Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1895

9 Directe SpoorwcgverWodlDgen met GOUDA Zomertlepst 1895 AaBgevasgeD 1 Mei TUd van Greeowlch 7 88 7 60 8 00 8 1 S 8 11 1 14 18 10 7 M 7 47 1 44 HOITÏRDA M S O W D i 8 10 8 48 10 M 10 88 It St 10 48 10 81 4 08 4 40 lie OOODA 7 48 8 07 ODDl DIN Bil e iHlg 6 48 7 80 7 48 8 80 88 1 4810 1411 8811 16 1 88 1 44 1 68 8 48 4 16 17 6 11 7 58 8 88 Toorb 8 84 i 10 10 1 44 i 6 17 Z ZMrw 08 10 86 1 68 6 18 88Z 6 1 10 48 1 0 1 6 10 08 Onadt 6 80 7 60 8 18 86 10 1610 67 18 0611 411 10 8 14 8 18 4 11 4 48 5 17 6 68 8 88 10 11 Slovt Ie BltUwiik Kroiiweg en Nootdorii L idKliend iii OTKIOH T B o U D l 10 11 84 11 60 3 10 8 68 4 48 6 86 7 8010 1811 61 4 11 6 68 gr 10 11 4 14 fi 10 44 11 07 1 11 8 41 4 87 6 10 7 08 8 86 IHSTIXDIH eoVDl 6 60 8 16 1 18 11 1 40 4 18 6 86 JO 1 04 10 14 11 11 tn 8 H 7 46 Goud 7SU S8 0 S7 10 80 1 0 80 18 18 18 18 1 87 8 88 8 4J 4 48 8 87 7 14 7 48 8 88 8 84 8 84 11 18 14 7 48 8 47 U 08 18 87 4 S7 J Ol jO M Ï Z gw 7 68 8 8 11 13 11 48 M8 8 18 10 18 H t 11 ia l 49 n SS 18 41 1 08 1 87 4 08 4 1T 8 18 8 87 7 44 8 81 1 1110 8111 4 Ol 01 DTKICHl 8 08 10 18 11 11 48 1j18 8 17 4 18 4 47 8 87 tM 8 81 10 1 11 14 1 87 MO 10 M 11 11 1L48 8 84 8 01 6 17 7 18 8 48 10 87 i 87 10 81 11 48 1 80 8108 8 80 4 48 8 88 8 88 7 48 8 04 11 n O n u 1 1 iiaTiRXiM 10 01 11 11 1 S S1 4 47 B 10 18 10 80 11 41 1 4 10 8 48 8 11 11 11 boomen in den hof nua de kipptn die sameDwholoD soekend naar bet verdfreoeo hok £ d als omiireek 7 aar eeo detocbament loldateo uit tieertraidenberg onder beret ran den laiteoant Weaseling bet dorp binnen marcheert gebeet gewapend ia rotle rustiog een deken orer den ransel dan ie de illagie Tolkomen een dorp in oorlogsbyd balf terbrand platgeschoten door de projectielen nit zwaar geschut de bevolking in beroering Kicfa verbazend orer het enkele buis de enkele scbnor ongedeerd gebleven te midden der TDurcee Kaim 40 gezinnen zjjn door den brand van have en goed ea dak beroofd of wel tan hen verbrandden icburen t Is 8 aren De duiaternis ii gevallen Spookachtig verlicht door de hier en daar aanwakkerende vlammen die tlechti asch en steen willen doen overblgven ligt daar het andere zoo vreedzame dorp Hoog aan den hemel staat de maan die met haar zÜverglans bet nog altgd woelige en drgvige tooneel ojetgiet Door de opening been der verbrande baizen ziet men de brandweerlni de soldaatjes niet hot minst gvorig aan bet werk Regelmatig één twéé één twéé klinkt bet op en neer gaan der pompzuigers van de brandspoiteo Nog bonst een enkele vallende muur of ohoorsteen Sn tasschen al die galniden door roischt tonderling als eene bespotting een vroolyk soldatenlied gezongen op maivchmaat een lied dat onzen intanteristen het natte pak en de vermoeienis doet vergeten Langs den fraaieu weg over Wagenberg rolt ons rgtaig naar de stad langs bouw en weilanden langs huizen en hoeven met rieten daken £ n nu de gevolgen der ramp Zeker is bet dat vele meoachen dakloos haveloos broodeloos zyn in de eersten tyd Van het grootste gedeelte waren de verbrande bezittingen verzekerd Bgne alle binnenlandBohe assurantiemaaiicbappgen dealen in die schade ruw begroot op twee toonen gou ds Pat de engel der liefdadigheid zich ontterpie over hem die wei buis en inboedel niet den pas binnengebaalden oogst van graan of booi had doen aasureeren De meeste der verbrande huiseo in de Booge Zwalnwe waren met pannen gedekt Maar de eohareo stonden daarbg gedekt door riet of stroo De rieten daken der schuren dragen ichnld van de enorme nitbreiding van dezen brand Naar aanleiding van het paaseersn van het Kamerlid den beer Seret by de jongste promotiSn in hot legtr schreef Het Vad f 0f dit goed gedaan is zy in t midden gelaten Maar de vraag welk beginsel de Minister volgt is gemakkelgk te beantwoorden Eenvoudig bet beginsel in zgn ingetrokken wetsontwerp neegelegd Ook dst liet de benoeming van een kolonel tot geueraaUmajoor en van eeo majoor tot luit kolo