Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1895

No 6746 Diosdag 27 Augustus J805 348te Jaargang 60ÜD8CHË fmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlpe Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd stilt onmidddelgkde hevigste KIESPIJN zuivert tanden en kiezen van alle onieinheden en maakt ze hagelwit Prjs per flacon met gebrniksaamvflzing 3S eenta bg Gouda Saetpersdruk an A Brinkiuk fe Zoon met GOUD bekroond Wy hebben de eer kennis te geven dat Wfl van af beden als AGEHT voor GOUDA en OMSTREKEN hebben aaugeateld den Heer C W VERGEER Turfmarkt ouè J WJifl VBBGMSBéiCo HoBeveranciera te GOUDA op DINSDAG 3 SEPTEMBER 1895 dea Toormiddags te 9 uren aan het lokaal w k K no 252 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DËOOGLEEVER van eenen Inboedel bestaande in staande en draagbare MëDBBLBN en HUISRAAD BEDDEN en BBDDEGOED een partij KLEBDEREN WINKELGEREEDSCHAP GLASen AARDEWERK enz benevens eenige HOSPITAALGOEDEREN en verbeurd verklaarde GOEDEBEN Daags te voren van 9 tot 12 sn van 2 tot 5 ure te zien Openbare Vrijwillige Verboping De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens op VRIJDAGEN 30 AUGUSTUS en 6 SEPTEMBER 1895 telkens des morgens ten 10 ure ten huize van C BEZEMER te Bergambaehl in het openbaar in perceelen en combinatiën te verkoopen I leteekenil No tstt met HOOIBERG SCHOREN verdere Getimmerten ERVE alsmede eenigo perceelen uitmuntend WEI EN HOOILAND aaneen staande en gelegen in Benedenberg onder de gemeente Bergambacht ter grootte van II Hektaren 75 Arm 76 Centiaren Om te aanvaarden de Landerjen 1 DECEMBER 1895 het overige 1 MEI 1896 Breeder bg biljetten en inlichtingen bg den Notaris FINALE UITV ERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwe voorraad van goederen te kunnen beginnen zullen wij den geheelen voorraad ZOMEEGOEDEHEN gedurende den UIIVJEBKOOP tot Spotprijzen OPRUIMEN Wisbrun Liffinann Mabkt 136 TTöööËraÏpr Oliefabrjekanten te Jutfaas LEVEREN VOORTDUREND ZUirMBE HAAF E FATIITOUE ALSMEDE DE BELEOEN Schilders Lijnolie en QEHOOETE LIJNOLIE Wat lawi Viu legni Jicht BhrauIM Imim m kortom g AnlierPaiiExpeHer Ifit kBStkattllkmaMiiteweiuleiiteieB f neet du steeds in ieder hnisgezin Mn woi4ai 9 lioa4e f FlV BO OBt 7B o t en 1 25 de Saaeli Toorbaodtti ia de meeste ADothekea aa by F Ad BioKter 4 Oo is Bottenjim Te Gouda hg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda nit raonderd Zondags te conauiteeren van 10 tot 5 uur L van WAÏÏKUM Alle dagen zjn voorhanden V E R S C H E ZOUTE BOLLEi SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschmt GOUDA LANGE TIENDEWBG Openbare Verkooping De Notaris J P MAHL8TBDE te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1895 des voormiddage ten 11 ure in DE GROOTE BOERt te Ltkkerierk in het openbaar te verkoopen BE BOUWUNSWOlill geteekend D 27 met SCHUUR verdere Getimmerten ERF alsmede eenige perceelen Wei Hooi en Bouwland en AANBEHOOREN staande en gelegen onder de gemeente Lekkerkerki groot 5 Hectaren 42 Aren 98 Centiaren In perceelen by biljetten omBchreven Om te aanvaarden de Landeryen den 1 DECEMBER 1895 de Woning an Erve den 1 MEI 1896 Inlichtingen by den Notaris mÊmm Êmimmmmmmm mmmmmmmmÊÊÊiÊÊmmimmmmmÊÊÊÊmmm Openbare Vrijwillige Vcrlioopiug De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia voornemens om op DONDERDAGEN 19 en 28 SEPTEMBER 1895 telkens des voormiddags ten elf ure in dk Hariconibc op de Markt te Oouda in het openbaar te verkoopen DE EOÜWUANSWOHin geteekend C no 30 met SCHUUR HOOIBERG en Aanbehooreu staande en gelegen in Beneden Haaitrecht nabg Gouda onder de gemeente Haastrecht groot 8 Hektaren 44 Aren 69 Centiaren Om te aanvaarden de Laaderyen 15 NOVEMBER 1895 het overige 1 Mei 1896 Breeder by notitiên FEESTELIJKE HERDEUEmG van den Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1895 I e o U I s Middags IS uur YOLK8SPELËl om PRIJZEN en PREMIËN s Namiddag