Goudsche Courant, maandag 2 september 1895

8 47 8 54 f 0 01 t 1 O IO 0 18 jl f 01 7 5 7 0 18 1 0 81 t s 8 80 8 85 7 45 8 eODDi DEK E D Dnitsoh gjsleerde ia tot de ontdekking gekomen dat een der roornaamite bestanddeelen van het meliniet eeue ontplofbare stof zich gemakkeiyk omzet in suiker Het sobgnt dat de gerreesde baisan met meliniet in korten tgd eenvondig geheel venuikeren De Duitscbe bladen maken zieh vroolgk over de 50 miltioen die generaal Bonlanger heeft besteed om aan het Fraoscbe leger zooveel snikt t te verschaffen en raadt den inikerbakkera niet veel nuiker op te doen want als Frankrijk op een goeden dag eena den oorlog verklaart znllen er waarscbyntyk heel wat van die bnasen voor hen te koop komen Hongersnood in Zoid Afrika In een briel in de Cape Times leest men over de thans heerschende toestanden ia Namaqnaland Het is thans in Namaqualand een zeer ontmoedigende en gedrokte tgd en de rooruitzichten der boeren zyn onrnstbarend Over bet grootere gedeelte tan het district ia in de laatste twee jaren geen regen gevallen De laatste doordringende regen dien wg gebad hebben viel in Februari 1894 dientengevolge was de oogst in 1894 zeer slecht Uit ezDnderd een paar plaatsen is er weinig geploegd en vele tamiliea lyden thans broodsgebrek De plleude aan de naturelleolocatie te Komagas is nrbarmelyk om te zien er is in één woord hongersnood Hun vee is te mager om iets te kunnen verdienen met koper of transportrijden en ander werk is er niet te krygen Indien de regeering een begin wilde maken met den Hondeklipweg of eenig ander werk zoq het tot eeuige hulp kunnen strekken leta zal er dienen gedaan te worden en dat zeer bpoedig daar de zaak ernstiger is dan over t algemeen bekend is er is zelfs geen bushel graan meer over c 1057 In een ingezonden stuk io het cHandelsblad richt Dr Francke te Hcheveningen bet volgende aan de strabd bezoekers De pen brandt mg sedert jaren in de hand om te Sffibrgven over het in zee loopen van de kinderen aan ons Uollandach strand Uren tang sfaan daar kinderen waarren velen aan bloedarmoede of hartziekte lijden tot halverwege de bniëen in het water en houden een wedstrgd met onze badmaonen en badvrouwen wier betrekking hen den geheelen zomer tot dit koude voetbad dwingt Bg deze laatsten z a montreuze verdikking van de opperhuid rheumattsche pynen on der bui kastoor nissen aan de orde van den dag terwgl bij velen de restes van ziekelyke processen in het onder bnidsok bindweefsei van bloed en lympbvaatontstekingen van peesverbortingen duidelyk zicbbaar zyn Mgn voorganger dr Mess had reede jaren lang op bet verkeerde van dit vermaak gewezen toen ik als kind van den nieuweren tgd deze openie zoo maar niet grifweg wilde onderteekeuen gedachtig aau de nitstekende gevolgen dte lu bepaalde gevallen en onder strenge mediscbe controle waterbehandeling als die van Priesnitz Kneipp Beni Barde hebben kan Welnu na acht zomera te Scbeveningen als haddoktor werkzaam te zyn geweest ben ook ik tot resultaat gekomen dat de wgze waarop de kinderen te Scbeveningen tscbaplonengem ÜSH met bloote voeten ïn de zee roudloopen voor de gezondheid zeer schadeiyk is Het konde water aan de voeten da brandende zon op bet bovenlichaam dit moet bg ieder zoo bet langer dan eenige minuten wordt voortgezet ongunstig werken Hebeen goed ia io Wörriabofen of aan de Adriatische Zee of in de golf van Biscaye Ijis nog niet goed aan het ruwe aangrgpende Noordzeestrand Hetgeen goed is met zoet water is nog nietgottd met zont water Hebeen in een bepaaldziektegeval goed i bu voor 2 5 minuten isniet voor alle gevallen goed en gedurende tweeuren Outegeozeggeiyk liep Adam op bloote vo ndour bet Paradgi maar wg zgn geen oermen sohen meer Direclc