Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1895

12 22 1 24 i S2 8 44 4 0 6 24 7 11 7 2 8 82 8 43 8 1 7 11 13 12 2 ff ff 4 7 ff ff 7 6 ff ff ff 10 04 2 t f ff ff 04 ff ff 8 06 ff ff ff 10 11 12 48 ff ff ff 6 11 ff ff 8 18 ff ff ff 10 18 12 62 1 44 3 0 4 02 10 6 42 7 80 8 12 8 2 03 2 10 10 17 11 80 ItOTTIRSA U 6 0 D D A 61 10 21 11 60 12 20 1 4 2 0 8 10 i 48 4 10 81 6 20 8 06 41 10 81 ff ff 1 6 ff ff ff ff ff 6 80 ff Ifl i K 10 8 ff ff 1 01 ff ff ff ff 6 87 ff ff 10 41 ff ff 1 0 ff ff ff ff ff 6 44 ff 10 11 10 62 12 08 12 40 2 16 8 0 8 1 4 08 4 40 1 6 0 8 2 l M DEN HAA a OODDA Bet Uno te D joo in éé avenne de laQai is wéiterdagnacht geheel afgebrand Manhad geftj on de Timbale d Argentc en de Noces JKi Jeannette en de voontelling wasten twaaMijuor afgeloopen waarna da ortietenzioh ongdyUr een half qar later uit het gebouw vGiiff derden Nanweijka was de laatsteman ott Aet casino of het gaheele gebouwstond inAraod De vlammen sloegen do4 den i vrg Mirken wind tot aan bet station au weemafl ï noe9t men een b n van brand aanhet statiöii bluBsc eo terwyl een bonten loodsvernield mede aai casino in de volge ua da isti buis vai sedert h beaobadigdf len onj ir byt ydf Directe SpoorwegverWndlDgen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaogevaDgeo 1 Mei TUd van Greeowlcli a 2i 10 7 26 7 47 7 46 i ÓI 8 18 aOVDA DEN BA AC Hage 6 48 7 107 48 8 80 18 48 10 1411 86 ll Kl St 1 44 2 68 MS 4 16 6 17 6 11 7 S8 t S8 Toorb 6 64 ff ff ff ff ff 10 10 ff ff 1 44 ff ff 6 17 ff Z Zegir6 08 ff ff ff ff ff 10 86 1 8 ff 6 13 ZeT M 6 19 ff ff ff ff ff 10 46 1 0 ff ff 6 41 10 01 Gouda 6 80 7 0 8 18 9 6610 1610 7 11 06 11 461 10 8 14 8 18 4 18 4 48 6 47 6 63 8 88 10 12 Stopt te Bleiivjjk Kraiaweg en Nootdorp Leidachandam VtitCa T 6 o D D A Utraokt 6 88 7 0 10 11 84 12 0 8 10 614 43 86 7 0 8 09 07 10 14 Woerden 6 68 8 11 10 18 11 1 4 18 6 8 r 9 1 10 4 üudewater 7 07 8 19 10 81 ff 4 14 ff ff 9 86 Gouda 7 10 8 82 84 10 44 12 07 1 12 3 41 4 87 10 7 0 8 2 8 41 4 11 10 All8TElDAM a0VDA lauterdauWp O l K 11 1 40 1 6 8 8 10 emida TJS 4 1 44 UJ M 7 48 8 4 11 10 Gouda 7 ll 8 8S 9 09 9 8710 20 10 60 12 12 12 26 1 27 3 86 3 47 4 46 27 7 14 7 49 8 1 8 4 4 11 16 Zev M 7 42 8 47 ff 11 02 18 37 4 67 ff 8 01 ff 10 06 Z Zegw 7 B3 11 66 11 18 12 46 ff 08 i 8 12 ff 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 87 ff 12 68 6 80 ff 8 86 ff 10 17 tHtgo 8 12 9 13 9 87 10 07 10 48 1 8112 4 1 081 7 4 06 4 17 2 67 7 44 8 81 22 10 82 11 46 GOUDA DTBICHT OouiU 6 36 6 40 7 56 8 09 8 81 9 06 10 1 11 12 48 8 28 8 17 4 18 4 47 6 7 8 66 8 81 10 16 Oude 6 60 6 64 ff ff 11 14 2 37 ff ff ff ff 7 10 ff 10 2 Woerden 6 69 7 08 8 12 11 21 1 46 3 84 ff 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 Utreohl 6 18 7 38 8 28 8 41 9 9 37 10 61 11 46 1 20 8 08 3 0 4 48 6 1 6 36 7 46 64 11 6 O U U A A USTERDAH Gouda 40 8 21 10 01 11 12 10 8 81 4 7 8 66 10 19 10 0 11 4 Gistermorgen 7i nur wilde zekere L Gortlgn woneode aan den Rotterdamscbendiik aan dioD dyk op een Toorbyr dendeo giatwagea springen doch bad tfet ongeluk te vallen ea een der wielen over een been te krijgen coodat by naar baia moest worden gebracbteo onder geneeskandige bebandeling gesteld worden Een bewoner van dien zelfde dyk trof ook dat lot Zaterdagarood toen hy zicb op die manier naar e Rotterdamscbe kermis wilde begeven Men meldt nit Amsterdam Xadat wy op bet teDtoonstellingsterreio tot nu elke week ootbaald werden op runrwerk ran den Engelschen pyrotechnious Paina werd gisterarond het eerste vnarwerk in den nitgeüChreven wedstr d van vuurwerkmakers afgestoken Het was van de firma Merkelbaoh Co albier Hoewel het bealiasend oordeel in deze gaarne aan de jary van deskundigen op pyrotechniacb gebied wordt overgelaten m wel aWast worden geconstateerd dat met name de groote stukken een wielryder een mailstroomer de facade van het tentoODsteUingsgebouw zeer fraai waren Te roemen rieten de meer verzorgde teekecing dan wy bg Hollandsche voorwerken gewoon zijn en de mooie kleurnaancen Op bet stuk der techniek bet berekenen van den dour der onderdeelen van de grootere