Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1895

Maatschappij Maandag 2 September J805 No 6751 34ste Jaargang TOT GOMCHE amm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ExploltaUe van Staatsspoorwegen De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitnondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeh è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het BESTOCa von din Polder Strin i Taoinemem op MAANDAO 2 SEPT 1895 des Tonds te 6 nnr ten haiu ran G BEZEMGR te Sitin bg HaiutredU in het openlïaar te verpaclitdii De TWEEDE SNEDE van het Grasgewas van het Rietland de Polderboezem en de verschillende Kaden en Dijken in 12 perceelen Op Conditien bg de rerpacbting Tdor te Kantoorbediende Op een KANTOOB hier ter stede wordt ten poedigite verlangd een JONOMENSCH een nette en Tlogge hand echrijrende Zg die met boekhonden eenigszins bekend ijjn zoUen de Toorkear genieten Eigenhandig geechreTen brieven worden ingewacht onder No 2383 aan t Unrean van dit BUd E i WIllEmA ONOVEBTREFBABE 3 Cento SIGAAB bg A BILLEN Lange Tiendeweg D 62 OJ tT 3BMBX UE ilTMt SOE AGENTSCHAP Tot het waaroenen van een gemakkeIgke doch leer winetgevend Agentechap worden in alle plaateen van Nederland gverige en eoliede Pereonen gezocht Franco aanbiedingen met opgave van tegenwoordige betrekking onder Let J9 a h Advertentie Bureau A BRANDON Iin J D Megerplein 11 AmiUrdam A Nortier Gouwe C SPECIALITEIT in HelDeken s en Haantjes Bieren Echt £ ngelao i en VoUenhovena HXTKz A STOUT S bevattende de namen der Deelnemen aan de OLKSSPBLEN beneveni het PROGRAMMA van het Concert en het Vuurwerki ign margen verkrggbaar k B CBIKT per tuk bg A BRINKMAN Zn WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBAWE geveatigd te aOnmmhagt verstrekt Gelden op 1 Bjip0tlteelc en verkoopt JPanrikrteeen van ƒ 1000 600 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn fc Co ix De Directie rJ HOOFT GRAAFLAND A vm ERPER8 BOUAABDB Cegnae fin Nig X 0 4eLttar I ooolr AD njr bom knrnila MM Ambt yAx auoi BOOS FrodlHok f UO DIUMUX MMIltaH Mil P H J V WANKDM firma Wed P J MBLKBST Oosthavan B 144 Omd PLEIZIERTRËIH van stations der lijn Leiden Woerden den Haa I Rotterdam H Gouda en Utrecht NAAR Arnhem Nijmegen en Kleef Qp Woensdag 41 September 1895 mJÊ D verkoop der kaarten waarvan een beperkt aantal wordt uitgegeven vangt 9 aan op Vrgdag 30 Angnatna 1895 en wordt gesloten op Dinsdag 3 September d a v dee middags tan 12 ure of vroeger indien het vastgestelde aantal is nitgegeven Zie 7ercier de Aanplak en Strooibilletten 4 pCt PAITDBRIEVEïr VAN DE Pester Vaterlandischer Ërster Spareassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde PaodbrieveD zija DOmiDsal groot 800 1000 5000 en 10 000 Kronen vooRtflD T n hBlQiarlykiohe Coupoas per 1 Maart en 1 Soptembar en aflosbaar iparl door nidde TUD balEjaarlüksehe uUloUng De Coupons syn tbani en ook in de toekomal vry van belaating Tolgeaa de Wet ma 1889 Art 80 S 10 ïij ijn erenala de Uitgelote PandbrwTen betaalbaar te Badapeat Weenen en te AmBterdAXn ton Kantore tad ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgen de wet tan 1876 ia op de geaamaulgke verpanda hypotheken prioriteit der honden van Pandbrieten ingesohrcTen waardoor huu het reoht op de hypothecaire sohaldTordoringen in de eetsto plaau ia gewaarborgd De ondergateekendeo naar hun verwijEeode Froapeotus tiq 19 Januri 1 1 en het JaarTeralag dar ItutalUag over 1894 beriohten dat t voortgaan met dan Yerkoop dar 4 pOt Fandbrleven van de Fester Vaterl ndisoher Ërster SparcasBa Verein tot den koeri van den dag WËRTBËIM GOMPERTZ AM3TBKDAM Uei IStS TRERRIil G 19 Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I i Loten voor f 10 VERERUOBAAR BIJ A BRINEMAisr ZN LASOE TIMSDBWBG D 00 GebrS StoU erck s Chocolade en Cacao Pasilmatige door da nieuwste uitvindingen op machinaal geblod Torbeterde fbbricaÜe en uitalohend gebruik van fijn on fijnste grondstoffen garandeerei ien verbroiker van Stollwerck s Obocolade en Oa o een aanbevMenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inbond det reep Etiketten De Firma bobiuilde 27 Brerets als Hoflereraiicier 44 Eere Dlploma s gonden enz Medailles oen bewga van nitmuntend fyn bbrikaut B ed8 1874 schreef de Aocademia national de Paris Mou TOO dtMmon un i d ina d r vrMntèr elanw n oonaldArMlon a Totr xcUwit fabrication d Obooolat bonbons varies etc to Stollwerck s bbrikaat is verkr baar bg H H Cuniisears Banketbakkers enz enz Qeneraalvertegenwoordiger voor Nederland I JdiBS Hatteaklodt Amsterdam Kalverstrast 103 Ooods Baslpendrak ran A BaiMmiN It Zoov AUerwege bekroond met KereDiploma s Gonden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Oer tiBcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldbcmoid Dniiven iJorst Bonig Extract MELIAOTHE HIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOBMc ViH H N van 8chaik Co geTestigd te 8 Oravenhagé Gctn middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHMBROEPBLIJK het beate middel ter wereld het a de vele ea verachiUendo bekroningen getuigt flet veraacht en geneest ONMIDDJSLIJK de strengste hoest en verouderde borsthwaleo Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet ad de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zgn de overfcaiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en l met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te W Verkrijgbaar bfl F H A WOLFP Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Ou dwator FEANSCHE STOOÏVERVEEU Chemische Wasscberij VAN H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren ran alle Heeren en Damesgarderoben alsook allo Kindergoedereh Speciale inrichting voor het stoomen van pluchemantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomdr of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken t n de prgzen 2 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Shet Pnchtwerk TlJART Martelarea TeekfD In op HARIA TIJART Koningin Verschgnt in 10 è 12 afl groot formaat met FRAOHTIQE PLATEN Slecbtt 30 Cent per fl tr per post 36 Cuit Ie all bg eiken boekhandel ter iniage of bj de Uitgever P STOKVI8 WATBBBKD8 VjSomA Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARlNti floUandsohe uitgave met 27 afb Prba 2 gulden Ieder die aan de verechriïkelgke gevelgen van dese onden Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een Bekeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagsMagazin te Leipzig Neomarkt 34 franco tegen inzending van het bednWi ook in postzegels en ia eiken boeikhandel in ÜoUand BINNENLAND QOÜDA 31 Augustus 1895 Door de feestcommiisie alhier werd het volgende telegram verzoudau Aan Hare Msjeateit Koniugin WILHELMINA Hïrr Loo Commissie te Gouda ter feestelyke berdenkiog van Uwen verjaardag biedt Ü hare eerbiedige gelukwenachen aan P KRIJGSMAN Voorzitter Daarop in het volgende antwoord ontvaDgen Den Heer KRIJGSMAN Voorzitter Feestcooi GODDA OoftTaag deo dank van Hare Majesteit de Koningin De adjudant van Dienst GR0VESTIN9 Door het Bestuur der afd Gouda van den Bond van Oad Onderoffio werd heden het volgende telegram verzonden Aan H M Koningin WILHELMINA Het Loo Bopd van Oud Ooderoffi aid Gouda brengt U bare hulde VAN FRANKENHUIJZEN Voorzitter Daarop is het volgende antwoord ontvangen Aid Gouda Bond van Oud Ooderofficiaren Gouda Ontrang den dank van Hare Majesteit de Koningin De i djudant van dienst GBov 8Tms Door het Bestuur der Schietvereeniging t Koningin Wilhelmina alhier werd heden het volgende telegram verzonden Aan H M Koningin WILHELMINA Hbt Loo DeSchietrereenigiog Koningin Wilhelminac brengt U hare hulde VA FRANKENHUUZEN Voorzitter Daarop it het volgend antwoord ontvangen Schietvereeniging Koningin Wilhelmiua Gouda Ontvang den dank van Hare Majesteit de Koningin De adjudant van dienst GROVESTINS Door het Bestuur der afdeeling Goada van den R K Volksbond werd heden het volgende telegram verzonden PBVlLLETOai M HARSKRAMER Naar ket DuUtelk B6 Ala er niet een plotaelicgen ommekeer ten goede in