Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1895

7 19 8 40 t 08 K 40 10 17 10 84 4 11 01 11 0 11 11 1 14 8 81 1 44 4 60 6 14 7 11 7 61 8 81 8 48 8 61 87 11 18 J 8 47 s 11 80 ff 4 87 ff ff 1 6 ff ff 10 04 7 8 8 S4 11 08 9 18 88 f ff 1 04 ff ff 8 08 ff ff ff 10 11 9 7 4 1 01 11 18 f 11 48 ff 8 11 ff ff 8 18 ff V 10 18 i l il i lO Il 10 10 11 14 11 11 11 61 1 44 MO 4 01 8 10 6 41 MO 8 11 I II 1 08 0 10 10 17 XOTTUBA U 0 D D A t a oi 7 7 41 8 11 1 40 Ml lOJI 1140 IMp 1 48 i 80 8 10 8 48 4 10 141 0 10 8 06 i S IO 8 11 s v V s f 1841 Ê ff l ii ff ff ff ff ff t 40 ff 40 1 11 V f 1041 ff ff I OI ff ff ff V ff 47 ff l l i t 8 11 t r s s 10 48 ff ff Ml ff ff ff ff 0 44 ff ff S SI 8 7 48 8 07 Jl ll 8 86 M 10 11 10 81 1148 11 40 t ll 0 8 4 08 4 40 8 61 840 846 10 08 aOUDl DIN 6lA 0 1 DIN HIA a SOUDi 10 iVtO 11 11 ll li 1 17 Mt 47 4 41 it7 7 14 7 49 141 I I4 4Il iet s Haie 8 4 8 Voolh 8 54 740 7 41 MO 0 18 1 4810 14114811 161481 44148 1 48 4 16 647 6 11 7 61 l 88t 11 01 H 87 8 01 10 08 ff ff ff ff ff 10 10 ff ff 1 44 ff ff ff ff ff 8 17 ff ff u ia ll 4 I OI 8 11 10 11 Z Zenr8 0 Zev H 8 1 ff ff ff ff ff 1048 ff 148 ff ff ff ff ff 8 18 8 88 11 17 Il U I IO 8 18 lO H ff ff ff ff ff 10 48 ff ff 0I ff ff ff ff 41 ff 10 08 1 48 11 9111 41 1 08 1 17 4 01 4 1t 1 114 17 7 44 8 1 Mi 10 8111 48 emda 8 807 808 18 14 1810 17 110811 48 MO 8 1 8 88 4 114 48 8 47848 8 1810 11 AangOaogeD 1 Mei TUd vao Greenwich Directe i ixiorwegvcrblodliigen met GOUDA Zomerdieost 1895 Stopt ie Uaitwijk Kriiisweir en Nootdon Leidscliendam Dtreeht 88 t 60 I 10 11 84 11 60 1 10 l f 4 4a 8 7 60 8 01 0 07 10 14 Woaidea 68 8 11 ff 10 1811 61 ff 4 18 8 68 er 1M4 Oadawiter 7 07 8 1 1041 ff 4 14 ff ft w 8 88 Oowla 7 10 8 81 1 84 10 44 11 07 J ll 8 41 447 6 80 74 8 16 8 41 4 11 10 AM8TIIDA1I eo DDA 1 16 1 66 11 1 40 4 11 M6 10 4 1M4 1I I U i lt 7 48 84 11 10 lOl Dt VTIICBT Ouid 6 86 6 40 7 66 6 1 8 11 Ml 10 18 11 11 48 1 18 117 4 18 4 47 8 67 M8 841 10 18 Oudew 6 60 8 64 11 14 1 87 ff ff ff 7 10 1048 Woerden 6 ta 7 08 8 11 ff 1141 1 46 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 81 Utrsebl 8 11 7 III 8 18 8 41 ST 10 81 11 46 1 10 8 08 8 60 4 48 6 81 46 7 46 8 0411 S O V U k k H8TIR aM Oouda 8 40 a ll 10 01 11 18 10 8 81 4 47 l 6 10 18 ABitwdaa Wa 7 61 0 10 1040 11 41 l 4 M 146 8 11 11 16 rolgdt d OBcl rtMkeoiDg dr Scbeok Bondspresidant k Wm bft nespt toot een echte kuuoep Na den dood rin Kappejoe heeft t un vlachtige leveDeichetsen Tsn dieo staataman nioi tnijïrokea £ eD achrgver ia het U D c beklaagit ar tich achter orer dat hij noff nergeni Aaa JQtat beeld rood ran den man die door da acbittereDde gareo vaa zgo geeat tot de éeriten rao ooa laad behoorde eo aan aaam eeo goed atak ran onze politieke t hiedeni ïi Tarbooden Daarom geeft hij nog reeki beknopte aanteekeoingen Het toIgeade ia daaraan ontleend Oe gewichtige poaitie die Kappejoe eeo tijdlaog in öna politieke laten innam heeft hg niet geiocht Eerzncht bad hg niet en zeU wiat hg maar al te goed dat bg er de man niet naar waa om in da itaatkande eene eeratn rol te apelen Hij heeft zich nooit op den Toorgrond geplaatst maar werd tteeda door anderen voorgeaehovent tot hij op de plaats kw te ataan waar bg zieh niet op zgn gemak geroeide Toen Kappeyne de politieke loopbaan ietrad wiit aigenlgk niemand ieti vao aijoe politieke zieoawgse Zooala men weet wat hg de candidaat ran alle partgen en het wai w66t hg zitting nam geheel onteker bg welke partg hg aich zon aanalaiten Zelf achter aar lde hg geen ooganblik Wat bem in de toenmalige politieke toestanden het meest aantrok waa de atrgd fOorda toepas iiag ran mildere regeenogabegioaeleu in Indië eeo atrgd door van llöevell geopend Tgdani het eerate rainiaterBohap an Kmoaen ran de Patte in Thorbecke a tweede ministerie h eU Kappeyne grooten invloed uitgeoefend op den gang ran zaken niet enkel ia de Kamer maar ook achter de Bcbermen Hg en mr G van Heakelom die