Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1895

Woensdag 31 Augustus 1895 34ste Jaargang No 6T41 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN COÜPEUR hoofdz keUjk voor CONFECTIEWERK gevvaaga io eeo der HEEREN KLEEDL GMAGAZIJNEN in Utrecht om 1 SEPTEMBER in dienat te treden Salaris naar bekwaamheid hooger toch minstens 20 per week Bekwame Grootwerkert welke tevens Coupeur zgn en dus naar Maat ook kannen snyden genieten de roorkeur Brieren met opgave van leeftijd en voor wie of by wie werkzaam onder letter S aan den Boekhandel Wed J R vanROSSUM Utrecht TANDARTS E CASSÜTO TE a OUIDjÖL is van FJjrjJD Glötotenmet WOMNSDAO ai AUGUSTUS AFWEZIG Een ware Schal voor de oogelnkki e slachtoffers der ZeltbeTiekkinff Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBFAVAKI G Hollandsche aitgave met 27 afb Pr s 2 julden Ieder die aan de verschrikkelyke gerolgen van deze ondeugd l jdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van en zekeren dood Te verkregen by het V9r lagaM azin te Leipzig Nenmarkt M franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland Wflf iawtÜTin tegen Jioht IJJ Rhwin a fa et Lenoei en kortom i Anker PaiiilxpeHBr Vgt Is mat lut Intl nim uu te wutden tegen = i l ABker Pain Expeller stMds in ieder hoisgdun nonan HOnlngahoadm fT eO nt 7IS alt en fl 25 de flauli I Tooriuudea ia de meeste Apotbeteu en b I T M Klohter Oo ta Botterdam Te Gonda bj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Shet Pracbfwerk Til ART Martelaren TeeKrn in op MARIA TIJ ART Koningin Verschijnt in 10 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN ülechts 30 Cent per all tr per past 35 Cent Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of by d üitgeïer P STOKVIS WATERREUS sBosch Trekking 19 October 1895 HolbnUe Haatscbappij van Landbouw afdeeting Gouda en Omstreken VAN en aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f I 11 Loten voor I 10 rerkrijghaar bij L BEIMMM ZN LANGE3 TIENDEWEG D 60 ♦ Het bette onichadelykjte en g m makkelykste poetsmlddel voor Heeren en vooral dame en Kinderachoenwerk is de Appretuur van C M Muller Co Berlin Beuth Str 14 Men ictt Kgoed üLi op naam en fabrieksmerk VartrygfeMT fey Hstrsn Wlnkillfln tn inliDanwark hI M YM i i HX Btfltfaal Di iot ty W 8sr a ui Anihii RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen van af 190 Herla Tangend Rijwielen a 140 verikr alle niogdijke b DE eELE BondsltijWielhersleller Aanbevelend J C DE BUITEE Lange Tiendeweg 30 Gouda Aan Zenuwlijdei s en Zenuwzwakken Thans ia de 25o oplage versohenen ran het boek De Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Ur Meriniére Parijs Preugrul er I Oujardin Bau metz Parij BOUChOt ParJ tiöli Ratli Dr Sclierlng Kms Gez Ratli Dr CyurliOWectl ky iVaenen Opperstafarts Dr Jectll WaeeoD Oppsrslafarc Ur Sotlieal Btsig Cbef arts Dr DarSOB Parijs Chef arts Porestier AltenDistrictaarts Dr Grosstnann JithliagBD öitz Distriotsarla Ur BUSbacll Zirk Krankarts Dr Steingreber OtiarflDtol Coniüi Dr Asotieubaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië Aogeville Parijs Lavabre Parys Wille Taufkirohen CablllOt Arcaohon Fortget Lonzac Ouilloaeau Bor deaux u LabatUt Bordeaux Bottgavel La Fer rière L Hirsohfeld Weeneu Liebert innsbruek Il Hammer Plauen Weitter Weenen H AUBt Brootou Matusohlecliner tirixn uuwziekten en Beroerte Kiddelen ter voorkoming en genezing Het doel ran dit werkje is kennis te verspreiden onitront den aard der zonuwzwakte hare oorzaken en geFolRen onderricht te geven ea genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbire wyze op ons zeüiiwgealel kan gewerkt worden en wel met een sneoes dat zoowel een groot aantal uitstekendd artsen als de geneeskundige pers aanleiding lot discussie gegeven hééft Het wordt