Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1895

18 89 4 67 18 86 ê 6 04 18 48 ff K 6 11 18 68 1 44 3 60 4 08 6 80 BOTTEHDIH e 0 0 D A 8 61 10 88 11 60 11 80 1 46 10 88 ff 1 66 10 89 8 08 10 48 ir S 09 10 11 10 69 18 08 19 40 3 16 IHrectc Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleost 1895 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich GOUDA BOTTEKDAM 7 68 7 69 8 06 8 13 8 81 9 86 10 10 86 3 8 4 08 I EN H AA S I SOUOA DEN HAAO Hige 6 48 7 80 7 48 8 30 8 88 9 4610 1411 8618 161 38 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 6 11 7 68 8 38 Voorb 6 64 ff ff ff ff 10 80 1 44 Z Zegw6 08 ff ff 10 36 1 68 ZOT M 6 19 ff ff 10 46 8 0 Qnuda 6 30 7 60 8 18 9 9 6610 1610 6718 0618 468 80 8 14 3 86 4 13 4 43 Stopt te Blaisfrijk Kruiiweg en Nootdorp Leidnhendam U T B K o H T Q OUDA Utrecht 6 83 7 60 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 48 6 36 Woarden 6 68 8 11 10 88 11 61 4 16 6 63 Oudawater 7 07 8 1 ff 10 81 ff 4 84 t Gouda 7 80 8 88 34 10 44 18 07 1 88 8 48 4 37 6 80 7 09 AMSTtKDAH eoUDA AKatardamWp 1 60 8 16 tl 11 8 40 4 86 Oouda IJO 9 04 10 14 11 1 UO 1 80 ioMia 7 86 9 0V 9 37 10 80 10 60 18 18 18 86 1 87 3 86 8 47 4 46 6 7 7 14 7 4 J P 89 8 64 9 64 11 18 Zi M 7 48 8 47 11 08 18 37 r 4 67 8 01 10 08 Z Z gw 7 i3 8 66 11 18 18 46 6 08 8 18 10 16 Voorli 8 07 9 08 11 87 18 68 6 80 8 88 10 87 ll K 9 13U 37 10 117 IIJ 48 11 38 18 48 1 03 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 319 9 8810 38 11 48 OUDA UTBXGHT 9 06 10 1 II 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 8 66 8 31 10 16 11 14 ff 8 87 ff ff ff 7 10 ff 10 8 ff 11 98 8 46 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 6 36 7 46 9 0411 O O U U A A MHTEKBAM 10 01 11 18 10 3 81 4 47 8 66 10 16 10 60 18 46 1 4 10 6 46 8 18 11 11 Omtrent den moord in de Zaodatraat te liotterdam meldt het Rott Nbl nog de Tolfi eade bijzonderheden ZooalH het gewoonlgk gaat in de Zandstrnat den Vrouwenpoldert noemt de rolksmond die heel teekenachtig ala er iet heel erga gebeord ia men bemerkt daar een dag later niets meer van Vrydag was t weer het gewone leventje misschien een heel enkele sprak nog eens vhd den moord maar de meesten wareo dien al weer Teti eten gingen fluitend hnn weg of zaten lachend voor b ar baisdear En toch staat daar nog altüd de kleme kamer waar de moord in gebeurd in onveranderden toeitand Min heett getracht de breede bloedplassen weg te dweilen wat slechts heel onvolkomen ie gelokt De stoelen en de tafel z n op hun p jaata gezet en staan daar in onachuldige orde Het bed waar de moordenaar zün slachtoffer trr f of waar h haar □ eerwierp toen hg de daad had gepleegd is verborgen achter gordgnen De vensters zgn met opgespelde doeken gesloten éen fenster staat open op een stoof muar de bloedlucht is nog niet weggetrokken Die kamer ziet er vreraeiyk triestig nit Van het slachtoffer en den moordenaar is weinig nieows meer Zy is een meisje geweest als alle anderen zgn fataoenlgk zoolang haar ondera loefden In den laatsteu tgd woonde de 23 jarige Neeltje met een meid samen op de bovenkamer Zg zon met Karl Weinroth in het huwelgk treden de papieren waren in orde alles was voor den ondertrouw gereed Hg kwam thnia ran zee opeen laten avond Twee honderd gulden had hg bespaard en tweehonderd gulden badden zgn ondera hem gegeven voor zgn huwelgk Hg bield veel van baar Zy lag met haar kamergenoote te bed niet nuchter Hg eisohte dat die tweede weg Koa gaan maar die weigerde Ën Leen weigerde ook met hem mee te gaan Woedend verliet bg toen de kamer de deur hard achter zich dichtamgtend Ën van dien avond af was er aanhoudend ruzie toaschen hen Van heftige tooneelen in het slordige kamertje doen de buren lange verhalen Tn den nacht van Woensdag op Donderdag heeft hg haar vermoord Nu ligt hg stervende in het Ziekenhuis Hg kan niet spreken want door de doorgf sneden keel komt geen geluid Van tgd tot wgst hg naar zgn zak O hg daarmede wil te kennen geven dat de meid hem beatolen heeft of heeft willen bestelen Laat in deu namiddag was zgn oestand redelgk De beeren doctoren Simon Thomas en Van Krimpen hebben het Igk van Cornelia Tillegenkamp geschouwd Behalve de zware verwondingen inden hala vondenzgeen