Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1895

No 6T4S Donderdag 33 Augustus J805 34ste Jaargang fioiMiË contifr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruinlite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Leest verder de moer uitgebreidheid op deaanplakbiljetten nu de inlichtingen op de ge bruiksaanwyzing ADVERTENTlfiN Voor de vele bewyzen van deelnemiug betoond bö het orerlydea ingiier Broeder den Heer ö A D J GABRY betuig ondergeteekeude haren innigen dank i Wed D H LÜNENBüflG j GiBRÏ Q L Scliim van dor Loeff Werktuigkundig Ingenieur Goawe 175 Gouda ijnnninnnn i nTiir7i i EN Berelï eziin g ejri COÜPEÜR hoofdzakeljk voor CONFECTIEWERK gewaaga in een der HEEBËNELEEèhNO MAGAZUNEN in üirecU om 1 SEPTfiilBER in dienst te treden Malaria naar bekwaamheid hooger toch minstens ƒ 20 per week Bekwame Grootwerkers welke tevens Goupenr zyn en duB naar Maat ook kannen snijden genieten de voorketir Urieren met opgave van leeftyd en voor wie of by wie werkzaam onder letter S aaa den Boekhandel Wed J R van ROSSÜM ü inchi FIIVAI E j UITV ERRO Ot Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwe voorraad van goederen te kun nen beginnen zullen wy den geheelen voorraad ZOMEHGOEDEREN gedtirende den UIXVEBKOOP tot Spotprijzen OPIlUIMEi Wisbrun Liffmann 6000 8tuks uit de falliete massa eoiier der eerste buitenlandsche ïsbriekeii over Mabkt 136 1 genomene zoogfenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den Bpotpnjs van ff 2 75 j per stuk worden uitverkoclit Deze dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm ats eenpels ca 140X190 cm groot dus JipI gfiheela paard bedekkend met wol opgc naaid en 3 breede streepen l voorts een kleine parti witte woIleneSlaap Dekens Kroot HOXlW tm wc Ki ns e M kleine slechtB door vaklui benioi Itbare fimten in het weefsel aangeboden ad fl 3 50 per stuk Kosten anders het dubbele a DuldelfjlE KeacfareTPii liLStelIlngnn worden ïoo lang lie voorraad atreki te pii loezunilfim lan htjt bedrajir of onder iciribouia p ou pt uit revcerd B Hnvwlte MaastPloht Gjoous Staat 31 WESTLANDSCHE HYPOraEEKBAM gevestigd te a Gravenhage verstrekt Gelden op Jfe BMypotheek en verkoopt Faudbrieveu van 1000 500 100 011 50 Inlichtingen ten kantor derBank en by de Hoeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND De Directie j j ERPER8 ROIJAARDS Gouda Saelparadruk van A Reinkuan b 2öoK TANDARTS E CASSÜTO ia van TBiJD G Jö tot en met WOJBNSDAO UI AUGUSTUS AFWEZIG WIJNHAOTEL VAN ALPHE LEDËBOËR TJB SOXTEBDAIU Depot A NOETIER Qouwe C 34 35 FEANSCÏÏE STOOMYEEVERIJ BN Cheiuiscbe Wasscberij ViM II OPPË ilEI§ ER 19 Kruiiikade Sotterdam Gebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Ëiipeciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels voeren bont enz Gordfjnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid on volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te atoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoflFers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka daizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Mt azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedn i ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NIGHTCAP Vorkryiïbaar bij M NB PEETER8 Jz Als bewys van eclithüul is cHchet en kurk steoda voorzien van den naam der Firma P HOPPB ijj Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegea GOEDKOOPEliSGÊTEGENHEID Eiken WOEIVSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondi ng van den Haag Rotterdam Haas Gou Amsterdaoi Weesperpoort en Utrecht NAAR I AAK Prijzen der Speciale itetourbilletten Voor de stations DEN HAAO ROÏTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl ƒ 3 00 2e kl ƒ 2 00 3e kl f I ÖO en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kl ƒ 1 50 3e kl 1 00 De speei le