Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1895

Dinsdag 20 Augustus J89d 34ste Jaargang No 6740 mmm goürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatot rau 1 5 regels è SO Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs i Cr drie maanden is 1 2 franco per post ƒ 1 70 Afjsonderlijke Npinmers VU F CENTEN Copie fin Bols Da ooovAO mr bois nn da ia ci eK AaoaT wonlt c l vaitf In Tta ng tl ds iMBuuid ÉaaMhaa Tftn 8 Litar bUiond Ttxntfaa TAn hal anaal TMl Dr P r yajT BAJoau Booa Proaaawdl a f 1 80 mialallaaa T krilfkaar M i P H J V WANKU M J MELKERT Ooatharen firma Wed B 144 Gouda Agentanr by de Firma Wed B ISMAMteGooda DUKORAAP ea BEEMBADEN tui dan Polder BLOBMSSDAAL laWm DONDERDAG den 29 AUGUSTUS 1895 des morgen tan elf ure bg nkele InKhtiiTini AANBESTEDEN Het uitvoeren van eenig e Herstelling swerken aan de waterkeeringen lang s de rivier DE Gouwe Het beitekt ligt ter lezing in bet Koffiefaais D RomiiK te Oouda Inlichtingen worden gegerea door den Architect L BURGERSDUK te Goiuh BnB8EBA70HISCn80L Be Commiseie van Toexioht op het MiddeIbMr Onderwya mukt bekend dat op DONDERDAG den 22n en VRUDAG den 23n AUGUSTUS s i dei STondi te 7 uren in bet icboolgebouw op de Hontmansgriicht IXaCUBUriya l gebonden worden ran Leerlingen roor de Burgeravondtehool I op eeratgenoemden datnm ran Letrlingen pan dtn vorigtn Curguf op laatatgenoemden Tan nieuwe Leerlingen Het lOBLATISGHEXAUMS lal plaata hebben op DINSDAG en WOENSDAG den 27n en 28n AUGUSTUS dea aronda te 7 uren Om aan het Examen te knnuen deelnemen moet men den I2 jarig€n Ueftijd hebben bereikt en ran een Deii j van inenting zyn Toorzien Het Schoolgeld bedraagt 3 dulden Toor twee of meer Leerlingen uit één gezin S OtUden per penoon Onvermogende ondera betalen geen acboolgeld De Leêêen zullen aauTangen op den 9n SEPTEMBER De Secretarit der voornoemde Commiteie Dr F H G T ITERSON TN LOSSIlTCa eene Lading Grove Kachel EN Machinekolen Smeekolen enSmeenootjes A JONKER ZONEN KAWTOOB VBST OOVJDA ramFmsöii te GOUDA op DINSDAG 3 SEPTEMBER 1895 dee Toormiddaga te O nren aan het lokaal wijk K no 252 aan de Peperatraat te Ootida ten oTerataan Tan den Notaria G C FORTÜUN DROOGLEEVEB Tan eenen Inboedel beataande in staande en draagbare MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEQOED een partjj KLEE DEREN WINKELGEREEDSCHAP GLASen AARDEWERK enz benerena eenige HOSPITAALGÜEDERKN en Terbeurd Terklaarde GOEDEREN Daaga te Toren ran 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 are te zien ttOpt PDIKB OODE m SCHIEDAMMER GENEVEE Uerkt NIGHTCAP Vefkriigbaar by M PEÈTER8 Jz N B AU bow s van obthoid ii cacbet en kurk staeda voorEien rau den iiaMndar Pirtnik P HOPFB Goud analpsmlruk ran A Buiik an fc Koon laa kortom 1ir f ia a b ata hMvMmg I BlMamatiifc LanLö i liierPiiiExiiBlIer Vit kiHtlMtlllkaaaauitewaiidantefa Merfaiilxpehr TazkoBdkaM 7i liler PalilxpBlhr Fi4a W ai 711 ewt 1 26 dt teafa Teoikaadaa k e iiili Afofiutaa ea Va t U BUitar t Og te Bettetdani Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN BON apotheker Markt OBUXVBILBERDB lilli m MPÜii TE HUUK op netten atand Franco brieTen onder letter B ter Boekdrnklterg Tan B A TERZIJL Tiendeweg FINALE UIT VERRO OP Ten einde na bet SEIZOEN met een geheel nieuwe voorraad Tan goederen te kannen beginnen zuilen wy den geheelen Toorraad ZOMEECfOEDEHEN gedurende den UITVERKOOP tot Spotprllzeo OPRUIMEN Wisbrtm Liffinann MAnjÉT laö Wed M MOL Koftc Tiendeweg D 3 ia het goedkoopate adres van Hieuwe parapluien en r aratie Uitalaan Tan ROKKEN en LfJIERS L van WAITKUM Alle di n zgn Toorhanden VER9GUS ZOUTE BOLLEN SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbescbnit GOUDA LANGE