Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1895

0 B D 4 B 0 T T E E D A 1 1 S 1 84 8 88 19 88 H l 8 H 18 48 K IS S 1 44 8 80 ROTTIRDAM BOUD 81 lO M 11 60 10 88 10 88 10 48 Ê 10 11 10 88 18 08 ülrecle SpoorwegverblndlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1895 Aangevangen 1 Met W van Greenwich flOBDi BOTTEHD AM 8 4 7 11 7 88 8 S8 8 48 7 89 8 08 8 13 8 8 8 48 li 10 10 81 i Oi I IO t lS 8 10 11 i ie M t 8i 88 7 48 8 07 18 eODDl DEN Bk ie S M 4 08 4 40 DEN RAAS GOUDA iHaj 6 48 7 0 7 48 8 80 9 88 4 10 1411 8818 161 38 44 68 8 48 4 1S 6 1 Voorb 6 64 10 80 1 44 Z Z g 8 10 86 1 68 Z0T U 8 1 10 4 O OAodt 80 7 60 18 6 10 18 10 87 18 08 1S 46 8 0 8 14 3 4 18 4 1 Stopt te Bleiiwük Kruiiirag en Nootdorp LoidMhondim DTKEOH T O O U D A 10 11 84 U 60 8 10 8 68 4 4S 8610 8811 61 1 10 81 ♦ ♦ 10 44 18 07 l M 8 4 4 87 6 80 7 09 AMSTEEDA H S O C D A 66 11 4 jr 10 14 K l 1 80 Ooud 7 U 86 08 8 87 10 80 10 80 U U 18 86 1 7 8 86 8 4i 4 46 6 7 7 14 7 4 8 64 Hl Z M 7 48 8 47 11 08 18 87 i 4 67 8 01 0 08 Z li BW 7 6S8 11 18 18 48 J 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 08 11 87 18 68 8 80 jf J S L U Mm 8 18 18 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 li 8 6 6 67 7 44 8 81 MÏO SS 11 48 C O t D A D T E EO H f 8 86 40 7 S6 8 0 8 1 08 10 18 11 18 48 88 8 17 4 18 4 47 6 67 6 8 8110 18 6 60 64 11 14 87 7 10 10 8 6 6 7 08 8 1 11 8 46 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 IS 7 88 8 88 8 41 87 10 61 11 48 1 0 8 08 8 60 4 48 6 8 8 86 7 46 8411 ooUda austerb lh 8 40 8 11 10 01 11 18 1 Wb 768 10 10 0 ll l A 0 46 8 1 meening besireden dat zg die zonder toesiemmiag dei Konings als Paaselgke ZomiTeD in krygsdienat traden bon Nederlanderscbap zonden hebben rerloren Onder meer werd in dat artikel betoogd dat honderden zich met goed gevolg tot den Koning of tot de Koningin hebben gevrend om verlof te bekomen tot bet dragen der ordeteekenen en beriDneringBkraiien door den Pane un de Oud Zonaren geschonken dat venchiUende Zouaven in het I er of in andere Iandihetr kkingen dienen en dat zg in vericbitlende gemeenten stemgerechtigd zgn De Uem 8tem is t met die bew sgronden I Tolitrekt niet eeoa De aangehaalde geTallen zegt zg bewgzen weinig of niets Dat door de Regeering in der tyd verlof gi ven is tot bet dragen van het Paoselgk ordeteeken is daaruit te verklaren dat zooals tn de mem v beantw bg de begrooting van Justitie voor 1869 werd gez d de Regeering onder bet woord onderdaan € in art 65 jiler vorige Grondwet ook vreemdelingen b reppn achtte Wel verre dat de Regeering van vroliger tgd de niet genataraliieerde OodZoaaven als Nederlanders besohoowde zgn de gem besturen in N Brabant namens den Min v 6 Z in 1887 aangeschreven om toe te zien dal die personen geeoerlei baii ersobapsrecbten zonden uitoefenen en das ook niet op de kiezersigiten worden gebracht en is hun tevens aaLbevolen om in verzet te komen indien zg soms tot raadsleden moohten gekozen orden Evenmin is het dienen van Ond Zooaven in het leger of in andere landsbetrekkingen afdoende want nog daargelaten de vrgwillige dienstneming Kgn ook vreemdelingen die in den zin van art 15 der militiewet ingezetenen zijn militieplichtig terwijl er voorts Terscbillende landebetrekkiogen zgn die door vreemdelingen mogen worden bekleed zie de wet van 4 Juni 1858 Stbl c no 46 en die van U Jnli 1882 Stbl no 87 Dat eindelgk Oud Zouaveo in verschillende gemeenten stemgerechtigd zgn is wel mogelgk maar zal wel eensdeels aan onbekendheid der betrokken gem beituren met den staatareehterIgken toestand van die personen anderdeels aan niet juiste opvatting der wet zgn toe te iohriJTen De gem raad van Weeep wees in 1873 bet verzoek van een Oad Zonaaf om op de kiezertlgsten geplastst te worden met algemeene stemmen af Ten slotte herinneren wg aan het in ons No 2036 medegedeeld vonnis der Keohtbank te Rotterdam van 8 Mei 1890 wurbg implioite in onzen zin is beslist Zooals bekend zgn de veehonderi voornemens een besluit te nemen om de bg de wet aan den kooper toegekende rechten betreffende vrgwaring bg verborgen gebreken krachteloos te maken door het vee