aitoemende kenner van Indië waren de veel vermogetide raadsmannen tan den minister ▼ d Putte die in de moeilgke tgden welke bg als bewindman te doorleven had aan hnn stean eo hulp veel beeft te danken gehad Uit die d en d teekent ook eene zekereminder aangename ferhoodiog tuiscben Kap peyne en Thorhecke welke laatste in zgnedenkbeelden omtrent koloniaal regeeringsbeleidmindar Toomititrerend of althans meer aarzelend waa dan agn ambtgenoot van kolonitlc Die miadar aangename verhondiog openbaardelater ook in de Kamer o a toen Kappeyneden minister Thorbeoke vereuim verweet omdat deze geen wet op het hooger onderwgsindiende en in minder hoffelijke termen aanbood Tbotbeckb dit werk oit de banden tenemen De meer geavanoeer onder de liberalenbaddan al dadelgk naTfaorWoke aorerlgdeo opKappeyne bat oog ala leide der partg MaarKappeyne wilde daarvan niet weten Hg zagtegen de verantwoordeiykheid Of eu kendeziob ook niet de eigeoschafTpen toe w keraraisoht werden om de plaatii ill te nemen door Thorhecke ledig gelaten Eindelp door omstandigheden gedwongen gaf kg toe dochmet weerziq en alleanf omdat sgne vriendeabet in het belang der partg noodig aéhtten Ifet was a ia ODgt lok In bet bekende torentje bl iii j0ctlieu nooit een miaiater gezeten die doarlnPet 7M o intlf pleiziar aai Aan en nente belwaambedeif ontbrak het Kappayna óok als Wwindaman hiet inaar hg was na eenmaal niet van het hoat waaroit men miniitera sngdt Toen hg na Heemakerk a aftreden naar bet liou ontboden werd hielden zgne intieme vrienden om eene gemeenzame nitdrnhking te bezigen ahon hart vast dat hg het er niet goed af zon brengeb Maar dat viel wonderwel mea De Koning ontving hem vrieodelyk en onderhield ziob met bem op vertronwetgken toon O a kwam het gesprek op Thorhecke De Koning leide D t waa een knap man I Maar een lastig menach Wat ik met hem te stutlen beb gehad 1 In dit koninkigk oordeel over den grooten ataat man had Kappeyne vtHL l Nohik bg sprak er over iointiemeo krlnir afc Hands Meonlreehl NfteuwetVerk UspolW Knltunlaui Itutwnlun Uapalle Siniwerksrk Hiwnlraelil 9ouda K r w 63 8 68 Votirb 6 07 08 la sen higk van sKoniogs gemt lgkhaid Zoo dikwijls Kappeyne in hei QpeDbnr alsminiaier moeat optredea baiteo da Kamer voelde hg zieb weinig op zgn geraJk Hg hieldniet van vormen en baatte alle ceremooiêo Oogehowd levende had bg zioh zekere gewoonten eigen gemaakt en een aana ène c waarmede de waardigheid van minister moeilgk inovereenstemming viel te brengeo Oe miniiterBetz trok de aaodacbt omdat hg in atrgd metde deftigheid van bet ambt katoönen handschoenen droeg maar Kappeyne droeg lievertn bet geheel geec handscboeoen fiet waa hemeen verdriet als bg eenige z vg moest bestedenaan toilet en niterlyk en het hooge ambtflisrbte dit van tgd tot tgd ok andere van zgne levensgewoonten waren weinig te vereeaigen met de waardigheid van miniater en de plichten aan he ambt verboaden Kappeyne hield er van tot diep in den nacht te ttndeeren en dan ein gat ia den dag te alapen Des morgeni op een behoorleken tgd op te staan was bem béui onmogeigk Het liefst ook vertoefde bg in zgn ttndeerrerlrek en dezelfde gewtoate die de Amsterdamacbe boogleeraar Martinni dea Amorie van der HOeven zich had eigen gemaakt was ook voor Kappeyne een behoefte zgn boeken tagen opeogealagen op dea vloer en hq zelf lag ar bg reobtmt op bet tapgt nitgestrekt bet boofd gesteond op de beide handen de ellebt en op den grond ala oen hooljoogen die zgn lea leert Bet moet voor Kappeyne eene verloasing geweest zgn toen er ann zgn ministeri cbap een einde kwam Toen Tak van Poortvliet ontslag vroeg weg na de verwerping van de kanalenwst haastte Kappeyne ziOh dit vourbeeld te volgen Het waa wederom op aanvraag ran anderen dat hg rich bewegen liet om zijne ontsli aaovra lo te trekken op voorwaarde dat de koning kou bewilligen in eene groodwetsherziening Maar al verliet Kappeyne niet met looden schoenen het