stukkeui werd de volkomenheid echter nog niet bereikt Zoo was de velocipede reeds in rook opgegaan terwyl de r der zelf nog altoos zat te trappen zwevend in de ruimte Ook bij de vaurpglen was niet alles in den haak er mitlnkteu er nog al eenige Het biykt dat bet byzondere van de Engelscbe Tuorwerken voor onze vakmannen niet verloren is gegaan In m er dan één op£icbt £ had Merkelbaoh met het voorbeeld van Pains zyn voordeel gedaan De omstandigheden waren niet zeer gonstig tengevolge der windriofating of liever der totale windstilte bleef de smook te lang hangen om bet vuurwerk in al zyn scbitteripg te doen uitkomen Zaterdi is te s Hertogenbosch door de marechaussee binnengebracht een gevasrlyk sujet zekere J K die zich ïu den morgea van dien dag omstreeks half twaalf bad soboldig gemaakt aan diefstal van geld ait een offerblok in de R K kerk te Hoimalen aanwezig Ken ingezetene dier plaats zag omstreeks dien tyd een persoon in de nabyneid der kerk Aanhoudend keek hy naar alle kanten om waardoor hy argwaan wekte De inwoner van Eosmalen stelde zicb by den ingang der kerk op toen de man bet geboow was binnengetreden Weldra zi by hem bezig met bet lichten van het offerblok door middel van eeu stokje waaraan zooals later bleek lym was Toen de dief de kerk verlaten had en in de richting naar den Bosch bet dorp verliet waarschowde de getuige eenige ingezetenen Gezamelgk zette men den dief na tot dat men hem in arrest kon nemen Men bracht hem oaar den burgemeester Later op den dag werd hy door da marechaussee overgenomen en naar Den Bosch vervoerd Het gestolen bedrag is p m 40 cent Aan een by hem in beslag geoomen dubbeltje werd nog lijm gecoofitateerd De kerel ia sedert eea goed half jaar uit de gevangenis ontilageu waar hy twee jaar bad doorgebracht wegens eenzelfde misdryf gepleegd in een der kerken te s Hertogenboacb Aangaande bet spoorwegongelok te Gent worden nog de volgende byzonderheden gemeld De poBsagierstrein van 7 uur s avonds moest bij bet station Landegem op een zyapoor overgaBo om een exprestrein te laten passeeren Toer deïe voorby was begaf de passagierstrein zich langzaam op het goede spoor terwy er juiRt wit hevig onweer losbarstte Nog had de trcm bet tweede spoor niet verlaten toen de i ned eren trein van Ostende in vollen vaart kvi aiii aansnellen en tegen den laatsten wagen 7 211 7 82 7 38 7 4S 7 t5 8 40 lAl 8 14 D Ol 9 10 02 8 1S t il g 2B 6 36 rouda Uoordreoht Nifluwerkerk Cnpallo HoUerdam 1 üotterilam B Capolle S IO Vieuworkerk 6 19 Uoordrecbt 6 26 Aaatardaai Wd 7 6 10 Jouda B 82 van den paasagieratrein aanreed De muhioitt half verblind door de felle bliksemstralen bad de signalen niet gezien Er volgde een geweldige schok de laatste wagen Werd totaal verbryzeld de locomotief van den goedereotreiu oit de rails geworpen De machinist werd direct gedood evenals de boofdcoodoctenr die in den achtersten wagen zat een coodocteor werd zwaar gewond maar de reiaïgers kwamen er met lichte knenzingeo af Een der reizigers de zoon van den senator Van Kerchove had het ongeluk zien aankomen en was b tyds uit den trein gesprongen De ramp con niet te overzien zyn geweest indien bet ongeluk een halve minuut eerder ware gebeurd toen bet grootste gedeelte van den passagierstrein nog niet op het andere spoor was overgegaan Het ongeval veroorzaakte aanmerkelgke stremming in den dienst Gisteren voormiddi heeft te Berlin deplechtige eerstevsteenlegging voor het nationaalgedenkteeken van Keizer Wilhelm I plaatsgehad De Keizer tas de oorkonde voor waarin by gewaagde van de geestdrift waarmede het volk ia opgestaan on et leiding van zyn grootvader die aan de Ünitsche stammen de vurig verlangde eenheid heeft wedergegeiren Da tot alle offers bereide eensgezindheid der Duitl be Vorsten de wyze raad en krachtige steun van Bismarck de volmaakte krygnkunst vai dea genialen Moltke deoni ergelgkelykebek akmheid van de dappere le raau voerders m fr jen Kroonprins aan het hoofd de doodsveracihting en tronw van Von Koon eïx van het gesciroolde volk al deze factoiwo waarborgden het cces Maar ook op de