voetstoots te verkoopeo zoodat al zonde de kooper van han vee door verborgen gebreken schade Igden wegens geheele of gedeeltelgke afkeuring hy deswege geen verhaal op den kooper zoude hebben Dit bracht Maandagavond de Rotterdamacbe slagen in een talrgk bezochte vergadering samen ten einde hiertegen ten krachtigste te protesteeren Er waren enkelen die bet wenscfaelgk achtten met de veehouders in onderhandeling te treden en gezamenlgk bet kwaad onder de oogen te zien doch deze konden niet de meerderheid op bun hand krggen Het resottaat was dat aU motie werd aangenomen De vergadering van slagere gehouden op Maandag 26 Angustns in het gebouw Odeon heeft besloten geen vee op de veemarkt voetstoots te koopen De wenschel ijkheid werd betoogd op de veemarkt met borden te laten loepen waarop deze motie vermeld staat Men ie belangstellend wat het einde van dezen strgd zal zgn De Hooge Raad heeft gieter het cassatieberoep van den gepens kapitein van het In 8 40 8 47 8 54 01 10 i 30 at u 7 T Si l ia T 4I I t Oeuda Ueordrecht NieuwerVerk Oapell RoHordtm T SI Eotterdun OapeUa Kleawerkark Uoordreoht Qottdi Oudew WoardtD UtrMh Gouda Ooada disch leger J v V verworpen en alzoo zgne veroordeeling tot 2 jaren gevangenisstraf wegens diefstal van effecten gehandhaatd geheel in overeenstemming met de beslissing van het Hof dat niet de beklaagde als bewoner van het hnis waarin zich de effecten bevonden maar zgue Wboonmoeder als houdster van de sleutels van het geldkiatje de detentie over de gelden had Men meldt oit e Gravenhage Een groot gedeelte van de officieren en de manschappen der veldartillerie droegen gisterochtend op eene oefening het lage aitracankolbakje voorzien van een peervormige oranjecocarde waaronder twee gekruiste kanonnen dat beatemd ia de zware chako te vervangen Op een afstand gaf dit nieuwe hoofddeksel den troep het aanzien van eene Russische legerafdeelinlg Omtrent den brand te Qorinehem deelt men nader mede Omatreeka middernacht zag men van den Arkelachendnk bet begin van den brand aan deo hooiberf dicbt aan het huis van Willem Rgnhout op de Haarscbekade belendende een kwartier vkn de stad gelegen Het gjwcht verspreidt zich van kwaadwilligheid men noemt zelfs landloupers die uit wraak den bergasngeatokea zjonden hebben doch mat ekerheid ia niets van den brand te metden De bewoners lagen te bed De 37 jarigo baiflvrouw Kaatje Rijnhout Van Dordmood hoorde het eerat het geknetter der vlammen en wekte haren man en zeven kinderen die allen glinRS het reeda brandende hnis verlieten Daarop begaf zich de vrouw naar een kamertje om baar jongste kind van anderhalf jaar te halen Moeg de ruiten stuk en gaf het kind naar buiten Intuaschen vielen dak en zolder door do vlammen verteerd omlaag De vrouw was toen genoodtaskt te vluchten door het achterhuw hetwelk echter ook in lichte laaie atond Hier ia het verVoolde Igk der vrouw dan ook gevonden Het jongste kind door de ongelukkige moeder gered waa ook met brandwonden overdekt naar het gaathoia vervoerd alwaar het een paar uur later is bezweken Da beschuldiging dat men in Overijssel met slecht vleesch knoeit waartegen men onlangs met edele verontwaardiging opkwam schget toch niet heelemaal ongegrond ïwee te peventer geatationneerde rgkanmbtenaren hebben aan den Snippeiingacheo weg 313 kilo vleeacb aangebonden dat zonder de vereiachte doonmtfnten werd vervoerd Paard wf en en vleesch werden later onder boi tocht aan den vervoerder teruggegeven doch niet dan nadat tegen hem proces verbaal was opgemaakt Uilenapiegel geeft de volgende parodie op de werkstaking onder bet opschrift Sigarenmakera fin de aiècle De plaat stelt eenwerkplaata voor waar de sigarenmakers zich onledig houden met Recht voor Allen te lezen en een pgp of sigaar te rooken Do patroon ia binnengetreden en wordt door een der werklieden bg den arm gepakt en do deor gewezen waarbg zich het volgende gesprek ontspint Sigarenmaker Wat kom jg hier op de fabriek doen Patroon Pardon ik wilde de heeren even een kleine opmerking over het werk komen maken Sigarenmaker Wg hebben geen opmerking van je noodig Wg weten zelf wel wat we te