Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1895

Voor het gerechtabef ta tnvaohaga èadden zich gister een schilder n een kaatoorbediende nit Rotterdam te verantwoorden wegens het uitgeven van verscbilleode oummera van De Vliadersc behelsenda artikelen waarin de eer en goede saam gelasterd orden van een boterhandelaar en een bakker ta Botterdam ter sake waarvan zg door de rechtbank aklaar ieder tot 6 maanden gevangenisstraf zgn veroordeeld Zg beweerden niet verantwoordelgk te zgn voor de belaedigende artikelen Het Openbaar MioiËterie achtte ben echter wel degelgk verantwoordelgk waar zg hadden bekend dat zg te zamen de een als uitgever de ander als verantwoordelgk redacteur de nummers uitgegeven en geweigerd hebben den scbrgver te noemen Bovendien waren van beo brieven uitgegaan welke in verband stonden met de bewuste artikelen iu hun blad Het O M noemde hatfeitallarschandelgkst en vorderde bevestiging van het vonnis Uitspraak a s Vrgdag De vereeniging vLimburgiac te Rotterdam heeft in eene algem vergadering besloten aan de feeatfiering op Oud Bolland ta Amslardam hare medewerking te verleeoen Ook Momus uit Maastricht eu veracbillende andera Limborgsobe vereenigingen hebben bare medewerkiog toegezegd Dit feest dat op 7 September plaata heeft belooft ieta eigenaardigs te worden Do taligke damea en beeren in OudHol landsche kleederdracht Marker Zeeuwsehe en Friesche kostoums behooren daar ook toe zullen aan het schilderacbtigs stedeke een nog schilderachtiger aanzien geven Alleen gelutroduceerden en leden vansLimburgiac hebben toegang terwijl de pera de comités der tentoonstelling de abonnés van Oud Hollandt eo bet vendel door tusschenkomst van het comité gratia gelotrodaceerd kunnen worden mits die introductie tgdig aan bet comité worde aangevraagd Niemand wordt in moderne kleederdracht toegelaten ook het uitvoerend comité heeft zich bereid verklaard in Oud Hollaudsch kostuum te verschijnen Oud Hollandt zal s avonda oitslnilend voor dat feest geopend zgn en tijdig gesloten worden Het feest dat behalve door de exercities van het vendel o a door den intocht van de vereeniging Limburgia uit Rotterdam de FlarU8Seu nit Roermond de Joousseuc uit Venloo eo de Marütten club uit Sitlard alle Limburgsche carnavalscinhs zal worden opgeluisterd zal met een bal champêtre worden besloten Bg ongunstig weder zal het bol ia de congreszaal gegeven worden üit Hezinge gam Tobbeigen wordt het volgeude aan de Zw Ct € geschraven Hoe grenabawooers in moeilgkheden kannen komen bigkt uit het volgende vermakelijke verhaal van hetgeen tuaachen een Nederlandschen op de Pruisischeu üreozeu woueoden hoer en den Prnisische Aufaeher is voorgevallen De landbouwer had een sterke vaars op Nederlandsch grondgebied gekocht en trok er mede op hnis aan toen hem eensklaps een gebiedend halte inde ooren kloak Aaa dit bevel direct gehoorzamende kwamen een paar Anfseber bg hem met de vraag waar hg met het beest heen wilde waarop b antwoordde dat vest ik zelf niet De Aufaeher verklaarden toen bet dier in beslag te zullen nemen waartegen de eigenaar zich krachtig verzette verklarende op Hollaodsch grondgebied te zgn Beide parlgen beweerden galgk te hebben met het gevolg dat een Anfseber het beest bg den kop de boer het hg den staart na zich toetrok Op bet hulpgeroep van den boer kwam zgn vrouw toeloopen en deelde den trekkenden Anfseber een geduchte oorveeg toe Op deze wijze echter niet tot een eind kunnende komen daar geen van beide partijen toe wilde geven werd besloten den landbonvsr Directe SpoorwegverblDdlogen met GOUDA Zomerdienst 1895 AaDgevaogeD 1 Met TUd vaD Greenwich 80 8 8 40 9 08 9 40 10 17 10 4 18 09 18 88 1 84 8 88 8 44 4 0 84 7 U 7 69 8 88 48 8 1 9 7 18 99 1 8 18 48 18 8 1 44 IIOTTIRDIU8 1 10 89 10 88 10 8 10 4 10 68 ll M 9 41 B0 8 1 0 aOSDA DEN Bil e eobda 7 80 8 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 1118 16 1 87 8 86 8 47 4 46 6 97 7 14 7 49 8 89 8 64 9 64 11 18 2ev U 7 48 47 11 08 11 87 4 67 8 0 10 06 X ZeBW 7 68 8 6 i U IS i 18 48 6 08 t 8 18 i 10 16 Voorb 8 07 08 11 87 11 