Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1895

Ooudi 6 85 11 4 1 7 55 8 09 181 9 0110 11 II 18 48 a aa 1174 18 4 4f 157 151 8 1110 Oudew 6 50 6 54 11 14 1 17 7 10 10 WmrIuh 6 69 7 08 8 18 11 88 1 45 8 84 101 117 7 1a 148 10 Utnohl a l8 7 88 188 141 187 10 81 11 41 1 10 8 08150 4 48 0 0 U U 1 1 MSTIRDIU 5 89 6 85 7 45 9 04 11 0 l d 4 40 8 81 10 01 11 1110 1 11 4 47 56 lo U lutaltu o 7 59 9 10 10 50 11 41 l 4 1 1 41 111 11 11 ploaiaefgke antorittitan waa in die zaal het welbekende 1 der petits chefaox georganiseerd een tamelgk onacholdig apel vooral zoolang de badgaaien zich bielden aan overal aangeplakte oitnoodigiiig om moer don ééo gnlden in te zetten Maar aangexieo nergena verbeden was ook hoogere sommen op apel te zetten dunrde het niet lang of er werd 20 of 100 galden ingezet Om daaraan een einde te maken verscheen plotseling Maandagavond een commiasaria van den Stadhouder van Bohemeo die eerat alle badgasten verbood het Casino te verlaten den tuin inelnia waar juiat een concert ten einde liep en toen naar de ap elzaal giug waar de paartjes en het geld enz in bealag genomen werden onder opteekening der namen van alle aanwezigen Mariënbad ia dua voorloopig behoed voor govaar een Boheemach Monaco to worden Verleden Zaterdag schrgft het Hbl van Antwerpen is te Merxera de gmleokst n gelegd van de nieuwe margarinefabriMk der firma Anton Jurgena Priozen Co Deze fabriek zal dfl grootste zgn van die welke op dit oogenblik in Belgig opgericht worden en zal minstens 2U millioen KG per jaar kanoen voortbrengen zgndu meer dan het huidige verbruik van geheel ons land De firma Jurgens Prinzen Co is een van de oudste en degelgkste margarinefabrikanten van Nederland t Was inderdaad een Jurgens die de kunstboter ngverheid in Nederland invoerde loor een goede 20 tsl jaren sinds zg hanne fabrieken te Osch en Helmond berbaaldelgk vergrootten hebben zg alle verbeteringen door kunst en wetenschap aangewezen aangebracht Toen de invoerrechten op margarine in Dnitachlaud aangenomen werden alichtten Jnrgens Prinzen eene prachtige fabriek te Goch eene kleine stad in Duitschland nabg de Nederlandscbe grens En nn hierin België ook de kunstboter invoerrechten te betalen heeft komt de Nederlandscbe ngverheid zich hier vutigen BIgkens de aankondiging in de Oorlogskfeet zal de kampdi C van het Leger des Heilsyjdie Woensdag te Goor op het landgoed van graaf Bentfnck wordt gehouden door kolonel Otiphaut worden geleid Op dezen kampdag zullen o a adjodante Glevery en enaigne Clauzer in Indische kleederdracht vaarwel geven voor Jnvat Er zal op bet terrein voor vervsrachingen worden gezorgd Zomerdlenst 1895 AangevaDgen 1 Mei TlJd van Greeowlcb OOBD OTTT l lre j Spoorwegverbindingen met GOUDA 1 84 a aa 18 89 iiaa 18 48 18 88 18 58 1 44 KOTTKOAH 40 lil 10 8 10 88 10 S9 j 10 46 10 58 9 88 10 7 86 7 47 OOODl DEN Bil O iowU 1 8U 5 85 9 09 9 8710 80 10 50 111818 15 1 17 8 85 147 4 45 5 17 7 14 7 49 8 89 154 9 54 11 18 Z U 7 48 8 47 11 08 18 87 4 57 8 01 lO Oa Z Z I 7 5S t 58 U ia 18 48 108 8 18 10 15 Vaork 8 07 9 08 11 87 rll58 5 80 8 88 10 87 tltxe 8 18 9 199 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 17 4 95 4 17 8 85 5 57 7 44 8 81 9 8810 88 11 46 Ol Dl DIBÏOHI Toor hg Tvertig ceDtimea per ituk kreeg Ougepol tt kostte een pgp fr 1 50 cd toen d mftn bemerkte dat bg in de btok vaa leeniog drie iranct kreeg roor de bewerkte pgpea kocht bg er een dozgn polfjitte ce en bood se in rerechillende btoken ter beteeniag aan Op die manier kreeg bg toor sga werk fr 1 50 in plaat vaa reertig centimes Daar wai nieti tegen te zeggen De man die rerdacbt werd de pgpeo ge itolen te hebbeo werd weer Trygelaten maer de taxateurs ran de baok van leening zullen er wel niet best afgekomen sgn Aan het departement van marine if Jn herzienjog de regeling voor het personeel tan ryks stoomvoartdieuat en is in verband hiermede ook in bewerking eene wyziging van de opleiding tot machinist der Kon Ned marine B deze opleiding zal dan