doen hebben Blgf op je kantoor Patroon Maar Sigarenmaker Geen praatjes verder maak dat je weg komt I Wg dulden geen patroon in de werkplaats 1 10 17 10 4 11 01 11 08 U IB 11 4 8 88 7 47 U 10 18 11 Door den Hoogen Raad zal apoedig uitgemaakt worden in hoever de gemeenteraden bevoegd zgn het venten van bladen te beperken Den lOo September zal voor dat rechtscollege toch behandeld worden het booger bpioep van Marcua Van Gelder te Amerafooit tegen het foonia van bet kaatongerecht te Wageningen waarbg bg waa veroordeeld tot f 1 boete of 1 dag hecbteoia ter zake taaichen zonsondergang en zonsopgang luidkeals venteu vsn de Voorwaartse en Recht voor Allen te Veenendaat Niettegenstaande bedoeld vonnis ran het kanton erecbt blijft Vau Gelder zich be roepende op art 8 der Grondwet na zonsondergang te Veeoendaal luidkeela venten en werd dezer dagen legen hem het 17e procesverbaal opgemaakt De eerste vooralelling van bet nienwe Tivoligozelschap te Rotterdam is bepaald op 1 Sept terwgl de 20n de theater campagne een aanraog zat nemen Omtrent de terechtstelling van den Engelachen handelaar Stoker in den Congoataat scbrgft het Antwerpsch blad Le Matin Reeda geruimen tgd wijten de Belgiacfae ofBcieren dat de Madbisten in het bezit waren van Wincheitergeweren aangèrien echter de Madhiflten geen mnnitie konden krggen werd er geen onderzoek ingesteld hoe de wapenen in den Congoataat waren ingevoerd Bg een gevecht met de troepen echter bleek dat een aantal negers door kogels gewond werden die uit Winche tergeweren afkomstig moesten zgn Ben der vganden die in handen der Belgen gevallen was beveatigde dat de mnnitie geleverd werd door een ËDgelschman die langs den Ngt de contrabande vervoerde Het gelukte weldra Stokea op heeterdaad te betra ipen De beetraffinu had onmiddellgk plaats Het ivoor watrtegen Stokes de aoimonitie inruilde werd in beslag genomen c Een Engelsch blud meldt dat de burgemeester en eenige raadsleden van Rouaan die zich naar Engeland hebben begeven om kennis te nemen van de zuivering van afvoerwatrr langs scheikundigen weg welke daar in enkele steden in toepassing ia gebrncht bun onderzoek zoo ver hebben gedreven dat zg het gezuiverd watert hebbeu gedronken Of de Ëngelscbe autoriteiten die hen begeleiden daartoe hel voorbeeld bebt en gegeven vinden wg niet vermeld Ia de Siciliaanscbe provincie Girgeu tie beeft men een grafteeken uit vÓór Helteniseh tgdperk gevonden dat behoort tot een oude nederzetting der oorapronkelgke bevolking de Sikamen Behalve een aantal menscbelgke beenderen werden in den grafl eld r die een meter hoog is bg twee meter omvang gevonden acht aarden vazen waarvan vgf geheel bewaard zgn gebleven Drie dezer vazen zgn bgzonder intereaaant Ëen is zoodanig ingericht dntzg aan beide rgden gebruikt kan wotdeu daar de bodem in het midden ligt Zoowel van onderen als van boven kan de vaaa bg een oor aangevat worden De heer De Rsa beeft zich in de Limb Koerier met eenige geheimzinnigheid uitgelaten over de mislukking der pogiugen van het bekende gewerensyndicaat Over de oorzaken dier mialukkiog zeïda bg zoti later wel het rechte licht opgaan en dat muisje zon nog een staartje hebben Er mopt dus iets achter zitten Maar wat vrai t een ongenoemde inzender in de Maasbode Eu hg antwoord daarop Ziehier wat mg ten oore is gekomen nog lang voor bet verlangde waarborgfonds van een roillioen bgeen was In een koffiebois moet gezegd zgn dat door eene wapenfabriek te L in het buitenland 250 000 franca was aangeboden wanneer hier werd afgezien van het fabriceeren der geweren ter voordeele van L maar dat men aan Stejr 350 000 fr had gevraf d en dat men tegen betaling van die Bom van de verdere pogingen voor Maastricht zou afzien 4 S04 17 8 04 8 11 8 10 1 48 1 88 8 08 8 oa 8 18 7 80 8 10 48 50 H s oa 18 40 88 7 60 68 8 11 7 07 8 1 7 10 8 88 Utreclit Woorden ündewater Gouda S4 16 4 6 0 7J0 AKitardamWf Snda De inzender doet deze mededeeliug onder alle voorbehoud en natuorlgk achten ook w ze alleen onder die conditie de overneming waardig temeer wgl ze aan doidelgkheid nog al te wenschen overlaat Miaachien dat do beer De Ras