Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1895

Zaterdag 31 Augustus J895 34ste Jaargang No 6750 iOIIMHE GOÜRMT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k 8 met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers y IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CogDae Nd Bois Se ooovAo mr bois Tan de WmAMk AMmya uier inhODd voonien rtoaaush a r uo Dltalilux nttoUahur H i P H J V WANKUM MELKBRT üoathaven VERGADERING VANDEN GEHEËNimiD I DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1895 I Voorzitter da Bargameeitor I Teggowoordig do hh Noothoftn no Goor I Jager HorKU an der Poet Derckien lan I IterioB Prince Hoogenboom aD der Sand n I StraTer Deuing Viogerliag eo de Raadt I Afwezig de bh Fortyn Droogleever Tan I Veen ran Vreumingeo en Nederborit I De Voorzitter deelde mede dat de hfa ran I Vreamingen en Nederhont kennii hadden e1 geven terhinderd te zijn deze Tergadering bjj I te wonen 1 De Notnlan Tan 6 Ang worden TOorge1 lezen en onveranderd goedgekenrd 1 Daarop worden voorgelezen de Notulen er 1 vergadering van 27 Angnstui welke eveneeoi warden goedgekenrd 1 Ingekomen 1 1 Bet Rapport der Baadacomminie in 1 wier handen waa geateld de begrootiog er I dd Schntterg tot goedkeuring adriaeeren e I Ter viaie I 2 Hat rapport der raadicommiaiie in 1 wier handen waren geateld de begroetingen 1 van de Volkigaarkeukeu en het Uoffmanage1 tieht tok goedkeuring adviaeereDde I Ter viaie I 3 De begrootingen der gesnbsidieerde In 1 atellingen van weldadigheid over 1896 1 Worden geateld in handen eener commia ie I waarin worden benoemd de hh Strever van 1 der Sanden en Vingerling 1 4 Éax adrea van den heer M E Monaa h I onteUg netnende ala lid der commiaaie van I voorlichting in zake de plaataelgke belaating 1 tiaar het inkomen I Aangenomen voor kenniigeving I 5 Een adrea Tan de hh H J de Voogt G Prince C Brunt 3 8 Kampo C van bgk 1 en H Stimver ontalag nemende al leden er 1 commiaaie van voorlichting in zake de plaat1 aelgke belaating naar het inkomen 1 Aangenomen voor kenniageviog 0 De begrooting der gemeente voor 1896 1 Wordt geateld in handen eener Commiaaie 1 waarin worden benoemd de hh Jager Derck en 1 en Nederfaorat 1 Een aohrgven van B en W betreffende 1 de bydrage voor den weg van Gouda naar de 1 HoBaan groot f 900 vooratellende dia nietmeer uit Ie betalen Ter viaie I Een aohrgven van B en W tot wgziI ging der gemeentebegrooting over 1895 Ter Viaie I Een Bchrgven van B en W betreffende 1 het aangaan eener geldleening Ter viaie 1 Een achrgven van B en W betreflende de verhnring van een atnk grond aan den heer C H W Kahle Ter viaie Een achrgven van B an W tot verhuur van aan atnk grond aan de Veat aan 1 verachillende personen Ter viaie 1 Een achrgven v n B en W betr f fende oninvordaruare poaten der belaating o er 1894 tot een bedrag van f 15S 79i Ter viaie Een aohrgven van B en W betref iende tern taling van te veel betaalde beluting aan den heer von dem Borne tot een bedrag van f 38 56 Ter viaie Een achrgven van Curatoren van het gymnaainm betreffende het aanatellen Tan een tgdelgken leeraar in de Gebreeowiche taal vootstellende de heer A Ketellapper weder daarToor te benoemen Ter viaie Een adrea van H Wortman verzoekende eene betrekking van wege de gemeente of eenig onderstand daar hg tegen 1 October ontalag verkrggt ala agent van politie wegena liobaamagebreken In handen van B en W om adriaa Sollieitatiën Tan de hh W Fetter en O W Brona Middel naar