Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1895

ange SDgei 1 1 Mei Tl 4 50 6 84 7 11 7 88 8 3S 4 67 Ê 7 6 ff 5 04 0 ff 6 11 t 8 18 ff 6 i0 S 4S 7 80 8 88 8 6 1 46 s o s io 3 48 4 0 1 56 v f ff 0I B w r v i O ff K f ff a 16 3 0 3 4 08 4 40 LI 40 Folder 4 0 k t tO Bomi iwacbe 60 k ƒ 4 50 FoUar Y i ƒ Baitenlaadsche per 70 k ƒ 8 40 k S ao Gerst Winter f i f Zoaur f f ChevsUiar ƒ 4 60 i ƒ 5 50 kaver per heet 9 60 k 3 95 par 100 Ulo 5 75 il 8 50 Henaapaud Inlandaeb 60 i 76 Buitaalsndsebe 8 60 i 75 ICanariasaad ƒ 8 95 W Coolsaad 50 4 ƒ 7 40 Erwioo Kookarwteu ƒ k Niet kokende k Boitenlandaeke Toererwteu por 80 KUoi 8 k 5 9 Booaeni Braine boonen ƒ i ƒ Witte booban ƒ JL f Duivaoboonan i Psardenboonea Uais per 100 Via Bonte Ameriksanaebe 6 60 i 6 76 Cini naaUas 6 60 k ƒ 8 76 TaauaiT Helkvss leeo sanvoer VetU varkena goede sanvoer kaouel ving 18 il 18 ot par half KQ Biggen voor Engeland goede saavosr handel red 14 i 14 ot per kalf KO Uagere biggen go le aanvoer handel matig ƒ 0 40 i ƒ 0 80 per eek Vette aohspen red aanvoer hsndsl red 99 k 88 Zaig I anunsren red aanvoer bandel vlug 14 k 18 Nuchtere kalven eeuige saovoer handel vlug Orukalverao goeds anvosr handel ving 30 i 69 Fokkstvenn 8 k 17 Aangevoerd 9 nartjjen kau Handel sear vlug Ie ual 96 k 98 9e qual 91 k 94 Zwsardera 97 k ƒ Noord Hollsndache k Boter goede aanvoer handel vlug Oorboter l SO k 1 80 Weiboler l 1 15 p Kilo Nieuwe DASSEN I en Linnengoed A vaa OS At I OOUDA Kleiweg B 73 73a QOCDA week al ik het ja temggeven Dit verhaal kwam da politie leer onwaarscbgnlgk voor en C ondervraagd riel spoedig door da mand en bekende het biljet ait den bnet te hebben ontrreemd en met bet geld schulden te hebben betaald wat bg onderaoek bleek niet waar te wazen Slechte f 100 waren nog over en de rest waa op de kermis rerbrast £ r z n nog meer diefstallen ran C ontd kt Hg bevindt zich in arrest schietbaan geklommen en met knuppels in de hand op hem afkwamen Hy boorde roepen Wy zullen eens tien of by ons niet doorlaat wy zullen hem helpen Driemaal had hy den aanmodera HaH Werda toegeroepen en na gewaarschuwd te hebben op Becker gevuurd die in het been getroffen neerviel waarna hij Wehrum die ondanks den herbaalde woarachuwingen op hem indrong den kogel iu den linkerarm jueg De derde aanrander die den schildwacht van achtere wilde aangrypen kreeg een bajonetsteek waarmede hy het hazenpad koos zonder dat de politie hem wis op te sporen De eerste was drie de tweede zeven weken niet tot werken in staat geweest terwyl de vingers der linkerhand ran Wehrum styf blyven De beklaagde beweerden dat zy sich niet op verboden terrein bevonden en dat de schildwacht na slechta eenmaal aangeroepen te hebbeo onmiddeiyk vaar gaf Het O M reqnreerde in verband met de omstandigheid dat de beklaagde door de verwondingen reeds zwaar gestraft waren tegen Becker 4 tegen Wehrum 3 weken gevangenisstraf Woensdag den 7 Augustus herdacht da oudste bewoner vsn het eiland Texel da beer KI Slot ignen 99sten verjaardag Posterijen en Telegraphte 1 Vacinte Directie Post en telegraafkantoor Zerenaar jaarwedde f 1800 en rrge woning Ofschoon de ambtenaren ran de beide dienstTakken Trgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge da bepalingen van het koninklijk besluit van 21 Maart 1894 n 17 de postamblenaren voor deze directie den voorrang Sollicitatiën in te r enden vóór 25 Angostns e k Benoemd 16 Aug Tot brievengaarder te Koedgk J Stam 1 Sept Tot directeur van het postkantoor te Meersen H J Knoop Pathnis thans in gelgke betrekking te Zevenaar Tot directeur Tan het postkantoor te Alkmaar de hoofdcommies der postergen W H Moll te Amsterdam 1 Oct Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Bchoonhoven F P H Tan der Schrieck thans in gelijke betrekking te SitUrd Tot directeur van het post en telegraafkantoor to Sittnrd J A A Schwau thans in gelijke betrekking to Schoonhoven Verplaatat 1 Sept De brierengaarder L J W van Zoetermeer naar Heee Eervol ontulagen I 1 Jnli De klerk ter Directe der RgkapoatI spaarbank A J Scholpor Op de heide Henmensoord werd Dinsdag de inspectie der Koloniale Reserve