Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1895

Ulrecle Spnnrwegvvrblndlngeii met GOUDA Zomerdieist 1895 Aan evaDgeD 1 Nel TUd van Greeowlch OCDt lOTTlBDAH 1 94 19 99 19 98 19 43 19 99 1 44 BOTTIRDIU 91 10 9 10 81 10 39 10 48 10 98 7 99 8 99 7 59 9 08 9 13 8 99 9 99 1 8 49 7 49 9 07 3 09 3 99 4 09 4 40 SIN HIAS S0UD4 aOVDA DEN HAIO 18 U n 5 49 7 90 7 43 9 90 9 99 9 4910 1411 9919 191 99 9 44 9 99 8 43 4 19 1 17 8 11 7 68 38 i Voorb 9 64 10 10 1 44 6 17 Z Zegtr8 08 10 88 1 68 0 13 O lg Zaf IL9 19 10 48 9 00 6 48 10 09 BimU 8 80 7 90 9 19 9 9 98 10 1910 87 19 0919 49 9 10 3 14 3 11 4 13 4 43 5 47 6 58 8 18 10 18 Btopt la Bltuwijk Krauwei n NootdorpLndMlieiidui t UTIICHTeODDt 9 10 11 34 19 90 9 10 9 994 48 9 96 7 60 9 09 9 07 10 94 10 18 lUi 4 18 6 53 sr 9 18 10 94 10 91 4 94 f I 9 96 7 90 9 99 94 10 44 19 07 l M 9 41 4 97 9 10 7 09 9 96 9 41 9 49 11 10 IMSTIIDA W S O D D Al 9 90 9 19 9 11 MO 4 19 8 39 8 10 U 4 1M4 U 1 M 9 M 7 48 8 4 11 10 Oouda 7 30 8 99 9 09 9 97 10 90 10 90 19 19 19 98 1 97 9 35 3 47 4 45 9 97 7 14 7 49 r 9 8 54 9 94 1 Zar M 7 49 8 47 11 09 19 97 4 97 9 01 10 08 Z Z 7 58 9 58 11 13 19 48 9 09 9 19 10 19 Voorb 9 07 9 09 11 97 11 89 9 90 8 98 10 17 Hlgo 9 19 9 18 9 7 10 07 10 48 11 89 19 41 1 011 97 4 09 4 17 9 99 9 57 7 44 9 31 9 99 10 91 11 48 aoUSt DTIIOHT Oo d 8 35 8 40 7 69 8 09 8 11 9 08 10 1 IL 19 49 9 98 9 17 4 18 4 47 8 97 OW 6 81 10 18 Oudtw 6 50 8 64 11 14 9 87 7 10 10 9 Woardea 9 69 7 03 8 19 11 99 9 49 8 94 5 09 8 17 7 18 9 48 10 91 UtrMhl 8 18 7 99 8 98 9 41 9 9 87 10 91 11 49 1 90 3 09 3 80 4 49 9 99 8 39 7 45 9 0411 eovox tHsxmVku Ooild 40 8 11 10 01 11 11 10 9 81 4 47 8 68 10 18 iMtetjm Wp 7 6 9 10 10 90 1M9 1 M 94 9 19 11 19 By den gemeeatwMu U Alfen a d Ron wnren een zeital adreesen ingekomen o a taq de ftfdeeling Patrimoniom c en de kerfceraden der geref kerken den raad verzoekende beleefdelijk bg den roonitier r op aau te driDg n dat door hem bg gelegeoheid van de te boadeo barddravory alle pablieke veraiakeiyk heden ge weerd mochteir worden Id de raadiKiUing van giateren nu werd door eenige laden dit pnot ter sprake gebracht maar d Toorsitter verklaarde dat oiflu genAtaauda de adreseen de publieke Termakel kbeden toch zonden worden gafaouden er wai reeds door bem vergnnning verleend tot bet honden van een cafó chantant op deo avond van den dag der barddravery Üg waa overtaigd van het belang der adreasen dooh fag vreesde wanordelgkbeden sooals bet inwerpen der rnlten bg de raadsleden enz wanneer oiet door bem eenige publieke vermakelgkheden werden toegestaan Op den bewasten dag is de toevoer ran vreemdelingen zeer groot en bg kou bg wacordelgkbeid met de kleine hem ten dienste politiemacht niet zijn opgewassen tegen de groote menigte Tegen deze motiveering kwamen enkeleraadsleden met beslistheid op lotasschengaan de publieke vermakelgkheden door Alleen zal ditmaal een iluitingsnar wordenvastgesteld Std Hoe bet verkeeren kanc is bet opschrift van een opstel in het Centrnm c De heer Van flonten werd door de conservatieven tot in de wolken verheven toen bg Tak ten val bracht en nadat bg diens plaats had ingenomen meende men zich overtuigd te mogen houden dat er na geen sprongen in t duister zonden worden gedaan De beer Vsn Houten had de radicalen immers zoo krachtig bestreden Ën bovendien hoe zou bg die op de schouderen der conservatieven ten triomf was gedragen hoe zou hg kunnen handelen tegen het verlangen in van bun d e hem ais hnn leider en aanvoer der hadden beschouwd die zgn naam hadden verbeerlgkt in woord en geschrift Maar op hof gespannen verwachtingen volgt niet zelden grievende teleurstelling de nieuwe kieswet bracht de óntgooaheling De ministerieele arbeid is bg nader beschonwing aan velen bitter tegengevallen en bet sBaagache Dagblad € legt tbaus in de bestrgding van het regeeringsontwerp bguB een even grooten gver aan den dag als de heer Van Houten ontwikkelde toon hg tegen Tak het zwaard had omgord Het tPays legal zal te veel uitgebreid worden zoo luidt de klacht t Van Hontnndoet juist als zgn voorganger een sprong in het duister