Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1895

Vr dag 23 Augustus 1805 34ste Jaargang No 6743 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Souds 3nelperulruk van A Dukkhin Ii Zook IDVERTENTI£N OP PROEF levert er laata ik eep t l KOUSJE GLAS en BALLON of KAP met Suport voor f 4i50 Zoo het niet bevalt ffordt het onroorwoardeiyk teruggenomen TIENDEWKG 59 T COüfEüR hooMMktiyk TOOI Co jF CTIBWBRK ge vvaaga in eea der BEÏJBEN lt EDUNG MAGAZIJNEN in Utr ht om 1 SEgffEMBER ia dienst te treden Bïulria napr beBJwaamheid hooger ttóch minstens fyt 20 j r eek i Beb rami GfoptWerker welke tfftens Conpenrizflni e dus naar Maat ook knniron snjjden gci iet de Toorkenr üriöran met opgave Van leeityd en voor wie uf b j iMe erkzaam onder let r S aan den Büekh M§l Wed J R yAN sOSSÜM Utrecht lil t Eere Piploma s goudenen Zilveren Mepailles btnevena EereMploma Gouden Medaillf In Cer ti cate of Award of the World s Ilygienic Eipoaition Chkago 1898 is het Wtrcldkrocniil Draiven liorst llonii Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONÏGB1lOEM TAH II van Schalk SC Go gevestigd te ê Oravenhage GcBn middel is of kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEBBOMPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OU MI U DMLIJ K de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeljjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en 1 met gebruiksaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravenhage ttf Verkrijgbaar bS F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜOMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B ï WIJK Oudewater FINALE ÜITVERROOP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwe voorraad van goederen te kun nen beginnen zullen wg den geheelen voorraad ZOMEEaOEDEEEIT gedurende den UITVERKOOP tot Spotprijzen OPItUIMKX Wisbnin Liffinann Mabkt 136 t v Het beste onflchadelykBte en ge ifiSBb makketykote poetsmiddel voor Heeren OR en vooral damea en KlnderBchoenwerk y is de Appretuur van C M MUIlar Co P y Berlin Beuth Str 14 Men lettwgoed MQ Sy op naam en fabrieksmerk Virkryibur ky Haarsn WlnksIlM i In lahesiiwtrfc lalinttrlM r tryaii va iiu fl Mratt Dap t by W UrUmuM Anifeea FOOL S Groene Olie In een onfeilbaar middel teyen I S li e TO m a t i e Ic STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIEREN enz Ook voor BRAND SNUWONDEN en KNEUZINGEN aangewend geeft deze olie verrassende uitkomsten Prijs per flacon met gebroiksaanwgzing 40 cent bg i J VAN OIJE KLEIWEgINo 2 GODDA I WipHAOTEL VA AL HE LEÜËBOER XJEt BOTTMBDAUy i iDepöt I NORjriER foüwe C 3 35 7 r n M Tiirlniarkt Tandarts Ë Q SSIffO il Gou uitgezonfterd Ziond4gB tk conBiiilteerea t an 10 tot 5 Qur I Il 4 i FEANSCIE ioLvEEV I il GIteni Isolde W$o ieriJ VAM H OPPEIMQEIMEi 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteer l door Z M dën Koning der BelgenJ HoofddepÖt voor GOODA de Heer A VAN OS Az iSpecialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alte Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoonion van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prezen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 Stuks uit de falliete masBa eener der eerste buitenlandsohe fabrieken over genoinene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotpnja van fl 2 75 per stuk worden uitverkooht Deze dikke OffSlljtbare dekens zijn 200 warm ats een pels oa 140X190 cm groot dua het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede etreepen voortii een kleine partij witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kiemt Blechts door vaklui bemeikbare fouteo in het weefsel aangeboden ud fl 3 S0 per stuk Kosten anders hrt dubbele SV Duldel k KeBChrov n bCBtolllngen woiüen EOo UDg