TIBNDEWEG TANDARTS E CASSUTO TE aOTJÜ ia van FiJWD Giö lot en met WOBN DAG i AvauaTva W WINKEL O AFWEZIG IDe ZIIxa arLS Siexla sclle De KBANS BIERHALLE ia geheel naar de laatate eiacben dea tgda ingerieht De KRANS BIERHALLE lerert wn goed Glaa WUN en BIER tegen een matig gi stelden prija De KltANK BIKKHALLK lerert de BIEREN gebotteld op Fleaachen franco hnia londer pryaTerhooKini Üe KRANS BIICKHALLK levert aan wederrerkoopera tegen Broawerg prgun De KKANS UlEliHALLK ia gereatigd St ANTHONIESTBAAT 137 In de KRANS BIËRUALLË ia heden arond ferkrggbaar Seht Munehener Bier BEKR 001 ¥ D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonstelling te Amsterdam en die voor Voeding en Hygiëne te Geneve het TAFELWATER uit de HOLLANDIA BRON e HAARLEM Ictoriawater Dit Bronwater volkomen vrU van ijzer en organische atoSën overtreft elk ander Hineraal Tafelwater door z jn aangenamen amaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten ui f de VFefor aJBron te Ober a fins fein fyEm Tameldra vk Vanh£ oninklyk f uisder eder anden Maat j tot Sxpl v d VietorialBron te OberlahnHeln gev te Botteritam TRËüKli G 19 October 1895 Ilollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERIMTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot i H Loten voor f iO VERKRIJGBAAR BIJ A BBIimMAlT m LAXGB XIBSDBWXO D 60 T Leest rerder de meer uitgebreidheid op de aanplakbiljetten en de inlichtingen op de gebmikeaanwgzing Ij ffii l wESTprros pE HYPOTHEEZBANE 6000 Stuks mt de fillietê maiaB eeiier der eerate bttitanlvidMhfl tfieken over genomene looffenuiada Leger Paardeo Dekens inofltflii tegen den potprgs van il 2 75 or èuk worden mtverkoobt Oezt dikke onslljlbve dtken zfjii zgt wktm It een pctb qa 140X190 cm gfoot du het freheele purd bedekkeod met wol opgpnuid en S breede itreepen ▼ rt kleine partij witte woUene Slaap Dekens groot 140X190 om vregetin xeir kleine tleofata door viklui bemerkbare tonten in het weehel ungeboden ud fl 3 50 peritak Korten indera het dubbele Mr Dildel k tmthnna beatelllnr word D rVv TBki KVCQ ioe n llDK n Ml beonc rf Ier remboura prompt nli lerowJ B HnrwItE MuatFlallt Gmote Staat SI gevestigd te Grav€nhige rerstrekt Uelden op Jfe B peVteet en Terkoopt FttM Ubrieeen ran 1000 500 too en ƒ 60 Inlicht ingen ten kantore der Bank en bjj de Heeren Montijn é Co jJ HOOFT GRAAFLAND De Directie j BRPERS ROIJAARDS WIJNHAUDEL VAN ALPHË dl LEDEBOËK TB BOXTMBÏ AM Depot Sm L NOETIER Qoén C 34 35 BINNENLAND QODDA 19 AngoBttia 1895 Van wege de Gondiche Zwemcinb had gisteren de reeda rroegar door one medegedeelde Nalionalen Gecoetnmeerden Zweinffed tr d plaata Fraai weder begnnitigde den iredstrgd die in de rgk met rlaggen reriierde Zwemiohool plaata had en ten 12 nor een aanrang aam Prijun werden behaald in Afdeeling A 1 Snelzwemmen JAniorea Lengte der baan 80 meter l keerpunt Prga Vergnld ulr medaille en diploma la Premie 2 bronsen Ie prgi W T Tenlaia Amiterdam in 1 min iè i eec 2e prgi S J Sala Leiden in 1 min 22 lec 3e Jac Corneliiae Amsterdam in 1 min 23 lec 2 Sneicwemmen Seniorea Lengte der baan 160 meter 3 keerpaaten Prgzeu ata boren Ie priji C W Tan Haaaelt Rotterdam in 2 54 2e prga H A de Bg Jr Rotterdan in 3 min l i 3 pQa W Mwaeiia Arnhem iu 3 min 5 aec Afdeeling B 1 Snelzwemmen op den rog Juniorea Lengte der baan 40 meter Prga Zilrertn medaille en diploma Premie Broncen Ie prga A Padberg Utrecht in 37 aec 2 E A Krdijaae Amaterdam in 39 2 Snelxwemmen op den rag om het Kampioenschap ran Nederland Lengte der baan 80 meter 1 keerpnot Prgs Vergald Zilveren Medaille en diploma Uitgeloofd door den Nederl Zwembood la Premie ZUreren médaille en diploma 2a Bronzen Ie prgi G J Sala Leiden io 1 min 23 