SixxjrwcgverblndiDgen met GOUDA Zomerdlepst 1895 AangevaogeD 1 Mei TUd vao Greeowlcb G0UDA 0TT DA1I 11 00 11 88 0 40 10 17 10 54 11 01 11 08 11 15 10 85 11 84 8 8 35 1 4 8 88 7 81 7 68 8 08 8 18 8 88 8 58 18 80 18 88 18 48 18 58 1 44 8 50 4 08 OTTIRDl U D O U D 1 18 88 10 88 10 88 10 88 10 48 10 88 8 80 8 10 8 48 4 80 5 81 8 50 10 11 4 08 4 40 6 51 S OODOi ItM ioMl 7 i 8E H OD 87 10 8 1 10 50 18 1818 86 1 87 8 88 8 47 4 45 5 87 7 14 7 48 8 88 8 64 0 64 U lt i v M 7 48 8 47 11 08 18 87 4 57 8 01 10 08 Si 7 t w 7 8 8 S I 11 18 18 48 8 08 8 18 10 15 Vcn rli S II7 11 08 11 87 18 68 5 80 8 88 10 87 lUi 8 I8Ü ISU 87 1II U7 IU 4S 11 88 18 48 1 081 57 4 05 4 17 5 86 5 67 7 44 8 818 8 8810 8811 48 OOl Dl UTKlOBT 8 0510 18 11 18 48 8 88 8 17 4 18 4 47 5 57 8 68 8 8110 18 11 14 8 87 7 10 10 88 11 88 8 45 8 84 5 05 5 17 7 18 8 48 10 87 8 87 10 51 11 45 1 80 8 08 8 50 4 48 5 88 5 86 7 45 8 0411 O O U 1 4 i HXTIRBAM 10 01 U f 18 10 t 81 4 47 8 6 10 16 10 60 18 46 1 4 80 6 46 8 18 11 18 Ban 5 48 7 80 7 48 8 80 8 88 9 4810 1411 8618 151 88 8 44 8 58 8 48 4 16 6 17 8 117 68 9 88 Toorb 6 54 10 80 1 44 17 Z Z ir 08 10J6 1 68 18 9 88 Zair ll a l9 10 48 8 08 8 48 10 08 Onida 8 807 508 18 9 8 5810 1810 57 18 0518 45 8 80 8 14 8 88 4 18 4 43 6 47 68 8 88 10 18 firma Wed P B U4 Q mda Stopt te Bleiswljk Kruisweg en Nootdorp Lsidsobendam ÜTKÏCHTGOUD 8 S8 7 S0 9 10 11 84 18 80 8 10 8 884 48 8 88 7 80 8 0B 9 07 8 68 8 11 10 88 lUl 4 18 8 88 x 9 88 7 07 8 19 10 81 4 84 fg gs 7 80 8 89 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 1 80 7 09 S 8 41 9 49 IMSTIKOAMOOCDA 8 60 8 16 9 86 11 8 40 4 86 8 86 7JI9 9 04 1044 lOJB S SO 8J0 7 48 daar na ook mincterg oedengaplutst kanoen worden om onder degelijke leiding ran huune ziekte te worden genezen De Kuk Tan den diefstal ran goudun en ziWeren mBdaillea un bet departement van marine diende gister voor Je IJangscli rechtbank Verdacht dien diefstal te hebben bedreven had zioh te Teraotwoorden een geflchorste portier Hem werd ten lastn ireluftd bf die medaillaB te hebben ontfreemd uit een kast óf met de wetenschap dat die medailles toebehoorden aan den staat der Nederlanden deze na ze te hebben gevondeo ten eigen bate te bebbeo verkocht Als eerste getuige werd gehoord de ambtenaar die de medailles onder z n beheer had Uit diens verklaring bleek dat vermist waren 4 gnnden medailles ad f 35 per stnk en 7 zilteren ad f 2 50 per stuk De bronzen waren allen asDwezig Voorts bleek dat bet al zeer gemakkelijk ging om in de kattt te komen waar de medailles in een ongesloten kistje bewaard werden Thans worden zg in de brandkast bewaard De beklaagde ontkende ten stelligsfe de etnkken gestolen te hebben en beweerde ze gefondnn te hebbeu gewikkeld in een stuk ksrdoespapier in het papierbok naby de knecfatenkamer De tweede hoofdgetuige was een knecht van de firma r K te Rotterdam die op verzoek van beklaagde 2 gouden en 6 zilveren medailles had verkocht b i genoemde firma voor f38 87 Deze getuige had beklaagde die herlater om geheimhouding rerzocht ernstige vem wijten gedaan over de moeieiykheden waarm hy hem gebracht had pd hem de ontvangen i 5 fooi teruggegeven De verdere getuigenverklaringen waren voor de zaak zelf van minder belang doch daaruit bleek dat beklaagde ongeveer f 700 inkomen had zich fateoeaiyk gedroeg en zich voor zoover bekend uimmer aan oueerlijkheid schuldig maakte Hoewel herhaalde raaleu attent gemaakt op het onmogelijke van zyne verklaringen die zoo geheel weersproken werden door de feiten bleef beklaagde volhonden dat by da medaillas gevonden en het daarvoor onttaiigen geld in bet water aan de Mauritskado te Hotterdam geworpen bad Sab t off V justitie mr Van ButtingbaWicbers hechtte blikbaar ook geen waarde