behartiging v n de Wierken des vredea en de krachtdadige be vorder in 2vi n het welzyo der arbeidende klassen waa uWilbelm I tot zyn laatsten ademtocht bedaoiit Na het voorlezen dezer oorkonde n m deKeizer dea hamer ter hand en diféé daiMmedede gebruikelyke slagen onder het uitsprekenvan de woorden Deo gevallenen er gedachtenis den levenden ter erkebningi èenkomen den geslachten ter navolging Ie J i De plechtigheid had een imnal jvekk end vérloop U I lay de I Uit Heerlen wordt aaip de L E geschreven Woensdag namiddag bj achten twee vrouwen een koe by de gebr K jslagers aldaar Eeoe der vrouwen zeide vaaiG roten rath Pruisen te kumen en de koe te gillen verkoopen omdat zy in gelduoot verkarde Voor de som van 30 tihaler plas minus f 60 onder de waarde J werd de koe door voornoemde slagen gekocht Donderdagochtend bleek echter dat de koe te Eygelshoven gestolen was Zy behoorde toe aan den landbouwer 6 Benders aldaar en was te 4 uur Woensdagnamiddag uit een afgesloten weide ontvreemd De dievegge M M B vrouw van den landbouwer K Louis te Grotenrath Pruisen van van Nienwenhagen geboortig was door vele personen gezien toen zy de koe naar Heerlen leidde zoodat de politie spoedig nauwkeurige aanwyzingen kree Na een vol etmaal zoekeos mocht bet dan ook aan twee manschappen onzer brigade gelukken de dievegge aan te houden ten hoize barer moeder te Nienwenhagen Toen de vrouw naar den burgemeester werd gevoerd tot vaatatelling barer identiteit kreeg zy een toeval gevolgd door een hevige bloedspuwing zoodat geestelyke en geneeskundige hulp ingeroepen moest worden Zy werd van de H Sacrementen voorzien on haar toestand is zeer ernstig iVatuurlyk kon zy niet vervoerd worden Zy wordt thans door twee manschappen onzer brigade bewaakt In baar bezit werd bet bedrag der verkoopsom byna geheel teruggevonden 12 0 10 17 10 4 11 01 11 08 11 16 11 24 8 S6 12 18 8 65 4 MI tAt 8 11 11 11 1 Waarscbynlyk staan wy bier voor de door nood gedwongen daad eener arme misdeelde en vervolgde vrouw en is deze treorige daad bet laatste bedryf van een allertresrigst levensdrama De vrouw was dubbel ongelukkig ze was arm en lydend aan een der vreeselgkste kwalen de epylepaie of vallende xiekte En ondanks haar ellendigeo toestand werd zy nog mishandeld door haar man Nu weer Eöu by haar uitgezonden miischien weggejaagd hebben met de opdracht ga geld halen ik moet geld hebben De arme vrouw was reeds vi r dagen van huis om den last van haar man oit te voeren By verschillende personen te Kerkerade en elders tracbta zij geld te leeoen Toen dat nergens wilde gelukken besloot zy door honger gekweld misschien tot den diefstal der koe de eerste daad die haar met den rechter in aanraking zal brengen Was het wonder dat deze arme misdeelde toen de jnstitie de straffende baod op haar ging leggen bezweek onder deze nieuwe foltering Was b wonder dat het arme schepsel na dagen en nachten van uitmergelende angsten onder den blauwen hefnel in de ve dvruchten verscholen te bebbea dooi bracbt van uitputting neerzeeg om missobieo niet meer op t l staan Men vrage zioh dat af eer men iiar l over hflnr oordeelt Men 4 ryft uit Temenaen J Omtrent den aanslag op den bqijgemeeater vin ZaJialag verneemt men het volpude De hijlr De Bokx landboi wèr van beroep waa bismieu en 9 nur w gegaao om naar de vérdanDeidera en het laud tegaan èieu Om 10 uur Hwam y g stroiipielendl thuis bèl loed en doornat i y kon aan ligne natopflyk zeggbuj mi or dèijfe fhmii hernii iden in eu put 0 fauisgenomn bijna niiop een I S e oat b oangevalli n een daarvtgeaoeden en hem doaiworpen t j Zoo giMad en zoo kwaad het gli hij er nittójkropen en atJu hois geitr0L perstonir werd geoeeskjfi dige hulp iogiejfliepen eb verleend door de artsen Hartman vanl ala y Troun van Axel en Sj roitenbi l erneneen die na de wonde aan den e d snede van links naar reicbta en o t eën millimeter dieper had moeten zgn hoofdaderfi naast het st ottenbootd te rakeji verbonden te bobben konden oonstateeren dat geen direct gevaar bestond en de grootst mogelijke ruat in acht moest worden genomen De politie inmiddels