68 6 10 8 88 10 87 aUage 8 18 9 18 7 10 07 10 48 11 88 11 41 1 08 1 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 8 81 9 1810 8111 48 OUDl UTKIOHT Oouda 6 86 40 7 8 09 8 11 8 06 10 1 U 18 48 8 18 17 4 1 4 47 67 6 8 81 lO K Oudew 6 60 6 64 jf 11 14 1 87 7 10 10 1 Woerden 6 6 7 08 8 1 11 11 1 46 8 84 f 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 DIreahl 18 7 88 8 88 8 41 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 86 7 46 e4 11 O O U U 1 1 H9TIKII1II Gouda 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 68 lO K Wp 7 6 10 11 41 1 4J M 11 li li nn het ioni door dit t stam nt geitiohti kruhteni het door dit feeetaor te oefenen toelicht eo ran dit beilnit den requeatrant mededeeling t doen Deze conclnaie werd ungenomen Nur aanleiding ran eene uitnoodiging ontvangen van da commiisie uit de olaseicale vergadering te Amaterdam tot het doen houden van een kerkelgk congrea voor inwendige zending om zich daarop te laten vertegenwoordigen baaloot de Sjrnode na een gedachtanwiaeeting te antwoordan dat zij met groote belangatelling en waardeering van het beoogde doel de oitnoodiging heeft ontvangen en gaarne door zich op het congres te laten vertegenwoordigen van hare ajmpathie getuigen wil Zn weea daartoe aan den preaident m dr A W Brontveld Kadat de aynode nog verachillende aangelegenheden besproken en kennia genomen bad van de ingekomen atnkken werd zg na we derzgdache plichtplegingen gealoten Weer valt van een vreeaelgke ramp melding te maken Te Hooge Zwalnwe brak giiterenmorgan te half tien een hevige brand nit ten hoiza van don hear V die in korten tgd een groot deel van het dorp in lichte laaie lette Slat den trein 268 Staataapoor kwamen da militairen nit Qeertrnidenberg te hnip doch er viel niet veel meer te redden Mannen vrouwen en kinderen liepen zoo meldt men ale razend door het dorp varkena kippen en geiten met zich voerende Te half vier itonden 43 woningen in vlam waaronder ook het hnlppoatkantoor Aan da harddraverg voor paarden in Nederland geboren en door de Vlaardingiche Harddraverg vereeniging de Eendracht c giateren gehoadas werd door 9 paarden deelgenomen De prga f 150 werd behaald door de lAaguitae eigenaar J O Matze van Mgdrecht bereden door B W Schippera de Ie premie f 50 door de Premier i eigenaar J P Moogman van Stompwgk bereden door J G Matza en de 2e premie f 25 door de Victoria c eigenaar W Verboom van Haastrecht beraden door B W Schippers Men schrgft nit Scheveningen aan het cVad dat Maandag door het nwe weer weder heel wat aohelpen waren aangeapoeld die met het aand de zeewering zouden verateken doch dat de Bohalpenroof maar aieeda voorgaat en niet minder dan 120 M van dit koatbare materiaal ia weggevoerd terwgl denzelfden dag tot beveatiging der zeewering 40 M materiaal i aangevoerd Blgkena eene bekendmaking van het departement van Landbouw in Hongarge zal de tarwe en roggeoogat dit jaar in de groote staten qnantiteit en qualiteit betreft minder zga dan het vorige jaar In Hongarge ia de opbrengat van tarwe dit jaar met inbegrip van OroatiS en SlavoniS U 397 485 Metra 100 K Q tegen 16 431 5G7 Mctrs verleden jaar De behoefte aan tarwe zal omdat van rogge e D belangrgk tekort ia aanzienlgk grooter zgn De importeerende landen berekenen de door invoer te dekken behoefte op 114 en het ongedekte tekort aan tarwe op 21 millioen Mctrs Men achrgft nit Borger 8 40 8 47 8 64 8 01 9 10 08 18 81 89 86 7 8 7 88 7 88 7 48 7 6 10 19 88 88 Oeuda Maordrecht Nianwerkerk f E Oapalla E Battaidam T atterdam Oapella Hianwerkark Moordrecht ooda 9 86 7 86 7 46 Onze gemeente heeft van hare bevolking die voor bgna 100 jaren uit ruim 160U zielen bestond en nu tot 6300 ia geklommen het grootste deel in de veenkoloniën geveatigd Daar waa voor 1830 een groot veld waar milHoenen bgen op de bloeiende boekweit den haning vergaderden en waar aanzienigke kapitalen verborgen lagen die door kaualiaatie en veeuexploitatie in gebruik werden gesteld üe Drouweu r en Buinermonden dis zich van af deo ooatelyken Hunseoever tot aan de grens der provincie ter lengte van