te Nymegec door generaal Vetter voortgezet in het bywonen der aldaar gebonden schietoefeningen bestaande in individueel en lïalvovuur benevens een com pagnle aoefening in het gevecht schieten Heden zal de Koloniale Reserve een marsch maken van 20 K M waarna Generaal Vetter een bezoek zal brengen aan het Koloniaal Militair Znvahdenhnis Bronbeek Oe receptie Dinsd namiddag door den generaal en mevrouw Vetter in het Keizer Karel bötel te Nymegen gehouden was druk bezocht door officieren van de Koloniale Reserve Indische officieren met verlof oud officieren van het Indische leger en officieren ven het 2e reg infanterie Ook rele dames ran officieren waren tegenwoordig Namens de officieren van de Koloniale Reserve namens aldaar vertoevende officieren van het Indische leger en namens de officieren vau bet 3e bat 2 reg inf werden aan mevrouw Vetter bouquetten aangeboden Beurs van Amsterdam 14 AUOUSTUS I Tor kra islotkoen Naoaai i D 0art Ned W 8 V 4 4 dito dito dito 8 lOly 101 adito dlu dito Vi 10 u lOlT Ho Oia OM Qoudl l l 4 Itaus Inaohriiving 18S84I 8 OoBTBNa Obl In papier 1888 5 1 8I dito In ailver 1888 6 84 a4 FoaruoiL Oblig met coupon 8 dito ticket 9 s ansuiin UbLBinnenl 1894 4 84 M i dluOseoni 18 0 4 ditebijBothf ltO 4 dltabljHonel889 0 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 18 4 6 I Sriwa Farpal acbidd 1881 4 ToaaBU Oepr Gonv Isen 1890 4 Oee leeoingaerieD Oee leenlngaeriaO Znin Aia Bip V obl 18 9 6 tlsuoo Obl Buit Sch 1880 Vsmznau Obl 4 onbep 19 1 AMsraanui Obligslisn 1896 8 BoTTBaOAH 8ted le i 1894 8 Nan N Afr HsndeUv aand Arandab Tsb Hij Certiloatea DMi laatsobappil dito Amk Hvpotkaekb psndbr 4 Oult li der Voratenl sand aar H potbeekb psadbr V Nsderlandsohe ban saad Ned Hsndelmaatwik dito N W kFscHvp b pandbr 6 Rott Hvpotbeekb psndbr 8V Utr Hrpotheekb dito V OoaTBiia OoitHong bank aaad Ruai Hypotheekbank naadb 4 a AMtaiii Kquit bjrpotli pandb 5 ttaiw UÖ Fr UeneerL Nan HoU l Spo rw Mü saad Mij tot Bipl V Bt Spw aand Nsd Ind Bpoorwegok sand Nad ZuidAirik Spa aaad dito dito dito 1891 dito 5 lliUa Spoorwl 1I 7 H A ltobl Zuid tul apwmij A H ob 8 Poux Waraobsu Wsenen ssnd 4 BnSL ar Buss 8p Uy obl 4 Baldaeks dito aand Faslowa dito aand 6 Iwsng Dombr dilo aand 6 Karak Oh Aaow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AiaaiXA Cant Fse Sp Uü obl I Okie fc Nortk W pr 0 v saad dito dito Win Btad Boltsrdaa saad Blun Stad Antwsnisnll 7 8ud Bnssel 1 8 Hon Theia a tallrOeeallsek j 191 1 19 Oostaaa Btastslaeniaff 1 80 5 K K Oost B 0r J 80 Srawa Blad Madrid H NiB Ter Bsa Hy Bpobll Tor krs ioi loi V ay 977 7 v 1 6 a 90 ir Va 48 lOOff 88 04V lOl o 908 1 8 tk 1001 146 v 88 l 1 7 18 108 8 104 IJ ii O ls 108 87Vs 1181 10 1 40 55 m 108 108V 191 198 187 89 luv De milicien J v d W van het regiment grenadiers en jagers oppasser by den luitenant Ê van genoemd regiment had voor dezen een brief moeten aanteekenen waarin een bedrag vau f 25 aan baokpapier Bg de ontvangst door den geadresseerde bleek deze te bevatten een monlbiljet van f 10 Do oppasser heeft verklaard dat de brief door hem met f 25 in de bus is gedaan na dien te hebben doen frankeeren als aangegeven geldswaarde doch niet te hebben doen aanteekenen Eveneens heeft hg verklaard den brief op de post te hebben gedaan tnaschen 3 en 4 uur nam terwgl het poststempel aangaf dat dit tasschen 7 8 nnr nam zou zyn geschied Na een onderzoek of de mogelykbeid bestond dat iemand anders bovenbedoelde f 25 uit den brief kon hebben ontvreemd en dezen zelf later weder met een bedrag van tien galden mont biljet in de bus kon hebben gedaan en na een langdnrig verhoor van den directeur der poatergen is genoemde J v d W op de vordering van den auditeur militair te sGra venhage eerst by handtasting ontslagen eu nu door den krggsraad vrggesproken BaUenlandsch Overzicht 1 Vorst Ferdinand van Bnlgarge ia te Sofia teruggekeerd een dag vroeger dan hot plan I was I Immers naar het heete zou de vont zgn intocht houden in de hoofdstad np den 14den 1 Angoitus den dag waarop bg in 1885 te Tirnova tot vorst van Bnlgarge werd gekozen Vandaar dat de meest vontuorlgke geruchten daarover werden