van 4 6 uur wmmmiimmë voor Paren in 3 wielige rijtuigen om fraaie Prijzen en Premiën s Avonds 8 uur MUZIEKUITVOERING ► te geren door de Maziek der D D Schattery in de Schitterend Verlichte tent s Avonds lO uur groot schitlerend VULRWERR l Voor nadere omschryving zie men de groote Aanplakbiljetten HEDËl ilVOl D OPEISING VAN HET S4 OPNIEÏÏW GERESTAUREER D Lange Tiendeweg Cora s ULrEa ptie per O las 7 C©3a t Aanbevelend J F WELTKB BE K R o 01 D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonstellingf Ie Amsterdam en die voor Voeding en Hygiëne te Geneve het uit de HOLLAR UI A HllOIX te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van ijzer en organlBobo ato£bn overtreft elk ander HiDeraal Tafelwater door zijn aangenamen smaak en groot gehalte aan digestle bevorderende zouten T fictoriawaier ui f de Wefor aJBron f e Oberl hnsfein byim Tafeldrank Van h£f oninklykef uis der federlanden UaaU tot Itopl v d Victoria Bron te Oberlahnitein ae t BMt rdtfm JOPHA Trekking 19 October 1895 afdeeling Gouda en Ootatieken J VAN OIJE ILEIWEG No 2 GOUDA BK XiOTi 3SrC3 en aanverwante ARTI£EI iN V Het bwta oniehMUlylutt n gt f f mkkkelyktte poetimlddcl voor Heerm en Tooraldanui en Klndtrecboenwerki isdeAppretnurTaaC M MHIkir 4 Ga mam BorHl Btlftll Str 14 Menlettwcoffl HOÖ op naam en fabrleicimerk Varkryikiv hr Hmtm Winktllen In iHomwtrt HiaiitMiMH frmryw M iti ratl flH V tiri mêm Hntmm Prijs per Lot f 1 11 Lotea voor f lOi rerkrygbaar b f A mmsMS zs LANGE TIENDEWEG D 60 BmJJENLAND GOUDA 26 AagQHtaB 1895 Aan het eindexamen der Hoogere Borger fcholen in de pror Znid Holland namen 124 eandidaten deel HierTan werden Tan Gonda toelaten de HH G J an der Loo J 8 tbd Niel Scbnren P de Vriei Ë C Abendanon en J Stolk als extranens In bet geheel werden 18 candidaten afgewezen waarvan één van Gonda Men schrijft ons nit Gouda De ingenieDr A J Krieger alfaier heeft aan de regeering bericht dat o m door een verhoogde belangstelling in de betrokken streek het t dstip door hem ganatig wordt geacht om opnienw Toor en spoorrerbinding door de Yelawe te gaan werken Genoemde ingenieur il no dmk beug aan een etoomtram cmtwerp Ngkerk Barnereld Ëde met normaolspoor waarby de bebouwde kommen der betrokken dorpen en buurtschappen znllen worden aangedaan en op Terachillenda plaatsen met Toordeel ran beitaaade wegen zal kannen worden gebruik gemaakt Het ligt in de bedoeling de hier aanvankeIgk TOor een locaalapoorweg verleende concesaie ta laten wyzigen in een voor een stoomtram Het behoud der normale epoorwqdte werd nit een oogpunt van goederenvervoer wenscheiyk geacht en maakt dat deze vernieowde pogingen in belangigkheid niet achterstaan by de vroegere voor een locaalspoorweg Handbt c Zaterdagmiddi is het 10 jarig dochtertje ▼ au den heer de J te Haastrecht doordien zy bloemen begoot voorover in een modderiloot geraakt en jammerlgk verdronken Bg koninklijk besluit van 19 dezer Btbl 151 opgenomen in de Staatscourant van 25 26 dezer is op voordracht van den minister van binn zaken vernietigd bet besluit der Frov Staten van Zeeland i d 3 Juli jl tot benoeming van den heer J H Snyders ali lid van Ged Staten dier provincie Da vernietiging is gegrond op de overweging dat de benoeming van genoemden heer is geaebied nadat tot lid van dat college was benoemd de beer P J Siegers die verklaarde zgna benoeming aan te nemen dat laatstgenoemde tot eohtgeooote heeft de dochter van een broeder van den heer J H Sngders en dui tnsschen hen zwagersohap in den derden fP t beataat en het besloit der benoeming fEVItLETOai M HiRSËRAIHËir 60 Naar het Duitêci De jary had hare zitting tot den TotgendeQ morRBh verdaagd eo de menigte keerde baiswaarta De Coroner tat in de ontruimde gelagkamer bij de tafel in eenige papieren te bladeren tervyl ziJD klerk wa eensluidend afschrift van het protocol vervaardigde Elliot die reeds zyn handschoenen aangetrokken had kwam nog even