Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1895

10 54 18 09 18 82 1 24 8 32 8 44 4 50 6 24 7 11 7 5 8 88 8 43 8 61 9 57 11 18 11 01 jr 13 89 v 0 ff 4 57 ff ff 7 6 ff ff ff 10 04 ff 11 08 18 88 f ff 6 04 ff ff 8 08 ff ff ff 10 11 ff 11 15 f 18 48 V ff ff 5 11 ff ff 8 18 ff ff ff 10 18 ff 11 14 18 18 18 5 1 44 8 50 4 08 6 80 6 48 I 0 8 28 8 58 9 03 9 10 10 87 11 80 ROTTERDA H G 0 Q D A 8 85 9 40 51 10 U 11 50 18 20 1 45 8 60 S l 0 1 48 4 20 5 81 6 80 8 85 9 41 10 88 Ir ff 1 66 V ff ff ff ff 8 30 ff 9 5U Ir 10 89 ff ff 2 02 ff ff ff ff ff 87 ff 1 5 II f 10 48 ff 8 0 ff ff ff ff ff 6 44 ff ff s sri 8 59 10 11 10 58 18 08 18 40 2 16 8 0 8 29 4 08 4 40 5 51 50 8 16 ie o 1 DIN H AAO GOUDA 7 86 8 40 9 08 9 40 7 88 8 47 V 7 S 8 54 7 48 9 01 K 7 55 9 10 9 86 10 5 5 08 7 86 7 47 5 10 8 18 5 19 6 81 5 98 6 8 f 5 88 8 85 7 45 8 07 aooSA DEN B Beurs van Amsterdam ZomerdieDSt 1895 Aangevangen 1 Mei S0UDA 80TTtSDAU Directe Spoorwegverbindingen ijiet GOUDA liaga 6 48 7 80 7 43 8 80 9 88 9 461 0 1411 8511 161 88 2 44 2 58 8 48 4 15 5 17 11 7 68 1 88 Vootb 5 54 ff ff ff 10 80 ff 1 44 ff ff 17 Z Z gw 08 ff ff ff 10 85 ff 1 58 ff ff ff 13 9 53 Z l M l 10 48 2 09 ff ff ff ff ff 8 42 10 02 anildi 8 80 7 50 k 56 10 1610 57 11 05 11 461 10 3 14 3 18 4 13 4 43 6 47 63 8 88 JO Il StoKninwijk Krauirtg tn Kootdorp LeidHliendam UTEK0HT 60UD4 1 11 84 18 50 8 10 8 68 4 43 e 8 7 60 6 00 9 0710 8811 51 ff ff 4 K 6 68 sr 38 10 81 ff ff ff 4 14 ff B I ff 9 3 10 44 11 07 1 11 8 48 4 87 5 80 7 0 8 26 8 41 9 4 AH8TIXDA H 60 U D A AailwduWp 5 50 8 15 9 55 11 1 40 4 15 8 15 8 10 G uib IJ 04 10 14 11 1 I M 5 10 4 8 4 U U Uouda 7 3US 85 9 09 U S7 10 80 10 50 l l U 25 1 27 3 85 47 4 45 5 Ï7 7 14 7 49 f 9 8 54 9 54 11 16 Z y M 7 42 8 47 11 0 18 87 l 4 57 8 01 10 0 Z Ze 7 53 8 5 11 13 18 4 5 08 8 19 ff 10 15 Toorl 8 07 9 08 11 27 12 68 6 20 8 86 10 27 Hagn 8 12 9 1S 9 37 10 117 10 48 11 82 12 48 1 08 1 57 4 05 4 17 5 25 6 67 7 44 8 819 9 2210 82 11 4 OUD A U T E I C k T Oonda 5 86 6 40 7 65 8 0 8 21 9 06 10 19 11 12 48 2 28 8 17 4 16 4 47 5 67 6 8 81 10 18 Oudew 6 50 6 64 ff 11 14 2 87 ff ff ff 7 10 10 29 Woerilea 6 69 7 03 8 18 ff 11 82 i 2 45 8 84 5 05 17 7 18 8 48 10 37 IltreobI O IS 7 98 8 28 8 41 9 9 87 10 51 11 46 1 20 8 08 3 50 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 GOUD A A M S T ï B 9 A M Gouda 4 40 8 91 10 01 11 li lO Aonbiiilam Wd 7 69 9 10 10 60 12 45 beleediging en verbloemde niet dat ze clen politiemaa met een taog uit baar huis had Terdre en ze zou dit zelfs weer doen a a bg t nogmaals waagde over haar drempel te komen Het O M achtte het dan ook uoodig baar eens goed ia te prenten dat zy met mocht handelen zooals zg deed en vorderde daarom 14 dagen getangenis AU ze dat krggt mag de veldwachter wel uit de buurt van de tang blgven Een woord op zijn pas noemt de Midd Ct c het artifeel voorkomende in bet 2e blad in bet Handelsblad c van 20 Augustus en waarin gewaarschuwd wordt tegen het aanzetten eii opbitien tot vechten vooral nn nog in den roes der Lomboksche victorie De Midd Ct € drukt hot artikel voor zyn lezers over en voegt er een paar hartel ke woorden van instemming aan toe In hetzelfde nummer bespreekt het Middfllb blad het gerncbt den Haagschen correspoiLdent van de Zaanl Ct ter oore gekomen volgens hetwelk met het optreden van generaal Vetter als rommandant van bet leger in NederlandaebIndië een verandering gepaard zou gaan in onse Atjehpolitieb Het zou een der voorwaarden zyn geweest waaronder de generaal de benoeming h eft aanvaard dat de lydelijfce houding door ons in de laatste jaren in Atjeh aangenomen verlaten en een agressieve taktiek gevolgd zou worden die met de gebeele onderwerping van het rgk zou moeten eindigen Een belangrgke versterking zoowel wat troepen als artilleriematerieel betreft zon ter beichikkmg van den leger commandant worden gesteld en daarmede zou hy de pacificatie binnenkort tot st nd brengen door toepassing van een verdelgingssysteem overal waar wg nog tegenstand ontmoeten Na ons boofdopstel gelezen te hebben zegt de Midd Gt c zal het onzen lezers