de officier machinist met de leiding belast vervaogen worden door een laitenantter zee opdat bet onderwgg meer op militaire leest geschoeid zjjn De maandeIgkscba soldg die thans door alle scbepeliagen ook door de maehiniet leerliugen wordt ge noten zal rervallen en den leerlingen wordt zakgeld toegekend De eeistu nitrusting zat hun kostelooi worden verstrekt vandeonders zal daarentegen eene jaarlykiche bydragewor den gbTorderd De leerstof zal worden uitgebreid wat wii en natnurkpnde betreft ook waronkenni zal worden onderwezen io zoo verre de mabhiniat die in ds praktgk zal noodig hebben De leeftyd voor toelating tot bet examen tal zoo mogelgk worden verlaagd terwyi de tweejarige pursoa in een driejarigen zal veranderen In stede van parallelklaseen zullen de leerlingen aUen in ééae klasse worden onderwezen At de maobinist leerlingen Ie kl bg de nieuwe regeling adspirantma chinist gensamd ongeveer een jaar practisch en militair onderwga hebben genoten zullen ze onder behoorlgk toezicht in particuliere fabrieken verder worden bekwaamd in handwerk en teekenen In tele opzichten wordt dus deze opleiding op dezelfde leest geschoeid als die op het institnut te Nienwediep De voorwaarden voor een en ander tullen evenwel zóó worden gesteld dal de machinisten uit dezelfde lagen der maatschappg als tbani zullen blgren voortkomen Van bevoegde zijde wordtn aan de Zw Ct t eenige mededeelingen gedaan nopens de sobada die de ingezeteoeit van Qonemuiden nl dienen die door moatschappelgken en tinaucieulen toestand vooï het ontvangen van vergoediag of tegemoetkoming in aanmerking bflhoofen te worden gebracht bg dan jongiten brand en stormvloed hebben geleden Die schade enkel voor die lieden wordt na verkregen inlichtingen begroot op minstens f 3000 tengevolge an den brand en op roiosteni f 7000 tengevolge van den atorravloed Daarvoor ia bg de commissie ontvangen nagenoeg f 1200 en wordt nog verwacht pi m f 200 samen f 1400 Hierbg moet im aanmerking worden genomen dat de hierboven aangegeven schadeogfers nif t uitmaken werkelyke schade maar het bedrag dat als logemuetkoming aan de meer behoeftige ingezotenen zou dienen te warden gegeven Üorgers komen niet in aanmerking Dat er velen zga die hun hooi niet verzekerd hadden moet daaraan worden Sogeschreven dat zij oog aan het binnenhalen van het hooi waren en dus aan do asaorantiemaatecbappyen uog niet loonden opgeven boeveel hooi in hunne rgen komen ion Ware de brand niet tusechenbeide gekomen dan cou de verzekering atellig naar behooren volgd zgn louda 8 30 7 15 Hoordrootit Niduworlrfvrk Oapolln HnMunUm Hottorttun Cpallo HUu arkerk Hoonlnolil Qoud 8 M 7 88 8 47 T 8 8 84 7 4 9 01 7 55 9 10 5 oa 5 10 t lt S l 8 11 5 K 189 8 81 6 85 7 48 Van den godverneur van Atjeh ia onder dogteekening van 13 Juli de telegrafiaehe mededeeling ontvangen dat in den nacht van den 7n op den 8n het Chineesche kamp te TeIok Sproawó door een bende ongeveer 30 man sterk werd beschoten Alle Chineezen vluchtten naar ons versterkt etablissement tcrwjjl ie kwaadwilligen de poort van genoemd kamp forceerden en de hoiten in brand itoken welke op vier na geheel afbrandden De brandstichters werden daarop door geweervuur verdreven en lieten twee dooden en een gewonde achter Ods verlies bedrog twee gewonden Chineezen dat der kwaadwilligen drie dooden en zefvn gewonden Van de vlochtenden werden nog eenige achterhaald onderwelkeTengkoebiuBlangAra De schade wordt op f 40 000 geschat esa gedeelte der Cbineezen ia naar Pinang teruggekeerd In de cSoer Ot vinden wg in een correspondentie uit Den Haag geachreven onder den indruk van de tocht van de KQuiogionen in NoordBrabant en Limburg volgend karakteristiek trekje van onze Koningin verhaald Tgdana haar verblgf te Londen werd o a aan de jonge Koningin voorgeateld de attaché aan de hollandsche legatie t Ü gekuwd met een telg uit een der oud adelgke familliën van frieschen atam Uit het onderhoud vernemende dat V B twee kindoren had gaf Koningin Wilhetmina