netoqrbiljetfen worden aan de 5 statioDs van uitgifte Teriioclit desgeheelen MAANDIG en des DINSDAGS tol s middags 12 aur voor den dtaropvolgenden WOENSDAG Wtf Zie verder de Aanplak en StroolMlletteii TRERRIi G 190clober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I H Loten Voor 1 10 VERKRIJGBAAR BIJ LBBIÏÏKMS m LANGB TIENDBWEO O 60 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fiibrieitle en uitsluitend gebruik vau fyn en iijnste grondstoffen garandeerei en verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabnl£ iat nauwkeurig beantwoordondo aan den inhoud der resp Ktiketien Da Firma bohaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Dlploma g gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fljn Nou vouB lUoemons uae llcdallln d or premlire ela e es oonBidöratton a votr xMllmit ftibrloatton de Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwerck t fcbrikaat is verkrygbaar bij U H Cuniisours liauketbaktei s enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederlandj Jnlins latt ii ilodt Tctoriawaier Amsterdam Kalverairaat 103 ui f de KcforiaJBron f e Oberlahnstein by£am Tafeldrank Van iet nk yAe i s der federlanden BE K R OOrV D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonstellingf te Amsterdam en die voor Voedingf en Hygfiène te Qenève het TAFELWATER uit de HOLLANDIA BROiV te HAARLEM BINNENLAND GOODA 21 Angustus 1895 Daar het water iu de stadigrachten tengevolge van het maken van den kaaimour aan het Yeerstal niet ververscht kan worden ia door de directie van de WaterleidingMaat chappg b paald dat aan de atsndpypen om niet water kan worden verkregen De 2e lnit M T H de Bronwer van het 4e reg inf wordt 1 September overgeplaatat van Oeift naar Gouda De 2e lnit H Uykstra alhier wordt met 1 Sspt B g gedetacheerd bg de koloniale reserve te Ngmegen Van een schoolfeest bg gelegenheid der verjaardag van B M onze Koningin te Waddingiveen zal dit jaar geen sprake zgn de herdenking zal zich ditmaal bg een prgsnitdealing bepalen De benrzen der llefdadigbeid waaruit het ieeit vorige jaren kwam ichijnen om een of andere oorzaak thans gesloten te big ven Door het op hol slaan der paarden bespannen voor een boerenwagen te Waddingiveen warden de twee oprgdende personen van het rgtnig geslingerd De voerman word ernstig gekneusd een jongen die mee reed kwam met het been onder een der raderen waardoor dit lichaamsdeel gebroken werd Bedankt voor het beroep bg de Ned Herr Kerk te Krimpen a d Lek door di J Bolkestein te Putten o A Veinwe Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Enkhnizen dr H A van der Menlen te Haastrecht De Haagsche aanranding van een meisje door drie koetsiers begint in een ietwat ander daglicht te verschgnen Hot bewuste Evertjo van C ia nl een oude bekende der justitie en reeds vroeger veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens diefatal van een portemonnaie met geld Ook schgnt zg een meiaje te zgn van lichte zeden zg was thans in dienst hg den caronsselhooder V staande op de Markt te Gouda Wat de mishandeling van het meisje betreft deze bigkt niet van dien aard geweest te zgn dat opneming in t Ziekenhuis noodig werd geacht FBVItLETOK U MARSKRAMER Waar het DmUek 47 Ik had oiet gedacht dat u zoOTsel achter dea rag had antwoordde Helmstedt da een poot mBar m n goeie maa je moet je die miirekeniug niet al te erg aantrekken wij leTen als t God blieft langer dan vandaag en nog nooit is een Bpitsboef de galg ontloopen Wie weet hoe je nog eens gewroken wordt 1 De grfjoaard schudde zwjjgend het hoofd en verviel io diep gepeins Een kwartier lang waa het doodstil ia de grocery tot eindelgk de oageijongen met zyne lading hout aankwam en de paarden op bevel zgns meesten onmiddellijk voor de vierwielsfamiliewageo sfiande en spoedig reden onse sUrenjagera naar Oaklea