Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1895

348te Jaargang Zaterdag 17 Augustus 1895 Nb 738 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 reg k k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitrondering van Zon en Feestdagen Oe pqJ8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aleonderiyke Nommers VIJF CENTEN 349 Staats loteriJ Donderdag 16 Aoguitiu 1896 tt Kluw Trekking ran No IQIH 400 No 8Si too TU 46 8188 10136 8174 10693 8847 10e64 8649 11041 8984 11188 8966 11731 9013 1I81B 879 11874 6 11893 9846 11968 9866 18071 0188 18400 PryuD 1800S 16640 18044 16743 18787 170 1 14898 17178 14488 17ing 14694 176U 14889 U 8 16038 11377 16898 18773 16800 19186 16999 19886 16660 80611 Uil iiOS iSS 181 176 SSJS 2 906 181 8B1I 88t6 tU iOI8 tl 80 6380 Ut aiV 4S11 44i 686 1 178 4609 6661 876 679 6171 6781 lOlS I7I7 6611 866 na 1 H 6766 6890 1168 8875 6769 6916 1187 8847 6816 7809 1887 3863 69S6 7 97 UOO S810 BurKarlUken Stand OEBOIIEN 12 Aug JohaoDei ouden C Venchot ea A de P t r CorDelte Adriunt Berntrdm oajen C A B Bsnteioger eo 8 A H M Bredkol 13 Uarw Mirgaretfae oodore J H Wieier eo A Heorkem Albort oaderi A Migboitteu M C Jooi kiad 14 Arie oodera C Schouten on M Vermeulen OVEBLEDB f 13 Aug J W n dor Stam 3 m A ran den Hoven 6 m £ de Jong 64 j GEUUWD 14 Aug L Stougie en O Oroeoeudaal Uaaitreoht OEBOaEN Martina Gerard ouden H K Vergeer en E Streng Martinne JohanoM ouden U J van den Bot en J Gibbon OVERLEDEN C A vanNiitelroofl 78 j ONDEltïUOÜWD C Kietvald en G Steehouwer Beeaw llk GEBOREN YITouter oad ra A aroenendgk en D van Eijk Jannetje oudere A Hooebeek en M M Hogervont GEHUWD P Koilor en C H Koiter ADVERTENTIBN Compapon Spekslagorij Alt zoodanig iemand gezocht met kapitaal om voor getamentiyke rekening eene zoodanige zaak te exploiteeren Voor klanten wordt ingeitaan door eene beitaande zaak Ur Ir onder No 2021 Avd Bureau A HACK dm Haag TANDARTS E CASSUTO il van riU o Jt tot en met WOBNS xtAO i Auouaiva AFWEZIG FINALE UITVERKOOP Tan einde na bet SEIZOEN met een geheel nieuwe reorraad aan goederen te kunnen b pnneu zullen wg den gebeelen voorraad ZOMEHaOEDEEEir geduretuUi den iriTVBRlCOOP tot SpotprU en OPIllJinE Wisbrun Liffinonn Markt WÖ WESTLANPSCHE HYPOTHEEKBANE geveitigd te Gravenliagr ventrekt Gelden op M MflpotÊteelt en Torkoopt Fanéhrtece van 1000 500 100 en SO Inliohtingen tan kantore der Bank en bg de Hearen Montijn k Co De Directie J HOOFT QKAAFLAND J A TA ERPER8R0IJAARDS K v Hc btiM onachaddjrkali raakkclykvt poMtmMdll voor Hcartn vu vooni d mM en KfaMleftebotDwtrk U i ApprMiiili van 0 K MINlr k C erlli Be l Slr l4 MtnUitfio op naun i fabrlekaiurk Vafkry uf fer Mmtm WMvMrv HtMawirk MtaKMrtM fciw i M ii M i li l tif vt ty f Dl EMWS BIËBlAim De Krans Bierhalle gevestigd in de St Anthoaiestraat m de onmiddelgke nabgheid van den KLEIWEG h geheel naar dn laatste eischcii des lijüs iiicericbt CD leverl m gd Gb WIJN es BIER tegen m iii itiy yesleldeD prijs De KRANS BIERHALLE bezorgd de Bieren gebotteld op heele en halve Flegschen franco buitMi letiert aan w 4erverlc oper $ Ugen mrmuteery prü eu Bezoek vooral de Krans Bierhalle maatschappij TOT FiXploltalie ranStaatsspoorwegen WereldTentoonstelliiig