dett weosch te kennen later met die kinderen kennis te maken waarop da heer V B zeer Ksvleid haar bgzooderheid mededeelde dat zgu kleinen alleen Franach en £ ngelscb spraken en veratonden O zeide de kleine Vorstin het gesprek afbrekende dan wil ik ze ook niet ontmoeten Het deet werkelgk goed van die zgde erop gewezen te zien dat hollandacb spreken ook voor odelgke kinderen geen acbande ia Ban gepens sergeant majoor schrijft ons Na de treffende gebeartenisaen der Lom bok eipeditie werd van veracbillende zgden hulde gebracht aan bet cdsppere tkraoige ferme flinke Indische leger dat in krantenartikela en opschriften van eereboog en medaille vereerd werd met de schoonste adjectieven Meu sloofde zicb uit om aan deteroggekeerde deelnemers der expeditie blijk te geven van groote waardeering misschien gemengd met medelgden over al het doorgestane leed de dootstaoe gevaren en vermoeienissen de opgedane ziekten de bekomen wouden De onderofiScieren en soldaten van het Indiache I er waren tot dusver in dit opzicht niet verwend door de Mederlandache natie en waardeereo van bunnen kant dubbel bet ondervonden medegevoel niet het minst omdat tg nu althans eenige hoop hebben dat allerlei onrechtvaardigheden en onbillgkbeden door preaaie der natie op de lUgeering zullen worden opgeruimd onrechtvaardigheden en onbillgkheden die te scherper worden gevoeld waar de slachtoffers er van toonden allea veil te hebben voor vaderland en koningiif Ik doel bier niet op het feit dat br van hel 9e bataljou dat ongelukkige maar dappere He batajjon alle officieren op één na eene onderacheiding kregen terwgL aieohta één gesneuveld onderofficier werd ingeschreven ala ridder der Milit Willemsorde och neen t Wie kan düurover met juistheid oordeelea Maar wél kan de natie oordeelen over het volgende Ëen onderofficier van het raiment grenadiers en jagers die nooit eenig gevaar door stond voor Igf en leven kalm dtende in zgn prettig eu gezond garnizoen ontvangt waaneer hg G jaren zgn graad beeft bekleed behalve huisvesting voedaol en kleeding per dag f 0 80 zakgeld De onderofficier van het Indische leger daarentegen die al de gevaren van den oorl en van het klimaat heeft doorstaan op Atjeh en Lombok die voor den vgaod werd gewond en wiena gestel werd ondermgnd zoodat hg tot herstel van ague geschokte gezondheid wordt ingedeeld by de lieconvalescenteocom pagnie te Zutphen krijgt al ia hjj 10 jaren onderofficier slechts f 0 25 zakgeld per dag Hg wordt dua geldelgk heel wat achtergesteld bg en onderofficier van het Nederland i Nche leger U dat recht Moet hg geen zonderling 18 88 10 17 10 54 11 01 11 08 11 18 11 84 8 18 ÏO M 9 59 10 11 8 07 8 18 18 00 denkbeeld krggen van dal haldebetoon op papier en in woorden terwgl hg iuderdoad blgit de ochtergeatelde rersohoppeliug £ o DU leffge men niet die militairen van de Recoovalescea ten compagnie zgn verpleegden in eene ziekeniarichHng Want dat ia onjuiat Er wordt g xerceerd er worden oefeningen gebonden allerlei dienaten verricbt ala wacht corvee week zoodat tg in dit opzicht gelgkatoon met alle gekazcrneerden £ n al ware dit geen bewga ia bet dan billgk dat met twee maten wordt emeten De officieren der Reconvalescenten comp nie die daar óók zgu als heratellendeot krggen niet alleen Ënropeesch traktemeat maar bovendien nog eene toelage die voor een luitenant f 400 voor een kapitein f 600 en een majoor f 1000 bedraagt De officieren krggen meer de ooderofficiciaren en aoldateo minder dan hunne coU ai van het Nederlandscbe leger Is dat niet schreeuwend onrechtvaardig H Ct Te half één Zaterdagnaeht kwam in de Nieuwe Plantage te Rotterdam een hosaende dop jongeaa en meiajes in botaïng met twee wandëlaara Een vechtpartg iraa er het gevolg van waarin vier jongens van 17 tot 21 jaar ond door messteken verwond werden De een kreeg een steek in zgn rug een tweede in de linkerzgde een derde twee sneden over den rechterarm en de vierde werd over don rechterhand gesneden Twee der verwonden zakten op het