Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1895

No 6747 Woensdag 38 Augustus J805 34ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Heden OTerleed na een Iftngdurig amarteiyk lyden tot diepe droefheid van mÜ en m ine kinderieu onze geliefde Echtgenoot Vader en BehnwdvaderCOKNELlS LAFËBËU in den ouderdom van 08 jaren Uit aller naam Wed C LAFEBEU geb C ZoSNE Gouda 25 Aag 1895 VOLKSLEESZAAL De LKSSZAAL van het Dept Gouda der MaatBchy tot Nat van t Algem c zal worden geopend Zondag 1 Sept a s IK 4 tinr Van ÜS dezer af bestaat gelegenheid om zich als lid aan te meiden bg den Heer J W V0R8TER of bfl den Secrs A L THIERENS TE HUÏÏR OF TE KOOP BEN OVERDEKTE IJZEREN PAKSCHUIT groot 27 ton ond 3 jaar Te beTragen by N van STBAATEN Jr t OoflduinHctie brug Gravenhage Dr F D A C van Moll is an 27 AUG tot nadere aankondiging AFWEZIG Tand rts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uitgeKoaderd Zondags te oonsulteeron ran 10 tot 5 UUT BlJWIELËi Sparkbrook Rijwielen vantif 190 Hecla Tangend Rijwielen a 140 verder ai moijelijkeONDERDËËLËK BondsB ij wièlhersteller Aanbevelend J C DE EUITEE Xiange Hendeweg 30 Gouda FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ SN Chemische WasseheriJ TAN fl OPPE HËIilËtt 19 KruiHki Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Hpecialiteit voor het stoomen en verven van alle ileerenen Damesgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ifan pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelük voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25o o gedaald rlik Het b te snichadelykita n m makkelykate poetsmiddel voor Heeren en vooral dames en Klnderachoenwcrk is de Appretuur van C M MUIIsrItCt t Birliii B uth Str 14 Men iettafoed ii i op naam en fabriekamerk Vsrkrvabur bv Heergn WInkatltri in lohDMwork lalaHlarlM wy ini wi Bsneraal Dtpot by W SvdeBMH Ar i M Gouda Snelpoddrult tli A BirauaH k Zoon Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di en te verven goederen in eene week il d bMtt hiTiwlug t n ItM Hhnunlliak LflodrapÓDea kortom tegm llfót arjs AnkerPai ExpeBer yltX tMlIinilsiiitoirandeiitagn ▼ itoitteM Vat hiiagesn Ptïs 60 oait m Mat w 1 35 do £ iitL TooitaodMi is dt BMMte Apotheten ao bu F Ad Richter Co t Bottenlam Te Gonda by A VfOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat voor de oogelnkki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandache uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkregen biJ hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 1 x A Rur0 IfTTHn ru Jiir P DW aRAJfDS MAOA aiNS DV FriDteiiips T E PARIJ S Zenden gratis sn franco lo sreneraie eiHustreerde catalogus in d hollandsche en fransche talen bevattende ie nieuwste modes voor het Zomeptelzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan IM JULES JtLUZOT a C PARIS De stalen dep nieuwste modestoffen in voorraad bgiiiPrintemp worden eveneens kosteloos toegezonden doch nwn geheve iluidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar all Landen derWereld De catalogus bavat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen FINALE UITV ERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwe voorraad van goederen te kunnen beginnen zullen w den geheelen voorraa ZOMEHaOEDEEEU gedurende den UIIVMBKOOP tot Spotprijzen OPRUIMËl WisbruQ LifEmann Mabkt 136 Shet Praclitwerk TVART Martelarea Teeken lii o flARU V TUART Koningin Verschynt in 10 a 12 aH groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent por all Ir per post 35 Cent Ie afl hy eiken boekhandel teiv inzage of by de Oitgeyer P STOKVIS WATERRBOS aBo6ch FEESTELIJKE HEEDEimiTG van den Verjaardaff van Hare Majesteit Koning in Wilhelmina op 31 Augustus 1895 te ii OU D l s Middag s 12 uui V01 KSSPELEI om PRIJZEN en PREMIÉN Namiddags van 