de betrekking van leeraar in bat handteekenen en bet bottueren aan de Burgeravondaohool Dankbetuigingen van de wed J E van der Elegn en J H Verkerk voor de ten hunne gunste genomen beachikkingeo Aangenomen voor Kenuiageving 18 Verzoek van J Bize verzoekende hem vergunning te willen verleeneu tot verkoop van aterken drank In handen van B en W ter afdoening Aan de orde 1 De Rekening en Verantwoording der baten en laaten van het voormalig Armbestoor van Stein dianat 1894 Wordt goedgekeurd Aan Je orde 2 De Rekening der Gemeente over bet dieuatjaar 1894 Wordt goedgekenrd Aan da oide 3 De Begrooting voor de exploitatie der Stadelgke Gaafabriek dienst 1896 Wordt aangenomen Aan da orde 4 Bet vooratel betreffende den afatand van een atnk grond bij da Roode brug aan hetRgk Wordt aangenomen Aan de orde 5 Het voorstel betreffende de toelating van leerlingen en het onderwga in het boekhouden op de Borgeravondachool Da beer Darokaen vroeg hierop erniga in lichtingen welke door den Voorzitter en den heer van Iteraon werden gegeven waarop het vooratel werd aangenomen met algemeene atemmen Nieta meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten ADVERTENTIfiN mm mmm Zg die wenachen deel te nemen aan den OP I KONINGINNEDAG kunnen zich Saartoe aanmelden hg den beer J N BOTH of niterlgk DONDERDAGAVOND ten half negen ure ter vergadering bg dejii heer A DAM P S Dekkleedjes ten gebruike beschikbaar FOOL S Qroene Olio i een onfeilbaar mMdel tegen SS lx e U ran a t i e Ic STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIEREN enz Ook voor BRAND SNUWONDEN en KNEUZINGEN aangewend geeft deze olie verraaaende uitkomsten Prga per flacon met gebrniksaanwgzing 40 cent bg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda aii pzonderd Zondigs te conanlteeren ran 10 tot 5 uur CYimVASTIEK Ondergeteekenden Gymnastiek Ondervgzera M O te Rotterdam zullen met 15 SEPTEMBER e k MEN CVBSU8 OPMSMy voor acten Gymnastiek Lager en Middelbaar Onderwga Voor inlichtingen en aangifte wende men zich vóór 10 SEPTEMBER e k tot A V4N DIJK Nieuwe Binnenteeg 362 E J STEGEMAN GaffeUtraat 121 RoUerdam Augnatua 1895 JOOO stuks uit de Ulliflto mfttis eener der BerBte l iiileiilan ls ihfl fnbneken over gfnomenu ïioof enumde Leger Paarden Dekens iiiDvU u ti eii den xpotpnjB van fl 2 75 r Btuk wortleii iiitverkouht Dtze dikk ontfijtbare dekens lijn zoo mrm ara na pels ca 140X190 cm groot dus het jelieele jmnrd bedi kkend met wol opgenanid cii 1 lueeda iitreepea vooHm eoii kleine partij witte wollene Slaap Dekens groot 140XISJ tn wejrens wer kleme HiecbU diKjivukliii Ijeniüikhare fouten in ht t weefsel aanguliudii ii ttO fl 3 S0peratuk Kotten andcni het dubbele mr UuidelOli ItMChriTiü broielltafffiD wonlon lAo lang ds Townutil mraki tiven loeMndlnit van litti bedr ui oihIt rtiiibouri pcompl uil firmR B 144 Gouda r r o ril FEESTELIJÏÏE HEBDENEHTG van den Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelraina op 31 Augustus 1895 ie GOV DA s Middags 13 uur VOLKSSPELEN om PRIJZEN en PREMIÉN t Namiddaga van 4 e uur mmwLMBmM voor Paren in 2 wielige rijtuigfen om traaie Prijzen en Premiën s Avonds 8 uur i MUZIEKUITVOERING ► te geven door de Muziek der D D achntlerg in de Schitterend Verlichte tent s Avonds lO uur groot schitterend VUURWERK Voor nadere omschryviDg zie men de groote Aanplakbiljetten Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thans is do 35a oplage ToraoheneQ raa bet boak De Ze I uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merinlére Vut t Prengruber Dujardtn Bau me Parijs BOUChOt ParijJ Geb Batb Dr Schering Kmi iM Hsih Dr Oyurkoweoh ley WasDeD Opp r t farls Dr Jeobl Weenen Opperalafarls Dr SohieSl Vmig CUef arli Dr DarSOS Parij Chef rt ForOBtier Aken Diitrictaartt ür Qrossmann Johlingon nitz Diatriotiarli Dr Busbaoh ZirkKrankart Dr StOlngreber CbarentoD Coniul Dr v Asobenbaoh Gorfu Dr med Corrazza Vumlie ADgevlUe P riji Lavabre Panjs WUle Taufkirobaa H CabiliOt Arcaoboii Fortget LonzM Ouilloaeau Bordeaux Labatut Bordoaui Bougavel I a Tforrière L Hirsohfeld Weeaen u Lieber laasbruck Hammer Plaueu Weiner Weenen AUSt Brooto I Ma tasahlecliner Brixn mtng en genezing Het doel van at arerkje is keani te verspreiden omtrent ilen aard der sonawzvakta baro oorzaken en gevolgen oodernoht to gaven en genezing te vinden 1 Het bandelt over bet bekend worden van do Phyaiologtsohe 1 ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare w jze op ons ae nuwgeslel kan gevorkt worden en wal met eon succes dat aoowal een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundig j pers aanleiding lot discnssie gegeven beeft Het wordt derbalva aan ieder die aan ziekelljken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwacbtlgheld lUdt welke ilch kenmorkt door hebitucele bOOfdpijn migraine congestie groote gevoellgbeid opgewondentieid Slapeloosheid ajgemeene liohamelUke onrast en onaangenaam gevoel vardor aan zieken die door Beroerte getroiten zijn en san de govolgen daar van igdeu zoomedo aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Stijfheid m de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz u die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen sla onthoudings en koudwaterkuren inwrüvlngen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen emdaiijk inalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verscliljnBelen van voortdurend angStgeVOel benOVeidheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duitellgheid flikkeren n donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsmsen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens Bbn allen die tot de boveogenoemde oatbegoricn van zenuWiijderSbebooren zoomede aan bleekzaohtige en dnardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezoudeu zolfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en dia do reactie der geestelijke horigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bat bent van bovengenoemd bookjo te stellen dat franco on kosteloos te vorkr gon is te Amsterdam M clebaN k Co Heihgewog 48 Rotterdam V E van SANTBN KOLM Korte Hoofdslaag 1 Utrecht LOBRï POETON Oudegraobt b d Gaardbrng 1 S REKROOl D met de GOUDEN MEDAILLE Op de Wereld Tentoonstelling te Amsterdam en die voor Voeding en Hygpiène te Geneve TAFELWATER lUt de HOLLAi DIA BIiON e HAARLEM ui f de KcforiaJBron fe Ober ahnsfein by ba Tafeldrank Van hé pn nklykef uis derXederlanden Oonda Sndperadruk van k Buxnuii k Zook BINNENLAND GOUDA 30 AngnatttB 1895 Bg de heden gebonden inaefar ving voor de verachillende voltapelen hebben lich ungemeld voor Maatklimmen 21 voor Tobbeateken 47 roor Stroophappen 43 voor Broodjeahnppan 55 voor Zakloopen 56 en voor SprietInopan 46 deelnemers die allen door de Oommiaaie ign ungenomen Bg Kon bealait ia o n aan den lafee Init der d d Bohatterg Mr M M Schim van der Loeff op verzoek eervol onalag verleend ander genondenbeid dat hg de op hem nii kracht der wet nog rnatende verplichting ala