te Amsterdam GIJLDÊ STREIJ yoor DERDE KLASSE reizigers VAN I den Haagf Voorburg Hoelermeer Zegwaard Zevenhuizen Hloerkapelle en van Itotterdam Maas Capclle MieuWcrkej k Moordrecht en tiouda NAAK op Woens dag if Au gustus 1895 M De verkoop dor epeciale retonrkaarten waarvan een beperkt aantal wordt oitgo geven vangt aan op Woonidag U Angnttui 1896 en wordt geiloten op Dinidag 20 Augiittut d a T des middagi ten 12 ure of vroeger indien het vattgetteldt aanUl zal zgn nitgegeveu Zie 7erder de Aanplak en Strooibületten BE KR O Oi D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld TentoonstcHing te Amsterdam het TAFELWATER utt de I10LLAi DI4 BR0 e HAARLEM Dit Bronwater Tolkomen vtij van Uaer en organUohe atoffen overtmtt elk ander mineraal Tafelwater door ssUn aangenamen smaak ep groot gehalte aan digestie bevorderende zouten GROOTf LANDBOUW TENT00NSTELLIN6 E D AI De MURWE LUNKOEKEN TAN GB OK LAAIT Koog ld Zaan VEKWURVEN JE G o u d eaa lv£©d scill © Tctoriawater Hoogtte bekroning üi f dé VietoriaBron te Obtrtahnsfein by Has Tafeldrank Van hé ninklykef uis cfer fèderfanden Maatt tot Bsefl tijd TMoHa Brmt te OberUthtutetm gev te Botfrdam Een ware Schat voor de ongelukkige ilachtoRan dar Zeliberlekking Onanie en gehaÏBitf nitnwttingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBI V1 AKING Hollandiche mtgave met 27 alb Prga 2 looiden leder die aaq de vertcbnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprwhte leenng dw het geeft redtiaarl kt duizend van een lekaren dood Te verkrggen bg h t Var lagiMagaun te Leiptig Nenmarkt Si nnea tegni inunding van het bedrag ook in poatugeli en in tïkm boekhandel in flolbuid Wat £ saeur S j My Wrtxiwfcf Wat Titteit h itét hSS UrMxpdkr Iv SSLS T J TL Te Gouda by A WOLFF MarklJA l b n DE LAAT en VAN SON apotheker Markt PEANSCHE STOOMVEBVEEÜ air Ckemisclie WasgekeriJ Vis H OPPEWHËIMER 19 KruUkade Sotterdam Gebrevetaerd do r Z M 4en Koning der Balgni Hooiddepftt voor QOUDA de Heer A VAN 08 Az SpMialiteit vóór bet itoomen verven van all Heeren en Dan eq arderoben aliook alle Kindergoeder tt Smcude inrich g tc t bet ttogni tt tan pluohemant lt Vferen bont enz Oordgnen tabikleeden enz worden naar da nienwite en faatate mSthode geverfd Alle goederen hfitzg gettoomd of gevarfd wordjin onichadelgk voor de gezondheid en volgent ataal bewerkt Wegent uitbreiding der hbriekea zijn de prgien 25 gedaald Te ttoomen goederen als nimw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene VMk Shet PncUwerk TUART Martetare Tecken in op MARIA TUART Koningin Veracbynt in 10 k 12 afl groot formaat met PRACHTIQE PLATEN iUechts 30 Cent per all Ir per post K Ceal Ie afl hg eiken boekhandel ter inzage of bg de üitgeve P 8TOKVI8 WATEBBBDS ViïotcA Trekking 19 October 1895 Hollandsdie laalstkappij van laulliMW afdeeling Gouda en Omstreken en aanverwante WHSESM PrUs per Lot f 1 11 Lolea Totr f 10 Ferkrijghaar IHf A BBINEUAK Zür LANGE TIENDEWEG D 60 WUraANDEL VAN ALPQE LEÜËBOËR XJS BOITBBDAU Depdt A NORTER Qonve C 34 35 Crottda Soelp Mlruk ru A JteoiKVAN k Zout BINNENLAND GOODA 16 Anguatua 1895 Met ingang van 15 Augaitut zgn benoemd tot agenten van politie der 3de kitaae K H W BanAi 1 W J Moojw Hedan middag had ten