Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1895

JNo 6737 Vrydag 16 Augustus 1895 34ste Jaargang fiOüMHE mmm NieuwS en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regeik k 60 Centen iedere regel mew 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 vau des midd AOVERTENTieN De Commisaie van Toezicht op he Middelbaar Onderwy maakt bekend dat op DONDERDAG den 22n en VRIJDAG dep 23n AUGUST08 a de avond te 7 uren in het achoolgebonw op de Houtmansgracbi XirSCHBUriNO zal gehoudoii worden van Leerlingen voor de Murgeravon t ehool op eer tgenoemden datnm van Leerlingen van den vorigen Cureuê op laatstgenoemden y n nieuwe Leerlingrn Het T0ELATIS6SEXAMEM z l plaats hebben op DINSDAG en WOENSDAG den 27n en 28n AÜGU8T08 des avond te 7 uren Om aan het Examen te kunnen deelnemen moet men den V2 jarigen leeftijd hebben bereikt en van een Bevijt van ineniing zgn voorzien Het Schoolgeld bedraagt 3 Oiilden voor twee of meer Leerlingen uit één gezin Si Qnl den per persoon Onvermogende onder betalen geen schoolgeld De Leaaen zullen aanvangen op den 9n SEPTEMBER De Secrelarii der voornoemde Committie Dr F H G VAN UEKSON Bekwame DRAAIEES gevraagd ook bekend met O V E N W E R K voor vast werk tegen goed loon Kr br J RENAUD Del l TANDARTS E CASSUTO TE OrOTJlDA i van rBfJDAOlOiotenmat WOENSr DAG ai AUaVSTVS AFWEZIG WIJNHANDEL VA ALPHE LRMKBOKIl TE BOTIEKDAM Depdt A NORTIER Gouwe C 34 35 FINALE UIT VERKO OP Ten einde ns het SEIZOEN raet een geheel nieuwe voorraad aan goederen te kunnen beginnen zullen wvj den geheeleu voorraad ZOMEEGOEDEHEIT geduretule den VITVEUKOOP tot SpotprljKeii OPIllJIMK Wisbnin Li£fmanii Markt 13 liet Pracbtwerk iaria ti aut Martelares Koningin Verschijnt in 10 ii 12 all groot formaat met PRAOHTIOE PLATEN Sleclils 30 Cent iwr uil Ir per post SS Celt Ie afl bg eiken boekhandel eer invAge of bij de Uitgever P STOKVIS WATEBREÜS il Hel bote onKhadelyluM tn Jg makkelykite potumiddel voor Heetin nwk CD voor dames en Kindenchocawerk lËEl li de Appreluur van CM MUIIer l C yt i isrlln Beuth Slr 14 Menletlatoed op naam en fabrlekimerk Iirtryiliaf uree Irteinn Ie l l 2j Teekim In op u2v A AUerwege bekroond met Eere Diploma Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en r tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Cliieago 1893 is het Werelilberoraid Druiven Horsl lloiiig Exlracl MELIAINTHE on Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM vm II van8chaik Go gevestigd te Oravenhane Grsn middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHERKOEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het versacht en geneest OSMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleu Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MitLlANTHE bewezen zyn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE i verpakt in Bacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te e Graven tag OflT Verkrijgbaar biJ F H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BÜÜMAN Moordredd J C RATELAND Botkoop B ï WIJK Oudeuater FPANSCHE STOOMVEEVEEU BS Gbeuiische Wasscl iJ V II OPPE IIEIMEU 19 KriilHkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepflt voor GOUDA do Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onsohadelp voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegen uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen go deren al nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Leest verder de meer nitgebreidheid op de aanplakbiyetten eu de inlichtingen op de gebruiksaanwgzing Stollwerckfsche Borstbonbons cefitbriceerd na Toorscfarift van d Ion UniveraiteitsProC Odun Hofrad Dr Hariau Bonn hebbea sedert 60 Jaren ab verzachtend middel togen bo beeschheid en aandoening