niet ver onderen wanneer wg de hoop uitspreken dat dit gerucht alleen bestaat in de phantaisie van den correspondent Toch is er volgens zyn beweren ieti dat aan het verbaal een schfjn van waarheid geeft men verzekerde toch dat generaal Vetter met het op de plannen die hg met Atjeh koesterde conferentiën had gehad met generaal Ver pyck en generaal Van der Hegden welken laat ite hg te Bronbeek daartoe bezocht Toen verleden Vrijdag de nieuwe legercommandant van Indië den geheelen dag de gast van den commandant van het Invatideubuis was mopt hg vooral zgn plannen breedvoerig hebben besproken lis dit ïoo dan raag men m het volgdnd jaar een hernieuwing van den Atjeh Oorlog te femoet zien Generaal Vetter vertrekt einde September van hier begin November zyn functien aanvaardende znllen er dan nog wel maanden verioopen voordat men in Atjeh naar zgn instruction kan optreden Eu zulks te meer omdat men zeker het gunstig gety toch wel voor een eventueelen nieuwen argressieven oorlog afwachten 7 al Trots deze toelichting ziet de Midd Ctc in deze mededeeling alleen nog liefst de vrucht van het combinatievermogen van den briefscfargver Met hem acht bet blad het in elk gewenscht dat de Stalen Generaal vooraf gehoord worden over een zaak van zoo overwegend hoog landsbelang waarby zeker millioenen schats en misgchen ook duizenden meoschenlevens gemoeid zgn Bg de beantwoording der troonrede of de behandeling der Indische begroeting is er alle gelegenheid om in deze licht te verkregen Te Dordrecht is voor eenigen tyd door den beer Carl Bonman opgericht een kindermuziekkorps fluitisten By gelegenheid van de viering van den jaardag van H M de Koningin op Maandag 2 September zal bet deel uitmaken van den kinderoptocht en door den oprichter nan het comité tot viering van den Oranjeili worden aangeboden 6 30 Sfc i l 7 i011ll Mflonlreotit Niuuwerlrwlc CapoUh KuttfjnlAni BottenUm Oipelle Kieuiesrluirlt Uoordrooht Ooudt Mozaïek vloeren van guttaperch Kijn een nieuwe Amerikaansche oitvindiug waarvan Ricb Laders Patenl Bureau te Gtirlitz bericht Zg bestaan uit stukken van allerlei vorm en kleur van zinkranden voorzien welke aaneengevoegd kunnen worden tot verschillende figuren De voordeelen van zulke ingelegde vloeren zgn d t zg sterk waterdicht en gemakkelyk te reinigen zyn en voorts dat zg alle gedrnitcb dempen en geen gevaar opleveren vooruitgtgden z oals houten of steenen parketvloeren In 4 0 laatsten tyd kwamen herhaaldelyk personeij zich bg de politie te s Gravonhage er ove beklagen dat hun t een of ander voorwerb was ontrold en voor t meerendeel waren qe bestolenen bet ar over eens dat zy een mkn met gryzen baard van den diefstal verdacbien In d regel werden personen die per tram door qe etad trokken of zich aan het HoU spoorstation of aan het station der S B stoomtram tp Scheveningen bevonden de dupe van dezen gjeheimzinnigen zakkenroller De politie deed yjverig onderzoek doch zonder resultaat Dezeif dagen kreeg zy echter iemand in het oog wiens niterlgk by zonder veel overeenkomst bad me het reeds zoo vaak opgegeven signalement en toen een inspecteur der recherche gisteravond den man volgde en meende te bespeuren hield hg hem aan De nan bleek te zyn een Engelsman en volgens verklaring van getuigen kwam hg zeer druk ai n het station der H IJ S M Er n erd echter niets by hem gevonden dan geld vant in den tyd dat de inspecteur de bewuste dame ondervroeg of zg iets miste schgn de verdachte de beurs te hebben weggemoffe d De aangehoudene ontkend alles Men Imeldt aan de cTel In Zandvoort zat elk gisteravond 22 Ang in rostiee rost te genieten van de kalme wyde l evlakte die in parelgronwen tint de lichteffepten weerspiegelde die de ondergaande zonoescfiyf in de wolken tooverde toen plotseling ob het terrein aan de zeezgdo van het oude badhuis drie scherpe knallen werden geboord drie nydige vlamstrepen gezien en opeens uit was aller rustig genieten zenuwachtig spoede men zich naar de plaats des onheila en vond daar een werkman bloedende in het gras liggen Met een zesloops revolv had d ongelukkige die reeds s