Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1895

Vrijdag 30 Augustus J895 34ste Jaargang No 6749 AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven Borst Bonig Extract MELIANTHE ÜIT D8 Machinale Fabriek DE H0N1GBL0EM H V van Schalk Co gevestigd te eOravenhage Qcflu middel is ot kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en veracbillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden ütft groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravenhage BV Verkrggbaarbg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boiioop B ï WIJK Oudewater GOÜMHE dOüRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekea4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middf De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Wat Is ds faMa b Blmmatlek l ni Jiohl isn kortom tepni 1 van g AnkerPah Expel ler JSTaaid yffH liBietlutMimMaantawmdeiiteiia Aiilierfaifl ExpeBer PrijB M eaat TO oist n 1 36 de llaseli Vooiliaiulea ta iiiMrte ifoOietea en b j F Ad Blolitor O ti Botterilm Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT on VAN SON apotheker Markt FINALE UITV ERRO OP Ten einde na het SEIZOEN met een gebeel nieuwe voorraad ran goederen te kannen beginnen zallen wg den geheelen voorraad ZOMEEGOEDEHEU gedurende den UIIVEBKOOP tot SpotprUzen OPHUI ME Wisbrun Liffinann Makkt 136 FBANSCHE STOOMVEBYEBIJ N Ghemisolie WtssofieriJ VAN H OPPE HEIiUER 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Xz Specialiteit roor het stoomen en Terren ran alle Heeren en Damesgarderoben alsook alie Kindeivoederen Speciale inrichting roor het Bioom D Tan plnohe mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetssg gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken sgn de prgsen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week ADVERTENTICN OEGELBESPELIETG IndeGROOTEofSt MKERK op Zaterdag 31 Augustus 1895 dea apotula 7 uur door den Beer J H B SPAAUDBBMA N ter gelegenheid Tan ile rerjaardag Tan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN met welwillende medewerking van de LëëRLINeSN en OUD LEEOLINGEN der Stedelijke MUZIEKSCHOOL en de Orkealvereenigtng BUPMOJfIA PBOGBAMMA S met TEKST tevena Toegaagsbewyzen zgn te rerkrygen 10 centa bg de Boekhandelaars J vm BENTUM ZOON en bg den Koster BOniSCBE EESEWACST Zg die wenschen deel te nemen aan den OP KONINGINNEDAG kunnen zich daartoe aanmelden bg den heer J N BOTH of niterlgk DONDEKDAGAVOND ten half negen ure ter vergadering bg den heer A DAM F S Dekkleedjes ten gebruike beschikbaar liilmÊËsr Alle Soorten van OBANJE ABTIKËLEN WERPEN STRIKJES VOGELTJES enz VLAGGEN TE HUUR EN TE KOOP in lie FINALE VlirEIlKOOP bg 1 S KËISEB Korte Tiendeweg een Bovenwoning met VIER RUIME KAMERS op een aanzienlgken etand Adres onder no 2382 Bureau dezer Courant Zoetenmelksche Kaas prijsopgave gevraagd Brieven motto Kaaac Boekh B B JANSEN Arnhm WIJNHANDEL VAN ALPHEN LEUEBOËR XE BOIIEBDAM Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 Tandarts E CASSUTO Torfioarkt 172 Gouda uitgeionderd Zondags te consulteeren ran 10 ot 5 nor 1 0f Jk FOIEE ODDK li t SCHIEDAMMEB GEITEVEE Merkt NiaHTCAP Verkrjjgbaar bij M PEETERS Jz N B AU bewijs ran echtheid ii oaohet en kurk steeds roorzieo van den naam der Firma P HOPPK Gouda Saelpendruk van A HaiHKHiN k Zook FEESTELUEE HEEDElTKIirG van den Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1895 te G OV D A s Middags IS uur ¥ OLIL88PELËI om PRIJZEN en PREMIÉN ê Namiddagê van 4 6 uur voor Paren in 2 wielige rijtuigen om ft aaie Prijzen en Premiën s Avonds 8 uur i MUZIEKUITVOERING ► te geven door de Muziek der D D Schntterg in de Schitterend Verlichte tent s Avonds lO uur groot schitterend VULRWERK m Voor nadere omschryving zie men de groote Aanplakbiljetten REKR00i D met de GOUDEN MEDAILLE Op de Wereld Tentoonstellingp Ie Amsterdam en die voor Voedingr en Hygiëne te Geneve het TAFELWATER uit de HOLLAL i314 BROJ e HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij vnn ijzer en organisoha stoffen overtreft elk ander Mineraal Tat elwater door zijn aangenamen