nel niet echter van eon kapitein tot majoor of van een overste tot kolonel zonder vooraigeganen erkelyken dienst toe DeMiniater denkt blikbaar al hebt gg geweigerd mgn beginsel wettelgk te bekrachtigen gü knnt mg niet beletten mgn beginsel te volgen c so 7 in verband hiermede herinnert de Arnh Ct hoe indertyd de afgevaardigden voor Arnhem Uooseboom en Kool toen de tgd hunner promotie naderde hun mandaat als lid der Tweede Kamer nederlegden omdat sg zelveo inzagen dat ban werkkring als afgevaardigde hen minder geschikt deed worden voor de taak die op den hoofdofBcier raat Uit eigen beweging keerden zg tot het leger terug Het ia ecbter dankt ons de vraag of de Minister goed doet door te handelen zooals hg doen zou ware zgn voorstel aangenomen Uit een militair oogpunt wellicht maar ook tiii een wettelgk oogpunt £ n vooral uit een noiipnot van billgkheid 7 6 8 40 7 8Ï t 47 7 8 8 84 7 4 01 7 88 a io 8 01 8 10 ia 8 1 8 11 8 n 8 8i 8 88 Gouda Hoordreeht KieuworV rk Gapelle Hotterdam Aettsidaü 8 81 5 85 8 40 7 88 8 0 8 80 6 84 I 5 7 08 8 18 6 18 7 88 8 88 8 41 Ooudft Oudew Woorden Ulnwbt 4 40 7 88 8 11 10 Goud Nlrawtrknk HMrdnobt Ooul Terwgl de kapitein Seret lid der Tweede Kamer niet wordt bevorderd tot majoor ziet nen nu den majoor Van Vlijmen en den majoor Sirtema van Orovestios de eerste ook lid der Kamer en de ander adjudant der Koningin wèl bevorderd tot overste De overste Van Vlgmen ie a i kapitein lid der Kamer ge vordeo Zonder eenige aarzeling werd bg op zgn benrt bevorderd tot majoor en is bg tnans tot luitenant kolonel benoemd Is het onder die omstandigheden geen meten met twee maten den kapitein Seret den majoorsrang te ontbonden De minister kan den heer Seret ongeschikt achten voorberordering maar hebben de beeren Van Vlgmen en Ven Qrovestius dan wèl gelegenheid gehad hun geschiktheid voor hoogeren rang te toonen Ds interpellatie over het passeeren van den heer Land voor esn hoogeren rang bg de marine eindigde met den val van minister Dyserinok en dit heeft getoond hoe de Kamer over dergelijke mioisterieele meeningen oordeelt No kan het te prgzen in een Minister dat hg zelfs met dat voorbeeld voor oogen zijn overtuiging hooger stelt dan zgn portefeuille Maar stelt de Minister zgn ambt niet roekeloos in de waagschaal door tegen den uitgesproken wenscfa der Kamer in een oobillgkheid te begaan tegenover een barer leden Het gevolg van al deze dingen is dat in het leger ongerustheid bf giot te baerschen Da ritmeester baron Van Tujl van Serooakerken vroeg reeds aan H M om voor bevordering niet in aanmerking te worden gebracht met het oog op de oniekerbuid die op dit oogenblik in bevorderingsaangelegeuheden heenicht Dit besluit van den adjadant der Koningin verdient toejuichinfif evenals indertgd hei besluit der beeren Kool en Roozeboom om hun Kamerzetel te verlaten ten einde zich voor bevorderiug geschikt te doen blgken Zoolang de wet dit echter niet eischt speelt de Minister hoog spel door op eigen handje een beginsel in te voeren waartegen de Kamer zich had verklaard Bg de behandeling der wet op de bevordering en het ontslag van officieren werd in de Tweede Kamer naar wg meenen zeer te recht opgemerkt dat officieren Kamerleden hun rechtop bevordering dienen te behouden opdat ook naar builen de vrgheid van hun stem en advies onverkort bigve zooder vrees voor hun onmiddellgken chef den Minister die hun bevordering in ign macht heeft Hand De lederindusttie klaagt steen en been over de enorm hooge lederprgzen en de geringe opbrengst van alle scboenwerk Hoe deze industrie in ons land sinds 1880 tegen de sterke concurrentie van het buitenland moeet opwerken wordt nitvoerig meegedeeld in het verslag der Waalwgksohe Kamer van Koophandel over 1894 Eerst ging het legen bet Duitsche fabrikaat maar dat werd door de tentoonstelling van 83 spoedig op den achtergrond gedrongen toen kwam de Belgische concurrentie die bet evenwel ook aSeggen moest maar later krecff men rekening te