middags om Bijn rustelooze en sombere houding de aandacl t had getfrokken zich van kant te willen maken Dr I Poolman die spoedig op het terreih verBche n evenals de politiebeambte brachten den man naar een huis in het dorp waarin ook de apotheek gevestigd is vermoedelyk dr P s woning en diar bleek dat de delingquent twee kogels in bet hoofd h d die echter Diet in de schedelholte waren doorgedrongen en vermoedelgk gemakkelgk te verwydereo znlleii zgn Het hoofd van den man werd spoedig ver bonden doch toen men daarop trachtte iets uit henl te krygea zei hy geen woord doch wenkte hg alleen by enkele vragen Waarsehgnlgk is hy uit Amsterdam afkomstig Op t eerste gezicht ontdekte de politie niets by hem waardoor zgn identiteit kon vastgesteld wordend Suf I en met bebloede handen en kleederen een veifband om t hoofd rat hy in een armatoel voor zich uit te staren terwyl door de goede zorgen I van de doctersvrouw een bed voor hem werd gereed gemaakt Mea is er verlangend naar opheldering in dete geheimzinnige zaak 10 17 10 85 8 18 5 8 18 8 81 lO K 11 15 4 47 5 45 IJ Een I Brahmaan zoo verhaald de Pioneer Mail 4 reisde van Chittoer naar Neraara in Madras Het donker overviel hem onderw en hy vroeg nachtverblgf in len waar hg ontvangen werd door twee Nalr vronven De Brahmaan droeg doizend roepgen bg zich deze vejrtrouwde hy aan de oudste zuster toe opdat deze het geld veilig zonde bewaren De roepgen wekten echter hare begeerigfaeid op en zg sloeg aan hare zuster voor den argeloozen gast uit den weg te ruimen en zich met het geld te verrgken De jongere zoiter weigerde echter aan de misdaad deel te hebben Later in den nacht kwam de man van de oudere zoster thuis Hg hoorde wat zgae vrouw Toor had en stemde aanstonds met haar in Intosschen besloot de jongere zuster den moord te beletten Zg wekte den argeloozen gast die in de veranda lag te slapen waarschowde hem voor het gevaar en sloot hem in een schnilhoek op Tegen midernacht kwam de broeder van de beide vrouwen thuis en van zgne reis vermoeid legde hg zich toen hy het huis gosloten z buiten op de mat die door den Bramaan verlaten was rustig neder en sliep in Spoedig daarna kwamen de moordenaars en niets vermoedende van wat gebeurd was versloegen zij den slaper met een slag en begroeven het Igk in den donker zonder hnnne noodlottige vergissiag te bemerken wischten alle merken van het bloed dat zg gestort hadden uit en trokken zich tot hunne zondige rust terug s Morgens werd de Brahmaan door zgne schoone helpster bevryd en woorden kunnen niet beschry ven met welke ontzetting de moordenaars hun gewaand slachtofFer voor zich zagen staan en bon om syn geld hoorden vragen Dooi de verbgstering verlamd gaven zg het geld aan den Brahman terog en deze riep de gerechtsdienaars Terwyl deze onderzochten begon men te mompelen van het raadselachtig verdwgneu van den broeder De gerechtsdienaars zochten te gveriger groeven het lyk van den verstagene op en vonden onuitgewischte bloedvlekken op den drempel van het huis De man en de vrouw werden toen in de gevangenis geworpen De Brahmaan beloonde zgne schoone redster door haar de doizend roepgen te schenken De vroege Morgenstond in de Hasselaarsteeg te Amsterdam is een uu juist niet ter goeder nasm en faam bekend staande herberg dat ondervond in den nacht van 3 op 4 Aug omstreeks klokke twee een boertje dat in plaats van zyn weg langs de Prins Hendrikkade naar den IJkant te vervolgen en met de eerste de beste stoomboo elegenheid de verleidingen der hoofdstad te ontvluchten zich door een paar paar dames van wie een zich gisteren op de bank der schuldigen bevond na bovengemelde herberg liet meetronen Toen by de herberg verliet vermiste de boer een portemonnaie met een ryksdaalder vier golden en eenig klein geld Gelukkig dat een agefiit die het boertje tegen het gezelschap waarin hg zioh bevond gewaarschuwd bad voor de deor van de herberg de wacht had gehouden zoodM de bestolene on middel gk hulp bg de band had Johanna Geek zoo beet de bekl bygenaamd Mie de Kruk vond geeh tyd om het ontvreemde geld onopgemerkt in