smaak en groot gehalte aan dlgegtie bevorderende zouten 4 pCt PAlTDBRIEVEir VAK DE Pester Vaterl ndischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT m 1840 BoTeDgeDoeoade PandbrleveD zgo Dominaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen vooreien van hal Harlükioke Cuupoas per 1 Maart en I Soptembor so aflosbaar a pari door laidd vaa hal0aarlijkaabe uitloting De Coupons zyn thana en ook in de toekomst rg van belasting rolgens de Wet ran I88V Art 80 $ 10 zij Eiji erenals de Uitgelote Pandbrieren betaalbaar te Budapest Weenen en te AmStOrdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van tea dag Volgens de wet van 1S76 ia op de gesameiilgke verpande bypotbeken prioriteit der houden raD Faadbrieven inf esahreven vaardoor hun het reobt op de bypotbecaire schuldrorderingea in de eerata plaats ia gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwezende Prospectus van 19 Jaoaari 1 1 en het Jaarveralag dn Instelling over 1894 berichten dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pCft Fandbrieven van de Pester VaterlttndisoheV Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AM3TERDAM Mei 1895 Gebr ± Stoll werck s Chocolade en Cacao BcAlmatige door de nieuwste uitTindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitaloitend gebruik van ijn en fijnste grondstofion garandeeret ien verbniiJter van Stollwerck s Chocolade en Oacao een aadbeTolenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende ac den inhoud der re p Etiketten De Firma behaalde 87 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewüs van uitmuntend n fabrikaat Eeeds 1874 sthreef de Accademie national de Paris Noua Tons dfcamons uneHedallIa pnaalire cIwih en oonildératlon a Totro exoellant fabrication do Obooolat bonbons varies eto ato Stollwtrck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseura Banketbakkers enz mi GonemulTertegenwoordiger oor NederlandJdins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND j QODOA 29 Aaga8tu8 1895 Door Oykgrui en Heem raden vaa den Poldtr BloemendaBl werd hedenmorgen in het Koffiehaii de Romeinc aanbesteed Het nitToeren ran eenige heritellingswerken aan de mttarkeeringen langa de ririer de Qouwe ingeacfareren werd door A de Jong Jr te Ammentol roor f 1429 Huig Htnnrman 1429 X de Waard te Ukkerkerk 1389 W A Verbraj en te Waddi xveen Toor f 1343 0 Jongenburger te Waddinireen voor f 1250 l e OommisBaria van Politie alhier verzoekt opsporing van een Singer Haudnaaimachina welke het nnmmer 7699536 draagt met kast waarin verdere gereedschappen aanwexig waren alsmede een plat gooden ringetje met een werkje er op dat aan eeoe zgde loa was welke voorwerpen in den nacht van 2 op 3 Aug zgn ontTreemd Gisterenmiddag omstreeki 4 nor ontstond te Eeeawgk brand in een schuur met turf waarin ongeveer 2 millioen stuks waren opgeborgen De geheele voorraad toebehoorende aan den heer P Kersbergen is verbrand De brandweer kon niet b den brand komen daar die schuur op een eilandje stond in het weide aldaar Als waarscbynlgke oorzaak wordt ons medegedeeld dat een 14 jarige jongen z n pgpjt beeft aangestoken en de brandende tnoUer heeit laten valien De scbnnr en turf waren niet geassureerd De scheepraart op de Lek neemt steeds toe Verschillende sle booteu niet in vasten dienst varende die vroeger hun weg van Rotterdam in de richting naar Amsterdam by voorkeur langs den IJsel over Gonda namen passeeren t enwoordig de Lek omteHeeswyk t schutten terw l in den laatsten tyd ook opgemerkt werd dat de scheepvaart zich langs de Lek uitbreidt ten koste van den weg langi Noord Merwede en Waal Een lief aanvallig 5jarig dochtertje ran dan veehouder J Strarer te Benschop dat zich over een plank naar haar vader wilde begeven raakte Donderdagavond te water en verdronk Ofschoon het kind dadeiyk onder geneeskundige behandeling werd gesteld bleven alle pogingen FEVILLETOK DE HARSKRlHËft Naar hel DuUkI a lïaDzanie wandelingen en rijtoertjes in de stad en de zorg voor Mr Mortoui huiihoadiDg sndere afwisseling hsd ik niet en m ne eeniga zelfvoldoeniDg waa dst