houden met het Ëngelscbe steboenwerk dat de sterkte van het Duitsche met de aierlgkheid van het Belgiiche fabrikaat vereenigt Die concurrentie bleek iwaar omdat de Bngelsche fabrieken met enorm kapitaal gedreven worden En wat nu de oorzaak van de hooge lederprgzen aangaat die is volgsna het vakblad De Schoenmakerc alleen te zoeken in de combinatie van voorname looiers firma s in Amerika die dehuidenmarkt van geheel Noorden ZuidAmerika en bggevolg die van de geheele wereld in handen heeft Opgericht met een kapitaal van 120 millioen dollar zet deze traste de beide grooteledermarkten van ZuidAmerikft en Buenos Ayres geheel naar haar hand 11 08 10 17 10 84 11 01 11 08 11 18 11 14 8 88 1I U 1 ii ia 11 48 IS 8 10 S8 8 4 0 81 t ll 8 81 10 11 Vsn de onafhankelgke niet tot de vereeniging behoorende looiers hebben velen zich ge dwongen geiien han productie te beperken of ban bedrgf geheel neer te leggen daar het hun niet mogelgk was ean voldoend getal huiden op te koopen Ën de mannen van bet groot kapitaal maakten totasschen in 6 maanden tgds een winst van ruim 9 millioen dolUrs De boekerg verbonden aan het Museum van Kunatngverheid te Haarlem die voornamelgk boek en plaatwerken bevat ten dienste der kunstambachten was gedurende de maand Augustus gesloten en zat met 1 September weder geopend worden Da nienwe catalogus die onlangs verscheen bevat 125 nummers van portefuilles met b 5000 verschillende afbeeldingen modellen voor de meest verschillende ambachten en ± lOOO nummers van boek plaatwerken en tgdschriften Deze catalogus wordt tegen 20 Cent aan postzegels franco toegezonden Het is nog niet algemeen bekend dat aan deze boekerg boek en plaatwerken over het gebeele land gratis kunnen ontboden worden alleen de kosten van het transport d r gevraagde boekwerken komen voor rekening van den aanvrager Omtrent den inbond van den catalogus zal de opgave der verschillende rubrieken woario bg ia iogedeeld eenig licht verspreiden Geschiedenis der beeldende kunsten in het algemeen Elouwkunst Schilderkanst Beeldhouwknnst bewerking der metalen bewerking van het bout Mernnieke kunst Tractiele kanat Koatuum kunst Grapbiscbe kunst Herculdiek rapporten Verslagen Tentoonstellingen Catalogussen en Tgdsohriften Wg zien dus dat het voor alle die met de kunsten en ambachten in betrekking staan en vooral voor onze ambachtslieden die lich op de hoogte willen stellen van stglvolle ontwerpen en ornaroenteele samenstellingen alsook technische en geschiedkundige gegevens hun werk betreffende een groot voorrecht is van eene dergelgke jnrichting gebruik te kunnen maken Bovengenoemde boekerg staat onder beheer van den conservator ivan het Museum van Kunatngverheid te Haarlem den beer £ von Suher die gaarne bereid is alle aanvragen te voldoen Omtrent het conserveeren van eieren do zorg uitmakend van zoo menige huismoeder deelt de Nyv het volgende mede Het eenvoudigste middel is zeker wel dat van dr Friedrich Bückmann n l men pakt de versch gelegde eieren één voor één in gewoon oourantenpapier en daarna in een houten kist waarop het deksel los wordt opgelegd de kist moet in een knelen kelder staan Wanneer men zelf kinpen houdt en das zeker is over versch gelegde eieren te kannen beschikken en daarbg een werkelgk koelen kelder heeft dan moet dit middel inderdaad niettegenstaande de groote eenvondigheid uitstekend voldoen daarmede zal echter in de meeste gevallen de bewoner van eene groote stad weinig gebaat zijn Een ieta minder eenvoudig middel dat echter voor veel algemeener toepassing vatbaar ia wordt ali volgt bmchreven Men neemt eene messerspitze c overmangaauznre kali op 2 liter water en roert totdat het zout is opgelost en het water een donkerroode kleur heeft aangenomen dan legt men de eieren in deze oplossing en zoi t er voor dat zg geheel door de vloeistof bedekt zgn Eene hoofdzaak hierbg is dat men de eieren vooraf goed beeft afgewsascben zoodat er geen vuil meer aankleeft Na een unr neemt man de