meer dan een uur gaans uitstrekken zgn na dien tgd opgekomen en hebben in niet geringe mate geprofiteerd van den aftrek der brandstof in den tgd toen geen rervener jaarlgks mst een deel van zgne brandstof zitten bleef zooals thans het geval is De kapitalen van het veen werden in den landbouw gestoken en al spoedig werd bier de aardappelteelt de kurk genoemd waarop dia landbouw dreef en kwam de korenteelt tot zoodanigen omvang dat groote hoeveelheden elk jaar worden uitgevoerd Door de belasting van bet aardappelmeel in Frankrgk en de daardoor ontstane verlaging gevolgd door lage korenprgreu kreeg die laudbouw een geduchten knak Booge prgzen van compost door kunstmatige opdrgring eenigen tgd staande gehouden maakl n den veeokolooialen landhonwer zgn beataan bezwaarlgk en het streven van bal veenkoloniaal landboowoomité om die prgzen eveneena kunstmatig te doen dalen deed velen tot inkrimping van het compost gebruik ovsrgaan In 1894 werden dan ook alleen in de Droswener en Bninermonden 2458 lasten stratendrek minder gebruikt dan in 1893 en het ign thans weer de verlaagde prgzen van f 33 tot f 85 per 10 last die voor enkele jaren tot f 55 il f 60 liepen welke den lust tot niestaankoop doen toenemen Tbins wordt er weer veel compost aangekocht hetwelk den in den laatsten tgd gedaalden lust tot ontginning van dalgronden eveneens doet vermeerderen De Staats Ct no 201 bevat een extract nit hel reisrapport van Hr Ms seboener Zeehond belast met het politie toezicht op de viascherg in de Noordzee van 27 Juli tot 7 Augustus 1895 Aan dit rapport onlleenen wg bet volgende Hr Ms schoener Zeehond verliet op den 27n Juli 1895 de haven van Nienwediep Bnlten gekomen werd de koers langs de Haaksgronden en Texel genomen in de territoriale wateren Wegens barden wind en lagen barometerstand werd de naobt op de Vliereede ten anker doorgebracht en den volgenden dag 28 Juli de kruistocht voortgezet Langs Terschelling en Ameland werd lot Schiermonnikoog in de territoriale wateren gevaren doch geen enkele Nederlandsche of vreemde viascher werd gezien De koera werd uo gesteld op het hariogvisschersterrein hetwelk des morgens van den 30stea Juli bereikt werd zünde de Zuidelgksto visBchers op 56 gr 41 m N br en 1 gr O I Van dezen dag tot Zondag 4 Augustus werd bet terrein in alle richtingen doorkruist tal van bommen en loggers werden gezien en aatigepraaid doch geen klachten vernomen Danige Franseben en Doibachers waren ook temidden der Hollandsohe visachers aanwezig Senige malen werd geneeskundige hulp verstrekt meestal voor absceisen aan handen of armen en een der paliënteu werd medegenomen naar bet vaderland De vangst was over bet algemeen schraal of middelmatig en bet weder tamelgk gunstig hoewel de barometer een zeer laag cgfer behield Den 4den Angnstas werd naar de Groote vissohershank gestevend doch aldaar evenmin als op de Doggersbaok Hollandsohe baogvisachera ontmoet Langs de Hollandache kust werden de territoriale wateren doorloopen en den 7deo Augustus te Nienwediep binnengevallen £ en zeer gewoon middel om het auoeeasierecht te ontduiken d w z scbatkist en dus hst Nederlandsche volk te bestelen is effecten in pakken neer te leggen met het opsohrilt Eigondom van slsof meo die 9 40 10 17 10 4 11 01 11 08 11 16 11 84 10 7 47 lO Si 18 9 69 10 11 8 18 8 07 waarden alleen maar in bei ring had Om aan dien vorm van diefstal den kop in te kogpen bepaalt het nu ingediende welsontnerp dat alle roerende zaken die de oierledeue onder zich had voortaan behoudens eenij e uitgezonderde gevallen ia de aangifte voui de successie moeten worden opgeUDmeo waarte genover dan een bedrag onder bet passisfkan worden gebracht sn bg verschil de rechter zal beslissen De bepalingen van bet ontwerp luideu daaromtrent aldus Do roerende zaken bg het overlijden onder den orerledene bsmstende of voor hem door anderen bewaard of bezeten worden geacht tot zijn boedel te behooren en moeten als zoodanig voor de regeling van hst recht van successie worden aangegeven Hetzelfde geldt van de schuldvorderingenen aandeeleo waarvan