blauwoog dikopgezwollen lippen en een gat m bet voorhoofd Er blgkt dna nog een hevige worsteling aan het moordtooneel te zgn vooraf gegaan Hoewel het Comité der Qroote Interuationftle Wedatrgd van Voedi□ 8middelen en Hygiènet vooruit wist dat het Paleis voor Volksvlgt eerst in de laatste dagen de7er maand te zgner beaobikking kon zgn meende het toch den wedstrgd den Sisten te kunnen openen Het blgkt eobter dat de tairgke inzendingen dit onmogelgk maken weshalve de opening verdaagd is tot den 7en September De slaiting tal dien tengevolge ook eerst een week later plaats hebbep d w z den 16en October Behalve nit oca eigen laod zijn tot dnarerre reeds inzendinhen toegezegd uit België Frankrgk Italië OoBtenrgk Hougarge Duitschland en Denemarken en daaronder zeer belaogrgke En boe kort op handen de wedstrgd ook moge zyn nog dagelgks komen aanvragen tot plaatsruimte in Het is trouweua bekend bg ieder die wel eens hg een Tentoonstelling ia t etrokkett geweest dat velttn de gewoonte hebban om eerat op het laatste oogenblikdeel 7 86 6 40 7 88 7 8 7 46 7 66 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 IS 6 81 8 89 6 86 U 7 Ootifla Moordreoht Niouvrarlrerk Oapullo Bottordaai UottenluA 6 Cpelle t lO Nieuworkerk 6 19 HootUrwht 6 88 7 46 niiuiln 6 86 11 40 7 66 8 0 8 Oudew 6 60 6 64 WoRftlen 6 6 7 03 8 13 Utrochl 6 18 7 8S S 88 8 41 9 fioud MO 8 81 Aintliinluii Wv 7 6 10 Oouda 6 8i te nemen Maar hoe groot het Paleis voor Volkaviyt ook i toch is de ruimte er in zekeren zin beperkt Zg die te lang wachten kondeu dna wel eens te laat komen Door het uitstellen der opening blgft de deelneming open gesteld tot den 1 September duch alleen voor zooverre de beschikbare ruimte de aanneming nog mogelijk zal maken Tgdens den wttdstrgd zal in deu toin van bet Paleis de aloude Amaterdamscbe Kermis weer in eere worden hersteld Men zal er dan volop kunnen genieten van alle mogelgke en zelfs onmogelgku kermiavermakelgkheden zoodat het jongere geslacht dat de Amsterdamscbe Kermis nooit gekend beeft zal knnnen zien hoe men zich vroeger in de Septembermaand in Amsterdam wist te amuseeren terwgl de ouderen zich nog weer eens een 25 of 30 jaar terug zullen kannen denken Een krankzinnige moeder te Motterstadt heeft haar kind verworgd Drie jaren geleien bad zy eveneuna in een aanval van waanzin een ouder kind gedood en was toen naar een gesticht gezonden waaruit zg later als hersteld ontslagen werd De Groninger fiekker die in Jan 70 jaar oud wordt heeft onlangs uitgegeven een Groninger Volkslied op een gedicht van wglen den Groninger boekdrukker S li Oomkens Het is met de Groninger kleuren en het wapen der stad op het titelblad uitgegeven Men meldt dat het in het Noorden reeds populair is en dut verwondert ook niet want het lied is eenvoudig goed zangbaar en melodiena Onder de schrgvers en dichters die voortdarend lastig gevallen worden met verzoeken om handteekeningen of bgdrageo in albums behoort ook Alpbonse Daudet Deze heeft echter den vasten regel aangenomen nooit op zulke verzoeken te antwoorden Ëenigen tgd geleden schreef een Duitsch meisje bem om hem te vr en wat zgn meenittg was over Carnot Geen antwoord Acht dagen later een nieuwe brief om te vragen of er geen antwoord kwam Daudet blgft zwggen al klonk het wet tergend in den brief Hebt u dan niets te zeggen over dien armen vermoorden Carnot Acht dagen later volgt een derde verontwaardigde brief en toen die eveneens onbeantwoord bleef ontving Daodet een schrgven van een zuster van zgue correspondente die hem sme kte te antwoorden want anders zou baar zuster zeker ziek worden Waarscbgnlgk is ze het geworden want er kwam nog een vgfde schrgven waarin Daudet voor moordenaar verrader en nog meer moois werd geicholden Daudet zwggt nog en de hand teeken ing verzamelaarster heeft zyn handschrift nog niet De laatste dagen worden in de Over Bfltuwe een aantal vette ossen bg de veehouders opgekocht door buitenlaudache handelaren die ze verzenden tot nabg de Belgische grenzen waar ze worden geslacht Men besteed voor Ie kwaliteit osBen van f 0 60 tot f 0 66 per K G Voor de rechtbank te Utrecht stond Donderdag eene jonge vrouw terecht dochter van fatsoenlyke ouders die schreiende een droevig