in het circnleeren van deze en de lgke geruchten wel aanleiding vindt om nn maar rondweg te zeggen wat er van de zaak ia tenminste of er al dan niet in den hier bedoelden zin geknoeid is Noodloozfl verdachtmaking wordt hoe eer hoe beter gestuit De gunstige kans der achnldeischers voor een nitkeertng uit den faillieten boedel der Gebr Bingen te Genaa waar van de activa 3 418 652 lire en depassiva 14 061 899 lire bedragen is 20 pCt Uit bat verslag van den curator blgkt dat de boekfaondiog van het haia Bingen in een allerachrommetgkate verwarring verkeerde maar het ia de vraag of de grenzenlooïA wanorde niet opzettelgk door de chefs der firma werd bevorderd om de verlegenheid waarin zg reeds langen tgd verkeerden verborgen te honden Kolonel Romero een lid van het congres van Mexico die zgn tegenatander in een duel doodde waarvan de regelen niet behoOTlgk waren vaatgeateld ia veroordeeld tot een gevangeniestraf van drie jaren en vier maanden en tot bet gedurjude 18 jaar betalen van een jaarlgksche som van 4500 piaatera aan de familie van den gedoode Er is bg de regeering een wetsontwerp ingekomen strekkende om het recht van overgang op nagelaten effecten en rentegevende vorderingen oenevena het registratierecht van 15 cent van de 100 gulden dat op akte van acheiding geheven wordt met het aucceasiarecht te versmelten het heffen van opcenten vau de rechten van successie en van overgang van onroerende zaken nagelaten door niet ingezetenen te doen vervallen de percentage van de evengemelde rechten te wgzigen en maatregelen te nemen tot verzekering van de betaling der belasting De bedoeling is voor buitenlandera de overgangen in de rechte Ign van 1 pCt met 38 opcenten tot 6 percent en voor de andere gevallen van 5 percent met 38 opcenten tot 12 percent te verhoogen waardoor per jaar voor de door buitenlanders bezeten onroerende goederen omstreeks f 160 000 meer wordt betaald Het recht van aucceaaie voor de rechte nederlandsche Ign wordt geateld op 1 pCf in rechte opgaande lijn op 5 voor eohtgenooten zonder kinderen 8 voor broeders en zusters 9 neven ea nichten enz 11 en voor andere gevallen 17 pCt Do gezamenlgke hoogere opbrengat wordt geraamd op f 1 500 000 per jaar Bg de toelichting doet de miniater nitkomec dat een recht van aucceaaie van l pCt voor de verkrggingeu in de rechte nederdalende linie gepaard gaande met de afschaffing van het registratierecht een belangrgke verbetering een gelgkmatige verdeeling der laateo doch geenazina een verhooging van den druk der belasting of van de inkomsten dec schatkist zal zgn Broeders en zusters kinderen zullen naar bet ontwerp 2 pGt meer betalen dan broeders en zusters broedera en zusters kleinkinderen 2 pet meer dan broedera en zusterskinderen Deze opklimming houdt verband met het reobt dat bij een overgang in de rechte nedergaande liuie zal zgn versohuldïgd Voor eohtgenooten zonder kinderen en voor de verkrggingeu in de rechte opgaande Unie zal de verhooging der belasting van geringe beteekenis zgn Z zal zich het meest doen gevoelen bg de verkrggingeu door ooms en moeien door verre verwanten en door niet verwante personen Ëiudelgk merkt de minister op dat terwgl thana het hoogste recht kan bedragen 10 pCt 38 opcenten en bovendien 2 pCt 38 1 87 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 11 U 9 03 81 4 0 i lO 8 10 30 37 8 44 e 80 11 80 8 41 1 8 81 8 88 10 7 8 11 7 68 38 17 8 18 S 6 49 10 08 43 47 63 IS lO U 7 60 n 8 86 7 4ft 8 09 9 07 10 84 tf 9 S8 lO M 8 410 4 11 10 8 in opoeoten te zamen dna 16 56 pCt dat nog verhoef kan worden door het registratierecht op de scheidingen geheven en ook nog kan atggen doordien het recht van overgang met de aebnlden geen rekening hondt thana als hoogste bedrag wordt voorgesteld 17 5 pCt Te Alblasserdam is van eene der booten van de reederg Fop Smit en Co een manspersoon overboord gesprongen en verdronken tot heden is sgn Igk nc niet opgevischt Bg het te Breda per spoor temgkeeren van het 3e reg veld artillerie nit de legerplaats te Oldebroek l g een artillerist bg een opgeladen stok te alapen Toen de trein stilhield en daardoor schokte