Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1895

Alaandag S6 Augustus J805 No 6745 34ste Jaargang fiOlMHË mRAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uit ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uiteondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atonderiyte Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaw 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MoordrecUt GEBOREN 14 Aug Samael ondera J de Greef en G Hofm n 15 W lburg M itha ondeis A P Fjn en W M Pijn 19 Arnoldu Joannei ouders C n der Klefl en C G Ham 21 Adriana Johauns ouders A van Kranenburg en C de Jong ONUEKTROÜWD 16 Aug J Trommel en A de Joode ADVERTENTICN ASSURANTIE Aan Vertegenwoordigers van Assarantie Maatschappyen in alle provinciegteden van Nederland wordt een bij hunne betrekking gemakkelyk waarnemend Agentschap op hoogst voordeelige Conditiën aangeboden Franco offerten onder Lr O aan het Advertentie Bureau A BRANDON Izn J D Megerplein 11 Amsterdam Dagmöisje gevraagd P G Markt A S6 Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda ui P2onderd Zondags te consalteeren van 10 tot 5 uur Trekbingf 19 October 1895 HollaDikhe Haalschappij van Landbouw afdeeling Gouda en Omatreken en aanvenrante ARTIKELEN Frijs per Lot f 1 11 Leien voor f 10 rerkrtjgbaar by L BEINEMAN ZN LANGE TIENDEWEG D 60 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemiscbe WasscheriJ TAK H OPPEKHEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen IloofddepOt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Hpecialiteit voor het stoomen en verven ran alle Weeren en Damesgarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzü gestooïnd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prezen 250 0 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cognac fin Bois X Od Liter De OOaiTAO FIN BOIB vu de BwiUU AnoaTme wordt geleTMFd ia reneselIds bemnnde fleiiohen vna 6 LUer Inhoud yoonien JAN HAKBL HOOS FroeffleBafa f 180 DltalBltend TerkrIJgbur b t P H J V WANKÜMfirma Wed P J M£LK£RT üosthaven B 144 Gouda Gouda Saelpersdrulc van A Brinkman Ie Zook Openljaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of Herhalingsschooi op de Kostelooze en Bewaarscliolen De COMMISSIE Tau TOEZICHT op het liAGEB ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de inschrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den I t October 1895 op een der borengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schooUokalen sp DINSDAG 27 AUGUSTUS 1895 des namiddags ten Tflf anr Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De SecreiarU J H VAN DEB VOORT Gouda 12 Augustus 1895 A Uortier Gouwe C As SPECIALITEIT in Helneken s en Haantjes Bieren Echt Ëngelsch en YoUenhovena BXTR STOUT 6000 Stuks uit de faliiete maBsa eener der eerste boitenlaDdHcha fabnelcea over genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den Bpotpnjs van fl Z 75 per stuk worden uitverkocht Deze dikke oniHjIbarB dekens lijn zoo warm als een peis ca 140 X190 cm groot dus het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breode Btreepen Toorts een kleine partij witte wolleneSlaap Dekens groot HUX190 tm wegena h bt kieine slechts dooi Taklui lu iiiörkt arp fouten m het weefsel aangebatl ii iid tl 3 50 per stuk Kosten anders hot dubbele 9 Daldelljk Resohrovt n beaiellln on worden toe Jang de Yoorraad tttri kt tegen toeiendliiK van het bodrac ot ondur leniboura prompl uit gevoei d B Hnrwlfz Maaatrloht Grooie staat Si Leeat verder de meer uitgebreidheid op de aanplakbiljetten eu de inlichtingen op de gebruiksaanwijzing Hnndeliraerk G die Hoest gebruikt uit de Mikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd GBOSISGEX Elk stnkje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes i 25 Ct bg onze bekende