Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1895

gewaardeerd dat de G G later op zgo tournee doOr Java hem bezocht en hem vro wut hg voor hem doen kon £ Jn Bouth antwoordde Excellentie geef mg concessie om de bron van Oemboelah te exploiteeren die nu haar water onbenut in zee werpt en die ik wil aanwenden om drinkwater aan Soerabaja en ibgliggende plaatsen te leveren f En ten spgï van de vele en ambtelgke bezwaren werd hpm de bron en bet recht van opstal voor d 30 jaren afgestaan Het noodige werkkapitaal heeft hg voor deze onderneming niet kunnen vinden en hij heeft da concesaie voor genngen prga moeten overdoen Doch tot het laatje stelde hg levendig belang in deze onderneming hoewel hg daaruit niet het minste voordeel kon trekken Zgn opgeruimdheid verliet hem niet Enkele dagen voor zgn overleiden en in het volle besef dat zgn dagen geteld waren kon hg door zgn grappen zgn vrienden nog tot lachen dwingen Bg zgn land en stadgenooten zal hg lang in herinnering bigven In de Zondag te Utrecht gehouden algemeene vergadering van den bond van klerken werkzaam bg de registratie en domeinen in Nederland werd besloten uiting te geven aan verBcbillende grieven o a dat de klerk bg de regiatratje over het algemeen vtel te weinig salaris geniet dat hg geen enkel oogenblik zeker ils van zgne beirekking dat bg door ooderdoija in zgne werkkracht verzwakt aan de liefdadigheid is overgegeven enz Blgkens mededeeling van den voorzitter ia van den tegen woord igen Minister vsn Financien den heer Spreoger van Ëyk veel ten gunste der klerken te verwachten Let Oi murweui T S en H R te Dordrecht wareneenigen tgd geëngageerd toen het meisje tot de ontdekking kwam dat het toch niet de rechte Jozef waa die naar haar hand en hart dong waarom zg tot het besluit kwam dat het maar nit moest zgn c Yan dit besluit gaf zg S kennia maar deze nam hiermede geen genoegen on beproefde alia middelen om de liefde van de uitverkorene zgna harten te winnen Steeds tevergeefs echter Toen hem bleek dat bg met leen zacht Igntje niet vorderde besloot bg een paardenmiddel ter hand te nemen en haar door slaan te dwingen hem lief te hebben In een bijeenkomst van het Leger des Heila paste hgj dit middel toe maar het had tot zijn verwondering een geheel verkeerde uitwerking In plaats van hem met liefkooiingen te overladen vlachtto het meisje nic zgne nabjibeid Nog andere middelen had S echter te zgnen dienste Zondagavond bracht hg er weer een in practijjk Hg wachtte sgn aangebedene op en mishandelde haar waarbg hg haar mantel geheel verscheurde Thans heeft het meisje de politie in den arm gen 3meo en deze zal S wel aan het verstand brengen dat hg op deze wgze voortgaande el in de gevangenis maar niet in het huwelgkaschuitje komt hart van zgn oitverkorene te ver Zondag avond heeft men zich tgdens de afwezigheid der bewoners toegang verschaft tOt eene woning aan de Voorstraat te Delft en uit een secretaire welke men heeft opengebroken ontvreenid een gouden dames horloge een gouden ihalsketting twee dito damesringen en een dito medaillon benevens een klein bedrag aan zilvergeld Zondagavond zat de bgna 64jarige Vau Doornik met zgne vrouw eneenige familieleden voor zgn woning achter de Heilige Geest te Amersfoort te praten toen tegen 9 uur een IBjarige korporaal der infanterie die wegens zgn batdadigheden reeds meermalen kennis maakte met de politie het straatje inkwam en een zakqiesje toonend hem toeriep Dat moet or van avond nog in Van Doornik raadde lieni het maar in een stuk brood te steken Du korporaal gint daarop met een cotlefjfa Directe SpoorweevcrblDdlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 AangevangeD 1 Mei TUd vao Greenwicli 1 84 7 62 7 69 8 06 8 18 8 38 8 48 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 18 82 18 89 I 18 86 18 48 18 68 1 44 8 60 KOTTXRDA H 9 O C S A 10 17 18 88 9 40 10 7 47 9 86 7 86 10 86 8 9 61 10 88 10 88 10 89 10 4 10 68 8 18 8 07 DEM HIAO GOUDA OOCDA OEN BAtlG iHage 6 48 7 20 7 48 8 30 0 28 9 4610 1411 3118 161 88 