Goudsche Courant, maandag 2 september 1895

Dinsdag 3 September J895 No 6 752 34ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd WqI il d tete kmjM c ttffsn Jioht wgl Blmmatt k Tjwinnpqiittii kortom sF AiÉer PaiiiExpellBr Ygt biMtkatMlMBaulairandeiitaini s ütAifcerfam ExpeHer TeitoidluM S gAifcerfairfxpeller Pi W eait 7e eat an 1 2S de iMoh 7ooiuiul b de mMete Ipothekes en by Ad Bioklar 4 Co ta Betteriiui Te Gonda bj A WOLFF Maikt A 144b n DB LAAT en VAN SON apotheker Markt OFENBABE VEBKOOFINS te GOUDA ten OTerstoan Tan den Notaris 0 C PORTDIJN DKOOGLEfiVEB op DINSDAG 3 SEPTEMBER 1895 des Toormiddags te 9 nren aan het lokaal wjjk K no 252 aan de Peperstraat te Oouda van eenen INBOEDEL bestaande in staande en draagbare MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEQOED eene partij KLEEDEttEN WINKBLGERBEDSCHAP GLASen AARDEWERK eenig Gewerkt GOUD en ZILVER enz benevens eenige H08PITAALQ0EDEREN en verbeurd verklaarde GOEDEREN en op WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1895 des voormiddags te 9 uren aan het Huis Wyk S no 48 aan de Oude Gonwe te Oouda van eenen Inboedel waaronder een BILJARD met Toebehooren STOELEN TAFELS enz Te ïien Maandag 2 September des voormiddags van 9 12 en des namiddags van 2 5 uren IIsT LOSSIITO cene Lading Grove Kachel EN Machinekolen Smcekolen enSmeenootjes J de KOSTEH SOOJSN GOUDA CIOOO stuks sa oeiior der fnliru kt ii over uit dl fnlhülti r eerste btiitciilitiKist Leger Paarden Dekens iiiiwteii tt f II lull flpiit iiijs vitii fl 2 75 mHtiik woi lfii iiilv iktK l t Dbid dikke onalijtliarfl ripkons tijn loo warm lis een pels CH Hi Xi l om rout das het geheeU iiftHr l i iMtki mt met wOl opuciiimiil 11 t Ijii iii Ircft en witte wollcïtc Sla tU Dekens groot JII XI i iin K l3s ler kU iiii Icchts idur Tsklui lieiuerklittre fouten n het weefanl aangeboden ml fl 3 00 perstuk Koateu Kdem het ihibliele MT UutilelUk iTMclirevpii l ost llli iron wm 100 lung de rosrriimil ilrekt pgi ii tooitimliii VAI1 het bednff of oudvr rrmhoura prompt uit geroonL B Hni wltz Mustrloht Orooin Staat 31 Oouil Snelpendruk v n A UalsiimN It Zooi De ondergeteekende beeft de ear zgnen geachten begunstigers te berichten dat hg zgne Brood Koek en Bescbuitbakkerij beneven zgn winkel in Kü J7 X BJV ƒ£ WAKKX b eft OVERGEDAAN aanijnen Schoonzoon A van HELLEUONDT Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hg zgnen opvolger beleefdelgk aan UEd Dv Dn L van WANKUM IngeTolge boreostauide annonce bereelt ondei eteekende Ach beleefdelgk aan beloreude eene prompte en civiele bediening UEd Dr Dn A van HELLEMONDT Gouda 1 Sfiptember 1895 AGENT GODDA EN OMSTREKEN Voor den verkoop van JENEVER BRANDEWIJN en COGNAC eener groott Schiedamiche Distilleorderg jWordt een soliede REPRESENTANT GEVRAAGD Aanbiedingen Bureau van dit blad onder de letters A O O BERICHT VAN INZET De Bouwmanswoning geteekend no C22 met U Hektaren 65 Aren 76 Centiaren aaneen gelegen uitmuntend WEIen HOOILAND in Benedenbtrg onder BERGAMBACHT is bg opveiling in de perceelen bg notitiën breeder omschreven m bod gebracht Perceel 1 op 1000 2 1350 3 1650 4 1750 5 3800 6 2600 7 I960 Samen 14100 De verhooging afslag en toewgzing in perceelen en combinatiën blgft bepaald op VRIJDAG O SEPTEMBER 1895 des voormiddags ten 10 ure ten huize van C BEZEMER op het dorp