binnen en vroeg ffls er soma nog ieta SirP HGaat u nog eren zitten J h Elliot antwoordde de Coroner op een stoel wiyzend rlk heb door twee mijner beambten de kamer van den arrestant n de daarin aanwezige meubelen doen onderzoeken de uitslag hiervan is geweeat dat zij in de koffer van Hr Helmstedt een zeer klem brieQe gevonden hebben waaruit miaaoiiieD de ware beweegreden tot de misdaad zal kunnen opgemaakt worden Aangesisn echter uw huiaelyk leven daarbg batiokken sehyut Mr Elliot spreek ik er eerst alleen in uw bjjzyD over Hier heb ik het corpus delicti wil u het eena aveu inzien f EUiot las en sijn gelaat betrak Het was het tiental Kregels die Ellen voor een dag of wat aan Helmstedt geschreven had Heeft B dit wel goed opgemerkt SirP hervatte de Coroner Ab er ieta met gronid tegen den nau van den heer J H Sugders mitsdien ia strgd is met art 51 der Prorinciale wet In de Yrydag te Sliedrecht gehouden Raadszitting zgn heel wat besprekingen gevoerd naar aanleiding der rekening over 1894 Door den heer Prins werd de volgende motie gesteld De Raad der gemeente Sliedrecht gehoord en geleten hebbende de onjuistheden der cyfers waarop de ingediende rekening over 1894 rust besluit de bescoeiden behoorende by de rekening en de rekening zooals zy door den gemeenteontvanger is opgemaakt naar Gedeputeerde Staten te zenden met opmerking dat de Raad na rgpe overweging haar niet vast kan stellen Deze motie werd echter verworpen en aangenomen het voorstel van B en W om de rekening voorloopig vast te stellen in ontvangst op f 73 523 62 nn in uitgaaf opf 70 065 56 dus met een batig slot vanf 3458 06 De 15 jarige zoon van een architect te Marburg in Hessen was bezig met een buks naar kraaien te schieten hetgeen hem door zun moeder verboden werd Ue knaap wilde een patroon die nog in den loop stak er uit nemen doch ging daarbg zóó onhandig te werk dat het lohot afging en de kogel hem het hart doorboorde Toen de moeder hem te hulp snelde was hg reeds dood Men zal zich herinneren dat bg het dagvunrwerk op het toonstelliogsterrein juffrouw Lonise Martin in het gelaat werd gewond tengeTolge van het springen van een cartounen bns De vertegenwoordiger van de Engelache firma James Peins heeft naar de Echo meldt de zaken netjes behandeld dat moet gezegd worden Kort na het ongeval dat geheel buiten de schuld van den vert enwoord iger van de firma Pains lag stuurde deze de jongedame een gouden horloge wat zeer dankbaar werd aanvaard Meu zou deuken dat hiermede de zaak was afgeloopen Neen de Eogetsche firma beeft verder aan onkosten betaald Voor dokter en apotheker f 10 een bedorven japon 55 een psar handschoenen 3 een parapluie overtrekken 6 een lorgnet 3 een nieuwen stroohoed 3 f 80 Is dat niet rojaa behandeld ingebracht kan worden die man zal natuurlgk Mr Baker zijnl dan moet hot dadelgk geaobieden ik gevoel mg op t oogeoblik alsof de draden eener groote apin om mi j worden samengetrokken en alsof men mij terwgt ik uit was verkocht heeft Ik gevoel mg Eoo eensaam in mijn aogat en zoo voort en zoo voort Ala het waar ia wat ik geloof ik met reoht mag vermoeden dat er eene kleine liefdesbetrekkiog tusaohen de aohrijfster en den arreatant beatond dan hebben wg meteen de verklaring wat een gentleman als uw boekhouder want een gentleman is die Duitsober I kan bewogen hebben iu koelen bloede een moord te plegen Ën daar de misdaad plaats gegrepen heeft juist op den avond vi5ór Mr Bakers verloving met uwe dochter mag ik de jury dit bewgsstuk niet onthouden I pOm Godswil Coroner breoR mgn gezin niet in opspraak P nep EUtot veraehrikt opspringend en driftig de gelagkamer op en neer loopend wEeno amourette sprak hij plotaeling voor den Coroner standhoudend ffoene amourette kan er tusschen den Duiticfaer en mgne dochter niet bestaan want de man is nog geen halve week onder mgn dak maar des te vreeselgker ia het dat een mei e bescherming zoekt bij een