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 6 11 7 68 38 Toorb 6 64 10 80 1 44 6 17 Z Zegw6 08 lull t 10 86 1 68 6 18 9 68 Z ir M 6 19 10 4 8 09 w 6 48 10 02 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 9 6610 1610 67 18 06 18 46 8 80 8 14 8 86 4 13 4 43 6 47 6 63 8 88 10 18 Stopt te fileiswijlc Kruiswflg eo NootdorpLaidwhendam D T B X O B T 6 O D D A 10 11 84 18 60 3 10 8 68 4 43 6 36 7 60 8 09 9 07 10 84 10 88 11 61 4 16 6 68 g 8 88 10 64 10 81 4 84 Sg 9 86 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 41 9 49 11 10 AHSTBBDA M 6 O D D A AlutwduBW 1 10 1 16 9 11 11 8 40 4 81 6 86 8 10 Ooilda 1411 8 04 10J4 18 18 I U 1 80 7 46 8 49 11 10 8 87 10 20 10 80 18 18 12 86 1 87 8 36 3 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 16 4 67 I ir 8 01 10 06 S 08 8 18 10 16 6 80 8 86 10 87 6 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 88 11 46 Cauda 7 au B 36 9 Üoï M 7 48 8 47 11 08 12 37 Z 7 i R v 7 68 S B6 11 18 18 46 Vooril 8 07 9 08 11 87 18 68 H K 8 13 9 13 9 37 10 07 10 48 11 3818 48 1 08 1 67 4 06 4 1 SOUDA DTBZCHlT 6 36 6 40 7 66 8 0 8 81 9 06 10 1 11 18 48 8 SS 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 18 6 60 6 64 11 14 i 37 M 10 89 6 69 7 03 8 18 11 88 b 46 3 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 28 8 28 8 41 9 9 S7 10 61 11 46 1 80 è 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 04 11 e O U U A A HSTEKoku 40 8 81 10 01 11 18 1 0 8 81 4 47 e 66 10 16 t l8 11 11 4 80 11 46 1 4 Mi genoot gehoorzaaind Dat intasschen de verBtandhouding taaachen de Terachillende miniater niet beter wordt door dit baasjs spelao van eakeleü laat zich begrüpea c Dit verhaal zoo teekent de Ked van het Ü D f hierop aan kliokt zeer oawaarachyülyk in zoovar het aao den heer Roëll eeagedragsiyn toeschr ft die met zijne gebeele peraooolgkheid in atryd is Hy is een veel te constitutioneel man om tegenover zgne ambtgenooten andere rechten te doen gelden dan die hem als premier toekomen En wordt trouwens geen enkel feit ten bewyze daarvoor aangevoerd want zoo al de heer van Houten den baas heeft geapeeld over den heer v d Stegden kan de heer Roëll dat toch niet helpen I Ën ook ia de heer Roëll veel te veel man van hoogbeachaafd en veelwillende vormen om met zyne hoofdambtenaren ywonderlykc om te gaan Indien de minister hg de benoeming vau een secretarisgeneraal van den gebrnikelgken weg is afgeweken dan zal dat wel zgn omdat in dit geval de gebniikelgke weg met de beste leek Dat zg die eene hooge betrekking begeeren of meenen daarvoor in aanmerking te moeten komen over de vervulling daarvan anders denken dan zg die de benoeming of de voordracht hebben te doen is geen zeldzaamheid Omtrent een opzienbarenden moord te Berlgn achryit nion van daar het volgende Da geneesheer Joüua Steinthal werd eergisteren alhier door zgn gewezen geliefde Else Semke een modenaaister die vroeger too ueel spaels ter waa doodgeschoten Dr Steinthal was sedert eenigen tgd verloofd en zocht zjjne verhouding met mej Semke aftebrekeo Uit wraak heeft deze ouder voorwendsel dat een zieke zjjn halp noodig had hem gelokt in s de woning van een vriendin en hem daar met een revolver gedood Db Soer Ct c schrgft Weder is een bekendo en beminde ügunr nit Soerabaja voor immer heengegaan Wie kende den ouden heer Booth niet altgd opgewekt altyd vroolgk algemeen bemind en t eacht om zgn Tmlpvaardigheid en onkreukbaar karakter Hg kwam nu 48 jaren geleden in Indië nitgezonden door een firma uit Glasgow voor de installatie van suikerfabrieken destgds werkend ouder contract met het gouvernement als practÏBch specialiteit voor molens etc gedreven door waterkracht En voor waterwerken hoeft hy z n leven lang veel gevoeld Ala hg maar ergens toevallig een straaltje water loopen zag dan rustte hg niet voor hg wiat of hut bennt werd Geen wonder dan ook dat toen hg voor het eerst de bron van Oemboelan zag en bemerkte dat deze ruim vier en een halve kubieke meter per seconde water gaf die onbenut in zee weg vloeiden te Redjasa het plan hg hem rijpte om dat