Raadhnit alhier de aanbeateding plaats van Je liet bentellen en in goedni etaat van onderhond brengen dsr bouten betohoeiiogen langt de Turfaingelgracht Singeligde Ingetcbreven werd door W de Jong Wzn Gouda voor f 3224 W A Verbrugg n Waddinzv 2939 D Amm Gonda 2840 L Brouwer Gouda 2710 H de WUda Gouda 2698 J de Jong Wzn Gouda 2589 J J Duim Gouda 2589 W Bokhoven Gouda 2571 en G W d Ho l Stolwgkenl 2504 2e Da vernieuwing van den bovenbouw met bertteltingen aan bet boveogedeette van dan onderbouw der Vatte brug in de Straat van d Hooge Gouwe bg da Peperstraat Ingetchreven werd door J H da Wilde Gouda voot f 888 P Abmm Gond 836 Job d Jong Wz Gouda 813 J J Duim Go da 718 C W den Hoed Stolwgkertl 717 en W Bokboran Gouda 710 Da ofi van gei Ie kl R van dar Vmr van het mil boapitaal te Delft wordt den In October te Liiden gedetacheerd tot het volgen van etn ciraoi in diinrgi aan de nuireniteit aldaar f De gemeenteraad van Hakendorp heeft bealotan bg H M de Koningin Hegentea in hooger bwoep te komen van de beilitting van Ged Staten waarbg de goedkenring onthouden weid aan bet bealuit van den gemeeatenuul om de jaarwedde van het te benoemen liootd der openbare ichool in plaatt van op 1050 op 850 vaat te ttellen De afdeeling Haattrecht v an Floraliaf zal in TOweniging met die van Huiivlijt in bet gaboBW van den Protettanlenbond eene tentoonatalling honden op 30 en 31 Anguttuten 1 Beptambisr De inwonen van Haattiecht Btein Beeuwgk en Hekendorp mogen bloemen F BVILLETOlt DEIARSKRAHËR r M Dmitök i8 yZij 2 D weg ui by freo habben hetpurdaehtergelateo Zq cqn dwars door het Btraikgetraa het bosobpad opgeguD mur ik ken mistcbidD een korterea w wur w niet tooTett lut Tfto de Dittig beid tuUea bebban als xgl VoorwiartH dtol riep Kttiot de bui ud geeo kwartier meer Ranhoudeo hoe eerder EÏjn we droog De marskramer met de brandeode lantaarn in de liokerhatid voorop ging bet door regen en oaweer met inelIeD hu Toorwaart in en miaont of wat hadden z tiob door het natte atniikgawaa heengeworitiad tot aQ een amal boeehpad foor rich Eagen I e riJEe Israëliet aabeen ijzeren ledematen te bebbwi Met even lange snelle schreden verrolgde hjj zgn w elke hindernis sorgvnldig on wakend eo fle anderen volgden z ne bewagiof naawfceong Geen woord werd er meer ges ken Ieder had genoeg te doen oi op den glibberigen wondbodim overeind te blijven en de losgewoelde boomworteU aia stappen ea durbq seheen de gacg van den oDvormoeiden gUs 1 aneller te worden Weldra hield dè r eo op de Uatste dooderslagen stierven in de verte weg eo de kleedereo der sn lU voetgulgen dampten bg hel sehyoMl der lantum Helnatedt had ipotdig T eteii waar hjj liep en Taorwtipen inzenden Het mutiakkorpi Prima Volta zal bet eeet opluiiteren Te Heinenoord en t Maatdam brüdt de rarkenaziakte zioh uit Ook te Kapella a d Ueel il een varken aan de vlekziekte geitorven Het hok van het dier werd verbrand Aan het itaati xamen tot toelating aan da nnivertiteit namen gitteren 11 candidaten deel voor de faculteiten der geneetkunde ent Toegelaten werd o a de heer 6 K Nogteren Tegen heden middag 2 nor heeft de pltatiolgke commandant in Den Haag op voontel van den auditeur militair de iudagingbg trommeltlag bevolen