4 6 uur voor Paren in 2 wielige rijtuigen om fmaie Prijzen en Premiën s Avonds 8 uur i MUZIEKUITVOERING ► te geien door de Muziek der D D Schatterg in de Schitterend Verlichte tent s Avonds lo uur groot schiUeieiid VÜLRWERK B B Voor nadere omachrgving zie men de groote Aanplakbiljetten RË K R O 0 D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonslellingf Ie Amsterdam en die voor Voedinjy en Hyfriène te GenèVt het TAFELWATER uit de HOLLAINDI4 BRON te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van ijzer en organisohe stoffen overtreft el ander Mineraal Tafelwater door zija aaugenameu amaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten TREIiRIi lOOctober 1895 Hollandsche Alaatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKBN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 r VERKRIJGBAAR BIJ A BEIUZMAN ZN tctoriawdter ui f de Kcfor aJBron fe Oberlahnstein iylim Van hé ninklykef uis der eder anden Maafti tot Sxpl v d Tietoria Bron te Oberlahnstein gev te Motfrdam Der jroKoe Erjolg si n ÜPHUHQ if VnimA W Stollen iel errun en Hit Anlau zu rar KtiladanM uf rtfiloseii Nachnhmunifen étitbw Uati kaaf Mnr uium stetn scharfet H Stollen nur mt UM dtract otitr m tolohan El3onliMndlun eti In dmtn uit êrPlakat wit nebênttettani autgehingl lit ZS rtHnHêten umi ZcuffnU € nM w fruKo € i mt l Patent H Stollen BINNENLAND QOUDA 27 AognstuB 1895 De tegen hedeDmidd aangekondigde raadeliiting kon wegens het gering getal aanwezige leden t eowoordig waren de bh van Goor Tan der Foat van Iteraon Hoogenboom van dar Sandeu Strarer en de Baadt niet doorgaan en ÏB das ni steld Het Programma der feeitelgkheden bg gelegenheid der Verjaardag ran Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 31 Angustas 1895 op de groote Markt te Oonda Inidt aldnt i Morgens ran 10 U nnr bespeling Tan bet Carillon op den grooten Toren s Middags 12 nnr Yolksspelen bestaande in Mastklimmen Toor Mannen boren de 16 jaar om prezen Tan f 10 f 7 50 f 5 f 3 f2 t 1 Tobbesteken rpor Mannen boren 16 jaar om prysen ran i 10 f 7 50 f 5 f 2 50 Zakloopeo roor Jongens en Mesjes ran 12 16 jaar om prezen van f 7 50 f 5 f 2 50 f 1 Sprietloopen oor Jongens ran 12 16 jaar om pryzen ran f 7 50 f 5 f 2 50 f 1 Broodjeshappen roor Jongens en Meisjes Tin 12 16 jaar om pryzen ran f 7 50 I 5 f 2 50 f 1 Stroophappen roor jongens ran 12 16 jaar om prgzen ran i 7 50 f 5 f 2 50 i 1 De deelnemende personen snilen Zaterdag SI Angnstns 1895 des morgeai elf nnr aan de Sociëteit tOns Genoegen c present moeten lyn teneinde in optoch begeleid door de Mnziek der dd Schottery en de Kerewacht te paard zich naar de Groote Markt te begeven De Commissie wordt bij de rolksspelen welwillend b ti estaan door eenige leden der Gymnastiek Vereen iging Excelsior c Gednrende de Spelen Mnzieknitroering der dd Schatterg in de Masiektent Aanmelding roor borengenoemde Spelen Vrgdag 30 Angastos 1895 in de Sociëteit a Ons Geno n c ran 12 tot 2 anr Gedarende de Yolksspelen bestaat er roor de deelnemende personen gelegenheid zich in de Boterhal te rerkwikken door bet gebrnik ran een Broodje met een glas Limonade of Bier hetwelk door rersohUlende leveranciers gratis ter beschikking ran de Commissie wordt gesteld s Namiddags 4 tot 6 nor na afloop der Yolksspelen Ringr derg onder leiding der Goodsohe HarddraiergVereen iging Eendracht maaki Macht c de deelnemers moeten zich onderwerpen aan het Reglement dezer Vereenigiag roor paren in tweewielige rgtaigen FEViLLETOai DE MARSKRAMER Naar het Dutttck 61 ivDit blaadje papier heette het bewijst onomifstootelyk dat er tussohen hem sn de jonge lady das huizes eene intiene betrekking bestaan heeft en er valt haast met aan te twyïelea dat er tas sohen de twee gelieveD eeo i emeeaschappelijk over leg bestaan heeft om Hi Baker uit