politiebureau in de Meermauaatraat waarheen allen gebracht werden ineen De wouden zgu niet levenageroarlgk De doder een baitenman is in arrest genomen De zeealang s in Amerika te voorachgn ge koman en wel op Blackwell s Island Het dier is 25 voet lang gevlekt als een ratelslang en ongeveer 9 inch in omvang Het beeft een dikken kop een dubbele rg grgparmen schubben op het lichaam en uitstekende punten overal Toen men het voud was het beest dood bet acheeo in botaing gekomen te zgn met een stoomboot Ditmaal schijnt er geen twjjfel aan het feit te zgn want de slaog ia in het apenkaar ten toongesteld en gephotographeerd Een complot om het Parlemeotagebonw in de lucht te doen vliegen is volgeoi de Morning Poste te Londen ontdekt Folb s weerspoorlellingen luiden van 24 31 Augustus De regetia nemen opvallend of Het wordt warm voornamelgk tegen 27 dezer Slechte enkele onwedera komen voor met een droog karakter Prosit Zaterdagmiddag omstreeks 2 uren werden naar de N R Ct meldt te Scheveningen een dame en een knaapje met levensgevaar uit zee gered door den fa r W A Kröller Honderden menschen zagen bet angstige schouwspel aan Toen de heer Krotter met dame en kind belast het strand naderde werd hg met gejuich begroet Met veel moeite eo zorgen werd de dame tot bewastztjn gebracht Dit ia de Ce maal dat de beer W A Kruller een menschenleven redde Eenige weken geleden kwam een vreemdeling aan een drukkers firma voorstellen een weekblad in de Tnrkache taal voor hem te lithograpbeeren bet contract werd aangegaan De drukkers kenden geen Turkscb en waren zeer verbaasd toen g een paar dagen geleden bezoek kregen van eenige detectives Het bleek dat m verschillende nummers van het blad uitnoodigingen aan anarchisten hadden gestaan om een complot op tonn to zetten teneinde het Parlementagebouw b i de openti der zitting in de lucht ig doen vliegen In het laatste nummer itond dat reeda zestien man op waren nsar Eoge and en dat het plan nog alechte eau klejj e voorbereiding behoefde om te blagen Uit het buitenland waren verscheiden nummers aan Scotland Yard het hoofdburean van den detectivcMieost opgezonden en daar de drukker te goeder trouw U5n naam op bet blad hadden vermeld werden zg zooder moeite gevonden Verder achgnt het onderzoek nog niets aan het licht te hebben gebracht De rechtbank van Omgang zal 30 dezer behandelen de zaak van tie Pian alias Ho Kie Piang en Lim Tjihang Tie alias Lim Hong Koog Deze zaak betreft de aes valsche bankbiljetUn van f 1000 door onze politie en die van Solo achterband Kie Piang werd op Solo gearrtsteerd toea hji een valsch biljet traehtte in te wisselen Hg bekende toen door Lim iTjihang Tie nitgezonden te zijn Op grond daarvan werdbg dezen huiénnderzoek credaao met het frevol De alniting van een der zalen in het Ca aioo des JOstrangerac te Mariënbad beeft uatuorlgk groote opachnddipg verwekt onder de bezoekera van die veelbezochte BoheemacUe badplaats Genoemd Casino ia eea Frauaohe onderneming nog niet puder dan een maand ot drie Zg opende toen te Mariënbad eqp groot etablissement waar o a concerteu bala enz ter ontapanniug van de badgaatct gegeven werden met nog vele andere zalen waaronder een speeliaal Met goedvinden vnu Ie 7 11 144 4 50 4 57 5 04 5 11 4 01 8 10 157 10 04 10 11 1118 1187 106 11 18 7 58 7 69 8 06 9 01 111 a ia a to e o D D 1 11 10 11 10 5 41 8 0 110 180 6 80 6 87 6 44 150 1 1 4 10 111 14 1 41 1 55 8 08 109 115 141 9 10 9 1 110 18 40 1108 8 86 110 119 4 01 4 4 1 DIK Hll S GODDl H f 5 487 807 4Sa 80111 9 46ro 411 nll l5 1 888 448 68 148 4 15 117 iTl 7 68 188 VoorB 5 54 10 80 1 44 117 9 63 10 0 10 18 Z Z w6 08 10 85 1 68 6 18 Zer 6 19 1146 8 09 6 48 Oniida 6 80 7 50 8 18 9 166 10 16 1157 18 05 DM 1 10 8 14 ll 4 18 4 43 6 47 6 63 8 88 Slopl trBlatiirjjk Krauweg m Iiri t lor L idHh UIÏKCHT o oODl 10 11 84 1160 110 1 r4 4ai8 7 50 109 9 07 10 88 11 51 4 14 168 jr 9 8 lOJl 184 Si 9 96 1184 10 54 Utnokt 6 88 7 50 9 WMnln 6 68 8 11 Oad tei 7 07 119 7 80 8 88 134 10 44 11 