Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1895

Maandag 19 Augustus J805 348te Jaargang No 6739 mimm conifr NimtwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADYERTENTIEN wohlen geplaatst rau 1 6 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatmiimte Ineending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deeer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitrondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia ƒ 1 85 franco per post ƒ 1 70 AlBonderlqke Nommers V UF CENTEN daardoor aagt da haar Smaanga Men zal daardoor aagt da haar Smaanga da TOrstelgka baaoakatara aan eigenaardig onan blik Taraehaffsa on da aats dia abvertenti£n AAmSTEDING H t BB8TUUB TUideD P UerKfiÊi ÊjBitm ui A anTo © steden De Legering 7aii 45000 K MACHINEEOLEN De Toanrurdeu liggen ter iniige en de iniebryTingflbilteten worden iagewacbt tot 22 Aaguetai 1895 bii den Secretaris van den Polder i B UIEZENAAU H Qouwe 193 QoHda OpenTjaar Onderwijs Toelating vtn Leerlingeo op ile Avoad of Herh lingiüicliool op de Koslelooze eo Bewaarscholen De COMMISSIE tbu TOEZICHT op het LAOEU ONDEaWIJS slhier mukt bekend d t de inscbrUvIng van Leerlingen wier plaoteing men met den 1 October 1895 op een der botengenoemde Kholen verlgngt gnchieden ui in de ichoollokalen op ÜINSDAO 27 AUGUSTUS 1895 dei nsmiddegs ten Tgf nnr Voor rerdere bynonderheden wordt verwezen nur de aanplakbiljetten Nameni de Commitne Dt StcnUxrU J H VAN DEH VOORT Qimda 12 Agguetne 1805 A ITortier Gouwe C SPECIALITEIT in Helneken s en Haantjes Bieren Echt Ëngelach en VoUenhoyena mxr£ sjA stotti f TANDARTS ECASSUTO TB C3 OXTIDi ia y n rBIJDAOlOMevxmei WOBNHDAO m AUGVaXVS AFWEZIG FINALE UiT VERRO OP Ten einde na het SEIZOEN met oen geheel nieuwe roorraad aan goederen te kunnen beginnen zullen wij den geheelen roorraad ZOMEUCfOEDEEEir gtduretule dm UrTVMRKOOP tot Spotprijzen OPHUI MtlX Wisbrun Lifibiann Ma II KT 13 i PEANSCHE STOOMYEEVEEU UI Chemische WasscherIJ H OPPEKilEIMER 19 Krutükade Bottenlam Gebreireteerd door Z M den Kouing der Belgen UoofddapSt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Sptoialiteit Toor het toornen en rerren ran alle Heeren en Dameagarderoben alaook alle Kindergoedehin Speciale inrichting roor het atoom n ran pluchemantels peeren bont enz Oordgnen tofelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode gererld Alle goederen hetzjj gestoomd of mtrtót worden onachadelijk roor de geiondheid en rolgens staal bewerkt WESTLAND8CHE HYPOTHEEKBAÏÏE gercHtigd U n Ijravenltaffe rerstrekt üeldea op f Myputkeek en verkoopt FamMrIeeeu ran 1000 500 10 da f 5 Inlicht tngen ten kantore der Bank en bg de Heeren Monüjii é Co J HOOFT GBAAFLAND Ue Directie j 4 ERPEB8E0IJAABD8 Alierwege bekroond met EereDiploma s Gonden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjrgienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldkroeinii Dnimn lJoriit floniij Eilract MELIANTHE orr D UachinaU Fabriek DE HOMIOBLOEH riH H I vanSchaik Co gerestigd te Qravenhage 6rsn middel is ot kan worden atgeronden welke de Metinnthe overtreli net Ïh ONHERROBPBtlJK het beite middel ier wereld hetgeen de vele en TerHchillendu bekroningen getuigt flet Terzacht en geneest ONMlDI ELlJK de Btrengate hoest en verouderde bontkwalen Dadeiyk na bet gebroik der MELUNTHë doet ch de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTUE bewezen zgn de overtuiging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MËLlANTHE is verpakt in fiaconi van 40 cta 70 cis en 1 met gebraiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Uechtbank te a Gravenhage MT VerkrügbaarbgF H A WOLFF Drogist Markt Qouda A BODMAN