van den2dluitenant kwartierme t r B L J uit Leiden die voortvluchtig il Te kwart i66c tweeën begeeft zich daartoe e n tiental tamboert van de Oranjekazerne naar het buit van bewaring Öuitav Bingen heeft ook in dan Haag rertoefd en wal in het Hotel Central vandaar vertrok hg naar bet Hotel Weimar te Rotterdam De committaris van politie in de Ie afdeeling te t Grsvenhage verzoekt onderzoek aan de verschillende geldkantoren en mededeeling van de T rmieting ten einde aitbetaliog te voorkomen omtrent een witaelbriéf van de Nederl Inditcbe Handeltbank groot f 200 op naam van den heer H L B te tGravenhage en betaalbaar op de Indiicbe Handeltbank Nediirlandscb te Amsterdam verzonden uit Batavia via het kantoor der Ned Ind Öandelibauk te BaUvia Naar de Amtt Gt verneemt worden er pogingen in het werk gesteld om na afloop Tan de tentoonttalling Ond Hollandt nog gedunnde een aar te laten staan Tevens bestaat bet fooroemen om wanneer de noodige gelden en Tergnnningen verkregen zgn inet de Amtterdamsche IJaclob een overeenkomst aan te gaan voor den t s winter en van de Markt een knnstgsbaan te maken Den volgenden zomer zou Otid Hollandt weder op gelgke wgae alt thans kunnen worden geëxploiteerd opdat het voor stadgenoot en vreemdeling evenals nn nog voor een zomer een groot aantrekkelgkheid blgre De allegorische optocht voontellende enkele tafereelen uit het sprookje de schoone slaapster in bet Bosch c Woensdag nitgeateld wegens het slechte weder beeft gistermiddag bet waarom igeolgk Hjj begreep alleen zooveel dat Mr Baker hem en Ellen nu geen kwaad meer kon doen en met wellust herinnerde hg zich hrt laatste in haar bijrijn doorgebrachte half uur Minuut voor minuut doorleefde hg bet nog eens werktuigelgk deden tgc beeneu bunnen plilbt hg merkte niets van de lengte ea de glibberigheid van den weg en eerst toen plotseling het geselscbap stilhield sohrikte hg uit zijne droomergen op Zij moeten nog maar kort voor ons uit xg n sei hak die tiJD gang vertraagd had hoort maar eens Allen luisterden scherp en werkelgk boorden zj bg tusschenpoozen hout takken of loo ieta kraken vDaar gingen se over den ouden dam nop Elliot dus ze i n geen drie mgl meer van de rivier vooruit joogena q n stap er op en wg hebben ao Zwijgend maar net dubbele snelheid drong de kleine bende door De wolken waren als van den hemel weg vaagd en helder ckitterd n de sterren aan het finnameot Aan den zoom van het wpnd doofde Xxak de lantaa uit en na een ïpaar ninuten waren hunne oogea aan het sterrehoht gewend De vrge vlakte lag voor hen Daar heb je zey Ood help me ri de oude snel de bud uitstrekkend doart kgk daarl Op den doidelgk te ondenoheideu straatweg zagen zg inderdaad een aantal donke tehad wen voortanellen frDe achurk schgnt i66 zeker van zgne zaak te zijn dat bij niet eens een rijweg inslaat riep Elliot fkunnea wg hun den weg niet abngdanP f moeten maar era etsdje n etroatweg langs Sir Mtwoordde Iitk dwi beaadea laoga naar oog der tentoonitelling bezoekert verlutti d Oodert met kinderen hebban e n laitig gtnblik doorgemaakt Het it niet gemakkelijk de verbMlding ran knaap of meitje in die mate op t wekken dat b i in een ruiter met etn gewei op den hoed een voltlagen