Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1895

10 14 11 09 18 88 1 84 9 38 1 44 4 60 11 01 18 89 Ir 4 67 11 08 18 88 M r 6 04 11 16 18 48 It 6 11 11 84 11 18 18 88 1 44 3 60 4 01 6 80 KOTTKIIDAM e 0 D D A 8 86 9 40 9 61 10 11 60 18 80 1 46 10 88 It 1 66 10 89 Ê n 09 10 48 H 8 09 8 65 9 69 10 11 10 68 18 08 18 40 8 16 Directe SpoorwcKverblndlDgen met GOUDA Zomerdlesst 1895 Aangevanges 1 Mei TUd vao Greeowlch ra = GOH D A OTTIRDAM 7 11 7 6J 7 69 8 08 8 13 6 48 T SO 8 88 8 68 8 60 8 10 3 48 4 80 9 88 10 7 86 7 47 8 3 00 3 89 4 08 4 40 5 61 DEK HAAS 60D0A H ge 6 48 7 80 7 4S 80 9 88 9 481 0 1411 8618 161 88 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 6 117 68 9 38 Voorb 6 64 f r 10 80 1 44 17 Z Zagw 08 It 10 36 1 68 0 18 9 63 Zer H 19 10 4S 8 09 6 48 10 02 anndl 307 608 18 9 9 66 10 1 10 67 18 05 18 46 i 80 3 14 8 8 4 13 4 43 6 47 8 58 8 88 10 18 Stopt te Bleiswijk KruUweg eo NootdorpLeidHhendBm B T H E O H T 0 O D D A UtreaM 83 7 60 9 10 11 34 18 60 8 10 3 68 4 43 8 3S 7 60 3 09 0 07 10 84 Woerden S 58 3 11 10 18 11 61 4 1 6 53 £ 9 88 10 54 Ottdaw tar 7 07 8 1 10 81 4 84 S g 9 3 Ooudl 7 80 8 38 34 10 44 13 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 09 8 16 8 419 49 11 10 AH8TEK0A H 6 O D D A AKitardtaWp 6 60 8 16 9 66 11 8 40 4 85 6 86 8 10 Omik 7J0 9 04 18 14 18 1 t U 8 80 7 40 8 4 11 10 7 41 07 8 18 OODD A DEN B A AC Goud 7 ao 8 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 98 1 87 3 88 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 89 8 64 9 64 11 1 UY li 7 48 8 47 11 08 18 87 4 67 8 01 lO M Z Ï W 7 68 8 6 11 13 18 48 6 08 8 18 10 16 Vootb 8 07 9 08 11 87 18 68 f O 8 88 10 87 Hlge 8 18 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 03 1 87 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 88 10 88 U 4 OUD A U T B I C H T 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 U 4 47 6 67 6 8 31 10 10 11 14 8 87 7 10 10 99 11 88 8 46 8 34 6 06 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 8 86 7 46 9 0411 G O D U A A U 8 T R D A M 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 10 18 i 6 1M8 1 4 M 41 at n it TtrgeUn dat er Tenobil ran meening bestu t over de irgze waarop daar het doel bet beat kan worden bereikt between al in zicb tnit dat bet doel nog niet bereikt is ook a heeft men lich nooit Toorgesteld het er zoo ver te znllsn brengen ala op Lombok waar na recbtstreekich bestanr cal worden ingevoerd Kaar het zich laat aanxien eaI dit laatste niet op groote bezwaren itaiten en er is dan ook geen grond voor de onganitige geruchten welke na en dan ran dat eiland komen overwaaien Natnnrlijk beeft de invoering van van nieuwe bestnaramaatregelen bare eigenaardige moeilgbheid in een land dat al maakte het reeds een deel uit van bezittingen toch eent na een bloedigen kryg is onderworpen n waar de bevolking uit zulke heterogene bestanddeelen ia samengesteld ali de mabomedaansche Sisaks en de Hiodoe 6aliërg die jarenlang in bittere vgend chap tegenover elkander hebben gestaan Mat beide volksstammen moet rekening gehouden worden al zgn wg voor een deel op Lombok gekomen om de onderdvakte Sasaks te helpen tegen hnn tirannen doch het ligt voor de hand dat na de behaalde overwinningen de Sasaks hnnne en onze verhouding tegenover de Baliërs eenigszini anders inzien dan wg Over het algemeen echter toonen de Sasaks vertrouwen te stellen in ons bestaar zoodat zy hoe langer face meer hnnne geschillen aan de rechtspraak der ambtenared komen onderwerpen en gepleegde misdrgvea komen aangeven Alleen aan de bevolking van bet landschap Praja scbgnt het niet zoo gemakkelijk te vallen zich naar de omstandigheden te schikken Daar is indertgd het verzet t en de Baliërs begonnen en bet wai het hoofd van Praja Goeroe Bengkol die het eerst de wapenen opnam en den radja in de engte dreef Geen wonder dat de Prajareezen cich de vrachten der overwinning anders hebben