de aan toonder of houder ioidende bewgzeo bg zgn overlgden onderhem bernsten of voor hem door aaderen werden bewaard of bezeten cDe verplichting tot afgifte kan worden opgenomen onder de schulden bedoeld in art 37 lett a der wet van 13 Mei 1859 zooals dat luidt volgens art 1 § 10 dezer wet mits asn ds daar gestelde eischen zg voldaan of anders overtuigd worde aangetoond dat zg reeds vóór het overlgden aan anderen toebehooren Deze bepalingen zgn niet toepasaelgk lo ingeval de overledene ten gevolge van de uitoefening van een beroep of bedrgf de zaken of bewgzen onder zich had voor iemand niet behoorende tot zgne bloed of aanverwanten tot den vierden graad ingesloten of hunne echtgenooten 2o ingeval de zaken bewgzen onder den overledene berustten als openbaar ambtenaar voopd of curator 3o ingeval de zaken of bawgzen bg het overlgden verblijven aan mede eigenaren ingevolge eeeer overeenkomat tusschen den overledene en die mede eigenaren gesloten 4o ingeval en voor zoover de zaken of bewgzen toebebooren aan den vroow van den overledene Zgn aan te geven zaken of de daartoe betrekkelgke bewgzen in gesloten bewaring dan zal op verzoek van den executeur testamentair van de erfgenamen of van den houder der zaken of bewijzen de opening voor de afgifte geschieden door den kaetonreohter binnen wiens kanton zich de zaken of bewgzen bg bet overlgden bevonden c Den ander loopje voor ontduiking is het doen van schenkingen als men zgn eind voelt naderen of het omzetten van eigendom in vruchtgebruik of het brecgen van goed in gemeenschap ten behoeve van den langstlevende Om dit te voorkomen bepaalt hot ontwerp o a Al wat binnen het jaar aan het overlgden vonrafgegaaD door den overledene werd geschonken of kwgtgescbolden aan bloed of aanverwanten tot den vierden graad ingesloten of hunne echtgenooten wordt geacht bg het overlgden in den boedel te zgn en hg legaat te zgn verkregen Van de waarde dezer zaken kan voor deregeling van het recht van successie wordenafgetrokken wat blgkens wettelgke bewgzen bg de ecbeokiag of kwgtachelding werd bedongen periodieke uitkeeringsn en vruchtgenothieronder niet begrepen mite het bedrag dewettelgke liewgzea en de dagteekeniug derschenking of kwgtscbelding in de aangifteworden vermelde sAl wat door den overledene aan bloed of aanverwanten tot den vierden graad ingesloten of hunne echtgenooten werd afgestaan overgedragen of kwytgascholden wordt geacht bg het overlgden in den boedel te zgn en bg legaat te zgn verkregen indien de overdracht of de kwgtscbelding een van bet leven afhankelgk vruchtgenot op periodieke uitkeering heeft voorbehouden of bedongen Voorts zegt het ontwerp dnidelgker dan de bestaande wet dat alle schenkelingen onder de levenden daaronder begrepen die tegen verplichting van kerkelgke diensten of plscbUgfaeden aan zedelyke lichamen of instellingen in de doode band beschouwd warden als krachtens legaat verkregen Tot versterking der bepalingen wordt de verhooging van het recht ingeval van ontduiking van 25 pCt gebracht op 100 pCl 9 7 10 04 lO U 10 18 10 87 8 06 4 0 4 7 80 1 46 1 66 9 01 8 0 8 16 I SO 8 10 8 10 80 80 6 87 8 44 60 ot 6 11 it 4 10 6 48 1 60 8 60 4 08 e OU D A 11 60 11 90 7 61 7 8 8 08 18 8 88 4 40 00 vol 8 48 61 18 40 3 1 4 08 DIN HAAS sHlge 4 7 80 7 48 8 80 9 18 9 4 10 1411 8611 161 88 8 441 68 8 48 4 16 17 6 117 8 9 88 Voorb 4 10 10 1 44 17 Z Zegw 08 t 10 8 1 68 t 6 13 9 3 iiev M 6 19 10 46 1 0 6 48 10 08 Oouda 6 807 608 18 6 10 1 10 67 18 0618 468 10 8 14 3 16 4 13 4 48 47 8 8 8 88 10 11 Stept te Bleiswijk Kraisweit en NootdorpLeidsohendam UÏUOHT BOUDl Utrecht 6 38 7 60 Woerden 66 8 11 Uudewaler 7 07 8 1 Oouda 7 80 8 38 84 AutardaaiWp 6 60 8 16 Saada tJO 1 04 10 11 34 18 60 3 10 3 68 4 43 8 8 7 60 8 09 07 10 84 10 8311 61 4 18 68 £ 9 88 10 64 10 81 4 84 p l 9 38 10 44 11 07 1 18 8 414 87 6 10 7 0 8 86 8 419 49 11 10 IHSTIIDI 11 9011 Dl 1 66 11 1 40 4 18 86 10 io i4 11 1 i m M f 8 4 na E nit Halle Proisaa te halan Deze achter kon ook niet nauwkeurig de grenaacbeiding aangeven evenmin als de toen geroepen boeracholte in de