veripreid ïe Weenen werd niet alleen verteld dat Ferdinand op dien dag de onafbankelgkheid van Bnlgarje ion procU meeren maar zelfs werd er bg verteld da dan tevens Bnlgarge tot een koninkrgk zou worden verheven Tot dusver is nog niet gebleken dat voo deze geruchten eeoig grond bestaat Ferdinand is naar zgn land teruggekeerd en werd door de inwoners der hoofdstad goed ontvangen Trouwens het was reeds bekend dst de gemeenteraad maatregelen had genomen voor eene bgzondere feestetgke receptie van den vorst met bet doel gelgk werd gezegd om het bewijs te geven dat de Bulgaren niet inatemmen met de heftige aanvallen waarsan de Torat I ten gevolge van Stambnloffa moord in de I Dnitache en Ooatenrgkache bladen blootstond I Het Terdient echter de aandacht dat bisschop I Clement de bekende leider Tan het Bnigaarsche I gezsniachap hetwelk onlang uil St Petersburg I terugkeerde geen deel nam aan de faestelgke I verwelkoming ran den Torst BIgkbaar p htte I de metropolitaan die algemeen beschouwd I wordt als de leider ran de partg welke eene I Terzoening tasschen Rusland en Bnlgarge tot I stand poogt te brengen bet niet wenschelgk I aldus in het openbaar ten gunste tbu den Torst I op te treden Erenmin waren de rertegenI woordigers der Europeeeche mogendheden bg I de ontvangst Tan den Torst aanwezig Deze I houding der consols was trouwens zeer naI tunrigk na het protest dat door ben namens I hun regeeringen tegen StambuloSs moord was I ingediend I In elk geval ia Ferdinand na in zgn vor 1 I stendom teruggekeerd Zoodra het bigkt da I ign terngkomst tot geen bgzondere incidenten I aanleiding zal geven sullen ook vorstin Alaria I Louisa en prins Boris volgen In afwachting vau hetgeen verder in Bnlgarge zal gebeuren tal da vorstin met den troonoprolger roorloopig blgren te Ebenthal bg prinses Clementine Ferdinands moeder Toen Ferdinand t Belgrado aankwam had hij aan het station een onderhoud met den beer Rista Danio den vertegenwoordiger der Serviacha regeering te Sofia die deur d en ta Be rado is aangekomen Ferdimnd verkeerde in zear opgeruimde stemming Toen Danic op s voratan vraag Is er nieuws uit Sofia antwoordde sNiets bgzondera zeida de Torst Mn dat zal ipoadig wel hater worden Twee van Rotterdam s beruchtste inbrekers met name B Steehonwer en D Wouters tot de wetenschap gekomen dat het kantoor van de heeren Gerd van Rossem Co aan de Nienwehaven No 89 des namiddags tnaschen 3 en 6 uren gesloten is vormden het plan daar in te breken en brachten gisterennamiddag tegen half vgf dit plan ten uitvoer Op sluwe wyze zich tot het kantoor toegang verschaft hebbende braken zy om te beginnen twee lessenaars open en eigenden zich eeu bedrag ran ruim f 50 toe Doch terwgl zg sich hiermede onledig bielden kwam heel toevallig een der kantoorbe Zomerdienst 1895 aOODa ltOTTIBDAH 1 0 ll SS l 4 S SS 8 44 18 89 f f ItM f 1 48 18 51 1 44 3 60 4 08 ROTTIIDA M G O U D A Via I s 1 80 11 50 1 8 1 40 DEN H4A e OOUDA Hage 5 48 7 90 7 48 8 30 9 88 9 481 0 14 11 85 19 151 88 9 44 6 8 43 4 16 6 17 11 7 68 9 8 VooS 6 54 10 90 1 44 n Z Ze W 08 10 88 1 58 Qnada SO 7 60 8 l3 9 1 58 10 1810 67 19 05 46 90 8 14 3 4 18 4 43 1 Stopl Ie BleUwp KraUweg ea Nootdorp Leideokenduii t T B ï O B T 8 O D D A 10 11 34 19 60 8 10 8 59 4 48 8 S8 10 8 11 61 4 18 I 8 63 10 81 Ê t 94 10 44 19 07 1 99 8 49 4 37 6 90 7 0 AIISTIBDA M 00 U D A 55 11 9 40 4 96 1 14 19 M 8 il 9 88 7 60 8 58 8 11 7 07 8 1 7 80 8 89 Ulreokt Woerdea Uadeweter Gouda AKaterdaaWp 9 14 6 60 IJ 1 18 leest men op de menn sHoUres de Zélandec en ze worden er want de verbroikerszgn wel oester liefhebbers doch geen oesterkennera ook voor gegeten en naar betaald maar het duur betalen en de illusie is ook at het ZweeawschB wat er aan ia 500 a 600 miÜioeo Franscbe oesters om van de Fransche op Ëngelsche kusten overK plaote maar niet eens te spreken moeten jaarlyks de wereld in tegenover 20 milUoen Zeeuwsche De cyfers zijn te sprekend om niet te begrijpen dat het etiqnet t Holtres de Zélandec maar al te zeer misbruikt wordt De Zeeuwsche nyverbeid wordt dan ook jaar op jaar al meer de dope van dat bedrog en bet mag