Verkoopers l ëhii ï2tte Jiolit kortom Ër 2ï 1 AnterPahiExpeller Ifgt liBMUM Umi llll l naiiteirwulentegm sgt AülierlaiiiIxpiiBer Wat awt du steeds in ieder IiniagMui EE r lter P il Ex léllB Flus iO oaa 7e eart en 1 2S de ilaeolL Taortuuda ia da aiiala ApotiiakaB eu bg 1 Ad Biditer Os ta BetteldaiiL Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ZATERDAG a s OPE II G VAN HET OPirpUW aEEESTAÏÏEEEED Lange Tiendeweg Con svLXTiptie per Ci las 7 Cent Aanbevelend J F WELTER Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken TbauB ia de 26e oplage versabenen vau het boek De Ze Beproetd ea aanbevolen door de heeren Prof Dr Merinlére Parij I II Prengruber Oojardtn Ban metZ Parijs n BonCbOt Parijs Geil Eatb Dr SCbertng Ems öez Ratli Dr CyUTkOWeoll ky Weeneu OpperstafartsDr Jeobl Weeoea Opperstafarls Ur Schlesl Esaig Cbef arts Dr Darses Parijs Chef arts Foreatier Akea Distnclaarts Ur jtrOBsmann Jobliugea nitz Districtsarls Dr BUSbaGh ï irlf Kranlcarts Dr Steingreber CbarentoD Coniul Dr v Asohenbaoli Corfu Dt med COFraZZa Veii tie AngeTille Pargs Lavabre Pargs Wille Taufkirclien II CabiliOt Arcaclioii n H Fortget Lonzac Quilloaeau tioi deaux LabatUt Bordoam V Bougavel l a Fer I nère II L Birsoht eld Weeooo Lieber lunsbmcii Hammer Plauen Weiner Weenen AUBt Brootou II Hatusohlechner Brirn uunrzieliten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doei raa dit werkje ia keoaii te rerspreideu omtrent leii aard der zonuwzvakte hare oontakea en gevolgen oaderncht to gaven eQ genezing te vinden liet handelt orar bet bekend vordeo van de Pbysioiogiadle ontdeltking lioe op de eenvoudigst denkbare vrijza op ons zenuwgestel kan ijewerkt worden en wei met een suooes dat zoowel een groot aantal uiutekende artsen ais de geoeeskundige para aanleiding tot discuaaie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwacbtiKaaid lydt welke zich kenmorkt door habitueele hoofdpün migraine congegtie grootegevoeliglieid opgrevondenbeid Slapeloostieid algemeene UcbamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevolgen daar van lijden soomede aan verlammingen Spraak verlies of moeielvJk spreken Stuf hold in de gewriohten en voortdurende pUn in dezelve partieels zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bakende hulpmiddelen als onthoudings n koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee badeu geene genezmg of betering verkregen emde ijii aanalle porsoneu die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebban wegens versciiijnselon van voortdureiidangstgevoel boneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiteligheld flikkeren n donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde eathegorieu van zenuwlijders behooren zoomede aan bloekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisiea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reaotie der goeatelyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het beiit van bovengenoemd boekje te atollen dat franco en kosteloos u verkrijgen is te Amsterdam M CLI B K Co Heiiigeweg ii BOtterdam P is vin santen KOLFP Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBKÏ i l OKTON Oudegraohl b d Saardbrug P SS BEKItOOi D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonsteiling Ie Amsterdam en die voor Voediiigf en Hyg iène te Cenève het TAFELWATER HOLLAIN DIA BRON te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van jzer en organische stofibn overtreft elk ander Uineraal Tafelwater door zijn aangenamen smaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao D Bbnat g door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterd fkbrieatle eu oitslaitend gebruik van jn en fijnste grondstoffen pirandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao een Aanbevelenswaardig brikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etdcetten Da Firma behaalde 87 Brevets als Hofleyeraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Kedallles een bewijs van uitmunfxmd fnn fobrikaat Keeds 1$74 schreef de Accademie national de Paris Nou voua dfcarnoni nn KtéiMl d r frenière eluiile en aoiialdératlon a votr exosUant fabrication de Ohooolat bonbons varies eto eto StUllwerck t labrikaat is verkrijgbaar bij U H CunHseurs Banketbakkers enz enz 0 Detaalv rtegonwoordiger voor NederlandJnUni HattenUodt AiBstwdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 24 Anguatn 1895 V£RGAD£RINQ van don OEMEENTERAAD op Dinadag 27 Angostaa 1895 des namiddags tan 1 UI Aan de orde De Bskening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbestnor van Stun dienai 1894 De Rekening der GemMnt ovai het dienstjaar 1894 D Begtootiug voor d ploitatie der StedeIgke Goatabriidi dienst 1896 Het voorstel betreffende den afstand van een stok grond bij de Roode brng aan het Rgk Het voorstel betraSende de toelating van iMrlingen en het ondetwgs in het boekhouden op de Bnrgeravondsohool Bat Orgelconceit in de St Janskerk lal nn niet op Dinsdagmiddag maar op Zaterdagavond plaats hebben Bg deze gelegenheid cal da Orchest Vereeniging £ apbonia her nsnns e n 150 tal Zangeressen dit opluisteren De heer H van Wgngaarden heeft bjj den schietwedstrgd uitgeschreven van wege den bond d r ruslende schutter in de provincie ZnidHolhmd in de afdaeling Donatenrs de 3de prys bahaald Op verzoek der politie alhier is Donderdagavond door de recherche te Rotterdam aangebonden in eene woning aan de Sioakkade eene ISjarige dienstbode verdacht van kindermoord alhier gepleegd Zg had bij eene kennis te Bottvrdam huisvesting gezocht Men BChrgft uit Haastrecht dd 22 Aug Bg publieke verpachting van Woensdagavond hseft de tweede snede graagewas van den polder BenedenIIaastrecht opgebracht i 160 en die van den polder Hoog en Loag Bilwgk i 9 Sr woidt t Lekkerkerk verhaald dat de proefvelden te Berkeuwonde aangelegd wegens d tMaatschappg tot verkoop van Bulpmest ltofitn gevestigd t Dordrecht totaal misinkt tyn Dat de resultaten der hooioogst niet ia ittai nd zouden zga was door de late ba t lgwtiag en daaropvolgende droogte verwacht en wordt eikend Maar wie er thans gaat tien boe de vakken er bgliggen en wat er op staat zal voorzeker erkennen dat voor een vol i gend jaar schoons verwachtingen mogen tege FEVILLETOIX MimKRÏm 10 A oar het Duütch Tranwsns de door u genoemde Izak de marakramer aeb nt zyae dwaliag reeds iDgazien te hebben want sedert gietereaarood ia h spoorloos Terdweoeil en wat het getaigeois van den neger Cesar boüreft al wilden we hem een oogenblikje roor rol asBsien al wat by beweert te weten berust op halve woorden die hjj van de gevlaohte negera eegl opgersQgen te hebben Ergo moeten wij ona voorloopig houden aan datgene wat er waarsohünlgk en redeiyk uittiet en dna sal ik zoo a niets meer te zeggen hebt mqn laatste hoofdvraag tot n riohten Helmstedt moest zichself bekennen dat bij at zgn beriobten omtrent Mr Baker uit de tweede hand had en dat tijn zegsman juis niet een Tan de vertrouwbaarste waa Na eerat bij des Coroners kalme beaohonwing ran de zaak vroeg hq üoh af of zijne ontkiemende jaloezie hem niet te ver gevoerd had ir de veroordeeling van Mr Bakers handelingen en karakter waartoe hü te eerder overging omdat s mans spoedig vertrek juist met zijne wensohen strookte Daarom verklaarde bjj nog Ik heb bij mijn getaigenis alleen nog te voegen dat in gerat mijn meening omtrent de rermoorde werMijk foutief geweest mocht zijn m n optreden tegen hem met de serlykste bedoetingen gB hiedde moet gezien worden Thans reeds ieekeot ieder vak duideiyk a £ en bet onbemeste doet bet bemeste te scherper uitkomen Het eindresultaat