buurtschappen in Pr waarnamend burgameeater Alanu werd i ealoten een fliuken paal in den grond te alaan en daar het dier aan ta binden hetgeen gebeurde terwgl een der Aufaeher en de boer die elkander nattturlgk wantrouwden de wacht er bg bielden Intnsacheu werd de Pruisische controleur uit Uelsen gehaald en toen de grens van den eenen aleen op den anderen afgemeten waaruil Week dat de boar recht had want hg was met z n fOars nog één zegge één meter op Nederl grondgebied zoodat de Aufaeher die reeds meende weder een goeden slag te hebben geslagen met hun controleur beschaamd en teleargesteld konden heengaan i Tot de ftastelgkhedan die ta Vianen ter gelageabeid van Koningins verjaardag gegeven ivordsn behoort o k een katdlooparg van vrouwen boven de 40 jaren Prgs een petroleumstel premie een koffiepot Een inzender in de N B Ct vertrouwt dat do burgemeester die eera voorzitter der faeatoommiaaie is niet bekend is geweest met deze onwaardige vartooning en zulks alsnog zal weten te beletten BalteolandsGh Overzlcbt De gisting op Sicilië neemt weer toe Het volk ia teleurgeateld nu het de hervormingen niat krggt die het voorgespiegeld zgn terwgl nienwe belastingen den staat van beleg zgn opgevolgd Bovendien heerscht er groote ontevr enheid dat de polilieke veroordeelden hun straf nog niet ia kwgtgescbolden en er bestaat gesaar voor onlusten als dat niet voor den 20n September geschiedt £ n intnsscheo is er weer een veroordeelde Siciliaansche socialist Barbado met overweldigde meerderheid gekoaen op twee plaatsen Milaan en Cesena Onlangs hebben we gemeld dat da Tsaar aan prins Mirko een onderscheiding had toegekend nn heeft hg aan vorst Nikola een tastbaarder bigk van zgn vriendschap gegeven Sen Russisch oorlogschip uit Kronstadt te Antivari aangekomen heeft voor den Vorst als geschenken van den Tsaar meegebracht dertigduizend geweren bgna genoeg voor het geheele Montenegrgnsche leger vgftieu millioen patronen kanonnen mitrailleuses dynaHsiet en ander oorlogagerei Zoo is dan eindelgk schrgft de Transvaalacha Volksstam c aan de belofte van den preaidenl gevolg gageven en na een twceoaagscha discussie het commissierapport in zake de toekenning van stemrecht aan degenen die aan de commando s hebben deelgenomen met 14 tegen 10 stemmen goedgekeerd Door het besluit van den Volksraad in deze aaak genomen wordt het volle stemrecht verleend aan allen die persoonigk krijgsdienst hebban verricht in de commando s tegen de kafierhoofden Mapoch Masaauw en andere kafferkapiteins in Zontpansberg gedurende 1894 va 95 en verder aan alle personen die de eommissie naar Swaziland als Igfwacht of escorte hebben vergezeld Zoomede aan personen die aan den Vrijfaeidsoorlog hebben deelgenomen en hoewel niet dadelgk zich hier gevestigd hebbende thsns in de Republiek woonachtig zgn Deze toelatingen zgn in overeenstemming met het Uitvoerend Raadsbesluit maar bovendien werd door den Raad in overeenstemming met het commiasie rapport stemrecht verleend aan personen dio voor hunne kosten plaatsvervangers hebbao gesteld de plaatsvervangers zelve aitgesloten zoomede aan vaders die bun zoons uitgerust volgens de krggswet persoonigk dienst hebbeu laten doen Ten slotte is bepaald dat stemrecht iu de toekomst eveneens zal gegeven worden aan personen die ta eeniger tijd na datum van dit besluit persoonlijken krggsdienst zullen hebban verricht in toekomstige oorlogen mite daartoe behoorlgk volgens de bestaande wetten des lands opgeroepen en mei schriftelijke toestemming per memorie van twee derden der stamgereohtigda burgers van elke wgk Over het geheel genomen wenscht da Volksstam c hat land geluk met het genomen Volksraadabaalnit waardoor zegt zg da Republiek voor het minst genomen tusschen de 1000 an 1500 stemgerechtigde burgers rgker is geworden die zij houdt zioh ervan overtuigd in verreweg de meeste gevallen het oaafbankelgk taaiada alamaut in de Bapnbliak zullen versterken Voor den Prasidant is het genomen besluit eindigt hat Tranavaalsohe blad eene besliste overwinaing omdat hg zoo goed als zgn woord in deze aaak