verwittigd iteldedkdeItjk een onderzoek io bg alle putten op de omliggende weiden doch kon niets ontdekken van een worsteling alleen waren in een half droge sloQt diepe indrukken te zien alsof daar iemand tegen den kant was geklauterd Het mes dat de burgemeester droeg vrerd op verzoek aan den wachtmeester der mai echaussee van Axel vertoond en bespeurd werd dat aan bet heft en lemmet bloed kleefde terwyl ook sigk aan het lemmet te bespeuren was overigens was bet mea geheel doornat bet werd door den wachtmeester in beslaggenomen De juatitie uit Middelburg is Vrgdagavood Dog gearriveerd en Zaterdag voormiddag weer vertrokken aangaande het resnltaat van haar onderzoek is nieta bekend geworden Naar ik nog vernam moeten te Sas van Gent drie personen zyn aangehouden twee mannen eu een vroow dia evenwel later weer zgn losgelaten Er ligt over het gebeurde een duister waas Men verdiept zich in gissingen wat de oorzaak van den aanslag zoo kounen tyn daar de beer De Bokx algemeen bemind en geacht werd Aan diefatat kan moeielyk gedacht worden Men moet er zich over verbazen dat de aangevallene 74 jaren ood nog zoo kras ia geweest om ondanks bloedverlies oit den pot te kruipen om naar buis te strompelen Ëen merkwaardige diefstal werd onlange op de Kiussiscbe stoomboot Zarizac gepleegd op reis van Konstantioopel naar Smyrna De meeste passagiers werden befltoleu De klachten d r reioigen bg dan kapitein bleven zonder enig gevolg hy weigerde een onderzoek te d oMi Hetzell mebeorda onlange op eue andere stoom bo an Konstan tin opel naar Beyroet Hier waren da dieven eobter zoo genadig den poiaagieri de helft van hun geld te laten bahonden Eeo bekende schilder uit Weenen had in zgn zak 540 francs pe dief nam jaiat 270 francs en liet de andere helft aobter Zga buarman jÉie 830 frs bjj zioh had kwam er preoies vfiUr 415 frs af Obh hier waren de klachten g den kapitein vergeefaoh Maar deze belmde aan het einde der reis eeoe navraag ral het reisgezelschap te richten I Het rnnr ddelde zioh spoedig t bms van den öi naar van bet eer Loos dat Wter bet gebouw les Perrièrei tait en Uat § veracmneherstelplaats van ieru van Qbenot aan lu lioedenmaker Pillion i aiD ver7 èHi d Waa w rdj Ifl j jD paarden die zièjb it looneel b von en kondi w en Va depraibtigli 3 11 jl oi g bleiien deiuécorf umea dej rJUten beneVeqi aM flBnjverl renigegaafl I molÉdt dat II briuid oDtaikan if Uol itt de TMleu da ï ka b wooded T renbetgk hdn logei v daéSto 4aij iq Jde d jit derjliggande a i Ut ihet pLUDo ook leTens i jloKertcIit De hear en r die I het laatat metdenref rlieMn hebbéo echter niy inonisn aa ook de braadWj chta t die na ifloop der oontelling de ronde door het geboui dedeil rerklaren nieta te hebbe i ontdekt wat hetlonhail son hebben knnoeu Tarooriakeo Het theater dat den 29 Fabruari Tan dit jaar ward ingewyd waa vernkard Toor 100 000 doch ongelakkigerwgae wordt de aobade door de Tersekeriogaaom niet gedekt Oedarende de rtizen Tan een JBngelach offi cier kapitein White in Cochin China ga d toenmalige onderkoning aldaar beni een prachtige tggerin ten geachenke 5 üngelacha Toeten lang en 3 roet hoog Nadat Saigon bereikt waa waar men zoo goed ala roor nieta honden kan koopen TOedde hg lijn li reling bgna iederan dag met een Tan deia dieren De bond werd leread in de kooi g eworpeu De tëgerio apaelde dan eenigao tgd met bat dier aienala een kat met een muia doch dan begonnen weldra haar oogen te aobitteren en begon zy met den ataart te alaan dan werd met Ha beet het dier de bala gebroken en een paar minuten later waa er Tan den hond nieta meer te bemerken Dit waren byna zonder nitzondering jonge honden welke zioh in geen enkel opzicht rerweerdan Eena echter toonde een ran deze pnppiaa ioplaata ran zich gelaten aan bet noodlot orer te geren zich vechtloatig en anapie naar dan nena van de tggerin zoo zelfadatdeie bloedde Ioplaata dat de tjjgerin dezen weeratand beatrafte achaen zy het ala een aardig apel te beechoQwen ea toen eindelgk bet dappere kleine hondje moede word plaatate detggerin het tnaaohen hare pootan en weldra higan beiden