verbaal aan den president deed van haren omgang met een jongeling leerling vau de Veeartaengschool tengevolge waarvan zij tot bet misdrgf was gekomen waarvoor zij tbans terecht stond oplichting en poging daartoe Op of omstreeks 16 Juli had zg nl in verschillende mannfactuurwinkels op naam van bekende famillën goederen gehaald 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 l i8 7 47 8 Het O M had weinig mededoogen met de schreiende vronw Het zag in baar slechts eene die door deu weg der onzedelgkheid te betreden laiigzaam zoo diep as weggezonken dat zelfs hare ouders haar niet meer in huis wildeu bebben en zg op een kamer moest gaan wonen en daar op een minder eervolte wijze moest trachten het brood te verdienen Het beroep op den leerling Tan de Veeartsengachool achtte de officier weinig aannemelgk aangezien deze aan den commissaris van politie in zgue woonplaats bad verklaard dat de vrouw volstrekt niet zijne beminde was maar eene met wie bg voor geld verkeering bield Geheel anders was echter de levensachets die de verdediger van de beklaagde gaf Zg had den jongeling die bg hare ouders in huis woonde lief en omdat zij bem niet wilde laten loopeo moest zij haar ouderlgk buis verlaten Die jongeling bad beloofd baar te zullen trouwen als bg door zgn examen was gekomen In dat examen was hij tot dnsver niet gesla d maar zgne verklaring aan den commissaris van politie in zgne woonplaats was in Ignrecbten strijd met zgn groot aantal brieven die bij de beklaagde gevonden zgn in eiken brief spreekt hij van zgne oprechte liefde niet alleen maar vra t hg om geld dat beklaagde toen met opoffering van baar weinig goud en zilver en van hare naaimachine zelfs verstrekte En no zg geheel uitgeput en berooid niet meer bg bare ouders durvende aankomen ten slotte dit miidrgf begaat durft de jongeling haar zoo beleedigen De advocaat beval de lezing Tan die brieven aan de rechters ten dringendste aan en sprak tegenover den eisch van het O M 6 maanden gevangenis de hoop nit dat de rechtbank van de levenswgze en het gedrag der beklaagde een gunstigen indruk moge verkregen hebben eene zeer kleine gevangenisstraf zal opleggen Voor de rechtbank te Chicago hebhen twee boekhandelaars terecht gestaan wegens de verspreiding en verkoop van zedelooze boeken en platen De opperrechter GroAnp sprak het volgende vonnis nit Gg zgt adders en uwe misdaad staat gelijk met moord Gg zgt overtuigd de post der Vereenigde Staten gebruikt te hebben voor de verspreiding van de meest zedelooze en eigetgke boeken en gravures Liever dan dat ik uw Bcbandelgke litteratuur in de handen van een mgner kinderen gaf zag ik dat een vergiftige slang mgn huis binnen sloop en naar ben toe schuifelde Gg hebt erger kwaad gedaan dan dat gg door middel van de post de gele koorts hadt verspreid Ik wil niet dat men mijn tribunaal rerdraagxaam zal noemen tegenover uwen handel in onzedelgke geschriften en teekeningen Ik wil niet dat het vonnis dat ik over n zal uitspreken zacht genoeg zg om den schgn van verdraagzaamheid te vertoonen Weet gg uw afschnwelgk vergift in de huizen binnen te smokkelen dan kan dat in banden vallen van een jongen of meisje en dan kan daardoor hou teven worden verpest Uw handel ia er op nit het werk van jaren onderwgs en opvoeding van onderwgzers en ouders van al zgn kracht en invloed te berooven U Stee e veroordeel ik tot driejaren dwangarbeid in het tuchthuis en u Young tot vgf jaren c Onder voorzitting van den beer Heerma van Voss ontvanger der saccessierechton te Amsterdam vergaderde gister de cVereeniging van ambtenaren der registratie en domeinen 59 leden onder wie de directeuren m NoordHolland en Limburg en verscheidene inspecteurs waren opgekomen Ingekomen was een verzoek om medewerking van de dezer dagen opgerichte Vereeniging van klerken hg de registratie tot het verkrggen van een rgksaanstelliog als rijksambtenaar Algemeen was de indruk dat de positie van deze klerken die met belaogrgke werkztamheden aan de kantoren worden belast en van wie behalve stipte eerlgkheid ook strenge geheimhoading wordt vereischt dringend verbetering eischte Tot leden eener commissie die daaromtrent m een volgende vergadering verslag zal uitbrengen