gewoon lid der achotterg volbrengt Ook in de gemeente Krimpen a d Lek zal men den Koninginnedag eeatelgk herdenken nit het feeetprogramma blgkt dat het feeat geopend wordt met een optocht deracboolkinderen met feeatwagena en mnziek a namiddags ringrgden en volkaapelen in het dorp a avonda concert in het aohoolgebonw optocht van de geozenvereaniging met mnziek en daarna vuurwerk op de rivier de Lek Yoor het gerwhtahof te a Gravenhage veracheen giate en een arbeider nit Bergambacht door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 3 jaar gevangeniaatraf omdat bg een bedrag van f 170 aan bank en muntbiljetten zon ontatolen heoben aan een beachonken man Beklaagde beweerde het geld dat bg hem gevonden werd vanden beaohonkene ten geacbenke gekregen te hebben en zgn verdediger mr H J M de Vriea oonolodeerde tot vrgspraak maar het Openbaar Miniaterie vorderde beveatiging van het vonnia De minieter van oorlog heeft terkenniavan belanghebbenden gebracht het koninkigk bealnit van 21 Aognatna 1895 no 26 waarbg te rekenen van 16 September 1895 a il ingetrokken lo het koninkigk bealnit van 24 Jnni 1874 no 44 houdende oot inatelling van vierjarige n zeajarige engagementen voor den militairen dienit in Oost IndiS 2o het koninkigk bealuit van 16 September 1875 no 36 betrefieode de toelating tot een driejarige verbintenia voor genoemden dienat vin gewezen onderofficieren b weder tgdelgk bnitan werking ia geateld het koninklijk healnil van 29 Jnli 1873 St fEVl LETOft U HARSKRAHER Naar ket DuUtch 84 Hebt u nu gedtu SirP meg ly met mu Ttetige tu hart oude spotEUcht tvir haefl u gelegd dat ik oea offor bieug of raa n Hlfbrnaorééo b daDkJ0 verlang Ik hab u m DO geheate ziel blootgelegd alteea on je te toooea wla ik ben eeoe vrouir die aich Diets t veririjtaa beeft en die je ten ToUe Tertronwen kuat Ware niet allaa al laag Toorbij en afgedaan wat er eeno in mij leefde dan had ik moeielyk loo tonder terughouding tot Je naproken das je behoeft me waarlijk niet lang en breed niteen te tetten hoe ontzaggelgk onTeraohillig ik jt ben alaof je mij dat niet al lang duidelijk genoag getoond hadi Helmatedt wai van de bank opgesprongen en liep driftig ligne oei op en neer Ik heb je met willen beleedigen Panline ui hij roor haar staan blqrend maar je moet mg toestemmen dat elk offer een doel of althans eene oonaak heeft Geateld dat je voordag voor mij aannemelijk ware dan kou je immen minitena je goeden naam Terlienn en waarom koq je die voor m wagen ali mqn persoon daarbg buiten rekening bljjft P iqjn offer sooala ie het blieft te noemen heeft 1 dcfftiyk aeo reden antwoordde tB terwql alle galaat week uuur ik heb Je al ge wel degeiyk a ktmr Kit hui blad no 119 betreffende de detaoheering bg het leger in Ooat Indië van ingelgfden bg de militie te land en c ia bepaald dat engagementen voor het leger in Ooat Indië voortaan zullen moetan worden aangegaan voor den tgd van minatena zea jaren onder het genot van handgeld of gratificatie ten bedrage van tweehonderd gnlden ala maximum De rechtbank te Amaterdam veroordeelde giateren Johanna Geak wegena diefital in de herberg Da Morgenatond in de Haaaelaarateeg tot een gevangeniaatraf van twee jaar De eisch waa 8 maanden Hen meldt nit Zaandam Woenidagavond tnaachen 8 en 11 i uur hebben brutale dieven gebrnik makende van de afwezigheid der bewonara die allen ter kermia waren bg den heer A B Stationatraat alhier ingebroken Toen de dienatbode thuia kwam vond zg de lecretaire