h ar schoen te verbergen De agent was baar voor nam het gestolene in beslag Tegen Johanna Geek voor de justitie een oude bekende werd een gevangenisstraf van 8 maanden geëiscfat Van de genie in de stelling Amsterdam zyo twee bestekken uitgegaan die in hetbyzonder omtrent de berekening van loonen bg Onvoorziene Uitgaven onze aandacht trokken Het eerste betreft het leveren en opleggen van hrogmaterieel by het Fort Waver Atustel geraamd op f 53 0 het tweede het maken van artillerie inrichtingen aan de Hembrug 2e gedeelte geraamd op f 297 500 ÜtrMht 88 7 60 Wotrden 58 8 11 Oudew ler 7 07 8 1 Gouda 7 10 8 81 84 In de verrekening voor onvoorziene uitgaven wordt in het eerste bestek aangegeren voor een ambachtsman timmerman enz een loon van f 0 22 en voor een handlanger van f 0 16 per Dur Het tweede bestek geeft daaromtrent aan voor een timmerman f 0 18 en voor een handlanger f 0 15 per uur Dur na in bat katsia bertek de post roor bywerk opgevoerd kan wordea tot f 26000 ryst bg het weekblad De Aanoemwc de vraag op hoe de aannemer ago rekening moet maken waar hg toch bg dit werk het AmBterdamsche loon ad f 0 23 en 0 18 aU standaardloon dient aan te nemen Wanneer bg dit bgverk f 10 000 als arbeidsloou wordt gerekend dan zon bg daarop een verlies Igden van ongeveer f 2500 Wanneer de Staat in de bestekken niet opneemt een minimum loon volgens plaatselgk gebruik wanneer hg den aannemer de kaneen wit laten van vraag en aanbod dan diende hg toch door het tariefwerk den aannemer niet te dwingen minder loon te betalen dan gebrnikelgk is of hem te noodwken met schade te werken Wat ofls echter in het bgsonder intereaiaert is het zonderlinge vorscbqnsel dat waar voor een ambacbtaman in een bestek voor een werk dat nagenoeg onder den rook van Amsterdam ten zuiden der gemeente zal moeten worden gemaakt 22 cent wordt oitgatrokken tan westen van de stad aan de Hembrug eau loon van 18 cent voldoende wordt geaoht Naar welken maatstaf zonden deze loonenberekend zgn Amst Ot X ichryft in t N T d D De onregelmatigheden in den laatsten tgd bg de administratie der landmacht voorkomende zgn zóó talrgk en van zóó belangryken omvang dat zg tot nadenken stemmen en de vraag doen rgzen of dexe aangelegenheid behoorlgk geregeM is Betreoren wy het ernatig dat bs€edigde ambtenaren zich schuldig maken heteg dan aan mioder eerlyke handelingen hetig aan slordige hoisbonding in bat beheer ran gelden van een administratenr is bet eerste achande Igker dan het laatste maar iemand wiens spoiale eenige opdracht ket is te administreeren maakt zich ook schuldig aan eene groote tekortkoming als zgne boekhouding nonchalant en onachtzaam is Uit die helaas veel voorkomende gebeartenissen blykt dat bet toesicht van de overige leden van den Raad ran Administratie die om de 10 dagen of zoo uoodig binnen korter termgn vergaderen en waarvan ieder lid is gewapend met een sleutel van bgzonder maaksel ten eenenmale onvoldoende is Daarover ig men niet verbaasd integendeel het moet ons meer verwonderen dat er uitgezonderd de laatste jaren zich niet meer zulke feiten hebben voorgedaan Om dit in te zien neme men in aanmerking dat elke boekboading dns ook dis vac een korps eene vrg ingevrikkelds zaak is Ze loopt over duizenden guldens uitgaven en ontvangaten volgens geheel oiteenloopeude bepalingen en voorschriften voorschotten mandaten ontvangsten en uitgaven van andere korpsen en7 zoodat zonder direct eene Italiaansche boekhouding te worden bet toch lang geen eenvoudige historie is De administrateur weet en kent op den dour den cirkelgang op zgn daimpje maar niet alzoo zy die hem moeten controleeren Dezen hebben vele en andere diensten vooral tegenwoordig neemt de wetenschap en de schryverg in den vorm van rapporten over allerlei mogelgke zaken eene onrustbarende uitbreiding Da r krggt men des avonds het orderboekje en op een soms zeer ongel en uur staat er aangekondigd dat de Raad den volgenden dag zal vergaderen In plaats nn van daaraan eenige uren bedaard te kunnen besteden moet men te midden van meergenoemde besognes even in den Baad komen