dezer proeven moet eent over 3 4 jaren blijken De Maat8chappy tot verkoop vao Hnlpmeatstoffenc mag aanvankelyk tevreden zga en met volle gerustheid de toekomst afwachten daar het beden reeds resoltaten kan doen zien De spreuk der vaderen Oordeelt niet voor t tyd is dus weet of wacht c kan ook in dezen gelden Gisteren is geslaagd voor het examen gymnastiek m o de heer B ten Have te Schoonhoven Voor de rechtbank te Arnhem stond gisteren terecht de socialist A van Emmenes ter zake van beleediging van den bargemeester van Arnhem en van een der hoofdagenten van politie aldaar Door beiden waren naar aanleiding van in No 3 23 en 26 ran het weekblad De yoorwaart8 voorkomende stukjes klachteo ingediend Beklaagde bekende de sohrgrar van die stokjes te zgn het beleedigeude zag hg evenwel niet in Tegen hem werd eene gevangenisstraf van 5 maanden geëischt Bakl droeg zelf eene verdediging voor Daarna stonden terecht de colporteara D J van den Berg en Geertje Kleefstra ter zake van verspreiding van voor den bargemeester van Arnhem beleedigende geschriften T en ieder werd 1 maand getangenisstraf geëischt Uitspraak in deze zaken 3 Sept Donderdag is io eene te Utrecht gehouden vergadering besloten tot oprichting van eeo fonds tot geldelgke uitkeering bg overlgden waarin door alle gemeente ambtenaren in Nederland kan worden deelgenomen Een voorloopig bestuur zal op 31 dezer worden benoemd door eeoe te Amsterdam te bon den algemeene vergadering van den Nederlandacben bond ivan gemeente ambtenaren Raim 250 belanghebbenden hebben zich reeds tot deelneming aangemeld Het bekends landgoed de Slangeoborg onder AmbtDoetincbem dat jareolaog eene bezitting der familie Von der Goltz was is gelgk bekend is overgegaan in handen van den heer Passmann te Buhrort De loopende geruchten dat een Duitsch hontkooper eigenaar van dit prachtig goed geworden zou zgn en bg dezen het voornemen zou bestaan al het hout te vellen en als mgnhont weg te voeren ten dienste waarvan zelfs eene zglgn aan den locaalspoorweg Doetinchem Ruurlo zou worden aangelegd sgn van allen grond ontbloot De kooper zal het kasteel vermosdelgk De reraiobrde rervolgde de Coroner is tegen zM uur in den arond gezien ran Hirerhouse radend op het gewoonl k door hem gebruikte paard en te elf uur ia datzelfde paard san een boom vaatgebonden gezien en wel in de onmiddellijke nabijheid ran de pusts waar de moord gepleegd is In het donkere weder bad de ruiter minatena drie uur noodig om die plaats te bereiken heeft by echter een omweg gemaakt dan ia het waarschynlijker dat hy later dan negen uur aangehouden is Maar in ieder geval moet de moord i i elf uur plaats gegrepen hebben want op dat uur viel de onweersbui die bet met bloed bevlekte gras sohooagespoeld heeft Ik maak opzettelyk van deze omstandigheid melding Mr Helmstedt om u het volle gewicht der vraag die ik u doen zal te doen gevoelen Volgens de getuigeoiaaen van enkele uwer buisgenooten waart gij dien avond te elf ure nog niet te bed en heeft men n kort na eiren by het begin der bui anel de roordenr hooren binnenkomen voorwendend dat uwe avondwandeling wat lang uitgevallen was Nu gaat iemand niet licht in het stikdonker zonder bepaald doel een wandeling doen en daarom zou ik u wel eens willen vragen Sir waar k op den avond ran deo moord tuasohen tienen en eiren vertoefd bebtF Helmstedt werd zoo bleek als n lijk Hjj staarde den man der wet een oogenblik aan en sloeg toen in verwarring de oogen neer Hy laoeat zichzelf bekennen dat de sohyn geheel tegen hem was primo zyn gevecht tegen Mr Baker op den straatweg wnarby hy et eyne gewone oprechtheid de verklaring geroegd had dat hy dien man uit de streek wilde rerdryreuj seoundo die naast het lyk evoDden koperen ksrwaruknop en nu weer sijne afweiigbeid reeds spoedig met