Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1895

0 GOUDA SOTTIEDAH 1 S2 1 24 3 82 3 44 4 60 6 S4 7 11 7 68 8 32 8 43 8 61 9 67 11 13 13 29 K K H 4 57 t 7 69 V H 10 04 11 86 K H K 5 04 t 8 06 H H 10 11 12 43 f II H 5 11 n 8 13 W 10 18 12 52 1 44 8 50 4 03 20 6 48 T SO 8 88 1 12 9 03 9 10 10 27 11 80 UOTTIKDAH GOUDA 9 51 10 81 11 50 12 20 1 45 8 60 3 10 3 48 4 10 6 31 S 20 8 66 9 41 y 10 82 u V 1 65 s 6 30 9 0 H 10 89 f V 2 02 V V K 6 37 K 10 4 V 09 K K V 6 44 f 10 11 10 2 12 08 12 40 2 15 3 09 8 4 08 4 40 5 51 6 60 8 1 111 06 Boter weinig aanroer handel gewoon Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 06 ft 1 16 p Kilo Totaal Gebruikt werd Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA Zomerdleost 1895 AangevangeD 1 Mei TUd vao Greeowlcli 7 85 7 47 DEN HAAS GOUDA Hage 5 48 7 20 7 48 8 80 9 88 9 46 0 1411 8 12 151 881 44 2 8 3 43 4 15 17 6 11 7 58 9 S8 Voorb 64 10 30 1 44 6 17 Z Zegw6 08 10 85 I S8 1 6 18 9 8 Sev H 6 19 10 46 3 09 6 43 10 03 Gouda 6 80 7 0 8 18 9 9 56 10 1610 57 13 05 13 45 3 30 8 14 3 86 4 13 4 43 47 6 3 8 18 10 11 Stopt Ie Bleiswqk Kruiiweg en NootdorpLeidsohendam U T It E o a T G O U D A Utrecht 6 88 7 0 9 10 11 84 18 50 8 10 8 514 43 6 36 Woorden 6 58 8 11 10 3811 51 4 16 6 53 Oudewster 7 07 8 19 10 81 4 14 Gouda 7 20 8 82 9 34 10 44 11 07 1 11 3 41 4 87 20 7 00 AH8TIIDA H S O U D A Ansterdam Wfi O I K 9 5 II MO 4 8 6 81 8 10 e ada T 10 9 04 1044 11 1 1 10 1 30 7 4 8 49 11 10 BOUDA D£N HAAG Ooi iU 7 U tl 86 9 09 9 87 10 20 10 50 12 12 12 26 1 37 3 86 3 47 4 46 5 27 7 14 7 49 8 29 8 4 9 5411 10 Zev M 7 42 8 47 11 08 12 37 4 57 8 01 10 06 Z Zeew 7 6S 8 56 11 18 12 46 08 8 12 10 15 Voorb 8 07 9 08 11 17 13 58 5 30 8 36 10 27 sHsge 8 12 9 13 9 37 10 U7 10 48 ll isi 13 42 1 0 1 57 4 06 4 17 5 26 5 57 7 44 8 81 9 3210 8111 46 80U0A UTRICBT GuuiU 5 85 MO 7 6 8 09 8 11 9 05 10 19 11 13 48 2 38 3 17 4 16 4 47 5 57 6 56 8 8110 16 Omlew 6 B0 6 64 11 14 3 87 7 10 10 30 Woorden B 59 7 03 6 12 11 33 2 45 8 84 5 0 6 17 7 18 8 48 10 87 Ulreolil 6 18 7 28 8 SS 8 41 9 9 87 10 1 11 45 1 20 8 08 8 0 4 48 5 20 6 85 7 45 9 0411 6 O D U A A H8TZR0AH Gouda 6 40 8 11 10 01 11 11 10 1 81 4 47 10 16 10 0 11 4 waren ia de vorige Grondwetsbepaling over het kiesrecht Zeer jaiat echter toont hij aan dat in plaats van deze moeilgkheid nu een veel neteliger quaestie is gerezen door de woorden kenteekenen van gesclftktheid en maatachappeiyUe welstand De schriiver weet ook iets mede te deelen wat tot dnaver in ons land nog Toor ieder een raadsel is ook voor de Begeering nameiyk dat de nieuwe kieswet het getal kiezers ongeveer op 700 000 m1 bryngen Hoe hy aan dit cyfer gekomen is verklaart hy echter niet De opvatting in Nederland zegt hy is over t algemeen deze dat het ontwerp Van Hosten zal worden atngenomen nadat men een tyd lang zal hebben getobd over het artikel waarin de eischen voor het kiesrecht zijn omaohrevei Niet alleen is de pers over t geheel gunstig in baar oordeel maar de natie is het gekibbel moede en bereid elk bemiddelend voorstel goed te keuren dat een eind maakt aan den telkens vernieuwden stryd over het kiesrecht In dit opzicht kon de correspondent wel eens joiit zien De Bchryver trekt ten slotte een parallel tusschen Nederland en België en verwondent zich dat geen van beide landen getoond heett parij te trekken van de politieke leering die het by zyn naasten buurman heeft kunnen opdoen Hoe hy hierby Wahrheit und Dichtndg dooreenmengt blijkt ait de volgende vertaling van het slot Wy meenen hy beide waar te nemen hoe hetzelfde streven naar hervorming met onvruchtbaarheid is gesiagen door dezelfde invloeden en vinden over vraagstukken ats dat van neutraal of kerkeiyk onderwys ran peraooniyken dienstplicht van nitbreiding van kiesrecht dezelfde argumenten gebezigd in de Nederlandscbe en in de Belgische Kamers In beiden dezelfde tegenstand tegen de