vreemdeling tegen bare tigen ouders O Sir breng mgn huiagezia niet oor het gerecht I ffWeea bedaard dir en hoor mg aau Blgft uwe dochter hier dan is hare dagvaarding zoo goed aU zeker maar volg mgn raad ga u ar huis spreek met uwe vrouw zeg uwe dochter geen woord van dan loop van het proces en zend baar beiden voor een week of zes uit logeeren minstens naar NewOrleana Dat ia allee wat ik a kan zeggen en De HolUndii bron gelegen op eenigen afstond van de Wilhetmina bron te Haarlem levert dogelgks onge eer 40000 liter water natuurlgk uitvloeiende dat door de vele digestieve zouteu daarin voorkomeode en door aangenamen smaak friaehheid en zuiverheid onder de minerale tafelwateren eeoe eerste plaats mag inuemen Van uit eeoe belangrgke diepte vrg van organische stofien opwellend wordt het langs mechanischeu weg volkomen ontgzerd en onder koolzuurdruk in de flesscben geroerd Op de wereld tentooDstelliog te Amsterdam ia evenals op de tentoonstelling te Geneve het tafelwater afkomstig ait de Hol land ia bron te Haarlem met een gouden medaille bekroond Een aardige sluitiog voor fiesaohen met mineraalwater gebruikt deze Maatschappij Het zgo caoutchoQcdopjes met een yzer haakje er door heen die goed in den bals van de flesch aluiten Met een haakje bg de flesscben gevoegd trekt meu de dopjes er door een hetboombeweging gemakkelgk uit Om het haakje zit een caoutchouc ring zooclat het ook als kurk kan worden gebruikt wanneer de fleaoh eeumaat open is geweest Door de afdeeling Deventer vau de Nederiandsche Volkspartg worden pogingen in het werk gesteld om evenals zulks reeds o a in Zuid Hotlaud bestaat tot dë oprichting te geraken van eeu Geldersch Oergselsch comtté voor kieirecbtoitbreiding met het doet daardoor een snelle en zoo ruim mogelgke kiesrechtuitbreidiog in de hand te werken Aan verBcbilIeode vereeuigiagen in de beide provinciën zgn door gemelde afdeeling oiroulatres gezonden waarbg medewerking verzocht wordt voor bovengemeld doel en wel door het zenden van ééa of meer afgevaardigden naar een bgeeukomst op Zaterdajj 31 Aug in de zaal der Deventer werkliedeovereeaiging Help a zelvenc te honden De volgende punten zulleu worden besproken nadat eerst een voorzitter en een secretaris der vergadering aangewezen is a Is de oprichting van een OeiderschOvergselsch kiesreobtcomité wenscheIgk b Zoo ja welke is de taak van dit comité Worden deze vragen in bevestigden zin beantwoord dan zal worden overgegaan tot de bepaling van bet aantal comitéleden en van de verkiezing vau het comité Men raamt bet getal menschen die op onze aarde wonen op 1450 mitlioen waarvan 331 in Europa en 165 in Amerika Jaarlgks komen er 2 mitlioen meer bg dan er sterven De statistieke opgaaf waareao wij deze cptera ontleeoen spreekt preoies ik weet natuurlgk niets van dien maatregel Elliot zag den Coroner een oogonblik strak aau drukte hem vervolgena zwggend do band en reed naar huia Het was dien nacht winter geworden volop winter de eaeeuw Jag een voet hoog en de zonnoatralen braken op de bardbevroren bovonkorst zondor zo te kunnen ontdooien In een der bovenoellen van de County ge vangen Is zat Helmstedt voor het tralievcnster en staarde met het hoofd in de hand naar de binnenplaats waar een troop roodborsljus in de sneeuw ompiltta Tian dagen waran sedert zijn arrestatie verloopen al dien tgd zat hg de bgeenkomst van de GrantlJury af to wachten De eerste dagen bad hg in stille spanning doorKcbracht een paar hem totaal onbekende Amerikanen dagbladroportera hadden hem geinterviauwd drie advokaten hadden hem n visite gemaakt en heel beleidvol onderzoek gedaan naar den toestand zijner finantion hem met meer of minder aandrang hunne diensten ala Tardedigor aanbiedend en bg elk benoek was de gevangene teleurgesteld daar hg telkens een bode van Oaklea hoopte Ie zien Toon echter dag op dag verliep bd de bezoeken ophielden toen hij vau den gevangenbewaarder