werden benoemd de beeren Everwijo van Walsem en Gorden 7 11 8 44 7 30 Overigens brachten op deze vergadering verschillende commissies rapport uit waaronder dat betreffende eener billgker borgstelling door rekeuplichtige ambtenaren het voornaamste was De raededeelingen van den voorzitter dier commissie den heer Smits waaruit bleek dat de regeling ook ambtenaren bg andere takken van dienst betrof garen der vei adaring de overtuiging dat de bemoeingen dier commissie spoedig een gunstig resultaat doen vea wachten Ook de commissie benoemd tot betverkrg gen van een wyziging der pensioenwet in dien zin dat ook de tgd iu onbezoldigdeo dienst doorgebracht t n een vaat te stellen inkoopsprgs voor da berekening van bet pensioen zal meetellen was met vrucht werkzaam geweest Het verslag daarover uitgebracht door bet lid van Everdiflgeo ontvanger der registKtie te Waalwyk gaf de Tergodering aanleiding het bestuur te machtigen zich tot bereiking van het beoogde doel tot de Begeering te wenden Een gelgk resultaat gaf het voorstel van eenige afdeelingao om bg de behandeling van bet wetsontwerp tot herziening van de personeele belasting te verkrggen dat alle kantoren voor den openbaren rgk dienst bestemd van deze belasting zooden worden vrggeateld De hoeren Heerma van Voas en Fontein secretaris en penningmeester werden herbenoemd terwgl als plaats voor de volgeade vergadering Dordrecht werd gekozen Een vrouw die onder Rolde Dr door bet land naar huis ging werd door een koe aangevallen en vóórdat zy kon vlochten drie maal in de hoogte geslingerd Hare kleeren werden erg gescheurd en de vronw kreeg eene zoo ernstige wonde aan bet onderlgf dat men aanvankelgk voor haar leven vreede Maarice Barree bestrijdt in de Figaro c ist plan om in 1900 te Pargs een wereldtentoonstelling te houden Het land y marcheavac dégoütf zegt hg men is het er over eens dat dingen als de rue do Cairec enz Frankrgk onwaardig zgn dat de stad gedurende een tentoonstelling wordt verlaagd tot een centrnm van prostitutie Men verzekert dat de tentoonstelling van 1900 de laatste zal zgn maar waarom haar te honden Men kan het plan nog opgeven en de afgevaardigda die in de Kamer tegen de te vragen credieten zal spreken kan op veler adhaesie rekenen In de provincies is men van oordeel dat de tentoonstelling aan geen nationale behoefte voldoet dat zg groote schade berokkent aan den handel iu de departementen Wel wordt Pargs er tgdelgk door verrgkt maar zg lokt daar ook nienwe bewonens die na de tentooustelling blgven en di toestanden daar doen verergeren De Raad van Nancy door de Ligue lorraine de decentralisation daartoe gedreven heeft zich in dien geest reeds uitgesproken De Frinsche Ngverheid heeft er geen belang bg aan de boiteulandscbe gastvrgheid te verleenen waarbg zg bedrogen moet uitkomen Bovendien zal de opening eener wereldtentoonstelling in strgd zgn met het protectionistisch stelsel in 1892 ingewgd en een volk dat zich vgf jaar moet voorbereiden op een tentoonstelling is gedurende dien tgd niet vrg in zgn bewegingen Barrèa vefwacbt dat het protest van Nancy in de departementen veel weerklank en navolging zal vinden Te Loosdrecht werd een big door een veehouder verkocht aan een boer en m een dichtgehouden zak naar den nieuwen eigenaar overgebracht Ëenigen tgd later werd het dier dat op onbekende wgze was ontsnapt teruggevonden bg zgn ouden baas 8 38 4 40 OUDA Overal in Doitschland worden groote toebe t reidaelen gemaakt om den Sedan dag dit jaar luisterrgk te vieren Te Berlgn bgvoorbeeld worden 6000 Mk besteed aan de versiering der scholen en 50 000 Mk voor de feestviering zelve Alle openbare gebouwen zullen versierd worden en oproepingen wordnn tpt de burgen 8 61 9 6 11 13 ff 10 04 ff lO U ff 10 18 10 10 87 11 30 e so 8 66 9 41 6 30 ff 9 6U 6 37 ff 9 6 6 44 6 60 8 86 10 06 6 6 17 6 11 7 68 8 38 ff 6 17 ff 6 1S 9 63 ff 6 42 ff 10 08 8 6 47 6 63 8 88 10 1 7 60 1 09 9 07 10 84 E 88 10 64 si 36 ff 8 86 8 41 9 4 11 10 6 36 8 10 7 4 8 49 11 10 gericht om han haiiao een feestelgk aaniien ta geven Op den dag van het feest worden tan Btadhniie de ond strgders van 70 en 71 onthaald terwgl 10 000 Mark uitgedeeld worden aan de behoeftige veteranen Bg Nemi in Italië