verpand had en het bleek dnidalgk nil hel deel dat hg aan de discussies nam boa zaer hg met hart an ziel deze zaak waa toegadaan Jonbert is den 29sten Juli 1 1 mal vaal plechtigheid en in tegenwoordigheid van den praaident der heide Volksraden de meeste boofdamhtenaren en andere autoriteiten opnieuw ala comiULdaDteaaeraal ingaaworao Vooi Oom Paali paa kat aana moailgka taak zgn teganoandidaat voor het praaidentichap toe ta spraken Maar hg kweet ersich met beleid van Er was zelfs ondeugendheid in de wgze waarop grager telkens gewaagde van hel aamengaan tuaachen hem en Joubert in den vrgheidsoorlog had Jonbert zich ovenl mat hem gewaagd en samen gewerkt als kommandant generaal hadden zg samen gastfeden en geleden in den Uitvoerenden Raad had Jonbert op eeu enkele maal na altgd hetzelfde gestemd als Sruger Maar hg bracht tevens gelgk reeds de voorzitter van den Eersten raad had gedaan grooten lof aan Jottbert a krijgsmansdengden Iu zijn antwoord herinnerde Joubert aan de bezwaren die hg tegen hel aannemen zgner herbenoeming had gehad maar beloofde uu opnieuw al zguo krachten te zullen geven aan bet land en het volk dat hg lief had Te Pargs is men zeer tevreden over den zoo goedgeslaagden aanval op Andriba onder generaal Docheane met zij o aoldateo De aanval geschiedde den 21sten dezer Qenaraal Voyron de bevelhebber der voorhoede tastte de stelling der Hova s aan Eerst werden dezen door de kanonnen bestookt en daarna werd tot eena bestorming overgegaan Het bleek echter dat de Hova s na het bombardement onmiddelgk hun positie hadden ontruimd Zoo viel Andriba den Franachen zonder ernstigeo strgd in handen Van de Franscbe troepen werd slechts één inlandscbe soldaat gedood terwgl drie artilleristen werden gewond Andriba de laatste versterkte positie der Hova s op den weg naar Aotauanarivo ligt op 180 mglen afstand van de hoofdstad Generaal Ducbeane seint dat hg den marsch daarheen met den meesten spoed zal voortzetten Ik ben zoo beot het in zijn telegram te Andriba bebeersch de geheele vlakte en laat druk aan da voltooiing van den straatweg arbeiden om de noodige levensmiddelen aan te voeren en een lichte colonne uit te rasten De marinebrigade toont grooten lust om aan te vallen en verdraagt goed de ootberiugen c De man die verdacht wordt van den aanslag op bet leven van baron Rotschild en deswege gevangen is genomen heet Etienne Bor Hg is van goede afkomst en heeft een uitstekende opvoeding genoten Als doctor in de letteren gaf hij een tgdlang ooderwgs aan bet College van Narbonne totdal hg wegens diefstal tot vgf jaar govangeniaslraf werd veroordeeld Sedert dien tgd verviel hg van kwaad tot erger thans beeft hg reeds elf vonnissen te zgnen laaie Bor stond bekend als een aanhanger der anarchistische denkbeeeldea De berichten die sedert eenige dagen uit den Congostsat komen zgu zeer verontrustend De inboorlingen in hetAroewimi gebied zijn in opstand Blanken worden vermoord anderen door de gezaghebbers in den staat ter dood veroordeeld De ezpeditie van majoor Nilis komt in botsing met de Mahdisten en Igdt daarbij groote verliezen Dit alles wekt wat begrgpelgk is zeer groote bezorgdheid in België Men vreest dat de regeeriog niet alles mededeelt wat zg weet dat zg ernstige tgdiugen verbloemt of achterhoodt En zoowel in de Kamer als in den Senaat staan mannen op om uiting te geren aan de onrust die heerscht in bet land Zg vragen inlichtingen aan de regeering zij wenaohen op de hoogte van den toestand gebonden te worden En zg meenen daartoe recht te hebban nn België groote kredieten toestond aan den Congostaat nn het lot van dien staat reeds gedeeltelgk met dat van België is verbonden De Belgische regeering echter deelt niet in die meening De heer De Burlel de mi nisterpresident voerde het woord in de Kamer om aan te tooueu dat de interpellatie misplaatst was De Congostaat is nog een onafhankelijk gebied België heeft met dieu staat geen andere betrekkingen dan een personeele unie De Belgische regeering is niet verantwoordelgk voor hetgeen in den Congostaat voorvalt dit zon alleen hal