gedacht dan die voor hen zgn uitgevallen en dat zy recht meenen fee hebben nu van hun kant den boventoon te voeren Verzet wordt eobter niet gevreesd al zal er Og voortduring veel heleid noodig zgn om de nienwe r elingen bg hen ingang te doen vinden Het inleveren van wapens zoowet van de geweren door ons na onze nederüu aan hen geleend als van die door ben op de Baliërs veroverd gaat niet vlot bet ia dan ook voor lieden die jaren lang van krgg en roof hebben geleefd en zich als overwinnaars beschouwen een bard gelag de wapens te moeten afgeven en daarmee tevens de kans te verliezen hun oud handwerk weder op te nemen Toob m men verwachten dat ook zg eenmaal wel zullen inzien welk een genot het is onder bet Nederlandsoh Indiach bestuur te staan en dan nog wel rechtstreeks Dezer d fen is hier van regeeringawege een Ittstitant Pasteur gevestigd waar ieder zoo vreemdeling ala ingezetene die doorheen dol beest of menaob gebeten is kosteloos behandeld kan worden Dank zg de belanglooze toewgding van dr Silerts de Haan directeur ran bet Parc vaccinogène onder wiena beheer het Instituut staat is dit met weinig kosten opgericht en zal het zeer goedkoop zgn te onderhondeD het is een unicum in de Indische hnishondÏDg van staat dat onder de kosten voor eene nieuwe instelling niets behoeft te worden uitgetrokken voor den man wiens kunde de oprichting daarvan heeft mogelgk gemaakt an die aan bet hoofd er van komt te staan Vooral in eene kolonie moeten mannen als de genoemde geneeskundige op boogen prgs worden gesteld In de vorige week bad in Engeland een wedstrgd van treinen plaats Twee treinen vertrokken Dinsdagavond precies ten acht uur nit Londen van verschillende ststions naar Schotland De trein langu de westkust won daar deze te 4 n 58 min Woensdagmorgen het station te Aberdeen binnenstoomde ua de reis van 540 mglen afgelegd te hebben in 538 minuten soms werd een snelheid bereikt van 64 mglen in het uur De trein langs de ooHku t kwam te 5 u 11 min aan Met 8 80 1 1 1 r 40 8 47 8 84 9 01 9 10 8 08 8 18 8 81 8 99 8 88 7 88 7 88 7 89 7 48 7 8t 6 t lO 6 19 8 18 Osud Meordraelit Kl uwerV9rlc 0 P 1U Rottardam AottwlUjn 0 Wll miuwnknk Hoordneht Ooadi Oudaw Woardan Utreaht 6 86 8 40 7 66 6 60 6 64 5 69 7 08 8 18 8 18 7 88 8 88 8 09 8 8 41 9 Ooud 1 40 lwl 4u Wp 7 68 8 81 9 10 8o d S M beide treinen reisden tamelgk veel pass iers Naar aanleiding van de wel eens geboorde klacht dat men zoo snel reizende een gevoel van wagenziekte krggt wordt de verklaring van een passagier aangehaald volgens wien de trein geheel zonder stoeten en gemakkelgk reed de reizigers konden ternauwernood bemerken dat zij sneller dan gewoonlijk reisden Ëen correspondent der Globe beweert dat de sneldheid bij den yspoorwegwcdatigdi niet grooter dan sndera was maar men tgd won door sommige stations niet aan te doen aan andere korter to wachten Bg de gistereu te Amsterdam gebonden wijDlerwedstrgden won de heer W J Rademaker Schev den wedstrgd van meet om den Satisburyprgs in 8 m 2 s tweede was de beer Beiaenherz Amst ook in 8 m 2V 8 Te Pargs is weer een aansl gepleegd welke gelukkig minder ernstige gevolgen had dnn de in den eeraten schrik gemaakte ellenlange berichten deden vermoeden Zaterdag avond werd ten heize van baron Adolpbe de Rotbaohild een brief bezorgd op welks adres stond perBOonlgk en nazenden c Daar de baron niet in de stad was werd de brief geopend dobr een der bedienden den beer Jokovitscb een oud notana uitden Elzas siada 1871 bg de Rothschilds in dienst Nauwelgke bad hg een mesje tusschen bet convert gestoken of men hoorde een knal als van een pistoolschot en de heer Jokovitscb viel bloedende neer Zgne wonden bleken later niet gevaarlijk te zgn eenige k eine blessuren en schrammen aan aangezicht en handen JËerst meende men dat zgn eene oog verloren zou zyu doch dit werd later tegengesproken Bg onderzoek bleek dat de brief knalkwik bevatte