Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1895

No 6748 Donderdag 3 © Augustus 1805 34ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden barekend naar plaatsruimte I zending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma Wed B 144 Gouda De Geboortedag Tan den kleine NIC0LAA8 werd gorierd ouder het drinken van een glaasje EIWUN De genoodigden vonden deze Wgn oretheerlyk en Troegen den gastheer waar deze erkrygbaai va en hg antwoordde e koH ëS CBIt T per fleach bg KLEIWEG No 2 te Gouda FINALE UITV ERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwe roorraad van goederen te kunnen beginnen zoUen wy den geheelen voorraad ZOMEEGOEDEEEIT gedurende den UIIVBBKOOP tot SpotprUzen OPRUIMË Wislinm Li£Emann Mabkt 136 22 Allerwege bekroond met EereDiploma s Gouden eu Ziheren Medailles benerens Eere Diploma Gouden Medaille eu Certificate of Award of the World s Hjgienio Exposition Chicago 1893 is het Werelêeroeinil Dnim Borst lioiiig Extract MELIANTHE ÜIT D Machinale Fabriek DE HÜNIOBLOEM TIK H I van8chaik Go geyestigd te aOravenhage Gcea middel is of kan worden u t erouden welke de Melianthe orertreft net is ONBMBBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eu verschillende bekroningen getuigt Het Tenaoht en geneest ONMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelp na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare 4iitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets on 1 met gebruiksaauwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravenhage Wtr Verkrggbaar bg F H A WOLFK Drogist Markt Gouda A BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Boikoop B v WIJK Oudmater FEANSCHE STOOMVERVEEIJ Ckemisclie Wassclierij TAK H OPPË llEIMEU 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az tipeciftliteit voor het etoomon en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eiodei oederen Speciale inrichting voor het atoom n van pi achemantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreidiag der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week mm EEBEf ACIT Zg die wenschen deel te nemen aan den OP KONINGINNEDAG kunnen zich daartoe aanmelden bg den heer J N BOTH of niterlgk DONÜEBDAGAVONÜ ten half negen ure ter vergadering bg den heer A DAM P 8 Dekkleedjes ten gebruike beschikbaar Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda U uitgraonderd Zondags te consnlteeren van 10 ot 5 uur Trekkin g 19 Octob er 1895 UollanUe Haalscbappij van Laniouw afdeeling Gouda en Omstreken en aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lol f 11 Loteo voor f 10 rerkrtjgbaar A BEINEMAN ZS LANGE TIENDEWEG D 60 p g ORAima Friiiteips T E PARIJ S Zenden gratis ai franco de Konerate geïllustreerde catalogus in de hollandsche en fransohe talen bevattende denieuwBte modes voor het Zomepsaizoen legen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILUZOT a C PARIS De stalen der nieuwst modestoffen in voorraad bijiiiPrintempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen VerxencUngau naar all I anden derllVareld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzondingeu voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen Shet Praclitwerk TllART Martelares Teekeu In op HARIA V TUART Koningin Verschgnt iu 10 a 12 all groot formaat met PBAOHTIGB PLATEN Slechte 30 Cent per all ir per post 3S Cent Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of bg de uitgever P STOKVI8 WATERKE08 aBoach Cognac fin Bois f 3U40 aLUai D oooHAo vm BOia TUI la tocUU ABonrme wordt gilsTwd in nnogél de b muid lUMOhen vfta e UW tohond Twmaii ▼ an hat attaat Tan Sr P 1 yAir HAiaa boos Proafflaaoh a f 1 S0 DlldaltaM rabtUbaar MJi P H J V WANKÜM J MELKERT üosthaven FEESTELIJKE EESIllMISQ van den Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1895 te GOUD Al s Middags 12 uur VOLRSSPELEW om PRIJZEN en PREMIËN a Namiddeigii van 4 6 uur voor Paren in 2 wielige rijtuigen om fraaie Prijzen en Premiën s