den weg ta ruimea De bewuste jonge lady zou namel k tegen haar zia binnenkort met den verslagene verloofd worden Niemand had das grooter belang bij den dood van Mr Baker dan h wien men zyn mei je wilde Ontnemen en zy die men tot een ongewild hawelyk dwong voor zoover bekend had de verslagene geen enkel vijand in déie streek Na fde arrestatie van den Duitacher ging de jonge lady hals over hoofd op rets waardoor het haar gelukte aan een verhoor en een eventueele inheobtenisue ming te ontkomen en bet is alloeo asn de sloffaeid van den Coroner te wgteo dat na de ontdekking vaq het gewichtige papiertje niet dadelgk de hand gelegd ia op die nog veel gewichtiger gettitge miss Ellen £ lliot Wy tallen hier geene bepaalde ver denking aitapreken want nog ontbreekt eene nauw keurige verklaring van de wijze waarop de doode lijke wond toegebraobt ia Het is een ondiepe steek van beneden naar bovw loegebraoht op een om fraaie Pryzen en Premiën Inleggeld f 1 Aanmelding roor Zaterdagmorgen 12 nnr bg den beer C A J de Goeg firma Gebrs Blom Kleiweg Dea Aronds 8 nor Musieknitroering door het Maziekkorps der d d Schutter te Gonda in de sobitterend Terlichte Mnziektent Des Aronds 10 our groot schitterend Ynnrwerk rerraardigd en af te steken door de Koninkiyke Pyrolechnische fabriek Le Yoloan te Alfen a d Hgn De Hniahondelijke Schietwedstryd ni schreren door bet Bataljon d d Sohattery en de Weerbaarhuidarereeniging Borgerplicht alhier zal plaats hebben op Zondag en Maandag 1 en 2 September 1895 op het schietterrein san den Rotterdamschen Dgk De Wedstrgd zal bestaan nit k Personeels wedstrijd a roor Schatterg b roor Weerbaarheid B Wedstrgd op raste baan tegen betaling ran i 1 roor ééne serie ran 10 schoten C Wedstrgd op rnje baan tegeo betaling ran f 1 roor elke serie ran 5 schoten D Wedstrgd op vrye baan tegen betaling ran f U 50 roor elke serie tbd 3 schoten E Flobertwedatrgd ro r heeren tegen betaling ran f 0 25 roor elke serie van 5 schoten F Flobertwedstrgd roor dames tegen betaling van f 0 25 roor elke serie ran 5 schoten Voor leden der d d Schutterij is bet dragen der uniform roor leden van Bargerplicht het insigne rerplichtend ZONDAG 9 nur Aanrang ran den wedstryd 12 Panze Hervatting ran den wedstryd Matinee mnaicsle door het muziek corps der d d Schntterg aangeboden doorbeeren Officieren ran bet tsl on 3 Slniting ran het bnreao 4 Slaiting ran den wedstrgd MAANDAG 9 uur Voortzetting ran den weditryd 12 Paaze 1 Hervatting ran den wedstryd Slaiting ran het bureau Keuze der personeele prijzen Matinee mosicale door het muziekcorps der d d Schatterg aangeboden door den Bataljonskommandant 5 Uitreiking der prgzen op het terrein Evenals rorigs jaren zullen de leden der Sociëteit 0n8 Genoden dezen winter weder in de gelegenheid gesteld worden tot bywoning van zes Tooneelroorstetlingen welke g ren wgze waarop zeldun een man het mes zal roerenfNeemt men op dien grond aan dat eene vrouw den steek toegebracht heeft dan laat zich de aan wezigheid van den verslagene op die plaats ook gemskkel k verklaren twee woorden vanhaar kanenen Mr Baker daarheen gelokt hebben een ffwelgamikte vuistslag van den in hinderlaag liggen den Dnitsoher deed hem neertuimeten en vervolgens stiet de lady hem het mes in de bonll yWat een infame leugen borst Helmatedt uit daar gaan ze waarachtig het liefste edelste onschuldigste meisje van zoo n afschnwelijke misdaad verdenken I De heele familie Elliot wordt in dat rod van n krantje te lobande gemaakt t is n schandaal n publiek schandaal I Ën m die ook onBohuldig ben a en ze hier zitten brommen Ik heb God help me wel beter vragen te doen Konden e dan aan den toon van mjjne siera niet hoeren dat er zelfs g ene gedachte aan eens misdaad ia mijne ziel sohnitt Och dat volk kan niet zuiver meer voelen en