neutrale school welke de liberale hebben ingevoerd en een geiyke les aan de liberalen gegeven door de meerderbeden die de clericalen weder aan het bewind bracbten en bewezen dat het land nog niet r p was voorde scheiding van zedeiykheid en dogma Nog andere ponten van overeenstemming zyn te vinden in de ontwikkeling der staatkundige partgen in de Nederlandscbe en de Belgische Kamers in de vrucbtelooze pogingen van de onde garde der verstokte doctrinairen om de meer geavanceerden hnnner party te beletten met de eischen des tyds mede te gaan en in het socialisme van leiders als Domela Nienwenbuis in Nederland en Van de Velde in België Sedert de nederlaag van den eerste zyn in de Nederlandscbe Kamer de socialisten niet vertegenwoordigd ofschoon sommige hnnner leerstellingen te vinden zijn op het program der Takkianen die het den plicht van den Staat achten sociale hervormingen tot stand te brengen en den werkman te beschermen Als bet waar ia dat navolging de oprecht ste vorm is van vleiery dan behoorden Nederland en België elkander ten zeerste te bewonderen Gewooniyk hOort men echter beweren dat zy niet byzonder van elkander houden en zeker is het dat de Hollanders nog altyd wrok gevoelen over het heengaan der Belgen uit de gedwongen unie Zy doen het echter voorkomen alsof ze dat verlies veeleer als een winst beschouwen n verzekeren dat de Belgen over t geheel en zelfs de Nederlandscbe katholieken die t meest op de Bel £ gen getyken in de aan België grenzende provinciën NoordBrabant en Limburg een wuft en lichtzinnig volkje zyn Men hoort de Belgen vaak hetzelfde zeggen van de Franschen en het sobynt daarom dat die opvatting over ntet veel anders loopt dan over een graad meer of minder Bovendien dreigt de protectionistische politiek die in België thans den boventoon voert onder de leiding van het clericale ministerie de vriendschap tusschen Noord en Zaid Nederland nog meer te doen verflauwen zoodat zelfs de Nederlanders dia onlangs te Parys het conpres over de invoerrechten hebben 8 30 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 0 6 13 6 11 S9 6 3B 7 S6 7 39 7 89 7 46 7 6S Ooiula Moordreclit lapeHe Roftordam 7 üotterdam K Ospelle t lO Nienwerkerk S 19 Uoordrecht 5 S6 7 46 Amstardais Wd 7 9 9 10 Ciouda t 8 bygewoond geweigerd hebben voor hetzelfdedoel naar Brussel te gaan op grond dat België bezig is zeer onvriendschappetyk zyngrenzen te sluiten voor Nederlandscbe voort brengselen t Hbl Men schryft uit Zeeuwsch Vtaandoren aan de Tel Sinds de Belgische MoniteDrc het besluit bevatte dat alle invoer van vee uit Nederland in België verboden ia is er in ZeenwschVlaanderen oosteiyk deel een smokkelhandel ontstaan die eene zekere levendigheid teweegbrengt en aan aommige ingezetenen der naby de grens gelegen dorpjes ten goede komt of dit ook in andere grensstreken hec geval is weten wy niet doch dit is zeker dat deze streek er by nitstek voor geschikt is wijl van hieroit Antwerpen en Gent twee voorname veemarkten gemakkelyk te bereiken zyn Tal van kooplieden trekken hier rond en koopen al het vee op dat ze machtig kuncen worden Van daar dat de boeren hier nog al eene tamelyken prys voor hun vee kunnen maken s Avonds komt al het gekochte vee op eene afgesproken plaats en gag onder geleide over de grens Gister avond gmg i Correspondent ook eens een kykje nemen ften 20 minuten afstand van de grenn in een itehucht waar een 10 tal huizen staan wSs het rendez voos Tegen 9 uur het begon al vry donker te worden zag men de kooplieden met de dryvers van alle zyden aankomen en weldra waren er een 22 tal schoone beeite by elkaar Ook de smokkelaars kwamen longiamerhand opdagen en verspreidden zich in een drietal herbergen om een glas op h t goed slagen der onderneming te drinken Een der hei bergen binoentrtdende sag ik een 30tal smokkelaars druk redeneeren en gesticnleeren Het waren kerels