da oude beer spoedig meer van nij hield dan van EJju eigen dochter vËindelqk kwam de maand September en voor het eerst sprak hy van sjjo reia naar het Zuiden en zijn landhuis in Alabama Zyue dochter vas aso eena raadselsohtige melaacholie ten prooi geworden ea hq vreesde voor zoo a onaangenaam leren dat hü mjj kort ea goed vroeg of ik myn lot niol aan bet zqna wilde verbiuden eo daardoor myae toekomst verMkeren hO August ik zal ja maar niets zeggen van den strijd die ik toen naoht en dag dooratreden heb de zaak waa m na hoopvolle jeugd opgeven maar iu ruil daarvoor eene rqke positie innemen waarvan ik nomt bad durven droomeu Ik had vaartian dagen badeuktqd gerraagd en iu dian tusschaDtüd vervolgde zij langzaam jrUg ik mjja laudgaooot August von Helmatedi Ik baken je ronduit dat meer dan hariDnaringan uit mjJDa jeugd mij tot je trok je stond bier ver van ja familie en zonder vastigheid in da nieawe wereld en ik geloofde dat da bemal mjj daarmee een teaken gaf dat h j bat offer van om de levensgeesten weder op te wekken vruchteloos In de plaats van den heer J Van der Hee te Waddiniveen is tot heemraad an den polder Bloemendssl benoemd de heer J Van den Heavel Voor hef leggen van een paardenspoor van af de gemeente Zevenhuizen tot Bleiswyk om den Tweemanspolder over eene lengte van ongeveer 4000 Meter zgn tien biljetten ingeleverd Verbrogge Waddingsveen voor f 1 66 DubbelmaD Dordrecht voor f 1 63 Lessen Den Haag voor f 1 61 Varkenvisaer Overschie voor f 1 59 J v d Broek Zeveohoiten voor f 1 58 Alblau Waddingsveen voor i 1 56 A V d Hilt Zevenhuizen voor f 1 43 Van der Zeyde Waddingsveen voor f 1 42 Streefkerk Ameide voor f 1 42 Tilburg Leiden voor f 1 34 alles per meter Het werk ia gegund aan A v d Hilt te Zerenhoizen omdat deze aan alle eischen van het bestek voldaan heeft De bewaarder van de woning in de tlgnstraat te s Gravanhage laatsteiyk bewoond door den gewezen secretaris by de Oosteurgksche legatio heeft in den vroegen ochtend vau gisteren in een vlaag van zwaarmoedigheid waarin hy lu den laatsten tyd leed zich door een revolverschot van bet leven trachten te berooven Hij bracht sich een wonde toe aan het oor die echter niet gevaarlijk ia gelyk in het Ziakenhuis bleek Dezer dagen bood een schipperajongen by een goudsmid te Dordrecht een juweeleu broche te koop aan Daar dit voorwerp eeu vry aanzienlyke waarde vertegenwoordigde was de goudsmid wlen de zaak verdacht voorkwam maar niet dadelyk tot koopen geneigd Hij ging met den jongen naar de politie ten einde tot klaarheid te brengen in hoeverre by tot den verkoop gerechtigd was Aangeriea de jongen nog meer gouden voorwerpen in zyn bezit had stelde de politie een nsuwkeurig onderzoek iu waaruit al spoedig bleek dat alle voorwerpen te Antwerpen waren ontvreemd terwgl de jongen aldaar met het schip zyna vaders in een der haveas lag De op den verdachte gevonden voorwerpenwerden in beslag genomen en ter beschikkingder justitie gesteld D C Wosnidagmiddag hebben de dienstboden van mevrouw van der Hoeven Prinsengracht 1011 mijoe jeugd niet verlangde ïk wist dat het Mr Horton minder om mg zelf dan om aanspraak an gezelligheid te doen was en dat hy even graag nog tea tweede persoon tn zijn huia opgenomen ea allea roor jou gedaan zou hebben als hij mij daarmee een genoegen had knunan doen Ën varder meende ik eene soort van reoht op mijn landgenoot en vriend te hebben en alle valsche schaamte op zij te mogen zetten en ik gaf mg met m u geheele hart aan je over en j j August stiet mij wreed terug achterdochtig Irotsch baleedigend Trots is tooh maar n mooi ding vervolgde zij na een diepen zucht fwant zonder dien ware ik bepaald dien nacht gestorven Het gevoeligste wat het vrouwenhart bezit was diep gewond mijne eer en mgoe liefde en ik kon mij Blleaa nog redden door niet meer voor je te beataan Den volgenden dag gaf ik Mr Mor ton het jawoord I Zg hield op eo Halmatedt zag haar aso Vergeef het me Pauline zal hg hare band vattende ffOch laat dat maar viel zg hem in de rede irsllas was voorbij en vergeten msar op eens hoorde ik van je