als oode kameraden te alapen naaat alkander Van dat oogenblik ai waren zg da beite rrien leo en om den jongen hond te Teroorloren ook 11 baiten da Ma te komen werd er een kleine nitgang ingemaakt zoodat de hond Trgheid had te gaan of te blgren Wel maakte deze ran tgd tot tgd Tan die Trgheid gebroik doch alaada keerde bet dier tot zgae hondeoTerslindende rriendin terng Om daze genegenheid Tan de tggerin op de proef te atollen liet kapitein White eena een rreemden hond welke roor haar maaltgd bestemd waa onmiddellgk nadat deze in de kooi waa gebracht er eer nithalen en in plaata daarran de haar boeiende hond in de kooi werpen Toor het zeer hongerige dier Doch rreemd genoeg de Triendachap zegerietde orer den hanger eu hoe dikwgia deze proefneming ook herhaald werd a eda bleef het gerolg hetzelfde Te Hilreralint kwamen Zondag namiddag eauige leden Tan aden Kalk en Steenwerkerabondi uit Amaterdam om de belailgen der metaelaara enz tie beapreken Hen 40 tal hebben zioh aangemeld tot het rormen eener afdeeling De Jje r Wacqoaut broeder Tan den Toorzilterl der Luxembnrache Kamer leefde te £ chzeer jifgeionderd Hg was n beetje een zonderling woonde ondanka zgn 70 jaren geheelzonder dienatbodan en at in een hotel Toenhg daar Vrijdag niet reracbaen werd men ngernat een onderzoek werd ingeateld enmen rood den grgsaard mee verbrgzelde heraanpan in de gang ran zgn buia liggenmet zgne panpluin nog in de band Hg waswaaracbgnlgk oierTallen t en hg s arondi thniakwam Van de po krden r ia gpen apoor ontd kt I De kaaleq waren alle gealotèn eè de slenti le lagen o d ni grom Men heef nog nietToldo4nde knunfi coi teei n of de njoordenaar reel heeft gestolen dan wel doOraohrik aangegrepen il igeTlncht eer hg zijnplan geheel kon TolroerW Da nitbarsting tui de Veanrina dnnrtnog ateMs Toort en beging op een bedenkeiyke wij in herigheid toe te nemen Den gedeelte Tan den provincialen straatweg is raeda rer wo VBE 3Xi A C3 BETEEFPENDE DE dM Gemeente GOUDA 1894 Oaarerbrnik De Tolgende tabellen geren een overzicht Tan b t gaarerbraik sedert den overgang Tan de fabriek in beheer bg de Gsmeente Er waren op 1 Ock 1887 348 rerbr 392 m 31 Dec 366 416 1888i392 444 waarvan 1889 445 503 16 T daggas 1890 488 541 24 1891 546 602 25 1892 587 638 40 1893 650 701 84 1894 728 780 134 Het aantal verbrnikera nam in 1894 toe met 78 tarwgl het getal geplaatste metera rermeerdarde met 79 waarran 29 roor lichtgaa eu 50 ten dienate Tan Terwarmings of bedrgfigia De 79 meters waren beatemd roor 999 lichten en wel 29 meters roor 786 en de 50 Toor 213 lichten Het is dns dnidelgk dat al was de rermeerdering Tan de geplabtste metera roor kook of daggaa reel grootar dan die Toor het liohtgat op het gebied ran verlichting door meer meterlichten aanzienlgket Toornitgang ia gekomen dan men opperrlakkig zon meenen Het gasrerbrnik bedroeg bg particniieren het Rgk en in de Terachillende Gemeentegebouwen behaWe die tot de Gaafabriek beboorende Voor vnl Voor ud doalofoden Te urnen iu Januari 70444 M 6273 M 77717 M Februari 56576 6396 62972 Maart 50938 5934 56872 April 35773 4483 40256 Mei 26192 4790 30982 Juni 21494 4829 26323 Jnli 23009 5016 28025 Augustus 40497 5893 46390 September 45344 a 5894 51238 October 65248 6722 ff 71970 MoTember 75651 7549 83200 December 78938 8930 87868 eze 500104 M 73702 M 663813 M cyfsrs waren over Vo r verliebtUg Toor naare doaleiDtlen Totwl 1S88 8S66H U l 8 eti l i 8Sfi 84H 168 8SIS8 18171 ft 8 oti 7760 18W 44M18 14S8S 4BM81 881 479898 19SU 498818 1888 840188 7 84866 864849 1888 661888 4n 6 898810 1894 080104 78709 668818 net verbruik in de Gemeenta gebonwen bedroeg over 1892 42857 M 1893 40733 1894 43640 De toeneming Tan bet debiet woe dos 38766 M aan licbtgaa en 26537 W aan kookof daggaa te zamen 65303 M of 10 9 pet t n 5 9 pet over 1893 Dat de avance niet aanzienlijk was meent de Direotear roor een groot deel te moeten toeacbrgren aan bet meer en meer io gebruik gekomen gasgloeilicbt In 1894 werden circa 500 Aner branders aangebraobt Bekent men dat zg eeoe besparing geven ran 100 Liter goa per nor en neemt men