07 1 11 8 41 4 87 110 7 09 8 15 141 9 49 11 10 Goud msTIIDlH SOVDl 9 55 41 140 K 6 81 0 10 14 11 19 1 0 IN 7 44 149 11 10 AsalMdMlWp 150 15 BouU MO 1 04 dak bg hem de OTerig Tgf Talaebe bankbiljetteo achterhaald werden De tweede beklaagde bljjft peraiiteereD by zyQ eeomaal gelegde Tarklaringen nl dat hg het bankpapiet in de banrt rio de klenteng op itraat geTOoden heeft de bukjei waren ralgeui hem geborgen in een sigti nkoker die ook een potlood beTitte Van een nader onderzoek na de gegrondheid fan het Termoeden dat de rerturdiging der valache biljetten soa xyn geechied op last en Toor rekening van een kongsie van reer rooraame CbiDeer en Tan Soerabaja hoort men niet meer De politie had toch reede eenige laer doidelgke aanwgzingen geronden o a een ilechia aan de eene zijde bedrukt biljet 8oer Hdbisd BETREFFENDE DE Q as fSLToxielc der Gemeente GOUDA 1894 Stokerg Id het aif etoopen jaar waren drie orens met 24 retorten te zamen in gebruik een oren bleef in reaerre eenl namelgk in de eente maanden lan bet jaar oven No 2 later o en No 3 Oren No l die bg den aan ang Tan het jaar reeda 70 dagen dionat had gedaan waa 299 dagen in gebruik met afgebroken werking Oren No 2 die het jaar te roren in bet geheet niet in dienst was geweest werkte na 1 Mei gedurende 214 dagen Oren No 3 wa tot 3 Mei in gebruik en werd na 936 dienttdagen met afgebroken werking te hebben gehad inwendig rernieuwd waarop hg rerder geen dienst deed Oren No i bleef tot 24 Febrnari in dienst en rerkreeg na 879 dagen afgebroken werking ereoeena eenen nienwen inbouw daarna werkte hg weder ran 9 Norember tot 31 December Ware de reserre grooter of rnimer geweest da orens No 3 en 4 hadden langer dan respectierelgk 936 en 879 dagen in werking kunnen zgn alrorena rernieuwd te worden In de gegeren omstandigheden achtte de Directeur zich niet rerantwoord om met orens die reeds zooreel dienitdagen hadden de winter j pagne te beginnen Op 31 December jl bedroeg het aantal dienstdagen ran oren No 1 369 met afgebroken werking No 2 314 onafgebroken werking No 3 nihil in reierre en No 4 52 met onafgebroken werking ioodat naar alle waarschgnigkheid in 1895 geene rernieuwittg ran inbouw noodig lal zgn Gasbergiag De rier gashouders werden allen nagesien gathouder No 1 werd tweemaal en No 4 driemaal gerertd torwgl No 2 en 3 op nieuw werden geteerd m De gezameniyk bruikhafe inbond der gas houders ia circa 5300 M zgode derhalre de gaaberging in rerhonding tot de op 4 December II rerkregen maximom etmaalproductie ran 4900 M lOè pCt Hoedanigheid ran het gaa M t betrekking tot de hoedanigheid van het gas behoefden geene bgzondere maatregalen te worden genomen Het gas beantwoordde aan de eischea in hgt rorige Verslag aanbe rolen en gaf geene reden tot onterredenheid Het reelruldig ala winkelrerlichting ingeroerde gasgloeilicht was wel is waar oorzaak dat enkele rerbraikers die zich ran gewone gasbrandeil bedienden rerwonderd waren oret de roode kleur hunner riammen in rergelijking iaet het Auer licht en daaruit de gerolgtrekking r maakten dat de lichtsterkte onroldoende was doch aangezien het tot dusrer onmogelijk is gewoon steenkplengaa ran klenr te doen reranderen anders dan door middel ran Dr AueHt nitrinding kon aan dergelgke klachten niet worden tegemoet gekomen Deze klachten kwamen trouwens tporadiaot roor Volgens de dag lgksche waarnemingen waren de middencgfers ran de lichtsterkte near de herleiding orereenkomstig de tabel der Nederlandsche PhotometrieComminie aldut MilUliielm ittjg SseiKiMi 8p nl k nuOuonl iUiikj Stmdurd ktuHU fmiehk in Januari 117 2 17 3 0 472 Pebmari 117 17 4 0 463 Maart 119 3 16 5 0 450 April 119 9 16 2 0 449 Mei 119 16 6 0 451 Juni 119 4 16 4 0 441 Joli 119 5 16 4 0 450 Angnstna 119 8 16 4 September 118 8 16 3 0 412 October 118 8 16 8 0 425 Norember 117 8 118 tt471 December 117 4 17 2 0 495 Het middencgfer orer het geheale jaar gerekend wae derhalre 118 6 mM Girond orereenkomende met 16 7 knarsen Het specifiekgewicht badroeg