Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1895

Dlreclt SjjoorwegverblDdlDg fen met GOUDA Zoinerdlepst 1895 AangevaDgeD 1 Mei TUd van Greenwlcli GOBDA ROTTEEDAM 1 84 3 32 8 44 4 60 6 84 7 68 8 38 7 6 8 06 8 18 8 88 18 29 11 36 12 48 18 88 12 68 1 44 8 60 4 08 OTTÏRDA M G O ü D A 9 40 9 61 10 88 11 60 18 80 10 88 10 3 10 46 9 6 10 11 10 68 18 08 18 40 8 48 7 86 3 89 4 08 DIN HAAS 7 46 D A D Gouda 7 iU S S6 9 09 9 37 10 20 10 60 12 1218 86 1 8 3 88 3 47 4 46 6 27 7 14 7 4t8 8 8 64 ff 64 11 16 Z y ïl 7 42 8 47 11 08 12 87 4 67 i 8 01 10 06 Z ZgKir 7 63 8 56 11 18 12 46 6 08 8 12 10 16 Voori 8 07 9 08 11 87 18 68 6 80 8 86 10 97 HaKO 8 12 9 18 9 87 10 117 111 48 11 8818 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 26 6 67 7 44 8 819 9 9210 88 11 46 80 1 DA UTHÏOHT Oonda 6 86 6 41 7 56 8 1 8 81 9 0610 19 11 18 48 8 88 3 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 16 Oudew 6 60 0 64 t 11 14 2 87 7 10 10 89 Woordon B 69 7 08 8 12 11 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 Utrecht 6 18 7 88 8 28 8 41 9 87 10 61 11 46 1 20 3 08 8 60 4 48 6 99 6 86 7 46 9 0411 GOOD AA MSTBHDAM Oouda 40 8 91 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 66 10 16 sHage 6 48 7 80 7 43 8 30 9 88 9 4610 1411 8 11 161 88 8 441 68 8 48 4 16 Voorb 6 64 10 90 1 44 Z Zegw6 08 10 86 1 68 Zer H 19 10 46 8 09 amil 6 80 7 60 8 18 9 9 6610 1610 67 18 0618 461 0 3 14 8 86 4 18 4 43 Stopt te Bleiiwük Kruiiweg en NootdorpLeididieiiduii DTEECHT 80ÜDA Utreeht 6 88 7 60 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 43 6 36 Woerden 6 68 8 11 10 28 11 61 4 18 6 63 Oudewater 7 07 8 1 10 81 4 94 Oouda 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 49 4 87 6 80 7 09 AM8TIIDA M G O U D A AluterduaWp O 1 9 11 40 4 9i 6 8 Goad TJO 9 04 10 14 1 19 90 7 4 19 46 heelen middag in de nabpeid vau het paod waar de moord plaats greep Er bestaat weiuig vooruitzicht dat de m troofl io bet leven zal blyven Gisterochtend te ongeveer 8 aur had aan het WintschoterdJAp hoek Verhindingskanaal baiten het voormalig Kleinepoojtje te Groningen een treurig voorval plaats De vrouw van dfiD koopman S wonende buiten de voormalige Oosterpoort aldaar verliet de woning met zich nemende fen kindje van drie weken en sprong in het Varbindingskanaal Hoewel vrouw Sanders nog al spoedig levend op h droge werd gebracht was dit met het kindje dat geheel naakt was niet het geval het werd levenloos opgehaald en later naar het bvlpbareaa van politie overgebracht De vrouw werd naar hare woning vervoerd Men denkt dat zy aan eene zenuwziekte ladende is Den 72 jarigen hoer Ph J uit Arnhem is een trenrig ongeluk overkomen Terwyl h j met zyn r tuig zich op den Drielschenduk aldaar bevond zag bg voor zich nit een drietal vrachtkarren Deze weken op z n geroep niet uit Het icbeeo dat de voorlieden sliepen De heer J verliet het rijtuig om te kunnen passeeren maar het inmiddeU wat schichtig geworden paard deed nadat eene der karren naar den verkeerden kant uitweek een zijsprong en rukte den heer J tegen den grond Terwyi twee dames uit het rytuig vielen ging een der wielen over het hoofd van den heer J die met verbrgzelden neus en kaak werd opgenomen Na ia eene nabögelegeu woning te z n verbonden door een uit Arnhem ontboden geneesheer ia h j naar het St Elizabeth s Oeeticht verroerd Zyn toestand is ernstig Woensdag zyn aan het politie bareau te Amsterdam gebracht een koopman en diens huisvrouw wonende onder de gem Zaandam als verdacht van diefstal van 2 vette ossen uit een weiland onder de gemeente Sloten Zy zyn aan het Tolhuis m het bezit der osseu aangehouden door een veldwachter van Sloten en naar genoemde gemeente overgebracht Mede werd naar het poU iebureaa gebracht een iSjarige jongen terzake diefstal van peren uit een tuin aan de Weteringschans Terzake van dronkenschap eu diefstal van tabak is in bewaring gebracht een éSjarige sigarenmaker Het weekblad Evolutie c wydt eenige woorden aan het Internationaal Congres van Dialuautbewerkers dat naar men weet Zaterdag zyn eerste samenkomst in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam zal hebben Het blad wyst op het dreigende van het voorstel door de Christetyke diamantbewerkersvereeniging afd Patrimonium