Avonds 8 uur A MUZIEKUITVOERING ► te geveu door de Muziek der ü D Schntterg in de Schitterend Ver hte teut s Avonds lO uur groot schitterend VUURWERK Wj F Voor nadere omschryving zie men de groote Aanplakbiljetten 4 pCt PAÏTDBIlIEVEïr VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Spareassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Paudbriovcn zgn aominaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van IinlQaarlijlcBche Coupoas per 1 Maart en 1 Soptember eu afiosbaar a pan door nidd van halfjnarlijksche uitloting De CoiipoiiA zyn thans on ooic in ile toekomst vrij van lielaatiog volgens ile Wet van 88tf Art 80 $ 10 zij zijn eveuaU de 0it elote Paadbrievun betaalbaar to Budapest Weenen en te AmSterdanit toil Kantore van oudorKeteekenJen tot den koers van den dag Volgona de vet van 1873 is op do gezamenlijke verpande liypotheken prioriteit der houi era viD Pa brievea inf esclirevoii woardoor buu het roaht op de bypotbecairo achuldvorderingen ia dB setata plaats IS gewaarborgd V De ooderi atoekenden naar hun verwijzende Prospectus van 19 Januari l l en hot Jodrvtrslag der InslelUug over 1894 berichten dat zg voortgaan roet dea Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Pester Vaterl ndisoher Ërster SparcassaVerein tot den koers vao den dag WERTHEIM GOMPBRTZ AM3TBKDAM Mei 1895 i Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe en GOEDKOOPE REISGELEGENHEID Eiken WOEIVSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van den Haag Rotterdam Maas Gouda Amsterdam Weesperpdort en Utrecht NAAR Prijzen der Speciale Uelourbilletten Voor de stations DEN HAAU ROlTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl 3 00 2e kl f 2 00 3e kl f 1 30 en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kl f 1 50 3e kl 1 00 De speciale retourbiljetlen worden au de 5 statioW vau nitgifte verkoebl den geheelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 gur voor den daarop volgenden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en StrooibllletteD uifde Victorias ron f e Ober a insfein byËm Tafeldrank Van h J ninklykef uis derjl kderfande f Soud Snelperadruli nu k Bukuiam fc Zoon BINNENLAND GOCDA 28 Aognttua 1895 VERGADERING tand GEMEENTERAAD op Dona rdag 29 Angaatoi 1895 dei namiddigs i n 2 ure lm sinds a behandelen De onderwerpen Toorkomeude op het con TOMtiebiljet voor de vergadering op Diosdag 27 Aognitus 1895 die wegene ouroltalligbeid niot kou doorgaan Aan de leden en donateurs der Vereenifiing iFloraliac alkier is de rolgende circulaire Terionden Het Bflsfcaur der Vereeniging Floraliac te Gonda heeft de eer UEd mede te deeUn dat de Tolgens Art 5 tan het Reglement jaarlgks U houden TentoonstelliDfl dit jaar zal plaats hebben 6 7 en 8 September in de Zaal KanitmiBc der Sociëteit Ons Genoegen Voor de daaraan rerbooden pryBuitlOTing nemen wy de vrgheid Uwe medewerkiog in te roepen en vel voor het beschikbaar stellen ran voorwerpen dienaar Uwemeening daartoe dienen knnuen Iu het uog houdende den maatschappelyken stand en den verscbilleoden leaft d der inzen ders znllen vooral Huishoadelgke Artikelen alaook kleine LoMloorwerpen b v Bloempotten en zaken van vermaak of genot als Speelgoed Sigaren Pypjes enz zeer welkom zyiK Elk der Beatnursleden is gaarne bereid de ons toegedachte voorwerpen in ontvangst te nemen of ook op Uw bericht ten Uwen huize t doen afhalen Wg vleien ons op deze wgze een Collectie Artikelen te rerkrggen die ons in ataat stelt den gverigen goeden kweeker t belohnen en bovenal het doel der Vereeniging aden lost tot het kweekeo van planten bg de arbeidende klasse te bevorderen voor ds toekomst te atennen Hst BisTUUB Dr H IJSSEL DE SCHEPPER M SPRUIJT A STEENSMA D C W VAN DER LAAR J B VAN CATZ Wg vestigen de aandacht onzer lozers op deze eerits gelegenheid om kennis t maken met het atreven en de resultaten der jeugdige vereeniging Uit den aard der zaak sijo er veel behoeften en de kaa is niet ruim voorzien Vele