ongeluk en toen zal ik tot mezelf nu moet ik door onvoorwaardelgke openhartigheid zijn vertrouwen zien te winnen Dus zeg mg na eens August weet je precies op wat grond je ataatP Men zorgt wel mg daaraan op deaaniloenlijkste wgze te harinnaren Antwoordde hg op de courant wijzend ir Sn grijp ja niet het eenige middel aan om ja slibt te bewijzen P Keen antwoordde hij langzaam het hoofd opriohtand Uisp getroffen door dao toon cgner stam zag sjj tuischeu Vyzelstraat en Regulieragracht te Amsterdam de ontdekking gedaan dat eenige dieven ia bet perceel zyn geweest en daar alles hebben doorzocht De eigenares was voor zes weken de stad uitgegaan en van deze afwezigheid hebben de dieven gebruik gemaakt De politie heeft een onderzoek ingesteld masr men beeft nog niet kunnen uitmaken wat er gestolen ii Kasten en laden waren geopend en alles was dooreen gesmeten niet alleen ia de vertrekken fan de vrouw des huizes die institotrice is maar ook in die van de jonge meisjes die aan hare zorgen zyn toe vertrouwd maar die na met vacantia waren N V d D Met het zeilscbuitje van den heer B Hoeth hadden de heerun Schaap en Kops nit Amsterdam een tochtje gemaakt Daar er niet genoeg wind was om tydig in Amsterdam te kunnen syn lieten zy het scheepje in Durgerdam s Avonds laat kwamen zy te Amsterdam aan Den volgenden dag zonden zy het scheepje gaan halen de schipper vlak by wiens schip bet vaartuigje was vastgemaakt weigerde toe te Uten dat zy daarmgde wegvoeren omdat hy hen niet als eigenaars erkende Terwyl zy iu een herberg het geval met den schipper bespraken werden zy gearresteerd en nnar Rsardorp gevoerd waar men hen 5 uur gevangen hield en vervolgens uaar Duggerdam voerde wa r zy voor den burgemeester werden gebracht eo boorden dat zy beschuldigd waren by den predikant M J v B te hebben ingebroken Vooral de predikant veroorloofde zich eeoige ouToorziohtige uitlatingen terwyl ook de burgemeester hen lang niet heusch behandelde De predikant zou van een van hen beiden o m hebban gezegd dat kan de dief wel zyn ik herken 7yn item c Zy werden na een vry langdurig verhoor op vrye voeten gesteld en begaven zich nu onder geleide van eeoige veldwachters en vele burgers van Durgerdam naar de slnis van Schelliugwoude Daar werden de Amsterdammers door de Dnrgerdammers mishandeld en mo t vooral de heer Schaap het zwaar ontgelden niettegenstaande hy voortdurend zjjp onschuld betuigde Ten slotte gelukte bet den veldwachters tde slachtoffers van een vergissing te bevrydsn Wat er nog gebeurd zou zgn was hun dit niet gelakt valt moeielyk te beslissen Iu zeer ontredderden staat kwamen de heeren Schaap en Kops eerst laat in Amsterdam aan Zy zallen na een klacht indienen by den hem san f Je wantrouwt mg toch niet meer August F vroeg zg ffik begeer je geheimen uiet te weten maar wat ik weet wil ik ja zeggen ja dat moet ik Ik weat dat alle bewijzen die de Coroner tegen jou verzameld heeft en al de spaoulaties en gevolgtrekkingen die nu ook de arme Ellon bevlekken eenvoudig leu gent zgn ik weet het August en tooli is mga tong nog meer gebonden dan miiaohien je eigene En daarenboven moest ik van morgen uog door mannen der wet hooren uiteenzetten dat da arrestant Halmatedt bg den tegenwoordigeu stand der zaak aene veroordeeling minatans ala medeplichtige van den moord niet ontgaan zal h Dat zullen we afwachten I Afwachten P Je zeker verderf P Ik weet dat nieta jou hiar belpen kan August dan leugen tegen leugen ta zetten en wel dadelgk zonder blik keu of blozen echt Amenkasnaoh Wat zeg je I Ja dat zeg ik je geeft eenvoudig eene plaata op waar ja ja bevond toen de moord te Oaklea plaats greep antwoordde zg met een gloeienden blos gea zagt maar dat ja dien tgd bg mg doorgebracht maar mg bg het verhoor niet hebt willen oompromitteeren of wil ik het zeUo zeggsu dao kun jij het bevestigen Voor mij is het soo o groot offer niet als je raiaeohien wel denkt maar voor jou August vergeet dst niet is Het t eenige redmiddel Helmatedt staarde de opgewondene jonge vrouw mat da grootste verbazing aan en kon in t eerst geen antwoord