op de agenda gebracht Qo luidende Het congres spreke zich uitten gunste der beperking ven den vrouwenarbeid of voor gelyk loon voor mannen en vrouwen in het diamantvak Dit laatste vooral zegt Ëvolatie is typisch Gekomen van een fractie die ten koste van alles de vrouw wil weren van de arbeidsmarkt gekoppeld als het is asn dat vragen om beperking kenschetst het Tolkomen den strijd om gelyk loon zooals deze tot op heden wordt gevoerd Duidelyk doet Patrimonium nitkomen dat voor haar het gnlyke loonc is één met beperking Dat het haar is om het even of aangenomen wordt het een dan wei het ander daar beide voorstellen au fond toch in zich houden de vrouw uit het diamantvak 7 86 8 40 7182 8 47 718 8 64 7146 7 6 01 9 10 6 6 0 6 10 6 18 6 19 6 11 6 86 6 8t 6 88 6 86 GOD ioiiiltt B 30 Moonlrocht j NieuwurVerk 5 = o p ii p i Rnltardiai 7 itattordam Cpelle Hieuw rkerl Uoordreobt 0ouda Amatarduii Wd 7 6 9 10 10 0 Ook van wege de ïBrillaotanyditters en Snydera Vereeniging Amsterdam is ingekomen oen voorstel om gelyk loon by gelijken arbeid voor man en vronw c Het is te hopen dat in deze vereeniging krachten zyn die zoodanig weten te verdedigen de belangen deivrouwen dat deze nïet worden het kind van de rekening onder en met een uiterlijk zoo edel en rechtvaardig devies als is tgelyk loon voor gelyken arbeid Nog een ander voorstel verdient onze algeleele aandacht de t Brillantverstellersver leniging Amsterdau stelt voor geen jonlens in de leer te nemen onder den leeftyd fin 15 jarenc zoo voor dat jongensc niet beter ktioken teerlingen Het heeft na zoo den schyn ataof men per se geea vrouwen wil hebhen in deze branche van bet diamantvak Dat zal nu we de bedoeling niet wezen maar toch men zou het er uit kunnen opmaken Te Winschoten deed zich dezer dagen aan bet bureau van den burgerlyken stand het zeker zeldzaam voorkomend gevat voor dat een voor weinige maanden gehuwd timmerman den IGden Augs jt aangifte deed van zyn eerstgeborene op den 14rlen dierzelfde maand terwyl heczelfde hoofd des gezins op 19 Augs aangifte deed van eene geboorte op 17 Augs te voren dus 3 dagen na de eerste Moeder zoon en dochter zyn welvarend In de gemeente Borger kreeg sedert den aanleg van een kanaal naar Buinen dat voor een tiental jaren tot stand kwam de keisteenindustrie allengs grooteren omvang Behalve dat zich te Buinen een ryftal keienhandelaars vestigden ontstond ook eene vereeniging voor werkverschaffing te Borger die keien liet delyen en kloppen Tengevolge van een en ander iferkregen eenige honderden arbeiders daardoor werk vooral in de wintermaanden De armenzorg werd daardoor zeer verlicht en zelfs i it naburige gemeenten kwamen zich aldaar vele arbeidersgezinnen vestigen In 1894 kwam er eene algemeene malaise iu den keienbandet Te Buinen werden geene keien meer gedolven te Borger had de vereeniging voor werkvirschaffiug een grooten voorraad grind die E iet zonder schade te verkoopen was Het vjrscbafi en van werk werd aanmerkelyk iogekrompen en stond te Buinen geheel stil zeer t t schade van tal van gezinnen die daardoor broodeloos werden Thans zyn de voornitz chten in den keienhandel beter Klopkeien T orden gedurig en tegen hoogeren prgs te k op gevraagd te Buinen zijn de opslagplaat8 10 aan het kanaal geheel ledig zoodat alle v orraad verkocht en afgeleverd is en het oruitzicht bestaat dat er in den eerstvolganden winter veer werk is te bekomen inhst steenenveld waar nog duizenden ead tizenden lasten in den schooi der aarde verbïrgen zyn en by matigen prys een waarde rtegenwoordigen dip per Hektare hooger isdm de waarde van het beste bouwland Voorde vermindering van de armenzorg is de langzaam terugkeerende verbetering in de keistee denindustrie van groot belang In een hotel aan de Prins Hendrikkade te Lt ottcirdam heeft gisternacht een Duitsch uhlanèu ofScier zich door een pistoolschot van het Icjven beroofd Het lyk waarop verscheidene leven en een testament werden gevonden is dJ or de familie herkend In de Friesche Courant vestigt de heer J llroelstra de aandacht op een uitvloeisel van hit nieuw ontworpen personeel Wanneer men a tikel 17 van het wetsontwerp vergelykt met a t 12 g 1 der bestaande wet dan komt men igt de achr tot de slotsom dat voortaan niet