gemiddeld 0 452 Drukking ran het gaa De drakking ond g n weinig reraodervig In de zomermaanden wai zg orer dag 25 milimetar in het r Sór en najaar en ia dea winter 30 milimeter en bg rrieiend of zeer koud weder 35 milimeter De aronddrukkiog bedroeg in den zomer 60 en in den winter 65 milimeter De drakking gedurende den nacht tosachen 2 en 5 uur werd op rerzoek met 10 milimeter rerhoogd De Indicatenr de preaaion in het gebouw Arti Legii op de Markt wees aan dat gedurende de a 9Dden ran maximomrerbruik de drakking op dat punt zelfs bg 65 milimeter op de fabriek gelgk bleef aan de dagdrukkiug ran 35 milimeter Biernit meent de diimtenr de conclusie te moeten trekken dat het buizennet te klein begint te worden in rerband met de consnmtie Wortt rerrolgd BDltenlandsch Uverzicbt De Belgische Kamer heeft in tweede lezing met een meerderheid ran 27 stemmen de schoolwet aangenomen De amendementen welke door de clericale meerderheid werden goedgekeurd rerauderen den geest fan het ontwerp niet In den Senaat zal het resultaat der beraadth ingen hetzelfde zgn ook daar zal het ministerie de orerwiuning behaten In strgd dus met den bg betoogingen en in proteaten herhaaldelgk en duidelgk nitgesproken eoach ran een groot deel misschien wel het groolste an het rolk zal ia België ingeroerd worden het rerplicht godsdienstonderwgs op de Staat de gemeentescholen en de erkende iattellingen ran onderwgs Ditarran kunnen erenwet rrggesteld worden de kinderen wier ouders daarom uitdrukkelijk rerzoeken Er is nog een kleine kans roor de roor tanders rau het neutraat ondelfwgs Koning Leopold kan ran zgn recht ran reto gebruik maken hg kan wegens de groote onterredenheid die de wet bg een groot deet des rolks heefi gewekt een beroep doen op het gebeele Belgische rolk en dat zou miaschien niet ten gunste ran bet rerplicht godsdieostonderwga uitrallen Maar het is niet te rerwachten dat de koning daartoe zal orergaan en dat hg zioh dua openigk tal erklaren tegen het ministerie De tweede lezbg ran bet ontwerpSchol laert is niet zonder rumoer roorbggegaan De Vtaamsche tfgeraardigde en achitder De Vrieudt bad bg artikel 4 een amendement roorgetteld waarin bepaald werd dat op de Vlaamsohe scholen het onderwgs gegeren zou worden in de Vlaamache Ual Bg de eerste lezing was dit amendement aangenomen Bg de tweede lezing kwam een sub amendement ran den heer Van der Linden ia behandeling rolgeua hetwelk in gemengde gemeenten het onderwgs gegeren zal worden in beide talen ei een ran den heereCoremans dat roor enkele Duitsche gemeenten in Luiembnrg de Duitsche Ual roorschrgft De mioiater SchoUaert bestreed de e amendementen Hg erkende dat in beginsel het onderwgs gegeren moet worden in de taal ran het kind doch acht de gerallen waarin dit niet geschiedt niet zoo Utrgk dat een afzonderlgke bepaling daarrudr noodig was Na deze opmerkingen barstte eeu oorrerdoorend rOmoer los ran rerechillende kanten hoorde men uitroepen Wie het woord bad was niet meer uit te maken No eens hoorde men den heer Coremans die rerzekerde dat op enkele scholen onderwgs wordt g ren in de Fransohe taal aan kinderen die enkel het Vlaamsch reiataan dan weder waren zgne woorden niet te 4eretaan door de rele nitroepen ran andere zgden Ten alotte werd hg oreratemd door het geroep om sluiting der debatten Het amenden nt Do Vriendt met bet daarbg beboorende amendentCoremaus de heer Van der Linden had zijn amendement ingetrokken word daarop rerworpen met 69 stemmen tegea 37 au 3 ontboodingen H t Eogelsohe Lagerhnis is nog nietgereed gekomen met de behandeling ran het sdres ran antwoord op de troonrede Maandag a s niten de discussies worden roortgezel en dan waaitohgnigk worden gesloten De ministar Balfour zal dan terena een roorstet indienen waarbg woldt bepaald dat gedurende deze zitting geen wltsontwerpeo mogen behandeld worden welke niel door de regeering zgn ingediend Het doel ran dit roorstel is blgkbaar om zoo spoed mogelijk een einde te maken aan deze zitting waarin