aM 2e J Tan der Kwast Amaterdam in 1 min 23 sec 3s prga A Padberg Utrecht in 1 min 241 aec Afdeeling C Fraaizwemmea a rong b Buikzwemmen c Rogzwem men d Yrge oefeningen Prga ZUreren medaille en diploma Premie Bronzen FBVlLhETOK m HARSRRAMËft Naar iet Dailtet Teer in t ruur sta bet boat niet gauw wil meer let soherp op dea régulateur t De Missiaaippi r uB beukte met ajjue ontzaggelijke sohepnderen de golfen en lüi abUnd tunohen de beide aohepen wenl ziohtbaaV kleiner De handea der bemaoDing jeukten Ceaar en Dick giechelden met elkander fan pleaier Helmitedl alleen bleef heel leak te midden van el dia drukte want hy dacht aan Ellen Onrerwaohta kte de rerrolgda een snelle wending en stuurde naar dan oerer Ken loopplank riel en een aantal donkere gedaanten aprongen aan land Daar gaan ae sprak de oude I k met tragiaohe ste ik wiat wel dat we din man tan Alabama niet krijgen aoaden I Hel en duirel I bombardeerde Slliot tileg aan kapteia we aijn te dicht aan on doel bm het te laten raten Onaia Sir lei Iiak bedaard aar wij sen landzijn aqa zy al den berg over en aoek se dan caaaresna in een onbekend wondl Tl Het qt me Sir Elliot maar de man heeft gelijk hernam de kapitein het sou rergee cke Boeile aija maar a koat aa aog wel op a aadei Ie prga Carel W Kok Amaterdam met 49 pnot 2e prge W T Versloia Amsterdam met 46 pnnten Afdeeling D Dolken Janioree Diepte 2 meter Pnjs Zilreran medaille en diploma Premie Bronzen Ie prgs Jac Cornelisse Amsterdam in 30V aec 2e prijs H C Dapont Rotterdam in 39 sec Afdeeling E Gekleed Duiken en Zwemmen diepte 3 meter a De mededingers begeren zich te water enmoeten het voorwerp een Pop dat men opeen bepaalde plaats diepte circa 3 meter heeft laten zinken opduiken en naar eenaantewgten punt teragbrengen b Elk m ldedinge mag driemaal dniken zonder bet water te verlaten c De mededingers moeten gekleed zgn metonderkleeding pantalon en vest minatans 2 KG droog Prgs Vergald zilveren medaille en diploma en een Lnxe voorwerp aangeboden door den beer N N Ie Premie Zilveren medaille en iploma 2e Bronsen e Ie prijs Jac Cornelisse Amsterdam in 41 SM 2e prga J Zeegera Amaterdam in 41 sec 3e prga Carel W Kok Amaterdam in 44 sec In de afdeelingen A 1 maakte de heer A L J Breebaart 1 min 26 sec in B 1 427 sec en in D 427 K Onze oreriga stadgenooten waren minder gelukkig in de verschillende nnmmers waarin zg mededongen De heer A D van Vrenmingen voorzitter van de Zwemclub reikte aan da verschillende winners de prgzen nit onder gepaste bewoordingen tevens dankte hg allen die hadden Ijgdragen om dezen wedstrgd wederom met goed succes te doen slagen Ook sprak hg het Beataur der Antwerpeche Zwemclnb elwelk tgdena de wedatrgd op het terrein was gekdinen en met fanfares was begroet een nartelgk woord toe hg hoopte dat de verbroedering tasschen de Goudache club en die te Antwerpen volkomen was bereikt en dat bg volgende concoursen ook de Belgen in het strijdperk zonden treden zoo er internationale wedstrijden werden gegeven Hiermede was de zwemwedstrgd ten einde en toog men naar de Zalm e om te dineeren In de panae zwom een zoontje van den heer Samsom oud 7 jaar het zwembad rond luide manier maohtiR worden Kyk daar drijft dat ver duivelde ding weer zoo onschuldig als n paa geboren kind verder Wy zgn niet ver meer van Dittoa vaar tot zoover mee Sir don knnt u meteen ia de couranten adrerteeren daar ia ook n go e gelegenheid om terng te reizen op toogeablik is er aan de zaak toch nieta te doen Kn kort daarop klonk het aein van stoom minderen Verdomd slimme schurken I Jammer jammer dat de geachiedenia zoo afgeloopen ia I zei een der passagien maar nu gentlemen doen we geloef ik best de kooien op te