verwondering baren dat bet publiek zoo iets maar nooit opmerkt en dat de overheden noch iu t buitenland noch hier te lande zoo op zichzelf of onderling hoegenaamd niets doen om dit tegen te gaan Het oester rerbroikend publiek iu de gezegde aangrenzende ryken zon eene bemoeiing in dien geest zeker met dankbaarheid begroeten want getuige boven aangestipte cgfers bet geknoei is méér dan ergt en neemt bedenkelyk toe Het is in dezen bovendien en vooral te doen om het herstellen en het behoud van eene eenige Nederlandache industrie welke in de laatste jaren door bovenstaand euvel te gronde gaande is eene nyrerheid van enorme belangen voor de ondernemers voor bonderden kleine nyveren met aanverwanten en ook in het byder Toor de schatkist opiporbtf hftd verxooht geleid en io den middftg kon het onderzoek ia deze zaak voor den rechter van inatractie worden hervat Het dramatisoh rerbaal dat omtrent deze zaak de loode doet blpt fetteiyk ongegrond of zeer OTerdreten Reeds het feit dat het meijjeineene ilaapateê werd geronden weerspreekt de bawering ala zou zy in deernis waard igen toestand in het ziekenhnia zgn oj enomen Terena is ontwyfelbaar gebleken dat de 3 aanranderB haar niet met een rgtDig ran het atation naar de Boekhoratatraat hebben geroerd en zij ie erenmin in den bewnaten nacht per vigelante naar het politiehnrean gebracht De feiten hoewel zeer laakbaar komen hierop neer dat bet meiaje iu de Boekhorststraat door de drie kerela aangebonden en in een poort en stal is gealenrd Zy moeten haar toen een doek voor den mond hebben gebonden en baar kleeren hebbea geschenrd Het meisje begon daarop te schreeuwen en Treecende ontdekt te worden hebben hare belagers baar weder op straat gezet waarop het meiaje by de politie aangifte is gaan doen Ofschoon de heer J Wagner dekunstmoskusfabriekant te water zyn werk te Hardingsveld en te Papendrecht heeft geëindigd heeft by tot groot ongerief van de ingezetenen zyne fabriek woonark aan een scheepswerf te Papendrecbt achtergelaten Niet alleen aldus wordt van daar gemeld dat de weerzingwekkende lucht uit dat vaartuig de woningen binnendringt maar en dit is nog veel erger het water dat by vloed langs het vaartuig stroomt ia zoodanig door bet fabriekaat besmet dat het als drinkwater veelal onbrnikbaar is Zondag Terroegde zich aan bet loket ran het station Kuilenbnrg een net gekleed heer die den waarnemenden chef een kaartje enkele reis naar Amsterdam rerzocht Toen het op betalen aankwam beapenrde de beer tot zgn groote ontsteltenis dat by zyne portemonnaie waarin volgens zljoe bewering ongeveer 9 was vermiste Met betraande oogen verzocht hy den waarnemenden chef vriendeiyk hem toch het kaartje te geven daar hy te Amsterdam moest zgn Hy zon dan de gelden wel overmaken Oe ambtenaar reratrekte hem het bswya maar tot beden zyodekoaten nog niet rol Uan Een geneesheer uit Ystradgynlais in devallei van Swansea is door den bliksem getroffenen gedood De docter was ontboden by een patient die brandwonden bad opgeloopeo enreed te paarp over een vry hoogen berg terwyl een hevig onweder zich ontlaste Nuworden wolken vooral sterk aangetrokkendoor groote massa s ali bergen en meer iuhet bgzonder wolken die met electriciteit zyngeladen Het was daarom hoogst onvoorzichtigte paard over den bjrgtop te trekken doitrde bliksem zich byna zeker moest ontladendoor het lichaam van den ruiter die doordryfnatte kleederen een uititekende geleidingaanbood voor de electriciteit De werking opde donkerwolk was als die van de punt vaneen afleider Uniter eu paard waren onmiddelykdood Twee ambtenaren ran de Engelsch ïndiache regeerlng zyn aangewezen om een onderzoek in te stellen naar hetgeen bet verblgf vanden Afghaansoben prins met sijn gevolg in Engeland heeft gekost De gasten hebben het Dorobester Honse dat prachtig voor hen was ingericht op zoo onbehoorlüke wyze bewoond dat menbelen en tapyten zoo goed als onbruikbaar cyn geworden Men herinnert zich in Engeland nog een dergelyk dunr bezoek van den Shah van Perxitiio 1873 Ook toen werden alle menbelen vernield Wat den maaityd der faooge gasten betreft men begrypt niet