Elliot sliep onderweg luk dacht aan zgne arme Esther Helmstedt aan ËUen es Bick zat met Cesar op de bok te babbelen Toen xij de grens van Oaklea bereikt hadden was Elliot uitgeslapen Hjj stak bet hoofd uit het portier en gaf beral hier atit te houden Na stappen wij uit zei hy ea klimmen het aohterhek over om het terrein nog eens goed op te nemeu Allen tapten uit en de wagaa reed naar RiverhouH terng De werkstakini der sigarenmakers danrt ie Amsterdam nog steeds Toort Ia eene rergadering vao fabrikaoteD Maandag gehoaden ia besloten aan de eischeo van den sigaren maker sbond niet te Toldoen Men meldt uit Oosterhoat van 18 Aug De familie H uit Rotterdam wilde zich per stoomtram van hier naar Breda begeren Ëen der kinderen een jongetje ran ongeveer 12jarigen leeltyd stond met z n sportwagen op het balkon Daar da sportkar niet vaatgebonden was gleed zy er af en de knaap die niet gaarne zijn eigendom miste wilde de kar grijpen met bet noodlottig gOToIg dat hg ran den wegen viel en met de beenen en een hand onder den tram terechtkwam Hy werd vreeaelyk gekwetst eo zal als fay er bet leren afbrengt de genoemde lichaamsdeelen moeten missen Wy iezsn het volgende in het iZeeawsch Dagblad Billijk De onderofficieren en soldaten van het In dische leger die lyden aan de gevolgen van op Lombok bekomen wotHlen of doorgestane ellende en die zyn ingedeeld by de reoonvalescanten compagnie te Zntfen worden aldaar geldelyk veel achtergesteld bij hun collega s van bel NederUndBcbe leger die nimmer enig gevaar doorstonden in dienst voor Vaderland en Koningin Een Indiflcfa onderoffioiar ontvangt slechts 25 cent daags niettegenstaande hy wacht week exercitiën eoz moet medemaken Zyn Hollandsche collega heeft 80 cent daags Met de officieren is het jnist omgekeerd De Indische officier van de reconvalescenten compagnie krygt een belangryke toelage boven het Europeescbe traktement Men vraagt ons daarop te willen wyzen eo te vragen of dat billyk is of dat de koloniale dienstneming zal bevorderen en of dat wel in harmonie is met de hnlde welke gebracht is aan de dappere strydera Zon onze Koningin dat weten vraagt ten slotte de berichtgever In het verslag van de vergadering der Broederschap van candidaat notarissen den 19 dezer te Assen gebonden heeft men kannen lezen dat het hoofdbestanr der Broederschap in ernstige overweging zal nemen een ontwerp regoling op een fonda tot uitkoop van voor hon ambt niet meer geschikte notarisaeo Wyl indertyd omtrent het denkbeeld om dergelyk tonds te stichten is vermeld dat het Scherp om zich heenziande liepen z i nu weer door het kreupelhout tot zij het pad bereikten dat z dien nacht hadden ingeslagen Kort daarop kregen zij het eerste staketsel der plantage in het gezicht vDaar staat het paard nog met hangenden kop riep Dick die de anderen vooruit was fWat zal het arme beest n dorst hebben 1 Neem het mee Diok gebood Elliot en ging door Bg de heining gekomen keek hij scherp in t rond maar bij bespeurde mets verdachts zoodat hg aanstalten maakte om er over te klimmen Maar nauwelgks had bij het hoofd er boven uitgestoken of hg bleef roerloos aan de bovenste lat hangen God almachtig I Daar ligt i Meer kon hij niet uitbrengen maar de toon ran die woorden was zoo rreeselgk dat allen in een paar eprongen over da heining waren En ja daar lag g in het platgetrapte gras de man van Alabama bleek afschuwelgk bebloed en stgf f Baker ja het is Baker dien wg tot Dittos vruchteloos vervolgd hebben riep Elliot tot zich zelf komend ffVermoord op mgn goed dat ia n leelgke geschiedenis vrienden I Mat schitterende oogen beschouwde Izak het Igk van zgn grootaten vgand en vatte hem bg da pols Koud en atqfl zei hg en liet de arm weer vallen ffdie heeft z a loon en ik voor niemendal gemopperd I Maar mijn God hernam KUiot hoe komt de man hierP Zouden