bertejaoht es in bet voortttappen van een ridder bet verdwalen in een niaagdelgk wond tiet De ttoet trok eenmaal het terrein rond en beetond uit een goede honderd perioneD De tkortregeu die ook gitteren middag niet uitbleef wachtte behoorlgk tot den afloop der pleobtigbeid Door het comité wat immert gepubliceerd dat de tobitterende ootto eti timht tegen het hemelwater konden N R cg Rgkapottspaarbaok Deze instelling voortdurend in bloei toenemende mag zich vooral in den Isatsten tgd in grooten vooruitgang verheugen Ten bewgze hiervan kunnen o a dienen het ingelegd bedrag benevens het voordeelig saldo over de jongste maand Juli in vergelgking gebracht met dergeiyke gegevens betrekkelgk de maanden Juli dar 4 laatatelgk voorafgigane jaren Er werd ingelegd i In Juli 1891 I 1 310 434 024 1892 1 424 530 61i 1898 1 617 561 84 1894 1 8S4 18ü 3i 1895 2 270 756 02i Bet saldo baliep Over Juli 1891 I Mtn ziet dat voor Juli 1895 da ptogiaai buitengewoon aanzienigk ia Het taldo tegoed dei 480 000 inleggen beliep aan het einde dier maand ongevtar 41 millioen gulden De kantonrechter deed gisteren uittpruk in de zaak der heeren K en Z te tUage die terechtstonden wegens het zich niet op bet bevel der politie verwgderen uit een volkioploop de bekende ontrnimiag van het Gooden Hoofd Overeenkomstig den eitch van bet O M werden zg tot f 10 boete veroordeeld Rirerbonse toe moeten t weer door struikgewas maar da s niemendal onze weg zal korter wordenBluft maar dïcbt achter mei lïg sloeg linksaf klom over een staketeel endoor de stoppels van een maïsveld draafde bij de anderen voor naai het kreupelboat Een zeer smal pad dat niemind buiten Izak in het duister o gemerl t had nam hem op eo andermaal waren zg tusscben de boomen verborgen Hier was de bodem met eene dikke laag afgevallen bladeren bedekt waardoor veer krocht werd gegeven aan den stap der vervolgers terwgl bun gang hoegenaamd gewi geluid veroorzaakte Het was hier stikdonker maar tg hielden elkander als sohaatsenrgders vast ff Ben je wel eeker van je weg Izak roeg KlHot na o poos ffNever miod Sïrl AU een oude marakramer i n weg oi kent wie dan wel üp eens hoorden ig in de Verte een geluid ala het braisen van een waterval ffHoor je nieU Izak vroeg Elliot f O al lang Sir dat is de stoomboot die de spitsboeveo zat opnemen Vooruit maar dan tullen we eens rien wie er het eerst Is Dick en Cesar moeten na maar nieuwe pffewaiéa op de geweren doen t Elliot gelMtte hUn dit maar zg mochten geen stap aohterblgvea Hoe meer tg RIverbouae naderden hoe sneller de marskramer liep Met behulp van zgn onafscbeidetgken keuppelstok maakte hg pu l sprongen en als de anderen niet jonger dan bg geweest waren en gezonde beenen hadden zouden zg den grgsoard niet bobbeu kunnen bijhouden Het gebrtiisob ea gedruiieh der atoomboot nun Te Zwolle zal bg galeganbeid vu het bezoek dar Koninginom Mn wal fM t B t daaraan verbonden wedttrgd worden gtgma Het oorspronkalgk plan scbrgH de Zw Ct c was om beide wedstrgd en het watwtfeett op een dag te houden waartoe tleehla Woensdag 4 September beacbikbaar waa Na dat Bare M eiteiten echter goalgunttig batchikt hadden op het verzoek om pigten TO r de wedttrgden betohikbaar ta willen tUllaa werd