tronweos toc geen belangrgke zaken aan de orde ge teie zullen worden Natnnrigk zat dit roorstel worden aangenomen daar de regeering gelijk reeds hg de eerste stemming is gebleken op een groote meerderheid roor ha r plannen kan staat maken De lersche leden ran het Parlement hielden eene bgeankomst ten einde te beraldslagen orer hetgeen kan gedaan worden tot het treSen ran een rergelgk tnaschen de beide fracties de antiParnallisten en de parneltisten waarin deze partij rerdeeld De uitslag der disone ies was dat men rooreerst nog niet op het herstel der eensgezindheid onder de nationalisten behoeft te rekenen De heer Justin Mae Oorthy btgft de leider ran de meerderheid terwgl Tim Heal da jninderheid da Farnellistaa v r Us itryda aal roeren Wak het Home mie e rraagatak betreft gaan beid partijen gewoonlgk samen wanneer het de beatrgding geldt ran de plannen der ooutetratieren ten opzichte ran Ierland maar deze quaeetie zal in dit jaar met meer aan de orde komen De lersche afgeraardigden bobben derhalre nog den tgd om te beraadslagen orer hetgeen hun rerder te doen staat Het debat in het Hoogerhsis iraa interessanter doot de schitterende rede ran Lord Roeebery die in de oppostie meer succes heelt dan alt regaeringsman Terwjjl Oarconrt in het Lagerhuis kort was geweest en zich ran atgemeene beachonwingen rr wel had onthouden orerigens nogal ontmoedigd teek nam de leider der partg in het Hoogerhois de gelegenheid te baai om belijdenis af te leggen raa tijn onrerzwakt geloof in den triomf der liberale heginselen Uit de geschiedenis toonde bj aan dat ape en downa bg de politieke partgen nie s ongewoons warso en dikwgls de groot te oierwioning binnen enkele jaren door een diepe dedertaag g f olgd werd Hg erkende de font der liberale parlij an te zijn gekomen met een te orerladen program de eamenptirsing ran het politiek geloof r n een geheel leren in een manifest ran een korte spanne tgds en rudkliarde die fout in trerrolg te zullen rarmüleu De liberale politiek kan gewijzigd worden het lilierale beginsel niet Hjj ref laaide dan ook orertaigd roorstander t blgren ran HnmeRule roor Ierland eu ook roor Schotland daarbg de formule handharende die hg eena bad oitgeaproken dat Engeland moest zijn de predominant partner De unionisten wilden een cUnie merkte hg op maar wat hg tegenwoordig bad waa een unisiunaam welke wetten zooden ig geren om haar tot eeu waarheid te maken 1 Uosebery liet de quaestie raa bet Huis der Lorda op den achtergrond waarren Baliabury gebrnik maakte om in zgn antwoord juiat de uitslniteod op deu roorgrond te plaatsen in die omgering nttuurlgk een dankbaar thema Orerigens hield de premier zich het miest met de buiteulandsche saken bezig waaromtrent hg folkomen eenstemmigheid met Roeeberj ken conatateeren Tegenorer Turkge liet Salisbur zeer besliste taal booren f e onai ianketgkheid ran Torkijee zeide hg berattte op den roortdurendea ateun der Europeesche Mogendheden die daarom rerplicht waren roorzorgen te nemen tegen Tnrkach wanbehter Zooala men weet ia het tegenwoordig Ooatenrykach ministerie slechts een roorlo pige regeering en zal in October aftreden Voor de nieuwe regeeiing wordt aj deae en gene genoemd Van graaf Badeni stadhouder ran Galicië Is herhaaldelijk sprake geweest thans komen JoogTtjeciscbe bladen met het bericht dat ook een Boheemscb laodmiuister in bet Kabinet zitting zal nemen en wel een profeasor aan een Boheemaebe nnireraitelt Zou het hier niet zoo zjjn dat de Tsjechen iets maenen Ie zollen rerkrijgen waarop ze hopen Te Londen zgn tiericbten ontraogen uit Madrid waarin ordt gemeld dat de repnblikeinsohe partg in Spanje zich weer begint te roeren In de prorinciën Valencia en Caatellon hebben zich eenige gewapende benden rertoond Gen dezer benden ongereer 25 man sterk maakte zich meester ran het stadje Chorareo bemachtigde de geoeenteku Daarna namen de republikeinen de wgk naar de omliggende hosachen ferwgl zjj onderweg de telegraaf au telephoon geleidingen