tusschen twee blaadjes carton verborgen eu wel zoo dat er wrgving moest ontstaan bg elke poging om het couvert te openen Zelfs waren de randen van bet couvert op bgzondere wgze bevestigd ten einde bet openen niet gemakkelgk te maken Een paar jaren geleden werden ook dergeIgke brieven of paketten aan verschillende personen gezonden Men weet volstrekt niet wie de dader is en ook is t onzeker of men met eene persoonlgke wraakneming of met een anarohistischen aanslag te doen heeft Het Journal des Débats veronderstelt bet laatste Kr moet ontdekt zgn dat iemand in een sigarenwinkel door een ander bet adres van Rothschild op een pakje heeft doen scbrüven Als men dieu iemand nu maar vast bail 10 17 10 31 Voor spook spelen Oe spookgeschiedenis die voor eenigen tgd bet dorp Vreeswgk in beroering bracht was oorzaak dat Vrgdag eene jonge dochter uit dat dorp voor den kantonrechter te Utrecht terechtstond Op den Molenweg waar baar ziekelgke moeder woonde in de nabijheid der cbristelgke school ronden reeds geroimen tgd samenscholingen plaats omdat naar men beweerde bet in dat schoolgebouw des avonds niet pluis was Bg deze samenscholingen ging bet meestal zoo romoerig toe dat de zieke vrouw in hare rust gestoord werd Dat hinderde bare dochter meer toen zg tengevolge van het op reis gaan ran de merrou v waar zg als dienstbode in betrekking was gedurende eenigen tgd uit eene naburige gemeente bg hare moeder thuis kwam doorbrengen En om nu die samenscholende menigte uit de buurt ran baar moedera woning te verdrgren had zg geen beter middel geweten dan zelre als spook op te treden Steunende op de bijgeloorigheid harer dorpsgenooten bad zg zonder rerder na te denken orer de gevolgen die dit kon hebben zoo verzekerde zg een wit beddelaken omgeslagen en was plotseling voor de verschrikte menigte als spook tmacbon haar moeders huis en de bgzondere school in den manesohgn verschenen Allen gingen op de vlucht behalre de veldwachter die uit kracht ran zgn ambt niet bang is voor ipoken naderbg sloop en eensklaps met beide handen naar bet hoofd der witte gedaante greep Hg had een weinig te hoog aangelegd en greep boven baar hoofd zoodat de jonge dochter nog juist de gelegenheid had om te ontsnappen den verbaasden veldwachter in bet bezit van een ledig en slap neerhangend beddelaken latende Het mocht hem echter nog gelukken bet spook c te achterhalen en tot bekentenis te brengen Ook roor den kantonrechter hield zg vol dat slechts de gestoorde nachtrnat van bare moeder oorzaak was van bare daad teiwgl zg verzekerde dat bet pas de eerste keer was geweest dat zg bet gedaan had Tegen baar werd drie gulden boete geëischt subsidiair een dag gevangenisstraf Te Weenen is een opzienbarend proces wegene oplichting begonnen De bescbaldigde is zekere mevrouw Plateniki dochter rajn den eertgds schatrgken hotjuwelier Granicbstadten De heer Plateniki was de tweede echtgenoot der dame die eerst gehuwd was geweest met den Londenscben horlogemaker Woog Bg haar eerste huwelgk kreeg zg en bruidsschat van 75 000 florgaen mede en boewei baar echtgenoot een ongeveer erengroot rermogen had was bet echtpaar na een rereenïging van zes jaren geheel onbemiddeld Zij keerden naar Weeuen terug eu bier begon mevrouw Woog de rol te spelen die haar later in handen der justitie zoo brengen Haar huwelgk met Woog werd ontbonden evenals later haar tweede echt vereen iging met luitenant Plateniki Dank zg de ondersteuning van hare familie en een leefwgze die geen navraag kon Igden was het der beschuldigde mogelgk roet hare negen kinderen baar verkwistingen voort te zetten Toen echter ten gevolge ran een diefstal de familie bet grootste deel van baar vermogen verloor nam raerr Plateniki haar toerlucht tot oneerlgke middelen Zg kocht rerscbillende roorwerpen op krediet en ver kocht ze onmiddellijk weder De rekeningen werden met betaald Toen ook dit niet genoeg opbracht