onzer stadgenooten die f 1 missen kunnen voor een goed doel ontbreken nog op de ledenlgst Laat deze alle gaan zien en zg zullen zich overtuigen dat deze Vereeniging FEVILLBTOH m MARSKRAMER Aoar het Duittck Bt Be u l iTM niet gniol het gezeliohsp icbeeo naar de toiletten te oortleelen gediitiogeerd te z n de mutiek vtu goddelgk ou ia de wolken volgde ik m ae goleidster naar eene half bezette bank Zy Hhenen bier al meer geneest te z d want zy zatea geen t ï minuten of cy werden roor de quadrille aitgenoodigd Zoo bleef ik alleen zitten maar dit dunrde niet lang want een fijn gekleed heer komt laogiaam naar mg toe drentelen neemt met een oobeH aamd laotOe naait mg plaats en ik krteg woorden te hooren die mg het bloed naar de wangen dreven en ng van de bank opjoegen Ik weet niet meer wat ik hem ia mijnd rorontwaardiginft naar het hoofd geworpen heb maar de man zag mg een oogenblik rerbluft aan barstte toen in een achatarlaoh uit en kwan weer naar ng iw Op dat oogenblik ti ik een mijoer keuniajes aan den arm Tan een heer door de zaal wandelen ik bedacht mg g eu oogenblik rloog naar baar toe eu nam baar rr arai maar mgu rerfolger was direct weer oaaat me Heb jij dat aohawe poelje meegebracht Cora F TWdg x ren is zg oog zoo groen ala ig ioh O jjj nIt wtl wear den oagelikteo beer gespeeld werkelijk hunne sympathie waardig is Daarenboven zullen er Vrgdag 6 en Zondag 8 September door de Schotterg matinees mnaicales gegeven worden zoadat de tentoonstelling zeker door velen zal worden bezocht Wg wjoschen het Bestuur veel sncoes op bon edelaardig streven om den goeden geest onder het volk te bevorderen Het programma der Orgelbeapeling in de Groote of St Janskerk op Zaterdag 31 Aug 1895 des avonds 7 unr door den heer J H B Spaaudarman ter gelegenheid van den verjaardag Tan Hare Majesteit de Koniugiu met welwillende medewerking van de leerlingen eu oud leerlingen der Stedelgke Muziekschool en de Orkeatvereeniging iEupbonia luidt aldus 1 Eerkelgke Feestouvertore O Nicolaï Voor Orgel bewerkt door F Liszt 2 0 Wilhelmus tan Nassooi Oude zetting Marniz van 8t Aldegonde b Wien Neerlauda Bloed J Wilma Voor Zang met Orkesten Orgelbegeleiding Toccata et fuga D mol J S Bach Koninginnelied W F G Nicolaï Voor Zang met Orkest eu Orgelbegeleiding Fragmenten nit het t Lob F Mendelssohn gessngc Bartboldy Gebed des Heeren F S Qaasner Voor Zang met Slrgkorkest Van No 2 4 en 6 de Orgelbegeleiding door den Jongeheer W Kerper De bouw van den watertoren voor rekening der Utrechteohe watsrleiding maatscbappij te Utrecht is gegund aan den heer Deasiog aannemer te Gouda Het eerste gedeelte van het notarieel Staatsexamen is heden met gunstig gevolg afgelegd door den heer J H Verhens uit Haastrecht Voor de Rotterdamsche rechtbank had zich o a te verantwoorden E E 20 jaar instrumentmaker zooder vaste woonplaats Hg zoo op 25 Juli jl te Krimpen a d IJsel een aan A A van Walsum toebehoorend rgviel hebben weggenon en Beklaagde gaf op op bewusten dag van Schoonhoven bei waarts komende een dorpje te agn gepasseerd waar hg de deur van een huis heeft geopend met het doel om water te vragen In dat huis bg de deur zag hg hebben antwoordde het meisje en draaide hem den rug toe ffWeoB niet zoo stgf fluisterde zg mg toe hg is wel wat plomp maar rojraal is hg ook 1 O August daar begreep ik meteen in wat gezelschap ik rerzaild was I OumiddeJIgk liet ik Cora s arm los en wilde naar de deur Tliegeo maar van ontzetting kan ik geen stap doen en toen mgn vervolger van mgoe verlegenheid gebruik maakte om mg een streekje onder de kin te peren gaf ik hem in mgn doodsangst een stamp dat hg op den grond viel en toen barstte ik in tranen uit Juist speelde het orkest eene nieuwe quadrille on de paren vlogen ons voorbg zonder veel acht op ons te riaao Mgn vervolger was weer heel gauw op de been en wilde zgn aanval hernieuwen toen ik op eena eene bedaarde stem naast mg hoorde laat die jonge lady roet rust Sir ais u een gentleman zijt