De becytering van het Dagblad c over de uitbreiding van het verraoedelgk kiezerkorng overnemend en ook de waarschuwing van ddi blad iVoor theorie ver godin g beware ons de goede hemel methoden of ministers stellen wij verre aobter bg ds nitkomstc vraagt bet Centrum Kan het duidelgker De heer Van Houten heeft zich als minister begverd de klippen te vermgden waarop naar zgne meening bet ontwerp Tak onvermgdelgk moest standen Edoch naar bet woord van Tollens rekende hg de iuitkomst niet en dat was zgn fout k Want juist om die uitkomst juist om het eiikdogfer der nieuw te oreiJeren kiezers is het onzen behondsgezinden s van bet Dagblad te doen Zoo is er dus eigenlijk niets veranderd voor het Dagblad en tgn geestverwanten Van Houten is als kiesreohth er vormer al even dreigend voor ben als Tak van Poorttliet De bondgenooteu van weleer zijn nu weer vganden Maar éen ding hebben we nn alvast gewonnen De principiaele tegenstanders van rnime kiesr cbt nitbreidi moeten thans klenr bekennen 8 90 2Ë OQudi Mtonlrwkt HisuworVsrk C l ll S Eotlordiüi 1 KotUnlim NiwwHknk Hoonlraoht oudi 7 89 9 47 7 89 9 84 7 48 9 01 7 59 9 10 9 8 09 l lO 8 19 5 19 8 91 5 99 9 99 9 9 8 89 7 99 j kunnen zich bg hnn oppositie niet meer als vroeger verschuilen achter eonstitioneele bezwaren Hun aanvoerder in de antiTakki aansehe beweging heeft die bezwaren ait den w geraimd Èa dit is althans een voordeel maar een voordeel waarvan wetliebt de gevolgen zullen zgn dat zg die het vorige jaar Van Houten bestreden bem thans sullen moeten verdedigen tegen zgn eigen vrienden Dat zijn zoo do gewone verschgnselen in het wisselvallig leven der staatkunde Toen de schoenmaker Dammers nit Arnhem kalm gne Zondagswandeling maakte kwam hij in bet zg Arnhemscbe Broek twee opgeschoten slungels tegen waarvan een bem om vnnr vroeg Bereidwillig reikte D bem zgne sigaar over doch een d r jongens pakte hem toen plotseling krachtig beet soodat D er niet dan met veel moeite in ilaagde zicb los te rukken waarbij een pand van zgn jas werd afgescheurd Hij werd hierop jveder aangegrepen en nn voortgeduwd eag eene sloot geworpen waarin wel slechts weinig water stond maar welke vol modder zit Hg zakte dan ook onmiddellgk tot aan de borst er in Hg trachtte toen er uit te komen en hield zich daarom vost aan een daar gespannen gzerdraftd maar een der knapen beukte net zoo lang op het gezicht van den schoenmaker dat deze gedwongen werd los te laten terwgl bem bet bloed nit neus en mond stroomde Voor de derde maal trachtte D zich hierop te bevrgden door om hulp te roepen zich aan een boom vastklemmende De ellendelingen sloegen toen echter den ongelukkige zoodanig op pols armen en andere Hcbaamsdeelen dat hg bewnsteloos achterover viel en zeker gestikt zou zgn wanneer niet juist op dat oogenbÜk hulp was aangekomen De wreedaards voltooiden daarop bun werk door meteen schoen naar D te gooien en verlieten vervolgens het terrein bnnner misdaad Toen de schoenmaker uit zgne bensrde poRitie bevrgd was was hg onkenbaar Hg zat vol bloed en modder terwgl zgne verscheurde kleederen over bei weiland verspreid lagen De miakandeling ia nn voor de rechtbank te Arnhem behandeld Van de beklaagden was slechts één versohenen Berouw had hg blgkbaar niet integendeel hg was zoo onversohillig mogelgk en zeide dat hg een paar dagen in beschonken toestand was geweest De schoenmaker is een hoogtt eenvoudig man en men begrgpt niet waarom de beklaagden juist bem als hun slachtoffer hebben uitgekozen Het O M van oordeel dat da verantwoordelijkheid voor de mishandeling voor het grootste gedeelte neerkomt op den verschenen beklaagde die reeds meermalen terecht gestaan beeft en was begonnen door met zgne gewone brataliteit en vl elacbtigheid den schoenmaker aan e grgpen en hem op de hemeltergende wgze te mishandelen eischte tegen de beklaagden resp 9 en C maanden Men meldt uit Haarlem Omtrent den diefstal door J C gepield kan nog het volgeode worden medegedeeld Ueeds sedert April werd op bet kantoor van de heereu Glaessen en Benns geld vermjst en wel tot nu toe tot een bedrag van pi ro f 