je taak kotat dan voorzie ik een treurigen afloop finfiD en t waa of er even een aoonestraal haar gezicht aanraakte er kaa altijd nog ieta tuucbeoI beide komen waarop niemand gerekend bad adieu en als je iets ontbreekt schrijf ons don direct Meteen waa xij de dear uit Helmitedt luia erde nog n poos naar het wegstervende gelnid der voetatappen en begon toeo peinzend de oal op en neer te loopen H was er van bvertuigd dat hij gedaan had wat hg moett wanneer by niet met riehzetf en met allM wat hy voor reeht hield in tweespalt geraken wilde en toch maakte zieb een onverklaarbare onrust van hem meester SSoo even had hy de eenige Trieudenhand die ham t redding toegeetoken werd beslist afgeweten en na stond hg geheel alleen als gei an gene in een vreemd land beladea met eene zware verdenking Pauline s onbsg pelgke bereidwilligheid hem het hoogatft goed op te offeran dat de vrouw besit stond nog all een raadsel roor zgn geest Ja een raadsel waa het want aedert zi haar echtgenoot mee in het spel getrokkcD had kon er van een hart oeht voor hem Helmstedt geen sprake meer si n fiafia wat baar ilaa wel tot diao ttap mocht bewo Aan Hare Majesteit Kouingm WILHELMINA Iet Loo Het Bestuur der Ned Roomscb Kath Volksbond afd Gouda brengt Hare Majesteit namens de afdeeling eerbiedige holde H D BRINK Secretaria Daarop werd heden het volgende antwoord ontvangen Bestuur Roomsch Katholieke Volksbond Gouda Ontvang den dank van Hare Majesteit de KoB login De Atljadant van Dienst ÖROVESTINS VERGADERING vands GEMEENTERAAD op Diusdag 3 September 1895 des namiddags ten 1 ure j Aan de orde De beëediging der pieuw gekozen Raadsleden De benoeming van vier leden in de Commissie voor de Strafverordeniugen De benoeming van e n hd ia de Commissie van bijstand in het beheer der Stedelgke Gasfabriek Het voorstel betreffende de opdracht van het onderwjja tn de flebreeuwsche taal op het Gymnaiinm aan den Heer A Ketellapper De begrooting van de Sohuttarij voor bet dienstjaar 1896 De begrootingen van de Volksgaarkeoken en het Hoffmans Gesticht voor het dienstjaar 1896 De Ontwerp Verordeningen op de hefBng en de invordering van ruchten voor het gebruik of genot vau openbare Gemeentewerken bezittingen of inrichtingen en voor door of van wege de Gemeente te bewgzen diensten Door de Rotterdamsche rechtbank is het faillissemeni van Aron Cats te Gouda in plaats van mr D van Houweninge tot curator benoemd mr M M Schiss van der Loeff advocaat en procorear te Gouda In den namiddag van Donderdag 29 Aug luidde te Berg Ambacht de brandklok toen men vernam dat in Zoidbroek 1 uur van daar de hofstede van W Rozendaat in brand stond waarscbgnliyk ten gevolge van hooibroeiiug Toen de spuiten aldaar aankwamen 1 de hofstede in de ascb en kou men weinig meer doen dan het brandende booi blussohen Niets is uit den brand gered dan eene kast eene klok en enkele dekens Zelf het paardentuig van familie die juist ovarwas verbrandde Gelukkig waren woning en huisraad tegen gen hebban ging hem eigenlgk niet aan want alles was nu toch voorbij en waartoe zich langer daarmee bet hoofd te breken Weg er mee op sgo eigen kracht moest hy voortaan vertronwea als een man en als door eene geheime ingeving bewogen nam hg de pen op ea schreef geknield bij zgn brits op het door den cipier gebrachte papier een brief aan zgn patroon lariende dat rolkomen oprechtheid hem net meeste voordeel kon aanbrengen en vertrouwende dal Mr KUiot elk over da treurige taak ontstoken lieht aangenaam zou z n gaf hy een uitvoerig verslag van hetgeen er ia hst halfuur vóór da ilavenjaoht tusscheo hem en Ellen voorgevallen was en herbaalde nt eens alles wat hg van Mr Baker wist De waarheid laat zioh gemakkelijk zeggsn Helmstedt schreef in é u adem door de wooiden en uitdrukkingen der vraemdo taal vloeiden hem van zelf toe en eerst toeu hy zgn naam er onder geiet bad legde hg met eeo zacht van verlichting de pen Deer Aandachtig las hij zijne bekentenis nog eens over maar hij had er meti aan te veranderen Wil je