opengebroken De heer B inmiddela gehaald moeat tot zgu telenratelling constaleeren dat de dieven zich met p m i 100 hadden verwgdetd De linnenkaat waa blgkbaar met een beitel opengebroken doch de zich daarin bevindende apaarbaokboekjea benevena een enveloppe met 2 muntbiljetten achgoen aan hun aandacht ontanapt Van boiten waa echter geen spoor van inbraak te ontdekken Men metdt oit Ngmegen Ëen ontzettende brand ontatond giateren nacht tegen halfdrie in de zeepfabriek Het Ankera van Gebroedera Dobbelmann hoek Brooweratraat en Baggneatraat Het gebouw waarin eene groote hoeveelheid olie vet en aeep aanwezig waa ia geheel uitgebrand De vlammen aioegen uaar de noordelgke panden over waardoor een drietal woningen in de Brouwentraat vooral aan de daken aan nlgke brandacfaade bekwamen en een pakhuia vu de firma wednwe Van Roggen op de Lagemarkt gevuld met koloniale waren in ach gelegd werd De vonken kwamen zelfa aan de overzgde van de Waal terwht waar het koffiehaia van Wildenbeeat groot gevaar liep Om zea uren waa men den brand meester Nóg voormiddag 11 nren ameult het vuur in fabriek en pakhuia De spuiten werken nog De totale ichade ia leer aanzienigk waarbg onderaoheidene verzekeringamaatachappijen betrokken zgn segd August dat mgn tong meer gaboaden is dan je eig i hft wezen kan en dus mag je niet verder vragen Keem de zaak zooals ee is als dan eenigen uitw om eene afaebuwelgke reohterlgke dwaling te voorkomen bekommer je niet om mgo i fl iiÜ beweegredenen en laat mg vrij liegen want in sommige gevallen kan de leugen een verheven daad zijn Doe htt August doe het want als je weigert pleeg je zelfmoord 1 Hetmatadt mat weer zgne oei van achteren naar voren en an voren naar achteren Het gaat met 1 zei hg na een pooa Oeswegen nog van mgn afkeer TBu den lengen ik wil niet Pauline dat je willens en wetena een ratschen ed zweert en op de getuigeobank plaats neemt ffOch dat is niet noodig malle jongen lachte zg vbad je mij niet too in da rede gevallen dan zou ik Je al lang verteld hebbeo welke weg er in gesli n kan worden Er zgn vrienden genoeg om den rechter en de jury in kennis te stellen met ons rendezvotts en daardoor hun oordeel te wijzigen zonder dat het van de getuigenbank behoeft gezegd te worden Mr Morton staat mat al de heeren van het gerecht op een vertrouwelgken voet en heeft veel invloed op de meeste famUie s van de County Ieder wien do zaak in vertrouwen meegedeeld wordt cal dadalgk innen dat zg zonder onze familie een onherstelbaren slag toe te brengen niet voor het pnbliek kan gebracht worden hoewel zg toch openbaar zal worden sjj het dan ook alteen om jou ODvoorwaardeiyke vrgspraak te bewerken ea mg elk getuigenis te beapareo ffEn nn August vervolgde z een atap nadar tndnd T ut je niet Uogw n laat ja rtddM Nader meldt men omtrent den brand te Hooge Zwalnwe Hoewel de plaataelgke brandweer alle krachten in het werk stelde om de woedeode vlammen in haren voortgang te atniten vermocht zg niat te belatten dat ze op belendende perceelen overaloegen waarvan ten alotte het gevolg naa dat meer dan 40 huizen en voorraadscharen io aach werden gelegd Diep bedroevend ia de aanblik van de daaruit overgebleven ruïnes Op telegrapbisob verzoek van den bnrgomeeatar warden twee braudapuitan door den gamiioenseommandaut te Qeertruidenberg majoor De Wendt toegezonden Peraoonigk was die hoofdofficier op het terrein tegenwoordig en gaf aldaar de noodige bevelen namena het hoofd van de gemeente Voor