derhalve aan ieder die aan zlekellfken zenuwtoeatand of zoogenaamde zenuwaohtlgtieid T k AHerwege bekrooud met Eere Diploma s Goaden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Goaden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werel l eroem l Drüivcn Borst Honig Extract MELIANTHE UIT UE Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM l dt welke zich kenmerkt door habitueale hootdpyn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en am de gevolgen daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Sty f held in de gewrichten en voortdurende p jn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zae baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verschijnselen van voortdurend angStgeVOOl boneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde eathegoriéa van zanuwlüdersbehooren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor lol zwakte vervallende jonge meisjes II van Schaik Co gevestigd te 8 Oravenhage G n middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het ia ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele ea verscbiHendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OlÜMIl DELIJK de streugiite hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat ha re uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld Ue MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en 1 met gebruik saanwüzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te e iiravmhage Verkriigbaar bü P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A UÜÜMAN Moordrecht J 0 UATELANÜ Bonkoop U V WIJK Oudewater ook aan gezoudon zelfs Jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de ronotie der geestelgke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco on kosteloos l verkrijgen ia te Amsterdam M CLëBAN Co Heiligeweg 42 Rotterdam r E van santen KOLFÏ Korte Hoofdateeg 1 utrecht LOBBY k POBTON Oudegracht b d Qaardbrug ï SU met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tcntoonslellingf t msterdam n die voor Voeding en Hygriène te Geneve het TAFELWATER tM de PEANSCEE STOOMVEEVEEIJ ttN Gtieiiiisclifj Wasscherij VAN II OPPE IIPJ UFJt 19 Krulêhade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepdt Toor GOUDA de Heer VAN OS Az ypecialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameegarderoben alsook al1 Kmdergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels voeren bont enz Gordyuen tafelkleedïeu ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week I10LLAi DI4 BR0IV e HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van yzer en organische stofiën overtreft elk ander Mineraal Tati9lwater door zijn aangenamen smaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten Patent H Stollen Warnunff Dei grouse Erfol dm antera l atent H Stollen errungen hêt Aniui zu torsohMtnen werthlofie n Nacluiftniuti0en gegeöM Mèji kauft i aher unaere stets ncharfen H atollen I ttur ron una tiireot odar in lolohtn ElunhuidlupiBn In aenan unaar Piakët wlê nabanalahandj auagahingt fit ZZ i reiMlistmt imd ZevgniMe gratli md franoc oaoliutiiivBrk 4 pCt PAITDBRIEVEir VAN DE Pester Vaterl ndischer StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Universiteits ProC Oehm Ho ad Dr Harlen Boon hebbeu sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening dor ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t b zonder aanbevelens wardig een bonboa te gebruiken Yerpakking Geele pajg es i 25 cent Alom verkrijgbaar Erster Sparcassa Vereia OPGERICHT IN 1840 BoTCBgenoemde Pandbriaven zgn nominaai groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van hnlgaarlijksohe Coupons per 1 Maart en 1 September en allosbaar a pari door nidda van halfjaarlijkaehe uitloting De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrjj van belasting volgens de Wel van 1889 Art 30 5 10 z lijn evenals de uitgelote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen on te Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgons de wet van 1876 is op de ezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven waardoor hqlf hel recht op de hypothecaire schuldvordeiingen in de eerste plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwijzende Proapoctus van 19 Januari l l en het Jurrenlag der Instelling over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Fester Vateriandlsoher Srster Sparcassa Verein WERTHEIM GOMPERTZ tot den koers raa den dag Soudn Snelpersdrok van A BaiKiKsN k ZooM AMSTEP DAM Mei 1896 BINNENLAND OOCOA 20 Aagnsttis 1895 Oiatcraii aToad tiad op de borenzanl van d Hainioiiie em rergadering plaats Tsn hrt Bettnor dat het Torige jaar Achter de Kwk kinderfeaitan had gegeven ten einde op d Markt dit jaar bg gelegenheid van de verjaardag van H M Koningin Wilhelmina vadarsm fewten te organiseeren Da Vooraitter van het voorloopig comité de haar P Krijgiman opende deze bgeenkomit en aaide het volgende Mgne Heeren Onze bgeankomit is naar ik meen U allen bekend nochtans wil ik het ontstaan biervan even in herinnering brengen Bei vorige jaar één dag voor de verjaardag van H M Koningin Wilhelmina ivaren eenige haironera van de Korte Tiendeveg en dit waren de heeren T d Pavoordt v d Kasteelen van Wgngaarden Jr en mgn persoon door bgdragen nitslnitend vao da bewoners van de Tiendeweg in de gelegenheid een kinderfeestje Achter de Kerk te honden Dat feestje was alleraardigst en viel bgzonder in de geest van de toeschouwers ook wglen onze geachten Bargemeester Mr van B rgen IJzendoorn deelde dit persoonlgk op hat toriein aan het bestnur mede £ n nn da a si Koninginneverjaardag op banden is hseft dat zelfde bestnai met nitzondering van den heer van Wijngaarden die door drnkke werkzaamheden vashinderd is in hare gehonden Vergadering van 14 Aog 11 besloten dit jaar Volksspelen en n o mogelgk ueêr op de Markt te honden Om tot dat doel te geraken heeft het voorloopig bestanr hiartot stappen gedaan en is zg door heeren Bargemeester en Wethouders j hiertoe in de gelegenheid gesteld alles te mogen aanwenden den 31en Aagustns tot een war feestdag te maken Voor de nitvoering hiervan mgne heeren is het voorloopig bestuur te klein in getal vandaar dat zg U heeft nitgenoodigd ia deze vngadering zitting te nemen t geen door U allen rwds is aangenomen Naar aanleiding hiervan roep ik de heeren namens het voorloopig bestuur een hartelgk welkom toe en open hiermede de Vergadering Het B tant beeft zich geconstitueerd als volgt Voorzitter de heer P Krggsmao OndorVoonitt r de heer J IJpelaar Jz EersteSMntaris d hmr W J v d Kasteelen TweedeSwretaris ds heer J Ouderkerk Eerats Penniagraeester de heer B W v d Pavoordt fEVlLLETOX m HARSKRAHËR JVoar het DuiUci Diok M 0 ar lodhten hno bflil io de keuken dD weldra ut n de drie anderen zóó gemakkelijk bü bet TToolyk brandend haardruur aU stoelen met hoaten zittingen dat veroorloven Op ËUiol scheen de warmte snel haren invloed uit te oefenen aUhana hq tmk zgn stoel naast sen tafeltje legde de hand onder bet hoofd en vergat de zorgen des levens De beide anderen staarden in de vlammen ieder et zjJD eigen gedachten bezig yStop IcakI begon Helmstedt eindelijk het hoofd opheffend dat mijmeren helpt geen zier en brengt u nog maar verder van de wys lADgzaam richtte de gr saard zich op en streek zioh met de hand over bet gelaat Ik was daar even met mijn gedachten in het verledene zoi hg wat kannen wij menscbjes met al ons verstand en al onze moeite toch weinig veranderen aan de dingen die toch gebeuren moeten 1 Ten slotte zjjn wij niets meer dan getallen in de groote