der ademings1 organen uilsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisseling van wanne en koude Incht is t bijzonder aanberelena 1 wardig een bonbon te gebmiken Verpakking Oeele pakjes i 25 oeot Alom varkrijgbur Ooada Siwlpendruk van A BaimuuH fc Koex B E K R O O ilf D met de GOUDEN MEDAILLE ne de Wercld Tentoonslellingr ie Amsterdam het TAFELWATER uit de HOLLANDIA BROIV te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vr van IJzer en organiaohe stoffsn overtreft elk ander Hlneraal Tafelwater door z jn aangenamen imaak en groot gebalte aan digestie bevorderende zouten Aan Z iuiwlij i rs en Zenuwzwakken Thana ia ds 2Bo oplage veraclieaea van het book a De Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof i r Meriniére Parg II Prengruber UujardlnBau metZ Farija I BoUChOt Parijl Geh Sath Dr Sobering Ki lei Kaïh Dr Cyurkoweob ky WeoDen Oppnrstafarts Dr Jeohl Waonen Oppsnlafarls Ur SoUeSl üuif Cbef arU Dr DarSeS Har ja Chef arte Forestier Akea Diitriouart Ur Qrossmann JohliD i eD nitz mstrioteans Dr BusbBOh Zirk Krankarta Dr Steingreber OhareatoD Couaul Dr v Aaoheubaoli Corfu Dr raed COrraZZB Vunelie Acgeville Pnrij e Lavabre Patija Wille Taufkirchen II CablUot Arcachon n Fortget Lonznc OuUloaeaa Bordeaux f LabatUt Bordeaux Bougavel I a Forrière L BirgJhfeld Waaueu a Lleber lunsbruck Hammer Plaum II Welner Weenen ir AUBt Brootoii I Matuachlecbner Brixn uuwzlekten en Beroerte Uiddelen ter voorkoming en genezing Uat doel van dit werkje ia keania te verspreiden omtrent den aard der zenuwznrakte hare oorzakeD eo lïevolgen oaderrioht to gavon en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van ds Phyaiologiaehe ontdekking tioe op da eenvoudigst denkbare wyze op on zenutrgealel kan gewerkt worden en wel met een auocea dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeakundiga pera aanleiding tot diaouaaie gegeven heeft Het ivo dt derhalve aan leder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigneld Ifjdt welke ich kenmerkt door habitueele hOOldpJün migraine congestie groote ge voeligbeid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene UohamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn en aan de gevolgen daar van Igden zoomade aan verlammingen Spraak verlies of moeielUk spreken StUf beid iD de gewriohten en voortdurende pUn lu dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrUvlngen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing ot betering verkregen eindelijk aanallo personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebhen wegona veiachijnaelon van voortdurend angstgevoel bOneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dulteligbeld flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot da bovengenoemde oatbegorien van ZOnuWllJderS behooron zoomede aan blsekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrlonten en die de resctie der gaesletgke bezigheid voorkomen willen dringend sangeraden zicli in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat frapoO en kosteloos t verkrijgen is te Amsterdam M clkban Co Hoihgeweg a Rotterdam F E van santen KOLFF torto Hoofdtleeg 1 Dtreoht LOBBÏ U POETON Oudegraoht b d Oaardbrng 1 TRËRRL G 19 Oct ober 1895 Ilollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA n OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Pi ijs per Lot f I H Loten voor f 10 VEEKRIJGBAAR BIJ A BHIUKMAU m LASOB TIENDEWEG D 00 4 pCt PAÏTDBRIEVEïr VAN DE Pester Vaterlftndischer iilrster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Boveagenoenide Pandbrierea zga nomiaial groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorxi n van halQurlykwhe Coupoas par l Maart ea 1 SopUimber eu allotbur a pari door aidd vau