rervalscbte de beklaagde wis sels Met een reeks helpers staat zg Ihans wegens deze misdaden terecht Vrgdagnacht jï ontstond te Uithoorn een brand welke in korten tgd zoodanig toenam dat niet alleen het aangetaste doch ook drie daarnaast gelegen perceelen met drie houten en een ateenen schaor plas een hooiberg totaal zgo afgebrand waardoor een vgftal gezinnen zich vau ban dak beroofd zagen welke erenwel dadelgk bij familie of vrienden werden opgenomen De brandweer vrg spoedig ter plaatse mocht bet met veel inspaDninggelukben te voorkomen dat de brand zich verder uitbreide Bgna alles is boewei laag verzekerd De oorzaak is onbekend De sneltrgn van Pargs naar Madrid is tusschen Biarriez en de Spaansche grens ontspoord een aantal reizigers werden gewond Een eigenaardig incident heeft zich voorgedaan aan de Duitsch Fraosche grens bg Amanvillers waar een gedenkteeken staat ter eere van Duitsche gesneuvelden Ëen aantal ondstrgders ran 1870 uit Darmstadt trokken daarheen maar ronden op de grens een commissaris van politie met gendarmen die bon gelastte de geklenrde linten van de medegebrachte kransen te rerwgderen De Duitschers willen hieraan roldoen maar het gedenkteeken te mogen pbotographeeren met kransen Dit werd onmiddelgk toegestaan Nadat de photographic was gemaakt deden de oud strijders de linten ran de kransen en gingen ongemoeid heen De afloop van dit incident is wel een bewijs dat aan beide zgden de goeden wil bestaat om botsingen te vermgden Een eigenaardig geval heeft aich bg het burgerlgk armbestour te Harderwgk voorgedaan Zekere J H weduwaaar die aedert meer dan 3 maanden van bet armbestnnr een wekehjlrschen onderstand van f 1 50 ODtring werd dezer dagen voor rekening van dat bmtunr in het Hervormd Oadenmannenhnis aldaar opgenomen Terzelfdertgd liep een gerncht dat die mu in het bezit zonde zgn van eenig geld en ofschoon hg zulks ontkende is het der politie te Harderwgk wier hulp daarvoor was ingeroepen na mogen gelakken tot de ontdekking te komen dat H werkelgk een som van pim f1200 aan hankpapier en specie heeft die hg bg zgn familileden in bewaring had gieren De praatjes over het verlengd rerbigf vaa den Kroonprins van Afghanistan te Londen worden thans opgehelderd Het is niet waar dat bet vertrek is vertrai d door de weigering van de Britscbe regeeriug om een vasten gezant van den Emir te Londen te erkennen Dorchester house waar de Prins logeert is tot 31 Aug gehuurd en op hevel van zijn vader btgft hg in Europa totdat de kwade moesson lu de Roode Zee tegen half September voorbg is Zijn vertrek ia op aanst Woensdag of Donderdag bepaald en hg zal dan orer Dover en Calais zioh naar Pargs begeren waar hg eanige dagen denkt te blgreu om op 9 of 10 Sep te Marseille aan boord te gaan van de Glirec die danrtieeu de rolgende week rertrekt met het grootste deel van het gevolg en de bagage Daartoe behoort een groote verzameling jachtgeweren met maniUe die de Prins eerst in zgn hotel had laten bezorgen maar wegens de bepalingen der wet in allergl naar genoemde boot heeft moeten laten vervoeren Een soldaat beboorende tot bet 48e regiment infanterie aldus meldt de correspondent van de iFrankfurter Zeitnng te Pe t werd plotseling krankzinnig Gvwapend mat een geweer en tien scherpe patronen vluchtte hg uit de kazerne en begon bg op alle roorbygaande personen ta schieten Eerst nadat hg vier menschen bad doodgeschoten ook een aanzienIgk grondbezitter wprd hg door een patrouille achterhaald overmeesterd en naar bet gasthuis gebracht an de Tweede Kamer ia ingediend een wetsontwerp tot verandering van de grens toBSchen oe gemeente Utrecht eenerzgds eu de gemeenten De Bilt Jutfaas en Oudenrgn anderzgds Ëen door een aantal gezinnen bewoonde strook grond tot de gemeente De Bilt hehoorende wordt aan de gemeente Utrecht toegevoegd omdat ze oomiddellgk aansluit aan een allengs bebouwde buurt van Utrecht Het fort Vosiegat