ohder het mobilair zal worden begrepen al h t goud eu zilverwerk het porselein het g aswerk hei aardewerk enz dat in kisten kisten en laden aanwezig is en alzoo niet d ent tot versiering van een vertrek Deze u tzondering van al het geen in kisten laden 61 kasten aanviezig is grondt zich hierop dat do minister voor die bepaling van de waarde v n bet mobilair het atelseï van schatting beeft aangenomen De verzoeking zal tengevolge van d ze bepaling groot zyn om by de eerste opuïmiug Tan kostbare voorwerpen waarmede n en gewoon ia te pronken tijdelyk op te bargen 18 09 18 2 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 10 17 10 36 8 7 47 8 65 8 07 N H A AC 4 80 é 8 1 11 1 1 Om dit te ontgaan aNook wegens het hartityke dat er in gelegen ia wanneer schatters in de kasten en kisten en zelfs in de bedden der belastingschuldigen snuffelea zou de beer T eigeu aangifte verkiezen boven het stelsel van schatting Daarby zou aan deskundigen van weerszyden te benoemen de bevoegdheid tot verificatie kunnen worden gegeven terwyl by verschil de kantonrechter een derde zoo kunnen aanwgsen Nn de opneming zou door den belastingschuldige eene verklatiog behooren te worden afgelegd dat by alles wat hy ala mobilair in gebruik heeft aan de deskundigen heeft ver toond welke verklaring hy onder aede zou moeten bevestigen terwyl straf op meineed en boete op te lage aangifte zou dienen te worden gesteld Men zon hiermede eeuvoadig voorschriften volgen die ook in de wetten op de Vermogens en Bedryfsbelasting worden aangetrofien Belast men schilderyen enz ook piano s en velocipedes tenzij deze dienen voor de uitoefening van het beroep laat men voorte den inhoud van kisten kasten en laden belast blyven dan zal mobilair eenige tonnen gouds meer kunnen opbrengen Men zou dan den grondslag baardsteden wel kunnen laten vallen of het voor mobilair te heffen bedrag lager knnnen stellen Eenige dagen geleden hebben wy eenige opmerkingen gemaakt over de werking der drankwet naar aanleiding van het matigheidscongres dat deze week te Bazel is gehouden De tabellen in de Staatscourant van 11 dezer waaraan wy eenige onzer cyfers ontleenden leeren uog dat in het vorige jaar 2506 vergunningen zyn verleend Daarvan heelt het overgroot gedeelte niet gestrekt tot vermeerdering van het getal drankbuizen Er waren er namelyk 2335 onder die enkel wegens overgang op andere personen werden afgegeven dus voor lokaliteiten waar reeds vroeger krachtens de wet sterke drank in het klein werd gekocht Van de overige 171 zyn 57 verleend binnen de grenzen van het maximum dus in gemeenten waar op grond van bet cyfer der bevolking meer lokaliteiten mochten zijndanoplJan 1894 bestonden Van anderen aard waren de 114 die buiten rubriek vielen Dat getal geeft aan hoeveel rergnuningen met machtiging van 6ed Staten der verschillende provinciën door gemeeotebe sturen boven het maximnm zyn verleend in byzondere gevallen en die t7oodra zich de gelegenheid daartoe voordoet binnen de grenzen van het maximum moeten worden teraggebracht Dit getal van 114 is dunkt ons zeer hoog Zyn er zoovele byzondere gevallen geweest die het overachryden van het maximum wettigden Daarmede zjjn vooral bedoeld tydelyke oorzaken ala tentoonstellingen en dergelyke De meeste kwamen voor in Zuid Holland uamelyk 42 en daarvan 26 alleen in BGra veuhage Voor Amsterdam vinden wy alechta 3 zulke gevallen vermeld voor Rotterdam 6 Waarom zoovele meer in de residentie Opgehouden hebben in 1894 287 vergunningen en daarvan 219 by gebrek van tydige betaling van het vergnnningsrecht Gelukkig kwam eeu groot aantal dier gevallen 74 ook in ZuidHolland voor verder in Limbarg 38 io Friesland 28 in Groningen 21 in Utrecht 20 Iq Noord Holland slechts 4 waarvan 1 in Amsterdam Van de overige 70 werden 69 ingetrokken op grond van art 9 der wet gemis der voorwaarden voor vergunning onbruik of gevaar voor orde en veiligheid en eindelyk 11 als bykomende straf na veroordeeling wagons overtreding der wet 7 11 4 67 6 04 6 11 1 80 1 46 1 66 8 08 8 0 8 11 6 48 8 60 7 80 3 10 8 0 Omtrent het spoorwegongeval aan het station BuBsum knnnen wy nog mededeelen dat de excursie trein nit Kleef en Nymegeo tegen een Huk goederentrein is geloopen waardoor het deraillement