aan bet verbaal van beklaaf de wees er op dat hy er belnug by had om de juiste toetlracht der zaak niet mede te deelen omdat nog 2 gouden en één zilveren medaille vermist worden die by wnarschyniyk nog onder zich heeftom later te versmelten eu vorderde zyne feroordeeling tot I jaar en 6 maanden gevangenisstraf De toege oegde verdediger mr G F Thoe Scbwarzenberg deed een beroep op de clementie van de rechtbank Men meldt uit s Oravenbage Het ooderzoek in zake de klacht van eenige ingezetenen tegen den inspecteur van politie T ü Jr by de ontroin iug van het café t Gouden Hoofd is tbans geëindigd Naar men verneemt koQit bet rapport vanden met bet onderzoek belasten hooidambtenaar van politie tot de coöelusie dat de ontruiming niet alleen gewettigd maar ook wenBcheiyit vaa en dat geen enkele daad vaugeweld daarby door de politie was gepleegd allerminst geiyk in de kl cht als voornaamste grief waa aange e het wegtrekken van Htoelen ondbr het lyf der bezoekers I Echter ia die hoofJambtüipaar van meaning dat het met het oog op de gezïudheid van het publiek wellicht beter ware geweest indien dl inspecteur die daartoe echter niet verpliebi flcbynt de aanzegging tot sluiting van het cnfti lu lorsoon tnt den eigenaar bad gericht in plaats van dit aan do hem ondergeschikto jigenten op te drageb 5 7 7 SU Oonda Monrdrprhl NieuwwrV rk lap U 7 65 ttottiTilwii Cpello 1 10 Hinuworlcerk J 19 Moorilreohl I iouda 6 SS 0 411 7 66 8 0 8 1 Uiidew 6 50 54 A Woord 1311 5 5 7 08 8 12 ülrorlil 18 7 88 8 88 8 41 Hond 40 8 81 Amiurdtm W T 9 V IU Ooud 5 8 Eren onzinnig het fin de tiéote is om een onzer scboonet gevormde organen in naowa hulsels ta drukken even zot is om den menach te dwingen de oorspronkeiyk zoo teêre voetzool met scherpe voorwerpen of met de onreiahedei van den bodem kennis t doen maken Zelfs hg een votb dat nog dezelfde zeden en gewoonten heeft als in het begin onzer jaartelling n l de Kabylen in Noord Afrika vond ik sandalen algemeen in gebruik Jairiyks nemen de gevallen toe waar ik by kinderen wordt ontboden die na zulk een voetbad ploseling over hoofdpgn klagen en onder braken hooge temperatuur tot 41 0 en de depreseie rerschgasel ran het hart nron tot dagen in ernstigen toestand verkeeren met de krans op een hersenvliesontsteking Andere weder kragen diarrhee en darmkatarh of verschgnselen van valschen cronp en zelfs een paar malen leed de klejue patiënt aan blaoskramp meestal verergering van die ziekteverscbgnaelen voor welker genezing ig naar Scbeveningen kwamen Er is nog een andere reden waarom dit loopen met bloote voeten op het srnnd on in het water met bepaald gevaar verboden ts De politie mag nog naowkenrig toezien de beambten van ZeebjuU eiken morgen het strand van alle zichtb T glaascberren ontdoen een uur later vindt men ze opnienw door eb en vloed been en weer getrokken of door eeu baldadige hand neergesmeten Gelukkig voor de baders dat bet bad en promenadeatrand te Scbeveningen niet hetzelfde ia Da glasscherven liggen meest op bet laatste ernaar juist daar spelen onze kinderen Welnn alleen in dit seizoen heb ik een tiental kinderen behandeld die blootsroets in scherven hadden getrapt en diepe breede voetzool won den sommigen met raatdoorsng ding en hevige bloeding gepaard vertoonden Dan komt het berouw te Iaat de patiënt valt bgua ftauw van van pgn en bloedverlies de mama Terwgt zich onvoorzichtigheid en staat er nerveus en radeloos bg en een aangename vacantie wordt vergald door thuis blijven met een verbonden voet Wil men onze kinderen aan het zeestrand absoluot barden door bun lichaamsoppervlakte meer direct met licht lacht en wind in aanraking te brengen men geve hun sandalen aan de bloote voeten die de voetzool behoeden en de