eieren uit de vloeistof droogt ze af en wikkelt ï e zorgvuldig een voor een in schoon papier legt ze zoo in eeo mand of kist en bewaart ze in een droog vorstvrg lokaal 8 84 7 11 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 1 48 1 88 8 0S 8 08 8 18 8 4S 7 80 80 11 80 11 80 S M DIN B 8 09 18 08 18 40 6 81 7 60 6 68 8 11 7 07 8 1 7 10 1 88 Ulncbt Woerden Oadawitar Gouda 84 De eieren blgven zes of zeven maanden goed soms langer zonder daarbg hun goeden smaak te verliezen zooals het geval ta wanneer eieren in kslk in baksel of zaagsel bewaard zgn Zulke eieren krggen gemeenigk een onaangenamen molmamaak In het eind van Joli 1893 werden op die wgze eieren bewaard De schillen namen ean bmine of bruingele kleur aan lagen er overigens niet onsmoketgk nit en de poriSn schenen geheel gevold te zgn Zp bleven tot in December 1893 en Januari 1894 in zgde papier verpakt bewaard en smaakten bg het gebruik gi eel als vetsche eieren Zelfs bevroren er eenige in ha befpn van Jannari deze werden voorzichtig ontdooid en daarna bleek het dat zg niet alleen gaen onaangename lucht bezaten maar zoowel taeht gekookt als in den vorm van Rahreisr € gebruikt zeer smakelgk gebleven waren Hierbg valt op te marken dat de schaleneene veel grooter vastheid besatan dan oorspronkelijk hetgeen dnidelgk was waar tenemen bg het openmaken Dit is een groot voordeel boven andere methoden waarbij de schaal bgzonder breekbaar wnrdt Ook valt vooral het feit te vermelden dat de eieren die bevroren geweest waren na het ontdooien een teer heldere dojer en niet minder heider eiwit vertoonden Voor sommigen kan de bmine kleur die de eieren aannemen een bezwaar zijn Zg zien er ecbter volstrekt niet onsmakelgk nit en de kleur deelt zich niet aan bet bionenstè mede Vooral waar bet middel ïn het huishouden zelt wordt toegepast kan dit bezwaar niet zwaar wegen De methode is zeer eenvoudig en goedkoop Eene bgzoodere beigplaats is niet eens aoodig De hoofdzaak waarop men te letten heeft is dat de eierea vóór men ze in de vloeistof dompelt volkomen Khoon zgn omdat ieder vlekje de oorzaak kan worden van bederf verder dat men ze een vol uur in de vloeistof laat liggen en dat men ze na het afdrogen zorgvuldig in schoon papier wikkelt Hiervoor is het best geschikt het witte zgdepapier dat tegenwoordig reeds veelvuldig gebruikt wordt en dat het voordeel heeft zich gemakkelgk geheel om het ei te sluiten In Mei van het vorig jaar zgn opnienw proeven op grooter schaal dan ten vorigeu jare met deze methode gedaan en belooft dr Böckelmann den uitslag daarvan binnenkortte zullen mededeel en Een commissionair zond 96 kisten komkommers naar Londen elke kist hield 40 stuks in Hg ontving daarvoor slechts f 16 wel een bewgs dat de komkommers daar zoo goed als waardeloos zgn Ëen door den burgemeester van Nederhout den Berg gesignaleerd minderjarig meiije uit die gemeente dat io gezelschap van een slager heimelijk de ouderlijke woning had verlaten is eergisteren door de politie in Den Haag aangehouden en opgezonden De schaker viel tegelgkertgd in handen der politie doch daar zgn aanhouding niet gevraagd was werd hg vrggelaten Inmiddels bleek hg in het gister verschenen politieblad wegens ontvoering van die minderjarige te zgn gesignaleerd Te Palermo is de stoomketel van den molen Sommacco gelogen in de voorstad Borgo Paaaero een van de dichst bevolkte gedeelten van de stad gesprongen en heeft een ontzet tende ramp aangericht Dpor de ontploffing viel bgna de geheele zeer groote inrichting in De stukken van de ketel en allerlei voorwerpen werden meer dan vgfhonderd meter ver weggealingerd en wondden de voorbggangers midden op de straat Door een gelukkig toef al trof een groote steen die terechtkwam op de bank van het rgtuig van het raadslid Mouroy noch hem noch zgn koelsier Alle huizen in de bnurt werden beschadigd Alle autoriteiten de brandweer en de troepen snelden naar da plaats des onheils toe Na lang werken haalde men onder puin vandaan