ontstond Ofschoon een der lynen thans met voor bet spoorwegverkeer kan gebruikt worden ondervindt de dienst geene ver traging De materieele schftde moet nitt byzooder groot zyn terwijl de kwetsuren welk eenige personen ontvingen gelukkig niet van ernatigen aard zyn De vier personen die io het BtoDengaathaiaalhior opgenomen z n konden na verbindingweder vertrekken waaruit dus blykt dat dabekomen kwetsuren niet gevaarlyk waren Hbl In de Gieratraat te Haarlem is paa sen rywielmagazyn geopend Giateren vervoegde zich daar een jongmenacfa voorgevende in de Breeitraat vlak by te wonen om een wiel te huren Zonder informatie werd bet gevraaagde gegeven en de verhuurder had er byzonder schik iu zoo goed als het jongemenscb reed Hy en het wiel moeten echter nog terugkomen Een signalement op te geven ia den verhuurder onmogelijk En dan vetwondereo de menschen zich nt dat de politie den rappen rijder niet heeft Uit hat leven van Hans Von Bülow Een dame zeer bevriend met het Duiitsche Hof had weten te bewerken dat zy de repetitie van een sympbonie onder leiding van Bfilow mocht bywonen Bfllow die de aanwezigheid der indriogster verschrikkelyk vond liet toen de repetitie begon den eersten fagottist geheel alleen zyn party apelen van bet begin tot het einde De dame hield het tien minaten vol maar poetste de plaat zeggend dat het ongetwyteld zeer interessant maar wel een beetje vermoeiend was zalk een repetitie hy te wonen Een niet antirevolntionair militair ichryft io bet Utr Dagblad hei volgende De aanstaande promotie van den heer Serret ons geacht Kamerlid achgnt weder voeten in de aarde te hebben en eenigen willen dien kapitein der artillerie nonactief op grond van pont 1 van art 138 der wet van 28 1895 penaiooeeren anderen hem volgens de ranglyst tot majoor benoemen Hoewel wy niet anti revolntionoair zijn eiacht van ons billykheid te getuigen dat den heer Seret de majoorarang niet mag worden onthouden De heer Seret is op militair gebied een onzer meeat verdienstelyke Kamerleden en zyo adviezen bleken by de behandeling van Hoofdstuk VIII onzer staateb grooting gedurende een reeks van jaren bet kenmerk te dragen van diepe studie en ernatig streven naar verheteriog onzer verdedigiugamiddelen en bovenal van het l er Nu geen wet op de bevordering belet om een officier op non activiteit ten gevolge van zyn lidmaatschap der Tweede Kamer toot rangaverhooging in aanmerking te brengeOt verdient een man als Seret zeer zeker den hoofdofficiersrang Wanneer verdienstelyke Kamerleden om ooi to de begrouting van Oorlog te bepalen veel tot het belang van het leger in het algemeen hebben bygedr en zou men die leden officier zynde als loon voor bewezen diensten van den hoogeren rang uitsluiten Het gevolg daarvan zou niet laoger oitblyven en de militaire leden zooden al spoedig onze Volksvertegenwoordiging hebben verlaten By de behandeling van Hoofdstuk VIII zonden alle raadgevingen eu beoordeel ingen van militaire specialiteiten ontbreken en zoodoende zouden alleen burgers omtrent de belangen van ons leger voorlichten Verkeerde men dan tot overmaat van amart in de omstandigheid dat een burger de portefailte van oorlog in handen had dan zou het er met de belangen van ons leger heel treurig oitzien Neen onder geen voorwaarde kunnen we bekwame militaire leden in de kamer miaaen 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 03 6 81 8 68 4 80 10 Daarmede beweren wy niet dat alle het tegenwoordige of vroegere leden die nit het leger in de Kamers traden mat honne verkiezing militaire speoiatiteit tevens worden Dat zy verre eo daarom zonden we ook omtrent de wyze vao officieren tot Kamerleden een heel anderen weg willen inslaan waardoor 6 80 6 30 6 37 6 44 6 0 8J6 6 61 4 40 GOUDi 9 41 9 10 9 1 9 8 10 09 8 88 10 18 6 17 6 11 7 68 9 88 6 17 6 18 6 42 6 47 6 68 1 60 07 10 4 88 10 64 86 4 11 10 10 11 10 8 0 9 8 86 9 8 41 8 8 4 mat do TorkiMing no looduig lid ook liepaikld eon bekwaam en kandig officier zitting nam dia militaire apeciallitoit mocht heeten Na wa achter in dat geral niet etkeeren nn mogen we toch de rerdienete ran bekwame Kamerleden niet orer het hoofd uan eu lal ook niemand in het leger den heer Seret den majoorarang betwiitan wy Torlietett de