wordt daardoor m zgn geheel tot de gemeente Utrecht gebracht De onmiddellgke aanleiding tot het ter hand nemen der ontworpen grenaverandering ligt in de nitbreiding der gemeente Utrecht naar de zyde van bet Merwedekanaal Utrecht zal aan Ondennju en Jntfaaa afstaan de stukken grond aan de westzgde van het kanaal gelegen en bet terrein ten oosten van het kanaal tot aan den Vaartacbeo Kgn wordt bg Utrecht gevoegd De wateroppervlakte van het kanaal en van den Vaartscheu Rgn wordt daarbg tot bet gebied van Utrecht gebracht De Hertog van York heeft zgn postzegelverzameling aan baron Ferdinand Rothschild rerkocht Voor walken prgs is onbekend verzekerd was de verzameling voor 60 000 pd st 8 51 9 67 11 13 n 10 04 n 10 11 10 18 0 9 10 10 87 11 80 8 80 8 06 9 41 30 9 61 87 9 6 S 44 g io 8 16 10 0 Indien de Belgen slechts een enkelen dag wilden ophanden met jenerer te drinken wat al ellende zou met bet geld kunnen geholpen worden zegt het cVoIkigelnkf De Belgen drinken roor 400 000 fr jenever per dag ZktordüigtTond ii ean oon nn den ker Yin G in do Nobalatraat te Utrecht door de tram orarreden Zwsar gewond opgenomen is hij na Toorloopig behandeld te zgn ter rerpleging naar het Andreasgeaticbt overgebracht De oorzaak van het ongalok vaa dat eenvigilante in woaate vaart de tram voorbijreed an tegen den bakkerawagen aankwam waardoor de ongelnkkige jongeling voor bat tramr tnig werd gealingerd dat onmogelgk anetgenoflg kon remmen Utr Dbl Ta Palermo ia Zaterdagmiddag een atoomketel geaprongen in de fabriek van Semmaccio Het gebonw atorte door de ontploffing in en zea werklieden werden onder de painhopen bedolven terwgl twintig arbeiders werden gekwetst Door ean detachement genietroepen worden de painhopen verwijderd om de Igken dar aUchtoCfars op te sporen men heeft er tot beden drie gevonden Baltenlaadsch Overzlcbt Volgras een te Londen ontvangen telegram 25 dezer nit Sanghai aan de Times c gezonden vordert het onderzoelj te Kucheng langzaam alle leden der commissie ran consuls wonen dit onderzoek bg In de provincie Kansn is een opstand onder de Mahomedanen nil ebroken welke op on rustbarende wgze zich uitbreidt De gebeurtenissen in China maken het optreden der Eoropeesche mogendheden dringend noodzakelgk Niet alleen dat de Boeddhisten de Christenen aanvallen en vermoorden en hunne nederzettingen verwoesten thans beginnen ook de Mobemmedanen op te trekken t n de ongeloovigen In de provincie Kausu is bigkens de berichten uit Shanghai een opstand onder de Muzelmannen uitgebroken die van zeer ernstigen dreigt te worden Bg den aanval der V etariërs op het lendelingistation te Foochew zgn nog een groot aantal lulandscke christenen vermoord Wg deelden reeds mede dat de Dnitsche keizer den graant te Peking en den consuls in de andere steden last g even beeft alle katholieke zendelingen te besebermen De VoB8 Ztg c dringt er op aan dat bet Duitscbe eskader in de Japansoho wateren naar China worde gezonden om die bescherming meer kraoht bg te zetten Het optreden der regeeringen van Engeland en de Vereenigde Staten scbgnt geholpen te hebben tenminste aan de Times wordt gemeld dat de consuls thans bet onderzoek naar de gebeurtenissen in Kucheng bgwonen Wil echter voorgoed een einde aan het fanatiek optreden der Cbineezen worden gemaakt dan moeten de Eoropeesche mogendheden te zamen bun rertoogen richten tot de Cbineesche regeeriug De kans dat dit spoedig zal gebeuren is groot De Peterburgsche Nowosti verklaart dat de tusachenkomst van Frankrgk Duitschland en Rusland bg de slniting van het tractaat van Simonoseki deze mogendheden de verplichting oplegt een einde te maken aan de daden van barbaarschbeid die thans in China voorkomen en daarvoor En land niet alleen te laten optreden Uit Washington wordt nog gemeld dat de regeering der Vereenigde Staten een krachtig protest zal indienen tegen de benoeming van den rroegeren onderkoning ran