om bet kloppen der kas ta verifieeren en zulks door eene handttekening te bekrachtigen waardoor men soms onbewust voor enkele duizende guldens borg bigft ten gemakke en ten bate van het Rgk i Uit dit laatste oogpunt besohonwd is bet eene heerlgke uitvinding zoo noodig be 10 14 10 64 11 10 Tijd vao Greenwicli hotit h t OoBianumut gon Kh d te Igdan all htt alachtoffer dezer heetiyke controle enkele jaren maximam korting op zgn traktement krggt waarbg bg dan nog ian bofien mag spreken aU bet hom Taider geen nadeel doet Hoowel wg niet Terder op dete laak wil len ingaan too ia het door de gebearteniaeen beweien dat naaien Tan qnitantiën en optelling Tan d geboekte poëten plni de TeigeIgking dairTan met de in de kaa zgnde gelden onToldoende is Hat ia doe een bepaald Tereiaohte en wg hopen dat daaraan apoedig Toldaan wordt dat de kwartiermeeatera rerantwoordelgke ambtenaren worden Kn eenmaal dezen weg ingeelageo ga men nog een etap Teider en ontbefie den compagnies kommandant Tan de bealommeriageo welke TOor hem de compagnies administratie medebrengt indien hg deze ii coeur waarneemt Oe oefening en werkzaamheden en de sindie nemen bg een goed officier zooTeel tgd in dat öf deze öi zgne administratie ten achteren moet staan om niet te gewagen Tan bet zeer natonrlgke feit dat men niet an iedereen kan TOigen dat hg Tan alles Teratand heeft en doorkneed zg in elk onderdeel Tan ign dienst Het is een eigenaardig feit dagelijks waar te nemen dat indien eene zaak niet in orde is in do militaire wereld er precies gedaan wordt alsof er niets anders ta doen is Men spreekt niet orer de zaken die wèlin orde zijn zelfs al zon men kunnen bewijzen aan desa laatite Teel tgd en moeite besteed te hebben Ja dat moest er nog bg komen dat ook de andere rommel niet goed marcheerde dat er nog meer ponten yan bemerking waren Zoo redeueerende wordt het pnntinqnaestie onderzocht en nageploten alsof er Toor andere zaken geen tgd noodig is En nn is bet resnmeerende dnidelgk dat indien een administratenr Tan beroep wiens gebeele zgn das mntatiën en cgfers is deze zaak in die mate meester is dat hg de konst Tcrstaat de gionper lea obifFres de boekingen zoodanig kan regelen en de circulatie Tan ontTangsten en nitgaTen op den dnur zoo kan inricbten dat de leden Tan den Baad met de bekrachtiging hnnner handteekening tegelgkertgd een greep doen in eigen benrs Veimntwoordelgke ambtenaren met een betere belooning dan thans stelle men in de plaats Tan de tegenwoordige en met eenige meerdere kosten zal het Rgk en zullen de officieren raadsleden ten zeerste gebaat zijn an is men op het pad Tan billgkheid Dezer dagen gingen twee dames Askew en Marson beiden uit Birmingham bg onbewolkte lucht een roeitochtje OTer zee naar St Heliere doen toen eensklaps een bries opstak en bet water onstuimig werd bg het terugroeien brak een der riemen en bleek bet onmogelgk met den OTerblgTenden riem de boot huiswaarts te brengen of te Toorkomen dat zg tegen een goTaarlgk rif dreef ongCTCer anderhaWe mgl Tan het land gelegen Gelukkig slaagde men er in nsar een klein rotseiland te sturen dat zich hooger boven de goUen serbief dan de OTerige en hier landden d tochtgenooten na eenige moeilgkheden De zon ging onder en zg konden de menacheu aan den wal onderscheiden Niemand echter scheen de zwarte stippen op de zwarte rots te bemerken en zelfs zeilbooten gingen op niet aeer grooten afstand voorbij zonder bare seinen gewaar te worden De regen begon nu met stroomen te Tallen Tergezrld Tan bliksem en donder Tot haar schrik beronden zg dat het getijde gestadig wies tot zg genoopt waren zich asn een rotspunt Tan niet meer dan Tier Tierkante Toet Tast t klemmen In dezen wanbopigen toestand was bet benedengedeelte Tan baar lichaam alreeds ondergedompeld toen het water ten laatste gelukkig ophield te wassen Haar Igdao waa echter nog niet ten einde Gekneusd en door onlgdelgken dorst gekweld lengoTolge Tan het zilte schuim wachten zg het aanlichten Tan den dag af Nadat Telerlei booten haar als den Torigen dag waren Toorbg geateTend werden zg ten laatste