haTen ran Dieppe preciei op d zoo Terhaalde een der passagiera Tan het eroogelokte stoomschip Seaford eu t waa heerlgk weer zonneechgn totdat we in het midden Tan het Kanaal een mistbank iufoeren die snel zeer dik werd zoodat onze boot langzamer gaan moest en de misthoorn bg tnaschenpooieu zjjn gelnid oortstootte in den mist Zoo ging het een half nnr lang met de kyk nits voorop en kapitein Sharp op da brag toen het ongeink geboorde De schok was Treeselgk en de Seaford was er erg un toe Van den top Tan den TooreteTsn tot de wateriyn waren d platen Tan het onbekende schip dat ons op igde had aangsTaren opgekronkeld en gebamtra maar bij de Seaford was het dek opengeschenrd tot bg de hutten en stokken Tan balken en glas waren alle richtingen weggealingerd Beneden in het eetsalon zat op een kleinen afstand ran de plüta aar ons schip getrofien werd eene jonge dame zy werd tegen de tafel gesmeten met allerlei op en oTer haar maar ziende hoe het water binnenstroomde liep zg de trap op ETOnala rele andere dames en kinderen was zg een tgdlang bewusteloos door den aanblik der schrikkelijke Torwoesting en het dreigend goTaar maar kapitein Sharpen igna officieren eu manschappen hielden zithals atronwe Engelsche zeelui en hiermede is allS gezegd Qeen oogenblik Terloren zg hunne tegenwoordigheid vau geest Triendelijkewoorden sprekende handelden zg kalm en practisch en 100 brachten zg het geschreeuw tot bedaren en bemoedigden zg de be reesden er was niet in het minst sprake Tan een paniek De passagiers hadden weldra de reddinggordels aau en ds booten waren gereed wachtende het beTel Een der booten had men aan stnurboordzijde neergelaten en met passagiers geruid toen de Lyon ons ter zjjde naderde Dit was zeker de rlagste eu tooals de erTaring leerde de eenig mogelgke manier om de 300 oprareuda Tan de Seaford iu Teiligheid te brengen Tusacben de schepen was nu nog een gaping Tan Tier of T f Toet doch ieder klom gemakkelgk orer behalve één dame merrouw Paerslow die tusschen de booten in het water viel Zg slaagde er gelukkig iu een haar toegeworpen tonw te grgpeu en een der zeelieden radde haar uit liet geraar zg werd met een gebroken enkel dadelijk in een hut der Lyon gebracht waar ook de heer Charles Pichard werd neergelegd wiens been door den ssbok der aauTaring was gebroken Nog andereu waren licht gewond Intussohen hadden kapitein Sharp en zijne lieden ook zg het met tegenzin hun schip verlaten nog hoopten ze dat het behonden zon blgren Maar het waterdichte beschot tusschen de machinekamer ea de tweedeklasse hut had een gat gekregen zoodat een groot deel van het schip voor de golven open lag Zoo zonk de romp al meer en meer en het was moeilgk te gelooven dat de hulplooze massa die daar rerdween io den mist netwlfde schip was dat zoo ring en Trooljjk in de schitterende Augnstusïxin was vertrokken Tan de Fransche kust De zee sloot zich om de Seaford een groote waterkolom schoot als een kolossale fontein hoog op in de lucht en sprankelde in duizend spatten neer op de zee waar gordels dreven en een der booten trenrig iu den mist Alles was in twintig minnteu gebeurd Het gebeente onzer afgestorvenen 1 Bg het Terbouwen Tan het oode huis van bewaring door de gemeente Alkmaar aan het rgk afgestaan ten behoeve der uitbreiding van het rgks opvoedingsgesticht blgkt thans duidelgk dat de plaats waar dat gebouw gestaan heeft indertgd da standplaats is geweest van den toren der groote kerk met een daaromheen liggmda begraafplaats Het fondament ran dien toren toch ia hg ds nitgraring te Toorscbgn gekomen Dat het omliggende terrein begraafplaats moet tgn geweest Tindt zgn grond hierin dat men bij het grarea om de oude fnndeeringeu te Terwgderen is gestuit op eeu talud Tan duizeade menschen beenderen en schedels De Trij gekomen beenderen worden thans weder voor het maken Tan een talud gebezigd Ban bejaarde Zweedsche dame geeft in de 65teborgpost een Terhaal Tan eene ontmoeting die zg TÓór 56 jaar met prins Bismarck had Zg was op reis naar Rome en zou eenige dagen te Berlgn doorbrengen met een onde kamenin en twee meisjes Te Berlgn studeerde een neef ran haar dien zg niet anders kende dan als iden Dnilschen neefc en die haar looalf hg aan haar rader schriftelgk had