Szn Chnan Lin Ping Chang tot voorzitter der enquêtecommissie te Kucheng Want algemeen wordt Lin beschouwd als een der grootste vganden van de vreemdelingen in China en als de aanlegger der vervolgingen die in Joni in Szn Choan voorkwamen In zgn benoeming ziet men een gevaar voor de onpartijdigheid van het onderzoek Er zgn nieuwe berichten gekomen die melding maken van de nederlaag der colonne Nilis in het gebied ran den Congo staat Twee prorinciën moeten thans in staat van oproer rerkeeren De toestand is bedenkelgk zegt o a ds Temps Te Brussel doet men alsof er niets ran waar il maar toch beereoht er wel eenige ongerustheid Morgen wordt de regeering in de Kamer geïnterpelleerd en dan zal terens het geral ter sprake komen ran Stokes Deze een Ier die zgn loopbaan in Afrika begon ab zendeling roortiette als koopman en later niet veel bgzondera was is doodgeschoten naar het ichgnt omdat hg wapenen had verkocht aan de Arabische slavenhandelaars De Engeische pers de Pali Malle met name maakt hier heel wat leven over omdat er niet veel in den haak is Stokes op heeterdaad betrapt loo t dan beet werd gefusilleerd op last ran kapitein Lothaire maar men zegt dat dere officier daarbg wel wat al te vlug heeft gehandeld Tenminste twee der officieren die als leden van den krggsraad over den Engelscbman moesten oordeelen weigerden het doodvonnis te ondert ekenen t Kan wel zgn dat de Engeische regeering zich met de zaak gaat bemoeien en dan zal wel bigkec of gelgk de Belgische bladen beweren de Congo regeering in haar recht was met Stokes te laten doodschieten Omtrent den aanslag die op vont Ferdinand ran Bnlgarge bg zgn terugkeer aaar agnland gepleegd werd verneemt men de volgende bg zonderheden De trein was op een afstand van 32 kilometers van Sofia toen men een sterken schok voelde De machinist stopte en liet de stoom ontsnappen loodat de trein spoedig stil hield Men vond toen op de rails twee groote steenen en een halven kilometer rerder stevig met gserdraad op de rails bevestigd een groote bom rol dynamiet en stukken gzer De trein zette de reis langzaam roort terwgl eenige beambten vooruit liepen om de weg te onderzoeken Op vier kilometers van Sofia knalden nit een bootje langs den weg drie schoten die een der ruiten van bet vorstelgk salonrgtuig verbrgzelden en de Secretaris van den vorst den beer Fleisobmann licht verwondden ZAB Staats loterij 4e Klaaae Trekking van Dinidag 17 A u u9tus 189S 15 3116 5710 815 3159 5751 166 3169 5761 388 3188 576 603 3 8 6103 617 3440 6136 98 844 1 7 737 3467 6190 781 3498 830 880 3681 6277 949 3633 6315 No 9777 85000 No 1216 en 6873 ledar 400 No 8591 11787 eu 135S8 ieder ƒ 100 Prijzen van ƒ 6 4 3048 6568 7948 10509 18983 16646 18167 67 3055 5690 8010 10639 18941 15076 18870 gl 3056 5643 8114 10569 18973 16759 18304 141 S10 669 8843 10578 12979 16814 18381 8171 10883 ISOU 15878 18386 8381 10689 13038 16961 18495 8333 10755 18187 16984 18506 8851 10797 13187 16019 18536 395 8270 6767 8354 10806 1S197 16038 18601 418 3381 5768 8894 10811 8375 16048 18610 428 3363 5823 8415 10818 13390 16067 18619 600 3374 6849 3559 10827 18434 16072 18818 609 3400 6013 3610 10924 13444 10115 18848 537 3409 6051 8811 10960 13461 16126 18968 669 3486 6088 8682 11015 13481 16150 18996 8711 11019 13640 16195 19114 8737 11088 13689 16200 10118 8781 11034 13848 16210 19146 8784 11036 13849 16219 19119 8814 11096 13941 16218 19166 8870 11111 13991 16261 19171 8896 11178 14000 18176 19191 989 8586 6380 9016 11211 14044 16301 19310 1041 3611 6431 9069 11218 14168 16309 19380 1063 3640 6447 9083 11862 14171 16320 19879 1066 3690 6670 9147 11813 14178 16877 19887 1171 8725 6574 9173 11860 14146 13686 19465 1186 3836 612 9213 11366 14266 16687 19467 1213 8888 6635 9321 11416 14282 1671 19580 1154 3916 6646 9391 U538 14331 16803 19551 1294 3944 6656 9392 11664 14376 16917 19671 1308 3950 66 7 9404 11591 14421 16995 