water productief te maken Wie kan nog nagaan van hoeveel suikerfabriek contracten bg de vader is Hun aantal is legio Zgn tgdgenooten zgn dood of zitten met goedgevulde buidels in het WiUemspark of in het ïQnartier Leopold t of elders Maar hgzelf maakte geen fortuin Hg was nietegoistiscb hij had liefde voor zgn werk en als zoodanig voor het algemeen welzgn en voar den voorspoed van zgn vrienden Trouwer eerlijker vriend kon men niet vinden Zgn gegeven woord was heter dan de nauwkeurigst omschreven notarieele acte Een tgdlang was hg administrateur van de fabriek Gajam van den heer G Lebret wiens belangen hg schitterend heeft behartigd al kon hg hom soms minder zoetklinkende namen naar het hoofd gooien De eigenaar is thans zeer rijk Booth blet t dezelfde Ten tgde dat de G G s Jacob nog administrateur en eigenaar van Kremboeng was v rrkte Booth als machinist daar eo werd zoo 6 30 dfe 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 0 18 81 6 89 6 S6 7 86 7 82 7 89 7 46 7 6B iouda Moordrecht Niouworlrqrl CapuUe Rbttfjnlaoi 7 RoUonlam 6 CpoUe S IO Kieuwerkerk 6 19 Moordrecht 6 86 7 46 rfouda Oudew Wottrdea Utrorhl Gouda 1S 60 9 10 ijtutardani Wd 7 69 touda 6 88 de naast gelegen herberg binnen doch kwam er spoedig weder uit waarbg laatstbedoelde hem zeide de oude menschen met rust te laten en trachtte hem dan kant der Valkeatraat op te krggen De korporaal rukte zich echter los en liep op juffrouw Van Üoornik toe die bg bg het hoofd vatte Toen haar man hem daarop heel kalm zeide dat hg zgn niet meer jeugdige vrouw liever met rust zou laten en dat dergelijke grappen heter besteed waren aan een jong meiaje pakte het jongemensch hem in ziin langen baarn en bracht hem een vervaarIgken steek toe onder de linkeronderkuk en in den hala Van Doornik vloog op van zgn stoel en trachtte zgn belager vast te honden juffrouw Van Doornik wilde haar man terugtrekken en voelde toen dat deze verwond moeatzgn doordien een stroom bloed op haar armen liep Spoedig werd geneeskundige hulp ontboden en hoewel de heer Van Doornik veel bloedverlies heeft geleden is zgn toestand bevredigend De dader is in verzekerde bewaring gesteld Hg zal zich ook te wrantwoorden hebben wegens zgn verzet bg zgn inhechtenianeming Het ia nn de tijd ongeveer dat van vele planten zaad gewonnen wordt om dat een volgend jaar te kunnen nitzaaieu Dat zaadwinnen wordt niet altgd met de meeste voorzichtigheid gedaan er wordt zoo dikwgls geredeneerd zaad is zaad en zoo oogst men vaak van de eerste de beate plant en men waant zich gereed Die zoo doet zal spoedig zien dat hg verkeerd gedaan heeft want dit werk zal zich wreken Wat toch is t geval Het zaad geeft nieuwe planten waarvan e en met recht iets gneds verwachten Welnn heeft men nu het zaad genomen van goede planten van de beste planten dan beeft men kans ook weer goede planten terug te verwachten maar nam men het zaad van de eerste de beste plant dan zal men niet anders dan een allegaartje kunnen verwachten Hg die dus het zaad van eigen planten winnen wil hg kieze dat steeds van de allerbeate soorten als hg nl vooruit wil op dat gebied en wie zou dat niet willen Een voorbeeld Iemand wil zaad winnen van zgn goudgele Pyrethrum Pyrethrom parthenifoliom aareum waarvan hg een mooien rand heeft en waarvan hg zoo graag een volgend jaar opnieuw een mooien rand wenscht Als hg nn het zaad kiest van slechts enkele der mooist gekleurde der mooist gevormde planten dan heeft hg hierop kans doch wordt het zaad genomen van de eerste de beste planten van die planten waaraan t meeste zaad voorkomt en dit komt niet t minst voor bg de minst jnooie planten dan zal hij een volgend jaar niet mogen klagen als zgn cultonr is achteruit gegaan want hg zelf heeft bet in de hand gewerkt en niet t beste zaad der beate planten geoogst Och men beeft vaak zoo weinig goed zaad noodig en men wil dikwgls zooveel zaad oogsten Een beetje kleiner hoeveelheid en wat beter gelet op de hoedanigheid van t zaad ziedaar een wgze van doen waardoor veel klachten kannen voorkomen worden