baloefd een en ander ran Berlgn zou laten zien De Dnitsohe neefc ontring zgn nicht heel hartelgk en waa heel spoedig mat haar op dan baitin roet Hg apnk uitstekend Franeoh en in die taal wist men zich te onderhouden Na drie dagen zou de reis worden voortgezet en de jonge dame was zoo verrukt over haar galanten neef dat zg wel veel langer had willen bigven Toen rg vertrok zeidehg echter Ik heb u nog iets te zeggen Ik ben niet uw neef maar zgn vriend ny zit druk te studeeren voor zijn examen en had geen tgd Hg wilde echter n en uw rader niet talenrstellen en rroeg mg om u rond te leiden Mgn naam is Otto von Bismarck Later io 1890 bracht de dame weder een bezoek aan Berlgn en had in het Rgkskanseliers paleis een hartelgk onderhond met den grooten staatsman Een droevig ongeink heeft eenige dagen geleden op eenigen afstand ran de haren ran Duinkerken plaats gehad Een ond kapitein ran een IJslandschen rischsloep Adolf Besnard genaamd thnisbehoorend te Forc Mardgck was met zgn zoon Adolf in een hun toebehoorende kleine sloep de Bene genaamd ter garualenvangii Het net was reeds verscheidene malen met succes opgehaald toen plotseling eeu verschrikkelgke kreet weerklonk Terwgl de zoon het zware net had uitgeworpen was hg uitgegleden door den zwaren kabel meegosleept en werd nn door het touw langzaam naar de diepte getrokken De ongelukkige rader liet het roer los boog zich onmiddellgk over boord en greep zgn zoon bg het haar doch door het herige stampen van het vaartuig dat aau zgn lot was overgelaten moest hl hem een oogenblik later door uitputting weder loslaten Waanzinnig van smart on na een uur tevergeefs te hebben gezocht keerde de rampzalige vader weder naar de haren terug die bg eenigen tgd later bereikte en waar hg in een doiïe moedeloosheid zgn rangst begon schoon te maken zonder het woord tot de andere visschers te richten Dezen opmerkzaam geworden door zgn vreemd gedrag eu zgn verwilderden blik ondervroegen hem en eerst geroimen tgd later was de man in staat om het verschrikkelgke tooneel te beschrgven Het Igk van den jongen Besnard werd naderhand op het strand te SI Pol gevonden Het gezin ran den timmerman B A Bombout Hoefkade 596 te s Hage is met drie kindertjes rerrgkt c twee jongens en oen meisje Moeder en kleinen maken t wel maar de rader die hard voor de kost werkt en reeds 10 kinderen te verzorgen had heeft nn juist niet met onverdeelde vreugde zooveel zegen op eenmaal ontvangen De toestand van den ex baokier Gnstar Bingen is naar de N B Ct meldt rooruitgaaode Zgne echtgenoote te Genua woonachtig besocht hem Zomditg in het Ziekenhuis te Èotterdam waar zgne rerptsging met bewaking rergezeld gaat Andere bezoekers werden tot nog toe niet bg ham toegelaten Baitenlandsch Overzicht Volgena een officieel bericht ia generaal Duchesne den 15en dezer maand op de hoogvlakte van Andribt aangekomen Da generaal maakt veel haast ten einde deze gewichtige plaats zoo spoedig mogelyk te kunnen nemen Ia dit toch gebeurd dan ataat de weg naar de hoofdstad voor de Franachen open Intuaachen honden de ongunstige berichten over den gezondheidatoeatand der troepen aan Tot nog toe hadden de Fransche bladen daarvan weinig melding gemaakt Eerst nadat Engelache couranten allerlei verontrustende berichten verbreid hadden bekende men inde Republiek ronduit dat werkelijk het leger groote rerliezen lydt tengevolge van het klimaat en gebrek aan inlanders waardoor de Fransche soldaten wegen aanlagen en andere zwaren arbeid verrichten moeten Dertig pCt der manschappen zou door overspanning ziek zyn de rest zeer ontevreden Te SoberbievÜle dat ala zeer gezond genoemd was sterven dagelyks gemiddeld vyf peraonen op een effectief van twee en een half bataljon Een compagnie genieaoldaten die by haar vertrek uit Majunga 225 man telde bestaat op het oogenblik nog uit 26 man De anderen zyn tengevolge van den zwaren arbeid aan de wegen bezweken In genoemde plaata Suberbieville beataat een geriefelyk ingericht landhuis waar gemakkelyk 100 bedden voor de zieken konden geplaatst worden maar de leger adminiatratie hoeft er bezit van genomen en de zieken worden geborgen in tenten waar een temperatunr van ongeveer 100 graden heeraoht en zelfa een gezond menseh byna beiwijken