aan dat er 300 IJcbten I en avond s wintera van 5 tot 11 nur en a zomers van 9 tot 11 nor das gemiddeld 4 oren per arend branden dan komt men toteene besparing van 43800 M Stel verder dat meer liobt ie gebruikt wegens de mindere warmte van het gasgloeilicbt eu het steeds klimmende verlangen naar meere Hebt bg de verbrnikera dan is bet verlies dat door de fabriek tengevolge van de aanwending van dat lioht geleden wordt te berekenen op circa 30000 M of ± 5 pet Beatond het gaagloeiliobt niet de avance zon 15 a 16 pet geweest zyn Het aantal geplaatste metera nam toe met 11 pet dat der meterlichten met 18 6 pot cyfers die voorzeker boog te noemen zijn De goede qnaliteit van bet gas gevoegd bg den imatigen prga heeft ongetwijfeld tot den voornit ng bygedragen Met betrekking tot bet gaagloeilicht in het algemeen beeft de Directenr ia zyo rapport nog de volgende beachouwing medegedeeld Id de meeste gevallen geeft het gasgloeilicbt geene bezaiqigiog omdat de verbruiker toegeeft aan zybe begeerte naar meer licht eu de prijzen der zoo breekbare kdosjea boog zyn Hierin zal echter zeker apomig verandermg komen Te Londen by voorbeeld is de prya der kouajea f 0 75 per atuk voor de conanmenten De prys vanden eenvoudige brander zonder aanateek vlam enz was in 1894 gemiddeld f 7 50 Te Gouda werden geplaatst circa 500 stuks dos voor f 3750 aan kousjes mag men m de practyk wel op 4 atuks per pit en per jaar rekenen tegen f 1 25 bet etuk dus f 2500 terwyl de meerdere kosten aan lampeglaxen per pit 2 meer per jaar a f 0 25 f 250 zullen hebben bedragen Waaneer men nu aan de nit geel kopervervaardigde branders een levenadnor van vyfjaren toekent dan kosten de 500 Goudschebranders per jaar zonder rente f 3750 5 = f 750 de 2000 kouajea a f 1 25 2500 dal000extralampeglazen f0 25 250 Totaal f 3500 Hiermede is eene besparing verkregen van 30000 M gaa k 7 ets = f 2100 De 500 Aner licbten hebben dus f 1400 of 2 80 per pit meere gekost dan onder de vroegere omatandigbedeii Men beeft dna wel gaa doch geen geld beapaard De Aaer lichten hebben aU middel tot bezuiniging geen dienat gedaan zy hebben echter wet voldaan aan de by bet publiek steeds klimmende behoefte aau meer licht Dat de vooruitgang der fabriek er niet onder geleden beeft bewyzen de booge cyfers van de toeneming van debiet Wordt vervolgd Bnitenlaodsch Overzicht In bet Sngelsche Hoogerbnia heeft lord Lansdowne minister van oorlog bekend gemaakt dat generaal lord Wolseley deu hertog van Cambridge als opperbevelhebber ran het leger zal opvolgen De hertog legt zyn ambt den In November neer In bet Lagerhuis stelde Balfoar voor den beecbibbaren tgd in deze zittmg geheel te besteden aan voordrachten van de regeering Het werd aangenomen met 248 tegen 100 atemmeo Bij de beraadslaging in het Lagerhuis over bet adres van antwoord op de troonrede stelde Price lib een amendement roor waarin voor deze zitting gevraagd werd maatregelen te nemen om den in nood rerkeereuden landbouw te belpen Het amendement werd met 236 togen 105 stemo n verworpen Pickeragill lib atelde een amendement voor waarin bet betrenrd werd dat de regeering niet haar voornemen bad te kennen gegeven om te voorzien in de sleobte gerolgen van de werklooaheid Dit voorstel werd met 231 tegen 77 stemmen verworpen en het adres met 217 tegen 63 stemmen aangenomen Eeiser Frans Jozef vierde Zondag zgn 65aten verjaardag Zoowel in Oostenrijk als in Hongarge is de verjaardag des keizers met algemeene belangstelling herdacht En geen wonder want de beide staten der OoBtenrgk Hongaaracbe monarchie zgn veel verplicht aan dezen rorat die in 1848 als de eerste constitntioneele keizer io Ooetenrgk Hongarge de regeering aanvaardde De Wiener Abendpostc wydt een hoofdartikel aan den verjaardag des keizere waarin hulde wordt gebraoht aan de groote verdieniten welke Frans Jozef zich jegena Oostenrgk Hongarge heeft verworven In denoeltden geeat laten ook de andere toongerende bladen zoowel in Oostenrijk als in Hongarge zich uit Ook de Duitscbe keizer toonde zgne belang steilmg bg den verjaardag van zgu bondgenoot Keizer