boe deze zoo dour ongeveer f 500 per dag beeft kunnen zyn daar toch de prins op allo maaltyden slechts weinig gebmikte By de nitgaren komen nog enkele vorderiogen vin Londensche groote winkeliers die met een bezoek der OoBterlingen werden vereerd maar tevergeefs hnnne rekeningen inzonden Door wie dat betaald zal worden ligt nog in het duister Het Handelsblad van Antwerpen c schryft onder het opschrift Zceuwaohe oesters De kaffers in Natal gaan flink vooruit Niet lang geleden zocht de echtgenoot van een der Parlementsleden een dienstmeid om huiswerk TOor haar te doen Zy vond er een maar die wilde in het cotraot opgenomen hebben dat zy driemaal per week om vier uur in den namiddag vrygelaten zoo worden voor een uur De missies vroeg natourlyk wat dit eigenlijk beteekenen moest In dien tyd was het antwoord van de gekleurde schoonheid cmoet ik mnzieklea gaan nemen Weldra is de tyd weer daar dat dit heerlyk seebankel op de tafel der fijnproevers rorsohijnt De Zaenwscbe oester is van Ënropeeacbe bekend en vermaardheid en ze is ook eecig wat fijn rein en gezondheid aangaat Wel heeft men in Engeland het vorige seisoen durven bewaren dat door het gebruik van oesters typhus was ontstfMin dooh waar of niet van Zweeuwsche oesters had dat beslist zeker niet konnen zyn immers dan hadden diezelfde rerscbynselen vanwege de Zeeuwsehe oesters ook op het vasteland moeten voorkomen en dat is teo eenenmale niet het geval geweest Voor den strafkamer van het liandgericbt te Mainz hadden zich dezer dagen te verantwoorden de daglooner Miohael Becker en de meubelmaker Sigmund Wehrum die in den nacht van 11 op 12 Mei een schildwacht by de Gonsenbeimer schietbaan badden aangerand De schildwacht mosketier Mell van het 87e regiment infanterie verklaarde dat in gemeldpn nacht drie personen ovat den mnnr der Dooh wat wdl het geval is zooals helaas met zooréle andere voediogaartikelen fijne waren enz het oesteretend publiek voornamelyk in BelgiJï Engeland eu Duitschland wordt op sohromelyke wyze bedrogen daar men het oesters te gebruiken geeft van zeer slechte kwaliteiten vKorat men in het buitenland in hotels reataurantn oeatersalons WeinBtobQn enz dan IMrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 64 11 01 11 08 11 16 11 J4 8 36 40 08 8 40 8 47 8 64 01 10 8 01 8 18 8 11 I 8 7 86 7 8 7 8 7 48 7 66 6 6 10 5 1 S 5 31 10 7 47 1 8 40 10 36 8 7 5 61 10 10 S 10 10 48 10 61 5 10 11 8 65 7 46 8 07 8 18 t AS 10 17 Oouiln 8 80 Moonlreobt aslï Nieuwerkerk Oapella Botterdam 7 Rotterdaa Oapelle Nieuirerkerk itootdreeht Oouda eODOA DXN 7 8U 8 86 09 S7 10 80 10 50 18 18 18 86 1 87 8 85 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 8 8 54 54 11 18 Zer U 7 48 8 47 U 0 1 S7 4 67 8 01 10 08 i Z Ze w 7 63 8 66 II IS 18 48 5 08 8 11 10 15 Veorb 1 07 08 11 87 li 5i 6 90 8 S le T i tthge 8 18 9 13 37 10 07 10 48 11 88 18 41 1 08 1 67 4 5 4 17 5 15 6 57 7 44 8 31 9 8il0 3i U S O V D A U T B I O H T 8 81 5 86 8 40 7 65 8 0 5 60 64 I 6 5 7 08 8 19 S 18 7 98 8 88 8 41 9 06 10 19 11 11 48 1 88 17 4 18 4 47 5 57 8 58 8 81 10 18 Oowla Oudew Woerden Utreeht 11 14 i S7 7 10 10 1 O O U U A A HaTIRBAH MO 7 8 8 81 10 10 01 II 19 10 1 81 4 47 8 68 1 1 Oouda t UWla Wp 10 10 11 45 Iv 4 10 IM 11 18 dienden op het kantoor en rond tot sgn groote verbazing twee hem onbekende lie n bezig met openbreken Hij viel hen aan en er ontstond eene veehtpartg Dit trok de aandacht ran voorbygangBrs die daarop een politieagent waarschnwden Deze bet kantoor binnengaande n Steehouwer herkennende begreep terstond wat er gebeurd was Hij greep hem beet en verloste den moedigen bediende nit zgn benarde positift De andere inbreker Wooter8 nn ziende dat alles verkeken was nam de vlocht en ontkwam Inmiddels waren er nog een paar agenten vevschsoen waarna Steehouwer naar het politieburean in de Lange Toreostraat werd gebracht waar f 48 van de ontvreemde som iu zyn bezit werd gevonden De oude en beruchte inbreker die reeds zyn zilveren feest in de gevangenis vierde werd in bewaring gesteld Wouters werd later op den avond aangebonden De Afri ka reiziger H M Stanley was zooals gemeld is voornemens