zoo De gansche organisatie der expeditie wordt aan een acherpe critiek onderworpen en dat nn niet in een op dit atnk onbetrouwbaar Ëngelach blad doch in de Franicho iTempa De Franaohe regeering weet nn preoiea wat zy van het Kahinet Ralisbury te wachten heeft Zoowel in Siam als in Egypte zal de etaatkonde TOortgMet werden dia tot nog toe door Engeland werd gevolgd Een andere verklaring was wel niet te verwachten Doch nu de Egyptische quaestie berhaaldelyk in de Fransche pers ter sprake is gebracht in den laatatan tyd en niet onduidelyk het voornemen te kennen is gegeven desnoods de hulp van Roaland in te roepen om Engeland te herinneren un zyn beloften hy de bezetting van Ejgypte afgelegd nu was een bondige daideiyke verklaring noodzakelijk geworden Wy zQÜen de taak voltooien door onze voorgangers aangevangen c zeide de beer Corzon En hy hermnerde met die woorden aau het oogenblik toen Frankrijk aich uit de Egyptische quaeatia terugtrok en Engeland er alleen voor liet opdraaieo Sedert heeft Engeland m Egypte orde en rast hersteld een geregelden gang van zaken ingevoerd en de geldmiddelen geregeld Op dien weg zullen wy voortgaan zeide de heer Ourzoo en als die taak voltooid is geheel voltooid Nu dan zullen we verder zien Zoo ver ia het thana nog niet Op Formoaa gaat het den Japanners niet naar wenach Tot nog toe hebbeu zy den steyd met de Zwarte Vlaggen met aangedarfd Zy honden zich voorzichtig aan de kuat en zenden nn en dan kleine expedities naar het binnenlaod De Zwarte Vlaggen die hun hoofdkwartier te Anping Taiwanfoe gevestigd hebben schynen besloten den Japanners gedachten tegenstand te bieden De vreemdelingen op het eiland gevoelen zich zeer ongèruut by dezen toestand Zy hebben zich gewend tot de gezanten te Peking om be scherming De Engelache gezant air Nicolas O Connor heeft den consul te Auping opgedragen met de daar gelande matrozen en marinesoldaten Iftt leven en de eigendommen der Engelsche onderboorigen te beschermen Maar door een toeval is dit bevel niet uitgevoerd De commandant v n het Engelsche eskader admiraal Bulier had juist de landingatroepen aan boord terug ontboden en tevena de Engelache onderdanen den raad gegeven zich met have en goed aan boord der achapen t begeven Door dezen maatregel werd de aogat der Europeanen verhoogd de tyd bon door admiraal Boller geboden was te kort om hun eigendommen te gelde te maken en een schuilplaats aan boord te zoeken De te Sanghai versohyoende Engelache bladeu zyn ernatig verstoord over de zonderlinge wyze waarop een vertegenwoordiger der Engelsche regeering zyn plicht als beschermer der onderdanen van H M opvat Een bericht uit Londen doet vermoeden dat de Engelache regeering beatoten ia krachtig by de Porta aan te dringen op het nemen van een besluit in de Armeoisobe qoaeatie De Engelsche gezant te Konatantinopel sir Philip Currie zal volgena dat bericht aan boord van het aviso Imogene een bezoek brengen aan den commandant van het Engelache eskader in de Middenlandsche Zee om met dezen de maatregelen te baspreken die tot een bespoediging van het besluit der Porte kunnen leiden Engeland zal nog krachtiger optreden ala de aultan blyft weigeren de voorstellen der mogendheden aan te nemen Voorloopig zoUen Frankryk en Rnaland zich niet by dit optreden van Engeland aansloiten Het laatate deel van dit bericht ii in tegenspraak met de redevoering van lord Satiabory De Engelsche premier zeide dat de drie mogendheden ook in het vervolg samen zouden gaan 10 de Armenische quaestie Volgens het bovenstaande bericht zooden zy zich er toe bepalen Engeland te laten handelea Dinsdagmiddag ia graaf Badeni dien men voor den toekomstigen Oostennykscben premier c hoodt door den keizer in Ischl ten gehoore ontvangen en gisteren zou dezelfde graaf met den tegen woordigen eerato minister graaf Eiolmansegg confereereo Een en ander wyat op een mutatie in de hoogste regeeriugakritagen maar toch zoo heel spoedig zal die verandering nog niet komen Men spreekt van het najaar Volgens het Wiener Fremdenblatt wil graaf Kielmansegg zelf niets liever dan dat zoo Bpoedig mogelyk een definitieve regeling in de plaats der voorloopige oploasing van de crisis komt Hy heeft zioh in dien geest reeds bg keizer BVans