Wilhelm gaf een feestmaal teu hove waarbg bg een dronk uitbracht op het welzyn van den Oosteorgkachen votat De Oostenrgksche gezant te Berlyn baron SzÖgeuyi die met de overige leden der legatie bet diner fagwoonde beantwoordde dezen toast In langen tgd veroameu wij niets bgzonders over den strgd in Hongarge tegen de kerkeIgk politieke wetten Byna kon meu zicb met de hoop vleien dat de ooverzoenlijke t eostanders nn ten minste enkele der wetten o a die op het verplicht bargerlgk buwelgk een fait accomphc zgu bun verzet hadden opgegeven IJdele hoop Deze kalmte achgnt slechts de stilte voor den storm te zgu geweest Tbans wordt nit Budapest gemeld dat een formeele oorlogaverklaring der clerioalen aau de regeeriuK het licbt zal zien Tegen bet eind van September onmiddellgk voor bet in werking treden der wetten zal van de kansels een gem eenschap pel yke herderlijke brief worden afgelezen die zgn ootataan vindt in instructies door den vorst pnmaat aan de geestelykbeid gegeven In hoofdzaak komt het bevel hierop neer dat degeeo die een burgerlyk howelgk aluit iugeval er tegen een kerkelijk howelgk kaurooieke bezwaren bestaan io den ban wordt gedaan met al de daaraan verbonden gevolgen Het episcopaat moet tegen de goddeloozee wetten zonder wankeleu blijven proteateeren en de getoovigen opwekken tot een conatitutiooeele campagne ten einde de afachaffiog der wetten te verkrygen Ëau weldoende tegenstelling met de onverdraagzaamheid van bet overige epiacopaat vormt ia den stryd voor of tegen dekerkelgkpolitieke wetten io Hongarije een berderlyk schryven van deo aartsbisschop van Erlau w ena de liefdergkheid eu vredelievendheid welke er aan ten grondslag ligt In tegenatelling met het meerendeel zgner geestelyke broeders verklaart mgr Samassa dat er m bet burgerlgk buwelyk niets is dat strgdt met de leer der Koomnch katholieke kerk Aan de hand van paosetgke besluiten en resoluties van conciliëu toont hg aan dat de burgerlyko voltrekking van het buwelyk vóór de kerkelgka volgeus de leer van de Roomache kerk geoorloofd is Ten slotte geeft de aart tbisschop van Ërlau toe dat de geestelgken voorzeker aan kerkelijke mficbt schade zullen Igden maar zg moeten trachten voegt hg er bg dat nadeel uit te wissohen en door liefde onberispeijjkeo levenswandel en onbaatzuchtige vaderlandsliefde bun gemeentenaren tot zioh trekken Ooooodig te rerzekereu dat vso dit schryven met groote waardeeriug in liberale kringeo wordt kennis genomen maar dat het eveu groote verontwaardiging wekt by de fanatieke bestrgdera der kerkelyk politieke wetten die niet aarzelen te zeggen dat de aartsbisschop aan zinsrerbyat ring Igdt President Fanre is na den Miuiaterraajd te hebbeu b gewoond weer naar Bavie vertrok ken waar hy tot 5 September blijven zal In deo Miuisterraad werd besloten tot opzegging van het haudelatractiat tusschen Fraukrgk en Italië betreffende Tunis Tevens weet de Agence Havasc oog te vertnlleo dat de Regeeriog ook van plan is de tractateo op ie zeggen door Tunis met Eugeland en Ooatenrgk Hongarge gealoteu waarbg aan deze Stateo de reebten der meest begonatigde natie worden toegestaan Heden zal de heer Faure eeu bezoek brengen aan bet noorder eakader daf gisteren tar reede van Havre is aangekomen De heer Francois Deloncle heeft voor zyn kiezers te St Andries Ies Alpea een redevoering geboadeu waarin hg een a iutal onderwerpen uit de buitenlandsche politiek aanroerde Sprekende over bet gerucht dat Engeland zich zou willen oanaluiten bij het Drievoudig Yerbond zeide de heer Delonele dat Ëogetaod reeda sedert 1884 de bondgenoot is geweeat van Italië eu bet dna met te verwonderen ia dat Engeland ingeval van een oorlog zicb bg bet Drievoudig Verbond zou aanaluiton Dit zou trouwens ook geen byzondere satisfactie aan Duitbehlaud geven want bet ia bekend genoeg dat Engeland altyd party trekken tegen Frankryk c Spr was verder van meeoing dat Fraokrgk moet blgven aandringen op de ontruiming van Egypte door den Engelschen en zoo het dit niet deed zgn aanzien zou verhezen Men zou gaan meenen dat de Kepubtiek ook in de toekomstige