Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1895

No 6T44 Zaterdag 34 Augustus 1805 34ste Jaargang fiOüDscHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 itanco per post ƒ 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIBN Da n kbetuiging Do ondergtteekenden betaigen bg deze openUjk hannen dank aan den WelEd Zeer geleerden üoer Dr P J A LEVEDAü oor de zorgvuldige behandeling tpens de ziekte van liun Kchtgenoote en Dochter ondervonden J BLOKLAND J C VA KLEEF Gmda 22 Ang 95 ï te 3 o u d a Het TWBBDB TOELATIS6SEXAMEN en de HEBEXAMEyS znllen beginnen op Maandag 2 Sept e k te 9 nwr s morgens De Lea en vangen aan op DONDBBDAO daaraanv Nieuwe candidaton moeten zich vóór VKIJDAG 30 AUGUSTUS mondeling of schriftelijk aanmelden by den Direetenr D W JOLIUS Gouda 21 Ang 1895 BURGEMEE8TEB en WETHOUDERS van Slolwijk maken bekend dat de Benedenksrksclie Weg NOOBDZIJDE van af het dorp tot de Benedenhenlsohe Wegbrog voor de passage met RIJTUIG en VEE zal GESLOTEN z n gedurende 26 27 en 28 Augustus 1895 N DOGTEROM J C KROON Weüi U Burgemeester COÜPEUR hoofdzakeiyk voor CONFECTIEWERK gevraagd in een der HEERENKLEEDIiMG MAGAZIJNEN in Vireeht om 1 SEPTEMBER in dienst te treden Salaris naar bekwaamheid hooger toch minstens 20 per week Bekwame Grootwerkers welke tevens Conpeur zyn en dus naar Maat ook kunnen sneden genieten de voorkeur Brieven met opgave van leeftjd en voor wie of by wie werkzaam onder letter S aan den Boekhandel Wed J K viu B088UM Utrecht FINALE UITVERKOOP Ten einde na het SEIZOEN met eett geheel nieuwe voorraad van goederen te kun nen beginnen znllen wy den geheelen voorraad 20MEEG0EDEREN getlurenüe den VlIVEBKOOP tot Spotprijzen OPRUIMK Wisbrun Liffmann Maukt 136 Sliet Praelitwerk TUART JUartelares Teekra In op MARIA l Tl AllT Koningin Verachynt in 10 i 12 ali groot formaat met PRACHTIOE PLATEN Slechtó 80 CcDt per afl tr per post 38 Cent Ie afl bfl eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P STOKVIS WATERREUS S Jioech jtl Het iMts oMchKlelylMtt Jt makkelykite poetinildilel voor HMrm ea vooral dames en ÏDiiderschoenwerk iedeAppretuurvanC M HllllertCo ry Beril Bsüth Str 14 Men leMeHoed WJtV op naam en fabrieltemerk Tandarts E CASSTTTO Turfmarkt 172 Gouda tiitgezoaderd Zond a te consulteeren raa 10 tut 5 aur FEANSCHE STOOMYEEVEEU ËN Cheiiiisislie Wasscherij VAK H OPPEIMHEIMER 19 Bruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen floofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomen en rerven van felle Heerenen Damesgarderoben alsook allv Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche inanteU veeren bont enz Oordynen tafelkleeden ens worden naar de nieawste en laatate methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week 6000 Stuks uit de falliete massa eeiier der eerste buitenlandsche falinckeii over pGuomene üogpiiannule Leger Paarden Oekens moeten tegen den spotprijs van fl 2 75 per stuk worden mtverkoclit Oeze dikke onslijlbara dekens zijn zoo warm als een pels oa 140X190 om groot dus het geheele paard bedelckend met wol opgenaaid en 3 breede slrPüpen TOortH en kleine partij witte woUeneSlaap Dekens STOot 140X190 cm wegetis zeer kleine slechtB door Taklui bemorklmre fouten m het weefsel aangeboden ad fl 3 60 per stuk Kosten anders het dubbele MV Duidelijk tuohroven bcHielllngan worilei coo laaf de VfUrraiul Birckt tugen loecendliiA Twa het bedrac of onder lenilioura prompt uit gevoerd B Hiirivltz MautFioht Groots staat 31 FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIGHTOAP Verkrggbaar bij M