de ToarraAd Birokt Icsou toeiendinK Tan het bedrxg of omlui reniboun prompt nil gecoerd B Hnrwltz Maastricht GrooLf Staat 31 Aan Zenuwlijders en Zeniiw wakken Tbans ia de 2fio oplage veracheneu vau het boek De Ze Beprostd ea aanbevolen door de heeren l rof Dr Merinlére Purgs PTengruber I Düjardin Bau metZ Far s II BoUChOti Farijg Geh Rnth Dr Schering Erna Oei R th Dr Cyurkowooh ky Weeaen Opperalafarts Dr JeOhl Weeeee Opperstafarl iUr Sohlesl üssig Cbef art Dr Darses Parijs Chef arti Forestier Aten Diitricisarts Dr GrosBmann Juhtiegen nit Diatriotsarls Dr Buëbaoh ZirkKraakartB Dr Steingrebl r Charenton Conaal Dr i Asohenbaoh Corfu Dr med ColTaEKa Veuetie II ADgeTiUe Fargw Lftvabre Pi u s II Wille Taufkirohen tl OabillOt Arcaohon II Fortget onzia QuUlaaeau W deaux Labatut porde i BOUgavel La ver rièrei i n L Hlrsohleld Weepen f u Liebért lansbruck u Hammer Flaueu Weiner Wj onen i Au8t Broei In ï Kat ohle hiier I X BriJ uunrziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel ran dit werkje ia kenuia te vorsproideii omtreat ilen aard der onuwzwakte h ra oorzakea en gevolgen ondernobt to geven en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fl yaiologiaohe ontdekking lioa op de eeuvoudigat denkbare wyze op ona zenuwgeslet kan i ewurkt worden en wel met een auooes dat zoowel een groot aantal uitatekende artaen ala de geneeskundige J era aanleiding tot diacuaaio gegeven beeft T Het wo dt derhalve aan ieder die aan ziekeljjken zenuwtoestaud of zoogenaamde zenuwaoihtlgheld ïifdt welke zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn ml graine congestie groote geToeligheid ot gewonenheid Slapeloosheid algemeene UohamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen z n eu aan ie gevolgen laar van Igden zooiqede aan verlamnüngen ppraak verlies of moeielUk spreken Stijfheid ia de gewriohten en voortdurende p n in dezelve pastieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeBHunaige hulp inriepen en door de bekende butpmiijldelen als onthoudlogs en koudwaterkuren inwii ylngen eleotriseeren galvaniseeren damp raoddertof zee baden geetie genezing fii betering verkregen eindei k aunalle personen die vreezen door beroerte overvallen te orden en daartoe reden hebbeo ivegenal versohy nseleu van vooftdurend angstgevoel beneveldhei van hoofd hoctfdpün met aanvallen van dujte ligheid flikkjerèn en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoom L Oorsulsen kriebelen en doof worden van ban4en en voeten Tevens aan allen die tot de bovangenoemdej oathegoricn van nUWlijderB behooren zoomede aan bleekZlichtige en udaardoor to zwakte vervallende jonge meiajes 00 aan gezOTiden zelfs jeugdige personen die vejel eestelyken arïieid verrichten en die de reactie der gieatelijke bezigheid ïfoorkomeh willen dringend aa igeradeazich in het bezit van i bQrengenoenid boekje te stellen dat frdSiDO en kogteloosje verkregen ia te A l pt6rd m M CLEBAK h Co Heiligeweg IS Kfierdam ï E van santen KOLEE Korte Hoofdsteeg 1 ÜSÜoht OBBÏ Si POBTOW Oudegraoht h d Gaardbrug E Sï EKiRjOOI D ïü meli de i GOUDEN MEI AILLE op ia I Wereld Tentoonstellingf Ie Amsterdam en die vlor Voeding en Hygiëne te Geneve TAFELWATER ui de HOLLA rVDI4 BR0IV ie HAARLEM Dit Bronwater volkomen vry van ijzer en organische sto n overtreft elk ander Hineraal Tafelwater door zijn aangenamen smaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitaluitend gebruUt van fijne go fijnste grondstoffen garandeerei len verbruilwr van Stollwerck s Chocolade en Oacao een ftanbevelenswaardig fabnJcaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten Bd i irma beiiaaUe 27 Brerets als HofleveraMcler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewijs ran uitmuntend i n bbrikaat