kreeg hg een rad van de affuit over een been dat daardoor erg verminkt werd Naar men mededeelt ia de heer O Carré voornemens niet alleen te Scbevenïngen maar ook te s Gravenhage een vast gebouw voor ign circus te stichten Het buitengewoon succes gedunnde dit seizoen zal zeker voor deo heer Carré een aansporing zgn om dat voornemen wat Scheveningen betreft reeds apoedig uit te voeren Bg een zware onweersbui die tusschen Zaterdag en Zondag te twee uren des nachts boven Hedikbnisen loabarstte ia de bliksem geslagen in den toren van de R K Kerk £ en begin van brand werd aanstonds bespeurd doch door spoedig aangebrachte hulp geblnscht s odat de schade niet groot is Do toren was niet voorzien van een bliksemafleider doch t en brandschade verzekerd Weder zgn twee Oostenrgksohe tooristen het slachtoffer geworden an de bergstormerg Bg Meran is de beeldhouwer Schild omlaag gestort en de ingenieur Wnnderlich uit Weenen ia bg Laibaoh in een twintig meter diepen afgrond gevallen op eene plaats waar het ferboden ia zonder gidsen te komen Hg bleef drie dagen in de sneeuw steken boven een afgrond van 200 M diepte een paar heeren vonden hem en wiatem hem te redden Bg ia niet gevaarlgk gekwetst Op den Montblanc ia een tourist dr Sohoürdreher met twee Italiaansche gidsen in eau gletscberkloof gestort De Igken zgn niet te vinden Uit Amsterdam meldt men In de gister gebonden jaarvergadering van den iNad Politiebond bleek oit het jaarverslag dat de verzekeringsmaatsohappg Cosmos c alle verzekeringen en herverzekeringen heeft overgenomen zooala die vroeger door den bond waren gesloten De bond telt 76 correspondentachappen tegen 70 in 1894 en 7 afdeelingen met 1603 leden 303 donateurs en 452 begunstigers De ontvangaten beliepen f 5885 de uitgaven t 5079 Medegedeeld werd dat de oprichting van een bondsorgaan door het hoofdbestuur is besproken en reer wenschelgk werd geacht Daar tevena bleek dat het de financieele krachten van don bond niet zoo te boven gaan zelfs zonder dat daarvoor eene afzonderIgke contributie werd gevraagd werd in dankbare ovnrw ing genomen een proefblad bewerkt door het bestuurslid Beunder waarvan exemplaren ter beoordeeling werden rondgedeeld Het hoofdbeatuur wenschte de proef voor eea jaar te nemen en de redactie voorloopig op te dragen aan het bestnurslid Steekman te Groningen Naar aanleiding van een nota van den miniater van juatitie werden enkele kleine wglingen gebracht in de onUnga opgemaakte stttntea In het weekblad The Queen the lady s newapaper bat nnmmer van 24 Augostna acargft eene mies Mary Spencer Warren een heel vriendelgk atnkje over Den Haag en Sehereningen Zg ia verbazend met die mooie itftd ingenomen en met het prachtige bosch eo data Scheveningen Zg raakt niet ui eprtat over de heerlgkbeden van het Kurhaua waarvan de chef vroeger chef waa van den Dtiitachen keizer en waarvan de directeur nu ook een Anglikaansohen dienst heeft ingeateld Dfln Haag dat letterlgk beteekent hete jaehtterre a van den graaf treft haar r de zundelgkheid van zgne straten hotela eigen hnizen winkels en bewoners Allee is Tiekkeloos schoon en men behoeft in een Hollandflch hotel of restaurant nooit haag te zgn het overgebleven eten van andoren te krggen De menachen munten ook nit door hun eerlgkheid zoowel ala bon gaatTrgheid Mooier kan het al niet Maar wg hebben nog meer goede In vele kerken ia de muiek ongemeen Iraai en wg zgn inderdaad ea Qmaikaal volk Bedelaara hoe lang de ohrgfafter ook in ons land ia geweeat heeft zg geen enkele maal gezien Nergena andera ter wereld heeft tg het aoo gevonden Het mooiste van het geheele verhaal is dat zg in Den Hai de dames der hoogere klassen nog min oi meer met gouden kap ec oorgzera laat loopen Boltenlandsch Overzicht Bet aftreden van den hertog van Cambridge als opperbevelhebber van het Engelsohe leger ia niet de eenige hervorming die de hertog van Devonshire en de markies van Landsdowne voornemens zgn in te voeren Hot geheele plan indertgd of maakt door de commissie waarvan lord Devonshire toen lord Hartingtnn vooriitter waa komt nu galeideIgk tot nitr ring In de gisteren gehouden