PEETER8 Jz NB fSCHIEDAM AU bewys van echtheid is caohet en kurk steeds voor7 iQn van den naam de irmB P HOPPE Waf i do belts innjMiif taiaii Jkdit BhaoBufitA LoiaaDptjiieD kortom fcs Anhir PaHiExpeliiir Wat kmitlutMlMllluiitgiraiiileDtBgni TarInnlluM Wat Anker Pajulxpeller rtMda in ieder hnisgatb iüsjs Aiiker Paiii Expeller Piili 60 nat 76 aeat ia f 1 26 d l h 7oor uiid a ta de mMete Apothekao en bq T U BSohtar t Co te Bottardsm Te Goada by A WOLFF Markt A 144ben DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Zeer ITette Cresteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BRi KMAK en Zn Zaterdag a s OPENfflB VAN HET I OPUIEïïW GEEESTAÏÏREEED Lange Tiendeweg per G las 7 Ceaat I Aanbevelend J F WELTER MaatscbappU lot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPE REISGELEGENHEID Eiken WOErVSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankon ging van den Haag Rotterdam laas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Utreelit NAAR Prijzen der Speciale Retourbilletten Voor de stations DEN HAAü ROlTERDAM Maas iOÜDA en AMSTERDAM Weesperpoort Uk f 3 00 2e lil f 2 00 3e kl f 1 50 en voor het station UTRECHT Ie kl ƒ 2 00 2e kl f 1 50 3e kl 1 00 De speciale retonrbiljetten worden aan de 5 stations van aitglfte Terkoclit den geheelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 13 uur voor den daaropvolgenden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Strooiltilletten 4 pCt PAUDBEIEVEK VAN DE Pester Vaterlandischer Ërster Sparcassa Verelii OPGERICHT IN 1840 BoveDgenoemde Pandbrieven zijn aominaal groot 800 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van liatQaarlijIcsoho Coupona per 1 Maart en 1 Soptembar en aflosbaar a pari door niddt van halfjaarlijkse be uitloling De Coupona zijn IhaDa en ook in de toekomst vrij van belasting rolgens de Wet van 1889 Art 30 $ 10 zij EiJD evenals de Dugelote Fandbrieren betaalbaar te Budapest Weenen en te AlUStBrdam ton Kantore van ondergeteekenden tot dan koers van den dag Volgens da wet van 1876 is op de gezameul ke verpande bypotbekea prioriteit der houders vanPaadbriaven ingeachreveu vaardoor huu het reobt op de hypothecaire schaldvorderiagea in de eeistsplaats is gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwezende Proapectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarrsnlag d r Inatelliag over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop dor 4 pCt Pandbrieven vau de Pester Vaterl ndischer i Erster Sparcassa Vereln tot den koers vaa den dag WERTHEIM GONPËRTZ AM3TEBDAM Mei 1896 Gebri StoR werck s Chocolade en Cacao Dffilmatif door de nieuwste uitTindingen op machinaal bied rerbeterde fabricatie en uitdmtend gebruik van fijn en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker vaa Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanberelengwaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dw resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als HofleTeraiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs rin uitmuntend n fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous TOUfl déoemons une Hedaille d or pn mière eSnvüie en oonridöratlon ae votr ezoellent fabrioation de Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwerck s fabrikaat is verkrygbaar bij H H Cunfiseora Banketbakkers enz enz iDWOordiger voor NederlandJniiiu Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 e llda Snelpendtuk vu A BaniuuM k ZooK BINNENLAND GO€DA 23 ADgaatuB 1895 Met Sepiember hoopt de afd Goada der Maata iAppÖ tot Nut van t Algemeen in