uit de la te klasse der maatschappy de meesten hadden reeds met politie en justitie kennis gemaakt en allen kon men het aanzien dat zy groote vereerders van Bacbus waren Oe meesten waren blootvoets en blootshoofds droegen enkel een gekleurd hemd en broek waar hier en daar nog het bloote lichaam door zichtbaar was Allen hadden een s evigen stok in de hand Zeg vriendje loo sprak ik een stevigen Belg aan die alleen aan een tafeltje een glas bier zat drinken gaat ge het van nacht weer eens probeeren t Ja mynheer we gaan er weer op af maar t is spytig t ia van avond te schoon weer We moeiten het hebben als verleden Zaterdag toen er zulk een vreeseiyk onweer woedde en de regen by stroomen neerviel alsdan was er geen enkel douanier te lien c t Is anders toch een gevaariyk werkje c Och ja wy verdienen onze 7 fr niet zonder moeite maar t is toch mooi geld en wy behoeven dan toch niet te werken overdt Enkele malen ontmoeten wy wel eens een paar ambtenaren maar zoo n troep van 75 man zooals heden durven ze zoo licht niet aan Erger wordt het als er velen vereenigd zyn dan kan het er leetyk opzitten Verleden week is de broer van die twee jongens doodgeschoten en ziet ge dien kromme Die draagt nog een kogel in t been dien hy verleden jaar tegen Kerstmis opgeloopen heeft Doch de meeste nachten ontmoeten we geen sterreling want onze voorzorgen zijn goed genomen We weten wel waar ze zyn en daar komen we natunrlyk niet Wy hebben onze spionnen die de ambtenaren beloeren Zie daar komen er een paar aan c En jawel ik zag een paar haveloos gekleede kerels de broek halverwege bet been opgestroopt en druipende van t zweet tegen een koopman staan praten die t hoofd der bende scheen Die wyzen ons den weg Zy hebben alles nauwkeurig nagegaan en weten juist waar de ambtenareni dienst doen Zy zyn steeds een 100 pas voor de beesten en by bet minste onraad geven zy een teeken 10 54 11 01 11 08 11 16 11 84 9 40 10 17 9 59 8 18 X 8 11 ll K 4 M 5 41 En is er met dat smokkelen zooveel te verdienen Voor ons niet mynheer een leider heeft 7 en een dryver steehts 5 francs en by behouden aankomst een goeden borrel of een glas bier Maar de kooplui die maken zaken We hebben beden beestjes die ze te Antwerpen met 150 200 fr winst verkoopen Voor 14 daag hebben die twee man een oa gesmokkeld op klaarlichten dag en daar verdienden zij over de 300 fr aan Dat was een buitenkansje c En daar gaat bet teeken Ieder gaat naar buiten en in een tiental minuten staat de troep in orde Vooraan gaan spionnen daar achter de beesten By iedere koe een leider en twee drijvera De kooplui aluiten den stoet Stil zonder één woord te spreken gaan allen voorwaarts de grenzen over Het nieuwe gesticht voor idioten te Wa genborgen is thans geheel afgewerkt Het is een groot gebouw met ruime kamers en biedt roimschoots gelegenheid voor het opnemen van vele ongel ukkigen Er wordt vermist Antoon Piets gemeenteveldwachter 31 jaar klein zwart haar donkere oogen gekleed in versleten politiek leeding De burgemeester van Ouder Amstel verxoekt opsporing en bericht Uit Amsterdam meldt men H M de Hegentes heeft bedankt voor het aanbod der muziek van de schuttery gedurende haar bezoek aan de tentoonstelling en wenscht de regeling van ontvangst geheel aan bet cO mité over te laten Men schryft aan het Vad uit Den Helder By de jongste verkiezingen voor den gemeenteraad moet de heer Staalman ter onderatenning van zyn eigen candidatour en van zyn vriend den eigenaar der drukkery zich bediend hebben van middelen welke de antirevolutionaire kiesvereeniging alhier aanleiding gaven hem voor haar vierschaar te dagen Maar wie er verscheen de heer Staalman niet De Vereeniging heeft toen de vergadering verdaagdi naar men wil weten met kennisgeving aan den gedaagde dat zoo hy op de eerstvolgende vergadering niet mocht verschynen hy als lid gorojeerd zou worden Een 15 tal