de Amsterdamsche tentoonstelling te bezoeken Op eene tot hem gerichte mag wanneer hy dacht te komen antwoordde de heer Stanley eergisteren aan iemand te Amsterdam het volgende ïk verneem dat het Parlement waaraebyulyk nog drie of vier weken zitten zal en indien dit waar is vrees ik dat ik niet naar Amsterdam zal knunen komen Toen ik destijds aan den heer Galisch schreef dachten wij niet langer in Londen te moeten blyven dan tot 20 AugnstuB en zou ik gelegenheid gehad hebben de tentoonstelling te komen bezichtigen Myn hoisgenooten zijn reeds naar Zwitserland en hun vacantie zal ongeveer geëindigd wezen als wg weder vry zgn Evenwel dit ia alles veronderstelling en het is onmogelgk thans reeds iets met zekerheid te zeggen Velen is het niet onbekend dat de haring by het naderen van een storm de kust verlaat en dipp water opzoekt Niet alleen echter voorspelt hy een naderenden storm maar ook de richting van den storm Ia deze zoo dat de zee vry kalm blyft dan blgft de haring aan de kust is evenwel een zware zee te wachten dan is hg weldra verdwenen en beeft hg zich ver onder den waterspiegel geborgen lang voordat de storm lostbarst Visschers zgo van deze eigenaardigheid zeer goed op de hoogte en gedragen zich daarna Vele andere visscben bezitten eveneens bet veriiogen om slecht weder te voorspellen Men schrgft dit toe aan het bezit van een zesde zintuig een electro magnetisch orgaan Het is voor de dieren ran groot belang te weten wanneer een atorm in aantocht is Zy moeten zich voor zgn geweld bergen in diep water en het is hun onmogetgk zich dan geroeid te voeden Dikwgis ziet men sardyneu makreelen haringen palingen zeesnoek en andere visscben een buitengewoon groote hoeveelheid voedsel verslinden alsof zy zich voorbereiden op een langen vasttgd Eenige uren later barst dan een storm los Onwaarscbyniyk behoeft dit volstrekt niet te klinken Menscheo zot diereo vogels leven op de aard en kunnen dns weinig bemerken van de electrische stroomen die deze doorkruisen De visscben echter leven in de aarde onder haar buitenste oppervlak en wanneer zg het een ot ander electro magnetisch zintuig bezitten zou dit de electrische stroomen waarnemen die gewoonlgk aan een storm voorafgaan Ieder vintuig moet een orgaan hebben dat de gewordingen ontvangt en naar en hersenen overbrengt Waar is dan het electio mi netiach orgaan der visscben Lang heeft men daarover gepeinsd tr tdat men op het denkbeeld kwam dat het eleetro magnetisch siotuig zon zetelen in de geheimzinnige lijnen die langs de zyden dsr visacben loopen en in denstaart byeenkomen de wetenschap noemt ze laterale Ignen Een onderzoek ingesteld hg een makreel leidde tot een zeer gunstig resultaat De laterale lynen liepen recht naar de hersenen De lyn blefk tjenlgk een buis of liever TUd vao Greenwich 11 13 10 8 80 S SO 8J7 8 44 50 57 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 6 81 41 80 1 8 6 51 13 I 6S 8 49 10 08 5 47 1 53 8 18 10 19 7 60 8 0 07 10 84 R 88 10 54 P 8 95 8 41 i 49 11 10 8 U 8 49 11 10 95 7 48 8 16 10 08 Ma raoka bDiien te gn dia aieh ia de er aneo nrdeelden Dr Gnntber Tan bet Brit ache MaaaDm deelt in iijn prachtig werk rer n de inchen mede dat dete boiien rgk Igk H ran xenawen roorzien aga wglen de eer I Da die wellicht de grootate autoriteit ia in 1 dit oplicht heeft beweerd dat de laterale ga I ees ge oelwrgaan ia De heer Day Terze ert I echter ook dat de haring geen laterale Igaan 1 beaCt Bg nader onderzoek ie achter gebleken 1 dat bg het geelacht Glupea de laterale Ignen i jaiat leer terk ontwikkeld waren doch we geus hare doorzichtigheid moeilgk te vinden 1 zgn Door deze ontdekking is das die moei1 Igkbeid opgeloet schrgft de heer Dnnn aan 1 het alot Tan borenstaande mededeelingen nit 1 een door hem geeehreTea LeTensgeachiedenis 1 Tan den haring I Blgkana een aan den Leidsehen gemaaate raad orergelegden stafk Tan de Terzek rde 1 igendommen der gemeente Terrallen met 1 Januari 1896 de Terzekeringen bg beurspolia 1 een gesloten door tumcheokomat van de ma kelaars in aasnrantiëc te Amsterdam de fl ma I Ma okelle en Co I Het tot aI dezer Terzekering