halQaarlyksobe uitloiiDg De OoupoDi xyn tbani eu ook in de toakomtt vrg ran belMtiog rolgeni de Wet van 1SB9 Art 80 10 zy s D eveuaU de Oitgelote Pandbrievan betaalbaar te Budapeat WeeDOQ eu te Amiterdam ton Kantore van oudergeteekeuden tot den koera van den dag Volgons de wet van IS76 is op de gezanqeulyke verpande hypotheken prioriteit der boudera vanPauabrieven ingeschreven waardoor hun het nwbt op de hjrpotheeaire lofauldvorderiagni in de eeieU ptaau 18 gewaarborgd 08 ondergeteokenden naar hun verwijiendfl Prospoetua van 19 Janieri l l en het Jaarverslag der InatelltaK Q er 1894 berichten dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrlaven van de Pester Vaterl ndisoharËrster SparcassaVereiQ tot deu koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AMSTKBDAM Hsi 1MB BINNENLAND OOGDA 15 AagoBtaa 1895 De door de Goadache Zwemclub op Zoodeg 18 Augaaitu a oitgeschreTen nationale geeoetameerde cwemwedstrgd belooft zeer belang ryk te worden 33 deelnemen waaronder de b ite zwenimers uit Nederland hebben zich doen inachrgTen Voor luelzwemnien jauiores 8 deelnemert seniores 5 rogzwemmen jonioree 12 om het KampioenschapTan Nederland 9 deelDemerii Fraai zwemmen 9 Duiken jnnioreB 16 gekl duiken en zwemmen 11 Qiiteren slaagde te VGrarenbi e voor liet examen Franiche taal I o mej A J B Verzgl alhier Benoemd tot lecretarïa en penningmeester Tan den polder Eoozendaal gelegen onder Haastrecht den heer C Snelleman wonende te Oudewater in de plaate ran J H F HegBuui OTWIeden Men meldt nit Vliit dd 9 Augustus £ en vrger uit Scboonhoveo op dat oogenblik niet zeer capabel om nit vrgen te gaan raakte Zondf uond toen zyn meisje in Bonrepas de d oor hem gesloten hield zoodoor de lieroer heen dat hg met zgn eenevuist door de rniten slo Omdat men hemtoen nog niet open deed eo hg miwchien zoozachtjes aan tot het duistere Termoeden kwam dat hg zich een weinig rergist had in hetmiddel om zich to ang tot het hart en dewoning tbd zgn liefje te rerschafien maaktehy ten slotte rechtsomkeert en begaf zich naar 60 andere woning waar hg zgn zwaar verwonde band liet uitwassohen die nog ergerbloedde dan zgn hart miuchien S Ct De Haagsohe correepundent der Zaan Ct leest io sgn jongsten brief mr J A Tan Gilse de les naar aanleiding van hetgeen deze in de Vragen des Tgdic te berde bracht OTor de ongrond wettigheid van het wetsToor stelVan Houten flet n de correspondent dienaangaande opmerkt rerdient zeker bekendbeid in rnimeren kring ik begrgp het zeer goed dos schrgft hg FeVILLETOJf DE MARSKRAMER ii aar iet Umtel Ik heb bem beluisterd in sjjs geheim kwartier in Riverhooae maar kon sleohts uit enkele woorden raden wat hjj in zijo schild voert Toen heeft Geaar mq een handje geholpen want zyae jaloerschheid wist er heel gauw achter te komen wte bem Sarah ootkaapt had u kunt het hem self vragen Sir vBaker vroeg Elliot ia zgn verbazing met de hand over het voorhoofd strijkend Hr Baker vaa ZuidAlabama P Ja Master viel Cesar in Mr Baker heeft Sank net Joe Jim en Jones om elfaur inhetkreapelhoal bjj bet laatste hek laten komen Z daohteo dat ik ook meeding het is bepaald at elf aur I Baker Baker dat snllea wg zien riep Klliot plotaeliog een besluit nemeod Roep Diok Cesar dadelijk Kom Izak help de paardeo sadeleal Neen Sir geen paarden de spitsboeven hebben bepaald het boschpad iogealageo waar bg oaoh geen paard loopen kau £ a de groote weg zoo veet te nel omr ea Daar kwan Diok met de lantaren Laten w op de snelheid van on voeten vertrouwen Sur dan tal ik uw gids z al vervolgde de marsknuDer Wek Hebnstedt eo trek dan gaair Rwe laanea aaa daa aal ik met Diok en Oanr dat de orertuigde aanhangers ran het outwerpTak licb bet genoegen niet kunnen ontzeggen den heer