zgn voor ëenigen tgd opgravingen begonnen in het tempelgebied van Diana Nemorensis c welV geleid bebben tot een aantal gewichtige vondsten Behalve eenige opschriften werden gevonden een buste van Diana getooid met een krans en dragende in de rechterhand den koker en in den linker den boog een klein Grieksch kapiteel vanAlbaansch marmer een standbeeld der dei fundilii een aantal busten onder anderen een van Oaja Quinta C Aainius Eofos en Hortensios de laatste een bekend redenaar drie afbeeldingen van apen het voorgedeelte van een schip eenige maoten bronzen beelden en nog een uintal andere zaken In Amerika bestaat de goede gewoonte om in handelszaken den bediende in de zomermaanden óf eenige vacantie te geven of op Zaterdag den rusttijd reeds des middags om 12 uur te doen intreden In zaken van grooten omvang kan zoodanige vacantie den patroon een aardig sommetje kosten daar gedurende de vacantie het loon doorgaat Bg de firma Maoy te Nienw York hebben alle bedienden die langer dan een jaar in betrekkim zgn een week vacantie Deze firma beeft 3000 bedienden zoodat de vacantie haar 3000 weken loon of 40000 dollars kost Bg James Mc Gleery en Co waar 500 bedienden zgn krggen zg die meer dan een jaar in dienst zgn een week ran een tot drie jaar 2 weken en die vgl jaren in dienst zgn drie weken vacantie In een andere zaak gaan de winkeldames voor rekening van den patroon jaarlgks twee weken eon zeereis maken Alle patroons die deze faciliteiten toestaan zgn van meening dat door den hernieuwden gver waarmede de bedienden na hun vacantie aan het werk gaan de kosten maar zeer ge ring blgken Donderdag genoten de leerlingen van de drie openbare scholen te Steenwgk van een feest hun aangeboden door de afdeeling Volksonderwgsx Om tien nnr trokken zg ten getale van 700 begeleid door hnnne onderwgzers en de GOmmiasariaien der Vereeniging door de stad Twee muziekkorpsen vei ezeldeu den stoet Om 2 uur trok men naar de StadiMunthe Nu begon het eigeotlgke feest Het onthaal bestond uit chocolade koek broodjes en andere versnaperingen terwgl bg gedeelten gespeeld werd en bg gedeelten de draaimolen werd beiooht Ook was een acrobaten gezelschap aanwezig Dnizende toeschouwers toonden hnn belangitelling Avonds om 7 nnr werd het feest op het marktplein besloten door een gemeenschappelgk gezang gesteund door de muziek En toen het volkslied door de muziek werd gespeeld zong oud en jong mede nit volle borst en ging ieder tevreden naar huis terog Sedert eenfgen tgd hadden twee buren S en V D in da Boomgaardstraat te Rotterdam twist over de kinderen Dit was gistermidd weder het geval tusschen de beide vrouwen Vronw S beklai de zich daarover bg haren man bg zgne thuiskomst en deze iu woede ontstoken begaf zich naar buiten sprong bg v D de deur gesloten vindeode door de glazen greep de vrouw des ïinizes aan en mishandelde haar Haar man kon baar niet verdedigen daar hg zeer beschonken was Intosschen waren er op het gillen der vrouw eene menigte menscben toegestroomd en enkele hunner begaven zich in de woning en haalden den woestaard er uit 5og niet tot bedaren gekomen wilde deze zich voor de tweede maal in de woning begeven maar werd daarin verhinderd door de omstanders Hg had zioh bg ign sprong door de glazen ernstig gewond Te rgk Te Rodez iu Frankrgk overleed deter di n een zekere jnfirouw Nozerand die den bijnaam van de rgke joffronw er op nahield Zg waa vieohverkoopster aan de viiohmarkt toen zg plotseling van een ood rentenier Darand genaamd die noch aan de Nozerand s verwant noch verbonden was verscheidene millioenen erfde Sedert dien dag verliet jnffronw Nozeivnd bggenaamd de rgke joffironw de vischmarkt om zich slechts bezig te honden met het testament van Durand Doch anderen hielden zioh daar ook mee bezig vooral de ambtenaren van den fiscos die f 190 000 aoccesuereohten te weinig ontvangen beweerden te hebben De arme vronw hi n toen ongernst te worden De slaap verliet haar woning en in plaats daarvan werden last en zorgen baar dagelgksobe gasten Zg was niet gewend aan zware zorgen en weldra werd zg ziek en in Iveinig tgd was g dood Blgkt daaruit al weer niet de waarheid van het ipreekwoord dat geld geen geluk aanbrengt Vrgdagmorgen te