belanghebbenden A msterdamscbe winketiers hebben eene vereenigiging gesticht welker doel zal zyn den goeden naam van den Zeedijk te verdedigen tegen 1a8teryken oantygingeD van de kranten en die buurt weer in beteren reuk te brengen Posterllen en Telegraphle Pajiketten met aangegeven waarde en verrekenpakketten kunnen thans langs den weg van Daitscbland naar Salvador worden verzonden Het maximam bedrag der aangegeven waarde zoowel als der verrekening is vastgesteld op 1000 frs Het in Nederland te heffen recht wegens de pakketten met aangegeven waarde bedragen 17i cent per 300 fis In het verkeer met Salvador zyn voorts pakketten toegelaten bestemd om vr van porten en rechten te worden aicgereikt In de provincie Noordbrabant wordt de jacht op klein wild geopend op 24 Angustus a B met oitzonderiog van de jacht op fazanten waarvan de opening is bepaald op 1 October a s De jacht op klein wild met inbegrip van die op fazanten wordt in de provincie gesloten den 31d December a s terwgl aldaar alsdan nog geoorloofd blijven bet schieten van hontsnippen tot 1 Mei a s het weispel van kwartelen van 15 Maan tot 1 Jnni a s Het verbod om aan tjjdeljjk pereonee toe zegging te doen of eenig nitcioht te garen op eene vaste benoeming wordt niet overal opgevolgd Met den meesten nadrnk wordt daarom het bepsalde bg so 24 der Verja meling van 1893 in herinnering gebracht en voorgeachreven om bg het tjdelgk in dienst nemen van personen dezen mede te deelen dat die tjjdalgke dienst generlei aanspraak geeft op latere vaste Benoemd 16 Ang Tot brieresgsarder te Stoppeldyk G Serrnrens thans postbode aldaar 20 Aug Tot klerk der poateryen en telegraphie 2o klasse C H Derksema te Amsterdam telegraafkantoor 1 Sopt Tot klerk der postergen en telegraphie 2o klasse klasse P H Zweers te Weesp Verplaatst 16 Aug De commies der postergen 3e klasse H Vogel van Utrecht naar s Gravenhago do commies der postergen 4e klasse F J Mgnssen van s Gravenhage naar Utrecht 1 Sept De commies der telegraphie 2e klasse H J H Holsman van Driebergen naar OudenboBch de commies der telegraphie 3e klasse C N de Vos van Hoorn naar Viauen De commies der telegraphie 4e Klasse G van Zwieten de Blom van Vianen naar Amsterdam de commiezen der posterijen 3de klasse tan spoorwegpostkantore no 2 J 6 van Bruggen van vlissingen zeepostkantoor naat Botterdam en C Wellinck van Rotterdam naar Vlissingen zeepostkantoor 1 Sept de klerk der postergenen telegraphie 2e klasse D N van Malsen van Weesp naar Driebergen 1 Oct De commies der telegraphie 3de ktassa J T A J van Santen yvn Hoorn naar Amsterdam Eervol ontslagen 20 Juli De klerk der telegraphie 2de klasw G Cengn thans met verlof Verlenging van verlof verleend wegens ziekte 16 Aug Aan den commies der poitergen 3de klasse J Brouwer tot 23 Ang 1895 legetrokken de benoeming van den klerk der postergen en telegraphie 2de klasse R R Sartorius te Amsterdam telegraafkantoor VE1E SL A C3 BKTEEPPENDE DE Cras faTDrie3r der Gemeente GOUDA 1894 Ammoniak De toestel tot bereiding van zwavelsare am moniak bleef goed voldoen de ketels behoefden niet gereinigd of hersteld te worden Geen peilglas werd gedurende het jaar gebroken ook werden de gummistoppen niet vernieuwd Vernieuwd werd alleen het proefkraantje Ten einde van tgd tot tgd de poodige herstellingen aan den saturalor te konnen doen plaats hebben zonder stagnatie van de exploitatie moet een tweede satnrator worden gemaakt waartoe in dit jaar wordt overgegaan Op 1 Januari was de voorraad zwsvelz S300 K Q eg soda 6S0K O Aangek werd S0300 SOOO aieo S700 2360O E e 31600 £ r was op 31 Deo in rasgaz 2000 K O ggo K Q De hoeveelheid ammoniak op 1 Januari voor handen bedroeg 3130 K G Gemaakt werd 27070 Totaal 30200 K G Verkocht werd eene hoeveelheid van 19200 7 50 S 09 9 07 EST 38 a 86 8 36 8 41 9 49 10 14 10 4 11 10 zoodat op 31 Dec nog in voorr was 11000 K G Steenkolen