wg ons dan zoo vergist hebben Ik meen toch dat er een blanke bg die swarten was toen sg aan lonA iprongeo Zoa hy dan toch on met fgfoote hilariteit door de afdeeling NoordHolland der Broederschap van candi daatnotarissen werd ontvangen en zeker niet op de algemeens vergadering te Assen in behandeling zon komen verzoekt een candidaatno+aris ons op bovenstaand feit nog eena de aandacht te vestigen By een hevige hagelbui welke zich dezer dagen boven Essen ontlastte werd door een winkelier aldaar een hagelsteen opgeraapt ter grootte van een hoenderei Tot grooie varbaziog van den man bevond zich in den hagelsteen een viecbje van een halven viuger lang Als curiositeit en ook om eena verklaring te vernemen van dat zonderlinge ver tchgoBelt werd het vischje opgezonden aan den directeor van den Dierentuin te Munster prof H Laodois Volgens mededeeling van dezen geleerde aan den inzender waa het viscbje een kleine Ciprinns Kollaric een soort van karper en moet het dier door een waterhoos ait den een of anderen vyver ter hoogte van de wolken opgenomen en daar in t hagelys ingevroren zyn Naar wij vernemen zegt de M Cc heeft de justitie inzake het gebeurde teZaamsli meer eo meer de overtaiging gekregen dat er van een misdaad geen sprake ia r is dos iets gebeurd waarvan wy geen melding zouden gemaakt hebben ware aiet onze correspondent evenals de justitie en zoovele anderen op een dwaalspoor gebracht Nu de hobidpersoon in dit treurig drama overleden is zal over de byzonderheden en over de aanleiding tot bet gebeqrde wel aliyd een sluier blylran hangen Heeft Staphorst zyn boertje c Viiobt heeft of liever h d zyn doktere Gedurende eenigen tyd edhter woont de Vachtsche doktere te a Hertpgenbosch alwaar hy een plaatsje heeft veroverd I in de Twaalf Apostelenc eene der vele aldaar bestaande inrichtingen voor bedaagden Wie die Viichtiche doktere is Men vertelt van hem dat hy vele jaren alskoetsier by e n werkelyken dokter diende endoor den omgang met dezen en bet snnflelenin diens boekei zich allengs zeer vertroawdcheeft weten te maken met de behandeling vanverschillende ziekten en kwalen zeker is het dat hy een drukke praktijk heeft en het onbegrensde verti onwen van den minderen man Tegen betaling in welken vorm ook kan menzijn consult niot bekomen hy behandelt ieder een koitelooa Hbl Bchuldig geweest zgn Neen Sir E ntwoordde Izak met k em de man dis daar ligt is de waarachtige roorar zgno schoudeis waren zoo zwaar met zonden beladen dat de Heere God zelf lem f evonnisd heeft toen wij hem nog dachten te vangen De blanke dio u op de boot gezien helt was maar zijn handlanger Die twee haddan af gesproken dat zg te zamen met de negers zouden rlucbten dat hebben mg ne eigen ooren gehoord naar Gods hand heeft den boosdoener neergeveld n mijne Esther en mgne slaohtofFers zijn gewroken 1 Jawel jawel God is overal maar daarmee is de coroner 1 niet tfvraden Wg mogan geen oogenblik verliezen om hel geval op ta helderen Mr Helmstedt blgf u mei Dick de waoht houden bg het Igk tot ik asaiatentiï gehaald heb Alles moet bigven zooals wij het jevonden hebben Ik laat dadelijk don coroner uit Se stad overkomen Volg mg Izak jg zult ala eerstan getuige optraden Hg vertrok door Cesar en den marskramer jevolgd en Helmstedt begon op schildwachtsmaniar bij den verslagenp hean on weer te loopen AI die buitengewone gibeurleniBaen waren elkander in da laatste twaalf ur n met zulk eene duizelingwekkende snelheid opgevolgd dat het hoofd hem begon te malen Het verbaal van den marskramer gonsde nog door zijn brtin eij wanneer hg een blik op het gelaat en de strakke oogen van den dooda wierp aohaen hem dezefi moord het noodwendig slotkapittel van de leventgesohiedenis van dien godvergeten aohurk toe en hij beschouwde hot Igk met weinig meer aandoening dan een moord op doek bg