vinden Wel beroep hg dat ze hem iets loorstelde waartegen sgne geheele natuur op kwam maar dat slgeheale vergeten van ziohzalva officier van justitie tegen den predikant t B aan wiens onvoorzichtige uitlatingen zy het toeschryven dat zy zoo gruwelyk mishandeld zyn Het zeilscheepje ligt SAn den ketting Datkan de eigenaar de beer Hoeth eerst temgkrygen als hy bewiJEea kau dat het 1 eigendom is Kcho Dinsdag werdeu verschillende aangelegenheden afgedaan nadat de eindbeslissing in de zaak der revisie en de bashssiug iu hooger beroep vau de aynodos contracta waren vastgesteld By die eindbealisiisg werd de b slissing in hooger beroep van deze vernietigd en uitgesprokeu dat het getuigschrift van zsdelyk gedrag over welks geldigheid het geding liep beantwoordde aan de eischen der wet en das in orde was en mitsdien aan het betrokken classikaal bestuur gelast waaneer alle andere door de reglementen geSischte stukken evenzeer in orde waren aan ds beroeping vau een candidaat tot den H Dienst die deze stukken had overgelegd de kerkelyke goedkeuring te verleenen en aan het prov kerkbestuor ze te voorzien van zyn visum Tot bedoelde aangelegenheden behoort o het bericht van het provinciaal kerkbestuur van Noord Holland dat het clasaioaal bestuur vau Haarlem geen termen had gevonden om officieel kerkrechtelyk op te treden tegen eeu predikant in syn ressort welk bericht voor kennisgeving werd aangenomen Aan de orde kwam nog hst by monde van den heer v Witzeuburg uitgebracht rapport over een bezwaarschritt ingediend door de veertien gemachtigden uit da stemgerechtigden te Bellingwolde tegen het besluit der Algemeens Synodale Commissie De conclusie der commissie was dat het bezwaar niet gegrond was au de synodale commissie de zaak van het plaatselyk reglement voor do benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten julat iu bet rechte spoor had gebracht Met deze conclusie vereenigde zich de vergadering Over het beklag van eeu lidmaat te Z over een dassioaal bastuor in zako der handeling van dat bestuur ten opzichte vau het beheer der diaconie was gerapporteerd door deu heer V Eerde Dit rapport leidde tot de conclusie dat de Synode zich onbevoegd zon verklaren om zooals verlangd werd door den requestraut een rechtakondigeu raad ie geven maar tevens zou besluiten bet provinciaal kerkbestaur op te dragen bet classicaal bestuur uit te noodigen een onderzoek in te stellen naar het be staan vAn het testament waarvan in het bezwaarschrift sprake wai en uaar het beheer lat uit haar voorstel sprok en dan die blik vol zorR OU toewijding waarmee zg hom aanzag n die hg zoo weinig verdiend hntl grepen ham diep in de borst fik dank je Faulino zei bg eindelgk baar innig de hand drukkend vilc dank je uit dao diepaten grond van m n hart maar hoor eens kan je wel ien rollen omvang van hetgeen je daar oanboodt Zekar August ik heb allea orardaobt berekend on alle mogelijke gevolgen ran mijn atap orerwogen maar nog eens t u zoo n bgtonder gruote opoffering niet laat mg muar handelen en apr ek mg na rerklaringeo met togen dat ia sites wat ik ran je verlang Helmatedt moest de band voor de oogeu drukken pDe zaak is to ernstig vorrolgde hij toen om niet da giootita oprechtheid te rorderen al moest het mg en jou ook pyn doen Je bent getrouwd Pauline on in zekeren zin voor je leren oao eena bepaalde positie verbonden maar wat je nu van plap bont zou als ik bleef zwggen je onvarbiddetgk uit je tegenwoordige familie rerbaunen Laat mij uitspreken riep hg toen zg ham tn da rede wilde vallen dat allea zou nog mirder zijn ala ja dat offer bracht aan een man die je naderhand hart en hand kon aohenken om je gelukkig te maken en Je aar e hentellen dooi een wettige rerbintania maar Pauline dat alles ie bjj mij mot het geral ik ben je eene bekenten schuldig die tot hier toe niet over mgn lippen gekomen isik heb mgn hart en mijn woord aan eene andere gegeven en dus zöu het eene laagheid zgn zelfs in den hoogsten nood een offer aan te namen dat ia de vorste verte met naar rerdtaoste zou kunnen vergolden worden l VA wrwilfif