zes Igken en twintig gekwesten waarvan twea stervende Twaalf voorbggangers werden getroffen 1 87 10 04 10 11 10 18 10 17 8 08 11 18 t lO 8 10 80 17 8 44 8 80 8 81 11 80 i il 1 41 0 80 1 8 10 14 10 84 8 0 07 Lil 86 8 41 4 8 1 8 41 11 10 8 86 10 08 üii Euilenbarg wordt gemold Id do rudarergaderiog nn giitenn deed EÏch het Tuigende voor Een bnitenboertje kwam do rudzul binnon terwgl de secretaria de notulen dor Torige rergsdoriilg lu Toen deie hiermede klaar wai vroeg de oonitter all naar gewoonte ol er nog hoeren waren die aanmerkingen op de notulen hadden te maken Allen zvflgen zoodat de president den hamer liet Tallen met de woorden dan zulten we ze arreiteeren fliema ttoud ona boertje Tan de publieke zitbank op en Troeg alle heerenc plechtig het woord hetwelk natuariyk door niemand Torleend werd daar men niet wist wat er komen ton Bg Tenocht n l of hg ign keind op cfaool kon krggeo De bnrgemeeiter maakte hem opmerkzaam dat het raadsTergadering was en hij straks maar terug moeat komen waarop de landman antwoordde Dan zal ik Deinsdag wel komen c In de Woensdag gebonden zitting Tan den gemeenteraad ivan Spgkenisse kwam het plan ter sprake van het maken eener schntslois m de baten met bedgking DaarTan was door een deskondige eene begrooting opgemaakt Tan f34 000 Met algemeene stemmen werd dit plan rerworpen omdat het de draagkracht der gemeente te boTen gaat In orerleg met bet polderbestanr zal men nu trachten andere maatregelen te nemen om de gemeenten waterrry te maken Met groote plechtigheid ia eergisteren op de markt te Altorf de plek waar Tolgens de legende het bekende appelachot plaats had een bronzen standbeeld Toor Willem Teil onthuld Het beeld an Kisling wordt zeer geroemd Gen wieirgder de beer Box ontvanger der registratie te Maesejok is Zondag aTond op den groeten weg door eeo rytnig orerreden en aan de rerwondiogen OTerleden BulteDlaodsch Overzicht Het Ëngelsche Lagerhuis is overg asn tot da behandeling van de begrootiug voor binnenlandsche taken Het werk begint dos te voderen Toch is het zeker dat de afgevaardigden in deze week nog niet iallen gereed komen De liberalen zijn het nog niet eens over de kense van een leider Nxtnnrlgk is Sir William Harcourt voor zoover bet Gladstone s aanhangers betreft de aangewezen man om in het Lagerhuis als woordvoerder van de oppositie op te treden maar het is n niet uitgemaakt of ook de radicale minderheid welke ook tut de oppositie behoord zich daarmee aal vereeniRen Door de leiders van beide fracties werd eene bgeenkomst gehouden welke echter tot geen beslissing leidde De heer Labonchére de bekende radicale afgevaardigde voor Northampton woonde deze vergadering niet bg Waarschgnlgk zal ook deze qnaostie eerst in het volgende jaar worden uitgemaakt Maandag s a komt de Indische begrootiog aan de orde Zoodra ook het laatste gedeelte van het budget is afgedaan zal de zitting worden gesloten De Belgische Kamer is thans ook uiteengegaan £ n wanneer de Kamerleden aan het einde van de langdurige zitting de balans opmaken van hetgeen zg hebben tot stand gebracht dan hebben zg niet veel redenen om over hou arbeid tevreden te zgn De weinige wetsontwerpen die in dit littingstgdperk zgn tot stand gebracht zgn verre van populair intended is er onder alle standen der maatschappij een groote verontrusting merkbaar geweest zoowel om de invoering van de beschermende reebten als om die der schoolwet Qroote betoogingen hebben van die verontrusting blgk g even De clericale meerderheid heeft haar wil doorgedreven ondanks den dnidelgk uitgesproken volkswensch Door haar optreden heeft Kg een reactionnaire richting ingeslagen die vér strekkende gevolgen voor België kan hebben Hei watsontwerp tot annexatie van den Congostaat is door de Kamer niet behandeld doch want in handen gesteld eener commissie van XXI leden die daarover nog steeds gein rapport heeft uitgebracht De bespreking van dit ontwerp gat aanleiding lot oneenigheid in het kabinet