u ziet immers wel dat zg niet is waarvoor a baar aanziet Zg is natuurlgk bij vergissing in dit gezelschap verdwaald Oa maar met mg mee kindlisfl Die kalme stem bracht mg weer geheel tot mgzelve en ik zag een vrg bejaard heer voor mij die mij met eene beleefde buiging deu arm bood waaraan ik mg als een drenkeling vastklemde ff Ik wil weg Sir naar huis breng mij asjeblieft naar buiten I zei ik Wees Dïaar gerust kindlief ik zal je wel thuis brengen zei hg op dezelfde bedaarde manier Maar dia buitengewone vriendelgkheid van een vreemde wekte n n argwaan op an ik liet zgn arm los Als u het goed met mg maent Sir zei ik smeekend vbrmg ng dan de aaal nit eeo rgtuig zal ik e n rgwiel itaan waarmede hg toen ia gersdsn naar Oudsrksrk a d IJisl waar bg het tegen een fl hanr heeft geplaatst en waarop zgna arrestatie was gevolgd Hg beweert het rgwiel niet weggenonen te hebben om bet zich toe te eiffeneu maar alleen om het tgdelgk t gebruiken T Hat Openbaar Ministerie eisohte zes maandengevangenisstraf Mr P L M Driebeek toegevoegd verdediger geloofde niet dat bg bekl het oogmarkl heeft bestaan van wederrechteIgke toeëigenihg waarom pleiter op vrgapraakaaodrong si bsidiair verzocht pleiter de oplegging van eene clemente straf zoo de rechtbank bekl tchuld aannam aan het hem tenlasU gelegde i Uitspraak ij e Vrijdagi Ta Haarli m is geslaagd voor het examen hoofdakle dis heer J ian der Wonde van Lekkerkerk De luit kblonel A Ri Krageuhoff van de Lenr van het 8e reg infanterie te Arnhem wordt op zijd verzoek overgeplaatst bg het 4e reg iuf alhier u Ia verband met een do r den minister vanjnstitie benoemde commissie aan welke is opgedragen te onderzoeken in hoever door denarbaid in gevangenissen rjiksoiproedingigestichten en rgl swerkioriclitibgtnr afbreuk wordtgedaan aan den arbeid inida vrjjsmaBtschappgen door welke maatregelen de aldus geroerdeconcurrentie tot zoo gering mogelgke afmetingen zou kunilen worden beperkt zullen een of meer barer I den door middel van persoonigk onderzoek ajin de departementen van oorlog marine en koloniën en zoo noodig aan de onder d ze departementen ressorteerends etablissementen en administratiëu nagaan welke leveringen door of van wege genoemdedepartementeq bjj inschrg ing worden aanbesteed D 1 Men seint uit Hoogezadd De houtzaagmolen van den heer Maathuis is gisteren hCet geloopen en totaal afgebrand Ook het houtstek en eenige arbeiderswoningen aan het Kieljiep werden een prooi der vlammen De tbomolieslagerö van Terborgh ligt aan den grond De stoom kon niet afgeblazen worden doch is zonder oogelukken ontsnapt Bet heerep huis van mevrouw de wed Van Calcar is geheel Ternielü Bg bet verzenden van dit telegram branden nog di winkelbehuiziugen van Ending en Bronaema verder de smederg zelf wel vindenjl I Hg zag mg nog een oogönblik zwijgend aan ffWees maar i iet bang Miss vervolgde bg wtk zal doen wat 4 z K S c i pi Br Hsiouten met mg nflar de rastaurali i zaal Donk maar dat n met je v ader gaat on vertrouw me maar gerust Ik weet ni t hoe hot kwam August maar ik keek hem aan eu volgde beu als n hondje Hg bestelde het een en ander en vroeg mg toen hoe ik op dat bal gekomen was Ik vertelde hem alles want ik behoefde mij nergens voor te schamen Heb je hier geano familie of vrienden F vroeg hg toen Ik kon met een goed geweten neen zeggen en nadat hg mgn boarding housa en mgn atelier genoteerd had bracht hg mg naar een rgtuig betflalde den koetsier en nam afsobeid van me Een paar dagen later kwam Mk am mg uit do werkkamer roepen daar er een gejilleman was om mg te spreken Het was de oude hoer van het bal en hg inviteerde mg tot eone wandeling want bij wilde eena ongestoord met mg sprekejn Zeg de Ma am maar dat iki een oom van je ben zei bg ten minste ging bg voort ik wil zion dien naam aan je te verdienen Ik geloof niet dat het iets anders dan nieuwsgierigheid was die mg bewoog aan het verzoek van den ouden gentleman te voldoen al moet ik eerlijk bekennen dat