zjjn familie betrekken zoo dat dit ood adellgk landgoed met zgne heerlijke bosBchen vodr die streken behouden bigft Toen HH MM de Koningiouen op een der dagen van haar jaarlgkech Aprilbezoek in dit Ijaai een bezoek brachten aan de tentoonstellingaierreinen en met belangstelling de In aanboDW zijnde gebonwen besichtigden be loofden Zg de tentoonstelling te zallea bezoeken als alles eenmaal gereed zon wezen Door alter i omstandigheden werd dat beBoek telken i weder mtgesteld en reeds bt on de directie Ie vreezen dat het der Vorstinnen onmogelgke zon wezen te komen toen ze verteden week de heugelgke zekerheid kreeg dat UH MM den 23en Aug de tentoonstelling zonden bezoeken Met vreugde werd deze tijding te Amsterdam en vooral door de leden ran de verschillende oommissiëQ dia de tentoon stel ting regeereoc vermmen en alius werd in het werk gesteld om de ontvangst der Hooge Betoeksters zoo Insternjk mogelgk te doen zgo Jaist op het vastgestelde oar 2 25Btadtyd stoomde de kooinklgke extra trein het Centraalstation binnen b eleid door een inspecteur van tractie en een inspectenr van vervoer Op het perron waren aanwezig om HH MM te ontvangen mr Vening Meinesz bnrgm vau Amsterdam baron Tindal kamerheer in baiteogew dienst beiden in galauniform mrs Westerwoudt en Van Hasselt presid oommiasaris en gedelegeerd lid van den raad van sdministratie ran de H IJ S M terwgl wg verder zagen den heer Rauwenhoff inspecteur der H IJ S M Van Vassem Stationschef en Steenkamp hoofdcommissaris ran politie H M kleed met de Kooiugio was ia het wit gewit veeren hoed en met het opgestoken baar H M de Regentes was in het zwart gekleed met zwarten hoed en lila bloemen H B M M onderhielden zich een oogenblik met den bulgemeester Koningin Wilhelmiua njkte Zgn Bdelachtbareo de band Terstond begaven UH MM zich door de met bloembn versierde wachtkamer naar de gereedstaam ti rgtaigeu HH MM namen plaats in een k la daumont bespaooen rgtuig met fier paarden De stoet werd niet geëscorteerd doèr politie of huzaren Op het Stationsplein waren weinig meoschen daar het geheele plein was atgezet Langs P h kade Haarlemmerweg Heerenmarkt Heel engraoht Spiegelstraat begaven de Koninginnen zich naar het tentoonstel lingiter uit het huis ran Mr EUiot tijdens dan moord een feit dat hij ook zelf bekend bad Snel en helder ala d blikaei straal schoten die omstandig beden hem door het boofd en hy roeide zich roor het alternatief geplast r 5f zyne naobtelyke ontmoeting met Ellen verraden en daardoor alle verdenking ran zich afwentelen of de laatste vraag van den Coroner niet te beantwoorden en de gerolgeo af te wachten Komaan 8ir hernam de Coroner u moet toch om de eene of andere reden uit geweest zijn antwoord dus j Terwyl deze driftige woorden uitgraproken warden trad Helmstedt Ellene onschuldig eogeleukopje voor don geest Jn neen neenÜ neenIM aprak een stem in zyn binnenste haar eer jmoet onbesmet blijven vWelcdelgeatrenge Heer antwoordde hij met opgeriobt boofd bet doel van mijne arondwandeling waa van zoolkisschea aard dst ik uwé laatste vraag niet kan beaUwoorden I lu dfi grcfotate spanning hadden de aanwezigen op 7 yn antwoord gewacht Nu verhief zich echter zulk een luid gemompel dat de Coroner atiUe moest gebieden Toen hy dit ton derde male gedaan had rroeg hij kent u de gevolgen Sir die het wei geren van een antwoord aan een orerbeidaperaoou voor den gevraagde kan hebben Als gewezen Proiaiaoh referendaris zyn my die zoo ongeveer bekend Sir Coroner maar desniettemin moet ik bij myne weigering volbardou hopende dat miJD rechter ais bosfihaafd oian wet zal weten dat er oraatandiibeden kuoneit zyn die een man van oer onroorw ardelyk het zwygen opleggen Wel Sirl hervatte de Coroner langzaam als rein Overal stond een dichte menigte opgefukt die de