denken van de whiskey Zij moesten Seifart eens over sijn vriend Baker hooren praten Maar at drommel zou Ëlleo op reis gegaan zgn Alleen of met hare moeder Misschien wel de heele familie om een verhoor te ontgaan Maar neen Mr Elliot moet Daar nittelde weer iets in bet alot der celdeur ffHta bromde Helmatedt zeker weer een nieuwsgierige reporter of n advokaat zonder praotijk want de ronde wordt nog niet gedaan en m n portie leefkoat heb ik al binnen 1 Eene sWaargesluierde dame trad binnen Klop maar sis u vertrekken wiltl sei de cipier en wierp de deur achter haar in hst slot BSUen worden door de Kooiuklyke Vereenigïflg het Nederlandsch Tooneel te Amatardam en door de Vereenigde Rotterdamache Too neeliateo directie Le Gras en Baapels De datums der roorstellinden zgn voorloopig ras esteld op de volgende dagon Donderdag 24 Oct 1895 Rott Donderdag 21 Nor 1895 Amst Donderdag 19 Deo 1895 Rott Donderdag 16 Jan 1896 Amst Donderdag 20 Febr 1896 Hott Donderdag 26 Maart 1896 Amat De Coupons toegangsbewys voor bh Leden honne Dames en Kinderen kosten f 0 90 Ongetwyfeld zollen velen ook nu weder voor deze vooratelhngen ioteekeuen en achten wg verdere aanbeveling overbodig Bg kon besluit is benoemd by het Sate regiment tot luit kolonel de majoor G J D A Biesz van bet 4de regiment Verschillende patroods ran het timmervak hfbben gemeend de reeds lang gewenscbte loonsrerfaooging voor de timmergezellen te beginnen met 2 September a s met 2 cent per uor te verhoogen In de jongste vergaderiug van den gemeenteraad te Berg Arabacht is de gemeeoterekenÏQg dienst 1894 goedgekeurd eo vastgesteld D ontvangaten bedroi gea f 2091B 07 en de uitgaven f 19292 79 voor onderwgs waa uitbetaald f 5950 74 De rekening slait met een batig saldo van f 1620 27f Tot pastoor te Bergschenhoek is benoemd de beer J G F Baede pastoor te Edam Zonda vond verdronk in het kanaal te Terneuzen een 17jarig jongeling genaamd G L f uit Vlissingen dienende als kok aan boord ren den Engelschen schooner Reaper liggende aan de loakade van den apoorweg Met een sloep In het kanaal varende sprong zijn medemaat op den sohooner over tot vastmaking van het touw toen N die achter ia d6 sloep itond te water viel en onder den schooner verdween zoodat eerst gister Maande morgen het Igk werd gevonden Op de rivier de Maas onder Zailicbem sloeg gisteren door den golfslag eener voorbygaande stoomboot eene met zand geladen veldboot soogenaamde drieplanker vol water en zonk De achipper r V is hierbg verdronken nalatende eene vrouw en twee kindcA sn Nog dienzelfden arond werd bet Igk opgeviscbt Haastig ontdeed de lady zich van mantelkap en sluier en trad met aitgeatoken hand naar den gevangene toe Goeden dag August I sprak zij met trillende stem Helmstedt was verraat van z n bonten brits opgesprongen vMrs Morton I riep hij anrtelend de aangeboden hand vattende ik zou eerder ds president van de Bepnbliek verwacht krhben dan Neen niet Mrs Morton nu ben ik weer Paulina Petere antwoordde zy met traoen in de oogen Stil zeg maar niets ik weet altes ik weet dat ik eigenigk het recht verbeurd heb om deel te nemen In je lot maar de omstandighedfln kunnen üooveel veranderen dat je misschien heel anders over me denken zult als ik dit hok weer verlaat Ga maar weer zitten dan ga ik eeu half unrtje met ja praten Onwillekeurig deed HBlmttedt wat zg verlangde en Pauline zette zich naast hem op de bank Kerst moet ik alles tuasolien ons In hot reme brengeb voordat ik je zeg waarom ik eigenlyk gekomen ben vervolgde zy hem openhartig aaoziondo ffJe moet mij volkomen vertrouwen en zonder do minste terughouding met mij spreken Ik zal hetzelfde doen Het heeft je laatst verbaasd niet waar mij als do vrouw van een planter terug ie vinden dat vervolgde ij meteen droevig lachje jfwas alleen jou werk