bovenvlakte vryiaten Laat hen zoo in t droogs of natte zand spelen en graven maar Termgde telkens een golf over de voeten te krggen Zelfs deze bardingsmetbode kan niet ieder verdragen De herkomst van het kind ipeelt ook hier een groots rol Kortom laat de kinderen aan bet Noordzeestrand al naar gelang dit door den medicus nuttig en noodig wordt geoordeeld of een zeebad nemen of binnenskamers met zeewater de een of andere procedure ondergaan maar verbiedt bun streng aan het strand alle soorten van voetbaden daa zal Scbeveningen zgn roem blgven handhaven als Pnradgs voor onze kinderen I De correspondent van de Times te Kaapstad seint dat de berichten die in Engeland de ronde doen over door de Boeren gepleegde gruwelen onwaar of zeer overdreven zgn Wanneer dergeiyke gruwelen inderdaad geschied waren zou de plaatseigke pers voor zoover zg der regeering van President Kroger vyandig gezind is deze onmiddellgk gebruikt hebben als een wapen tegen de Regeering En de Tiannvaalsche bladen die President Kroger niet vriendscbappeiyk gezind zgn ontkennen dat in da Republiek berichton omtrent dergelgke gruwelen verspreid worden 4 50 4 57 5 04 5 11 5 80 1 46 1 55 8 08 8 08 8 15 8 44 7 11 5 48 7 80 11 50 18 80 8 08 8 88 DIN UIA Utraoht WosrdsD Üadewster Oouda iuterdanWp De 214 karaats diamant is in de Monastery mgn te Johannesburg gevonden Het is een fraaie vleklooTte steen ran een oranje en bleekroode tint in den handel een theewatersteen genoemd en bgna volmaakt ran rorm Ezperta verklaren dat hy zeker io eeafrsaien 150 karaats steen kan gealepsn worden en dan een enormen prgs vraard is Toob gaat daar iets zondertings mea gepaard De steen werd te Johanneabarg vertoond aan verscheidene kenners dia hng in diamanten hebben gehandeld Omtrent de helft dier experts meensn dat het geen diamaat ia aoader eigeolgk te weten wat bat wel is Da andere helft bondt hem voor een fraoion laneysteen die tnssehen t 15 000 en £ 40 000 behoort tê balen In den rorm Igkt hij een gewoon ongesiepen diamant maar mist dien zonderlingen sobyn en het vettig gevoel van een gewoon ruwen diamant Voor nader onderzoek ia de steen in handen geateld van een analytisch expert Aanstaanden Zondag zal op hst terrein der tentoonstelling te Amsterdam de wedstrgd voor fanfarekorpsen worden voortgezet Bet prograimma vermeldt niet minder dan zeven korpsen die zich om beurten ran half twee tot rgf nar zullen doen hooren Het tweede wedstrgd vuurwerk van de firma J B Horsten aldaar zal worden afgestoken op Dinsdagavond Op Zondag en Woensdagmiddag zal het tentoonstellingsorkast zich doen hooren in de Belgische afdeeling in het hoofdgebouw De harmoniekapel der Nederlandsohe Gisten Spiritnsfabriek te Delft zal Woensdag op het terrein een concert geven en Donderdagmiddagnamiddag de atafmuziek der dd Scbutterg uit Rotterdam Aanstaanden Vrgdagavond zal de Prins Hendrikc roor de tweede maal geheel verlicht zgn Voor Ond Hollandt bevat het programma der volgeode week op Woensdag een zeventieode eeuwBchen unstavond waarhg medewerking zal worden verleend door de dames Kempees van de Nederl Opera en mevr Roeloffzen en Tivoli te Rotterdam en door de heereu Orelio R Krüger soln oboist van het concertgebonworkest A C Kreeft en A J Boudt Het aangekondigde ridderlgck steekspel zal Woeui agmiddag plaats hebben voor mannen te paard in ood Hollandscba kleederdracht en om pryzen van 100 50 25 en 10 gulden tarwgl bovendien een prgs van f 10 en 3 prgzen van f 5 zgn uitgeloofd voor de fraaiste en meest historische kostuums Zaterdagavond 7 September zal Ood Holland ter gelegenheid van bat gekostumeerd feest van Limburgia om 6 uur roor het publiek gesloten zgn Op uitnoodiging van het uitvoerend comité zal de tentoonstelling