waarvan het uittreden van baron De Mérode als minister van buitenUndache zaken en het optreden van twee nianwe ministers de heeren Nyssens en Schollaert hst gevolg was De voorstellen tot het varstrakkan van belangrgka bedragen als leaning aan den Congostaat werden echter goedgekeurd De schoolwet door den heer Schollaert ingediend en door de Kamer aangenomen is nog bg dan Senaat in onderzoek Daar is een voorstel van den aanator Ban om de behandaling te verdagen mat groote maardarheid varworpen Sn sedert slaapen de langdradige diaenssi tB aicb voort aondar balanpijka of nienwe gaiichtapnntaa te openen de unnaming van de wet door de meerderheid is verzekerd De Kamer heeft baar laatste zittingen ge wgd aan de behandeling van het gemeentekiesrecht waarin een artikel was voorgesteld om de herstemming af ie schaffen en bg gevallen waarin de volstrekte meerderheid niet verkregen ifi de daardoor niet aangevulde vacaturen ie verdeelen volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging Ook hierover zgn breedvoerige debatten gevoerd en ten slotte heeft de Kamer met 69 tegen 53 stemman het tweeslachtig stelsel van den heer Schollaert aangenomen £ n tassehen de langdurige vaak verbitterende debatten door beeft de Kamer igd gevonden om even de b rooting af te doen Zoowel kamerleden als regeering moeten een zucht van overademing slaken dat de parlementaire vacantie is aangebroken want de arbeid voor beiden was lang en hard Voor menig parlamentaiër in Frankrgk is het ongetwgfeld eveneens een verademing en geluk dat de kamer op het oogenblik niet zetelt Niet wegens de te verwachten interpellaties over de werkstaking te Carmoar en over de expeditie te Medagascar zaken die meer de r eering een paar onsanaangename oogenblikken zouden berokkenen maar wegens de slechte getuchten die er weder loopen naar aanleiding vap de bekende schandalen gepleegd bg de Zniderspoorwegen nog altgd een restje van eigenaardige manier de werken van den beruchten baron van lieinach Over deze geheele zaak tigt zooveel geheünzionigheid dat het publiek gaarne geloof staat dat Frankrgk een nieuwe oplai van het Panama schandaal boven bei hoofd hangt Zooals men weet behoort tot de meest gecompromitteerde parlementsleden in de Zmderspoorweg affaire de senator Magnier Aan de kamer van inbescbuldigiogstelling was de vraag vooi etegd of er termen bestonden den beer Magnier voor het hof van assisen der Seine te verwgzen Dinsdag heeft zg in deze een beslissing genomen Deze loidde dat de tot hiertoe gevolgde procedure nietig was daar de vervolging bronnen wasvoorde parlementaire vacantie en zonder voorafgaand verlof van den senaat Deze beslissing der kamer van inbeschuldigingstelling heeft op het zachts uitgedrukt verbazing gewekt te meer wgl de kamer reeds te voren uitstel van de znak had veroorzaakt doordien zg om nadere informaties vro Naar men verzekert zal de procarenr generaal tegen deze uitspraak cassatie aanteekeoan In de laatste dagen werd het huis van Magnier streng door de politie bewaakt Niettegenstaande dag en nacht twee politieagenten voor zgn deur hadden postgevat en twee andere wielrgders steeds gereed stonden met de hand op bun machine om bg het geringste feit das verdacht was op het politiebureau alarm te slaan is bet den heen Magttier gelukt te outsoappen Ëen vier of vgf dagen geleden moet hg de hoofdstad hebben verlaten De jonge Russische Keizer heeft bg vernieawing de aandacht gevestigd op het Balkanschiereiland dat trouwens iu de laatste maan den niet over gebrek aan belangstelling te klagen beeft Hij heeft de vorst van Montenegro een oorlogsschip vol krggswapenon gezonden en wel dertigduisend geweren vgftien millioen patronen een aantal kanonnen mitrailleuses een flinke partg dynamiet en andere dingen die men in den oorlog gebruikt Deze bezending is bgna voldoende om betgansche Montenegrgnsohe leger te wapenen Wat deze wapening beduidt is moeielgk te gissen men zoekt er iets anders achter