600 Hoe dat mogelgk was is nu gebleken J C had een geldkistje gekocht bg een gzerbandelaar en daarbg bemerkt dat een op de toonbank liggende sleutel veel overeenkomst had met dien van de brandkast op het kéitoor Den volgenden dag kocht hg nog wn geldkistje en zag toen kans den slentet te ontvreemden waarmede hg daarop telkens diefstal pleegde C kocht een rgwiel van eenige honderden guldens hield er een knecht op na die dat wiel schoonmaakte kocht portemonnnies zoo mooi mogelgk snoepte verbazend en hield er Triendjes op na vriendjes want hg is pas 19 09 10 17 10 94 11 01 11 08 11 11 11 14 9 99 It ll 9 40 10 31 7 47 él 8 95 9 8 1 9 19 Hii heeft nu s q volledig bekend en is naar bet Hnis van bewaring overgebracht Tocht wordt bet er voor gehouden dat hg niet alles beeft opgebiecht Omtrent de ramp ta Gronsveld L wordt nog gemeld Tegen twee unr brak Maandag alhier in etne boeren behuizing door onbekende oorzSAk brand uit en ia minder dan een kwartier stonden zeveotieu huizen in licbtelaaie Aangewakkerd door den feilen wind en de droogte vloog het vnur van dak tot dak zoodat weldra aan geen blasscbeu te denken was De volle schoren waarin de hooi on graanoogst lag opgestapeld bevorderden het vernielende elftment niet weinig Uasreiiboven was met de braiidipuiteo weinig te doen zoodat al de inspanning met de aanwezige brandspuiten Gronsveld Ëgsden en fleer zich moest bepalen tot het keerenen nathouden der nabggelegen perceelen er was namelijk gebrek aan water alleen den inhoud der mestvaalten en van een pat die weldra ledig was bad men bg de band en verder moest het water van elders met groote vaten worden aangevoerd Door het omwerpen van muren en gevels werd het vuur eindelgk beperkt Dinsdagmoi en gloeiden en rookten oog de hopen graan in de verwoeste schuren Droevig is de aanblik der verwoeste buizen waar de naakte schoorflteenen eif stokken gevels in de hoogte steken terwgl er romdom alles nederligt Van de Hindzgde begonnen omvatte het vnnr een zestal hnizen aan de eene en onmiddellgk evenveel aan de overzgde der straat en sloeg daarna over op een blok op vgftig meier van de straat naar het veld toe gelegen en dat alles brandde af als door een wonder staan een paar hoisjes tusschen l eide nog overeind Meubels en vee werden gedeeltelgk gered van een naar men zegt niet verzekerden vrachtrgder verbrandde bet paard zgn kostwinner en eene koe Zeventien gezinnen waarvan iommige nit tien personen bestaande zgnjvan dak en onderhond beroofd en boewei de meeste verzekerd waren is er heel wat schade aan have en meubels waarbg reel onverzekerd maar vooral aan graan De geestelgkheid da burgemeester en zelfs de commissaris der Koningin waren op het terrein van bet ongeluk helpende met raad en daad ook vela toegesnelde vreemden staken de handen uit om te redden wat te redden was Met lof raag gesproken worden van de paters van het Missiehuis te Keer die met al hun Jieerliogeu ter hnlp snelden en er veel toe bg brachten om vee en huisraad te redden Aan boord van de Giuseppe Cappsdonna heelt den 23n Juli op 200 mglon afstand van de portogeesche kust een ontzettend drama plasts gehad Eensklaps t was in den nacht deed een gil de equipage opschrikken en men ontdekte dat een matroos den bootsman had doodgestoken Een der toegesneWe matrozen wierp zich op den moordenaar doch stortte door een nessteek getroffen neder en gaf schier oogenblikkelgk den geest Tegenover dien dubbelen moord aarzelde de kapitein niet langer en schoot met zgn revolver op den moordenaar Woedend van pgn wsnt de kogel had getroffen sprong de rampzalige vooruit allen die hem den weg wilden versperren omverwerpend en met zgn mes nog twee matrOKon verwondend De kapitein loste vervolgens een tweede schot op den onverlaat die in weerwil van zgn wonden nog de kracht had in het want te klauteren De nacht was pikdonker en er waf niets van den vluchteling te zien Inmiddels besteedde de equipage haar zorgen aan de twee verwonde manschappen de twee anderen waren dood het moordend mes bad hnn hart geraakt 9 89 3 44 4 10 4 97 9 04 9 11 9 90 1 49 1 99 9 09 9 