geval kunnen zgn als de wetsvoorstellen tot aanbechtiog van den Congostaat door de vertegenwoordiging waren aangenomen Dit antwoord is strikt genomen zeer juist Vragen als die van de bearen Colfs gn Lorandin de Kamer en van den heer Janson in denSenaat behooren thuis hg do regeering vanden onafhankelgken Congostaat Doch dawjjze waarop de heer De Bnriet de interpellanlen antwoordde kan op niet meer dan opden naam handige aanspraak maken Debelangen die België en hel Belgische volk indan Coogoataal hebben zgn te groot om demannen die deza belangen ter sprake brengen met een sjantje van Leidenc af ta schepen Dit werd daidalük aangetoond door den heer Loiand al waa de taal van dezen radicalen afgevaardigde ook wat taeltig Da toestanden in den Congostaat zollsn niet nalaten invloed la oefenen in België Als straks door de kosten der expedities de rekening van den staat een tekort aanwgsi wordt bg België aangeklopt voor da middelen om het gat Ie stoppen Deze tweeslachtige toestand is onhondbMr Welnu meende da heer Woeste dan moet er maar een einde worden gemaakt aan dien toestand door de wetsvoorstellen aan te nemen waarbg de inlijving van den Congostaat hg België wordt bepaald sThans hebben wg evenmin recht een onderzoek in te stellen in den Oingostaat als ergens elders Dit was het laatste woord De heer Lorand kon nog aandringen op iolicbtingen vóórdat de annexatie plaats had De motie werdzel s niet behandeld doch op voorstel van den ninister president verzoudeu naar de oommissie van XXI En de Senaat sprak met 38 stemmen legen 12 en 6 outhondiugen zgu volle vertrouwen nil in de regeering ten opzichte van den Congostaat INGEZON D EN Oouda 29 Augustus 1895 U iAwr i lUdatmrl Mogen ffij U beleefd verzoeken aau onderstaande regelen een plaatsje in te ruimen in Uw geacht Dagblad De medewerking welke de Commissie ter feestelijke herdenking van den verjaardag van H M de Koningin op 31 Auguatus a s vau verschillende zgden beeft mogen ondervinden doet haar de vrgheid nemen de borgery ta varzoekeo er toe te willen medewerken om de feestelgke stemming dien dag zooveel mogelgk ta verhoogeo Zg kan dit doen door het uitsteken van da Nationale Driekleur het dragen van Oranje en het sanbrengeo van versieringen Verder zou zg gaarne beeren patroons iu overweging willen geven hnn ondergeschikten zoo mogelgk den middag vrg te geven opdat allen in de gelegenheid zullen zijn voor zoover zg dit wenschen aan de Volksspelen etc te kunnen deelnemen of hiernaar te komen zien Zg hoopt dat de 31en Augustus moge zgn voor allen eeu feestdag tol waardige herdenking van den 15en verjaardag van onze geliefde Koningia Wilhelmioa DE FEESTCOMMISSIE REJMmSGEVlXG De BURGEMEESTER van Oouda Gezien art 6 der Verordening op de logementen slaapsteden koffiehuizen enz brengt ter algemeene kennis dat de koffiehuizen bierhuizen tappergen en andere inrichtingen tot verbruik van eet eo drinkwaren iu den nacht vau 31 Augustus op 1 September a s mogen geopend bigren tot één uur QoDDA 29 Augustus 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS MARKTBBBICBTEN Oouda 89 AugaalUB 1896 Oraueu onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsehe 4 6 0 Nieuwe dito 80 s 8 60 Mindere dito 60 H ƒ 6 70 Afwijkendo 4 7 i 6 88 Polder 4 76 i 8 60 Eogge Zeeuwsehe 8 76 il 4 8 Polder r i f Buitonlandsoke por 70 k 8 40 1 S 60 Gerst Winter 3 0 4 8 Zomer 3 60 4 Ohevallier 4 60 1 6 9 Haver per beet 8 60 1 ƒ 3 96 per 100 kilo 6 7 a 6 2 Uenaeptaad Inlsndsob 8 60 s 8 75 Buitonlandsolio f 7 è ƒ 7 26 Kanariezaad 8 96 il Koolzaad 6 60 i 7 86 Erwten Kookerwteu Niet kokende it Buitenlandsohe voererwten per 80 Kiloi 6 a 6 86 Boonen Braice boonen 4 Witte boonen ƒ 4 f Duivtnboonon 4 Psardenboonen f i f Mais per 100 Kilo Bouta Amerikaansche 6 80 4 6 60 Cinqnantine 6 60 4 7 TliiUKKT Melkvee geen aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vlug 17 4 19 et per halt KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 14 4 16 et per bslf KO Magers biggea goede aanvoer handel red 0 40 4 0 6 per week Vette schapen goede aanroer handel vlug ƒ 