Keeds 1874 sihreef de Accsdomie national do Paris Kous voua déoemonB une HedalUe d or première claniae 011 oonpAdórfttlon a votr exoellenttt fabrioation de Ohooolat bonbons va ri6s eto eto Stollwerck s fabrikaat is Torkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Qeneraalrertegenwoordiger voor Nederland Jnliiu Hattenklodt Amsterdam Kalvoratraat 10 $ i TRERKiili G 19 Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GODDA en OMSTHBKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 l Loten voor f 10 VERKBIJGBAAB BIJ L BBIMMAU ZS LJJfOE IIMNDJBWÉG D 60 BINNENLAND ÖOÜDA 22 ApgnstuB 1895 Voor bfet examen in de Frtin8cheta l L O te Griïtenhage is o a geslaagd raej J P Burgersdyk alhier i 1 Beroepen b de Geref Kerk aH de heer Q J D Aaide caud te Kampen Bedankt voor het beroep t y de Ned HarTormde ICerk te Schoonhoren door ds D Cladder te 3choonrewoerd Bg de gisteren Toormiddag te Woerden gebonden harddrarerg roor paarden die nimmer pryp of premie hebben gewonnen waren 11 deelnemers De prgi i 75 werd gewonnen door Taborette eigenaar dr Van Woerden te Utrecht bergder J G de Bopr de premie f 25 door BraTo eigenaar en bergder A F Eskes te Oadenrgo terwjl Jenny van A de Oroot te Nieaw Vennip derde in de baan was De nitslog van de harddraverg f oor paarden Tan zeaaen klaar wm prgs f 200 Nobel eigenaar J G Matze te Mgdrecht premie i 75 Angusta eigenaar dezelfde J T E klaernuiker ie Ondewater Woensdag 1 1 een pilobroek vermissende gaf biervan kennis aan de politie Al spoedig gelakte bet aan de veldwachters J M B en G v V een verdacht persoon aan te houden die bg nader onderzoek bleek twee pantalons aan te hebben Daar de persoon in qusestie rich waarschyniyk wel niet voor de koode zoo warmpjes zal hebben gekleed en bg ook verder geene voldoende rekenschap kon gaven van de bovenste beats broek werd een en ander aangebonden en de broek t r besohikking van den Officier van Justitie te Utrecht gesteld D Algem Synode heeft aan de Ned Berv Qnueente te Rfteuwgk eene toelage van f 4000 verleend tot het boawen van een nieuwe pastorie Brandbrieven In dan laatsten tgd zgn te WaddingsTeen eenige briaven gezonden waarin de inwoners bedreigd worden met het doen afbranden hunner woningen Volgens deze brieven zal een gedeelte van het dorp nabg de Brog geheel worden afgeitookt Vóór den Sisten Augnatas moeten de plannen ten nitvoer gebracht zijn De politie doet onderzoek FEVILLETOn m MARSKRIMËL JViior het Duitsch 48 ElUot stond io de achterdeur toen Hetmitedt haiawasrts ging zoadat deee geen blik oaar Elleas venater diufde werpen Ik heb iemaud naar dao Coroner gezonden zri Elliot vmaar het kan nog een aardig uurtje duren flir by hier ia du kunnen wy niet beter doen dan nog wat te alapea opdat wy straks goed belder zgn Dat sullen we allen wel noodig hebben t Is nieuwjaar Tandaag vervolgde hy met een zuinig laohje ffeen 6aai begin vindt a nietF yWaien de ladiea het al SirF vroeg Hetinstedt benieuwd naar bet gezicht dat Ellen zetten zou als zy van den moord hoorde Ik ging dezen naoht van huis Mr Helmstedt met het voornamen dezen man zelf te dooden mgn vrouw wiet het ea het smartte haar diep dus nu is het berloht van zyn dood door eene andere hand dan de myne niet bat ergate dat ik thuis brengen kon Eigeniyk slaat het volstrekt nog niet vast of y de bedrogene waren dan wel of luk zieh zelf bedroog Enfin dat zal zioh wel ophelderen ga nu te bed evenals ik Bir Zoodra de lijkaohoawing begint worden wg geroepen Halmstedt moeat nu wel naat syne kamer gaan maar oog wel tvee driemaal giog hy op z n teanen De Arob Ct schrgft De maand reeds zal een beschrgving van het leven van koningin Wilhelmina het licht zien Ondanks onze vereering en sympathie voor oQze Koningin