Floralia De minister van justitie beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het college van regentan over de gevangenissen te Arnhem heeft goedgevonden te besluiten dat drie gedetineerden in de strafgevangenis te Arnhem die alle 10 Mei 1892 veroordeeld zgn en wier straftgd zal verstrgken behoudens te verleenen vermindering van straf den 16 Jnli 1896 voorwaardelgk in vrgbeid zullen worden 3 38 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 T 80 3 10 6 48 8 60 4 08 18 80 11 60 3 09 18 08 9 6 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 Ulreoht Woerden Oude water Gouda 9 84 Het Leger des Heila heeft naar gemeld wordt een uitgestrekte bouwhoeva 87 bunder groot gelegen aan den straatweg nahg Barneveld aangekocht Oppassende verpleegden in de shelters zullen daar in de gelegenheid gesteld worden nuttig werkzaam te zgii Zaterdagavond brak te Heiiiiepe gem Neede een vrg hevige brand nit bg den bakker B Het haia brandde bgna geheel af Van den inboedel werd zeer weinig gered Huii en inboedel van den bakker waren Terzekard de inboedel van eeno inwonende weduwe echter niet Verbazend veel last kannen om dezen tgd de koeien en paarden in den stal van vliegen en muggen hebhen Ze tieren er minder goed om zoodat de kleine indringers den boer lut en Bchade bezorgen flg hoede zich er tegen door de venaters gesloten te hoadeo en ze voor de ventilatie van fijn kopergaai te voorzien Maar ook plante hg terzgde van de denren walnoteoboomen 0e scherpe renk en de scherpe vochten van de bladeren honden de lastige gaaten op een afstand Ook ia bet zeer goed da dieren in het land nu en dan met een boajs notebladeren flink af te wrgven In een vergeten hoekje van den tuin kan mea dan nog rosmargn verbouwen Wrgft men met een afkooksel van de bladeren daarvan de dieren in dan ia dit ook een uitstekend middel om insecten op een afstand te honden Wegens de voortdurende aluitïng van de Belgische grenzen voor bet Naderlandache vee heerscht er thans groote gisting bg de veehonders van het district Herveen bg het grootste gedeelte der Belgische slagers De eerste hebban zich vereenigd en zullen een verzoekschrift indienen bij de Kamer van afgevaardigden terwgl de laatste voornemena zgn eene groote proteatmeeting tehoaden ten einde den vrgen invoer van Hollaoich vee in België te varkrggen Thana wordt het vee in België ingevoerd uit de ezportslachtergen te Eyadeu eo Maastricht waaruit wekelgks wagonladingen verzonden worden De kosten hierop vallende zgn vracht en rechten 25 centimes per KG terwgl die voor levend vee slechts 3 4 a 5 centimes bedrijen Op het Nooijdzeekanaal nahg Bnitenhuizen liep Zaterdag het stoomschip Kaiser vau eene Hamburgscha reederg uit het roer juist op de plaats waar het met 20 000 steenen geladen vrachtschip van schipper Kroes lag met het gevolg dat de boot midden op dat schip liep en het in tweeën brak Ternauwernood hadden de opvarenden de schipper twee vronwen en drie kinderen gelegenheid om zich in de acheepsboot te redden Dadelgk werd door de £ aiser zooveel mogelgk hulp verleend het gezin werd meegenomen naar IJmniden en een collecte aan boord bracht ongeveer f 70 op De stoom bootmaatschappg welke tot dusver zonder mededinging den dienst onderhield tasschen Keulen en Mülheim kreeg sedert eenigen tijd concnrentie van een kleinere onderneming en bracht uu om deze er onder te krggen de vracht van 20 pf op 5 pf Dit beviel den Mütheimers niet en Zaterdag trachte men het landen der booten te beletten Er ontstond een algemeene beweging de menigte sloeg al wat in haar hereik waa kort en klein en bombardeerde de politie met steenen Een 20tal agenten en plaatsvervangende burgemeester werden verwond vele personen kregen sabelhouwen Zondag werden de ongeregeldheden herhaald nit de buizen werd met allerlei projectielen geworpen en zelfa geschoten Vele personen werden gewond Er badden talrgke arrestaties plaats Waarschgnlgk zouden milhtairen gezonden worden Gistermiddag te half 1 uur ontspoorde van den goederen ïirein van Amsterdam naar