bet afzetten van het terrein ontbraken alle niiddaleu ten gevolg van de venlagenbeid der bevolking Daarom werd door genoemden hoofdofficier een gewapend detachement ter bewaking van de geredde meubelen enz en tot het vrij maken van het brandend terrein uit Qeertruidenberg untboUen Dit detachement onder bevel van den luitenant Wesaelink ia daa avonda om 7 uur op het terrein aangekomen De ramp ia groot en de achade niet te begmoton Qe aN Bred Ctt geoH van den brand te HoogeZvalowe de volgende beaobrgviog In het hooiachuurtje achter het hniaje van L Knoop nabji de kerk waa gisterenmorgen ten 9i nnr de brand uitgebroken In een ommezien atond daar allee óók het huis in lichtelaaie Verbgaterd van achrik zag men het aan het waa eenVare hel Geen 5 minuten later vatte het atroodak van een naburig gebonw vlam Nog enkele minuten en eenderde rookkolom kronkelt omhoog om te verwaaien op den adem van den zuidwestenwind De brandweer rept zich De apuiten komen aaa Water ia in de buurt Een heele vgver all t ware De iohrik waart door t dorp Zie daar brandt aan vierde pand Ala verlamd alaat men het gade VfÜT te beginnen met ipuiten Hier daar rechta linka De brandmeeater doet zgn beat Hg bewaart zgne kalmte t Is noodig ook op verichaideui plaateen ia er brand Man doet wat men kan maar tegen overmacht van vuur en wind en droogte ia geen brandweer beatand De bnrgemeeater de heer baron Van Heeckeren van Brandaenburg reeda ipoedig Ier plaatae treedt ferm en flink op Boden en boodachappen vliegen naar de naburige plaetaen door ben dis het alleen kunnen en willen t Helmstedts verbetiag was nog toegenomen Dus Mr Morton weet van je pJanP vroeg hg met groote oogen tik zou nieU gedaan hebben zonder zgne bepaalde toestemming I antwoordde zjj ernstig Dooh Helmaiedt cohuddo andermaal het hoofd en zei Ik zal maar niet verder vragen wat ook de reden van Je voorstel is ik dank er je van harte voor maar aaauemen Pauline edele trouw dat kan en mag ik niet Neen nooit Het ia geen troU of overdreven reehtsgevoel van mg dia hier beide niet op hunne plaats zouden zgn neen bet is een andergevoel dat ik niet kan onderdrukken Ik heb je at gezegd dat mgn hart elders gesproken heeft die liefde is nog een heiligdom het hoogste op aarde en ik zon maenen dat heiligdom te ontwgden als ik ronduit bekende ontrouw gepleegd te hebben al was daar dan ook geen woord van waar Vraag je zelf maar eens af wa Je van een man zoudt denken die liever lafhartig afeUnd van je deed dan een gevaar te trotseeren Neen Pauline ik kan en mag je voorstel niet aannemen Wil je mg zoo gaarne vrij zien goed ik erken dat ik bg het eerste verhoor wol wat nonchalant goweeit ben maar ik verzeker je dat ik die fout herstellen en stappen doen zal die mg in de oogen mgner rechters zullen reohtvaardigeo I Pauline had terwgl hg dit zeide langzaam bare handen nit de zgneo losgemaakt en stond nu wit als de muur der cel voor hem ylk heb je nieto meer te zegge antwoordde zij bwlroefd ik hoop dat je onschuld bewaien wordt Ztg mg aUeet bo of lUU j aangabadeaa iiF om hulp van apuiten Made komt at met twee Wagenberg idem Lage Zwaluw nneena Feller woedt de brand Acht tien twaiU buizen en achuren knetteren met hooge vlammen uit zwarte rookmaaaa a Allen zgn op da been Men tracht te redden wat te redden ia Wat ook gehenie geen menKhenlereniinlIeB te betreuren zgn Kinderen ouden zwakken worden geholpen en in veiligheid gebracht Het vee wordt weggevoerd voor zoover het niet loaloopt