Moordrwht J C KATELAND Boêkoop B V WIJK OucUwater Sbet Prftcbtwerk TUART Martelarea Teekeu in op lARlA TUART Koningin Versoh nt in 10 12 sfi groot formaat met PRACHTIOE PLATEN MechU 30 Cent per alt tr per post U Cent Ie all bg eiken boekhandel ter inzage of bii de Uitgever P STOKVIS WATEBBEÜS aIio ch DM anAifoa MJLOA murB dv Frinteip T E PARIJ S Zenden gratiSiifranGO Ie Konerale geïllustreerde catalogus In de hollanilsclie en rmnsohe talen kevittende lie nieuwste modes voor het Zomaraawo n legen gefrankeerde aanntige gericht aan I JULES JILUZOTtC PARIS De atalen der nienwita modeotoSan in voorraad bljfciPrlntampawordeneraneena Kosteloos toegeïonden doch men geUera iliiidelök de verlangde soorten op te gerao Bil ongeveer de prgzen te bepalen VemndlngennaaroUe Luiden derWerel De catalogus bevat de Voorwoorden der verzonilingeu voor Franco Vroolit en Rechten Oorragpondawtla Jw alia talan jSg Maatschappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegei GOEDKOGPEliSGËTEGENHEID Eiken WOENSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankomü ng van den Haag itotterdam laas Gooda Amsterdaoi WeeiperpMrt en Utrecbt Prijzen der Speciale Retourbilletten Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weespeipoort itkU f 3 00 2e kt f 2 00 3e kl f l en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kl f 1 50 3e kl 1 00 De speciale relourbiljetien worden aan de 5 stations van uitgifte verkociil den gebeeien H4ANDAG en des DINSDAGS lot s middags 12 uur voor den daarosvolgendüo WOENSDAG Zie ver er de Aanplak en Strooibilletteo Aan Zt iHiwlijders en Zenuvvzwakken Thans is do 26ti oplage verschenen ran het boek De Ze uuvzlekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproetd ea aanbevolen door de heeren l rof Ur Uerinlére Pug Prengruber Uujardin Bau metz i I BoUChot Fargg Oeh Ilatli Dr SCberlng Kn les Rath Dr CvurkOWeob Icy WeeDee Opperttafarta Dr JeObl Weeaon Opperatafsrti Dr SohiOBl Kaïig hef arts Dr DarseB l aryi Chef arts Forestier Aken DUtnctBarts Dr Orossmaun JohliDgen nit DiitrloUarlB Ur Busbacb liirk Krankarti Dr SteingFeber Charenton Coniui Ur i Asohenbaoh Corfu Dr ned Corrasza Vgnelie ADgeVdlle Parljl Lavabre l anji Wille Taufkirohen CablUot Arcachon n K POrtget LODEBC Ouilloaeau Bor deaui LabatUt Bordeaux Bqugavel La l or rière L Hiraohfeld Weeneii f Ijleber lanibruck 7 Hammer Plaueu II n Weiner Wa nen K AuSt Broctou II Hatiuoblechner BrixD miDg en genezing llat doei ra du erkje u kennis t verspreiden omtrent den aard der senuwxirakte hare ooraaken en gevolgen ooderrieht to gevon on genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fhysiologiseke ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wyae op ons zenuivgaslel kan gewerkt worden en wel met eon saoees datsoowel een groot aantal nitstekende artsee als de geneeakandige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan liekelUken lenuwtoestand of zo enaamde senuwaobtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hootdpifn mi graine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrast on onaangenaam gevoel vardar aan zieken die door Beroerte getrcmeu gn en aan de gevolgen daar van Igden zoomeda aan Verlammingen Spraak verlies of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toeatanden zwakte van geheagen Slapeloosheid enz en die reeds geneeakandige hufp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrjjvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versohgnBelen van voortdurend angStgOVOel boneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuiseu kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan alten die tot de bovengenoemde cathegorieo van