door Haar het verlangen uilgaanrokan in de gelegenheid geeteld te woraan de venieide vaartnigen in oogenadionw te i De commiane beKhoawde deze revue door Hare M eeteitan als bet hoofdmoment van bet feest en besloot wgl op 4 Septwnbv daartoe geen gelegenheid bestond tot bat boaden van de eerste afdeeUng van den wadatrgd op Dinsdag 3 September De waterfeeatan zullen gtboudan wordwop de Stadagraobt die door baar boomrïk en tehilderacbtige omgeving aa door d arwdt ran bet vaarwater tieh bg aitrtak diarto leent Da commitsie beeft aitnoodigiuaa lotdi 1neming verzonden en koaatart da boop iêi deze weditrgd zal zgn een Nationaal vwtooa van het bette wat ont land op bat gebied Tsn watersport beeft aan la wgian Voor bet lidmaatacbap van da jury tiJB door de leeatcoDmisiie uitgenoodigd d hMian F A Anktramit voon tan da Kon Bori en Zeilvaraaniging AnsMdaai P AUlok Jr voon van de Zeilvereeniging het Vc Amsterdam W Hultier voon vsn de Ho i ea Zeilvereeniging De Amsteli Amttardam D Tigler Wjbisndi tacretarit nn da ZeilvarMaiging Ooitergoat LeeawardanjB TaaOorkBm Mcretarii van de Zwolsebe Zeil n Roaivereeniging Zwolle Aanmelding tot deelneming aan dt edilrgden moet plaatt hebban vMt of op 25 Ang 1895 by den baar H van Gorkna Walttraat ta Zwolle met opgare van bM nnmnur van dm wedttrgd waanan aal worden dMlgenonan Te Maufltld in Engeland ia Mn gtcin van vier panonen door een inwonand oonmeniaal vermoord Het getin bMtond lit Mn matter Kejnoldt g beeten mat dri aoona Tmb d moord werd ontdekt tlond hrt hnis in brand De mo lar u twM dw knapen lagen met a eanedan kMl in bun tloapkaaen terwgl de derde zoon dl op d n lokltr sliep bgna ventikt wu van den rook maar andatv gMU letsel bad bekomen De moordnaar bMlt g traobt zickMlf ook diu balt af te tnüdan maar ago towtand ii niet larenagtTMrljjk hand over hand toe irharder Izok boid I htigde Klliot Op ens verminderde het geluid eeq doffe slag volgde ataof er een zwaar voorwerp op den oever werd geworpen de laatste kromming van den weg lag voor de vervolgers eo geen twioyg pas verder zageo zg bg het liehl der opgekomtn maan deo vrijen bemri boveo de rivier Ooddam I riep Kliot daar pat de boot al weer en daar heb je m o zwarte jongeoe op het dak Als ik BD een kanon bad booiöe ik de be koet 10 den grond I Izak Aond n poos s verstMud en alsof beaou de moed ontzonk steoode h iwaar op z o stok eo het zioh moedeloos ter aanle tallen Te laat te laat 1 jammerde hjj oa is de blanke duivel tag toch ontsnapt O wal o val Icok loopt ook alles tegen I Uesar en Diek stonden verbluft het wegatoonuHidê vautuig na te gapen alteen Uelmstedt seheen fjjoe tegenwoordigheid van geest behouden te hebben Üet verrukkiog aanschouwde bg de woeat ronuMiUeBhe bergfqymatie waartutioben de door de maoo beeehe oen rifier bare golven heeostuorde Op eens riep hg M joheff KUiot daar knol oog eene boot aan zie daar door I Elliot sproAg In de hoogU m Ugde de oad bi bet oog Muloh Izok oog ia alles niet verloren ouwe jongeo we hebben oog geld daar komt onze belptr I Aller oogw wareo op den nodereodeo stoooier gevestigd Izak stond weer kloek op z n oude beenen baalde zgn vuurslag en tondeldooa voor den dag en ia een miuiira brtnddt de lantaarn weer