09 9 19 6 94 7 11 7 80 9 10 9 4 9 80 9 90 4 09 6 U U D i 11 90 19 90 19 09 UbMht 8 88 7 60 Wowdan 8 98 8 11 Oidawitn 7 07 8 1 Oowb AwtKduiWi De moordenaar was geboortig van Manilla heette Amaiano Paolo en was omstreeks 30 jaren ond Sedert elf maanden was hg aangemonsterd voor de Giuseppe Cappadonna t Was een somber ternggetrokken man die zeer weinig sprak wat intuaselian niet belette dat bg een uitstekend matroos was Nooit versierde de kapitein beeft men bmn hooraa morren en sga mede matrozen badden zich over bem niet te beklagM daar bg altgd het eerst aan den arbeid woa Voor de dubbele misdaad waaraan bij aieh acholdig maakte weet men dan ook geen andere oorzaak te vinden dan een aanval van beeia koorts of van plotseliogen waanzin Terwgl de kapitein bg de gewonden was bleven twee matrozen aan den voet van den mast Amaiano bewaken Plotseling faoonlen zg een luiden gil en zagen zg een mensehèlgke gedaante boven hun hoofden heen in zee toimelen Daar het hooge zee was viel er niet aan te denken een boot uit te zetten Te Odde aan den Hardanger Fjord in Noorwegen is een hotel door vnur vernield Ongeveer vgftig touristen die in het hotel logeerden waren uitstapjes gaan mak i in ds omstreken en vonden hunne bezititingen verbrand toen zij terugkeerden £ r waren juist denzelfden morgen dertig gasten vertrokken en de grootberto in van Mecklenburg Scbweria bad met haar beide kinderen en gevolg eea paar dagen te voren het hotel verlaten £ enige hnizen naast het hotel brandden ook af Daor de politie te Delft is aangebonden en ter beschikking gesteld van de militairs autoriteit de matroos 2e kl P r B dte van verlof was achtergebleven van Hr Ms kanonneerboot Bulgia liggende te Hellevoetsluis Onder de meest bartelgfce blgken van belangstelling vierde gisteren pastoor De Graaf te Vlissingen zgn 25 jarig jubiléals zoodanig Uit al de woningen der Katholieken wapperde de driekleur In Cincinnati Ohio heeft een zekere George Oravins echtscbeiding aangevraagd omdat zgn vrouw bem in bet laatste jaar gedwongen heeft eeu boezelaar te dragen te wasscheo de kinderen te verschoooen te strgken kortom allerlei soort van huiswerk te verrichten Er valt overigens niets op de vrouw te zeggen dat geeft de man zelf toe Alleen drgft zg haar minachtig van het wettelgk voorschrift dat de man bet hoofd der hnwelgksgemeenscbap 19 wat ver door in haar hmshooding de rollen volledig on4Cüiteren Ib de dxpre8a een Transvaalsch blad lezen we et volgend vermakel k stnkje in AfrikaanscyHolUndkch Kinders hebben sterke verbeeldingskracht dit weet elkeen Die ander dag speelde een dochtertje met haar pop die een arm verloren bad zoodat het zaagsel waarmee de pop opgestopt was zichbaar werd Zonder te weten dat zg afgeluisterd werd zgde ig tot haar pop O jou lieve gehoorzame popie ik weet dat ik jon altgd gezegd had om jou kost fijn te konwen maar ik bat daarom nie gedoch dat jg dit zoo fgn gekouw bet nie Het is bekend dat de stooradonefamaehines tot dusver bg de meeete arbeiders ten plattalande in een kwaden reuk stonden overtuigd als zg waren dat daarin de hoofdoorsaak school van de werkloosheid waartoe zg vooraf in den wintertgd in vele streken gedoessd lyo Thans willen zg zichzelf da voordeelen der machine ten nutte maken To Overlchild onder Slochteren hebbentenminste een negental arbeiders met elkaarepn machine aangekocht welke zij zoo i h dig mogelgk in werking hopen tfi stelUo s Girsteren Maria Hemelvaart hseft da nieuw benoemde aartsbissc van Utrecht mgr Vmu de Wetering zgn kerkelgke waardigheid aanvaard met het bonden van een pootificalen boogdienst en de wgdingen priester diaken en sapdiaken van een zestigtal 9 97 11 18 10 04 10 11 9 03 9 81 10 18 9 59 4 90 9 10 10 97 11 90 8 908 306 878 44 6 60 8 99 9 85 9 41 9 90 10 8 HmiMruUa itn SIJHnbiug Ean groot uu UI beUutelltiuUa woonda de plechtighadai bg De rroagen BeiarMha getut in Bern bc ron Tan der Pfordtan is in dan fttond roor bat Khuttarafeeit te Wintertbni bet iluhtoffer Tsn een misrerstand geworden Terwgl igne Trienden in de feeattent cbterbletaa begaf hg lich incognito tasachen