zitting van het Lagerhuis heeft de minister van oorlog enkele bgzonderheden daarover medegedeeld Het voornaamste ia vel de instelling van een raadgevend lichaam dat den minister zal ter zgde staan en waarin de opperbevelhebber en de vier diatrictacommandanten zitting zullen hebben In alle zaken die het leger betreffen zal de minister dezen raad om advies vragen In ernstige gevallen wordt deze raad verstrekt met den miniater den onderminister en eenige daartoe aangewezen officieren De minister ia niet verplicht het advies van dien raad te volgen hij blgft alleen verantwoordelgk aan het Parlement voor de genomen bealuiten Het gevolg hiervan is dat de opperbevelhebber ontheven wordt van de geweldige ad ministratie die tot dusver op hem rustte De vier diatrictacommandanten zgn belast met de zorg voor den gewonen gang van zaken De opperbevelhebber kan zich dan geheel wgden aan zgn gewichtige taak in tgd van vrede heji leger voor te bereiden op hetgeen er in tgd van oorlog van verwacht wordt Wil het Engelsche leger eindelgk eena naaat de Engelsohe vloot een waardige plaats kunnen innemen dan dient de tegenwoordige wgze van legeraanvulling vervangen te worden door den algemeenen dienstplicht Nog steeds heeft Engeland een vrgwilligersleger door werving aangevuld De conscriptie ia er onbekend Indien het van lord Wolseley afhangt zal deze hervorming nog wel wat op zich laten wachten meermalen heeft hg zich in zeer ongnnstigen zin over de invoering van dienstplicht uitgelaten Maar de opperbevelhebber heeft niet alleen de macht in handen hem staat thana de raad van beheer ter zgde En deze zal ernstig beraadslagen over de wgze waarop het Engolache l er kan worden verbeterd Indien hg meent dat een groote hervorming daartoe noodig is kan hg rekenen op den stenn der regeering die nit reeds getoond heeft niet voor krasse maatregelen terng te schrikken Maar voor t oogenblik moet de Fransche regeeriog zich te veel met de zaken op Madsgasoar bemoeien om aan de Niger naeatie voldoende aandacht te kunnen schenken Het ia aan generaal Duchesne eindelgk gelukt Andriba te bezetten Deze veraterkiug is gelegen halfweg tusschen Majnnga en Antananarivo Nn de brigade Yoyon den 21en AnguatuB Andriba heeft genomen is het hoofd der colonne dus de helft van den af te leggen weg ge orderd De tweede helft is niet de gemakkelgkate Tnaachen Mevatanana en Antananarivo moet elke voetstap eerst geëffend worden met pikhonweelen en bglen De troepen moeten met een smal front marcheeren Aan het oprukken van groote afdeelingen is niet te denken En bovendien is de gezondheidstoestand der troepen zeer onbevredigend In Ignrechte tegenspraak met de officieele berichten ataan de mededeelingen van een officier die met de Provence in Frankrgk ia teruggekeerd en die verhaalt hoe er in het lazeret te Nossi Comba alleen 5000 zieken worden verpleegd en de geheele expeditie is 15 000 man sterk Het 200e regiment is tot een vierde van zgn sterkte verminderd ook de genie heeft vree selgk van het klimaat geleden Het bericht dat ook generaal Duchesne aan de koorts zon liggen ia gelukkig onjuist gebleken Maar de zorg over do expeditie neemt in Frankrgk met den d toe De Matin gaat voort met het pnbliceeren van geaprekken met verschillende bewonera van den Elsas Ditmaal een gesprek met den heer dr Haas den afgevaardigde voor Metz Deze ia naar Frankrgic vertrokken en neemt reeda sedert eenigen tgd ztjn functie niet meer waar Hg wil echter eerat zgn mandaat neder1 a s hg een geschikt opvolger gevonden heeft Deze afgevaardigde ontkent dat de Elaaaaera zich schikken ïn hun lot zg spreken er eenvoudig niet over omdat ig er toch niets aan veranderen kunnen Maar zg gedragen zich geheel naar den stelregel van Déroulède N en partona jamaia penaons y tonjonrs Het Rijksland is niet verduitscht De Duitache school heeft alleen het gevolg gehad dat het jonge geslacht noch Dnitsch noch Franach kent De boer Igdt zwaar onder den militairen dienstplicht Tijdena de ichietoefeningen moet hg dagen lang thuis blgven en den oogat overlaten aiui bet loi bij de 1 veldoefeningen ii hg geen Imm in sgn eigen hnis en hof De schadelooastelliog is onvoldoende Ala de Etaasaera geen Franschgezinde afgevaardigden meer vinden kunnen zullen zg op socialiaten stemmen om ban ontevredenheid te doen blgken Dat zegt tenminste de uitgeweken Ëlsasaer die in plaats van zgn mandaat ernstig op te vatten en de bezwaren en twhoeften zijner landgsnooten in den Duitschen Rgkidag ter sprake te brengen in Frankrgk zich metterwoon vestigde en van daar den staf breekt over bet Doitsche beheer Het blgkt meer en meer t wel zoo aanbevelenswaardig ware geweest wat minder drukte te maken bg de opening van het NoordOostzeekanaal Werd een paar weken geleden al gemeld dat de inkomsten voorloopig duchtig tegenvielen thans wordt weer geklaagd over de hooge tarieven In een adres van den handel te Stettin wordt aan de regeering gevraagd de kanaalgelden tot de helft terng te brengen In het adres wordt o a gezegd In bet verkeer met Rotterdam Antwerpen enz waarbg twintig oren op den dunr der vaart bespaard wordt ia het aleehts voor schepen van ten hoogste 400 ton mogelgk van bet kanaal gebruik te maken zonder in hoogere kosten te verrarieo De grootere stoomachepen kiezen den weg om kaap Skagen die door de voorbeeldige verlichting welke eerstda s nog verbeterd wordt veel van zgn gevaar verloren heeft terwgl het bevaren der benedeu Elbe ook volstrekt niet zonder gevaar is Ook son voor den herfst eu het voorjaar het kanaal slechts bruikbaar zgn voor de reederijen indien de tarieven verlaagd vooral niet als t nu nog verhoogd worden De bescheiden vermeerdering van het gebruik dat van het kanaal tot nog toe gemaakt wordt komt voor 60 procent op rekening van Hamburg terwgl de rest zich verdeelt over de Weserhaveus Amaterdtm en Rotterdam Blgkens een telegram van den New Yorker correapondent der Times aan zijn blad heeft de Uider van de Anti Parnelieten in het parlement McChaitby in de Tribune die met de Sun het orgaan van de Amenkaansche leren IS een open brief gericht aau zijne stamgenooten over den Oceaan Ofscboon de parafrase van den correspondent inbond en toon van het schrgven blijkbaar verminkt heeft knnnen wg er toch dit uit besluit n dat McCarthy de trouw van het lersche volk aan Home Rule boven alle twgvel stelt ZAB Staats loterij 4e Klaiie Trekking me Woudag SS Augustus 1896 No 7 70 8000 No189S7 8000 No 6448 1600 No 2464 en 10088 ieder 1000 No 14001 400 No 890 en 387 ieder 800 No 7704 7967 9068 11488 16786 eu 17808 ieder 100 Prijzen ran ƒ 86 7 2713 6086 7848 10161 1887 16668 18396 49 S716 6106 7416 10817 tSOlS 16716 l86St 87 8768 6206 7456 10S94 12927 16746 18680 S89 8774 6206 7473 10817 18086 16747 188S6 892 S776 6830 7476 10327 18062 16808 18668 38 8787 6231 7608 10381 18068 16812 18674 421 8872 6266 7619 10384 13136 16817 18688 443 2081 6276 7668 10308 13176 168 6 18704 484 2947 8 97 7689 10407 19236 16869 18726 661 2994 6299 7781 10416 18256 16864 18766 661 3026 6462 7776 10441 13861 16928 18789 668 804 6498 7786 1048 13867 16979 18703 16 3086 6507 7836 10564 18418 16081 18823 679 3114 6611 7836 10646 136 7 16148 18843 718 8148 6622 7922 10668 13606 1 167 18846 782 818 6646 7998 10709 13606 16S0S 18003 772 3804 6661 8004 10789 18650 16258 18931 776 8216 6671 8075 lOSlS 18669 16866 18986 780 3303 6626 8826 10842 18724 16273 19080 844 8324 6706 838 10878 18763 1638 19102 850 8405 6727 8890 10930 13804 10391 19110 884 3406 6988 8329 10964 13908 16867 191S0 919 8411 6047 8348 11011 14033 16394 19122 943 S420 6068 6866 11048 14036 16430 19333 984 3448 6096 6363 11115 14047 16480 19282 1087 8627 6125 8878 11852 14160 16496 19331 1084 3663 6152 8463 11831 14164 16608 10333 1093 3633 688 8538 11364 14218 16620 19852 1161 3779 6339 860 136 14344 16681 19370 1383 3811 6847 8887 11881 14306 16688 19 30 1 90 3848 6266 8696 11483 14816 16736 19504 1870 3873 6298 8702 11561 14383 16878 19608 1468 8946 6839 8773 11596 14400 16947 19810 1484 3953 6853 8793 11781 14440 16949 19888 1487 3981 6480 8 0 11809 14464 17040 1987 1406 3993 6630 8940 1188 1447 17106 1 883 1644 4016 8646 mi 11986 14623 17141 19960 1676 4078 6660 9114 11998 14643 1731 30014 1609 4114 669 9182 