den Helder een volle wagen bij de Keins gem Schagen Door het doeltreffend optreden van het personeel van het station te Schagen was de weg spoedig weder vrg en ondervond alleen trein 112 die om 12 53 van den Helder vertrekt eene vertraging van 1 uur 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 11 13 9 03 8 81 8 68 4 80 9 10 6 80 6 30 6 87 6 44 6 60 11 30 9 41 9 1 1 8 6 6 61 8 85 10 08 Giateren kwam weder een fleascbeBtrekken geacbiedenia voor de rechtbank eigenlijk een Terrolg van een Troeger reeda behandelde zaak waarbg zekere Willem Karel Renvenkamp Teroordeeld werd wegens Terschillende practyken tot het flaiHshentrekkersgilde beboorende Oiateien atond terecht Jan Pieter Kind 31 jaar tegen wien alle informatiebnreanx hebben gewaarschuwd Hg wordt nl beachuldigd van in Tereeniging met ReuTenkamp de Itatiaanacbe firma Scala te hebben opgelicht Toor 5 naten wgn hebbende hg de brieren geschreven waarin de bestelling plaats vond Beklaagde beweerde die brieven bg wgze an vriendschapsdieDst eenvoudig voor Reuvenkamp vertaald te hebben in het Fransch en niet de handteekening te hebben geateld ofschooit de deaknndigen beweren dat hg het wel gedaan heeit Uit het verhoor van 23 getuigen Week idat ziob ook in het huis van Eind verschill nde partgen goederen bevonden welke een vreemden indruk van zgne handelingen deden verkrijgen en hy drnk met Reuvenkamp om ng Het O M eiacbte dan ook 3 jaar gevangeuiaatraf alrekkende de tgd dat de beklaiigde zich reeds in hechtenis bevond in mindering De adfocaat achtte het in de dagvaarding aan dezen beklaagde ten laste gelegde piet bewezen en concindeerde tot vr apraak dnbsidiair tot ontslag van rechtavarvolging daar het crimineele feit listige c kunstgrepen jiiet in de dagvaarding is ten laate gelegd Op dit oogenblik ia de verwachting omtrent ds suikerbieten in Zeeland vaal verbeterd Het warme weder dat op den regen gevolgd ia beeft wonderen verricht men ziet ala t ware niet den dag niet alleen het blad maar ook deu wortel groeien Sn dit geldt voornamejgk die bieten welke in den voorzomer het meest ten achteren waren Die Joen hot mojiat itonden zgn door de droogte niet genoegzaam ontwikkeld en kunnen nu hun achade niet meer inhalen Het tekort van den in staat van fallisaeipet verklaardei K Dik burgemeester van Nieubve Fekeia bedraagt ongeveer f 17 000 Te Maasslais is Vrgdagnacht een vroUw op oumeuBchelijke wgze aangerand en ernstig verwond door eea zestal visschera lieden die uit het noorden op de haringvloot waren aangemonsterd De verdachten zgn gevankelgk naar Rotterdam overgebracht hebben reeds voor een gedeelte bekend Ta Labeck werd onlangs oen vuurwerk onder stroomenden regen afgestoken Dat belette uatnnrigk niet dat er een talrgk jinbliek op de been was waaronder een fl nk opgeschoten boer door zgn reusachtige papaploie het uitzicht belemmerde voor de ach r hem ataanden Op verzoek van dezen deed hij wel de parapinie neef doch daarmede was het publiek nog niet geholpen want de ho6ge cilinderhoed belette nu nog het uitzicht De man liet zich er toe vinden ook den hoed al te zetten maar merkte daarbg droogjes tegefl de omstanders op Moet ik misschien nog het haar laten afknippen c BETEKFPENDE DE G ac faToriels der Gemeente GOUDA 1894 Staatverlichting Het aantal lantarens voor de straatverlichting bestemd bleef onveranderd Evenals hH vorige jaar bedroeg het 323 waarvan 195 dagalgka van zonsondergang tot zonsopgang en de overige 128 van zonsondergang tot middernacht in dienst waren De verlichting van de Mallegataluis en de Roode brug had van Rgkswege plaats met 6 intensief lantarens en 3 lantarens van gewoon model Het gas voor de straatverlichting werd geleverd tegen 4 ets per M terwgl de fabriek tevens restitutie ontving van de aan de lantarenopatekers uitbetaalde loonen en van de kosten van onderhoud en vernieuwing der lantarena met de fittinga voor zoover deze boven den grond gebruikt zgn Voor de straatverlichting warden da volgende hoeveelheden verbrnikt in Januari 23963 M Pabruari 19426 Maart 