Marokkoquaostie eu de Siamee8cbe quaeatie evenzoo zon optredeo Aaogaande de Abyssinisehe qnaestie zeide de het r Deloocle dat wat de beer Criapi ook moge zeggen hy wel degelyk voornemens is io November een terke expeditie nit te zenden die aanleiding kan geven tot de grootste verwikkelingen eu Italië ten minste 200 000 000 lire zon kosten Deze millioeneo zou de Italiaauscbe premier door bemiddeling van Londeusche bankiera te Parijs willen opnemen Spr bad er niet tegen dat men de Koaien aan geld hielp voor honne spoorwegen die dienen konden om in bet Oosten de poaitie tegenover Engeland en Duitachland sterker te maken maar dat men Italië zon voorzien van de noodige gelden om een rorat te beatryden wiens onafhankeiykbeid erkend is door Frankryk en Rusland en een staat waarran de instandboodiug noodig is voor het evenwicht in Afrika zou weerzinwekkend zgn Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn alotkoan 96 101 i i Vi 8 V 88V4 84 841 81 S67 S6 84 ♦ I Vl 8V 97 1061 61V 90V V 28 113 92 44 100 66 688 610 jOI 697 loov S04 lanv 76 loiv 100 146 98 98 38 109 90 197 189 106 61 64 64V 164 1551 99 ft 68Vi 82Vi 103 lOS 98 104 lOfi 148 134 1 104 69 BO s 102 877 8V 109V io v 87 113 IO6V1 39 64 64 lf 220 194 109 109 103 108 1217 121 128 167 8 111 37 112 19 AUGUSTUS i SDiaLAND Gert Ned W S SV dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNOAB Obl Goudl 1881 88 4 taue Insohryviag 1862 Sl fi OoBTKNu Obl m papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoaTVOAL Oblig met coupon S dito ticket 3 B U8LAND Ubl Btanenl 1894 4 diloGeooni 1880 4 ditobljEothi lSBg 4 ditobüHopel8S990 4 dito in goud lees 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Ferpet lohuld 1881 4 TuBKiiJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeiiing serie DGeo leening serie 0 ZoiDAra Rxp v obl 1898 5 Mbxioo Obl Buit Soh 1890 6 Vbnkzitela Obl 4 onbep 1881 AusTBBDAH Obligatien 1896 8 BoTTBBDAH Sted leeo 1894 8 Nbd N Afr Handelsv aaed Araadsb Tab Mjj Certificaten DuiiAfaatsohappy dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand b Gr Hypotbeekb psudbr 3 t N ederlandBche bank aand N ed Haodelmaatsoh dito N W Pao Hyp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr 3Vi Utr Hypotbeekb dito SVj OoBTBNB Oott Hong bank aand EosL Hypotheekbank pandb 4 l Ahkbika Squit hymtb pandb 6 Maxw L G Fr Lien cert 6 rJiD Holl IJ Spoorw My aand My tot Expl V St Spv aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Amk Spm aand 0 dito dito ditoa89I dito 6 ITALIBSpoorwl 1887 8 A Eobl S Zuid Ital Spwmy A H obl 8 PoLBN Wanobau Weenen aand 4 RusL Gr RuBs Spv Mij obt i Baltische dito aand Fastova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 ICank Ch Asow Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHKKiKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Ohio k North W pT G v aand dito dito Win St Feter obl 7 Benver Rio Gr 9pni eert v a Illinois Oentral obl in goud 4 Louiiv NaahvüleCert v aand Mexico N Spw Mig lehyp o 6 MiBa KanBa8 v 4 pot pref aand N Ybrk OnUrio Wüst and dito Peans Ohio oblig S Oregon Calif Ie hvp in goud 6 3t Paul Minn it Mamt obl 7 Un Pao Hoofdlijn obliff fi dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can Soutli iih v asnd Vbn C Ballff k Na W d c O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand Nao Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 3 Belhie Stad Antworpenl887 3 Stad Brusaol 1880 2 s IIONO Theiss BeguUr Gesüllsch 4 OosTBNii Staatsleening 1800 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1808 ÜBD Ver Bez Hyp Bpobl eert Burgerljljken Stand GBBOKEN 17 Aug Dirkje Adriana ouders G Peek en J Meyer Alida Maria ouders B J A Cramer en M Middelneerd IJda Catbarina ouders W Sliedrecht enC Jansen Cornelia Adriana ouders L vanEgk en 8 Teggeman Maria Neeltje Johanna ouders O van Leeuwen en B Prnyt 18 Jobannia ondera J Moogeokind enC van deu Eng Johan PhiJip ouders A van der Draai en J M A ret Pieter ouders P den Hertog en C Oarati 19 Nicolaas ouders A Fuioateeo en G van derPool OVERLEDEN 19 Aug M C van Kleef buiavr van J Blokland 23 j