Bergambacht Notaris MAHLSTEDE Leest verder de meer uitgebreidheid op de aanplakbiljetten en de inlichtingen op de gebruiksaanwyzing PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIOHTOAP Verkr jsbur byi M PEETER8 Jz N B AU bewij van echtheid ii cachet en kurk ateeds roortien viQ den naam der Firma F HOPPE Tandarts E CA5SÏÏT0 Turffflarkt 172 Gouda aitgraondenl Zondags te oonsnlteeren van 10 tot 5 nur Glasverzekering MaatsciappiJMPIlUDEirnA Deze Maatschappij verzekerd behalve SPIEGELGLAS ook FRAJVSCH MOUSSELINEen MATGLAS op zeer aannemelijke conditiën Hoofd Agent A i OBTIEIt Goowe C 34 35 Agpent A ë LAFËBEB KafDemelksloot R 505 ui f de KeforiaJBron f e Oberlahnsfein hf6n $ Tafeldrank an jt ön nkIyAe u s der eder anden Maata tot BIxpl vjd Victoria Bron te Oberlahnttein gev te Botlerdam TAFELWATER uit de Hollandia Bron te Haarlem Dit Bronwater volkomen vrg van gzer en organiAihe stoffen overtreft elk ander Mineraal Tafelwnter door zgn aangenamen etnaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten Bekroond in 1895 met de Oouden JUedaiUe op de Weield Tentoonstelling te Amittrdam en op de Tentoonstelling te Qenme Ëxploitat Ie van Staatsspoorwegen Maatschappij PLEIZIERTREIM van stations der lijn Leiden Woerden den Haag Bolterdam AI tiouda en Utrecht NAAR jlrnhem Nijmegen en Kleef op Woensdag 41 September 1895 M De verkoop der kaarten waarvan een beperkt aantal wordt uitgegeven vangt l V aan op Vrgdag 30 Augustus 1895 en wordt gesloten op Dinsdag 3 September d a v des middags ten 12 ure of vroeger indien het vastgestelde aantal is uitgegeven Zie verder de Aanplak en StrooibiUetten TRËRRliH G 19 Oct ober l89Sf Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling QOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDBN en aanverwante Artikelen Prys per Lot f 1 H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BU A BBIÏÏKMM ZS LASOB IIENDBWBO D 60 imntrin BW HBMt DKUiiriunt Dttr ffro g Rrffda 1 un ra i ai nt H mollen êrrungen M AalMt lu trw werilUoéen üaehahmun en gegtbt Ifw kêuft Ar untf W tcharftm H atollen aar tm urn éttrt MUr i uieim iitotitimndianian m j ttmm HKf FUkêt mk iMAfmMMtf mutehuiit At Warnung imSt Patent H Stollen BINNENLAND QOGDA 2 September 1895 Aan hst postbantoor Gouda en de daarODder reasorteerende hulpkantorea werd ge doreoda de maand Auguntan 1895 indeKijkipontspaarbank iagelegd f 9002 54 terugbetaald f 3637 47 Het laatste door dat kantoor oitgegeTen boekje draagt bet nammer 4488 Het onderaoek tan het water der Waterleiding had gedurende Augustai het Tuigende resultaat 10 Aog 7 Mg permang kaUcaaper lOOOcc 31 4 3 Qiiteren en heden had op het Bchietterrein aan den Rotterdaraachea dgk eene buishoadelijke Kcbietwvditr d plaats voor de leden der Vereeuiging iBorgerplicbtc en de leden der dd Schutter benevens bseren leden der Officieren Tereeniging Het weder was prachtig en Telen maakten geWik Tan de matinee maticale die gisteren an 2 4 uur werd gfrgeren door het mnciekkorps der dd SchutterQ Zondag werd er kranig geicfaoteD Ook op d DameaflobertbiyiB warden MxiSa gemaakt waar een bekwaam schnttdr niet tegen op kan Daar da wedstrgd oTor tweo dagen loopt kan da nitsli niet Termeld worden Toor morgen Gisterenmiddag werd de Yolksleeszaal ran woge de afdeeling Gouda der Maatschappy tot Not Tan t Algemeen