rernielden Van ernstigenaard schijnt deze republikeinsobe beweging niet te zgn Ten minste blijktna een telegram ran den corretppndeot der Independence Belget ie Madrid hecht de Spaansche regoering dsaraau geen beteekeaia De interparlementaire vredesconferentie heeft haar werkzaamheden geëindigd en b loot op het laatst dat bei rolgende congres iooh in Budapest zal gehouden worden Van beteekenis ia zeker de poging die de conferentie zal aanwenden om tot een internationaal Hof ran arbitrage te komen Aan den Toorzitter is opgedragen zich te rerzekeren of de regeeringen dan wal twee of meer leden bereid zonden zgn het initiatief te nemen roor de instelling ran zulk een Hof Enkele der roornaamste bepalingen uit bet ontwerp zooala dit door de conferentie is goadgekenrd mogen hier nogeen plaste riaden Elke regeering die geteekend heeft of instemming betoont benoemt twee laden in bet Bof gekozen uit de nitstekendate jnriaten ran het land roor rgf jaar en herkieabiar Het Hof kieet uit tiJn leden een roorzitUr en een onder roorzitler roor een jaar rerder benoemt hei een schrgrer en de nuodiga beambten De partgen die een geachil wenaehen te onderwerpen aan de uitspraak ratf het Hof deelen dit mede aan den achrijrer en deze aan den roorzitler Indien er niets bü bedongea it wgsi do rooriitler de leden aan dia een rechtbank moeten rormen ter beeliesing in eersten aanleg De leden door de twistende staten benoemd mogen niet in die rechtbank itien Do aangewezen leden moge niet weigeren De niUpraak is gemotireerd ett wordt uit gesproken binnen twaa maaodan aahettlaitaa ran de debattan Elke partj kan biaaen drie maaadaa na da bekendmaking ran de nitapiaak hooger beroep aanleekeaen Dan bealist het Bof rarminderd met de ledea ran de reehtbank Het arrest ran bat Hof is bealissand en oaoaistooielgk De nitroering ran da baelaiten ran jiet Hof wordt orergalaten aan de eer en de goede trouw na de twistande staten Waar de rerplaatabare zetel ran het Hof tal wazen is nog niet rastgesteld Het is niet te rarwonderea dat de flnaaci ele toestand ran Japan in desen tjid niet gunstig is De oorlogsaitgaren hebben da roorhanden middelen sterk doen dalen en eerst in Norember kan de betaling ran hei eerste gedeelte der oorlogaschatting door China tea bedrage ran 70 millioen yens worden rerwaeht Hoe gi jot hei totaal bedrag der oorlogakosteo moet worden gesteld is nog niet uitte maken De Jspansche bladen sohattea ta biykans eene correepoodedtie in de Berlinor Börsen Zeitung tot begin Juli i p ongtraor 125 millioen yens aan binneolandsohe leeaingan opgenomen tien millioen achoot de Bank ran Japan roor en orer 27 millioen yens had de ataataMhatkist róör hei uitbraken ran den oorlog te baeobikken Met al data bedragen souden de berekende oorlogskosten tot aaarang Juli al een heel eind gedekt zgn maar man moet niet rergeten dat die bedragen alleen de reeds gedana nilgaran betreffen ao dat de dagelijka noodige uitgaren op 3 ii 400 000 yens geschat tot Norember oigedekt blgren Borendiea eiaehen de herstellingen B nieuwe aankoopan eea som die zeker hoog is al kan de groote nog niet lelfa bg banadariag worden berekend ADVERTENTIfiN Heden orerleed na een langdurige ziekte tot onze diepe droefhekl mijn geliefde Echtgenooto en Doohter HABIA GATd RINA rm KLEBF in den ouderdom van 23 jaretf J BLOKLAND J C r KLKïF Gouda 10 Augustus 1805 Voor de rele bawijzan ran deelnaming ont gen na het orerlijden ran mijnen geliefden Echtgenoot betuig ik medt namens de Familie harteiyk dank Wedt A H OABRU Kiaiawij r immL TE BODDi CURATOREN maken bekend d at het TOELATINGS EXAMEN M de eertte éagen va HepUmter e fe zat plaate hebben Aanmelding róór 25 Augustas a s by dan Rector Dr A ri USBNDUK FINALE UIT VERKO OP Ten einde na hei 8BIZ0EN met een geheel nieuwe roorraad ran goadanm te kon nen beginnen ifullen wg den geheelen roorraad ZOULESLQO EDIMS gedurende den UITVERKOOP Uii SpotprUzen OPRUIMEN Wisbnin Liffia na Aganinur bü de Firma Wed BOSMAN te Gouda Maekt 136