De levering van de voor de distillatie be noodigda steenkolen werd na openbare ainbestading opgedragen aan de Hoeren Van Nievelt Oo te Botterdam en A Zellekens te Delft Eerstgenoemde firma leverde kolen nit de mgn sAlmac voor den prgs van 58 ioo V H Ii franco aan den wal vóór de fabriek of van f 76 44 per waggon van 10000 K G franco aan het Station terwgl van dan laatstgemelde kolen uit de mijn sNdrdsterns betrokken werden tegen den prgs van 56Vio eents per H L franco wal of van f 81 par wagKon franco Station V Er worden gebruikt 42353 HL Dnitsche kolen en 1576 Gannel Totaal 43929 H L De voorr Dnitsche k was op 1 Jan 4644 H L Aangav werden m den loop T h jaar 42683 Oebrnikt ign 47327 H L 42353 Er was op 31 Dec nog in magazgn 4974 H L Aan Cannelk was op 1 Jan voorh 1614 Hiervan werden verbruikt 1576 aoodat op 31 Dec nog in voorr was 38 H L Zuivering In de wgze van zuivering van het gas werd geene verandering gebracht zg geschiedde volgens dezelfde methode als in vorige jaren De serubber werd voorzien van eenen hellenden rooster waardoor het mogelgk werd den toestel ook boven zgn vermogen te gebruiken zonder dat hg verstopt geraakte Met betrekking tot de ozyde znivering kunneu de volgende cgfers worden medegedeeld Op 1 Jan bedroeg de voorraad oxjdo in magazgn 3000 K G Aangea Totaal 23000 K G Van de afgewerkte massa was op 1 Januari in voorraad 8000 Afgew of bereid werd in Februari 4500 April 5000 Juli 5000 October 6600 December 6600 Totaal 35700 K G Daarvan waid verkocht 13500 E G voor + 349 of 591 Mark 10000 + 343 680 10000 + 307 20 Totaal 33 00 K O terw l in magK B bleef 8300 getai op + J5710 K G + 1096 0858 Mart De hoeveelheid gebMikte oxyde heeft bg inkoop gekost f 159 H Ër is dus eene winst gemaakt van f 937 f per 1000 M geproduceerd gas aan zuivering op zwavelwater stof verdiend f 0 758 Personeel Aan den Heer A Nortier die door gevorderden leeftgd en gedurige ongesteldheid niet meer in staat was de betrekking van Boekhouder naar eisch te vervullen werd eervol ontslag verleend Bg Raadsbusloit van 11 September 1894 werd hem tot wederopzeggens toe een jaarlgksche gratificatie van f 200 toegekend lu zgue plaats werd met ingang van l October 1894 tot Boekhouder benoemd de Heer W P Sohaap tot dusver KlerkMeteropnemer wiens jaarwedde werd bepaald op f 900 terwgl tot Klerk Meteropnemer op een jaarwedde van f 400 werd aangesteld de heer J Gonda Jr tgdelgk werkzaam op de fabriek De Heer H Lenderink ontving op zgn verzoek wegens zgue benoeming tot Directeur der Gemeente Gas luiek te Wperden tegen 1 Oct 1894 leervol ontslag nit zgne betrekking van Opzichter In deze vacature werd voorzien door de benoeming van den beer P N Labrgn vroeger werkzaam als Assistent aan de Gasfabriek te Rotterdam wiens jaarwedde werd beputld op f 800 Alia stoken op één na en een machinist dia zich aan plichtvennim hadden schuldig gemaakt werden ontslagen en door anderen vervangen Da fitters lantarenopstakers en de overige werklieden welke met het publiek in aanraking komen ontvingen unifoimpetten met distinctief Volgens de balans Tan 31 December 1893 bedroeg het kapitaal waarvoor de Gemeente gecrediteerd werd pee résto t 96244 09 De schuld onderging door deuitbreiding der fabrielk in 1893 eane vermeerdering lie bladz 5 van het Verslag over datjaar met 16145 97 f 112390 06 Door afloning ia 1894 iizgverminderd met 16378 81 zoodat de gemeente op de baUna gaorediteerd is voor f 96011 25 Op de bahtns van 31 December 1893 werdverder als saldo winst gebracht een post van f 19315 07 Uit de winst en Verliesreke ning over 1894 blgkt dat eene winit is gemaakt van 19682 09i Te zamen f 3899716 Hiervan af te scbrgven het bedrag der hiervoren genoemde afiossing ad f 16378 81 enaftatrekalsoninb0 70 f 16379 51 BIgft als salda winst op de balans voor 1894 f 22617 65 BoltenlaDdsch Overzicbt 6 de behandeling der begrooting van