kwart voor elf had nabg het station Hoenabroek der in aanleg zgnde ipoorlgn Henogearath Heerlen Sittard een ernitig ongelak plaats Een van Nath komende zandtrein kwam op een verkeerd spoor en reed in volle vaart tegen een stilstaande trein met materieel De beide treinen werden deerlgk gehavend Twee remmers sgn verwond Het ongeluk zon te wgten zgn aan het verkeerd leggen van een wissel Baitenlandscli Overzlcbt De nieowe stadhouder vau Ierland lord GadogttD heeft thana agn functie aanTaftrd en heeft zgn plechtigen intocht in Dublin gedaan üe Unionisten iu de lemche hoofd tad hadden eeu feeatel ke ontrangat roor deu Tertegnnwoordiger dor Koningin bereid De stadhouder landde te Kingstown Daar werd hy ontvangen door het stedel k beataor den mayor aan het i L Deze bood hem een adres aan waarin aangedrongen op de invoering van gemOTtêljk zelfbestuur in Ierland In zyn antwoord giug de stadhouder dit verzoek atilzwygeud voorbg Hy beloofde echter allea te zullen doen wat in zyn vermogen ia om de nationale belangen van het land en de welvaart en voorspoed der bevolking te zullen bevorderen zoover zyne krachten dit toelaten Met de benoeming van lord Cadogan ia nu de laatste der liberale dignitarissen in het Vereenigd Koninkrijk door een aanhanger der regeeringameerderheid vervangen Het kabinet Sslisbary heeft een belangrgk besluit genomen Na den hoogatmoeiiyken veldtocht in Chitral had het kabinet Rosebery besloten dit gebied weder te ontruimen De onderwerping van den oproerigen Khaa achtte men toen vol Thana heeft de Ëngelsche regeering besloten verschillende militaire posten in het veroverde gebied achter te laten De stad Chitral en de straatweg naar het 25 E M zuidelgk gelegen Kala Oarosb vollen bezet worden met twee inlandsohe regimenten gewapend met bergkanonnen Het hoofdkwartier zal te Eala Darosh gevestigd worden daar is men dichter by den slentel van alle verbindingswegen het dal Petaohawnr dan in de stad Chitral zelf Een derde poat zal gevestigd worden aan den MalakanpRa aan wien de taak toegewezen ia de vyandeiyke Swati en Badsohoeri atammen in bedwang te honden Door deze maatregelen is de verovering van Voor Indië tot aan den Hindoe Koesh voltooid Men hoopt dat hierdoor de rast op het schiereiland meer duurzaam zal worden bevestigd en de positie tegenover Rusland aan de grenzen zal worden versterkt In China gaan de ongeregeldheden voort alsof het zoo behoorde De dappere Chineesohe troepen dia in den oorlog tegen de Japanners hun wapens wegsmeten en aan den haal gingen toonen nu bun moed door weerlooze inwoners en vreedzame zendelingen aan te vallen en te berooveo En de oorzaak van dezen toestand ligt weder zooala gewoonlyk in de Cbineesche zaken by de Maadaryneo In Tieontsio zyn thans de troepen aan t muiten geslagen Zy soboolden samen voor de woning van Li Hung Chang en eischten de achterstallige aoldy Vandaar trokken zy de stad door en plunderden winkels en magszynen Er ontstond een gevecht waarin vele soldaten en een groot aantal burgers gedood werden Zoo luidt het bericht dat thans over Londen komt Er blykt oit dat de Cbineesche regeering nog steeds geen maatregelen genomen heeft om te zorgen dat de troepen op den behooriyken tyd hun soldij ontvangen Tydena den ooriog is gebleken dat dit meer voorkomt en dat de mandaryen die voor de oitbetaliog moesten zorgen zich met de daarvoor bestemde gelden verrykten Zoodra de troepen oit ontevredenheid hierover aan t muiten alaan is het einde niet te voorzien Uit Tientsin kan de bewegiag zeer licht overalaan naar andere plaatsen de haat tegen de dragers van den roeden knoop en van den pauweveer is groot genoeg om ernstige bezorgdheid voor de nitbreiding van het oproer te hebben De wreedheden door Christenen in Macedonië bedreven schynen bg die der Turken in Armenië al weinig achter te staan Immers biykens nitvoeriger berichten over de vernieling van het Torkaohe dorp Ooapat is daar door de Macedoniëra onder aanvoering van een Bnlgaarsch officier gruwelgk hnisgehonden Zelfs de kinderen der Mahomedaanscfae io woners van dit dorp werden niet gespaard Drie huizen liet men door dynamiet in de lucht springen waardoor allen die zich daarin bevonden het lev n verloren Vervolgens