wel zoo goed zgn vroeg hg den op tijn driftig geklop taeschieteuden cipier dezen brief too sposdig mofreiyk aan zgn adres te bazorgenP G M ï liot Ëiquire las de man en deed den papicran roebel dien Helmstedt ham te geiyk met den brief in dn hand gestopt had in zyn diepen uk verdwgnen maar dadeiyk haalde hg den brief weer te voorsehqn zeggende yieü Sir die brief ui ik moeielgk kunnen bezorgen Waarom niet £ r staat aieta in wat de reehter en de hecle jury niet zouden mogen leun 1 f Neen daarom is btt aist 3ir Mr KUist ia op brandschade verzekerd Voor enkele jaren brudde daar ook de hofstede af Eenigtt ingezetenen fan Moordrecht hebben OOI de op tonw gezette beweging voer Zondagsrust onder de neringdoenden zooveel mogeiyk te bevorderen besloten om uitsluitend te koopen by die winkeliers die van nu af e Zondags geheel sluiten Iedereen is te Zevenhuizen bezig met het mMïen van haver De opbrengst is by velen Md by anderen minder Dit komt doordat het by hek uitzaaien te droog was en te kond Dftn komt de gele worm naar boren en uit den wortel op Als het warmer wordt kruipt die worm naar beneden en het zaad heeft er g len laat meer van De witte bouw is voor h t overige bgna geheel bionen en de opbrengst valt orer t algemeen nogal mede De rechtbank te s Gr venbage veroordeelde gisteren den jougea raan die aan een dienstmeisje gedurende een vryage in t Bosch hare pertemonnaie ontstal tot 3 maanden een man dïa uit een wi on op het ipoorwegterreia te Leiden eene party yzer en uit een pakhuis in de Koestraat aldaar eeu pak lorren stal tot 6 maanden een knecht die zich op faliche kwitanties geld toeÜigende aan zynen patroon behoorende tot 6 maanden en de rouw oit Naaldwyk die een veldwachter beleedigde tot f 25 boete of 10 dagen Daarop behandelde de rechtbank den diefstal van gouden en ziWeren medailles aan bet departement van Marine Aao den inmiddels geschorsten portier werd ten laite gel d óf die medailles oit eene kast te hebbeo gestolen of met de wetenschap dat zy aan den Staat toebehoorden ten eigen bate te hebben verkocht De ambtenaar die de medailles oodir zgn beheer had verklaarde dat vier gouden medailles ftd f 35 per stuk en zeven tilvvani ad f 2 50 waren vermist terwgl da bronzen kllen aanwezig waren maar tevens dak t al zeer gemakkelgk as in de kast te komen waar ze in eeu ongesloten kistje bewaard werden Thans worden zy in eene brandkast bewaard Bekl ontkende ten stelligste die stukken gestolen te hebben Hy beweerde ze te hebben gevonden gewikkeld ïu een stnk kartonpapier in het papierbok Een knecht der firma v K die op verzoek vaa bekl twee goudea en zes zilveren medailles hg die firma voor f 38 87 had verkocb verklaarde dat bekl hem later om geheimr houding had verzocht en hy hem ernstige reis en niemand weet waarheen Ook de agent met die hg op zijn plantage gezet beeft Misschien is hij tyn vrouw en zgae dochter achterna Men denkt dat hg om het beele spektakel uil den weg te gaaO tgne goederen hier zal laten verkoopen Helmstedt zag den man eeu oogenhlik als versteend aau en draaide hem toen den rug toe Kortdaar p waren de cipier en de papieren roebel verdwenen jjn Helmstedt aoheurde met den dood in het hart den brief aan duttend stukjes ff tls ofte mij hebben willen ui hg met afln vloek en sloeg met de vuist legen den muur Ue termijn van het gereobtetijk onderzoek was v rstreken de nieuwe jary gevormd en in het stadje ebeen zich de geheele bevolking der county gt ottncentreerd te hebben om den loop van het moonlproces te volgen Reeds vro in den morgen balegerde ene bonte menigte hel Courthoase om het openen der grooie deuren af te wschten en rondèm pepen de zonderlingste gemohlen over den mtsjag van het onderzoek Nu eens waren zooveel voorname families Ld de taak betrokken dat het proces niet in het openbaar voortgezet ken worden dan weer waren de otBcier van justitie en de jnry omgekocht om het proces onder een gezocht voorwendsel op do lange baan te schuiven tot het in bet vergeetboek raakte n men