onbep 1881 AHSTaaDAH Obllgstieo 18 6 8 BOTTlaOA Sted leen 18 4 3 NlD N klx Hsndelsv sand Arendsb Tsb H Oertilcaten Dell Msatwhsppil dito Amh Hypotbeekb psndbr 4 Gult Hlj der yonleul saud s Gr H polkeekb psadbr 8 i Nsderlsndsohe bsnk saad Ned Hsndelmsstseh dito N W k Pso H p b psndbr 6 Sott Hypotheskb psndbr 8 i Utir Ufpotheekb dito S i OosTBKa Oost HoDg bank saad BosL Hypothsekbsnk oandb 4V AmallA Kquit hypola psndb 6 Masw I O Pr tien oert 6 Nbd Holl U Spoorw HiJ ssnd Hij tot Kipl V 81 8p aand Ned Ind Spoorwegm send Ned Zuid Afrik Spm sand 8 dito dilo diloKOl dito 6 £ tiUB Spoonvl 1687 69 A lobl 8 Zuid lul Bp mu A H obl 8 PouK Wsrubau Weensn aand 4 Bdsi Gr BuH 8p T HiJ obl 4 Baltiseke dito saad Psstotra dito saad 6 Iivaog Dembr dito saad 6 Kirsk Ck Aso Bp ksp obl 4 dito dito oblig 4 AiIBBUu Cent Fse 8p Hü obl 8 CWe k Nortk W pr C V ssad dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert t s Illinois üenirsl obl in goud 4 Louisv k NashvUleüerLv saad Ueiieo N Spw Hij lebjrp o 8 Hiss Kansas v 4 pet pref aand N Tork OnUrio k West sand dite Penns OUo eblig 8 OrecOD Calif Ie hyp ia goud 6 SI Paul Uien k Hsoit obl 7 Un Pao Hoefdliln oblig dito dito Line Col Ie byp O I CsMADa Oan Sonth Cert v aand Van O Ballw k Nar Ie b d o O l s Amsterd Omnibui M Bead Botterd Tramveg Maats aand Nbd Stad Amsterdsffl aand 8 Btad Boltenlaai aand 8 BaiiOlB Stad Anliren el8 7 C i Sud Brussel 188 Move Tbsiss Begullr Ossellsek 4 OosTixa Slsalslesning 18 0 8 K K Oost B Cr 18 0 8 BruuB Blsd Hadrid 1 11 1 Nbd Ver Bss Hy Bpobl eert