bedroeg on oe rond f 1 837 000 roerend f 314 331 75 totaal I f 2 151 331 75 waarvan is rervallendoor er 1 koop of afbraak f 26900 voor gebouwen en f 2000 Toor meobitair zoodat op dit oogen I blik de waarde Tan het Tsrzekerda bedraagt I f 2 112 431 75 De premie Tan verzeke ing I ia bepaald op 0 92 per mille 1 Over de Terlenging van de loopende assu 1 rantiën met de firma Marinkelle en Co zgn 1 thans door B en W onderhandelingen aangeknoopt welke onderhandelingen geleid hebben tot een zeer bevredigend reanitaat De hh Marinkelle en Co namelgk hebben de noodige voorloopige schikkingen getroffen teneinde de eigendommen der gemeente bg solide maatschapp en bij faenrspolis geheel op de tegenwoordig bestaande voorwaarden te verzekeren tegen de narolgende premiën als 0 40 pCt per iaar Toorsteenen gebouwen 0 75 po Toor meubelen en gereedschappen daarin 0 60 pc TOOr torens on 1 pc Toor houten gebouwen en daarin zich boTindende goederen en zulks gedurende sea jaren met jaarlijksche premiebetaling I De Terzekering wordt alsdan percentsgewgze Teideeld orer 12 verschillende maatschappgen waarvan er 4 zijn gevestigd in Nederland 5 baar hoofdzetel hebben op Java terwgl de overige 3 in het buitenland gevestigd zgn B en W zgn van meening Jat eene asaarantie of beurspolis op de voorgestelde condition de Toörkeur verdient boren de assurantie Tan alle eigendommen bg eene buitenlandsohe maatachappg al moge deze dan ook als solide bekend staan EiTenwel meenen B en W niet gerechtigd te zgn zonder machtiging ran den Haad tot de verlenging van de borenbedoelde Terzekering over te gaan op grond vsn een raadsbeslait van 5 Juli 1883 waarbg ia bepaald dat de Terzekering zal geschieden bg beurspolis bg al de door de Nederl Handelmaatschappij toegelaten assuradenra voor zooverre die in Nederland gevestigd zgn B en W geven mitsdien den Raad in overweging te beslniten dat de vrgTallende eigendosamen der gemeente met ingang ran 1 Januari 1896 worden Terzekerd by beurapolis door tassobenkomst van de heeren Marinkelle en Co makelaars in asanrantiën t Amsterdam op de bovenvermelde eonditiën Men meldt nit Haarlem Omtrent den diefstal door den kantoorbe diende J C gepleegd diende nog het vol i gende 1 De vorige week kreeg de firma Claaasen en Brons een bewijs voor een aangeteekenden I brief door den firma Philippo te Amsterdam 1 J G werd uitgtzonden om den brief te halen 1 keerde binnen tien minuten torng en was bg de opening van don brief tegenwoordig I Daarbg bleek dat in plaats van drie bil I jatten van 1000 Mark die er in moesten zgn 1 lich er slechta twee in bevonden De firma Philippo werd gewaarschuwd dez gaf kennis aan de politie en justitie te Amsterdam dia een onderzoek opende zoowel daar als hier en het gevolg was dat werd geconcludeerd dat de diefstal moest zgn gepleegd 6f te Amsterdam óf 0 de postkantoren daar C als eerink bg ijjn patroon bekend stond an geen Igd had gehad om dan brief te openen Er werd verder niet meer aan de zaak g dacht tsen opeens Maandagarond laat C bg de politie kwam Tortellen dat het derde biljet terecht was Hg Terhaalde gerechtigd te zgn door da firma om zelfs ook zaken te doen en wel in Treamd bankpapier Daarom had hg de twee biljetten van 1000 Mark gevraagd an ze aan dan aardappelhandelaar Lunenbnrg Tan de hand gedaan Maandagarond langs diens woning gaande riep deze hem binneL en lai Jaa je hebt mg twee biljetten ran 1000 mark rerkocht maar het waren er drie Er satan er twee zoo mooi op elkaar dat het niat te banurken waa Hot geld er ran heb ik na gabnikt maat in het laatst van da Iets nieawa wordt nn reeds nit Sofia gemeld I nl dat de voormalige politia inspecteor a dsar I Jnrkofi in hechtenis is genoman wegens ver moeden dat hg achaldig is aan Stanboeloffs 1 dood Inagelgka werd oen meisje van 15 jaren I naar de gevangenis gebracht omdat zg haar halp verleende om eon der moordenaars den 1 berncbten Haloe te do n ontvlnchten Deze berichten verdienen wel vermelding nn 1 de Bnlgaaraehe regeering den hootdsobu dige 1 Tufektachiefi door Stambnioff ala ign moor I denaar gesignaleerd op vrije voeten heeft ge I steld Met de