den dader zondev gevaar kon vrglaten Een moord waa ieU zeldzaami in de vreedzame dalen van Alabama maar de onrust der menigte sproot niet too teer voort uit de vrees dat hare nunwsgierigheid uiet zon bevredigd worden als wel uit een oabspeald waatrouweo tegen de seriyk sid verwgten had gedaan over de moeiiykheden waarin hy hem gebracht bad en ham de ontvangen f b fooi bad tern egevan Uit de verdere getuigenverklaringen bleek dat bekl ongeveer f 700 inkomen had vioh fatsoeniyk gedroeg en zich voor zoover bakeod nooit aan oneerlykheid had schuldig gemaakt Het O M eischte voor bekl die bleef volhouden de medaillss gevonden au het dsarroor ontvangen geld ia bet WRter aao de Mauritskade geworpen te kebbes 1 jaar gevangen isatraf De toegevoegde verdediger mr Thoe Schwanenl rg deed eeo beroep op da dementie der rechtbauk De uilapraak ia bepaald op baden orw 8 di en om 3 uur Men meldt uit Esscheu Nog is gisteren een zakkenroller gesnapt Ziende dat ign collega oi bracbt werd is hy met deo daarop volgenden trein naar Ant werpen vertrokken doch sprong 100 M van bei station uit den trein denkende dat h § verraden was werd gepakt door een wisselwacbter aan wien hg zeide welk individu hg was en dat bet hem on niet meer kon schelen Hg werd aan de politie overgeleverd De oorzaak van de hooge lederprgien ii volgens het vakblad de Schoenmaker c alleen te sodi en in de samenspanning van vooraana looiersfirma s in Amerika die de hnidenmarkt van geheel Noord en Zaid Amerika en by gevolg die vau de gefaeele wereld in baodea heeft Opgericht met een kapitaal van 300 millioen gid zet deze trast de beide groote ledermarkten van Znid Amerika Montevideo en Bnenos Ayrea gebeel naar bare hand Van de ooafhankelgke niet tot de vereeniging behoorende looiers hebben velen zich gedwongen gezien hunue productie te beperken of bun bedrgl gebeel ueer te leggen daar het hun niet mogelgk was eeo voldoend getal huiden op te koopen En de mannen van het groot kapitaal maakten iDtoBsohen in zes maanden tgds eene winst van 22 millioea Het gesticht voor manoelgke drankzochtigen te sHoopbntlenc onder Eelde lal binnenkort eene belangrgke wgzigtDg ondergaan Konden tot dusver patiënten dief 600 per jaar betaalden dus meergegoeden geplaatst worden nu zullen er twee afdeeüogen asn worden toegevoegd voor patiënten die f 4 X en f 200 per jaar betalen Daardoor zal zeker bet aantal varpte den aanzieolgk toenemen i l Lji i I 1 I i i juj ü wmmm mmm on du anomkoiiplmarliflid der rechtoriyke macht ea een opmerkiaam toeschüuwvr zou hirr at spovdig tot het besluit kometi dat de in Amerika hsrhanldeiyk voorkomende lyach geriohten minder in ds bande loosheid des volks liggen dan wel in de diep tngenortetde overtuiging dat de ambtenaren van den gerechte allen niet zuiver op de graat tyn Helmstedt was om alle straatrnmoer te voorkomen al voor dag en voor dauw naar eene dei kamers van bot Court huis overgebracht Morton bad hem kort na Pauline s bezoek een der bekwaamste sdvokaien uit den omtrek als verdediger toegezonden maar de gevaogene had zich ook tegenover dezen niet over tgn alibi tgdens den moord willen uitlaten Kt nt a een houdbare verdedig ngsgrond vormen uit eene opgave waarvoor niet bet minste bewys aanwezig is had hg hem gevraagd n denkt u dat als ik ra op hel bewuste briefje beroep de rechter zoetsappig ui gaan denken wal ja de man was tmmen bezig een potje te vr en toen Mr Baker varmoord werd dus dat moet efn andtr aan hebben r No Sir mgn eenige hoop ia op de familie Blliot geveatigd vorsoh baar adres alt dat Ik m n patroon schrgven kan dan btwyat u mi ten minste een goeden dienst Sedert hsd zgn verdediger dat punt niet meer aangoroer4f maar evenmin ieta meegedeeld van den uitslag van zgn onderzoek naar Mr Elliots adres De Grandjary bad kort daarop eene uoklaoht tegen den arrestant wsgens deelneming un den moord op Henry Bake ingediend en de l eschuldigde ut nu naar de om bet oonrt huis verumelde menigte te kyhen u het uur van zgn oproeping af te wachten