16979 April 12884 Uai 10942 Juni 8819 Jani 10022 AngnatuB 13197 September 16159 Oeiober 20337 November 23162 December 25203 Totaal 201093 M Oasprodnctie De prodnotie waa in Jannari 118870 M Februari 94890 Maart 87350 April 65460 Mei 51660 Juni 46780 Juh 48258 Augustus 661S6 September 74460 October 101710 November 114720 December 129692 Totaal 1 000 006 M Daarvoor werden gebruikt 42353 H L Daitscha gaskolen en ter versterking der lichtkracht 1576 a L Cannelkolen te zamen 43929 H L of 3408799 K G De productie bedroeg derhalve 22 7 M8 per H L of 28 3 M per 100 K G gedistilleerde kolen In het jaar te voren was hqt rendement 22 9 xM por H L of 28 6 M per 100 K G 7an de 4392929 H L steenkolen werd verkregen 55727 H L bokes de voorraad op 1 Jan was 1842 Totaal 57569 H L ookea Daarvan werd gebruikt voor de voren ovens 15298 H L stoomketels 3100 caloriféres en de ammoniakfabriek 1084 Verkocht zgn ala cokes 32290 gruis 1166 ToUal 52938 zoodat op 31 December nog in voorraad waa 4631 H L cokes Van XOO K G steenkolen verkreeg men 62 K G cokes terwijl distilleerenvan 100 K G steenkolen 18 8 K G cokes alibrandstof werden gebezigd Gasverlies Zooala gemeld ia bedroeg de totale gasproductie 1 OOO 0O6 M Afgeleverd werden aan diverse verbruikers v verlicht 546464 M verwarm 64477 X motoren 9232 de Gemeente v hare gebouwen 43640 de straatverl 201093 tot eigen gebruik op de fabriek 31033 Totaal 895939 M zoodat als verlies kan worden aangemerkt 104067 M zijnde 10 4 pet van d s prodoctie Gelijk bekend is bedroeg het gasverlies in 1888 15 5 in 1889 10 5 iu 1890 8 8 in 1891 11 2 in 1892 10 4 en in 1893 10 9 pet Kooltcer Op 1 Jan bedroeg de voorraad 8500 Liter De opbrengst in 1894 was 121485 Totaal 129985 Liter Verkocht werd aan de Gebr Simons te Breda contractanten voor den prgs van f 1 70 per 100 Liter 122715 Liter aan diverse afnemers in het klein 3170 en voor eigen gebruik aangewend 500 Totaal 116385 Liter Op 31 December waa das nog in voorraad 3600 Liter De opbrengst was mitadien 3 56 Liter per 100 K G of 276 Liter par H L gedistilleerde kolen Wordt vervolgd Bultenlandsch Overzicht Het ËngeUohe Lagerhnis heeft geiyk reeds ia gemeld het adres van antwoord op de troonrede aangenomen Aan de orde komen nn nog eenige interpellaties en daarna moet nog de begrootiog worden behandeld Ernstige discussies zyn daarbg niet te verwachten Toch zullen de afgevaardigden in dese week waarschgnlgk nog niet gereed komen Zaterdag a s zal onder de leiding van koningin Victoria te Osborne een ministerraad worden gehouden Dan zal worden vastgesteld wanneer deze eerste zittinff van bet nienwe Parlement zal worden gesloten Indien Renter s Office goed ia ingelicht dan heeft Pons Leo XUl een zeer gewichtig bealnit genomen Z H zon besloten hebben voor goed af te zien van zgn ataatkonde om de Katholieken in Frankrgk aan te radan zich aan te sluiten aan de Bepnblikeinsche regeering De bonding der radicalent die telkens meer met de socialisten henlen en telkens vijandiger optreden tegen de Kerk zon den Paus tot dit zeer gewichtig beslait gebracht hebben In Februari 1892 heeft Z H de bekende Encycliek uitgevaardigd iwier strekking was den Franachen katholieken te bevelen niet langer de monarchie als den eenig mogelgks r ee ringsTorm voor Frankryk te baaohoawen Voor de clerioalen en de legitimisten was die slag zwaar Er waren enkelen die onder den naam van rallies den Paos gehoor zaamden maar de meerderheid onthield zich wel van elke betooging ten gunste dar monarchie maar aloot zich daarom nog niet aan bg de Repabliqne Franco ma9onn qne et athée De regeering der Republiek werd j iet verzoend door het zachtmoedig optreden van den Paos De nieows wet bekend ala Ie droit Ribot treft alle kerkelgke goederen en geeatelijken orden en brengt hun Iwstaau in gevaar Zoo het bericht waarheid bevat dat de Paus no den oorlog verklaart aan de onverdra zame radicale republiek dan kan men vrg ernstige geheortenisaen weldra verwachten De 18e Augustus is een bealisseude dag geweest in don Franscb Duitsche