zenUWlUderSbohooren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervatlende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden siob in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrggon is te Amsterdam M CLËBAN k Co Heiligeweg 4 Rotterdam K JS van SANTKN KOLFF Korte Hnofdsleeg 1 Utrecht lobby rOBTÜN Oudegracht b d Oaardbrog F M a rabi Patent H Stollen mieuit ImaMt UiilUcl Ml eluli Pni liKtt Ur flice FikrUtlii 55 Oer gronir Erfitlg om WOrnUnO Patem H HtolUm = trrunfttt hat MêM lu r§r letiMttur vwrthliMen yachahmunynt iagelMn Hm kvtfulahar arnaft laet aeltar r H StoU4 n uur rM um difact a ar la lelchan ibaitlianaiunian In êaim iiatap Plakat wta aibaaatatianil aatgahinit ut SZ muUêUm mi Ze is ae tram mT ftvme TRERKIi G 19 Oct ober I89S HollaAdsc Maatschappij van Landbouw Ifdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTtNG van PAARDEN I en aanverwante Artikelen Prijs per Lot i 11 Loten voor f 10 VBRKB ÏMI AAR BIJ LASGIB TIBSDsénÓ D 60 M BHIMMAir Z4 Gondo SaolpezKlruk vos A BaDmun fc Zoox BINNENLAND aOCDA 17 Angoatna 1895 Da Commiaaia die bet roriga jaar achter da Kark op den Varjaardog dar Koningin en kinderfeaatje hielden ia opaien opgetreden Het beatnnr ui trachten dan 31e Angnotna a t ter eera Tan H M Koniningin Wilhelmina Torachillende Volkipalan of de Harkt te oiganiaaeren waarroor met toeatemming Tan Edel Achtb heeren Borgameeatar en Wethoadara tan hniu der ingetatanan eane intakanlgat tal worden aaogebodan Hedenmiddag ia op de Hontaanagiacht aan jongenje Tan Stolk door het ochtarwial ran een eleepartvagen OTerreden Dr Sprayt oomiddelgk geroepen constateerde dat het uiterlijk geen ernitige kwetauren bad bekomen alleen aan de wang was een schram waar fee nemen D Stct no 192 baTai da sUtutan der Scbiatraraeniging iKoningin Wilhalmina v Nadarlandscha bond Tan oady nderoffieieren afdaaling Gonda c a ta Gondè De icfaonfe bg nacbt dr F toA Leent iaapeotaar Tan dan ganeaakondigea dienat dar zeemacht herdacht 16 Angoslns den dag waarop hg 45 jaren geladen werd benoemd tot officier Tan geioadheid der 3a klaaaa In da te WaddingsTaan 14 Ang gebonden raadaTargadaring bod het ondwtoek plaota Ton de geloofsbrieTen der gekocen raadsleden de heeren O Van lange A Witteman Pb Van der Breggen J De Yoa en J Van Bergen walka geloofabriaTen in orde agn bcTonden en mitadien werd bealoten tot hnnne toelating D rekening dezer gemeente over 1S94 werd doOr den raad roorloopig foatgeateld in dntrang op SI 703 01 en in uitgaaf op f 32 229 72 aoodat zg alnit mat aan nodealig saldo Tan f 526 T1 Hat 8 jarig doohtja Tan T Van D U Vlist daebt jl Vrgdag toen za ait aahool kwam dan wag naar hnis wel ta kannen Tinden mat haar boezelaar orer t hoofd t OeTolg laat zich denkan ze kwam ook thnia doch herig Tarachrikt en kletsnat Een ondere znstar bad haar toan za in de Vlist lag een paroplaia toagastoken andara iras ta ar miaaohian niet aane aitgeraakt Hoe da oniTasgat b moadar thnis was dat meldt de geschiedenis FEVllLETOfll M MARSKRAMER Nam het Dmttek Tooh Mhean hq uo den goeden uidltg te waD hopen wuit boofdtchuddeod zei hij met zwakke stem irlic geloof dat wij dien man oiet mogen liebben went OTeral ben ik te laat gekomen te laat op KiTerhoaae om het heele plad te belniiteren te laat om die kwEjongen da vtaoht uit Oakha af te snijden en na hier weer te laat ik geloof aan roorteekn airl f Naar den oerer en wees geen dwaai Izak daar komt ODce boot al riep Elliot ea gbg de aodeien Toor naar de laodtngplaats Zelf zwaaide hq de braodetade lantaarn ei het gestamp der machine varminderde Met was o n van do groote Missisippi toomers Ijangzaam dreef het gevaarte naar den steigtr waarop