Koninginnen recht hartelgk toewuifde Van vale buizen wapperde de drieklear Op de P H Kade hg de Martelaarsgracht had zich een troepje socialisten opgesteld die de bekende fluitjes lieten hooren Des te grooter was hier bet enthousiasme van de Oranjeklanteo die de Regentea en de Koningin nog hartelgker dan anders bet welkom t toeroepen in de hoofdstad des Rijks Du kinderen van de school op de Heerengracht hadden voor het gebouw post gevat om ook HH MM te be groeten Te s Hertogenbosoh ia men eindelgk begonnen om de brng aan den Vughternitgaog dia ruim een jaar geleden beiangryk verzakte in een afdoend beteren staat te brengen Een grappenmaker heeft nu met groote lettert op de voor dat werk geplaatste schutting geschreven Hier mag niet orer gekeken worden Of dit opschrift verband hondt met de geheimzinnigheid waarmede de gemeenteraad de zaken deze brng betreffende heeft behandeld dan wel of het moet doelen op de vele proefnemingen daar ter plaatse in den loop van het vorige jaar genomen en die allen bleken ten eenemale onvoldoende te zgn al is het ook dat ze der gemeente ondersobeiden doizenden guldens hebben gekost valt niet met volkomen juistheid te bepalen schrgft men aan de Tel c Een 21jarige voerman ontving voor zyn patroon een koopman en aannemer te s Hage ruim f 100 doch in plaats van die gelden aan zgnen patroon af te dragen ging hy er voor uit naar Utrecht en Rotterdam waar bg ze verteerde in gezelschap van een ander Gisteren deswege voor de rechtbank verschgnende meende hg dat men hem niet toerekenbaar moest achten omdat hg dronken was geraakt daar bg meermalen beschonken was bad zgn patroon hem z i niet met de inning van de gelden moeten belasten 11 Het O M achtte hem echter wsl degelgk aansprakelyk eu eischte 9 maanden gevangenis Voor een kleermaker eischte het O M 6 maanden wegens verduistering van hem ter reparatie toevertrouwde kleedingstnkken Daarna stond eene vrouw nit Naaldwijk terecht die een veldwachter beleedigde toen deze in hare woning een onderzoek wilde instellen naar een horloge dat door een knecht vao haren man verduisterd en bg haar in bewaring gegeven was Zg bekende het horloge onder hare berusting te hebben maar scheen te meenen dat de veldwachter geen recht had om hare woning binnen te komen Zg bekende ook de iemands hoofd op bet spel staat dan moet hy bet eelf weten of er voor hem dingen bestaan die hem meer waard zyn dan zyn hoofd Zooals de zaken op t oogenblik staan ben ik verplicht u roorloopïf in heobtenia te houden en u aan de Grand Jury over te leveren Helmatedt boog en zei bedaard doe uw plicht Sir ik roor my ben overtuigd dat een nader onderzoek nayn onaohuld apoedig aan het licht zal brengen Bryan breng dezen gentleman naar de bovenkamer naast het vertrek waar het IJjk ligt I nep de Coroner een zijnor dienaren toe van avond gaat hij mee naar de County gerangonis Zonder een woord meer te zeggen liet Helmstedt zich door den poliooman Bryan door eene der zydeuren wegvoeren terwijl de meerderheid van het publiek met luider stemme verklaarde dat die man en niemand anders de moordenaar ran Mr Baker kon zijn Pe arrestant trad een kamertje mot vier kale muren binnen waarin bet eenig meubelstuk een stoel op drie pooten waa Ecnige op den rloer verspreid liggende maisbalmen wezen bet doel aan waartoe dit vertrek in den regel gebruikt werd De deur viel achter Helmstedt toe en de alentel knarste van buiten in het slot Het geschreeuw van het volk rondom de herberg deed hem eene rilling door de leden gaan mot ontietling honnnerde by zioh de tallooze verhalen in oouranten art kelen over de in Amerika maar al te vaak toegepaste lynobwet en een oogenblik gevoelde by zoo iets als apijt dat by maar neen geen kwestie van Ellen moest er buiten blyren er moobï gebeuren wat er wou