a s Vrgdag gratis bezocht worden door de kadera der aldaar in garnizoen liggende regimenten vergezeld van hun echtgenooten Woensdag kwamen te Groningen een drietalmannen om eenige rarkeni bg den slagerHanekamp in de Ooaterstraat aldaér af televeren Na daar eenigen tgd rertoefd te hebbenreden zg weder huiswaarts Eren buiten degemeente werden zy aangesproken door zekeren V ran Foxham die rerzocht mee tamogen rijden hetgeen hem vei nnd werd Nanwelgks bad men een eindje gereden of V eisohte op dreigenden toon geld hetgeen hemnatnnrlglÊ geweigerd werd terwgl een dermannen eeo broeder van bovengenoemdenHanekamp de opmerking maakte dat hettoch niet aanging om behalve vrg rgden ooknog geld te vragen V over de weigeringwoedend geworden sprong van den wagen hield de paarden in trok een mes en stak ditden niets kwaads vermoedenden H in deborst waardoor sommige edele deelen gekwetst werden en de man in zeer bedenkeIgken toestand verkeert De dader is toenper scbeeppgelegenbeid naar Martensboek vertrokken waar bg zich op zgn enveldaad beroemende door de marechaussee in arrest isgenomen en voorloopig naar de kazerne werdoveigebraobt De dader is een onverlaat diereeds meermalen met de justitie in aanrakingis geweest De zwaar verwonde H ia in zynwoonplaats te Foxham geme ite Sloohteren onder geneeskundige behandeling doeh manvreefl voor zgn leren P G G 8 88 8 48 0 87 10 04 10 11 10 18 10 87 8 05 8 10 8 08 11 18 0 800 80 87 44 6 60 8 85 8 41 8 80 8 6 10 84 10 64 11 10 8 8 49 10 lUO lo óo Een Friaieh londbonwer ichrgft aan de Stend c Wat de Standaarde dezer dagen onder het opoofarift de bakens venettent reanmeerde uit de Middelb Crt geeft mg aanleiding n eenige plaatsruimte te verzoeken voor de volgende opmerkingen Deels zgn da bakens al verzet Vroeger ging bet vet e ree uit de stallen en weiden naar Engeland België enz Nu kan dit niet maar het kan wel geslacht naar dieselfda landen gezonden en nu ligt het voor de hand dat wg ons daarvoor gaan inrichten Gelukkig geschiedt dit reeds op rerscbillende plaatsen daar hebt ge b r de ezport sIachtergen te Harlingen Rotterdam Hoek van Holland Sooaendaal en andere Het rleesch kan loo goed als dageiyks worden rerroerd en kan cover mg bekend is hy eone goede inrichting der stoombooten goed ter markt in Engeland komen Als de alachtergen de booten enz kortom alles goed ingericht ii dan kan ons vleescb evengoed op de markt b v te Londen worden aangebracht alsof het ree op de Londensche slachtplaateen wordt geslacht eu vandaar naar de rleeschmarkt verroerd Op de bewering dat bet rerbod ran uitvoer van levend ree ik bedoel vetvee zooals schapen lammeren kalveren etc voor den landbouwenden itand en dus ook voor ons vaderland schadelgk zou zgn ralt m i nog at iets af ta dingen Het ligt toch voor de hand dat er heel wat werkloon bier te lande uitgekeerd wordt wanneer al dat ree ala schapen lammeren rarkans kalren eto bier wordt geslacht Dit komt dns ten bate ran onze werklieden Met deze voordeelen dient wel stellig rekening te worden gehouden Schadelgk roor den landbouw en drnkkend voor onze boeren geloof ik niet dat men bet rerbod tot uitroer ran retvee noemen mag want ook de prgzen die besteed worden zeggen mg dat dit niet bet geval is Ga op onte marltteo waar gekocht wordt voor de export ja de varkens brengen niet veel op maar zeer zeker zou dat onder andere omstandigheden ouk wel beter zgn maar dooreengenomeo brengt bet retvee op de markten genoeg op VerdtT heeft zoo ik meen de bandelaar op het vee dat hier geslacht wordt minder kosten dan voorheen toen de rerzending levend ging Ëo voor den afval maakt bg bier meer dat voordeel komt ook ten goede Het is om die redenen dat het mg wil voorkomen dat bet aandringen bg