19776 1836 4047 6670 9410 11625 14447 17079 19869 1373 4116 6681 9446 11678 1446 17113 19909 1460 4163 6785 9468 lïlOl 14461 17116 19931 1606 4449 6726 9464 11721 14556 17841 19960 1885 4484 6786 9488 11749 14663 17264 19979 1838 4504 6909 9490 11790 14589 17191 19985 1915 4573 6914 9529 WW 14652 17415 10618 1031 460 7038 9538 11834 14704 17483 20193 1073 4780 7126 9636 11846 14743 17487 20132 1078 4878 7128 9697 11894 14808 17609 20299 1099 4905 7137 9639 12161 14973 17582 20436 8103 4936 7138 9676 18199 14974 17638 20487 1181 4063 7163 9684 13206 14979 17641 20498 1263 4993 7268 9747 11806 14990 1765 20517 1281 5014 7301 9831 1113 16050 17677 20550 1814 5034 7840 9886 11182 16096 17695 20590 3363 5039 7369 9880 11383 16817 17811 20624 2363 5068 7515 9690 11463 15240 17840 20631 2390 5096 7621 10030 11519 15196 17862 10647 1418 5111 765310043 11647 16317 17884 20689 8584 6118 7644 10064 11680 16311 17924 10708 1660 6170 7668 10082 18615 15315 17985 20730 8668 6211 7698 10103 11630 1636 18025 20802 2710 6176 7725 10169 12679 16406 18114 20821 1711 6299 7737 10180 12693 15444 18146 10846 1754 6344 776710196 12714 15494 18162 20930 1814 6346 7866 10199 18812 16631 18167 20933 1858 640 7870 10814 12823 15559 18180 20976 8867 6418 787110391 12844 15686 18308 10986 2983 5601 7896 10467 18883 15691 De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat duor den beer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 24 Augustus 1895 executoir is verklaard Een kohier Toor de belasting op het personeel dienst 1895 96 No 6 Ie kwartaal Dat roormeld Kohier ter inrordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg ds wet bepaalden vost te voldoen en dat heden ingaat de termgn van Drie Maanden binnen welken de reclames hehooren te worden ingediend Gouda den 27 Augustus 1895 De Burgemeester roornoemd R L MARTENS B u r K e r 1 tj k e n Stand GEBOREN 22 Aug HuberU Josioa ouders A Ltgerenberg en A E ran der Wolf 24 Wilbelmina ouders G J Verbg enA Nieuwenkugzen Nicolaaa Cornelis oudersC Groenendaal en T ran Rgsdam Jacobus Cornelis ouders T Steeuhamer en K Goedhart 25 Janna Hendriks ouders F ran der Hee en A Rietveld Antonie onders L A Hoogteiling en J Zwaneobnrg 26 Gijsbert Nicplsas onder T G vanLeeuwen en T Flamman Johanna Cornelia ouders J Rgnhout en M ran Groningen Wilhelmus ouders H van Meerten en P W Sinonis OVERLEDEN 24 Ang C Ufeber eSj 25 M Viaser 2 m D O de Knagt 10 d Q W van Uack 6 m 26 J C Rynhont 1 d van Heilamondt GEBÜWD 27 Ang A an A A M van Wanknm Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS A GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van insterdain Vor ki lotkoon loiA v 1017 1081 a 8SV 8S 8 8 Vl 961 U l V I ll 7 7 1061 81V V n lis i V 44 lOOi i 65 688 030 01 9Vi loov 810 186 78 loiVi I 100 j 45 98 9S 109 98 197 189 1 106 B2V B4 IBS 99 aVi fl3Va SO 81 108 101 9 lot 143 18S 1 U 104 108 V 109 8V8 87V 88 1181 105 48 48 64 If 880 194 108 107 103 108 121 188 188 174 88 87 118 Sd AUGUSTUS tiiniauNO Oert Ned W S S dito dito dito Sdito dito dito SVi iOKOi a Obl Goudl 1881 88 4 Italic laachruvïDg 1862 81 6 OoBTiNa Obl mpnpier 18A8 dito in zilver 1868 5 PozTtiQAL Oblig met coupon Sdito ticket 3 Kdbund Ubt BiDDeDl 1891 4 dito GeooQi 1880 4 ditobijRoths 1869 4 ditobijHopel8SU 90 4 dito in goud leen 188 6 dito dito dito 1884 6 SfANJi Perpet schuld IS81 4 Touiu Gepr Coov leen 1890 4 Geo leoaitigseneD Geo leeaÏD sene O Zmo Ara Hip v obl 1892 S Hhuco Obl Buit Scb 1890 8 VmuviLA Obl 4 oDbep 1881 A ifBTBU AJC Obligatien 18VS S RoTTBaojkM Sted leoQ 1894 11 N iD N Afr HandeUr aaud Ar ndsb Tab Mjj Gertifioateii Duu Haatsohappij dito Anih Hypotheekb paodbr 4 Cult Mij der Yorstenl aaod s Gr Hypotheekb paudbr S i Hsderlandoohe bank waA Ned Handelmaatsoh dito N W k Fao Hyp b paadbr 5 Rott Hypotheekb psndbr 3V Utr Hypotheekb dito SVi OosTEKa OostHoQg bankaand RnsL Hypotheekbaak paedb 4 Vi A MIEIKA