de slotsom van des Coroners onderzoek vernam en zgne rerwgziag naar de Grand Jury toen werd hg werkelgk ongeraat Aan zijn eigen lot dacht hg julat niet zoo zoer want het geheele rechterlgk onderzoek moeat m komen en voordat dit afgeloopen waa konden dmsend zaken igne ooaohuld aan het Uoht brengen van 2 558 650 maar de waarschgnlgke onnauwkeurigheid van den burgerlgken sland ïn da binnenlanden van Afrika China ent enz m aanmerking nemende bepalen wg ons maar tot het ronde cgfer Deze toeneming behoeft echter vooralenog niet te verontrusten Australië is bgna even groot als Europa en herbergt tooh nog pu 6 millioen menschen dó r alteen kanuen er dus nog wel een 350 millioen geborgen worden En zoo is t met de andere W6reldi eelen naar evenredigheid Ware de geboete aarde even dicht bevolkt als Europa dau zou zg 13 000 millioen bewoners bezitten dus 11 550 millioen meer dan thans Daar de menschheid elk jaar met ongfveer 2i millioen zielen aanwast zouden er als de tegenwoordige toeneming voortduurde nog meer dan 4600 jaren verloopen eer de gefaeele aarde even dicht bevolkt was als Europa op dit oogeoblik Vrees voor overbevolking van de aarde bestaat er dus in de eerste jaren nog niet Men zegt dat de heer Quadekker majoor der marechaussee in de 3e divisie itaodplaati Zwolle benoemd zal worden tot boofdoommisMris van politie te Amsterdam In bet westen van Noordbrabant heeft men het thans op de kerken gemunt Ook iu de R K kerk te Seppe bg Roaendaai heeft nen gisteren nacht al de offerblokken met geweld opengebroken en den iohond ontvreemd Men vermoedt dat de dadera dezelfde zyo die eergisteren te Kruisland hebben ingebroken Men Mchrgft uit Texel Tgdens een donderbui atrandde in de Eierlaudocha Gronden het Engetsohe pleizierjacht Meteor c Met viasohers van de Cockdorpt is de gezagvoerder aan wal gebracht die rapporteerde 20 personen aan boord te hebben Sleepbooten liggen bg bet vaartuig dat vermoedelgk bg hoog water wel vlot zat worden Tusschen Monater en s Gravenzande is Donderdagmiddag een trein van de Weatlandsobe stoomtram ontspoord waarby de locomotief terecht kwam in een slootje naast den weg Een passagier op het balcon die zeer verschrikt van den waggon wilde springen verwondde zich daarbg aan het been doch overigens bekwam niemand eenig letael Ongeveer op deselfde plek hadden reeds maermalen ontaporiogen plaats maar boe was bot mogelgk dat Ellen onbekend met zgn toestand gebleven was terwijl toch honderden ftetuigen het verhoor bggewoood hadden F I Of zou er iets met haar gebeurd zgn dat zij niet in staat was hem een paar troostwoorden toe te zenden Haar energiek karakter zou zich niet door kluiniKheden laten tegaohoudeu Maar waarom hoorde hij dau uiots van haar Dat waa de vraag waarom hg zioh den goheeten dag het hoofd brak zonder er een bevredigend antwoord op te kannen vindon en b nachts droomde bg er van Ueu tienden dag bracht zgn oppasser hem het weekblad van het atauje dat nu den moord even zulk eene frisaohe klear gekregen had als het onkroid na den regen Moordgeschtedoiiissen waaraan geheimzinnige omstacdighedon vastgaknoopt zijn zijn voor de Amerikaansolta oötiranten een zegen des hemels en de uitgever van hot plaatselgk blaadje zou het dan ook Eondi en schande geacht hebben ala hij die gave Oods niet driemaal van voren tot achteren bekeken en ze daarop aan alle kanten tot de tljnste draden en weefsels uitgeplozen had Helmstedt las een verslag van dea moord tóó eenvoudig en duidelgk dat da braafste man ter wereld geen tienda lart van eene seconda aan de Bohuld van don Duitscfaen boekhouder van Mr Elliot kon twijfelen Urwijt EUeos absolute onscbald boven verdenking verheven verklaard werd Nadat allo door den Coroner ui eaproken gronden van verdenking tegen Uelmslodt vensatd waren ward het noodlottige bneQe herdacht dat in de koffer van dan arreatant gevonden was een feit dat Helmstedt zelf nog niet wist