zoeken I Elliot hield nog alt jd den blik op het punt geveatigd vaar de rluohtelingeo aan land gesproagen waren en eerst toen die piak uit het gezicht was draaide hg zich om f Komaan we gaan ook naar beneden zei hy met mannelyke golatenbeid beetje rust kunnen wy wel gebruiken Het verlies van die slaven kom ik wel te boraa dia zullen binnenkort wel omstaan ieeren maar het zal me eeuwig spgtef als ik dien lagen indringer die op het punt was mtjn huis Ie onteeren niet in banden kryg I Het mocht bepaald niet maar waarom kan ik niet begrijpen bromde Izak terwijl hij deTiodoren langsaam naar beneden volgde Nu voel èy eeiet de vermoeidheid van zyne oude beenen Het dek was leeg en met minder iaapanning ging de stooner stroomafwaarta Hat liep den volgenden morgen tegen achten toea Elliot met zijn gevolg den aleiger by Biverheuae I opeUpte Ongeveer een uur ne hunne eaakoasst te bmo s klonken toen dia klaine klaatar uit het water kwam la de Spcieteit aOns Genoegen werd tan H aor het de vorige Zondag nitgestside concari der Orenadien an Jagers gegeven aar ieder der deelnemers aan den wedstrgd vry n toegang bad Evenals vorig jaren slaagde deaen wedstrgd uilatekend an zal ongetwgfeld bg allsn de aanherinneringen achterlaten Toor de hoofdacte is geakagd te Uttacht da kaar M dan Ondstan alhier B den heer L Koetsier landboawar te Waddingsreen werden in den nacht van Vrgdag op Zaterdag de meeate hoornen van hnnne vraohten ontdaan Van de daders werd niet hak minste spoor ontdekt Door hst braken der stoepbalk stortta Zaterdagmiddag da vrosw van Jae Verhkds te Waddingsveen in bat water Op h gehuil der kinderen schoten san paar boren toe dia het geluk hadden de moeder voor hare kin deran en echtgenoot aan een wissen dood te ontrakken Wo asdi 21 daser hoopt da wed Vnjrkgak De Haan Kappalla a d IJsel 104 jaawte arden Waarscbgnlgk ia zg de ondate bewoner van Nederland Hoewel minder krafhtig dan op haar vor geboortefeest is ts nog tamelgk gezond Haar gehengen blijft goed en haar geest helder Tot ssoretaris penningmeester van den polder Stein gemeente lieenwgk Z H ia met 223 stemmen gekozen de heer J B Bieienaar Ji alhier De heer C J M Kroon tsHaaatreoht had 174 stsmmen Naar de Brsdenaara verneemt tal op da chakots van de officieren der infanterie ds witte plaim vervangen wordendoor haneveeren model artillerie In de Zaterdag gehoodsn zitting van den Hoogen Raad conclndeerde advocaal generaal mr Gregory lot verwerping van het cassatieberoep van dan gepensionee n kapitein van het 0 I leger J van V te s Qravenbaga tegen zijne veroordeeliog tot Iwee jaar gevangenisstraf wegens diefstal van effecten Hoewel zich vereenigende met de zienswgre van requirants raadsman dat het begrip sender jch hebben c zoo rnim oiogeljjk moet worden Dittos waa eene kleinere stoomboot stroyiaopwaarta gevaren eb ËUiot list deze gelegenheid met ontglippen om apoedig thuis te komen Het was een heldere frisaebe morgen Wy zullen zien djÉ ivy lo Itirerhonse een ontbijt en een rytaig krijgen begon KUiot toen zij het bekende boschnad logealagon hadden dat werk heeft my moe en hongerig gemaairt Izak wd zeker wel zoo goed zijn ons naar Oaklea te vergezelten want er kan zich oog eens iets voordoen wat ja als getuige dient te weten Ik wil da taak doorzetten soo lang ik kan Goed Sir antwoordde laak gelattn en net doffe stem En jy Ceaaf rijdt ook mee naar Oaklea vervolgde Elliot ik zal je een paar re la voor kfr Morton meegeven opdat hy wete waar je geweeat ƒ Helmetedt liep naaat dea iBanknmer iten je aiek laak of allaeo maar orarvermorid f vroeg hy deelnemend Je ziet er slecht uit hoorl Ala men oud wordt valt eene enkele miankentng swaaider daik ien jaar