de Noot odateeg de VolkiIeeszaaU te openen Uit het reglement znllen wy de belangrgkste artikelen vermelden Artikel 1 De Volkaleeazaal van het Departement Gooda der Maat8obappy tot Nut van t Algemeen heeft ten doel door het verachafien van lectuur en het behandelen van allerlei onderwerpen met nitsondering van politieke 9n godsdienstige kwestiën sigemeene ontwikkeling te bevorderen en mede te werken aan de verbetering van de maatachappeiyke verhoudingen Art 2 De Leeszaal is geopend op Zonen Algemeen erkende Chr Feestd en van 4 tot II uur aaTonds op Dihadag en Vrgdag van 7 tot II uur s avonds Het Bestuur beejt de bevoegdheid naar gelang van omstandigheden den tgd der openstelling uit te breiden of te wysigen De uitgifte van boaken uit de bibliotheek vindt plaats in de Leeszaal bg voorkeur buiten de gewone uren van openstelling Boeken waarvan de lezing door de leden der Leeszaal ii aangevangen worden met uitgegeven Op de niet tot lezen bestemde avonden kunnen in de Lewzaal cnrauaaen voordrachten en besprekingen of debatten worden gehouden Buiten de gewone nren van openstelling kan aan de Leden toegang tot de Zaal verleend worden onder geleide en verantwoordel kheid van een Lid van het Bestuur Art 3 To ng tot de Leeszaal wordt verleend behalve kosteloos aan hare Donateurs en aan de Leden van het Departement Gouda der sMaatiehapp tot Nut van t Algemeen aan mannen en vrouwen beven de 18 jaar die als lid zgn toegetreden De Contributie bedraagt 10 cents per 3 maanden te voldoen de Ie maal bg de toetreding vervolgens in de Ie week van elkkwartaal Als bewgs van lidmaatschap ontvangen de leden van den Penningmeester eene toegangakaart die hg Ike driemaandelgksche betaling der conlribnÜe wordt vernieuwd of bijgeschreven Art 6 Alle bezoekers leden zoowel als gelutrodnceerden moeten zich onderwerpen aan dit Reglement aan de bijzondere door het Bestuur te maken bepalingen en aan de uitspraak van den Commissaris van Toezicht die bet reobt heeft in voorkomende geschillen te beslissen Klachten aangaande die uitspraak of eenig PEVlLLETOai M MARSKRAMER Haar het Duiitch 49 f W pl Sir begon de Coroner u zult ons eeoige vragen moeteo beaatwoordeo die in het onderhavige ondenoek van gewicht zgn Geef intufsohen eerst uw vollen naam ouderdom beroep en woonplaats op en 1 dan den gewonen gataigeneF d af die men u zal Toorse en Deze formaliteiten waren spoedig a eloopen en nu vertelde Helmatedt al wat hij wist ran de omstandigheden waaronder en den toestamd waarin den vermoorde gevonden woa hU dit alles wat u van den moord bekend iaP rNaar mijn beste weten allea Ëaquire Uwe bekendheid met het geval begint dua op het oogeablik dat u den vermoorde dood achter de schutting zag li n YeB Su Goed dan zult u ona eenige bijzonderheden moeten TorkUren Het deaknndig onderzoek heeft wel ia waar aan het licht gebracht dat de dood door eene anede met een gewoon scherp mea veroorzaakt is maar buitendien vertoont het voorhoofd van den Termoorie de aporan van een horigen slag die v66r den doodsteek moet toegebracht zijn Na kan ik u vertellen Sir dat in de onmidd lIüko nabijheid van den vwalagene dMe measlDgen knop gevonden ia ander onderwerp opmerkingen wenschen of vragen welke in verband staan met bet doel of de inrichting der Leeazaal kunnen door middel van schriftelyke en onderteekende mededeelingen ter kennis van het Bestuur worden gebracht waartoe in het lokaal eene vraagbus voorhanden is Zooveel doenlgk en zoodra mogelgk zal door of van wege het Bestuur op die mededeelingen geantwoord worden onder