werd het dorp in brand gestoken zoodat van de 400 woningen waarnit Dospat bestond slechts zeven ongedeerd bleven De niet vermoorde inwoners namen de vlucht naar de bergen Wat van hen is geworden weet men niet Hierover trekt de publieke opinie in Engeland zich het harnaa echter niet aan De Oosteorykache gezant te Belgrado baron Von Thömmel zal zyn post verlaten Politieke beteakenia wordt daaraan niet gehecht daar ds heer Von ThSmmel nitalnitend wegeoazya hoogen leeftgd iljn onblag nii den diploma tieken diesst heeft aangevraagd Baron Von Schieail nu gezant te Teheran is reeds als zyn opvolger aangewezen Voordat hy dezen post aanvaardde was de heer Schiessl gernimeu tyd als legatie secretaris te Belgrado werkzaam Omtrent de rede van Mgr Egger van StGallen afgevaardigde van den H Stoel ophet Congres tegen den sterkendrsnk te Bazel meldt men aan bet Utr Dbl Hy betuigdede belangstelling van den U Stoel in de geheele beweging tegen alcohol misbruik Hylegde er den nadrak op dat de alcohol vanvan welken kant men hem ook bekijkt uitmedisch theologisch of maatschappelyk oogpuntons aller vijand is Alle richtingen katholiekenep niet katholieken moeten samenwerken omdien vgand te bestryden Matigheidsaanhan gers en geheel onthouders moeten samenwerkentot heatryding van het misbruik Ook de H Stoel meent dat onthouding het beste middelzou zyn tot bereiking van het doel maar degeheelonthouding heeft met veel bezwaren tekampen lo het vooroordeel en 2o de drankziekten Men moet daartegen opkomen doorzelf het voorbeeld te geven De onthoudermoet zich niet nit het maaischappeiyk leventerugtrekken maar flink daarin vooroittredenom anderen aan te wakheren Voorla kan het misbruik van sterke drank ook daardoor bestreden worden dat de cafes met het karakter dragen van drinkhuizen maar van gezelachapshuizen Het gezeur van den Sultan van Dat de Daily News die zioh op heftigste wgze tegenover den Sultan heeft uitgelaten gaarne zou willen dat dit bericht waarheid was ia wel aan te nemen maar dat de Buaaische regeering die in overleg met Frankrgk en Engeland is opgetreden nu zoo eigendunkeiyk zou gaan handelen ianietwaarBchgniyk Toch is een dergelgk bericht wellicht een prikkel te meer voor den Sultan om maar toe te stemmen in de eiachen der mogendheden waartoe hy vroeger of later toch wel zal moeten overgaan 349 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Maandag 86 Augustus 1896 No 16876 1600 No 6080 on 16866 ieder 1000 No 4813 en 4483 teder 400 Ne 18884 19896 en 8018 ieder ƒ 300 No 4666 6181 18168 16174 en 17716 ieder JOO Fr zen van ƒ 16 63 2883 6440 8886 10866 13873 16160 18483 66 8908 6463 8300 1086 13307 16171 18686 36 9936 6469 8346 10886 13384 16178 18668 91 3988 6640 8383 10936 13600 16234 18664 30 3087 6639 8481 10974 13686 16311 18697 368 3060 6678 8466 10978 13663 16316 18701 486 3070 66$8 8483 11008 13670 16361 18890 684 8188 6676 8488 11027 13719 16400 18906 638 3163 6788 3686 11168 13778 16489 18969 736 3191 6843 8632 11816 13798 16484 19016 788 3826 6942 8710 11334 13799 16486 19026 787 3348 6976 8781 11886 13843 16610 19041 819 3367 6049 8760 11840 1867 16643 1 067 90S 3371 6061 8762 11887 13934 16676 10066 908 3408 6336 8766 11397 13939 16668 19071 912 3 88 6846 8779 11436 13942 16707 10111 98 3469 6314 6862 11448 14016 16764 19136 1016 3607 6344 8863 1144 14026 16783 19172 1016 8607 6886 8881 11461 14041 16797 19887 1036 8776 6393 8894 11487 14042 16928 19881 1046 3838 6437 8968 11647 14077 16939 19297 1060 383 6487 8863 11604 14080 16969 19328 1203 3861 6489 8983 11738 14107 17034 19361 1228 8864 6609 8991 11762 14118 1706 19431 1842 3911 6613 9036 11777 14173 17000 19476 1866 3937 6687 9049 11791 14230 17120 1 499 1874 898 6663 9076 11888 14868 17124 19644 1893 4096 6624 9078 11827 14262 17164 1 663 1382 4067 6646 9087 11843 14374 17218 19688 1438 4098 6663 9099 U947 14336 1724 19690 1440 4106 6680 9103 11997 14862 17393 19668 1444 4196 6768 9137 180O1 14361 17446 19776 1488 4334 6760 9806 12033 14473 17446 19804 1616 4381 6864 286 12047 14496 17463 19883 1566 4403 686 9288 1210 14694 17499 19883 1686 4417 6919 9866 12166 14641 17760 19940 1736 4442 6997 9308 18167 14711 17770 19968 1760 4447 7107 9326 