opgenomen door een Tiaachersboot tbu Jersey en na achttien nren Tan gsTaar en Igden reilig aan land g bra ht ta midden Tan de jnichkreten der MTolking Als een bawift Tan de soherpzinnigheid der postadministratia kunnen irg o a het Tolgend staaltje aanToeren Een uit Zwitserland afgezonden postkaart net de afstempeling 21 8 95 werd reeds den twee as twintigstan der zelfde maand dus slechia één dag later des namiddags bezorgd te Haarlem niettegenstaande het adres niet gesehreTen doch totaal geteekend waa Een kaartje Tan Holland daidde op het land het Haarlemache wapen op de stad en ten slotte de zinnebeeldige Toorstelliog Tan den naam bencTens een bmiliewapen diende tot pareoonlgk adres Da toestand Tan dan Dnitaohen matroos August Earl Weinrotb is Toomitgaande zoodat er grond bestaat om te Terwachtan dat de man in het leTen behonden zal worden Tosacben Modlter en s OraTeniande is Donderdagmiddag een trein Tan de Weatlandsohe stoomtram ontspoord waarbg de locomotief terecht kwam in een slootje naaat naast den weg Een passagier op het balcon die zeer Terachrikt van den waggon wilde springen Torwondde zich daarbg aan het been doch OTcrigeas bekwam niemand eenig letsel OngoTeer op dezelfde plaats hadden reeds meermalen ontsporingen plaats Te Amsterdam is in eene bijeenkomst door 32 sigarenfabrikanten besloten de reglementen Tan den Internationalen Sigarenmakers en TabaksTerwerkerabond Toor de bondsfabrieken opgemaakt niet te onderteekenen maar eene Tereeniging op te richten onder den titel Sigarenfabrikanten Tereeniging 1895 welke Tereeniging zooreel mogelgk zal samenwerken met de reeds bestaande Tereeniging ran sigarenfabrikanten te Amsterdam Tot dusTer werden in enkel restaurants koffiehuizen hotels schouwburgen en badinrichtingen in de Vereenigde Staten geen dames alleen toegelaten De feministen hebben echter tegen dien maatregel geprotesteerd met dit gcTolg dat het parlement van den stsat New York een wet heeft aangenomen waarbg met een boete van 100 tot 500 dollar bedreigd worden eigenaars gérants of bedienden van restanrants hotels badinrichtingen schouwburgen enz die weigsren een dame alleen te bedienen of huisvestiog te geven Deze wet draagt i a veelzeggenden titel wet ter bescherming ran alle burgers in de uitoefening hunner rechten GisteraTond te 6 uur brak te EindboTen een felle brand uit ten bnizo Tan de wed De Somer winkelierster in anikerwerken Spoedig werd ook het pakhuis met koloniale waren Tan den heer Vlgminx aangetast Dit pakbnis is totaal uitgebrand Door het flink optreden der brandweer zgn de belendende gebouwen gespaard gebleven De oorzaak van de brand ia onbekend Twee rgwielen welke te Bussum hg den notaris SchefFelaar Klots zgn gestolen werden door een familie uit HiWeraom toen deze op Spaandorswoud wandelde in een rgrer aldaar Terstopt gevonden Te Fochteloo heeft men de wreedheid gehad eene koe van den sluiswachter H G in de weide den uier af te sngdeD Vgftien tot de tanden gewapende roovers hebben de postkoets tusschen Orani en Oliferti bg Sassari orerTallen Zg hebben uit de postzakken 1500 frs ontrreemd en de reizigers uitgejilunderd In den strgd tegen de bandieten is een kapitein der karabiniers gedood terwgl Telen zgner manschappen Tsrwondingen bekwamen Bolteniandscli Overzicht De dood Tan Stamboeloff heeft één nuttig gerolg gehad Toor Bulgarge de liberale partg die reeds reie jaren Terdeeld waa in twee groepen is thans hereenigd Dr Radoslawofi is door de beide groepen als de leider der partg aangewezen en in de Swoboda bet orgaan der fractie Stamboeloff heeft Fetkoff zich met die keuze vereenigd De aanhangers van Stamboeloff badden diens vriend en bloedTorwant overste Petkoff met de leiding ran hnnne belangen willen belasten doch deze meende dat hg naast den hoogst bekwamen ondminister Badoslawoff niet in aanmerking kon komen Deze fusie is Tan groot belang Toor de toekomst Tan het Toratendom De liberale partg is uitteraard anti Bnssiscb gezind Zg meent dat de eenige Toorwaarde voor ontwikkaliog gelegen is in de Trijheid Tan Bulgarge ook al brengt deze de niet