de kraaeu en tenten bezichtigde de merkwaardigheden en deed aan de TolksTermaken mede Zgne Terwondering waa niet gering toen men bam plotaelfng gstangen nam Te Targaefs protattaerde de diplomaat en liet all bewgi igner onscbald tgn feestkaart lien doch allee waa Trnohulooi Eerat toen een hoog gephiatat ambtenaar er by waa gehaald werd het miareratand opgehelderd De diplomaat woonde den Tolgenden dag de pabliake feeatelgkhaden niet meer bij maar Tertrok dadelgk daarop nit Winterbar Vrgdag aal te Haarlem plechtig worden ingewgd bat tebma cVotkabelang genaamd door eenige inTloadrgke atadgenooten geachikt op den Janaweg boek Parklaan Hat tehaia zal gelegeoheid aanbieden Toor ongehuwden en gehuwden tot naobtTerbIgf en gezellig aameazgo en ook TOor de militairen Tan elke gezindte zet bet zgn denren open Voor hen ign aan dan Janswrg twee flinke rnime rertrekken ingericht waarTan bet eene TOor oonTeraatiezaa het andere oor koffiekamer dient Daarachter is de koffiekamer toor de borgen Boven heeft men een flinke leeszaal een eenTondig ingerichte baatuunkamer en verTolgeos een Teertiental aUapkamers alle iietjea gemeabald en Tan goada bedden Toonien In het thaia zalien ran tgd tot tgd lezingen worden gebonden Het biedt gelegeoheid om te oatbgten en ie middagmalen maar TOor atfiken drank ook bier is er geen plaats ba ILonbokfaesten welke bet üitToerend Comité der Amsterdamscbe tentoonstelling licb foorstelda te geven gaan niet door Dit bealoil ia genoman omdat bg Tersohillends militairen waaronder ond Indiscbe officieren bet plan geen bgral rond Sena jonge pianiste nit Indianapolis bepaalde op haar stertbed dat haar Igk op bare yteinwa Tlengel zon worden tentoongesteld en daarin zon worden begrafen natonriyk nadat da kast leeg waa genaakt Aldha geschiedde De Slainwaj had f 3000 gekost Naar man Ternaemt zal door den gewezen hoofdredaotenr Tan het Ctr ProT en Stedelijk Dagblad den beer G L Klepper te Utrecht een dagblad worden opgericht Tan oonaefTatieTe strekking Te Hiltarenbeek N Bd heeft m en eergis teraTond naar men schrgft een ongekend prachtig schouwspel waargenomen Omstreeks hali elf ward de lucht in het tnidvaatan donker en maaaa s wolkan pakten aich aaman zoodat men onweer verwachtte Kan kwartier later draran de wolken af waarna eana licht gele lucht orerbleef aanhoudend doorkliefd met prachtige bliksemstralen VerTolgens werd de klenr donkergeel om ongeTesr na een nor tgdi in de gewone kleuren te Teranderen Iedereen was bang dat een hevig onweer gepaard met hagelslag daaruit zou Toortkomen noohthans bleef de vrees ongegrond Niemand kan zich berinneren ooit een dergelgk InahtTerscbgnsel gezien te hebben en menigeen slaakte een zocht Tan Terlichling toen de lucht weer baar gewone kleuren bad ternggekregeo Ook te Oirscbot heeft men betzelfde laobtTaracbgnaal iraargenomen Het schgnt dat da streken Tan onzen aardbol die het dicbtat bjj de Noordpool liggen langzamerhand ontTOlkt worden Zoowel in bet Noorden Tan Noord Amerika en Groenland als in Sib nê wonen nu minde menacben dan een balra eeuw geleden Kn in Rusland beeft de laatste Tolkstelliag bewezen dat de noordelgkate provincie Archangel tienduizend bewoners minder telt dan tien jaar geleden Het blgkt dat de menschen meer en meer zicb opboopen tusschen de 40 en 60 graden of nog naswar tnaaohen de 45 en 5 graden Noordar en Zniderbreedte Eènig jaran geleden werd door de rechtbank te Daisbnrg in de Bgnprorincie een iugeietene Tan BoJiolt wegene meineed reroordaald tot een geTaogeniaatraf Tan tweeen balf jaar Na laada 15 maanden die straf ondergaan te hebben bleek dat hg onschuldig ma en werd hg terstond op nrge Toeten gesteld torwyi daarentegen de getuigen op wier beêedigd Terklaring bet ronala gereld werd nn salTOn wegene meineed terTOlgd worden en Uuuia in roorloopige bewaring tgn geatald Hal aocbt erenwel aau Aleida te Kolf da Toornaamite baacbuldigde gelukken over de grenrea te komen waar zg zicb nu eens onder de gemeente Gendriogen daa weder onder Wiach ophield terwi 1 tg het voornemen had zich met een jongman uit laatstgenoemde gemeente