torentje zooats zoo menigeen v6ór hem die tot aftreden genoopt werd dit neemt niet weg dat bg de zuken Zich aantrok De ervaringen gednrende zgn miuisteraebap opgedaan en de later minder aangename ervaringen vooral zijne nederlaag bg de Amaterdamsche stemhns bleven niet zonder invloed op zgne gemoedsstemming Hg leed daaronder en het hinderde hem vooral dat zgne goede bedoelingen zgn ernst in twgfel getrokken werden De goedhartige npreobte en beuinnelgke man ia een alAChtnffer dar politiek geworden Als advocaat als man van stodia zou bij ot zgne laatste levensdagen gelukkig zgn geweest nu echter werden de laatste jaren vrio z a leven verbitterd Noordwgk gaat als hadplaata voortfit dezen zomer zgn er 300 badgasten gehoisvest Gisteren nam in het Huis ter Duinc eeo zeer deftig gezalaehap zgn intrek bestaande nit eene Ooflteurgkscbe prinses met gevolg IH kamers waren V riii besproken Sen ernatign brand woedde gisteren naobt te ttt Kroia Zeeland De acbunr van den landbouwer Van den Hemel aldaar werd geheel in asch gel d Negon werk eo drie jonge paarden negen melkkoeien drieraarren en iwe stieren benevenn al hei landbonwgsreadschap twaalf gemeten rogge eene fwrtg erwten en hooi zijn een prooi der vlamffien geworden Aait reddun waa geen denken Toen men den brand gewaar werd schoof reeds het dak af Oorzaak van den brand onbekend Alles waa verzekerd hg de Algemeene Maatachappg van braudasBU ran tien te Brosael Verledeu jaar en ook dezen zomer worden op t t lan plaatsen in Qroaingen b anwe reuzen verbouwd een grove aardappel variëteit oor de fabrieken bestemd die eeo ren achtige grootte kunnen bereiken en dan ook enorme opbrengsten kunnen geven Op het rgka proafreld der landboawverataigiog Ekamp MaarUndc werd bv van Are achralan rood doora verleden herfst bgoa 80 HL gaoogat waaronder knollen van bgna 3 d M lengte eo dik naar evenredigheid Begin Octobar werdea ze gerooid en waren toen nog niet eeoa olwaasea De rensia doa en late aardappel en staat dan ook thana nog in vollen fleor Eo ala we nn de twee volgende voorbeelden van koloaaale groeikracht geven dan blgkt wel boe zaar de reoa aanspraak maken lün op dien naam Uü Westerlee werd onlangs reeds melding gemaakt van een atam met een omtrek van 21 voet En thans prgkt te Vriescheloo soo n aardappel in den toin van den heer J Huizing die in plaata van aan een all daagsobe vrneht evenzeer eerder aan een rena nit de tropische gewesten herinnert want deze aioelc heeft een omtrek van 29 voeten of bgna 9 meter Te verwaehten ii bet das dat eene slOO vondige vracht daarhg niets zal zgn Gisteren middag zon in het verkooplokaal De Beurs in de Warmoeastraat ie Amsterdam de inboedel geveild worden vao den diamantslgper Maandag waarvan de opbrengst zon strekken tot delging van achterstallige huishanr verschuldigd aan den beer Naman eigenaar van een lampenmagazgn op dea Nieowendgk Reena bad zgn gezellen vooral de stakende aigarepmakers en vhoenmakers opgeroepen om te 1 nor op den D m tegenwoordig tq zgn ten einde het welslagen van dien verkoop te beletten Doch de zaak ging niet door naar men zeide wgl het tbsaehen boarder en verhnnrder op een aocobrdje gegooid was De menigte ondernam to n een wandeling door de Damstraat en de Jodehbuuri die ordelyk verliep Dezer dagen zgn ia Brussel in tegenwoordgheid van vete deskiindigen uitmuntend geslaagde proeven genomen mei de verbranding van straaten ander vuil in een oven atalael Delosse De overblgfaelen der verbrande stoffen bleken uitermate geschikt voor hnlpmestatof De rechtbank ie Weenen zal spoedig vonnis hebben te vellen in een vreemde quoeatie Ëenigen tgd geleden stierf te Weenen een man die een aom van 20 000 florgnen naliet aan dengene van zgn vier ongetroawda neven die het eerat getrouwd zoo zgn De vier vermoedelgke erfgenamen gingen dadelgk een steeple chase houden naar het eindpunt dat bei huwelgk heet Drie van ben kwamen te gelgk aan zonder ieta van