uitgaven voor huitealandsche zaken iu het Sngelsche Lagerhuia deelde de secretarie van staat voor dat departement mede dat de Britsche commissaris da afoaking van den atootkussenstaat aan den Mekong in onderzoek heeft De algemeene politiek welke de Regeering ten opzichte van Siam zal volgen zal in overeenitemming zyn met de eischen der staatkundige en handelsbelangen van Engeland en zal de autonomie en de onafhankelykheid van Siam waarborgen in verband met de door Frankryk gedane verzekeringen Deze palitiek slnit geen gevaar in zich voor de vriendachappeiyke betrekkingen met Frankrgk Ten opzichte van Eygte verklaarde de itaatsaecretarii zullen wy de staatkunde van onze voorgangers voltooien De beweging in Engeland ten gunste van een gteorganisatie van het leger heeft tenminste al een eerste resultaat gehad Men is er toch in geslaagd den meer dan 80 jarigen hertog van Cambridge te overtuigen dat hg zyn plaats moest inruimen aan jonger krachten Hy zal nn in November aanstaand aftreden en worden vervangen door generaal Wolseley den opperbevelhebber van het lersche leger wiens voortrefielijke hoedanigheden doof ieder worden erkend Oe hertog van Cambridge staat thans ongeveer 40 jaar aan t hoofd van het leger in Engeland Kort nadat de groote Wellington die jaren lang het bevelhebbersehap bekleedde was overleden werd hy benoemd en sedert bleef hy aan het bewind Hoewel zyn paraplnie beroemder is dan zyn degen en hem meer diensten bewezen kan hem ter eere worden gezegd dat hg zich steeds beeft onthouden van alles wat naar intrige zweemde Maar voor het hoofd van een leger ia dit niet genoeg en meer en meer deed zich bet besef gevoelen dat een krachtiger hand noodig was Zooals men weet werd ook door den hertog von Connaught naar de plaats gedongen doch t blykt dat men en terecht heeft weerstand weten te bieden aan den aandrang te zynen bate aangewend Hier Jtehoorde de bekwaamste vour te gaan de man die door zyn daden de meeste aanspraak kon doen gelden en ongetwyfeld had den Wolseley overwinnaar van Telel Kebir grooter rechten De keus stond ten leste tnaicfaen hem en lord Roberts Sommige couranten grypen tevens deze gelegenheid aan om hun bedrygingen tegen Frankryk te hernieuwen volgens hen is behoud des vredes tusschen Frankrgk en Engeland nooit zoo bedenkelyk geweest als thans met het oog op de hangen o vrai stnk ken IJverig maken zy dan ook gebruik van eene circulaire door den minister van oorlog aan de gemeentebestunren gezonden met de vraag of zy in geval van mobilisatie hun hospitalen beschikbaar kunnen stellen De Press Assocation zegt evenwel gemachtigd te zijn om te verklaren dat de die vraag alleen in verband staat met de binneDlandache verdediging Wolseley de nieawe opperbevethebber onderscheidde zich reeds 42 jaren geleden in den Birmaanachen veldtocht van 1852 tot 1853 waarby bg zwaar gewonden zyn naam op eervolle wyze in de telegrammen vermeld wefed Later maakte hy zich zeer verdienstelyk in den Krimoorlog in Indiè by het dempen van den bekenden opstand en in den Cbineeschen valdtocht van 1860 Tien jaar later voerde hy de expeditie naar de Roode Rivier aan voor zyn schitterend beleid in den Asbantijnschen oorlog van 1873 tot 1874 ontving hy een dankbetuiging ran het Parlement Hy werd na de rampen die de Engelsehen in Zoeloeland troffen naar Zuid Afrika gezonden bracht den oorlog met den Zoeloes ten einde en nam ook deel aan den stryd tegen de Boeren Bepaald tegen hen opte treden behoefde hy echter niet raeer Maar Tooral als bevelhebber van Engelsche bezettingsleger in Egypte is lord Wolseley bekend In 1884 stond hy aan het hoofd van de expeditie die naar Khartoem werd gezonden en die kort na den dood van Gordon aankwam Zgn laatste krygsverrïchtingen z jn in Engeland althaas nog in levendige herinnering De tTimoB die meent dat da beüoeming slechts voor 5 jaren geldt verwacht