dan de gewone bewijzen van vriendschap die de Mouten egrgnacbe vorst van Rusland pleegt te ontvangen Toch geeft de toestand van het Balkan schiereiland thans niet zooveel reden van bezorgdheid meer dan een paar weken geleden toen de Macedonische quaestie en de moord op Stamboelofi deden vrezen dat daar ginds de poppen goed aan bet danaen zonden raken De Bulgaarsche regeering heeft zelfs een zeer geruststellend besluit genomen en wel om de soldaten wier tgd is uitgediend vroeger naar buis te zanden dan anders en dit jaar geen groote manoeufras te honden Wel staat dit beslnit in onmiddellgk verband met den niet rooskleurigen toestand van de schatkist als men toch voor ernstige verwikkelingen vreesde zoa men de troepen wel onder de wapenen honden Vorst Ferdinand bevindt zich t Vama de vorstin mei den jongen vorst bigien nog buitenlands Nog altgd blgft intastehen de verhouding iot Rusland een ontwerp van overw ing an nn wear is een lezing de wereld ingezonden over de Bnlgaarsche deputatie te St Petersborg die de aandacht trekt Het is de Kolnische die weet mede te deelen dat de metropoliet Klement wel heeft aangedrongen op het zenden van een Russischen vertegenwoordiger naar Sofia maar dat is geweigerd Van verzoening of van verdere verwgdering inaschen Rusland an Bolgarye aon gaaa sprake waaan al wafc Klamani heeft meegahrachi loa een Rosaisoh gMÏnd program zgn dat da heer Ktemeni wlf heeft göhbriceerd De Hongaannhe Roomach Katholieka bisnhoppen tallen ia Budapest bgeenkomen iot hei opstellen van een gemeeoschappelgken harderIgken brief bg gel nheid van bet in werking indea der kerkeiyk staatkundige hervormingen in HoDgarge In dien brief zal o m worden nitaengezet dat de kerk weigert huwelgken te erkennen dia voor den burgerlgken ambtenaar ga gesloten zonder bekrachtigd ta zgn door de kerkelgke plechtigheid en dat de Katholieken die bet kerkelgk hawelgk nalaten gMtreogelgk zallen gestraft worden Ust dit bloot kerkelgk standpunt gaan zg natuurlgk hun bevoegdheid niet te buiten Het onbepaald verzet schijnt das te zgn opgegeven Zelfs heeft een geestelgke met goedvieden van dan bisschop van Szatmar een geschrift uitg geven waarin hg de taak der geestelgken tegenover hei burgerlgk hawelgk uiteenzettende verklaart dat dit hawelgk niet in strgd is met godsdienst en moraal Hg zegt daarin 500 brieven van geestelgken te hebben ontvangen die hun instemmiug betnigdec terwjil maar een er tegen schreef Als dat zoo is waarom dan eerst dat ontzettende kabaal PosterUeD es Telegraplile Aankondiging van bnitenlandsche lotergen zgn in Noorwegen niet toegelaten Bg verzending worden zg aan de afzenders teruggezondeu Door tosschenkomst van de Fransche Administratie kunnen op dezelfde voorwaarde als voor de pakketten naar Tanger zgn vastgesteld ta rekenen a s mede pakketten worden verzonden naar de Marokkaansche bavenplaatsen Casablanca Mazagan en Mogador Ook door tosschenkomst van de Britsche postadminiatratie kunnen thans gewone pakketten het gewicht van 5 kilogrammen niet te boveugaande worden verzonden naar deeilanSt Pierre en Miquelon Het in Nederland te heffen port bedragen voor elk pakket f 2 Bg elk pakket behooren twee donsneverklarinisn gevoegd te worden In Roumanië zgn de volgende Inntoren voor den dienst der pakketpost in het internationaal verkeer opengesteld Fascani Tirg Haceava Flamanda Mehedintzi Vanatori Mehedinizi Oogealao Tulcea en Frisacani Neamtzu Benoemd 1 Sept Tot directeur van het postkantoor te Borketoo de commies der posterijen 2e klasse C Ëbels van der Loefi ten spoorw post kantore no 4 Arabem tot commies der postergen 4e klasse de surnumerair H van der Wonde te Helder tot brieve ngaarder te Termnnterzgl A Bos sioga I Oct Tot brie vengaarder te Boodeschool de postbode J Alkema te Uitbaistermeeden Bevorderd 1 Sept Tot commies der postergen 2e klasse ten spoorwegposikantore do 4 Arnhem de commies 3e klasse F M van dti Velde té Deventer iot commies der postergen 3de klasse