opsporing van Stamba ofis 1 moordenurs schgnt het den Bulgaarschen 1 miniaterpresident Stoïloff derhalve geen ernst 1 te zgn 1 In China komt de reactie na den smade 1 Igken oorlog die zoo vernederend is niet 1 wegens de nederlaag maar wegens lafhartigheid en volkomen ongereedheid De bavolking keert l zich nu tegen de Enropeanen Ze rermoordde do zendelingen niet omdat ze Christenleeraars I waren maar omdat ze behoorden tot die groote 1 Weetersche rassen welke Japan hadden gedrild I en het de wapena badden leeren g ibraiken I Wg bespeuren nit de dagbladen da de Europeeacbe regetariërs die van het gebruik 1 van nitaloitend plantaardig Toedael en van de afschaffing Tan den slager de Terjonging der I wereld verwachten zich het zeer aantrekken dat de Chineeeobe moordensaars der zendelingen allen veoaUriSrs waren Maar z fimiV dan toch waaracbgnlijk van plantaardig voedael alleen zegenrgke gevolgen wachten van eenige generaties De oitwerking op hartetochtelgke gemoederen kan niet onmiddellgk plaats hebben en de prikkelbaarheid welke door het gebruik van I dierlgk voedael gewekt wordt moet tgd hebben I nit te algten I De eenige vraag is of in de landen waar I rgst het hoofdioedsel ia de meerderheid der I bevolking niet grootondeels feitelgk vegetariërs I zgn I Intuaachen zgn de bariobten ait China niet I gernatatellend Want overal toont de bavolI king dezelfde toornige gezindheid als de I vegetariërs I De Britache en de Amerikaanache conanla I te Fooohnw zijn in gezelschap van dan viooI consul twee geestelgken en een Amerikaansch I zeeofficier naar Kncheng vertrokken ten einde I een onderzoek in te stellen naar den jongsten I moord op de zendelingen Mochten zg in bun I onderzoek slagen en de scbnldigen vinden dan I zullen dezen ditmaal de verdiende straf niet I ontgaan 1 I In dat geval zou de positie der vreemde II lingen veel versterkt zgn De mandargnen die II de ware schuldigen zgn zullen leeren in ien II dst wanneer de regeering te Peking onmachtig 1I is hen te atraffen de mogendheden nietachro I men zelf de taak van den rechter op zich te i I nemen En zg zullen tot hunne schade moeten I erkennen dat de mogendheden niet met zich 1I laten gekscheren I Maar het ia dringend noodzakelgk dat de II mogendheden op haar stak bigven ataa en I tonnen dat ze weten wat te willen Treden ig en thans in het bjjzonder de Britsche I en Amerikaansche regeeringen aarzelen op I dan zal er weldra geon stukje grond in China I zgn waar een vreemdeling nog zijn 1 ven 1 zeker ia schrijft de sTimai c 1 De leiders van To nbee Hall Mansfield I Houset en andere mentohlievende inatelli gen I in het Londenache East end ds wgk der armen I hebben aan den minister president lord Halis I bar gesebreven om als menseben die den I armen van Londen de befaolpsame band bieden 1 in den atrgd om het bestaan zijn lordscbap 1 hnnne vreugde fb kennen te geven over zjjn redevoering to Bradford waarin hg onde de 1I door het Parlement te behandelen zake de 1 quaeatie der werkloosheid in de eerste p aate 1 bad genoemd Zg spraken tevens den oprech I ten wenach nit dat noch botsingen tasa hen I partjjen noch da gebruikelijke gang van zaken 1 den minister preaidant zouden beletten om de qnaestie bg de eerste gelegenheid de besta ter sprake te brengen Lord Saliabnry heeft den heeren doen antwoorden dat hg hunne woorden ernstig zoo overwegen 1 De Franache Engelsche en Rnssisohe gezanten te Constantinopel hielden Zondag weer I eene conferentie nu om te beraadslagen over I bet jongste antwoord van do Porta op de voorstellen betrefiende Armenië Er werd overwogen welke maatregelen moeten genomen worden om do Sultan te dwingen maar eena I werd men het nog niet Dat ds drie Enropeasche mogendheden batrefiende Araienië niet tot overeenstemming I zullen komen ia de eenige hoop waaraan de I Sultan zich vastklampt Tooh is daze laatste I kans niat zeer groot Reutber seint dat een I beslissing van de gezanten spoedig tewachI ten is MABKTBSBIORTKa QOnd 15 Augustas 1896 Qranea meerendeela onvsnndsrd Allaan tarwe wat vaster Tsne Zeeuwsebs 8 88 t 70 Uindere dito 5 0 i f 8 10 Afwgksode I i