elkaar af ie weien trouwden zy op den aelfden dag op heizelfde our Zg spraken af de 20 000 florgnen maar te deelan doch daartegen maakt de vierde neef bezwaar en vandaar hei proces De aanhouding van de inbrekers Steehouder en Woniers op het kantoor van da firma Van Rosaem op de Nieuwehaven te Rotterdam heeft aan de politie den draad in handen gegeven om tot de ontdekking te komen van de ten boize van professor Gallée te IJireoht door middel van braak ontvreemde gouden en zilveren voorwerpen Uit eene salonkast die grootendeels rernield werd hadden de dieven ziob deae voorwerpen toegeëigend na zioh in den wgnkelder te Igoed te hebben gadaan Deze gestolen voor wei pen werden hg den gouden zilverkasbouder Jen heer Yerheg in den Oppert iJdaar te koo aangeboden en verkocht door een man die voorgevende geldgebrek te hebben op aandringen van zgne vrouw dit gond en zilver hflt overhigfael nit betere di en verkocht om Itf de alternoodzakelgkate behoeften te voorzien De beer Verheg die de politie van dezen koop bennia gaf herkende Donderdag toen hg lich aan het polüiebareau in da Lange Torenatraat bevond in den aangehondene D Wouteia i De boogleeraar GalUe nit Utrecht overgekomen herkende toen de in be lng genomen voorwerpen bem vertoond werden de eonmid dellgk voor die te zgnwi tödaoi zgna afwozigbaid onivrcen Hoogai waarschijnlijk heeft nlen dnainWoaiera den dader van dezen en andera te Utraehi gepleegde diefstallen of althans aan dar voornaamste medepliehtigan gavondan Men seint nit Tarseoiefl De Burgameeeter van Zaamalag da haar Da Bokx vrerd giateren roormiddag ia aM waido door drie personen aangvand Ala woedende dieren vielen zg op bam aaa en na bem eerst een diepe wonde aan den bals ie hebben toegebracht wierpen zg hem in een pot De ongelukkige wiat nog door varzamaling van al agn kraohtan daaroit ta kruipao en naar zgne woning te atrompelen Zgntoeatand is echter hopeloos De dadera zgn in de richting van hak Spai gevlnebt PosterUeD eo Telegrapkie Koniaklp bwlait no 10 Aogaitu 1895 No 22 betreffaode d banoemiiig m baiordaring TUI arnamerain dar Poatargaa an Talagraphia In num nn Hara Majaatait Wilhalmina Uy de gratie Qodi Kouiogia dar Nederlandan Prioaai nn Onnje NaaHii anc au anf Wg Emma Koniagin Wado we Ragastaa lao hat KoBÏDkryk Op da voordracht nn den Mioiatar nn Watarataat Handel en Ngrerheid nn 8 Angnitna 1895 No 1941 Poatar jea enTeligra hie Hebben goedgevonden en Terataan ta bepalau hetgeen rolgt Artikel 1 Zg dia nor de betrekking tan sarnomerair der Pnatargen en Telegraphie in aanmerking wenaehan ta komen behooren sieb te onderwerpen aan een vergelgkand examen Tolgens het dautfoor raitgeatelde ot nader iaat te atollen programma Tot dit examen worden alleen zg toagelataa die op den eenten Januari van het jaar waarin het examen gebonden wordt bun 18de jaar hebben Tolbracht doch hnn 23ita jaar nog niet zgn ingetreden en die nn een goed gedng en lichamelgk goedgekeurd agn Art 2 DeDireotenr GeneraalderFoBtergen en Telegraphie bepaalt wanneer ma examen ala in art 1 bedoeld zal worden gebonden en doet daar an mededeeliog inde Staataoonranti met Termelding nn het Termoadalgk aantal te TertuUen plaataen Art 3 De na da dagtaakening nn dit bailoit benoemde aaruamaraira der Poatergen en Telegraphie worden na gedurende twee jaren op de daarroor aan te wgien poat en telegraafkantoran ta zgn geoefend tMgalatan tot het examen roor commiea dar Poitergen en Telegraphie volgeni het daarioor natge stelde of nader raat te Italian programma welk examen daaferkiezende in twee gedeelten pofltdienit en telagraafdientt kan worden af Zij genieten geene jaarwedde Zg wier kennis in beide rakken Toldoende is gebleken komen naarmate tbu de behoefte voor eene benoeming tot commies der Postergen en Telegraphie in aanmerking Heeft die benoeming niet plaata voor of op dan eersten dag nh het kalenderkwartaal volgende op dat waarin zg het examen met goed