de regeering tot opheffing ran het rerbod voorzoover het retvee betreft evenveel kwaad als goed kan aanbrengen Maar wat nu betreft het verbod tot uitroer ran kalf en fokvee dat is ran geheel anderen aard Dit is roor ons eu evengoed roor de landen die daarvan verstoken zgn schade Doch ook dit is voor ons te schikken en weer door het verzetten der bakens En dan ligt het voor de hand om b v in plaats van zich toe te leggen op kalrende koeien liever retvee te kweeken of zich weer meer toe te leggen op da schapeofokkerg want ook dat ia tbans niet onvoordeelig c Dinsdag morgen l l waren twee zoons van den landbouwer C H te Rozendaal op den IJsaldijk bezig een jong paard voor eeue tilbury te dresseeren Komende van de Haastrechtsche zgde ontmoetten zg bg bet vroegere tolhuis Het vette varken een ander rytuig terwpl terens een wagen met riet beladen den doortocht belemmerde Het jonge paardje zeker nog niet goed geoefend in de edele rgkuust verliet in letterlgkeu zin den goeden weg en volgde kwade paden waarren het gevolg WM dat paard wagen en roertuig naar beneden in den drooggemaakteu boezem stortten Een beschadigde wagen en wat nitgastane angst en ontsteltenis waren schier de eenige noodlottige raoltateo van dit atwgken van den rechten weg Dodelgk daarop werd nn het brointje roor oen anderen wagen gespannen om opnieuw geoefend te worden en gewend aan de mennende hand eens meesters BiiiteolaadscJi Overzicbt Oe bestnnrder ran het Oostenryksohe departement ran justitie ridder ron Krall heeft ean wetsoatwerp ingediend strekkende tot oprichting ran openbare dronk asylen dat rermoedelgk reeds na deze groote vacantie ïn het Huis van Afgevaardigden zal worden behandeld De stoot tot het ontwerp is uitgegaan ran de landdagen van MoraviS en Neder Oostenrgk De roornaamste bepalingen van het ontwerp zgn deze Ten behoeve van het hnisvesten bewaken en verplegen ran dranksuchtigen kannen openbare drankosylen dat is berstellin oorden voor drinken Trinker EutwÖhnnngs AnsUllen worden opgericht De oprichting kan geschieden door den staat het land de districten of de gemeenten De opnening in de opeabon dnak Mjlen gesebiedt rrgwillig of gedwongen Vrgwillig kannen er komen potatores van wier opneming men nog eenig herstel kan hopen maar eerst na een persooniyke rerklaring roor den rechter JdtX zg erheen willen Zg knnuen eenmaal f opgenomen de inrichting niet eigenmachtig of wiilekeurig weer verlaten Bg rechterlgk vonnis worden naar de bedoelde herstellingsoorden gezonden Io menschen die in het laatste jaar gerekend van hun veroordeeling voor dronkenschap af meer dan driemaal w ens dronkenschap zgn gestraft 2o krankzinnige en daarom in een ziefcenhois of krankzinnigengesticht opgenomen potatores die wel bun helderheid au geest hebben teruggekregen maar zichzelf nog niet voldoende kunnen beheeren om aan de drankzncbt weerstand te bieden 3o poUtores die zonder eigeniyk krankzinnig te zyn voor zich of hnn nabestaandsn in zedeiyk of maatschappelyk opzicht gevaarlgk worden of hun eigen lichaamsveiligheid of die van anderen in gevaar brengen De bniavesting van een potator in een herstelliogifoord mag op zgn hoogst twee jaar doren Gaat hy echter na zgn ontslag uit de inrichting weer behooren tot een van de bovengenoemde categonëo dan mag bg opnieuw naar de inrichting worden toegezonden Na een jaar kan elke verpleegde op proef worden ontslagen maar komt hg weer aan den drank dan wordt hg tsruggebrscht De vaderlgke macht van den vflrpleegde treedt voor den duur van de verpleging buiten werking indien bg gedwongen in de inrichting is gekomen Als hg vermogen bezit wordt eeo curator benoemd De Nene Freie Presne waaraan bovenstaande inlichtingen ontleend zgn is orertuigd ran de