Vaa Houten te bestrgden met betzelfde wapen als waarmee hg den rorigen minister Tan bioneDlandsche zaken te Igf ging Ik kan mg zeer wel verklaren dat degenen die niet overtuigd waren van de gemoedelgke oprechtheid der bestrgders rao de wet Tsk voor zoorer hon oppositie gerond was op stryd met de grondwet tbaos met een microscoop gewapend het ontwerp Van Bouten bekgken en nagaan of ook daarin ran het eigen standpunt dier bestrijders geen ongrond wettigheid kleeft Zelfs kan ik het to even dat in het systeem ran de tegenstanders ren Tak s rooratel ook dat ran den heer Van Houten in strgd moet worden geacht met de grondwet omdat daarbg niet Toor elk kiezer de keoteekenen ran maetsobappelgken welstand en geschiktheid worden gevorderd die rolgeos art 80 der grondwet dienen te worden geëischt Voorzeker de heer Van Konten en zgn ambtgenooten die tegeoorer het roorstel Tak een zoo fervaarlgk kabaal hebben gemaakt omdat de grondwet niet naar hnn opvatting was nageleefd en niet voor iederen kiewr èn eenig kenteeken van geschiktheid èn ranmaatschappelyken welstand was ras esteld zg hebben het hg hun thans aan de rertegenwoordiging roorgelegd roorstel met hun rroegere bezwaren op een accoordje geworpen Men bad ran ben mogen verwachten dat zg op dit poot consequenter waren te werk g aan Doch het Jiou eren inconsequent zgn Van de voorstanders der kieswet Tak die de grondwettige bezwaren hebben ontkend wanneer zg nu tot t besef kwamen dat die bedenkingen toch gegrond waren en dns on ook tegenover t voorstel Van Houten moeten wegen Ik acht den strgd door mr Van Gilse op dit pnot aangebonden geen gelukkige en meen te moeten aanbevelen dat men in die richting niet verder ga £ n na ee ta overzicht gegeven te hebbeo van wat men heeft op te maken uit het zooveel besproken art 80 der grondwet vervolgt de correspondent lotosschen plaatst de regeering zich zg het dsn tamelgk zwak op t standpunt dat sg wel d elgk van alle kiezers welstand eo geschiktheid Tordert Dat ziet de heer Van Gilse dunkt mg orer het hoofd Al geef ik rolmoedig toe dat de eiscfaen die mr Van Honten voor enkele categorieën van kiezers stelt uit het oogpunt van geschiktheid en van welstand Toorai niet booger en beter zgn dan die van het ontwerp Tak principieel gaat de regeering van de meening uit dat haar kiezer uwe buksen laden en in vjjf minuten zgn we klaar All right wijte Izak Ëlliot ging dadelijk naar binnen en spoedig volgde Itak met de negerfl Toen zg de bibliotheek wilden bioDengaan om de geweren te laden kwam Klliot hen al weer t n De Daitsoher is er niet 1 riep hij z ne kamer staat ojpen hg is nog niet te bed geweest lieht eens bg 1 Dan ia hg bepaald nog eigens baiten zei Izak ik heb ook al voor niemendal aan zgn raam geklopt maar laten we nu gaan Sir desnoods zonder Uelmstedt I Zoodra het sohgnsel der lantaren verdwenen wu kwam Heimstedt van achter eeu der trapkolommen te ToorachiJD vloog zgne kamer ia tocht i het donker hoed revolver en laarzen en naakte wee dat hjj door de aohterdeor naar buiten kwam Om alle verdenking vrg te loopeo wilde hg den Bobgn aoonemen alsof bg nu pas van eea avondwandeling thuiskwam Daar zette eea nieuwe bhk amstraal de hemel in vuar een krakende donderslag volgde en de eerste droppels begonnen te vallea Toen hjj het hais omgeloopen was hoorde Heimstedt andermaal Kthot s stem en met bet oaschuldigste gezieht van de wereld trad hij soet de voordeur binnen Een minuut of wat later gingen zj met hun vijvea op het portico wosr IHck de lantaarn aan ees stok bond Goed zoo Diok lei Elliot tot den trouwen negtr nu Mr Heimstedt er is t eha f jij niet meer op je eigen komeraods jacht te maken Ala het mg niet om den Uankw measeheDroovnr te dom was aan al de