wereldrekening Ik heb u ems van mijn zwager verteld Sir die door z ne handelsbetrekkingen ia het Zaiden te gronde ging die zwager was ik zelf Enfin bankroet gaan kan den besten gebeuren en is in Amerika zoo n groote schande niet dus bagon ik mq zelf weer op de been te belpw m goed en uo kwaad Tweede Penningmeester de heer J Zwart Pz Commieaarisaen de hh J H Kok Th Peetere J L Jaspers H A C Brinkman L Jaspers en A ir Lafeber OoMreDt definitiere plannen wordt later beBlist Jiaar dit afhangt ran het bedrag waarvoor gete lceud taX worden Dtt Commissie zal nog deze week rondgaan De Koninginnen worden Vrgdag a s ter tentoonstelling verwacht HU MM znllen waarachgnl k te 2 nar aankomen op de terreinen Het U C zal de toegaagiprga voor dien dag op drie tickets bepalen om gedrang en gedraaf te voorkomen Uok het comité voor Oud HoUand zal byzondere maatregelen nemen en slechts een beperkt aantal personen tegen f 1 toelaten Het Vendel zal exerceeren en uu zallen bargemeester eu schepenen zich naar raen zegt toch in Oud BoIIandache kleedy vertoonen Door eenige leden van de afdeeüng Yeenhaizen van den Nederlandschec Boud van o ad onderofficieren is opgericht eene schietvereenigiug ouder den naam Tan Generaal van den Bosch Te Keulen is Zaterdag den eersten didder idtemationale wielrgderswedrennen uitgeschreven door den Deutsche Eadfahrer Band en de International Cycli tB Association c het Myiprofessioual kampioeDscbapc 1 gewonnen door Proliu van Laik No 2 was Banker van New York en no 3 fljliaji van Brussel In de Nationaliteitsreni j 4 voor amateurs over 10 K M wasNederlaiiidyvektegeuwoordigd door Scbeltema Bedain Wttjftfeieen Rademaker eu Eden De laatste wera i aKeeu schitterende eindspurt uo 1 Hollaud was met 9 punten het best dan volgden Engeland en België met 11 Daitschland met 14 en Denemarken met 15 Zondag won Edenhety myUamateur wereldkampioeuschap De Ëleeu Ingeman Petersen was no 2 en de Daitscber Schaaffmau uo 3 Het 100 K M professional kampioenschap werd door Michael Eugelaud gewonnen in 2 u 24 min 58 i ec No 2 was Lakten Antwerpen Hans Hoffman Mnnchen uo 3 In de Oade Plantage te Rotterdam is Donderdag in den laten avoud een vriend paartje door twee aankomenden jongens overrallen Terwgl een banner deo vr er aanviel wierp de ander zich op het meisje en ontroofde hnar als bet ging blij dat ik ten minste geen vroutven jeremiades aan te booran had Mjjne vrouw was al menig jaartje dood en m ne dochter Esther was een meisje zooals er niet atla dagen geboren wor den schoon als hare moeder geweest was in bare jonge jaren en met een wil zoo sterk dat zjj hare oogen blind gewerkt zou hebben als dat voor ons onderhoud noodig geweest ware zonder er een zuur gezicht om te zetten M ne zaakjes begonnen si weer te maroheeren en ik kreeg weer crediet toen op een kwaden dag een fijn heer in mijn huis kwam 61 eene nauwkeurige opgave verlangde van hetgeen ik bij bet faillissement aan een der zuidelijke huizen verloren had H stelde zioh als lid van die firma voor drukte zijne deelneming met mijn ongeluk uit ea verzekerde mij dat b zgn best zou doen om mg als boofdsobuldeicoher althans een deel van myn geld terug te bezorgen Ik bad geen reden dien gentleman van kwade trouw te verdenken want wat kon bij nu nog bij mij zoeken Ik was nu immers arm en mijne kennissen verzekerden mij dat zg hem vroeger als deelhebber in een zaak gekend badden Zoo dacht ik er geen kwaad van toen hg nog eens eeu keer of wat bg ons aankwam en mot Esther hier of daar heenging om het arme kind weer eens wat te laten genieten en nog dacht ik geen kwaad toen hij een beelen tijd wegbleef Maar mijne mooie Esther werd stil en verloor bare ffissobe kleur Doch Mr Helmstedt z ftlsAgde niet het goede kind en nog had ik ge iJAnrmoeden Hier