oorlog De gewaagde maar meesterlijk geleide en roem rgke slag hg Gravelotte St Privat heeft over het lot van Metz beslist Toen aan den avond van den dag de zon hare laatste stralen wierp over het met dooden en gekwetsten bedekte slagveld moest Bazaine zich in Mets terugtrekken Op den 25n verjaardag van die gebeurtenis heeft keizer Willem II te Berlijn den eersten steea gelegd voor het nationaal gedenkteeken ter eere van zgn grootvader den heldenkeizer den grondvBfiter van het één en onvoordeelde Daitsche rgk Niet enkel den gelauwerden held geldt het monoment maar met den eersten Duitschen keizer 2gn beroemde raadslieden en medewerkers Bismarck en Moltke en de groote schare die door woord en daad heeft bggedrageo tot verwezen Igking van hnn ideaal een groot en onverdeeld Doitschland Op zulk een dag zwggt decritiek In hunne hoofdartikelen brengefi de Duitsche bladen holde aan de vaderlandslievende maunnen wien Dnitschland zooveel ja allea te danke heeft Da keizer is hen met zyne oorkonde daarbg voorgegaan Over de plechtigheid in Berlgn brengen ds oitToerige verslagen geen belangrgke bgzonderheden t Was schier geheel een militaire vertooning die zoo vroeg in den morgeq om 9 ure plaats had t Was één schittering Ti n goud en goudgalon op de uniformen van alle wapenen en rangen De zwarte rok werd haast niet gezien Ook zgn de Berlgoers zeer ontevreden dat zg op zoo grooteu afstand werden gehouden Eo zg hebben toch ook hun aandeel moetan betalen in de vier millioen mark die door den Rgkadag voor het groolache monument zgn toegestaan De herdenkingsdag van den slag bg Gravelotte word gevierd met de inwgding van den uitzichttoren op het plateau waar de slag werd geleverd De staatsaecretaris Von Putt kammer de onder ataaatssecretaris Schraot generaal flaeieler commandant van het IGde legercorps de vertegenwoordigers der civiele en militaire autoriteiten en een groote menigte die wel op 30 000 personen geschat mag worden woonden de plechtigheid bg De goaveroenr van Metz droeg nit naam v het comité het gedenkteeken over aan de autoriteiten Zg die de grens overschreden gaven hoog op van de waardige houding der FranBCbe grenshewoners Ook de bondig der autoriteiten wordt zeer geroemd Ëen aardig incident heeft zich voorgedaan aan de grens van Amanvillers waar een gedenkteeken staat voor de Duitsche gesneuvelden Ëen aantal oud strijders van 1870 nit Darmstadt trokken daarheen maar vonden op de grens een commissaris van politie met gendarmen die huD gelastten de gekleurde linten van de medegebrachte kransen te verwgderen De Duitsohers wilden hieraan voldoen doch verzochten het gedenkteeken te mogen photographeeren met de kransen wat onmiddeiIgk werd toegestaan Nadat de photographie was gemaakt deden de ondstrgdera de linten van de kransen af en gingen ongemoeid heen De afloop van dit incident geldt ook als een bewg dat van beide zgden goede wil bestond om eventueele botsingen te vermgden Valt er in t algemeen in den laatsten tjjd een betere verstandhouding tnaschen Frankrgk en Dnitschland waar te nemen tusschen Franachen en Italianen hlgft de harmonie te wenachen over te laten Juist nu dreigt er weer een nieuw onweer tosachen die beide natiën op te steken Frankrgk heeft het Tonisch Italiaansch handelsverdrag opgezegd Over dit beslait toont men zich te Rome zeer ontstemd en met reden Men kent den nagvar tusschen Italië en Frankrgk ten opzichte van Tnnis De Italianen die meenen zelve aanspraken op Tunis te kunnen doen gelden zagen met leede oogen hot Fransch protectoraat over dien Afrikaanschan staat geproclameerd Het is een doorn die steeds nog geweldig steekt Wat nu genoemd handelsverdrag betreft dit sedert 1870 van kracht bevatte zeer gunstige bepalingen voor de industrieele en handelsbelangen der Italianen terwgl Frankrgk hierbij achade leed De Italiaaosche producten werden in Tunis onder veel voordeeligét voorwaarden ingevoerd dan de Fransche Toen Frankrgk Tunis bezatte moest het dit verdrag eerbiedigen doch nn het binnenkort over een jaar is afgeloopen