erkenning van den Torst mede Nu Torst Ferdinand de zekerheid heeft dat ran zgne erkenning door Rusland Tooreerst niets komen kan zal hg genoodzaakt worden zich bg de liberale partg aan te sluiten Dan moet Itadoslawoff met de Terming Tan een Kabinet worden belast wat te meer dringend ia nu Stoiloff zelfs niet in staat gebleken is het aanzien ran den rorat te handhaTen En dan sal de politiek ran Stamboelofi weder zegevieren in Bulgarije Nn in Engeland een conserratief kabinet aan het bewind is meenen de agrariërs dat de tgd gekomen ia om de aandacht der regeering ta resligen op den toestand ran den landbouw De Bond ran Engelsche landeigenaars hield onlangs een bgeenkomst waarin besloten werd een adres aan de regeering te richten en haar hulp roor den landbouw in te roepen Lord Salisbury beeft op dat adres geantwoord in een schrgran aan lord Winchilaei den voorzitter van dien Bond In dat antwoord zegt da eente mioister dat ds beklagenswaardige toestand ran den landbouw de regeering rerrult met deelneming en diepe bezorgdheid Vóór de verkiezingen achtte de minister bet noodig te doen uitkomen opdat het niet den schgn zou hebben dat z jn partg meer beloofde dan zg kon doen hoe beperkt de bevoegdheid van het Parlement is om zulk een rerscbrikkelgken toeaUnd te beapreken Thans wil hg wel erkenuen dat het de plicht der regeering is elk middel tot rerbetering ran dien toestand dat binnen de macht ran het parlement ligt vooraan te plaatsen op het wetgevend program De regeering zal alles doen wat in hsar rermogeu is om de ongunstige toestanden die in het landbouwbedrgf heersofaen te rerbeteren Zoeals mnn ziet is he antwoord ran lord Salisbury z er voorzichtig De Time8 zegt dan ook dat bet moeilgk ia na te gaan in hoeverre dit antwoord van den eerate minisler lord Winohilaea en den bond van grondeigenaan zal bevredigen en dat bet verkeerd zon zgo op bet antwoord van lord Salisbury hooggespannen verwachtingen te bonwen Dezer dagen werden weer ongunstige berichten verspreid over den Congo Staat Volgens eenige Franache bladen die het melden op gezag van tgdingen uit Franaeh Congo hadden de Derwischen aan den Benednn Congo den troepen der Dongo regeering eene geroolige nederlaag toegebracht Zoo schreef o a de a Temps c De Belgische colonne Nilis is in April iu het land van Adda bestookt door een sterke inlandtche legerafdeeting Na een verwoed gevscht hebben de Derwischen bet carré aangevallen door de troepen van Nilis gevormd Zg sloegen het carré uiteen en voerden de mnuitie mede die daar binnen lag De Belgische troepen hebben twee officieren en de helft der manschappen verloren zij moesten den post Adda ontruimen Volgens de regeering van den Congo Staat is hiervan echter niets aan of zachter gezegd heeft zg er niets van remomen t Is de Indép die bet bericht aait de lucht gegrepen noemt Nilis zoo zi gt ze kon zich in April onmogelgk berinden in het land ran Adda dat bovendien Fransch gebied is Evenmin kunnen de Belgische troepen alaags zgn geweest met de Derwischen daar dezen den M Bonmou nog niet overgetrokken zgn Ook is in den laatsten tgd met één der officieren van de colonne Nilis overleden Toch is men in Brussel oog niet geheel gernstgesteld Daartoe sterkt zeker niet een bericht uit andere bron weer dat Nilis volgens zgn laatste rapport een apoedigen strgd fiset de Derwischen verwachtte en dat hij wel wapenen maar geen ammunitie had Dat staat gelijk met in de woestgn wel een waterkruik te hebben msar geen water om te drinken Onder die omstandigheden zou een orerwinning moeielgk zijn te behalen Belangrgke rerkiaringen zgn eergisteren in het Lagerhuis afgelegd ten opzichte der buitenlandsche staatkunde van het nieuwe Kabinet Omtrent alle punten waarover Engeland met haast alle mogendheden van Europa in geschil ligt heeft de regeering haar meening verklaard In Egypte en klein Azië in WestAfrika bet gebied van den Niger en OostAfrika wat Zanzibar en den borenstroom ran den Ngl betreft in Siam en China ja waar niet al heaft Brittanje zgn bemoeinissen en moet het voor eigen belangen zorgen in