kwam de oude mè P tranen in do oogen Op n morgen Sir was Esther weg en ik vond ew brief van haar op de tafel en daaria stond at eea gouden halskettinkje met dito medaillon Op het hulpgeroep van de beroofde schoot een werkman toe waarop de aanranders de vlucht De heer Van Malsee zegt het ütrechtsch Dagblad c verdedigt bier een uitmuntend beginsel dat een paar jaren geleden op de algemeene vergadering der Vereeniging tot bevordering van fabrieks en handwerksny verheid te Enschedé ook werd verdedigd door een lid der onlangs ingestelde Staatscommissie den heer D W Stork Maar op een gewichtig punt zat hierby moeten worden gelet VpQr reeds min of meer bejaarde werklieden ta op deze wijze geen voldoend pensioen te verkrygeo z n Yoor dazen b w ze van overgangsmaatregel een bgdrage van Staatwege te verleeneu verdient o i zeer ernstige overweging Zaterdagavond brandde de kapitale boorenplaats gelegen aan de Groote Hloot in de Zype en bewoond door deu heer A Kroon tot den grond af Alleen eenige landbouw werktuigen werden gered Nog belangr ker was de brand die Zondag de weeshaisplaats met het daaraan belendende algemeen weeshuis mede gelegen aan de Groote oot in de Zgpe ia asch legde Sleohts enkele orwerpen van historische waarde benevens de monumentale poort bleven gespaard Het weeshuis dagteekende van 1628 De gebouwen en de landerijen groot ruim 35 hectare werden by testament van mr Quiryn van Str en burgemeester van Amsterdam en iQae echi enoote vrouwe Cornelia van Raimbeeck dd 5 April 1697 geschonken aan het polderbestnur van de Zjjpe op voorwaarde dat zy altoos zoude zyn ten voordeele van het weesbnis en twee hoofdingelanden zitting zouden hebben in het b stuur By beide branden was alles verzekerd Hooibroei wordt als oorzaak genoemd lOad Holl Nieuat c scbryft Kaer men al de werelt doet geboren sal onse Stadt ese weeck de hooghe eer te beurte vallen van eene blyde Inkomste van H M Koninghin Wilhelmina ende H M de Koningbinne Regente der Nederlanden En hoewel daor af noch geene officieele tydinghe gekoomon is ao heeft toch ons loSelyck Stads Bestunr op alles gevat reeds maetregeleu genomen so dat so deze heughlycke tydiagh waerheydt moght blycken de goede orde by sulck hoogb besoek geen ooghenblick sal verlooren gaen 8o blyft de Dortse Poorte daer door HH die tijne gentlemen baar bekoord verleid en verlaten had dat zij bare schande niet langer verbergen kon en daarin dan dood socbt waar hy te vinden was Ken paar uur later word mijn Esther dood uit de NorthRiver opgehaald Izak veegde met den rug zijner breede hand zgne tranen weg ffNa dien tgd vervolgde hg wkreeg ik zenuwkoortsen en werd ik naar het gasthuis gebracht waar ik bet heel goed had en vreemden osman mgn zusterszoon die bg ons woont in bun huis op Toen ik als gezond ontslagen werd was mijne znak verloopen mgn waren gereohtel k verkocht om do loopende rekeningen te dekken en mgn winkel in andore banden Ik vond zoo goed ala niets terng de man vau Alabama bad mij alles onlaomen mgn vermogen mijn zaak en mgn eenig kind O Mr Helmstedt kunt u ja voorstelleé wat ik gevoelde toen ik voor bet leege huis stond Dan begrijpt u dat ik een duren eed zwoor heel Amerika door te trokken tot ik dien adder den kop vermorseld zou hebben Maar de zorg voor hot dagelgksoh brood leerde mg heel gauw wat ik eerst doe moest ging de marskramer na eeo blik op den slapenden JElUot wat zachter voort het was toen de tijd dat do groote New Yorksche huizen kolosale somman bij de Zuidelgko staten e kort kwamen waardoor zij genoodzaakt werden eene controle over de plantages en oadernemingen in die staten in te stellon Ën toen ik bg mijne voormalige bandelsvrienden rondging welke kansen ik nog bad om in mijn levensonderhond te voorzien kreeg ik de opdraoht