gevolg aflegden dan wordt ban te rekenen van dien dag eene toelage toegekend van f 800 a jaars tot aan fannne benoeming tot commies Art 4 De na de dagteekening van dit besluit benoemde snmnmerain der Poatergen en Telegraphie kunnen niet in aanmerking komen voor eene banoeq ing tot oommiea vóórdat zg hst examen in beide dienstvakken in art 3 bedoeld met goed gevolg hebben afgelegd Hiertoe wordt hnn met inaofatuaming nn hal bepaalde bg art 7 gelegenheid gegeven tot het tgdstip waarop zg hnn 27ste jaar hebben volbracht Zg die op dat tijdstip aan de eischen van het examen in art o badoald niet of niat volledig voldaan hebben wordan eervol nit dan dianat ontalagen Wordt het bedoelde examen in twee gedeelten a H gd dan wordt de rangorde der csndidatan zoowel onderling als met betrekking tot ben die galgktgdig met goed gevolg het volledig aiaman afleggen bepaald door het aantal pnnlen dat bahaald werd bg het afleggen van het aarata gedeelte nn het examen t voegen bg dia welke bg het tweede gedaalta behaald werden Art 5 Surnumanirs der Postergen ensurnumeraira der Postergen en Telegraphie benoemd vóór de dagteekening van dit beslnit komen nadat zg met goed gevolg het eiamenvoor commiea der Poatergen volgana het daarvoor vaatgasield programma hebben afgelegd naarmate van de behoefte voor esue benoeming tot commies der Poatergen in aanmerking Zg worden echter desverki zende toegelatentot het axamsn voor commies der Poatergenen Telegraphie bedoeld bg art 3 van dit beslnit Het bepaalde bg de tweede en de derdealinea van art 3 is mede op hen nn toepassing Art 6 De commiezen der Poatergen en Telegraphie worden afgescheiden van de commiezen der Postergan leo de commiezen der Telegraphie afzooderlgk gerangaehikt naar de dagteekening hunner benoeming als zoodanig Art 7 Niemand wordt meer dan tweemaal toegelaten tot het examen bedoeld in artikel 1 of tot elk der beide gedeelten van het examen bedoeld in artikel 3 van dit besluit Art 8 Ten gevolge van de bepalingen van dit besluit worden ia het Koninkigk besluit van 31 Maart 1891 No 23 de volgende wgzigingen gebracht in art 2 na e op te nemen hoofdcommiezen der postergen en telegraphie na g commiezen der postergan en telegraphies in artikel 7 achter boofdcommiezan ivt poatergen in te lasechen die der poatergen en telegraphies in artikel 8 vervalt l et tweede lid en het woord echtere in het derde lid in art 11 laatate lid achter commiea en anrnnmerair der telegraphie op te nemen commiea en soroumerair der posterg en telegraphie c De Hiniater van Waterstaat Handel ep Mgverheid is belast mst de oitvoering nn dit beslnit waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Hekenkamer Het Loo den lOden Angostns 1895 BMMA De minisVir van Waterstaat Handel en Ngverheid Vam die SuTOBt BETEEFFENDE DE Q ae faToxlelE er Gemeente GOUDA 1894 Evenals bat vorige jaar heeft de vaste Commissie van bgatand in het beheer der Stedelgke Osshbriek bg de aknlnading van haar Verslag omtrent den toestand der fabriek o er het jaar 1894 aan eene verandering te herinneren die zg in bare samenstelling heeft ondergaan Een gevoelig verlies trof baar toen haar op den 11 Juli 1894 de heer O J Steens Zgnen door den dood ontviel 8lecbu ééu jaar mocht deze het lidmaatschap der Gommislie bekleeden doch groot was in dien korten tgd de invloed dien hg door zgne veelzgdige kennis op industrieel gebied uitoefende op bet welslagen der gemeent lgke onderneming en voorbeeldig zgn streven om de hem toevertrouwde belangen met zorg en toewgding te behartigen Bg Baadsbealuit van den 28 Dtcember 1894 ad de Heer C P W Dessing aangewezen om in zgne plaats als lid der Commissie op ta tradan Waa het jaar 1893 voor de fabriek in vele opzichten helangrgk het jaar waarop dit Verslag betrekking heeft was het evenzeer Wederom werden eenige werken uitgevoerd welke als van gewicht kunnen worden aangemerkt In hel vorige Verslag werd reeds medegedeeld