August Mijn workP riep bjj verwcnderd maar meteen getroffen door den smartelgken trek om haar bclÉoorlJiken mond Ja jou werk Auguat De verklaring is heel eenvoudig hernam zy de oogen neerslaande al oet ik du ook sMlge dingsu opnieuw aanhalen Tot de landverhaizera die in de a eloopeu week naar de Nieuwe Wereld rertrokken behoorde eene vrouw rao 76 jaar ait Sommeladyk die hare laatste lerensdagen wil doorbrengen te Pateraon f Amerika In de raadavergaderiog der gemeente Rosen burg deelde de voorzitter mede dat zicb voor da betrekking ran outvaoger 5 sollicitanten hadden aangemeld en dat door burgm en weth op de voordracht waren geplaatst de gebroeders 0 en K Groenewegen beiden te Rosanboig en dat mea nu maar dadelyk tot de benoeming moeit overgaan Met algemeeae stemmen wordt No 1 benoemd Fluks wordt de benoemde geroepen en na hem gevraagd te hebben of bg de benoeming aanneemt wat deze toestemmend beantwoord wordt hg beJiedigd en geinstal I berd Alsnu wordt medegedeeld dat door overlyden van den telephonist het kantoor gesloten is en dat zich als opvolger heeft aangeboden 0 E Riedé Ook deze wordt direct benoemd i Omtrent de inbraalt ran 18 19 dezer wordt uit BuBsum bericht Behalve da twee ulocipudes die inhetbosch van CofTver gevonden werden zgu gisteren door den werkman r S nogby zynaardappetenland achter de begraafplaats geronden een overjas afkomstig van den heer W twee fantuiejasses en twee pantalons la den tak van aen der jasjes betonden zich een zilveren broche en een zilveren knopje afkomstig van de dienstbode van dea heer K De politie iet het onderzoek voort Men schryft uit Haarlem aan bet Nieuws Het gerucht dat Jaap Eden plan heeft beroopsryder te worden mist allen grond Hg denkt er niet aan Voor zyn genoegen gaat hij deze week een tocht maken naar Noorwegen waar hg gernimen tyd zal blyveo en eao geen wedstrgden denkt deel te nemen Het zal zelf te braien staan of hy in bet a s seizoen op de aohaats zal uitkomen De JaTa Bode aohrgft in haar mailoverzicht Men meent hier een bigk te moeten zien vau de zeoowachtige belangstelliag welke in het moederland roor lodijj beHtaat in den Bcbrik verwekt door Keutera tel ram orer den ongnnatigen toestand in Atjeh en over de noodzakelgkheid om daar aanvallend op te treden Waarschynlyk had men in den roes dsr Lomboksche overwinningen in het geheel met meer aan Atjeh gedacht en was men Ik ben er nu eenmaal op gesteld dat je m door en door leert kennen Dat ik met een kennia van Europa naar New York reisde weet je al en ook dat haar hloedverivant vóur onze aankomst westwaarts getrokken was Ik bftgrcep dat ik in eene stsd als NewYork net de naald beat mjjn brood zou kunnen verdienen en liet mgn vriendin alleen verder reizen Mijne gelukster had my in een fatsoenlek haording house gebracht en ik was er nog gien twee dagen of ik bad oene belrekking in een modewinkel Ik verstond gden Kngelioh zoodat ik de eerste maanden maar heel oppervlakkig mot de andere werksters kennis maakte maar de dagelijkBche oefening vau mond en oor on dan myn opgeruimd humnur maakten my toch betrekkelijk heel gauw burgeres tn do worltkamer Toch bekommerde ik mij volstrekt nii l over het leven van mijne Amerikaaiiaclie kennisjes bqiton don winkel daar ik ïu myn vrijen tyd alleen met de familie uit bet baonlingbouse omging Maar op een goeden dag kreeg tk van eene der werksters eeno invitatie voor een bal dat dl n avond gegoren zou worden ea zonder erg nam ik bet aan want om do rechte waarheid te zeggen verlangde ik sterk naar den dansvloer Omdat ik van New York niets moer kende dan de weg tusachen het atelier en myn kostbuïs beloofden twee der moisjoa saij om negen uur met eeu huurrytuig te zullon afhalen Zoo gMögd zoo gedaan Werkelijk stapten wij een beetje over nogenon voor de schitterend