IIISO 14796 17789 1 68 1766 4486 7120 82S 1921 14860 17889 20076 1781 4 64 7164 9632 12833 14860 17867 20110 1948 4690 7191 9661 1826 14906 17896 20160 9006 4781 7208 9666 12296 14914 17933 80186 9080 478 7214 6S2 1236 14986 17946 20187 811 4806 7248 641 18387 16009 1798 20228 8144 4884 7281 9661 18406 16098 18037 20374 8148 4867 7308 6 8 12447 16166 16046 20482 8163 6016 7380 9787 12461 16218 18064 20608 2169 6026 7848 9913 1260 16229 18108 20741 8247 6084 7867 29 18643 16843 1S163 20761 2870 6109 7393 9030 1263 16606 18166 20810 3341 6189 740 10086 12647 16670 18208 20824 2368 6162 760210182 18716 16684 18217 20836 2436 6302 7604 10846 12740 16699 18260 20843 2617 6244 7660 10344 12743 16626 18331 20867 3668 6266 773410488 18976 16631 18348 20888 2629 6286 7768 10616 13108 16646 18378 20964 963 6301 7801 10668 13116 16719 18412 20981 2641 6348 789310711 13119 16898 18418 30t91 8668 6896 7 88 10766 13189 16046 18441 86 0 6403 7936 10771 1322 16101 1B46S 1888 6410 48 10788 lIMt tl4 1M 7 Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Al GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kra mi my IDS 86 26 64V 87 106 62 90 861 88 113 2 M s 100 97 6 688 630 ioiv loot 80 1861 V9V lOlV 1001 146 8y 33 109 0 1 7 1891 1061 166 103 101 104 143 186 14 104 69 102 87 O l 109 87 118 106 41 64 16 980 194 108 107 103 108 l l i U8V 174 8 118 alotkoera 6 101 O 14 AÜOUSTUS NsDUUKn Cert Ned W 8 8 i dito dito dito 3 dito dito dito 3Vi HONSU Obl Goudl 1881 88 4 It lib Inaohrijving 1362 81 6 OoaTINa Obl iu papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoETueAL Oblig met coupon 8 dito ticket 3 106 i n u Etnauiln Ubl Binuenl 1894 4 dito Qeoona 1880 4 ditobijBothB 188g4 dito bü Hope 1889 90 4 ditoingoud leea 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanjb Ferpet schuld 1881 4 TuiKllJ Gepr Conv leen 1890 4 Gee leeuiog aerie D Geo leening serie 0 ZomAn OiF V obl 1899 6 Uiuoo Obl Buit Soh 1890 6 Vmazoau ObL 4 onbep 1881 AuaTiaoiM Obligatien 1886 3 RomaniH Sted leen 1894 8 Nis N Air Hasdelav aand Arendsb Tab jj CertUoaten DaiiMaatsohappij dito Amh Hypotheekfa pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paadbr S Nederlanusohe bank aand Ned Handelmaataob dito N W k Fao Hyp b pandbr 6 Rett Hypotheekb pandbr 3 i Utr Hypotheekb dito S i OoBTiKa Oost HoQg bank aand ROBL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahikiki Kquit hypotn pandb 6 Maxw L G Fr Lien eert 6 Nbd HoU lJ Spoorvr Mij aand Mij tot Expl V at Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Airik 8pm aand 6 dito dito dilol8 l dito 6 Tu li Bpoorwl 1887 89 A Iobl 3 Zuid Ital Spwmii A H obl 3 FoLiH Waraohau Weenen aand 4 RuaL Or Bnas Spw MiJ obl 4 Baltiaohe dito aand Faatoffa dito aand 6 Iwans Dombr dito aand 6 Karak Oh Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 15 8 MBaiKA Gent Fao Sp Kij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k lUo Gr Bpm eert v a Illinoifl Geatral obl in goud 4 Louiav k N8ahvilleCert v aand Mexioo N 8pw Mij lebyp o 6 Miaa Kansaa v 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weet aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 at Paul Minn k Hanit M 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can 8outh Cert v aand ViK C Eallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Btad Rotterdam aand 8 BiLSia Btad Antverpenl887 8 i 8ud Brussel 1886 2 KoNG TbeisB ReguUr Gesellsoh 4 OosTlNR Staatsteening 1860 6 K K Oo t B Cr 1880 3 9FAIIJI atad Madrid 3 1868 Kan Var Bea Hyp Spobl eert KEKXISGEriXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den heer Directeur der Directe Belaatiogen enz te Rotterdam op den 23 Augustus 1895 execntoir ia verklaard Een kohier der belaating op het personeel dienst 189 C No 5 wgken Q T Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van den heer Outianger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn vau One Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gonda den 26 Angustua 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ADVERTENTISN Heden overleed plotseling door een noodlottig toeval onze jongste lieveling CAROLINA ANBANITA in den onderdom van bgna 10 jaar S na JONG Jz 0 A M JONQTAX GamumziH Baoêtncht 24 Ang 95