Jozef uitgelaten De betrekking van gonverneur van Neder Ooatenryk door graaf Kielmansegg TÓór zyn optredeiials premier waargenomen ia nog onvertnld Men zegt dat die voor hem zal worden opengehoudeo te meer daar hy herhaaldelyk heeft verklaard gaarne het b Btunr van die provjncie weer te willen aanvaarden Het wachten is naar men beweert opden uitslag der verkiezingen in Gaiicië wantdan eerst kan Badeni met zaJierheid weteh ofhy voor zyo politiek een meatrderheid zoUjvinden in dat geval n l dat hji een meerderheidzou vinden In dat geval n l dat hy eenmeerderheid heeft ia het niefc twyfelachtig ofhet nieuwe kabinet zal spoedt optreden Devoornaamste taak die het zal hebben n t tevoeren ia behalve het tot st and brengen derbegrooting de Ternieuwing van de overeenkomst met Hongarye en laatst niet mina dekiesrechthervorming I INGEZONDEN De Vereeniging tot Heil des Volks Afdee ling Gooda ia voornemens zooala vorige jaren met de kinderen hunner Zondagscholen van Gooda en Slnipwijk ongeveer 700 in getal feeat te vieren op den verjaardag van H M onze geëerbiedigde Koningin Zaterdag 31 dezer Aanvang des morgens acht uur in de localen Peperstraat en Vogelenzang eo by guoatig weder eeo wandeltocht te maken door en om de stad en bniten de stad eenige luchtballons op te laten terwyl de kinderen onthaald worden op versnaperingen voor zoovar dit de kas der Penningmeester toelaat Mochten er zyn die voor dat doel iets weoschen te geven ondergeteekende zal het gaarne in ontvangst nemen P DE RAADT Voorzitter Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Aa GOUDA Kleiweg £ 73 73o GOUDA slotkoen 101 Beurs van Amsterdam Vor krs Vi lOl lOl 847 88 8 l uy 64 96 106 81 90 16 27 118 98 M l lOO l 97 66 688 630 iOlV loo 8051 185 77 1001 100 146 8V 88 109 90V 197 1891 1061 51 16 ll 166 98 88V 8i y los 1011 99 104 141 1861 14 104 60V 102 a7 s i 109 87V 1181 1061 40 64 16 ls 220 194 108 109 108 1081 1211 189 167 26 64 S2 AUOUSTUS ÜTOnuNn Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito S i HoNSAl Obl Ooudl 1881 88 4 ÏTALiB InflchrÜTing I8Ö3 81 5 OosTBNa Obl in papier 1868 6 dito in lilver 1868 i PoBlUQiL Oblig met coupon 8 dito ticket 3 261 avsuNO Ubl Binnenl 1884 4 dito Oeoons 1880 4 ditobgBothl 1889 4 ditobüHop 188 0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 18 84 8 Spanjb Perpet schuld 1881 4 TOBBBIJ Gepr Oour leen 18D0 4 Gec teeoing serie D Gec leeniug serie O ZbidAib Bbp V obl 189Ï 6 Ubiico Obl Buit Soh 1890 6 Vbkbzvbli Obl 4 oobep 1881 A 1ISTIBDAH Obligatien 1896 8 EoTTBBOui Sted leen 1894 8 Nbd N JkSl HindeUv aand Arendsb Tab Mij CortUoaten DeiiMaataobappij dito Amb Hypotbeekb pandbr 4 Oult M j der Vorstonl aand s Gr Hypotheekb paudbr SV j Nsderlandsohe baok aaad Ned Handalmaatioh dito N W k Pao Hyp b paadbr 6 Rott Hvpotheekb pandbr S i Utr Hypotbeekb dito S i OosTBKB Ooit Hong bank aand Rdsl Hypotheekbank nandb 4Vt AlHBlïl Iquit hypoth pandb 5 621 64 Maiir L O Pr tien oert 6 Nw HoU IJ Spoorw Mü aand Mij tot Eipl V 81 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiLlB Spoorwl 1881 89 A ïobl 8 68 81 Zuid Ital Spwmij A H obl S PoLB Warschau Weenen aand 4 Rusi Gr EuSB Spw Mij oM 4 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 5 K r kai AzowSp kap obl 4 dito dito obUg 4 14 AMBBlBji Cont Pao 8p Mij obl Cbio kNonh W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Benver Sc Bio Gr Spm oert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louisv k NasbvineCert v aand Meiioo N Spw Mü lebyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Ponns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud S 8t Panl Minn fc Hanit obl 1 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 OiNAnA Can Soutb Cert v aand Vbn C Ballw Il Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij sand Kotterd Tramveg Maatl aand Nbo Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 3 BlLoa Stad Antwerpenle87 2Vi Stad Brussel 1888 S s HoNG Tbeisa Begullr Qesellscb 4 OosTBNR Slaatsleeuing 1880 8 K K Oost B Cr 1880 3 Spanib Stad Madrid 8 1868 Nbs Var Bes Hyp SpobI oert BurKerlUken Btsnd Uaartreoht GEBOREN Jnoob Pietje ondere M Gr velsnd en A Uittenbogaard OEHUWl 0 Rietveld en G Steebonwer TUSt GEBOREN Jobsnnes anders A Faag en A Conipier