de wachtenden stonden en eene mi nuitt kier wat het rqftal aan booid geipn igeu f Waar is de kapitein riep EUiot uodra hq dw voet au boord geut had Als hq niet te kooi ligt dh zhl hq in den barnxnn sqn antwoordde een der matroien vwaoht ik cal n eren den weg wqieen Blgf hier tot ik terugkom I riep ËlUot aünen grieidm toe en daalde de breede kajoitstrap ai De Buwhioff was weer b oimeo ta werken en de boot kli fif met hare grwo ruit dar golfen deir niet Trouwens dat zgn binnenlandscbe aangalegenhadan Een Taadrgvar uit ZaTenbuizen ia gistarnoobt Tsrdronkan geronden in aan slootje ta MoarkaDalle be oorzaak is onbekend Vrgdagmorgan werd de Teabandelaar L Nienwland te Waddingsreen larenloos nit het water opgehaald Orermatig gabrnik Tan aterke drank scbgnt de oaaleidende ooraiak tot dit tragisch einde gaweaat ta zgn Voor bet eitmen Franaehe taal I o slaagde gistdren te s Gravenhage o a de heer A da Oude Kapella a d IJael Da haar Q K Nngtaras ta lloordracht werd op 15 Angnatns jl door de staats eommiaaie toegelaten tot de leasen aan daUnireraitait roor da faculteit der wia en natuarkunda Mejuffrouw P H E Kmjt te Raauwijk is tgdelgk aaagesteld als klerk bg de poetargen en telegraphie te St Oedenrode N B Man meldt nit BodagmTen dd 15 Aag In aansiniting met bet bericht botrefFanda aane U boudan tantooaatalling Tan gaatoaatalian kad nader worden gemeld dat in de ambochtateekenacbool ter bezichtiging zullen worden geateld eene balangrgke hoeTeelbeid gaskomfoorden zoowel roor het rerwarmen TOD een kleinen ketel water als Toor bet tot kookbitte brengen Tan raserroirs Tan maar dan 100 liters inbond Voorts eene grooie collectie één twee en drielicfats gosornamentan in Terachillende modellen en prgzen Verder Heaneman s gaskoffie brandera gasfornnizen gaskachels tarwgl de heer O Barger zal tastoonstellen eane Grosslej Otto gasucotor die gedurende de tentoonstelling in werking zal zgn Gisteren had te Ondewatar bet Tolgend treurig gerat plaata H t d L bod gasten gebad dezen hadden een pakje bg hem Tergeten en waren juist met de omnibos vertrokken Zgoe TTonw zou het hun achterna brengen t gean baar olk mocht gelnkken Maar door het harde loopen waa zg zoo orerTermoeid dat zg bg een kennis ingegaan om uit ta rnaten al spoedig orerleden waa Man meldt nit Raaawgk Da Toordmcht Toor secretaria penningmeester Tan den polder Stem vocatnre Bantzinger Tenneasee Kort daarop kw m KUiot met den kajpitein boven ffU kant mij kapitein sprak de eerste ernstig en met al mqne beiittingen sta ik voor da aohade in 1 Alles goed en wel Sir Elliot antwoordde eene diepe basatem ik ken die boot heel goed zq is op alle rivieren waar maar een schurkenstreek uit te halen is en ik son a graag helpen naar a he geen maarsohalk of een aqder orerbeidspersoon meegenomen én met welk recht wilt a die boot dwingen bij te draaien P Uil ropht nemen wij eenrotidig als bestolen persoon Wq vqven z n goed gewapend en ik zal wel zoi en dat uw dekrqik met hart en ziel meehelpt tËn morgen krijg ilc een prooes op m n dak wegens rivieridbuimenj I dOniin 1 nep EUiot ongeduldig denjct u dat er in het heele zeiden der Vereenigde Staten eenejar van twaalf personen bqeengesoharrrld zou kunnen worden die iemand vefoordeelen zou omdat hq met geweld de hem ontstolen negers terugneemt Zoolang mq heiigen mag is dit het eerste getal ran dien aard in Alabama en ik zeg u dat al de planters van Alabama met uw krachtig o rtreden zullen inatemaeo want m n geval geldt hun alleo Goed Sir ik al er dadelqk met de passagiers over spraken WeUra kwamen de passagiers die nog niet sliepen den bar room uiUtormen en aobreeuwdeo Fullapeed oapt n I a verdiende eeqe