voorwaarde dnt deze behoorlgk onderteekend zgu Art 8 Voor de leden der Leeszaal bestaat gelegenheid tot bet schrgven van brieven in het lokaal waarbg hun voorzoover verlangd en zooveel mogelgk hulp en raad wordt verschaft door den Commissaris vau Toezicht Art 9 Voor de bezoekers is volgens de door het Bestuur te maken regeling gelegenheid tot schaak domino dam en dergelijk spel Het spelen om geld is verboden Art 10 Tegen de door het Bestuoi g tarief vast te stellen prgzen is voor de bezoeken koffie bier en he een verder op het tarief ia vermeld in het lokaal verkrggbaar Sterke drank mag in het lokaal niet gebruikt worden Wg hopen later nog eens op bovengenoemde inrichting terug te komen Naar wg vernemen zal er aj Zondag ter gelegenheid van bet derde jaarfeest vau bet Leger des Heils een meeting plaats hebben in de open Incht des middags te drie unr aan het eiude der Heer nkade Korte Akkeren esi zullen er de volgende week verscfailleade der vroegere officieren de stad bezoeken Bg kon besluit is benoemd tot leeraar aan de rgka hoogere burgerschool alhier O W Brons Middel thans leeraar aan de rgks hoogere burgerschool te Meppel uit welke laatstgenoemde betrekking hem tevens eervol ontslag is verleend Benoemd tot secretaris en penningmeester te Haastrecht de heer C J M Kroon van den polder Beneden Haastrecht inplaats van den heer H J F Hegman overleden Benoemd tot secretaria en penningmeester te Haastrecht de heer A F M Dupper van den polder Hoog en Laag Bilwgk inplaats van den heer H J F Heijman overleden Te Krimpen a d Lek heeft men een vermoede Igk dollen hond doodgeschoten die volgens twee getuigen deel moet uitgemaakt hebben van de door u gebiuikte ryzweep y Weet u Boma ook te zeggen hoa die knop daar gekomen isP Dat ia gemakkelgk te verklaren Sir antwoordde Helmstedt bedaard ea verhaalde in korte woorden z ne ontmoeting met Baker op den dag fó6r nieuwjaar De man heeft dat stukje koper bewaard besloot hij vvolgens zijn eigen zegden als memorandum of souvenir en door den schok vau deu val is het hem zeker uit den zak gegleden ffVan die ontmoeting is reeds door een der getuigen die het heeft bijgewoond verslag gedaan Volgens die getuige moet gij de aanvaller geweest z u en Mr Baker dikwgls den weg versperd hebbeu Wilt u ona de reden van uwen aanval mededeelen V Met alle genoegen 3ir antwoordde Helmstedt die nu begon te begrepen dat men hem van den moord verdacht De vermoorde man die zich Mr Baker van Alabama liet noemen was eeu gewoon NewYorksoh speler en industrie ndder die zich toegang tot versoheidene nette families in deze streek wist te verschafFen en juist van plan was met behulp van bedriegelijke voorspiegehngen met de familie van m n patroon Mr Elliot eene uauwe verbintenis aan te gaan Ik had al eens getracht Mr Elliot voor den man te waarschuwen maar vond geen gehoor en kon dus op die wijze niets tegen dien bedrieger uitrichten daar mg voor hét oogenblik de noodige bewezen ontbraken Daarom maakte ik van eene toevallige ontmoeting gebruik om hem te zeg gen dat men xgn verleden kende en dat ik hem in sjjn eigen belang aanraadde direct dese atreek te Men Bchrgft nit Utrecht Voor de arrendisaements rechthank stond heden terecht de Duitscher M die na in de vorige maand door revolverschoten veel ontsteltenis te hebben veroorzaakt en gevangen te sgti genomen na een korte preventieve gevangenis weder op vrgeu voeten was gesteld Door het getuigenverhoor werdeo de meeren deeli reeds bekende feiten bevestigd en bet Openbaar ministerie eischte a maua veroordeeling tot 6 