dat bij Raadsbesluit van 27 April 1894 machtigi ng was aprleend om den fabrieksgasmeter die door be toegenomao gasvarbruik te klein waa geworden dooc eanen anderen met grooter maatvermogan te vervangen waarvan de kosten zondor verbooging der Begrooting nit de gewone middelen van dat jaar zonden worden gavonden Door bgiondere omstandigheden w men in de gelegenheid eenen zoo goed ala nieuwen gaameter mat een meetvermogeu van 10000 stèna per etmaal afkomstig van de Gasfabriek ta a 6ravenhage door tnsscbenkomst van de firma ütaorga Wilaon aldaar voor den betrekketgk geringen prga van f 1300 au te koopan Oanoamde firma leverde den mater onder gamntie mat de doorbg benoodigde 12 verbindingabiimi bg pae en kolomafzlnitars vernieuwde het telwerk de as de metalen en de peügloaan alle deelen die aaï sigtaga onderhevig aqn en zorgde voor de aansluiting en inatollatia Om de noodiga mimta voor da phutsing nu den meter ta Tindan moaat aanige wgii gidg worda gebracht in da inwandiga inrichting VOO den noordelgken vleogel der fabriek De beide scheidingsmuren tnsechen de oude meter en regulateorkamer het laboratorium en ds kamer van den Opzichter werden weggenomen en door verankerde hinten vervangen waardoor eene flinke zaal werd verkregen waarin de groote meter kon worden opgeateld De tnp toegang gevende tot de bovenverdieping werd verplaatat en langs den noordalgken bnitenmuor aangebracht tarwgl het kantoor van den Directeur waarvan eeo gedeelte tot laboratorium of donkere kamer zal worden ingericht op de eerste étage gevestigd werd zgnde het vroegere kantoor beneden thans aangewezen als kamer voor den Opzichter der fabriek De afwerking van een en ander geschiedt in den loop van dit jaar daar men in 1894 vóór den winter niet geheel gereed kon komen Van de Stokerjj of het Batortenbnia zgn de acht pcboorateenen van geslagen gzer gedemonteerd en verrangen door gemetaalde opgesloten in eene constructie van boek en rondgzer door welke wgeiging het bezwaar nn het slijten dsr schoorsteenen grootendeela is opgeheven Vervolgens werden voor de syphons en de afsluiters bg den condensor gemetaelde potten gemaakt terwgl een éënsteensacheidingsmunr werd aangebracht tnaichen de teer en ammoniasyphons en de ventilatiebuizen der condensorkolommsn Op min kostbare en eenvoudige wgze wordt hierdoor bet roesten der binnsnbuizen tegengsgsan en kunnen die buizen gemakkelijk bereikt en geverfd worden hetgeen voorzeker veel zal bgdragen tot hare dnnrzaambeid Da werkzaamheden aan bet buizennet bepaalden zich tot het wegnemen van eenige verzakkingen op den Eatteosingel en de Nieuwe Haven De vernieuwing vso enkele deelen van het buizennet zooals de leiding op de Tusfmarkt Noordzgde kon tot aan volgend jaar worden nitgeatald Aan de ovens geschiedde de gewone reparation twee daarvan werden van nieuwe retorten voorzien De in 1893 gebonwde grnote gaabondar met koepelbodrm bleef goed voldoen De ammoniakfabriek werkte geregeld zonder noemenswaardige stoornis De invloed nn bet gaagloeilioht deed zich ook in deze Gemeente krachtig gevoelen hg werd echter in sterke mate getemperd door het groote aantal oansloitiogeu en de daarmede gepaard gaande vermeerdering van het gaadebiet waarin da fabriek zich mocht verhengen Voorts zg nog vermeld dat op voorstel van de Comminie bg Raadsbesluit van 4 December 1894 voor de som van f 6489 20 werd aangekocht het heeranhnis met tuin aan de Goowe Wgk O No 125 welk perceel onmiddellgk grenst aan de terreinen der Gasfabriek en uitnemend geschikt is om bg eventueele nitbreidiog daarvan ten haren behoeve te worden dienstbaar gemaf kt BnlteDlandsch Overzlcbt Voordat de Belgische Kamer gisteren tot temming over de schoolwet overging hield Woeste oog een redevoering om het ontwerp der regeering te verdedigen De socialisten maakten zulk een rumoer dat da voorzitter genoodzaakt was de zitting te schorsen Na de bervattiog dei zitting werd bet ontwerp