Kquit hypotb pandb 6 Maiw L G Pr Üen oert 6 tfiD Holl U Spoorw Mij aaod Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito 5 lTALli Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spwrny A U obl SPoLiN Warsohau Weenen aaud 4UiiSL Gr Busa Spw M obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand SKarsk Üh AEOwSp kap obl 4 dito dito oblig 4 A vaaiKA Cent Pao Bp Mij obl S Ohio Ie North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver h Rio Gr Spm eert v a Hlinois Central obl in goud 4 Louitv h NashviUeOert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o O Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ontario h West aaod dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Ic idanit obl 7 Uo Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp 0 5 ÜASADA Can 8outh Cort v aand VaN C Eallw k Nav leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aaorl NiD Stad Amsterdam aand S Btad Rotterdam aand 8 Beloie Stad AntwerpenlBS 2Vi Buul Bruaael 1886 S i HoNO Theias EeguIIr Gosellscb 4 OOBTENR Staatsleening 16A0 B I K K Oost B Cr 1880 3 3pan i Stod Madrid 8 1868 NiD Ver Bea Hyp Spobl cert ADVBRTENTICN WE8TLAND8CHE HYPOTHEEZBANK gevefliigd te 4 Qravenhage rentrekt Gelden op M Hypotheek en rerkoopt FatUlbrteten lan 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten lontore der Bank en bg de Heeren Montijn é Co fJ H j A J HOOFT GRAAFLAND DeDirectI TAsERFËRSROUAAHDa Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 SKPTKMBER 1895 del Toormiddags ten elf nre in het Koffiehaia Habhonu un de Markt aldaar ten orerstaan van den Notaria Q C FORTÜIJN DROOGLEBVER ran mm uuu en ËUVËN alien staande en liggende te 6ou ia en wel No I Een goed oaderhondan WINKELHUIS met Bovenwoning aan den Raam wyk O No 73 Te aanvaarden l November 1895 No 2 Een ruim ingericht WINKELUUIS met Tain in den Langen Groenendaal wgk I No 70 Te aanvaarden 15 October 1895 No 3 C Vier HUIZEN naait elkander aan de Oenzenstraat wgk L No 36 37 38 39 Verhaard bg de week No 36 en 37 elk voor 1 50 en Noi 38 en 39 elk voor 1 40 No 7 Een HUIS m de Korte Akkeren wyk P No 331 Verhaard bgde week voor 1 30 No 8 11 Vier HUIZEN naaat elkander in de Vlamingatraat wgk O No 402 403 404 eu 405 Verhaard by de week No 402 en en 403 ieder voor 1 25 No 404 voor 1 15 en No 405 voor 1 No 12 Een HUI8 aan de Nobelatraat wgk ü No 211 Verhaard bg de week voor I No 13 Een raim ingericht UUIÜ aan de Uaam wgk O No 84 Verhaard bg de week voor 1 50 No 14 Een ilUlS dienende tot logement in de Keizerstraat wgk K No 139 Verhaard by de week voor 2 50 En No 15 en 16 Twee HUIZEN metTaingrond naast elkander in de Hpeldemakerssteeg wgk G No 53 en 54 Verhaard by week No 53 voor 1 75 an No 54 voor 1 25 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 aren eu op dieu dag v au 9 tot U aren ta bezichtigen Nadere mlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Notaris FUUTUIJN DRÜÜG LEEVEUgvoornoemd 6000 Stuks mt de falliete maaaa e it r der eerste buiteiitandavlio fnbriüken over gonomnnu zoi K iii ain le Leger Paarden Dekens mocttn tefïf ii tluri Bjintpt ija va fl 2 75 t r Hluk worden mtvorkociit Deze dikke onstijtbare dekens 2ijn zoo warm ala een pels ca 140 XIW om groot In het jrihecle paard licdtikkeiiil mot wul pjfcnaaiil fii liiueÜH itr fl fit voortn UMI kleine iiiHii witte woilene Slaap Dekens ffiool HOxmi cm w K Mi r r klmiif iHicclits door valtiin hfFin ildmrt i li üleii iii liet weehel aanf eli iili i hiI fl 3 50 jturituk Konten andt ii lii t liil ti l OMT Dutilelljk Keujhrerii ik uI Ii ki ii words laDK de vnorrnid f m i ie iitndinii v Hii liul tittdr K 01 ikI I r iMlioitra l rnmpl uil B linrwltK Maastriollt Glrool S lat Oi S J GOCEWIJE G Oliefabriekanten te Jiitfaas LEVEREN VOORTDUREND ZVirEBB RAAP EN PATENTOL ALHUKDE DE BELEGEN Schilders Lijnolie en aEKOOKTE LUNOLIE WOTHAITDEL VAX Ai PHE imvmm TjE BOTTERDAH Depdt A NORTIER Qouwe C 34 35