maanden gevangenis wegens het opzetteiyk en wederrechtelgk vernielen van eens anders goed en miahandeling De bekl was zeer kalm en bevat zich zelf in de clementie van de rechtbank aan £ en zestal Amaterdamacbe sigarenfabrikanten met name de heeren Gebiog Roetman Oosterling De Jong Koekoek en van Nuneu heeft toegestemd i n de eersten eisch der werklieden enkel bondaleden op de tabriet Dit is geschied na de vergadering van nietaangesloten patroons op Maandagavond De overige eisofaen zgn nog niet besproken Men meldt uit Steenbergen In deu Dacht van Woensdag op Donderdag is in de R K kerk te Krui s QDd onder deze gemeente ingebroken De dieven zgn door bet raam bg de sakriatie binnengekomen en bebUen de olïerbnsBen gelicht De misdaad werd s morgens ontdekt door het zoontje van den koster Franken De politie doet Ür rig onderzoek Door prof v Ëichelsberg te Utrecht ia in bet academisch ziekenhuis aldaar eeu hgzondere operatie verricht Hg bevrgde nl een gepensioneerd onderoffi eier van het Nederlandscb Indisch leger van den lOn kogel die deze dappere krggsman op Atjeh had opgedaan Thans beeft faij er nog één waarscbgnlgk de laatste in het been Hg bevindt zich thans in goeden welstand Boven het café van Adam Steek in de Zaodatraat No 68 te Rotterdam op eene voorkamer der eerste verdiepiog woonde sedert eenigen tgd eene 23 jarige vrouw in de wandeling bekend onder den mam kleine Nelc doch eigenlgk genaamd Cornelia Tillegenkamp Onder de intiemste barer kennissen behoorde een Duitscb matroos August Karl Weinroth die zoo dikwgls hg van zee terugkeerde te harent zgn intrek nam Dezer dagen wederom aldaar met zgn schip binnengevallen zocht hg de vrouw weder op Eergisteren waren beiden Dit en brachten rartaten U zult misschien persoonlijk belang gehad hebben bij zijn spoedig vertrek In den regel waagt men sioh niet uit pure menschtierendheid in een gevaarleken strijd Sir I Helmstedt kleurde maar die zwakheid was gauw over öMyn doel was alleen antwoordde hy met nadruk de familie Elliot die ik hoogacht voor ichaniia en ongeluk te hewaran Had ik ook persoonlijk i ts tegen don man en zjjn karakter bij onze ontmoeting dacht ik daaraan met Ik zal uwe antwoorden met de reeds afgelegde getuigenissen vergelijken hernam de Coroner koel misschteo vindt u dan nog het een en ander bij te voegen of te corrigeflren Wat de karwatskuop betreft heeft do lijkschouwing aan het licht gebracht dat die ruim vier yards van het l k en ter zgdo fan den weg gevonden is het komt ons dus moer dan onwaarschynlgk voor dat het corpus delicti daar uit den zak van den doode zou gekomen zijn Daarentegen zyn allen het hieromtrent eens dat die kaop alleen ten gevolge van een hoftigen atag zoover kan teruggesprongea zyn en bovendien moet ik u als myne persoonlijke meening zeggen dat ik het van een man als Mr Baker minstens zonderling zou gevonden hebben als hij na een bekomen slag zoo n nietig object van den grond opraapte om het als een souvenir by zich te steken Mg dunkt hy had wel een ander souvenir van u ontvangen En wat de positie vau den vermoorde betreft stel ik tegenover uwe uitspraak die van tien twintig achtenawaardige personen die hem ïn aanraking met do beste families van New York gezien hebben Hebt ge tbani d iets aan uwt verklarhig toe te voegen zg een bezoek aan haren broeder in de Xjeeuwenlaan wtfonachtig en in den afgeloopen nacht te 3 uur zag men hem nog geheel nuchter aan de deur barer woning op de straat zitten Gister voormiddag omstreeks haU elf hoorde eene vrouw van gelgk gebalte eene kamer achter die