in zgn geheel in tweede lezing aangenomen met 81 tegen 52 stemmen en 2 blanco Een aantal leden van bet Kngelscha Lagerhuis die vo Aeen munthervorming zgn hebben giaterronimiddag in eene bgeenkomat besloten een roep te vormen die zal voorstellen een internationale mnntoonfarantia bgeen ta roepen om ta beatudeeren op welke wgze verL betering is te brengen voor de kwalen dia het gevolg zgn van de fluctnatiën en het toenemend verachil in de waordeverhooding nn goad en zilver Do troonrede ia in at Britsche parlement gelezen door den lord kanselier lord Halsbury Zg is geen programrede maar bevat ten opziohta der binnenlandsche politiek slechts de verklaring dat belangrgke maatregelen op wetgevend getfied eerst bg het begin der volgende zitting aangekondigd zullen worden Dit was te verwachten Het parlement ia alleen bgeen om de begrooting te behandelen opdat de zaken des lands voortgang kannen hebben In deze omstandigheid was een programrede overbodig even overbodig als het amendement op he adres van antwoord in het Lagerhuis ingediend door dan Parnellist Redmond waarin een verklaring verlangd werd van de politiek die de regeering zal volgen tan opzichte van Home Rule de agrarische hervorming en de wederinatallatie van de verdreven pachtara in Ierland Door de programrade nit ta stallen tot da volgende zitting heelt de regeering tijd gewonnen om te overwegen welke wetgevende maatregelen ze zal aankondigen Meer wordt in de troonrede gezegd over de bnitenlandaeh poUtiak Na de gewone medadealing omtrent do vriaBdaehappelgka varatudkonding met da aadar oMgndbadaai wordt da wenooh nilsesprokan dat da vrada van SÜMoaaaki heetesdig sol ign Deia wanaeh wettigt het farmoadan dat ar welliehu iata woara i in da geruebtan dia van oatanigheid sprakea taaachra da Chineasohe ea Japanaebe regeeringen over da schadalooalalliig voor de ontruiming van het aobiarailand Liaotnng Uit Peterabsrg wordt aam da Polit Korr gemald datde Chinaeaoharegaaring weigert de door Japon geëisohta vjjflig millkian taala ta bataten Deze aom aaht ag Taal te hoog Te Petenburg twgfalt men ar niet aan of Japan zal met het beswaar nn China rekening houden De ontmimiug van Liao tnng tegonaobadaloostalliiig nn 50 000 000 taeU haaft echter bg een machtige portjj in Japon raada nr gaande ontevredenheid verwekt en het is zaar de vraag of de regeering te Tokio nog grooter tosgavendheid tegenover China zon kunnen of willan toonen Weigert de Japonsche regeering haren eiach lager te stellen dan wordt de spanning in bet Oosten vergroot In dat geval zon het niet onmogelgk zgn dot nog anderen dan Japan en Chba hunne medewerking varlaanden bg da ontwikkeling na den toestond meent da vVoss Zlg s Gisteren waa bet in Sofia feest Vortt Ferdinand herdacht zijn troonsbaklimmingvoor U jaren en vooral onder de tegenwoordige omstandigheden heeft de burgerg nog eens goed willan toonen dat zg innig verboden waa aan baar vorst In de straten werd Ferdinand zoodra hg zich moor even liet zien met geestdrift toegejuicht De parade waaraan alle soldaten van het garnisosn deelnamen werd bggewoond door den metropolitaan Clement en de overige geasteiykeu Ds biaachop van Roatschoet hield een redevoering en daarna voerde ook de miniatarpresident Stoïlofi de niffster van oorlog en de bgrgemeeater van S a het woord a de wapensch wing ging de vorst op een feestmaal iyt A officieren nn het in fanteria regimen der garde werd gegeven Ook de m Isters en de voomaausta geeatalgken wara daorbg tegenwoordig Oe commoodant MB het regiment stelde aan toost in en wses den onverbreekbaren bond tuaachen den vorsl en het leger Toen Ferdinand dezen toost beantwoordde en verviJgens afscheid nam hieven de officie ren beA op hnn achooders en droegen hem naar zgnNntaig Incidentia kwaman er bg e ieaatviering niat voor d vrienden van Stomboeloff schgnen zioh mui til te honden De gezanten dar groote mogeUheden in tiofia deden praciea