naar Amerika te heggen en daar met hem te huwen Door het optreden van den brigadiermara chaussea te Ulft eo de gemaente politie Tan Gondringen in het gelukt de voortvluchtige te arreateereu en daaina naar Arnhem over te brengen waar zg aan de Dniteche jnatitie tal worden uitgeleverd De Gedeputeerde telen nn Utrecht hebben niettegenstaande door de gemeente BreukelenNeyenrode is geprotesteerd ean de gemeente Utrecht het bonden Ttn eene kaaamarkt op Vrgdag toegestaan Thans wendt bet gemeentebestuur dezer gemteote zich lol de Koningin om vernietiging vau het bealuit der Ged Staten te vragen Uit Manoben wnrdt gemeld dat daar in den nacht ran Zondag op Maandag een soldaat twist kreeg op straat met drie burgere De soldaat trok zgn sabel en doodde eea der maonen door een steek in hst hart Tot de studenten in de medicgnen aan de Universiteit te Berlgn van het eerste jaar behoort een luitenant kolonel op non actiriteit Volgens een Amerikaansch bUd weigerden de Japansche minister Ito en maarschalk Yaroagata een boogaren adelstitel aau te nemen alsbeloouing TOor hunne diensten in den oorlog omdat eenige hunner collegae niet beloond werden Die Japanners zgn in alle opzichten wonderlgke menschen BolteDlandsch Overzicht De Zwiteersche Nationale Kaad heeft met 109 tegen 18 stemmen de Fransch Zwitsersche OTeraekomst goedgekeurd Keizer Wilhelm is nog in Engeland De keizer is daar nog de gast van Lord Lonsdale Wanneer de keiter naar Berlijn zal terngkeersn is nog niet bepaald In elk geval sal hg de onthulling van het nationale mouunieut ter eere van keizer Wilhelm I aldaar bgwonen Dete plechtigheid zal Znndag a i plaaU hebbon De Hamburger Nacbrichtenc beveatigt de mededeeling dat priaa Bismarck de nitnoodiging om dit feest bg te wonen van de hand heeft gewezen Het antwoord der mogendheden op de laatse nota dar Porte betretFeude de hervormingen in Armenië laat lang op zicb wachten Allerlei geruchten omtrent oneanigheid der mogendheden over den te volgen weg zgn intnssohen in de wereld gekomen £ en meer vasten vorm nemen deze geruchten aan in een brief van den correspondent de cKöln Ztg te Konslantinopel Deze verzekert dat Engeland nog de eenige mogendheid is die Torkge desnoods wil dwingen de verlangde hervormingen in te voeren Daarom schuift bet een sterk eskader uit Egypte naar bet Oosten voort Het Britache eakaker ligt thans voor Bodonm een dagreis ton Zuiden van Smyrna on der atoom Dinsdag ia door de draicomans van het Britache bet Fransche en het Rossisobe gezantscbnp te KonsUntinopel een collectieTC note betreffende de Armenische hervormingen aan de Porte overhandigd Zoo dat wellicht het langverwachte antwoord zijn Heden herdenkt vorst Ferdinand van Bnlgarge den dag waarop hg voor 11 jaren te Tirnora tot vorst werd gekozen Te SoSa zal dan ten paleize een officieele receptie worden gebonden waarbg da ministers aanwezig zullen wezen Tevens zal door den vont een feestmaal worden gegeven waarbg ook de voornaamste autoriteiten genoodigd zgn Voorte zal ook een tevae worden gehouden over de troepen van het garniioen Men verwacht dan eene proclamatie van den vont waarin Ferdinand zjjne plannen zal mededeelen Inmiddels blgft het gerucht aan de orda dat de minister praeident Stolloff tgn ontelsg zal nemen Met zekerheid is echter daarover nog niete Iwkend evenmin als over hetgeen bahsndeld is tusschen den vorst en bisschop Clement die met de leden der deputatie nit St Petenburg zgn opwachting maakte bg den vorst Na de rec Mia van de uit Rusland temggakeer4e afgevaardigden had Ferdinand een onderhoud ma i n heer Stolloff en den minister van oorloge kolensl Petroff Wellicht zal med heden iete naden vernemen over hetgeen in Bulgarge op til is Te Weenen wordt nog steeds beweerd dat Ferdinand er over denkt om Bnlgarge tot een koninkrgk te verheffen maar waarschgn lijk tal Ferdinand ventandig genoeg wezen om niet tot een dergelgken stap over te gaan Immara daardoor aoa de beweging op bat Balkan achieniland weer beginnen hetgeen zeker aiat in tjjn belaag ton veiaa Niat alleen Rosland s verhouding tot Boelgujje heelt