bepalingen van art 80 der grondwet voldoen Na kan men orer de uitwerking orer de toepassing ran t beginsel verschillen ook ik geloof dat het voorstel Van Houten io menig opzicht meerdere waarborgen geeft dau t voorstel Tak Maar dat raakt de beginselkweatie niet en allerminst de vrai der grondwettigheid die ik hoop dat men in shsmela naam nu maar buiten het debat aal laten Wg hebben er genoeg van gehad Bg den beer B te Hillegersberg aan den Hoofdw kwam dezer df n de hond van den laodbonwer Den U op zgn landgoed waar een 23tat ncbapen stond te weiden De hond rorwoed sprong over alooteo en tochten en joeg de schapen op de rlucht tot hg eindelgk het eerste in den nek greep waarna hg er aobtereeu volgens een 6 tal doodde en nog 3 ernstige wonden toebracht De heer B odmiddeltgk ter plaatse kwam met zgn volk in bet reld en kon na veel moeite den hond te pakken krggeu waarna hg werd opgesloten o t o don eigenaar van den hond een eisch tot sehaderergo ing werd ingesteld De afdeeling ZwoUec ran de 3ociaalDemocratiscbe Arbeiderspartg had gisteravond e n openbare vergadering belegd waar met het oog op de komst der Koningiooen de heer F V d Goes het onderwerp inleidde Koningschap en de bezittende klasse Het Koningschap was naar het oordeel van Spr en zgn partg de groep Troelstra niets dan eeu instelling ten beboere der bourgeoisie Het is dan ook betoogde Spr niet tegen bet koningschap als zoodanig dat de sooia demo craten strgd roeren De soc dem arbeidersparty heeft den eisoh afschaffing ran het koningschap nit haar programma laten rallen De heer v d Goes vergeleek de maatscbappg bg een boom een van de hoogste takken daarvan is de instelling van het koningschap £ a nu beproeren de Sociaal democraten niet dien tak er af te hakken maar sg b noen onderaan de wortels De bour iaie heeft zelf aan bei koningschap den zwaarsten alag toegebracht Minister Thorbecke heeft met zgn grondwet ran 1848 de rechten van den koning zoo gekoot dat de woorden van den tegen woord igen Minister Van Houten waar zgn geworden De kroon is een ornament En nu tracht men wel weer betoogde de spr verder de liefde voor dit vorstenhuis op te voeren door de Eooinginnen het land te laten doorreizen maar ook dit deed de bonrgeoisie slechts voor haar eigen belang liet ik die oDdantcbaren vrg loopen 1 Nerer mind Sir ik ga mee antwoordde Diok den taststen knoop leggend Ik heb al lang gedacht dat er wel een paar van mg ne zwarte brofirs pk zouden worden sedert die blajake man hier B avoods aehter de beiaingeo onsloop Ik bood siet ran die soort n blanke doet niets voor niemendal voor o blanke Ik zou dus wel eens willen weten waarom bg zich voor de zwarten zou opofferen I Daar zit len minste getond verstand in loohte Iiak maar du moeten we weg Sir Rn zonder antwoord af te wachten nam hg Diok den stok met de lantaren af legde hem over zgn sohooder eu boog opgericht en met vasten stap sloeg hij over stoppelrelden en weiden den weg naar bet bosoh in De vier anderen volgden hem eerst Mr Elliot en Heimstedt totm de twee negers die de geweren droegen Zdi er zieh door slooten he ea of staketsels te laten optoudea trokkea zg in eene rechte Ign voort ee toen Hf d laatste heining orergeklommen waren blies Izak de laalaren ait Na moflten we soa r lioht verder jj bg an den souden wg ons telven vAra U f n geen driehonderd yards meer rto iSf wpMttn plaats Volgt mg na zoo stil mogelgk j Als het waar is wat je Ag aa ÏMeot gezegd hel fluisterde Etliot die a attCt den ourskromer liep dan komt bij niet levend uit mgne hacAsn Zoolang ik planter beo ii mij soo n geval niet over komen alleen in mgn jongelingsjaren hebben wy in Zuid Cteorgië voortvluchtige suiveD met bloedhooden uit de mosraaosn moeten opjagOQ maar dat Aan het debat werd deelgeoomtn door Mttig personoD ran den Sooialistenbond da groep van Domela Nienwenhugs maar looali h t dan meestal gaat raakte ook na btt dabftt nit den koers Men verliep audi in het niipakksn van besohnldigingon vftO lafheid aai tegen den inleider loodat hot ten loste een onderlinge kibbelpattg werd totdat te hAlf twaalf do vergadering otaa ward Door den iospeotear P N Boorda van Eysinga van de nvier politie is in den af loopen uacbt gearreeteerd Gaatav Biogeo oad 29 jaar een der betrokkenen bg bat bankroet Bingen te Geona volgeiis bet Politieblad wegens het verdaisteren nu 690 000 franc volgen andera berichten roor nog rad aan zienlgker bedrag Bingen werd in heohtenia genomen toen hg tich aau boord wilde begeren Tan de naar Amerika Tartrekkande stoomboot Spaarndam waarop hjj ablaUaaM passagier plaats had genomen £ ren nadai hy was aangebonden werd hü ongesteld en toen op last ran dan hoofdoommisaaris per rijtuig naar het oolitiabiiraan op de Kaasmarkt gebracht Bg de foniUeoring vond men op heio een flMehjo met aablimaatpaitillea en verklaarde bg aan don boofdoommiasarii dat hg oven na tijne arroetatio er een van bad ingenomoa mti hot doal lieh van bet leven te berooveo £ aar zgn toostaod niet beter word bracht men hem om 3 nar ia den nacht naar het Ziekenhnis waar men bem bg herhaling de maag leegpompte ton einde het gift te verwgderen Hg was gisterochtend wel iets beter maar het gevaar voor zgn leren toch nog niet geheel gawekoo In de laatste dagen had hy zich to Rotterdam opgehouden onder den valaehon naam Georg Blind Hg was zeer elegant gekleed maar beantwoordde niet aan hot ligaalemont Van zgn broeder Alfred wist bg Tolgoni zgn zeggen niets af In zgn besit werd nog oao bedrag ran ongereer 1000 Mark boroodeo Hg waa aeor zenuwaehtig bg bet aan boord gnan waardoor hg onwillokenrig de aandacht trok Men meldt nit Den Baag Dank ig bet gverig oudoraook too hiorats elders ingesteld ter opsporing ran Evertjo ran Capelteoreeo de 22 iarige jongedoohter die in den naobt van 2 op 3 Antfoatni alhier 18 aangerand is de reohereho der politie te Rotterdam er tbaao in geslaagd goDoemd mei e in een slaapatee aldaar aan te trefEon Zg ia gisterochtend roor don commissaris Tan politie alhier den beer Olivier die hare wss eea daad van zelfbehoud want koele bonden vaa die Bwarten leefden als wtlde dieren in de rietboasobeo Hier in onte streek loopen nooit slaven weg en ik zou liever de dubbele waarde op eene andere manier verliezen dan dat mg loo ietagnbettren moet Wees maar big Sir dat u niet over sohande aan uw eigen vleesoh en bloed te klagen hebt wat nog makkelijker had kunnen gebeureo antwoordde Izak kortaf en maakte igoe stappen nog grooter Zeer dieht bg het laaute hek op de grens der plantage gekomen werden onze slareiijoQgMs door een onteettenden bliksemstraal in staat gesteld on do gebeele omtrek te overzien ea aUof nu de slaizeo des hemels opengezet werden viel na de reg In stroomen ueer Halt 1 kommondeerde de gids mot godnnpto stem zij sohjjnen nog niet weg te z b want daar sag ik aan een ran die boomen eea verschrikt paoi steigeren waeht hier maar eveo ik moet ems sisa hoe het door gesteld is I En metooo rordwooa do oude in de dnistemii In gespsnnen verwsohting blerea do and nn roer loos staan spoedig tot op de hold toe aaL Ea bliksemstralen en dondersLsgen volgden rikaor ia ijsel ke snelheid op soodat Heimstedt too Uolste meende dat bjj getioht en gehoiv rerlom bod Sn ondertussehM hield do r ea t46 hardookkig aan dat de grood ban ODdw do vootoa uktm weg te spodon Zoo bnwhleo b vgf e indelooso minuten door tot op eens een taeht hebt hun in do oogn straiJde wast mat asogestokeo lantaaro stond Isak weer voor kw