noordaUke kanaalboot te voeren als u je n een oogeoolik gingt bedenken HaUoh waar h de gentleman Dien blaakea sohurk hangan w op xoo gauw we hem te pkkkm kragen i ik sU m im vu de baatond oit de heeren J B Biezenaor Jz van QoBda en C J M Kroon ran Haoatraclii Als secretaris ontring gister in de vergadering Tan ingalanden de heer Bieoenaar 223 atemmas en de beer Kroon 174 stemmen Als paagiagmeester ontring No I 372 stemmen an No II 2 5 atammen toodat de beer Biaaenaar roor beide betrekkingen gekozen is Da baida wetbondeia aan Baig Ambaebt de bb D Oskam en J P Mah stade hebben de eerste eene prachtige hanglamp eo de tweede een fraai groot portret van H M deKoniogin in vergalde Igat aan het gemeentehuis geaehoaksn Aan de ringrgderg voor paarden in tilburies te Berg Ambocht op Donderdag jl gebonden werd door 13 paren deelgenomen Da baar A r d Bas en mej M t d Bas wonoen de prgaau 2 fraaie rntoiglootareaa en een fruie ragolateurklok De beer II Ureedveld an mej G J Oskam wonnen da premiën een nette albnmtafel met albnm en een nette rook tafel Verder werden in den namiddo wedatrgden in Tolkaspelen gebonden beatoande in a sprietloopen b tobbestekaa en o stroophappan Bjj deze wedatrjjden werden prgsan en Pl miën in geld vereerd uistarnaebt boeit aan ialla brand gaersad ia de meabelmakerswerkplaata van de firma Hendriks en Bonman gereetigd in de üwartjanstraat te Rotterdam HeTig sloegen de Tlammen aan de stiaattgde nit De brandweer beperkte het venr tol de werkplaats Alleen wee de rloer der eerUe verdieping doorgebrand De drie personen Tardaeht ran da aanranding Tan een meisje in den nacht ran 2 op 3 deser iu de Boekhorststroat te s GraTeohage ign nit de Toorloopige hechtenis ontslagen De Toorzitter Tan het Hootdbestonr der sehippersTereeniging ScbntteTaera Mr H Smeange beeft alle schippers die op 4 en 5 September e k Hoogeveen met ban nartaigan paseeren nitgenoodigd miosieos tot s namiddags 5 orea ran laotstgemeld dog in die gemeente te blgren Indien don allen de rlag in top bijschen en nn den achtarateTen Utan wapperen en bun schepen vastleggen boren de alnis bij Withaor zal de schipperjj op die wgze eene gepoete bolde brengen aan UH MM de Koninginnen bg bet beroek dat deze zich Toorstelleg Donderdag 5 Seplember s namiddags omstreeks half Tier aan dia gameante te brengen schade t voorait dat gteft nog eens wal variatie op dit onnoozele boaehatroompje I Weldra hadden zij de bemsDning bfj den k tel verzameld Well boys daar komt nachtwerk roor jelui zei de kapitein ik assureer je eene extra betaling K k die zaadsfihieter voor oiis heeft een kidnapper en een handjevol n ert aan boord die moeten wq hebben maar de jacht kan wel eens emat worden Wie mee doet g het Mggen ik ui niemand dwingen 1 Een eenstemmig hoerah klonk over de golven der TanDessee maar de kapitein gebood direkt P aoe siUroe die kerels vooi on uit h bben nog nieto te weten en de passagiers die slapen kannen dooralapen George houd do wacht b J de veiligheidsklep en dwi scherp vuor onder den ketel I Tien handen te gelqk maakten een gat in dén honUUpel en spoedig was de vuurhaard in de ma ohmekamer eene ware bel geworden Met kraobtlge slagen rsneed do boot den vloed Eniqt en zgn metgezeïlen en de andere beeren gingen op de brog by den kapitein De maan was ondertuseehea hooger gestegen maar niemand kon iets vtn ds voorste boot tien Hoelang was die boot al vertrokken toen u ons saiode vroeg de kapitein aan Elliot dit naast hem tond Pas vqf minuten 8lrl Maar Ik ferooderital dat bq vol sloom opgezet heeft Stook op riep de kaptmii door de sprcttkbais naar beneden De machine woegde het water van deTenoeaeaa ehitimde ea kookte