reden tot onrast volgens de bericbteL omtrent den stand van taken m het Vem Oosten moeten de betrekkingen tusachen Rusland en Japan teer gespannen I tgo In Russische regeeringsknngen begint men zich te verontrusten en te ergeren over de langzaamheid waarmede de Japannan hun toebenidaelen maken om de door haa bezette punten op het Cbiueeaehe vaata land te onlrnimen Man tiet hierin een goed overlegd plan der Japaanen Te St Petersburg wint meer en meer de overtniging veld dat de Japannen er niet ernatig over denken voorloopig huu met zooveel opofferingen verkregen goede posiliea te verlaten Ie minder omdat het hnn aan een aannemelijk voorwendsel om de ontruiming op de lange bank te schuiven niet ontbreekt Aan Japan is een extra schadevergoeding toegekend wegens de tgruggave van het Bchiereilsod Liatong Voonhsndi schgnt het nog lang te kunnen dunn alvonns men over de koopsom bet eens wordt en nog langer voordat China haar afbetaalt Kan men er zich dan over verwonderen dat Japan het veroverde als sen zeker onderpand behoudt tot het bedrag der schadevergoeding betaald of althana gagaraudaerd ii7 Zal RniUnd Japan dwingen Waar ia het dat nauwelijks de Japanach Chineesebe oorlog ten einde ia of er loopeo raeda weder geruchten over een mogelgk conflict in bat Verre Oosten De bonding van Rualand baart waDtrouwan daar bat naar man zegt het vooraemen koeatert zgn marine te venterken Vier pautierschspen 6 kroisen Ie kl en 12 kruisers 2e kl benevens een groot aantal torpedo au kanooneer booteu zon de Roiaisobe rageering willen bauwen Voor welk dosleinde valt niet moaiiyk te raden als men deukt aan Ruslands agitatie over Japans treuzelen bjj de ontruiming van Liatong Als een staaltje ten bewgze hoe laai de parlementaire tnditiën in Engeland zgn volge hier het verbaal der manier waarop de verkieiing van Gnilj tot speaker door ds Koningin ia bekrachtigd gelgk met tal tjjner voorgangeis sinds ouheuglgke tgdrn door tal Tan souvereinen is geschied Het Hnia der Lords k am bijeen om 12 aur en vjjf Lords onder praaddium van Jen Lord Kanaalier naman zitting als Kouin lgke commissie Een der ambtenaren van het Huis de Yeoman Usher of the Black Rod c kreeg bivel de Commons te ontbieden Deze hear treedt de vergaderzaal der Commons binoen buigende voor dan speakerelect c en zegt Mr Speaker de Lords daartoe gemachtigd in kracbte van H M a commissie verlangen dat dit geachte Hnis onmiddellgk zijn opwachting make in het Huis der Peers Dan gaat bet in processie naar de Lords de Sergeant at arms voorop met den staf dis op de tafel voor den speaker ligt in de hand De gekoieo speaker komt voor de bar van het Uoogerhuis en zegt tot de heeren der commissie die met gedekten hoofde na even gegroet te hebbeo toehonren My Lords ik moet uw Lordschapa mededeelen dat gehoorzamende aan haar Koninklgk bevel H M a getrouwe Commons in de uitoefening van bun oiitwgfelbere rechten en privilegiiin tgn overgegaan tot de kenze van een speaker tn dat hnn keuse is gevallen op mg Derhalve plaate ik mg zelve voor uwer Lordachapa barc en bied mgzelf eerbiediglijk aan voor B M s genadige approbatie De Lordkans lier ntwoordt Mr Oolly wg hebben in opdracht n te verzekeren dat H M zoo ten volle overtuigd is van nw gver voor den openbaren dienst en van uw ontwijfelbiire geschiktheid om u van da moeilijke plichten te kwijten die de keuze van Haar getrouwe Commons u oplegt dat zg n teer gereedelgk als spaaker approbeert en bevestigt De beer Onlly antwoordt My lords ik onderwerp mg nederig aan H M s genadige bevalen Het ia nn mgn plicht my torda in den naam en ten behoeve der Commons van bet vareenigd Koninkrgk bü nederige petitie aan H M aanspraak te maken op el bun oude en ootwgfelbare reenten en privilegiën bepaoldelgk vrgbeid van spreken in het debat vrgdom van arrest en vrgen toegang tot B M wanneer de geleganhaid het moge eiachen en dat de guoatige uitlegging moge worden gegeven aan al banbandaUngen En voor mgzelf vrage ik dat too ik in t vervollen van mijn plicht door onoplettendheid in dwaling verval de blaam moge gelegd worden op mij alleen en