ik in die twee dagen veel aan hem gedacht had Het was nog vroeg in dan namiddag en mooi weer zoodat er vau gevaar geen sprake kon jn Kortom ik ging mee en bg wandelde met m naar een stil plaatje in eene Broadway van Alfing de ververg van Soholtena en de schoenmakerg van Deen Het heerenhois van den fabrikant Hgner wordt bespoten en brandt nog niet Verder brandt het hotel Eoelfsema Het huis van dr Inden werd nog niet aangetast De vlammen hebbeu zich ook meester gemaakt van de boerenbehnieing der wed Boerma van de klanderg van gebroeders Molema van de hakkerg van Koetsa sn van de ophaalbrug over het Kieldiep Het einde is niet te overzien Alle apnitsn van Hoogezand en Sappemeer werken Do wind blijft aanbonden aia die niet van richting verandert zullen althans de Hervormd keyk en het gemeentehuis behouden bljjvsn De Snrinaamiche kranten brachten Maandag het bericht dat een 29 taI belanghebbendan bg de koffie cultour te Paramaribo eene vergadering hebben gebonden onder voorzitting van mr C H van Menrs om te apreksif over de oprichting van een Centraalfabriek voor ds bereiding van koffie De heer van t Hoogerhnya maande tot voorziohtigheid aan om geen stappen te doen tot opriehten vnn esns fabriek vóór men zekerheid had dal er èn genoeg product gelevsnd zal worden èn dat de planters bereid zullen gevonden worden om mede te werken De oogst der LibsriakoSSe bedroeg verleden jaar 65 000 KG daarvan beeft de plantage Voorburg die haar eigen fabriek besft 35 000 geleverd Zal eens fabriek nu kunnen bestaan van de overige 30 000 KG Een achttal jaren geleden is er in de Oost zulk een fabriek opgericht die 250 pikols per dag afwerkt Een fabriek die niet meer dan 30 000 KG te verwerken zal krggen zon dus dikwgis moeten stilstaan Op verzoek van den bser Gonggrgp gaven de aanwezige Liberia kofBeplantèrs het getal akkers in bewerking op Het totaal was p m 800 akkers Rekenende nu dat een akker 6 balen van 100 KG produceert kan men zeker zgn van eens prodnotis van 240 000 KG schoon koffie De heer van Heerdt wees er op dat die prodnotis eerst over acht jaren ts wachten is maar de heer Gonggrgp voed de cgfers meevallend en eene Centraalfabriek reeds in ds naaste toekomst hoogst noodig Teu slotte werd eene commissie van vyf leden benoemd met den heer Salm als tsohnisch adviseur de heeren mr Van Meurs F C Cnriel E M Curiel van Heerdt en Gonggrgp Zooals men weet werd door den heer A Noyena onlangs in da Vaaudelwa iht de Condi torei Daar vertelde hg mg dat h gewoon wu een groot deel van den zomer te New York door te brengen dat hg echter het hotel leven moei was en sterk naar een gezellig huiselijk leven verlangde Zgue eenige dochter bracht bgna den geheelen zomer bg eene feahionabla familie in Saratoga door en scheen weinig met haar vader op to hebben H j bad daarom al meermalen naar eene huishoudster omgezien die hem zgno laatste levensjaren zou kunnen veraangenamen Hg was natuurlgk al door de dwaasheden der jeugd heen en verlangde nieis dan een gezellig huiselijk verkeer maar tot birrtoe bad hij niet mogen slagen Nu kreeg hg echter nieuwe hoop en bg vroeg mg dus of ik als zgn niofalje bij hem te New York wilde wonen ik zou zoo vrij zgn als ik maar wilde en mij ovei oom Morton niet hebben te beklagen en kwam de herfst dan zouden wij verder sieo Lk geloof met vervolgde kO naHelmstedt even aangezien te hebben dat er ééati derde modiste in ImbI Nflw ïork ia die bet aanbod van dien nobelen heer niet aangenomen sou hebben en ik deed h t dan ook al vertrouwde ik de uak in t eerst nog niet volkomen Maar dit kwam toch spoedig want Mr Morton verlangde niets dan gewoon gezolligen omgang en in rnil daarvoor overstelpte hg mg met meer dan mgn bart begeerde ffOf ik daarb eohter gelukkiger was dan te voren is eone andere vraag Mr Morton ontving weinig gasten ik self had geen enkele bekende dan mgn uit de Inobt gevallen oom en zoodoende leefde ik te midden van mijn r kdoffl in a woeatjjn WorÜ ranolfê 4