alsof de hsele veschiedenis hnn niet aanging ak regeerend nrat kennen zg Ferdinand niet Men bad verwacht dat de vorst iii een proclamatie of ietaUergelgka aan en ander omtrent zgn planten zou hebben meegedeeld maar dusver weet men dienaangaande nog mets De Bulgaren zelven beginnen van Rusland alweer het Beste te hopen Nu heeft ook het officieuse sJoorn de St Peteraboorg verklaard dat er geen icomfflnniqné nn de regeering bestaat wat den bnrgera in het vorstendom nieuwe moed gMft Sommigen meenen al dot die zoogenaamd officieuse verklaring wel in strgd zal weseo met het geioehin dsr Russische regeering doch dit heeft de Peterbnrsohe courant niet gezegd Het omgekeerde klinkt voorshands nog het woarscbgnlgkste at wil men in Petersburg door geen stellige uitlating zich binden BargarlQkeii Stand GEBOREN 15 Aug Willem Simon ouders C Oeien en J F Ooorneveld Daniel Oiliom ouders P de Enegt en A Gibbon ONDERTROUWD 16 Aug F J van Drieaten te Nieuwarkark a d IJael 36 j en L M Kimmjjser 29 j y C Verheul U Waddioxvean 24 j an A M van Laaat 21 j M Peetars 24 j en CO Zwananbnrg 21 j J F Walter 48 j en M C Wail te aGnvenhage 42 i A A C van Aacb 44 j en M Zaal 43 j H M Leeflang 23 en A van Heiningen 24 j M Oordaniar 24 j en C van der Klaj 22 j oordiecbts GEBOREN 10 Ang Cornelia ondera 8 Lely en C Noordegraof OVERLEDEN 1 Aug C Hoogeadoora 9 m 5 C Kok 5 m GEHUWD 7 Ang J Kaptain en 0 Koa mans 8 G de Bmin en A Perk 14 G van dan Dool en T Dekker 15 1 T van Koog en A Beinden A Bloot n L Kiaman Huurtreoht GEBOREN Arie oodera W F Hoogenboom en A Smit ONDERTROUWD B Wantink te Apeldoorn en C A Hooft A nn den Bondèl en N A Spgkermon A de Groot ta Niniwarkark ad Uael au D Ungarnk Zorenliniwn ONDERTROUWD S Hofman en W Vaatashout Nieuwe DüUSSEN en liinneiigoed A van OS At GOODA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor krs ilalkoan lOlJ i 2 ik 8 V ïï i t s mm 7 a IW IW s Vis 18 nisi 111 sa 4 V 100 7 Êmm 18 WH 88 7 iOl 80 M loov M 104 J 78 mm loiy m 10 t 148 M SI M 10 WP fr M mtm 18 m 10 81 rl U4 W ïït ¥ mm 108 SM 101 8 IM s UI mm I s 14 6 w 101 M 17 i êV A TV 40 ta IS 810 1 4V IW s 10 a 108 lOI 181 s IIIV 187 M ï Jl 18 AUQU8TÜS SanioiiiiD Cert Ned W 8 8 dite dito dilo 8 dito diu dito l i Komu Obl Ooadl 1681 88 4 ITAUB Lisekriivii UIMl t Ooama Obl la paaiar 1888 I dite in silver 1888 8 PoaTttoiL Oblig stel eoupoo I dito beket 8 ansuiis üU Biaaeal l8 4 4 ditoOeeoas 1880 4 dilobjjSotks 1888 4 dil blJHopel88 0 4 dito tanad leea 1888 8 dito dito dito 1884 8 itkxn PerpeL sekald 1881 4 Tnxau Oepr Gonv leea 18 0 4 Oae leeabi serie D Qee Isaauf serie 0 ZmnAn Har v oU 18 l 8 Hazw lTö Pt Laaeert I HlD HoU U 8poorw lt4j aaad HlJ tot Kipl V 8t Bpw aaad Ned Ind Spoerweam aaad Nad Zuid AMk Spa aaad 8 dito dito dito 1881 dito 8 iTiLuBpoorwl 1887 88 A lobLI Suld llaL BpwssU A H obl i Foul Wanekaa Waanea Baiid 4 Bssi ar Ba gpw UU oU 4 BalOseke dito saad ïastowa dito aaad 6 Iwaai Deiabr dito aaad 6 Karsk Ob Asow8p kap obl 4 dito dilo oUif a AuailA CIant Fse Sp Mij obl OUe kNotth W pr O v saad dilo dilo Win St Peter obl 7 Denver k Bio Or Bpm eert v a IlUaoisOeotrsl obl ia gowl 4 Loulsv k NsshvlUeCen v saad Keiieo N 8pw Hjj Ishyp o Hiss Kansas v 4 pot praf eend N YorkOnlariok Wast aaad dite Psnas Ohio ebUf Oretea Oallf Ie kyp hi nid I 81 Paal XbUkk Haait obl 7 Ua Pas HoodUja oblig 8 dilo dito Lias k l Ie hyp O 6 Ci iDi Ctu South Cert v ssnd Tea C Ballw k Nn Ie h d e O AmsUrö Oauibu Hij aand Botterd Traaiweg HaaU aaad NlB Stad Amstsrdaas aand 8 Blad Bolterdam aaad I Biun 8ladAnlwerpeal887 l sl Stad Bmssel 1888 HoKo Tkslss Bernllr Oesellsek 4 OosTin BtaalalesolH 1889 I ADVERTENTISN Ondertrouwd JOHANNES FOANCISCDS MABIA CBBISTINA WSIL Gouda den 16 Augiutna 189S SBBMiii i MiiliUfli E K Oost B Cr 18801 Sfxmi Blad Madrid 8 1888 Nn Var Bsa Uyp Bpobl esrt Vanwege den ZWEMWED8TRUD 18 de Zondagp 18 Augustus a s van af s morgeoB 9 uur voor het publiek GESLOTE De COMMISSIE