niat op H M a allergatro nwate Commons De Lordkansalier Mr speaksr wjj hebban verder in opdracht n mede te deelen dat H M teer gereedeljjk beveatigt alle rechten en pririlegiSo die ooit zgn verleend of opgedragen aan da Commons door al haar Koninklgke voorgangen en dat wat n zeil betreft mgnheet H M ofschoon zg ten volle overtuigd is dat gij die verzekering niet behoeft altgd de meest gonstige uitlegging zal geven aau uw woorden en daden De speaker buigt en kfort terug voorafgegaaa door dan Sargeant at arma dia nn den alaf op acbondar draagt Ternggekeerd in de Commons waar alle ledau van hun zetel rgten legt deze dien op tafel neer De speaker gaat inmidikla achter tgn zetel om het Huis door om zich te kleedao in vol orna l to B tn mwuhtig praik Tot nog o had hg mi kleine pruik op eo een gawooa iwart pak aan Daarna tga letel ianemenda doet hjj mededeeling van bovenvermelde apeachea au verkburt in ean kort woord onder hamiaawda dankbetuiging voor de op ham aitgebrachte kante dat hü met toewijding tgn taak tal vervollen Vervolgena opataanda legt bjj daa eed af en neemt hij den nieuwen leden dan oad af waartoe ty voor de tafel komea in groapjaa van yf Tot de aante groep baboeran tooïda gebruikelijk ia in da eenta plaata d leidei van het Hnis eu de leider dar oppositie Nieuwe DASSEN en Linnengoed A vaa OS Al GOUDA Kleiweg E 7S 73a GOUDA Beurs van Amsterdam VoiJia M 101 y lesv 817 iii 888 8041 iOl iskitkasrs 4y 1017 841 loov 108 111 78 101V 100 14 V II O 1 II IM a 101 104 1 V 114 O lS 101 S 10 40 4 18 110 ix 10 lOSVs loiv lllVs 1I8V 187 11IV OV 16 AU0U8TUS Nioiauiin Oen Ned W 8 dite dito dite 3 dite dito dito Hotait Obl Goudl 1891 88 4 iT Lia Insebrnving 1869 81 9 Ooanxa ObL ia papisr 1888 9 dite in dlvar 1988 8 PoanaiL ObU tsat oeupou 8 dite tiekat 8 RvauMu UbL Biaaaal 1894 4 dlu Qaeoas 1990 4 ditebyRotka 1999 4 dite bij Hope 1899 90 4 dite in goud ieaa 1999 8 dite dite dito 1994 9 SvAWl Farpel schuld 1861 4 Toauu Ospr Oonv leen 1890 4 Oeo leeaing serie D Oec leaaiagsarUa Zuin Art Har v oU 1898 9 Uauoo Obl Buil Sob 1990 8 Vmaseiu Obl 4 oobep 1881 Aimaanui Obligtliso U 6 9 KoTTlanAa Stad Ieaa 1994 9 Nao N Afr HaadsUv ssad Araadsb Tab Hii CartilaataB DwMaalaabappij fiU Arab KypothaekVpaadbr 4 OulLUÜ dar Vertteul send sar Hvsolhaakb paBdbr 8 i NederlaÓdtidia baak sswt Ned Hsudslmaalsoh dite N W fcPKi Hyp b p adbr I Bott Hypetkaekb pandbr 8Vl Utr Hypothsekb dito 9V I Ooariaa Ooit Hoiig baak saad auaL Hypotheekbank pandb t ii Arnan Kquil bypath paadb t l s 941 Maiw L O Fr Ueaoerl 8 Nan Holl lJ Spoorw MH aaad Uij tel Eipl V Bt 8pv aaad Nad Ind Bpoorwegm aaad Nad Zuid AMk Spm aaad 8 dite dilo dilol8 l dite 9 lTUlt Spoerwi 1987 9 A ltebl t Zttid Ital Spwmii A H obl 9 Poua WaiKibau Waan aaad aosl Or Buss 8pw Mg oBl 4 Balliaobe dite aaad 91 Fastewa dite aaad 9 Iwang Dembr dite ssad 9 Karak Ch Asow p kap obl 4 dite dite eblig 4 1 MnaiiA Oent Pao Sp Mij obl 8 Obia liNarth W pr O v aaad dite dite Win at Pater obl 7 Denvar h Bio ür Bpm aart v a lUinoiaOaotnl obl in goud 4 Loulsv k NaabvillaCert T aaad M ieo N 8pw Hij Uliyp o 6 Ilias Kansas v 4 pat praf aand N Tork Ontario k West aaad dite Fenns Ohio oblig 8 Oregon Oalif Ie hyp In geud 8 8t Paal Hinn k Maait aU 7 Ua Pao Hoofdliln oblig 8 dite dite Una Col la byp O 9 C nna Can eoulh Cart v aaad Ttx G Ballw kNav leb d a 0 Amslard Onaibua Hjj aaad Botterd Tranng Haali aaad Ntn Sud Amsterdasi sand 8 Stad Bolleidam aaad 3 BtLeil Sted Antwarpaal887 VU 8lad Brusaal 1998 i f HoKO Tbaiss Begbllr Oaaellaah i OoariHa Blaalalaanbw 1980 8 K K OoatB Or 1990 9 JpuMt stad Madrid 9 1999 Nas Tar Baa Hyp Spobl eert LUBT van briaven ge li tateHd au onbekenden gedurende de 2e helft dar auaiid Juli 1895 en terug te verkrügen doar taatehnkomit van het pottkaatoor ta Oonda Vartonden van GOUDA Pannebakkei Boskoop U v lHof tGra venhage Vroabeek Oadarkerk a d IJeal H Roeaia Rotterdam v Kamphniien Aaaterdam Wed v Trgsbaig Bottardaa Ooberit Hamburg j Venondtn van HOKBKIPKUK i Baan Alkmaar Venenden van jOITSRHEXB J Meenderman dMRgn J R da Wik St n Da DirtetMir vu bat PoaUnatoar T0B8TKB