meeuen wg toch dat voor en levensbeschrgving de tgd nog niet gekomen is Sent wanneer zg in bet openbare leven optreedt haar daden ran haar zelve nitgaan heeft znik een boekje waarde voor hedtn en vooral voor de toekomst Nu kan het slechts een xhistoire anecdotiquet zgn waarin waarheid en verdichting moeilgk van elkaar zgn te ondericheiden en wg hopen dat die vrees met bewaarheid wordt aan vleierg misschien een ruime plaats is ingernimd i In de jaarlgkscbe vergadering der Provinciale Vereeniging van Bargemeesters en Seoretarisien in Zuid Holland op Zaterd 7 September a B in de Diergaarde te Rotterdam te honden zal door den heer L Ernyff Lzn burgemeester vau Ridderkerk worden ingeleid ds volgende stelling Het 18 zeer dringend noodzakelp dat maatregelen worden genomen tegen de baldadigheid der jeugd door lo aan de agenten van politie een wapen in de hand te geven op den openbaren weg 2o den hoofden van politie macht te verleenen tot het opleggen van arrest en 3o door tnchiiging in baitengewone gevallen of bg vergaand recidivisme Om de hooge prezen der steenkool nit Duitschland heeft de Vereeniging van Ned Steenfabrikanten besloten tooi haar leden tegenover het syndicaat der mgneigenaars krachtig op te treden om de wanveihoodingen in du prgzen te verbeteren en mocht dit geen bevredigend resultaat geTen tgdig maatregelen te nemen om Toortaan de benoodigde steenkool ait Engeland te betrekken Men meldt uit Den Haag Twee inspecteurs der recherche alhier hebben gisteren sTond in het Haagsche Bosch waarschgnlgk indelgk de band gelegd op den geheimzinnigen individu die in de iongste vier weken des avonds het Bosch onveilig maakte door geldafpersing ten nadeete der wandelaars bi voorkeur ten opzichte van hen dieendoux tête tête op de rnstbanhjes plaats namen Laatstgenoemden toch zagen sokier lederen avond op een gegeven oogenblik nit de duisternis plotseling eec man op zich afkomen die verklaarde politiebeambte te zgn een koperen penning vertoonde eu onder allerlei insinuaties niet ondaidelgk aan de Tan schrik bevangen iaidjes te verstaan gaf dat hg tegen de gang in en op verkeamng uit of hij niet een enkelen blik van haar in zya droom kon meenemen maar hij moest te bed gaan zonder zyn verlangen bevredigd te zien Helmstedt moeat lang geslapen hebben want by zyii ontwaken scheen de zon door zijn venster en ala dit s morgens gesohiedde moest het al aardig laat zijn Ook had hij eene vage herinnering van een boozen droom die hem een paar maal in het donker wakker gesohnkt had hy moest dua dan geheelen namiddag en den daaropvolgenden naoht doorgeslapon hebben Hoofdschuddend gleed hy uit zyn ledikant en maakte behooriyk toilet om aan het oDtbyt te kunnen veraobyaen Vreemd vond hq het dat niemand hem tegen den avond gewekt had al ware het alleen om het diner geweest Haastig ging hy naar de eetzaal maar zaf aan den tooBtand der tafel dat de familie al ontbeten bad Tooh waa het in het geheele huis doodstil Ook in ds keuken was niemand te bespeuren en onder de veranda hetzelfde complitÉen Helmstedt Bohudde andermaal het hoofd maar zyn kolosoale eetlust joeg vooreerst alle andere gedachten op de vlucht en hy zette zioh in Godsnaam maar aan de restanten van het ontbyt Naiiwelyks had hy zyn eetluat bevredigd of hy hoorde voetstappen in de gang moar het waren vreemde en juut stond Helmstedt op toen een massief gebouwd heer met een kolossalen baakatok onder den arm op den drempel versoheen ffis u de Duitaohe gentleman Mr k ben den naam kwyt begon de binnentredende en nam oen opgevouwen papier uit zyn hoed zeker om xyo zwak idem zooveel wel was te vinden om zgn plicht als politieman niet te nauw op te vatten Velen moeten er op die manier zgn ingeloopen terwgl