overleg met öf tegenover andere moigendheden die daar óók voor bun interessen i hebbeo op te komen Het voornaamste punt in de rageeringsverklaringen was dat Salisbury de staatkunde van zgn voorganger zal voortzetten Vooral wil hg niet hooren van een ontruiming van Egypte die door Ch Dilke wordt aangeprezen als het eenige middel om d amicale betrekkingen met Frankrgk te herstellen Ook Stanley heeft zich daarover uitgesproken In zgn maiden speech heeft hg krachtig de houding van het Kabinet ten deze verdedigd Eerst dan is het z i tgd om van een ontruiming to spreken als da Eugelschen Oeganda goed georganiseerd hebben en met Soedan zoover klaar zgn dat ze de streken aan den BovenNgl veilig aan Egypte kannen overdragen Burgarlljken Stand GEBOKEN 22 Aug Alida onderi P A Jaspers en C C Dgkinan OVERLEDEN 23 Aug A A Meger ló m C Lapoutre 6 m P G van Vliet 69 j 11 m H J van der Stam 2 w N de Vries 10 w 24 H tan der Smeade 4 m ONDEETEOUWD 23 Aug E F Ehnle te sGravenhage 34 j en N Htwman da Groot 27 j Nieuwe DASS13N en 1 dn neiigoed L van os èa GOUDA Kleiweg K 73 73a GOUDA Vor kia Vis lOl lOl s 85 7V 9 106V 2 90 118 V looVi v 88 630 101 8081 1861 lOl s 1001 145 alotkoera A 84y 26 66 23 AUGUSTUS Bsuuiin Gert Ned W 8 dila dito dito 8 dito dito dito 3VaHoKOAa OU Oottdl 1881 88 4 iTiLlI LiaohrgTing 1861 81 5 OosTiNa Obl in papier 1868 6 dito iuiilver 1868 6 PoaTDOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 105 auaLAHO Obl Biuneol 1894 4 dito Qaooni 1880 4 ditob jaotha l88a4 dito b j Hope 188 0 4 dito iu loud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spahji FerpeL tobuld 1881 4 Tuauij Gepr CouT leeu 1890 4 Geo leeoiug serie D Geo leeniog serie O Zuin An BlP r obl 189 5 tlixico Obl Buil 8ch 1890 VaKlzuiu Obl 4 oubap 1881 Ajlsiniiui Obligatieul8 5 8 aoTTiUAH Sted leen 1894 3 Nu N Aft Handelar aand Araadtb Tab MJi OertlSoateu Deu HaataohappiJ dito Aruh Hypotheekb pandbr 4 Cuit Mij der Voratenl aand a Gr Hypotheekb pandbr S J Nederlanaacbe baak aaad Ned Handelmaataok dito N W k Pao Hyp b pandbr 51 Rott Hypotbeekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito Si sl OoBTZNz Oost HoDg bank aaad EuaL Hypotbeekb Dk pandb 4Vi hkbiiïa Equit hypoth pandb 5 109 90 197 1891 1061 52 54 155 8 i 8811 811j 108 101 99 104 143 186 14 104 601 102 68 54 Maiw L G Pr Lien eert 6 S n HoU IJ 8poorw Mii aand Mij tot Eipl T St Spw aand N k1 lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aaad dito dito dito 1891 dito 6 Tluai 8poorwl 1881 8 A Iilobl 8i Zuid Ilal 8pwmij A H obl 8 POLiii Waraohau Weenen aaiid 4 I RbBL Gr Buaa 8pw H j obl 4 l 81 Balliaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwaoff Dombr dito aand 6 lC ralch Asow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 A nni Cent Fae Sp Hij obl Ohio fc North W pr G r aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 15V Denver fc Bio Gr 8pm eert T a lUinoit Central obl iu goud 4 Louisv Il KaahvillaOert T aand l Heiioo N 8pw MIj labyp o 6 Miss Kaaaai r 4 pot pref aand 9V N Tork Ontario k West aand dito Penna Ohio oblig Oregon Calif le hyp in goud 51 87 at Paul Minn kManit oU 7 1181 Un Pao Hoofdlijn oblig 105V dito dito Lino Col lehyp 0 5 41 Oahada Obu Soutb Oort T aand i 64 18 220 194 lOS 107 108 108 m i 189 167 891 112 rsx O Ballw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibus M aaud Botterd Tramweg Bfaata aand Kin 8lsd Anuterdam aand 3 BUd Bollerdam aand 8 BlLeil Stad Ant erpenl887 8V Stad Bruaael 188 2 Hobo Tbeia Begullr aeaoUsoh 4 QoaTiNR SUaUleening 1880 6 K K Oo l B Cr 1880 3 SrANJi Stad Madrid 8 1868 Nan Var Bas Hyp Spobl oart ADVERTENTIfiN Bk Ondertrouwd M E F BHNLB ii N HERMAN oi GROOT iiiiiiiii te Q o a da Het TWMMDE TOMLATIltOSEXAMMS en de BBBMXAlllEya znllen beginnen op Maandag 2 Sept e k te O uur s morgens De Lessen rangen aan op DONDERDAG daaraanr Nieuwe candidaten moeten zich vóór VRIJDAG 30 AUGUSTUS mondeling of schriflelgk aanmelden bj don Directeur W JULIUS goinfa 21 Aug 1895 TB JETÜUTR een Bovenwoning met VIEB RUIME KAMERS op mn aanzienlgken stand Adm onder no 2382 Bareau dezer Courant