K004 14681 17 8 30044 l ei 4118 661 917 13140 14 8 17S68 30048 1 76 4139 6673 9186 13169 14 34 17888 20048 17 8 4 48 0681 9188 12237 14869 17408 80088 18U 436 6780 9381 12268 14687 17408 30386 1866 4888 6740 343 13861 14708 17418 30838 1876 4840 6796 9806 13888 14798 17437 30369 1881 4844 813 9844 18416 147 9 17661 20426 1910 4370 6818 9868 12437 14904 17588 20610 3008 4380 6846 9880 13446 14948 17736 30676 100 4438 6867 473 13460 14968 17746 30 SS 2176 4476 6916 9588 18463 14981 17842 30684 318 4488 7014 9711 1 481 160 4 17868 20873 8 78 4491 7011 7 6 1 618 1618 17881 0737 MIO 4505 itseo 4559 2488 4677 3449 4893 nn 471B a as 4789 1553 4765 8684 4859 8588 4980 7088 0818 7071 9830 7096 9853 7113 989S 7IS6 9961 714910004 7199 10081 7316 10095 7386 10101 13843 13667 18751 18769 18784 1388 198SI 13838 11841 15189 15306 15384 15393 16413 16489 16464 15633 15684 17889 80776 17947 30793 17970 80574 1798S 80915 18011 80984 181S8 80937 18346 80945 18389 30969 Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Az ioDDA Kle weg S 73 73a QODDA Beurs van Amsterdam Vo kra elotkom lOl 101 ioa 86 88 n 67 7 MVi 7 106V l s 0 l Va il m 98V ♦ lUo Va 97V vi 1 8 610 lOlV 6 7 w 100 311 186 79 Vi 101 1 1001 146 SS 109 197 189 106 m 68 64 114 88 80 80 108 101 10 1 143 18 l Via 104 16 6 ICI 87 Ml V 87 118 losi 44V 48 61 16 810 11 s US 1 8 108 10 138 128 114 37 89 113 87 AÜQUSTUa I d4 uiiu Uert Ned W 8 S dito dito dito 8 dito dito dito SVi Uoilbu OU Ooudl 1881 88 4 ITILIK Insohryviug 1863 81 6 OoinKB Obl iDpepiorlSOS 6 dito in zilver 1868 6 PofttOQil üblig met coupon 3 dito ticket 3 aosUNU Ubl Binneol 18 4 4 dito Qeooni 1880 4 ditobjjïothi lSSO 4 dito b i Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 9fa ji Ferpet lolinld 1881 4 Tui KIM lepr ConT leen 18 0 4 Gec leeulng lerie D 6oo ieening eerie O Zulki AFl Bip 1 oU 1898 6 UlInoo Obl Buit Sob 1890 8 VlIilIlllL A OU 4 onbep 1881 AMnRBDilll Obligatien 18 6 8 EUr nuAH Sted leou 1894 8 Nik N Arr llaudeUv eaud ndib Tab Hig GertiSditen peiiMaBtuhappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 OuU Mij der Vorateol mand a Gr Hynotheekb paudbr S i aderlandaohe bank aud led Handelmaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotbeekb pandbr 8 i Utr Hypotbeekb dito S i OOaTBKK Öoit Hong bankaaad R6aL Hypotbeekbank pandb 4V AMKUKi Bquit hypotb pandb 6 Maxw L O Pr Lien cert 6 K u HoU U Spoorw Mij aand Hij tot Eipl V St Spir aand Ned ïnd Spooriregm aand Ned Zuid AMk Bpm aand dito dito dito 1891 dito 6 TiuI apoorwl 1887 8 A KoU 8 Zuid ltal Bpwniy A H obl 8 PpLBK Warachau Weenen a Dd 4 QuaL Gr Buaa Bpv Mij obl 47 Baltiaohe dito aand Futowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kerak Cb Azow Sp kao obl 4 dito dito oDlig 4 Aiiniu Oent Pao 8p Mij obl Obie k North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm eert v a Illinoia Oeotral obl in goud 4 Louiav tt NaahvilleCert v aand Mexico N Bpw Mij lehyp o 8 Miaa Kanaaa v 4 pot prof aand N York OnUrio k Weat aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Oatif Ie byp in goud 6 3t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlifn oblig dito dito Line Col Ie hyp O 6 ViNADL Oan South Gert v aand Vin 0 B llw fc Nav Ie h d c O Ameterd Omnibua M aand tterd Tramweg Maats aand ttlii Stad Amsterdam aand 8 Btad Rotterdam aand 8 Buoil Stad Ant erpenl887 S i Btad Bruasel 1886 i lOS i Ho a TheiBi Regullr Geaellsoh 4 OostlKR Staataleening I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Bpuiji Stad Madrid 8 1868 N n V r Bea Hyp Spobl eert KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER v d Gouda brengt ter algemtone kenni dat aanstaanden ïiondag den 1 September 1895 de middags 12 uur ep bet lUadbnii niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zicb dsartoe aan meldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel koatelooa rechta reeks van bet kalf te doen inenten of berinpnten Gonda den 28 Angnitns 1895 De Burgemeester voornoemd r B L MAKITENS BargerlUksn Stand Zerenbnisen GEBOREN Beroarda ooderi N v Ëgk en M C Rikaara Piéter oadera J Both en M de Bruin GETROUWD S Hofman m C Yutcabout