hem lou opgewekt heibeo De Haagsche correspondent van de Asser Ct t zegt zeker te weten dat de Minister van Oor log de uiterste toeschietelykheid betoond heeft aan het syndicaat voor een Nederlandsche gewerenfabriek Eerst had ZExc de voorwaarden gesteld de Tweede Kamer meegedeeld dat de leveiffgstyd zes maanden later zou beginnen indien Nederlandsche aanbiedingen inkwamen ten einde de Nederlanders in staat te stellen zich behoorlyk io te richten Maar het bleek dat zelfs met het aanzienlyk kapitaal dat beschikbaar was gesteld de nieuwe fabriek geen voldoenden omvang zou kannen krygen om het vereischte getal geweren binnen de gestelde termynen te lereren Toen dui feitelyk de zaak was afgesprongen heeft de Minister nogmaals overwogen een termynsverlengiug doch toen ook deze niet door het syndicaat kon worden geaccepteerd verviel de gebeele zaak eu het buitenland zal nu gaan stryken met de winsten Aan de Midd Ct wordt in een brief qH de Hofstad geschreven dat de benoeming van Mr Verkerk Pistoriua tot secretaris generaal aan het Departement van Buitenlandsche Zaken £ 00 geheimzinnig in baar werk is gegaan dat zelfs de aftredende secretaris niet wist wie zyn opvolger zyn zoo en dit eerst veroam toen bet besluit van benoeming geteekeod was De voordracht aan de Uegentes was op zeer ongebruikelyke wgze buiten den secreta riageneraal om opgemaakt op specialen last van Minister Roell door een hoofd ambtenaar by het departement Ook de beide referendarissen die io aanmerking badden kunnen komen voor de plaats van Mr Zilcken vernamen eerst na de benoeming dat de heer Pistorius die zou innemku Een hunner de heer Siccama heeft reeds zyn eervol ontslag verzocht de andere kan om financieelen redenen geen afstand van zyne betrekking doen en zal dus moeten dragen dat hy gepasseerd werd 1 De minister gaat wonderlyk met zyne hoofdambtenaren om en men zegt dat hy zelfs zyne collega s nn en dan behandelt als stondeti deze onder zyne bevelen behalve dein minister Van Houten die zich dit niet laat welgevallen en zelf zich op een hoog standpunt stelt Zoo moet hy vermoedelyk gesteund door referendaris De Stuers hebben bewerkt dat de restauratie van het Binnenhof waaraan sedert jaren werd gewerkt na onlangs plotseling is gestaakt omdat zy niet geschiedde naar den zio van Victor de Stoers De minister van waterstaat wieo alleen die restauratie aangaat heeft aan het bevel van zyn ambt ff k Ben big dat het klaar dag is Sir zei Dick met onvaste stam ik til van dien doodon man en voor geen zak vol dollars zou ik zoo in die glazige oogen kijken als u daar doet I Helmstedt keerde zich veraobrikt om de zwarte zat op een boomstomp met den rug tegen da heining dwars van het lijk af te kijken rWaarom niet Diok F Een Igk kan toch geen kwaad meer doen zei Helmstedt maar toen bg den doode andermaal aanzag overviel hem zalven ook eene huivering want do glazige oogen sohenan hem met denzelfden aomberen blik aan te staren ala toon hij tegen den levenden man den eersten arnstigen strijd gevoerd had Ja ja t is maar n doode man herhaalde Dick big dat hg spreken kon maar ik zou niet graag tegan hem zeggen doe mij eens wat I Ja ja Sir met vermoorde menschen gaat het anders dan mot andere dooien t Helmstedt verviel w er in zgn waohtpos on lift zijn blik vrij in het rond dwalen 0a hemel boren hem was blauw als azuur en het landachap zag ar na het doorgestane onweer vroolijk uit En bij daobt weer aan Ellen met hare vrool jke oogen docli telkens ats hg het Igk passeerde werd zijn oog als door eene magnetiooho kracht naar den doode gotrokken en hardnekkig vervolgde hem de somber dreigende uitdrukking op dat bleeke gezicht Emdelgk draaide hg zich wrevelig om on keek over do heining Goddank daar kwamen eindelgk twee zwarten hem en Diok afiosaen 1 Gereohtelgk Igkaohouwer ff ortU rervo