menigeen al geloofde hg niet aan s mans qoaliteit toch maar geld gaf bigde er op die wgze nog af te komen Tot dusver waren door de politie avond op avond vergeefsche pogingen aangewend om ook door weldoordachte listen den gewaanden rechercheur te betrappen totdat gisterenavond politieambtenaren die zich weder op surveillance bevonden in de omgeving der plaats waar het feit gewooniyk geconstateerd was werden aangesproken door een zichtbaar hevig ontsteld paartje dat eenige oogenblikken te voren de boveu omschreven bejegening bad ondervonden en den boeren hoewel aanvankelgk onbekend met hnnne quatiteit een omstandig verhaal deed waaruit bleek dat voor zooveel was waar te nemen geweest de aanrander een pet droe een geelachtig bruine jas aan bad en voor naderende voetstappen op do vlucht was gegaan Niettegenstaande dë Egyptische duisternis die giaterenavoni in het Bosch heerschte slaagden de inspecteurs bereidwillig geassisteerd door den aangerande er in na een uiterst moeielgke en volhardende verkenning ia de omgeving een als sjouwerman gekleed persoon in banden te krggen die onder het licht gebracht niet alleen onmiddellgk pertinent door den aangerande ala de dader werd herkend doeh in wiens bezit ten overvloede aaugetroffeif werden een horloge dat een maand geleden onder gelgke omstandigheden door oplichting was verkregen ten nadeele van een apo thekersbediende alhier benevens de bewuste koperen ambtsplaat c die bleek te zgn een penning van de bedienaren der voormalige handbrandspuiten Het cakunrwerk werd nog denzelfden avond door den inmiddels ontboden bediende herkend aan het politiebureel aan de Nieuwe Haven waarheen de verdachte zwaar geboeid thans door echte politie ambtenaren was gevoerd Hg gaf op te zgn genaamd K schoorsteenveger alhier en ontkent alle schuld vooi evende het bewuste horloge onlangs van een onbekende te hebben gekocht Hg was voorts in het bezit van een groot knipmes Na verhoor voor dan commiaaahs van politie ie de 2e afd alhier en confrontatie met verschillende getuigen is de man heden in de strafgevangenis nabij Soheveningea in verzekerde bewaring gesteld Tegen Geerije Kleefstra de socialistische propi adiste ia een gerechtelgke vervolging ingeiteld wegens beleediging in het openbaar geheugen te hulp te komen Myn naam is Helmitedt 9ir vJuiat juist juist Helmstedt zoo was het Ik moet u verzoeken my dadeiyk naar den coroner te vergezellen wegens den moord ziet u kyk hier heb ik de dagvaarding fMet alle genoegen antwoordde de jonkman die too iets lang varwaoht had fflaat my maar even myn hoed halen en zien of er nog iemand thuis ia want het sohynt hier wel uitgestorven iilk heb Misa Elliot voor het venster gezien toen ik kwam aanloopen u behoeft je daarom dus niet op te houden en de zwartjes zijr natuurlijk even naar den dooden man loopen kyken I e taal van den gerechtsdienaar was noch ruw nooh onbeleefd maar toch lag er In zyn toon eene vastheid die Helmstedt onaangenaam trof welke gewaarwording nog toenam toon do beambte hem overal op den voet volgde het had warempel veel van een arrest Hy opende dua zyne dagvaarding andermaal maar daarin stond als getuige dus misschien had hy hier met overaatigen di nstyver te doen ffHoever moeten wg gaan vroeg Helmstedt zyn geleider volgend fZoo wat een mijl Sir Goed Een mooie morgenwondeling t De ander bromde leia tassohen de tanden en sprak geen woord meer eu Helmstedt hoe nieuwsgierig hy ook was hield zioh aan hetzelfde Het bericht van den moord sofaeen zioh als eon loopend vuurtje door de streek verbreid te hebben Toen zy de herberg aan den straatweg bereikt hadden was bet hnia roods omsingold door blanken en van den burgemeester te Arnhem 23 Ang moet zg tegelgk met t ESmmenes