van eene man van zoo groote practischa ervaring eene reorganisatie van bet ministerie van Oorlog en Tin t leger op gezonde grondslag In de Italiaansche Kamer heeft Crispi een groote meerderheid die hem in elk zijner plannen trouw steunt en elksn aanval tegen hem afweert Maar het heeft er allen achyn van dat de bevolking van Italië met die tactiek alles behalve is ingenomen Een bewya daarvoor zou te vinden zyn in de verkiezing te Rome Zondag gehouden Het district dat bij de algemeene verkiezingen Crispi naar de Kamer afgevaardigde moest thans een nieuwe keus doen daar de premier voor een ander district opteerde Thans was de verkiezing met niet zooveel zorg voorbereid als die in Mej De prefect bad geen manifest uitgevaardigd de kiezers gevoelden zich vrijer en meenden nu te mogen stemmen op den man die zy het meest vaardig achten de j ts van den premier in te nemen En zy kozen De Felice de bekende Siciliaansohe advocaat die nog steeds gevangen zit beschuldigd van opstand tegen het wettig gezag all leider en raadgever van de Pasci dei lavoratori den meest heftigen tegenstander van Crispi Hoe weinig waarde de Italiaansche regeering ook aan deïe uitspraak der stembasc moge hechten opmerkelyk is ze zeker Vorst Ferdinand van Bnlgarye heeft voorloopig zyn plan laten varen om een bezoek te brengen aan Varna De vorst zal aldna meldt de correspondent van de Külniscbe Zeitungi te Sofia daar blyven totdat vorstin Maria en prins Boris uok daar zyn aangekomen De vorstin bevindt zich nog te Hchwartzau by haar vader den hertog van Parma en zal waarschijnlyk dozer dagen naar Sofia vertrekken Wat overigens den toestand van Baigarye betreft beweert de Standard van officieele zyde vernomen te hebben dat Ferdinand vooreerst nie zal doen om eene verzoening met Rusland tot stand te brengen Devorst zegt de correspondent der Standardc te Sofia zal zich voorloopig tevreden stellen met de verzekering hem door bisschop Clement gegeven dat zyne erkenning als vorst van Baigarye door den Czaar slechts eene quaestie van tyd is Tot dusver blyft alles rustig op het Balkanschiereiland ook in Macedonië waar de rust nn als geheel hersteld kan worden beschouwd Het Weener Fremdenblatt bet orgaan van bet OoBtenryksche ministerie van bnitenlandflche zaken bevestigt het bariobt dat de Poolsche stadhouder van Galicië graaf Badeni door keizer Frans Jozef naar Ischl is ontboden Het doel dezer conferentie ia van gedachten te wisselen over den politieken toestand want algemeen wordt graaf Badeni als de toekomstige miniaterpresident van Oostenrijk beschouwd Het Fremdenblatt voegt er echter by gelijk te verwachten was dat dezs samenkomst tnsscben den keizer en den Poolschen leider nog geen aanleiding kan geven tot de verwachting dat reeds spoedig eene regeeringsverandenng op handen ia Eerst in bet najaar zal beslist worden wie in plaats van irraaf Kielmansegg aan het hoofd van het Oostenrykscbe ministerie z l optreden Zeker is nu alleen dat de tegenwoordige mi nisterpresident die sleohts voorloopig de regeering aanvaardde dan weer zyn vorig ambt als stadhouder van de provincie BenedenOos tenryk zal aanvaarden MARKTBEEICHTEN Gouda 22 AugUBtui 1895 Granen wedatom fiauw Van het nieuwe gewas werd DU raa de moeste artikelaa ieti getoond De kwaliteit loopt teer uiteen Tarwe Zoeuwsohe 6 26 ƒ 6 70 Mindere dito 8 80 a 6 10 Afwijkende 4 7B a ƒ 8 Ï5 Polder ƒ 4 90 a ƒ 5 80 Eogge Zeeuwsche 3 76 ƒ 4 8B Polder ƒ a Buitealandflohe per 70 k ƒ 8 40 a ƒ 3 60 Gerat Winter 3 B0 il ƒ 4 2S Zomer 3B0 ft 4 ChevaHier 4 75 a 6 60 Haver per heet 2 60 a 3 26 per JOO kilo 6 50 a 6 26 Hennepzaad Inlandaob 8 60 a f 8 75 Buitenlandsche ƒ 6 76 a 7 Kanariezaad ƒ 8 26 a ƒ 9 Koolzaad 6 60 a 7 40 Erwten Kookerwten ƒ a ƒ Niet kokende f a Buitcniandaohe voererwten per 80 Kilo ƒ 6 a ƒ 6 26 Boonen Bruine boonen a Witte hoonen f Duivenboonen ƒ a ƒ Paardenboonen f