Veertien zeatien hnizen kleine en groote ataau in lichte laaie Schreiend en jammerend zien de bewonen het droevige aohnnwapel aan Men ajouwt met atoelen en tafela met bedden en ander bniaraad Dreunend ovw den weg nadert een nieuwe apuit Al door meer hnizen en achuren vatten vuur Knallen worden gehoord De hooipera brandt I Met ontzetting ataren velen van de omliggende dorpen toegeioeld de verwoesting aan Op eanigen afitand is het aliof heel Zwalnwe in brand ataat Kalm en majaatueaa iteekt i kerktoren boven al dien jammer uit onaang taat door het vuur De herbergiera krggan bevel van den bnrgemeeater om te sluiten Een goede maatregel Marecbanaaeea bewaren de orde Op een lorrie komt van Qaettrnidenb g de atoomipuit van het garnizoen Met den trein arriveert de tweede apnit Da kranige loldaatjaa d r brandweer onder bevel van den kapitein Olivier en de luitenanta Wiegetd en Qomm komen mede Vgf en twintig dertig meerdere hnizen en achuren branden Muren worden omvergeba d achoorateenen ploffen nmr daken zakken krakend ineen Een verpeatende stank varapreidt zich Op rg iel en in rgtnig komen de menichen van buiten de aaaorodeoren de politiemannen de jonrnaliateu de nieuwagiengen Een aantal apuiten geven water dat aiaaend auat niet dooft Want hoog nog rgzen de vurige tongen ver weg kleurt donker zich da hemel van rook overal klinken d kreten van ontaetting en de jammerklachten kraken de daken ploffen de achoonteenen vallen donderend neer de mnren Tegen 5 uur ia men mMater van het vuur ia het grootate gevaar voor de nog onaangetaate panden geweken Op 30 40 50 plaat aen voeren de vlammen hun laatsten atrgd Eerzame deurkozgnen branden loatig en niouwigierige bezoeken ateken ar aen nieuwe afgaar aan op Druk ia men bezig met het orav halen der muren al te druk naar den zin dar agenten van asanrantiemaatachappgen Kuitelooi werken de spniten Somber itaren de ilaehtofferi van dan brand naar de ruïnen hunner buiten en achgren naar verlangde lirlmstedt knikte bevestigend O Pauline bet eerste half uur dat w bnitan weten van hare ouders te zamen waren was ook het eenige en bet laatste maar hoe meer onze jonge liefde gebrandmerkt en door hot 8l jk gehaald wordt des te heiliger wordt ze voor mg des te sorgvuldigor zal ik er voor waken dal er door mjJd toedoen niet het minste smetje op zal vallen Ik heb niets van haar vernomen sedert dien ongetuksnacht liJ Is vertrokken zonder mg ook maar een regel te doen toekomen en eerst nu heb ik haar vertrek uit dat krantje vernomen Tooh weet ik dat ik haar hart niet zal verliezen en nu weet je alles wat er in mg omgaat alles wat ik maar aan één menseb bekennen kaa Ik dank Je August antwoordde zg raetaenberustenden blik tot hem opziende g AtX dan alles wat ik hier gezegd heb ongez zijn omdat Ja ar tooh niet van gediend wilt zgn Maar moobt je op den een of anderen tgd raad of bgstand noodig hebben berinner je dan bet huls waar Je vrienden wonen mefr kan ik Je njet zeggen Nu sloeg zjj hare mantelkap weer over het hocrfd liet den sluier vallen en reikte hem meteen aditu Augustl de hand ten afscheid Uelmatedt zag haar in het gelaat dat ssehen en onder al dat zwart nog bleaker aoheon en hield bare hand een oogenblik vast Kon Je m Jn redenen billgken Pauline of ga Je boos van mij weg Zij soLdde droevig het hoofd en antwoordde zacht ïk ben alleen ongerust over het lol datjetewaehten staat en dat Je veel te gemakkelgk opneemt want Je kent hier den landaard niet August I rerA rarw