en d boot sekoot aU en iwaw s oaaoaaaiara een aiganaaraig ocboonan blik Taraehaffsa op da daats dia acboonan blik Taraehaffsa op da plaats dia Toor aan groot daal baatooa aoat ran da sohaapTaart en juiat daardoor aoo nauw Ttfbonden is aan bet oostelgk daal dar proTioaia waartoe tj dan toegang larlaaod Te Parijs zgn de waartegstara planaatlaaara rlairvojaata en dergelgke peraonea dia Ter leden en toekomst onUinlliagan niet maar Tsilig De politie maakt aan wara jaebt op ban Om hnnne poaaitia na wat ta Tarstarkao habban data liadan aan raraaniging gaTormd waarran een dertigtal lid agn Deae 30 ajjs der oitTerkorenan ran bat rak dia bawaias dat hunne Toorapallmgan gerealigd fjjn op wetanachappaljika grandalagaa aa dot da boadard andere waaraaggars ana niat d warai gare bMitteo en den manaeban maar wat wiiamaken De rarsaniging troobt aioh aaaiga Taate boais ta TarMbaffaa dobr pogiagaa aaa ta wanden bet beroep belastbaar ta makaa Waaneer de laden Toor boa baroap bala ting zouden te balalen hebban zon faitaljik de staat bat métier erkennen als wettig Dat tal natnarlgk wel niet gahanran lalosaebaa gaat de politie Toort Mn aaatal OTartradingaa ta oonalataaran aa da sabaMigsa ta stnifba Een aardige anasdota wordt Tarhoald roa dan onlangs OTarladaa Zwttsaraobaa bondaraod Hebenk Een Kranscb aitgarar bod bat plan op taaw geaet de lievalingsgereabtea Taa alle gakrobada hoofden bgeen te Tertameloa ea riohta aan nitnnodiging tot da chefs der Tersebilleada keakenappartamenten ran de keirera an koningen of ran de preaidenten ran Staten In Zwitaarland is da bondspraaidant aaa ran de zeven bondsraden bat hoofd tob den Staat De uilgeTer Tenoad ajjn nitaoodigin an en er knm er ook een by eZgna Kicallantia dan chaf kok Tan den preaident der Zwitaarsehe republiek De cbef kok Tan dan praaidant Schenk iras zgn echtgenoote en als aan eebta Ziritaeraehe mnw ging ag dikwgls mal da meid zelf de groenten ent op de markt koopan Toan Sobank de aitaoodigiag in banden kreeg lette bg zich aan zjjn acbrgflabl an antwoordde sontetantanis Tan aan abaf koii geef ik mjj lelf de eer den nilgaTar partoonljfk mga lierelingsgerecbt te doen kennen en ik leg hierbij het reeept oTer dat daorToor door mgn liere vronw wordt gerolgd e Daarop door het water Met beide handen op ifjn trouwen stok BteoDeaa sumd Itak met den mg b ea A $ kajaitskAp in de verte te staren Daar emag de Miasisippi stoomer de boeht o eene vooruitspringende berggroep langs en voor het eerst hadden schepelingen en passagiers een onbelemmerd uitzicht over cle nvier Kn jawel daar had je de lang ut erekte rookwolk van bet vervolgde schip 00 een daverend hoerah klonk het Mfattnu Die hebben ook goed gestookt aridek leiii ziJD verrekijker nclttond anders hadden wjj se al lang bfj de kraag moeten hebben spaar kijk na wordt z n rook lichter iq varen dus kal Uea verder Na won de groote vervolger met emn slag wel een balven en weldra kon mea de lijoen vu den avonlorier goed onderscbelden Binnen tien minaten hebben wij m als i geao onraad merkt lei de kapitein da dictie Hibeen door het valsche licht grooter dan se was Zy zulten geen vervolging vreezen daofit EUiot want zij meenen een grooten roorsprmig te bebbea en gecieo hebben zq ons nïet Als dat zwarte gericht ons maai niet herkend b ef liet ri h da slem van den onden leak vernemen m de afkaart lag ik net loo n ledijkerd boven dt verachansiag nitk fkea K k maar Sir wat wordt die rook in etna wart of it ons ook ia dtn neus hebben I Die oude heeft g ijk ie de kapitein en meer stoom komBumde rde hfj aaar de nuwbiaekamer gZ zallen ons niet ontaaappea oase ktttl is nitaw ea heeft at ten aaderea drak uitgekoadta