i f Maia per 100 Kilo Bonte Amorikaanaohe S 40 a ƒ 5 60 Cinquantine 6 60 Èl 7 Vbbmabkt Melkvee geen aanvoer Vette varkena goede aanvoer handel vry wei 16 a 18 ot per half KG Biggen voor Engeland rad V er handel matig 13V a 14V et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel flauw ƒ U 36 a ƒ 0 60 per week Vette aohapon red aanvoer handel matig ƒ IS 37 Nuchtere kalven eeuige aanvoer handel vlug GraaValveren goede aanvoer handel vlug ƒ 26 ü ƒ 60 Fokkalveren Aangevoerd 96 partijen kaaa Handel zeer vlug Ie qual ƒ 26 i 87 2e qual 21 i ƒ S4 Zwaardere 28 a ƒ Nootd HolUadiohe ƒ 18 4 NieüMt PASSEN en Linnengoed A van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a QOÜDA Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoor S7 i i lOJl I01 84 83 84ï 867 26 64V 87 106Vs 617 90 ü l 27 118 2 441 lOO i 7V8 66 688 6327 01 91 1007 204 206 185 77 102 loov 14B 8 i SS 1091 90 197 139 106 51 62 B4V iVia 1S8 98 87 817 81 103 1017 99 1061 105 142 186 147 104 601 102 861 8 SVs 109 87 Vl 118 106i 40 64 l l 16 220 1947 109 10 103V 103 103 1217 129 167 39 39 112 B t a u d 80 AUGUSTUS fBDMlLiKD Cort Ned W 8 ï dito dito dito 8 dito dito dito 3ViHONOJLB OU Ooudl 188I 8S 4 Italië Inschrijving 1863 81 5 OoBTXïfft Obl iu papier 1868 6 dito in silier 1868 6 PoKTtJOAL Oblig met coupon 8 dito ticket 3 RusLAKB UU Binnenl 1894 4 dito Geoona 1880 1 ditobqBotlii lSSD 4 dito bg Hope 188g gO 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 E Sfakjk Ferpet Bclmld 1881 4 TtlïKElJ Oepr Oonv leen 1890 4 Geo leening Borie D Oeo leening serie 0 ZuidAfe Hip v obl 1898 8 Mllloo Obl Buit Sch 1890 6 Vbnrzuela Obl 4 onbep 1881 AM8TBBDAM Obligation 1895 3 RoTTlulAH ated leen 1894 3 Xbo N Afr UandelsT aand Arendsb Tab Hg Gertifioaten Deii Maatsohappy dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Yorstonl aand s Gr Hypotheekb pandbr SVi Nederlandaohe bank aand Ned Handalmaatsob dito N W tl Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito S i OosTBNB OostHong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 i Ahiiuiia Iquit hypoth pandb B Maxw L G Fr Lien eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl Y St Spv aand Ned Xnd Bpoorwegm aand Ned 2uid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TAl lB Spoorwl 1887 8 A ïobl S Zuid Ilal Spwniij A H obl 8 PoLBN Warsohau Weenen aaDd 4 Bdsl Gr Buss Spw My obl 47 Baltiscfae dito aand Fastoffa dito aand 6 Itrang Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHBBiKA Cent Pao 8p Mij obl 6 Chic k North W pr G i aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm oert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisv b NashvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Faol Minn fc Manit obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Vin C Ballw fe Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus M aand Rotterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aand 8 Bblqib Stad Antwerpenl887 S Stad Brussel 1886 S s HoHp Theiss BeguUr Gesellsch 4 OosTBNR ataatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 SpANJl Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bea Hyp Spobl oert Burgerlijke n GEBOREN 19 Aug Hendrik Cornells anders A J Hoorn en M Hnnrman 20 Piotet Aria Ggabeilt onders P Barensberg en E M E Versteeg Maria Catharina onders R van Kraanen en M J van Dam 21 W nanda Bernardina Catharina onders C P Steenwinkel en J P van der Slnis OVERLEDEN 20 Ang P A Leenwcn 2 m 21 J Simonie 13 m P de Jong 20 m C J Davelaar 3 m D Lugthart 28 j J Hooimeijer 7 w GEHUWD 21 Ang J H Geurde en H C Lamers M Killeatein en B M üaadt D Goudriaan en G M Gouka J van den Nienwendflk on A Bron F de Bruin en J Rehorst Aeeuwitk GEBOREN Huberta onders J de Zeenw en J de Greet Johanna Maria onders T Groenendflk en A Krook Johanna Maria onders H Kraajenbrink en J M Badding GEHUWD 16 Angustus C Verbnrg en A van den Hoven