waarmee de Heere God mg een middel in de hand scheen te geven om bet slag van mensoben die mij MM sallen in koomen geslootea tot na afloop der Plegbtigheyd Passen van wat aert ook syn voor dien dagh van geen waerde doch sullen afzonderlycke Caerten met uoodigiugh ten Feest gesouden werden oock aen maeckers van Nieumaeren Oock sullen enokele Passen verkoght worden voor een galden de pas dogh sleghts so laugh het Stadta Bestuur sulx goet vint te doen De Stadt sal voor dese geleegentbeydt verdeelt syn in ses wyckeu en sal een yeghelyck sig niet anders moghen ophouden dan in de wyck dewelcke op zyn Pas staet vermeit lo hy ergeus anders wert aengetroffen sal hy terstont werden uyt gelydt Op een aen gegeeven tydt door de Regeeringhe vast te stellen wort ook de Nimmeegse Poorte geslooten In geen gheval ia het getolereert met de Muite van Hll MM mee te loopen ot oock maer van syn plaets te gaen Bewoondera en kneghts sulleti sig in hunne huyzen op houden hun dagelyx werck doende Ea hoopen wy dat een yeder hem aal dragbeu als een goed ende ordelyck Poorter van Oad Uollaut betamelyok i8 Zaterdagavond ia door de politie te Dordrecht aangehouden J A v D oud 24 jaren geboren te Rotterdam die deu 30 Maart 1893 als hoornblazer by het reg gren en jagers was gedeserteerd De man had zich na zgne desertie opgehouden te Antwerpen en Boubaix en als behanger iu zgn onderhoud voorzien Alleen bet verlangen naar zyne ouders die ta Ilotterdam wonen had hem weder naar het vaderland gedreven en het plan rgpte by hem zich weder by zyn korps aan te melden Ongelukkig ontbraken hem de noodige middelen om zyne reis voort te zetten en vervoegde hy zich daartoe bgétfe politie hetgeen zyne aanhouding tengevolge had Ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld is hy vervolgens naar s Gravenhage overgebracht D C Te Schiedam waren zond avond laat op de Koemarkt en in de Tuinlaan een aantal polderwerkers onderling vechtende en twistende zoodat zg van tydtot tgd over de straat rolden Doordien zg niet naar de raad van de politie wilden luisteren werd tot arrestatie van ecu der belhamels overgegaan om echter van dezen meester te biyveu moest zij van de sabels gebruik maken waardoor een der verzetplegers aan het hoofd werd verwond en mede ingerekend De geneesheer Rutsby verbond den vorwonde ongelukkig gemaakt badden door een streng toezioht te straffan Bg gelegenheid vernam ik dat de man die mg bet laatste ontnomen bad ziek vaak iu NowYork ophield dooli ik bad voorloopig mijn moordplannen tegen hem opgegeven ik wilde mgne liaudon rein houden van zijn bloed eu bom in zijn uigou strikken taten vaatloopen En dia man Sir was nu Mr Baker vaa Alabama Ik heb lang lang gewacht en bem nooit uit bet oog verloren nu oans outmootta ik hem in New York dan weer buiten Overal zag hij over mg heen alsof bij mij nooit gekend had Kindelijk vond ik hem op miju kwartaals inspeotierois hier in onze atreak terwjjl da voornaamste familie s met hem verkeerden alsof bg de netste gentleman van heel New York ware Nu zuUan wg afrakenen dacht ik en bloaf De oudo marskramer verkoert mat de knecht zoowel als met de beer en zaken die iu de partors diap geheim gohouden worden kan man soms in keuken en stal vernamen Daar kreeg ik dan ook mgn meeste berichten omtrent Baker en zgn doen eo laten Ik spionneerde maar kou niets tegen dion sluweii schurk beginnen voordat ik zgn naam onder Hlliots zwarten boorde noemen Toen voelde ik mijn tijd komou nacht en dag heb ik hem gevolgd en bespied nv of nooit zou ik den strik om zgn hals toebalon En Sir nu ia toch alles vergeefs geweaat weg is de man en hg zal wel nooit weer in Alabama terugi komen en de sobanda van mgn kind blgft ongewroken De marskramer zweeg eu staarde somber in de vlammen JTorit 9 nol fit