de commies 4de klasse F Kilers ie tlirecht Verplaatst 24 Aug De commies der posterijen 3e klasse J Broawer van het spoorwegpostkautoor Lo 4 Arnhem naar Deventer 1 Sept De commies der postergen Ie klaiaa W J Borgerhoff Mulder van Alkmaar naar Amsterdam de commies der postergen Ie klasse H J Pagen van Groningen naar Rotterdam de commies der p Mtergen4e klasse W Boo seboom van Leeuwarden naar bet spoorweg postkantoor no 3 Zwolle 16 Sept De commies der postergan 3e klasM W van der Heide van Amsterdam bgkai toorTulpplein naar Groningen 1 Ooi De commies der telegraphie 3e klassr F G Leder van Amsterdam naar Deventer de telegraflst F E J de Brngn van Deventer naar Amsterdam Eervol ootlagen 1 Oct De brievengaarder J J Wgers te Voorst I Nov De Directeor van het tslegraaikantoor te Nieuw iep J W Klappert Overleden 13 Aug De brievengaarder F A Roosi ie Haaften Vacante Directie Telegraafkantoor Nienwadiep Jaarwedde f 2200 Bollicitatiè n ia ta zenden voor 10 Saptam ber 9tk Nieuwe DASSISN en Linnengoed A vaa OS Al GODDA Kluwag S 78 73a QOUDA slelkoais IW Beurs van Amsterdam Ver Jas Jo l lOl a 108 s 84V V ♦ y 86 04 l t lOBVu s 0Vs Vu 18 114 41 100 7 01 88 30 01 88 10 ov aio 186 78 lOlV lOQl 148 V 38 loa 1 1 7 184 88 M l 81 108 lOl 100 108 148 lÖV 104 OS 108 10 10 118i lO V M s 88 16 880 1 4y 108 108 108 108 i V 174 8 118 w u As 1081 1 V 81 i AUGUSTDa NiBiaiAü Gert Ned W 8 1 dito dito dito 9 dito dito dilo 8Vi HONOU Obl Ooudl 1881 88 i ITAUE InaehrlJTing 1862 81 5 OoSTXNB Obl io papier 1668 i dito in silrer 1868 FoBTUOiL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 Knsuiin UU Bianeol 18li 4 dito Geoons 1180 4 ditabüRotlii llBII4 dito bq Hope 188 0 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 I Stumb Perpet sekuld 1881 4 Toatiu aepr CoDT Isen 1880 4 Oeo leeaiog lerie D Geo leeoiog swie C ZuisAra Obp t obl 18M 6 Ubxioo Obl Buit Bob 18 0 Vbhbsubla Obl 4 onbep 1881 AvsTBasAH Obligalien 18M 8 Bomaoui Sted leen 18 4 8 Kan N Xfr Hacdeliv aand Anudsb Tab Mij CertiScatea DwlUutsohappü dito Amb Hjpotfaeekb paodbr 4 Oull Mij der Vonlenl aaad a Gr Hjrpolbeekb paadbr 3 Nederlandaohe baak aaad Ned Handelmaatiflh dito N W k Pao Hyp b pandbr Rott H potbaekb pandbr 3 i Utr H potbaekb dito Si i OosTBHB Ooat HoDg bank aaad RvaL Hypotheekbank paadb t i Ahibikji Bquit hypoth pandb I Maxw L O Pr Lian oert 6 Nbs HoU U Spoarw H j aaad Hij tot Bipl T 81 8pw aaud Ked Ind Bpoerwegm aand Nad Zuid Abik Bpm aaad dito dito dilo 1881 dito i IliUB Spoorwl 1881 8 A obl 8 ♦ Vl 84 81 Znid Iul Spwsiö A H obl PoLBN Warschau WseneD aaDd 4 Edbl ar Buas Spir Xy obl 4 BalUaeke dito aand Faatova dito aand 8 Iwaaff Dembr dito aaad 8 Karak Ck Asow Bp kap obl 4 dito dito obli 4 UV TV i e v 48 181 AllBBiii Cent Pao Bp U i obl Ohio k North W pr 0 T aand ditoditoWia 81 Feter obl 7 Den er k Blo Gr Bpm ceit T a ItliDoia Geotral obl in goud 4 Loaiav k Naakville rt y aand Ueiioo N Bpw Mg lehyp o O Miss Kansas T 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weat aand dito Penos Ohio obllg 6 Oregon üaltf Ie hyp in gond 8 8t Paul Uino k Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 0 dito dito Line Cot Ie hyp O 8 Oamadjl Can South Cert r aand Tbx 0 Ball k Nar Ie b d e O Amatard Omnibus Hjj aand Botterd Tramwag Maata aand Nbd Btad Amaterdam aaad 8 Stad Boltordam aand 8 Bbloib 8tadAntwerpenl887i B 8ud Brussel 1886 Hoxa Theiss Begullr Geaellnb 4 OosTlKR Btaatsleeniag 1860 t K K Oost B Cr 1880 8 Srujl Stad Madrid 8 1888 Nbs Var Baa Hn Bpobl eert ADVERTENTICN ♦ Oetronwd k TAM UKLUIUONDT m A A M TA WANKDM die mede namens wedenjjdsche Familie hnnpen harteiyken dank belnii n Toor de vele blgken Tan belangstelling bg hon Hnwelgk onderTonden Oouda 30 Angnstna 1895 Taadarts E CASSÜTO Turfinarkt 172 Gouda iT gmonderd Zondags te consnlteenn Tan 10 tot h vit GEITEYEE Merkt NICÏHTOAP Verkriigbear hBj EETER8 PEETER8 Jz A U bewiJlB van echtheid is eoohet ea kurk iteeds voorsiea van den naam dar Finaa F UOVPM f m SCHIEDAMMER