edele bedoelingen ran het ontwerp Maar zg is bang dat juist de landen waar de meeste dronkaards zgo geen asjlen zullen oprichten en het zou rolgens haar daarom beter zgn de landen en mogelgk ook andere autonome tiohamen de rerplicbting op te leggen om drank ai len op ce richten indien de slaat het noodig oordeelt Hat ontwerp maakt onloochenbaar inbreuk op de persoonlgke frgbeid en de rechtssfeer ran het indiridu gaat het Weener blad roort en het is zeer de rraag of het wel roldoende waarborgen oplerert tegen het misbruik dat in nog hoogere mate dan ran d4 plaatsing in krank iunigeugestichtea ran het zenden naar herstri lingsoorden roor drankiuehtigen kan worden gemaakt Maar bg da behandeling in het Huis rsn Afgevaardigden kan nog veel verbeterd worden aan het ontwerp is de geruststellende ei ndor er weging ran de Neue Freie Presse De jongste berichten uit China doen eenige hoop ontstaan op krachtiger optreden der keizeriyke regeeeriog tegen de regetariërs en andere fanatieke vereenigingen De houding door Engeland Doitscbland en de Vereeni de Staten aangenomen en de vertoogen van de Fransche en Buasisobe gezanten zullen der Zoon des Hemels orertuigd hebben dat met de WesterBche barbaren niet teepotten valt als zg meenen dat bun belangen geBcbonden worden Li Hung Cbang is thans naar Peking ontboden om als kanselier van het Egk op te treden De keizer draagt daardoor de betrekking van zgn eeraten raadgever op aan een man die volkomen van de Westersche toestanden op de hoogte is en reeds jaren lang gelegenheid be ft gehad de vreemdelingen te leeren kennen en te waardeeren Zgn optreden als kanselier ii een waarborg voor een beteren toestand in het Ohineesobe r k mits hy slechts de gelegenheid heeft het bekrompen kleinzielig en eigenwys maudaryendom te doordringen van zgn wil Het biykt terens onjuist dat Liu Fing Cbang de onderkoning ran Szu Cbun tot roorzitter der enquête commissie in Kucheng benoemd is Integendeel heeft de commissie den last ontvangen te ondertoeken in hoeverre die gouverneur bij de opstootjes in Juni en Augnstns betrokken is In Dnitscbland aefat men dezen ommekeer in de bonding der Gbineesche regeering vooral het gevolg van de toerustingen door sommige mogendheden gemaakt De Daiteche regeering heeft enkelen kanonneerbooten last gegeven zich naar de Chiueesche wateren te begeven En de Duitscbe gezant te Peking kreeg laat zich r opnieuw woelingen voorkwamen dadelgk in verbinding met de berelhebbers dier schepen te stellen Ds ervaring heeft geleerd zei t de Voss Ztg dat de vertoogen bg de Gbineesche regeering net zoolang rrucbteloos blgven tot men ze met een oorlogssobip kracht kan bgzetten Het is die ervaring welke er de mogendheden toe geleid heeft onderhandelingen aan te knoopen orer bet statiooneeren ran een internationaal eskader io de haren van CheFoe Dit eskader zou beitaan uit twee Duitscbe twee Franeche twee Engelsche en twee Rue siiehe echepen Vier dezer schepen zoodeif steeds in de Gbineesche wateren kruisen en de ririeren opstoomen welke roor de Eoropeanen geopend zijn De rier andere zouden ta GbeFoe in reierre UgveD Komt dit plu tot nitToeriog dui i er ean gnnslig gsTolj t d ia waohten Ta maar daar da Vamaigda Siakan die niet aan de onderhandelingen deelnemen ea de pohlielt der trje band willen rolgen ook roornemena ign roortdorend enkele scbepen in de Chineeacha w ateren ta itationneeren Nieuwe DASSEN en Linnengoed L van OS Az OODDA Kleiweg E 73 73o GODDA Beurs van Amsterdam Vor kn lotkoon 95V 108 109 101 108 108 84 88 ♦ V a v 86V 84 4 97 Vl 106V I ll 8 28 U4V S 44 1001 IV 6 88 080 lOiv 810 186 ir f 100 146 98V 88 10 91V M 106 m 8 ls T U5 losy nw 105 5 UV tm 194 lOS l V f 103 80 80 AUGUSTUS NlDBiusD Oert Ned