heeft de regeering te i Parga zich gehaast het tgdig op te zeggen De kennisgeving van dit bestuit is door de Italiaansche pera met groot mianoegen ontvangen Daar een nievw handelsverdrag door Italië niet direct mat den Bey van Tunie kan worden gesloten doch Frankrgk bg deze zaak een woordje beeft mede te spreken begr pt men te Rome zeer goed dat in een nieujw verdrag niet zulke gunstige bepalingen zün te bedingen of althans niet zonder Frankigk op een ander punt concessies te doen Daar bet tegenwoordige tractaat nog een jaar van kracht is bigtt voorloopig nog alles onveranderd de tgd ia ruim genomen voor onderhandelingen maar men mag zich van nn af voorbereiden op een vinnige polemiek tusBohen de omcieuse Italiaansche pers en de Fransche btadjen De auti Franaoh gerinde pers aan gene zyde der Alpen ziet in de opzegging van het Italiaanach Toniaoh handelsverdrag een nieuwe daad van vijandelgkbeid van de zgd der republiek tegenover Italië Maar wie Weet als men hier en ginds zich kalm weet te houden of dan bg de diplomatieke onderhandelingen over het Tunisch handelsverdrag niet de grondslagen worden gelegd voor Teen overeenkomst die een einde maakt aan den betren rena waardigen economisohen krgg die sedert jaren beide landen schade doet igdeo het arme Italië nog meer dan het rgkel Frankrijk Nieufoire DASSEN en Linnengoed A van OS Ai GOUDA Kleiweg E 73 7Sa GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kra alotkoen 8 A 96 101 lOl 84 88 i 83 84 84 367 27 64 ♦ l 97 96 97 Vi lOB 105V 61V 90 6 7 27 113 92V loov 100 8 9JV 66 = 0 688 U 01 B9V lOOV 204 1 B 76 1011 1001 14S 98 98V SS 109V 90 197 189 106 61 9 B4i V 166 98 es Vu 63 821 82 103 loiv 98 104 lOB i 142 184V 14 104 60 lOS 86 8V 8 108 87 V 87 113 iob 40 B4 16 167 220 194 109Vs 109 103V 103 1081 lïlV 1291 167 89 l lU 39 112 so AUGUSTUS NanrauiüB O irt Ned W 8 dit dito dito 8 ditb dito dito SV HONOII Obl Ooudl 1881 88 i iTALiï InBcliryving 1862 81 5 OosTSMK Obl in papier 1868 6 di o inailverlSSS B PoBTUOAL Oblig met coupon S dito ticket 3 SciLANn Übl Binuenl 1894 4 dito Geconi 1880 dito bij Kotlu 1889 4 dito bij Hope 183V 0 4 dito in gOud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spwji Ferpet lokuld 1881 4 Toamu Oepr Coor laen 1890 4 Gec Ideniog serie I Geo leeaing serie C ZdidApk BlP 1 obl 1898 t Ullico Obl Buit Soil 1890 6 Venksuela Obl 4 onbep 1881 AHBTBRDiLU dbligatien 1896 3 RoTTBaoAH Sted leen 1894 3 fED N Afr Hacdeliv aaiid Areadsb Tab M Certilcalen Dtin MaatBohappij dito Arab Hypotbeekb paadbr 4 Cult Mij der Vorstenl aaud s Gr Hypotheekb paudbr 3 i Kaderlaadaolie bank aand Ned Handelmaataoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr B Rolt Hypotljeokb pandbr 3 Utr Hypotksekb dito 3 i OosTBNa Ooat Hong bank aand RosL Hypotheekbank pandb 4Vi AUEKIKA Eqijit hypoth pandb B Maxvr L G Pp tien oert 6 Nbd Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Exp V St Spw aand Ned Ind Sboorwegm aand Ned Zuid A rik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TiLl Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid Hal SlJwmij A H obl 8 PoLBH Warwbau Weenen aand 4 ROBL Gr Ruas Spw Mij obl 4 Balliaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Bempr dito aand 5 Karak Oh Atow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKBiKA Cent Fao Sp Mü obl 6 Ohio It North W pr C v aand dito dito Wiii St Peter obl 7 Denver Ie Kio Gr Spm eert v a niinois Central obl in goud 4 Louisv tl NaahvilleCert v aand Mexioo N 8pw Mi lehyp o 6 Mias Kanaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aand dito Fenüfl Ohio oblig 6 Oregon Caljf Ie hyp in goud 6 St Paul Mi in k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O fi Canada Can SontLCert v aand Vm C Ballw k Nav Ie h d e O Amsterd Omüibua Mij aand Rotterd Tramweg Maata aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand S Bbloib StadAnlworpenle87 8Vl Stad ruaaal 1886 2 t HoNO ThoiaajReguUr GeBellBoh 4 OoiTBüR Staitaleeniog 1860 B K K IOoBt B Cr 1880 8 Spanjb SladiMadrid 8 1868 Nis Var Bet Hyp Spobl eert