16 4 16 Nuchtere kalven eenige aaovoor handel vlug Graskalveren goeda aanvoer handel vlug 96 68 Fokkalvoren 7 4 17 Aangevoerd 1 9 partijen kaas Handel vlag Ie quil ƒ 85 4 87 ïe qnal 81 4 84 Zwaardare 88 4 Noord HolUndsche 4 ƒ Boter red aanvoer handel vlug u Goeboter 1 86 4 ƒ My i T Weiboter 1 06 i m f Mm A m r Burgerlijk e ii g n d GEBOREN 26 Aug Maria Janaje ouders J Mul en D Hnurman 27 Cornelia Johanna ouders P J Babouw en G Soffree Margaretha Johanna oodera A d Weeger en K van Klaren 28 Johannes Tennis Cornolis ouders 8 Boot en J H do Weger Adriaans ouders J Verkaaik en A de Pater OVBFiI EDEN 27 Aug M Vermeulen hnisvr ran C Scbontan 41 j 29 U Onwensel 27 d H de Jong 6 m GEHOWD 28 Aug A A C van Ascb an M 2aal H M LeeBang en A van Beeavitk GEBOREN Dirk ondera O van Dgk en C Boere Leendert ouders L BckonleB en J Hofland OVERLEDEN N G Kwakernaak 16 j N Schouten 11 j 349 Staats loterij e Klasse Trekking van Donderdag 8 Angustua 1696 No 14366 1000 No 14079 100 Prijzen ran 86 896 3 83 46 7166 9364 18 88 171 19409 380 8663 6778 7848 9370 18 8S 17384 19X7 384 8763 6198 7478 880 13818 17888 19747 946 40 0 6184 7641 10169 14878 17478 19866 996 41 4 6348 7663 10308 16668 17070 1 6 1864 4184 6643 7674 19413 16783 1771 1O170 1489 4383 6614 7733 18414 16049 17886 80169 14 3 4 60 6681 8877 196 1 1U36 1 110 80 46 1844 47 8 6846 8386 19616 16699 18788 90 11 8 83 4968 6917 8366 18689 16796 1 664 80707 9 80 6310 7030 9136 18813 1 887 18910 90868 2883 6 49 7131 9867 18881 17106 19837 80891 8877 6 38 Nieuwe DASSEN en Linnengoed A ran OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoors l ts 108 lOl s 1 lOS s 84 88 l 84i Hvl 64 7V s Vs 9VU 9 1 1061 z IVis 0Vs 6 flV 98 114 94 44 lool s 97 688 630 Ol s 100 810 1 6 79 flO 109 100 146 98 109 z 90 197 146 106 VlS 64l 1 4 99 64 ♦ v 801 81 103 101 101 99 106f 143 186 16 104 16 m M s 108 87 l 101 10 88V 98 AUGUSTUS HaoaalAaD tiert Ned W 8 8 dito dito diUi 8 dito dito dito SVi KosoiB Obl Goudl 1881 88 4 iTALra Insohrnving 1868 61 6 DosTSNa Obl in papier 1868 dito in silver 1868 6 PosTOoiL Oblig met coupon 3 dito tiokat 8 auaUKU UU Binneol 1894 4 dito GsooDB 1880 4 ditobijRoths 1889 4 dito bil Hope 1889 90 4 dttoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 awiJZ Ferpet schuld 1881 4 Toanu Gepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leeniog serie U ZülD Ava Hap v obl 1892 6 Msiioo Obl Buit 8oh 1890 6 VsNazvau Obl 4 onbop 1881 Amstszdui Obligsllen 18 6 3 aoTTaauui Ste l laon 1894 3 Nsu N Afr Handelsv aand Inradsb Tab Mij CertiBoaten DeilMaatschappij dito Arnh Hypotheokb pandbr 4 Oult Mij lier Vorslenl aand s Gr Hynotheekb pandbr Sl Naderlanilsohe bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hjrpotheekb pandbr 3 i Utr Hypotheekb dito 3 i UdsTDla Oosl Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb s A HEHlKa Equit hypoth paudb 8 Maiw L G Pr Llen eert 6 iBu Holl U Spoorw Hy aand j Mij tot Eipl V at 8p aand Ned Ind Spoonregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUS 8poorwl 1887 8 A BoU 8 ZuidIlal 8p niü A H obl 8 POLEH Warsohsu Weonen aand 4 Kusi Gr Buss Spw MlJ obl 4 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Ch Asow Bp kap obl 4 dito dito oMig 4 tnsaiZii Cent Pac Sp Uü obl 6 Ohio k North W pr C v aaud dito dito WükSt Poter obl 7 Denver k BjBBr Spm oerl v a Illinois Cerftfil obl in goud 4 Louisv k NuhTilleCert v sand Meiieo N 8pw Mg leh p o 6 Uias Kansas v 4 pot pref aand N York OnUrio k Woat aand dito Peuns Ohio oblig 6 Oregou Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Minn fc Aanit obl 7 I 1181 Un Pac Hoofdliin oblig 6 I loe dito dito Line Col Ie hyp O 6 47 V Oimni Can South Oartv aand 66 Vsii C Eallw tNav leh d o O IBV Amsterd Omnibus Hij aand 880 l 4 s 108V 108 108 108 138 18 174 88 118 aotterd Tramweg Maats aand Nan Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 3 Blieil Stad Ant en enl887 81 Slad Brnsael 1886 S sj KoKO Tbeias Begullr Oesellsoh 4 OOSTIIIR StsaUlaening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spi a Slad Madrid 8 1866 Nan Var Bas Hyp Spobl eert