redacteur van Voorwaartse en Van den Berg colporteur beiden ter zake van dergelijk feit terechtstaan In de Times van 19 dezer vinden wg een brief van een oorrespondent over den staatkundigen toestand in ona land Geheel op de hoogte is de schrgver niei Hg Bobrgft in hoofdzaak over de kiesrechtquaaatie eu herinnert in den aanvang reeds dat bet radicale wetsvoorstel van den heer Tak drie jaren geleden ia verworpen Lees in Bdiart 1894 onverwachts ingetrokken na aanneming vaa het amendement De Megier Van dat amendement weet hg te melden dat er drie weken over is beraadslaagd nadat de minister Tak op wijziging er van had aangedrongenc en dat de Minister in een korte puntige rede zgn aftreding aaobood op grond dat het voorgestelde amendement geheel in strgd was met den geest z ner voordracht c De Bcbrgver verwart bier het debat over artikel 4 van het ontwerp Tak met dat over het amendementf en eveneens de sloitïngsrede na de aanneming van dit amendement met hetgeen op den dag der stemming heeft plaats gehad Ook in andere opzichten is hg niet nauwkeurig Hg spreekt van een Ëeiste Kamer die 80 leden tolt vermoedelgk een drnkfoot voor 50 eu laat de helft der Tweede Kamer nog altgd om de 2 jaren aftreden ofschoon sedert de grondwetherziening van 1887 de geheele Kamer om de 4 jaren vernienwd wordt Het ontwerp van den minister Van Houten geeft hg ook niet geheel joist weder Zoo meldt hg ten onrechte dat bg het kiesrecht voor de gemeenteraden ongeveer hetzelfde is bepaald als voor dat der Staten terwgl het juist een der eigenaardigheden van het nieuwe ontwerp is dat het voor het gemeentelgk kiesrecht een bgdrage eischt in de plaatselgke belasting Een andere merkwaardige fout is de bewering dat de heer Van Houten uit het ontwerp Tak niet de bepaliog heeft overgenomen dat de keizer verplicht is zgn stembriefje in te dienen Wat enkel no wordt verlangd van katholieke zgde wordt ala oen artikel van Taks ontwerp voorgesteld Dat de plaataelgke omstandigheden weder haar intocht hebben gedaan in het kiesrecht van den heer Van Houten in den vorm van verschillenden eisch omtrent huurwaarde ea salaris voor verschillende gemeenten laat hij ook ter zgde ofschoon hg er te recht op wgat dat die plaatselgke omstandigheden een kruis zwarten mannen vrouwen en kinderen iu de bontste wanorde Zeker hadden zjj in de gelagkamer geen plaats meer kunnen vinden en verdrongen elkander voor de geopende vensters om toch goed te kunnen hooren wat daar binnen gesproken werd Twee gerechtsdienaren van hetzelfde formaat als Helrattedts begeleider hadden by de voordeur post gevat en moesten al de kraoht hunner armen en welsprekendheid aanwenden om de menigte in bedwang te houden zoodat het den derden vry wat moeite kostte Helmstedt in de gang te krygen In de vry ruime gelagkamer zat achter eene lange tafel de Coroner met zyn klerk en rechts van die tafel op eene even lange bank naast elkander de twaalf in der haast uit de county opgeroepen gezworenen Links zaten op gewone herbergstoelen de getuigen en in tvoorbygaan zag Helmstedt het scherpe bleeke gelaat van zyn patroon en de zwarte kroeskoppen van Cesar en Dick van den marskramer was echter niets te bespeuren De overige ruimte werd door het publiek ingenomen Toen Helmstedt binnenkwam verhief zich eeu luid gemompel en aller oogen waren op hem gevestigd De Coroner die zich over het protocol gebogen had keek snol op en zag den Duitsoher even scherp aan ea de gezworenen stakes de hoofden byeen Helmstedt die van den prins geen kwaad dacht gaf daar weinig om en hield het sleohte voor een staaltje van Amerikaansche nieuwsgierigheid Hy wendde duB het hoofd naar Elliot om een blik van hem op te vangen maar do patroon scheen hem niet to willen zien