varlorea arbeid inde jeugd nt oordde de grijaaard aoaiber Dea ondaa e k opgevat wu advocaat gmaraal tapk tan maaning dat hier taneht wagana UmM eroordsald en niet wegens var nil4 l i Omdat voor aan veroordeeling wegens laatitMioamd misdrijf allaen werd varaiseht dat bakl de effecten ondar aioh had maar ook dat ia hem waren toavartroawd hatgtao nisl ia geschied Da Hooge Raad isl Diaadag 27 daiat aitapraak doen Het hoofdbaatnnr van dan Baad vao NedaclandKhe ondarvijtars haaft ovar panaiaan tooi wadawen en vrsMan van opmbar andarwgaars een adras Tanoadan aan dan miniatar vaa binnenlandsohe taken D wansch dn groot vergadering onlangs door liat hotfdbattaar ta Amsterdam bgaangaroapaa wordt daarin aan dan mininster orergsbnioht s Adressanten nemen da vrghaid too Itaat men verder uwe bgtondsre aaadaioht op daaa voor hst openbaar ondsrwga en ds openbaca onderwiJBsrs zoo gawiohtig aangalagenliaid t vestigen an mat genatsn aandrang ta varzoeken dat Uwe Exeallantia het daarhsaa laida dat wanneer da eani watanaehapnlijka halana van het wodawMHaa waaaaafaads vaat bargeriyke ambtaaar walka volgaaa art 20 der wet op dit foada ia 1890 lal worden opgemaakt da gagaraaa tal hebban verstrakt voor het vaaie t al U a dai vooiwaailaB van toelating tot het fonds ook van da wsdawaa en we en van andere bargeriyke amhtanaran dan de thans bjj da wet allaan toegelataan aan dan door ons aitgadroktan wansch door eene wsttelgka regeling word voldaan waarbij in het bgzonder de wednwaa aa weatan dar ouderwgiars aan da opanhara lagara Kholea in het fonds tallen woitlan opgenoman en da regalen collen warden vaatgsatatd volgsnt welke die opaeming tal gaachiailan e Indertijd had da siganaar van aan klaadnmagaiijn te Pargs groot socoat mat aan raclamabericiftja waarin verteld weid dat een slimme vent maar vooitdnrand biJ ham ovtrjasaen kocht voor 15 franca en ae dan ia da bank van leaning voor 25 franca In paad gaf Iets dergelijks aohjjnt na warkalijk gabenrd te gn In de m agjttj jnan vaa ds Parijsoh baak van leaning mf0im in den laaistan tyd voortdurend loogenaamd maanchnimtn püpea waarop in Tarschiilaada baokaa drie fraaes voorgeacholaa wareni Han atdakta wie al dia pgpan heleend had en liet den man aea draaier op het politiabareaa komen Daar vertelde de lan dat by tolkt pgpan voor een handelaar had moeten poljjetan raar ontbreekt tyd en vertrouwen om ven vorea san te beginnen wat verloren ia blyft verloren I Halmstedt zag hem een oogenblik io het orerapaonen magere gelaat Ik begrijp u niet goed antwoordde hy op luka zwaarmoedige ontboezeniog dal Beker en die awarIjea naar ile koekkoek ayo U tooh zoo o buitengewone misrekening niet voor o om dadelyk heelenaal den moed te laten zinken I De oude trok de schouders op ea heraam op nagenoeg deozelfden loon Dankt u dan werkelijk Sir dat er een In Amerika ia die veertig mylen aan tak loopt alleeu on een ander die er nauweiykiofaukbaar voor is voor wat Bohada te bewareu F 3preek uw hart vry uil ala ik bet weten mag Vi llelnatedt toen de ander zwygemi aaaat hen voortliep dat ia beter dan uw 1 te verkroppea en uw eigen ziel te verteren Waarachtig oude vriend ik kan u niet zoo terneergeslagen zien Ja Mr Heimatedt u hebt oen goed hart antwoordde bak aaogedaaa ik beb ook geeo geheimte verbergen en misaebiea doet hel mt wri eeosgoed yn oude genoed voor een éednaoaeh te ontlaaten maar ik wacht op eea endarta tyd ao eAsandere plaats Ko zwygend stapten zij Biverhottee flnnea De kaateleu beloofde bet gezelsehap naar Oaklea Ie laten ryden zoodra zgn zwarte kneebt die met da paerdsn bont haalde terugkwam Ren rof outbyt sooala men dat in eene woeste woudatreek kan verwachten werd opgedragen rarA l aies