van Cornelia Tiilegenkamp bewonende aan hare kamerdeur kloppen Zg weigerde ook toen dit kloppen herhaald werd de deur te openen in de meening dat het kwaad volk was De klopper begaf zioh daarop een trap hooger en klopte daar bij eene der bewoonsters aan Deze opende en zag voor zich een man met afgesneden hals en hevig bloedende polsen Geheel zgne kleeding droop van het bloed Spreken kon hg niet al wat hg kon was naar beneden te wgzen Eeu rauwe kreet om hulp weerklonk door de woning en weinige oogenbiikken later waren de buren bgeengeloopen en werd de politie gebaald Op de kamer van Cornelia Tiilegenkamp een vertrekje van enkele meters in bet vierkant vond men de bewoonster geheel gekleed achterover op haar bed liggen Het schuim stond haar op den vertrokken en bebloeden mond Alles in het vertrekje was met bloed bespat tot zelfs op de gordgnen waren sporen van bloed waar te nemen fien afsohuwelgk schouwspel En te middeu van dat alles stond de moordenaar die zich na het volbrengen zgner gruweldaad met een scheermes deu bal t had afgesneden en zich ook Aan den linkarpols eene ernstige verwonding bad toegebracht De politie bracht hem onmiddeljgk naar bet Ziekenhuis waar zgn toestand hoogst bedenkeigk wordt geacht Voor zooveel uit de gebaren van den moordenaar valt op te maken moet de vrouw nadatfag in den vroegen ochtend haar naar hare kamer was voorgegaan twist met hem hebben gekregen over geld en die twist zou tot de gruwzame daad geleid hebben Terwgl hg baar geheel gekleed als zg nog was met de ééne hand bg de keel greep en achterover op het bed wierp bracht hg haar meteeumefe tal van wonden op en aan het Voorhoofd toe Deze wonden zgn echter vau mindere beteekenii haar dood moet meer aan verworging worden toegeschreven vandaar de akelig verwrongen gelaatstrekken en het bloederig xchuim op haren mond Toeq men haar Igk vond was dit reeds koud Niemand der buren heeft iets van eene worsteling of van bolpgeroep geboord zoodat het tgdstip waarop de moord gebeurde in bet duister ligt Ëane tairgke menigte bewoog zich den ge doe het dan Helmstedt was verbaasd au een mensohenkenuor had direkt zyn onschuld op zyn gelaat gelezen maar elk man der wet is nog geen mensohenkennor Voor ik verder spreek zei hij trillend van aandoening r wil ik weten in welke hoedanigheid ik hier sta Ben ik aangeklaagde of gewoon getuige Dat dien ik te weten want myn getuigenis nordt hier beoriliieürd en verdacht en bovendien schiJDt openbare aanklager en rechter hier 66a persoon te vormen D zyt hier evenmin aangeklaagd aïa ik rRohter ben Sir j Als tiorouer is het mijn plicht op grond van de ontdekte feiten en afgelegde getuigenissen elk spoor te vervolgen dat licht kan verspreiden over het duister geval van den plaatsgegrepen moord Ik eisch dua niets onredelyka van u Sir Dank u vervolgde Helmstedt dau kan ik u verzekeren dat elk myner woorden overeenkooiatig de waarheid is en ala Izak de marskramer hier tegenwoordig ware zou hg omtrent Bakers handelingen en karakter hetzelfde getuigen als ik En dan zou verder de geschiedenis van den alavenroof waarbij de vermoorde volgens Izak de hoofdrol speelde een nieuw licht over de persoonlijkheid van Mr Baker werpec f Mogelgk Sir maar missohieo ook niet V zult mij moeten toestemmen dat men alleen om oen paar slaven to stelen zich niet in den echoot eener familie behooft te laten opnemen en dat het in Mr Bakers geval waanzin zon zyn zyne toekomstige verbintenis met oeue aanzienlijke erfdochter op het spel te zetten alteon om oon zwarte te ontrooven Jfordi nnolfi