W 3 8 dito dito dilo 8 dito dilo dito 8l i Ho iOM Obl Oaudl 1881 88 4 iTiUE InKlir ing 1868 81 5 OoatiKB OU in papier 1888 5 dito in EÜver 1888 6 PeaTCoil Oblig met coupon 3 dito tieket 3 ainuiCD Ubl Binneoi 1814 4 dito Geeoni 1880 4 ditobgBotkl 1888 4 dito bjj Hope 1880 90 4 dilo in goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 5 SfAMl Perpet icbuld 1881 4 Touiu Gepr CooT leen 1890 4 Geo leeoing lerie D Gee leenioff serie C ZdidAi Uip t obl 1899 5 Muioo Obl Buit Sob 1890 VlKBluiLi Obl 4 onbep 1881 kuniraiM Obligation 1895 8 RoTTlaoui Sted leen 1894 8 N o N r H nd 1 ind Arendrt Tab Mij Oerti caten DonMutiob ppü dito Amb Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl and Qr Hypotbeekb pandbr 3 Nederlandiche bank laad Ned HaudelmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr Kotl Hypotheokb pandbr 8 i Ulr Hypotbeekb dito 8V OMiaKa Ooit Hong bank aand Rusl Hypotbookbank pandb 4 l AMiaiKi Equit bypotb pandb 5 Uaiw L G Pr Lien oert Kin HoU IJ 8poorw Mü aand Mij tot Eipl T St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 tTull Spoorwl 1887 89 A Eobl 8i Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLlN Waraobau Weeaeo aand 4 Bntl Gr Suis Spv Mg obl 4 Baltiaohe dito aand iiv Fattowa dito aand 6 wang Dombr dito aand 6 Kank Cli Aiow Sp kan obl 4 dito dito oblig 4 U l i u 89V l AMniu Ceilt Pao 8p Mq obl 8 OUo k Nortb W pr C T aand dito dito Win St Pater obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert T a lUinoia Geatral obl in goud 4 LouisT k NaabTilleCert r aand Heiico N Spv Mg lebyp o Mill Kaniu r 4 pot pref aand N York OnUrio h Weet aand dilo Penni Obio oblig Oregon Calif Ie byp in goud 5 8t Paul Minn fcManit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col Ie byp O 5 OiaiBi Can SontLOert r aand Va O Ballw kNaT leb d e 0 Amiterd Omoibua Mg aand Rotterd Tramweg Maata aand Nio Stad Amsterdam aand 8 SUd Rotterdam aand 3 Buoil Stad Antwerpenl887 8 i m i 89V Hond Tbeiss Begullr Gesellsob 4j OosTiHK Staataleening 1880 5 E E Oost B Cr 1880 8 SruUB Stad Madrid 8 1868 Nas Var Bes Hpi Spobl oert Stad Brussel 1 8 t f lOSr m 89 IISV NtlEN adverte EENISBEF0T7MTEEE8 Ren wordt verzocht op t IIKKK te letten UIT HET Magazijn tah M BAVENSWAAY ZOIVEN GORINOHEM Deze TBKKEN orden afgelsrerd in verzegelde skjei ran m twee n een natf en leen Ned on met rermelding rai Kommer en iPrga roonnen ran neTenstaand Merk Tolgena de Wet gedeponeerd Zioh tot de nitToering tbd geeerde ordera aanboTelende i BREBBAAHT LZ EBNIQ DEPOT derfijnaUBHgnheBe slinit c J ooosmjT c Oliefabriekanten te Jutfaaa LEVKREN VOOBTDÜKBND ZUIVEKM HAAF PATIHTOUI AL8UBDG BELEOEN Schilders Lijnolie ea Q£EOOET £ OUDE LUNOUE WESTLANDSCHE HYPOTHEEZBANE geveatigd te Qravenhage Ttoratrekt Gelden op J B IP9$keek en erkoopk Faudbrleven ran 1000 600 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Beeren Montijn t Co J j De Directie J HOOFT ORAAFLAND A Ta ERPERS ROIJAARDS L van WAITKÜM Alle dagen zyn voorhanden V E R S C U E ZOLTË BOLLEN SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en ne Tafelbesebtiit GOUDA LANQE TIENDBWEG FINALE UIT VERKO OP Ten einde oa het SEIZOEN met eeo geheel nieuwen roorraad ran goederen teknn neu beginitfiD zallen wjj den geheelen roornud Z OMEEGOEDIEEH gedurende den UITVBRKOOP M SpotprUzen OPKUIMEIV Wisbnm Lifiinann Ageotaur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda CogDae fio Boii l 40 aLllar otwwAO Tm ao JJIxJtmtnsrtlnva nS ProaOoMk a r LBO DllslBltsal vssbttobaar t t P H J V WANKÜ M J UELKERT üoatluvan tl iw i tt ooKbaddTkals fa makktl ksIspostsmldiMTaorHsarssl sa vooral damas sn Klndataoboanwsfk la ds Apprsnar van C BIBIlar ft Oa mM arlla laalk Str M MralMtsviad STl op naam sn rabrlekanark Mabkt 13Ö