in de Noodgod steeg opgericht geopend in tegenwoordigheid Tan hb bestnurders es enkele leden De Voorzitter Tin de Maatschappü de heer J W Vorster opende deza met eune toespraak Het gebouw aiet er heel netjes uit en Toorda noodige lectuur is gezorgd terwyl tegen een klaia bedrag ook bier cacao en mdlk te Terkrggen is Zondags is het gebouw geopend van 4 tot U aur en Dinsdags en Vr dags Tan 7 tot 11 nnr Reeda zgn een twintigtal personen als lid to etreden tegen eene contributie Tan 10 cent per drie maanden De ingenieur A J Krieger alhier heeft aan de R eeriog bericht dat o m door de Ttrhoogde belangstelling in de betrokken streek het ditip door hem gunstig wordt geacht om opnienw Toor een spoorwegrerbinding door de Teluwe te gann werken FEVlLLETOai M HARSKRAHER iVoar ket DuUscA Het lal HM wst aoht uur geweest zija toen s d advokast de kamer bianenkwam Vetdaireld koud zei hij rich de handen wryvend bet rerwonderd me dat u nog niet in dat hok bevroren lyt Sir t Ooie gsTaugenlB hier ia alles behalve op zoo n strenge winter ingericht Ik geloof dtt we heel gauw moeten voorkomen vervolgde bg ziob met den rug tegen de rensterbsDk poitearend toen Hslmatedt maar in zgne gedachten verdiept bleef en niet antwoordde den moed maar niet verloren mün joegen vriend al koaaon wy geen getuigen b déobarge voorbrengen de aanklager milt zjjoe voorDaamste getuigen a charge Mr ElHot ia er niet of hg moet midden in den nacht aangakomen sjjo Wat da twartjea t gtn legt geen gewicht in de schaal er blgft dua niets over dan de bg de Igk okoDwing waai enomen feiten en nu ia ik eens probeeren hoe ik die dingen een voor een soo kan stakataao dat de heeren reebten mot de handen in het haar zalieo zitten In ieder geval zal het een iateresMnt pleidooi worden De officier vaa justitie is een gladde jongen maar ik ben het ook en als u vrg en frank voor de jnry optmdt dan geloof ik dat het soe n raart nof niet aal loopsn waat da Genoemde ingenieur is nu druk bezig ftan een stoomtramontwerp haTen NykerkBarne Teld Ëde met normaalapoor waarbg de bebouwde kommen der betrokken dorpen en bnartscbappen zullen worden asogedaan en op Terscheidsn plaatsen met Toordeel Tan bestaande wegen zal kannen worden gebruik gemaakt Het ligt in de bedoeling ds hier aanvankel k TOor een locsalspoorw Terteende concessie te laten wijzigen in een voor een atroomtram Het behoud der normale apoorwydte wordt nit en oogpunt Tan goederenTerToer wenschelgk geacht en maakt dat deze Ternieuwde pogingen in belangrgkheid niet achterstaan by de troegere TOor een locaalspoorweg Zaterdag was te Schoonhoven bg gelegenheid van ds Terjaardag der Koningin een der nummers van het programma der feestelgkheden het ringsteken op velocipedes Van de 16 deelnemers waren 3 utt deze gemeente twee Tan hen wonnen prgzen de eerste prgs een gouden medaille werd behaald door den heer J C de Raiter en de vgfde prya een horlogeketting werd behaald door den heer F de Kuiter By kon bealait i benoemd tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard proT Zuid Holland N Dogterom Uit Haastrecht schrgft men ons Ter gelegenheid ran de Verjaardag ran Hare Majesteit de Koningin Wilhslmina hebben te Haastrecht de rotgende feesten plaats gehad Des morgens 8 ure byeenkomst ran de schoolkinderen in het schoolgebouw Optocht door het dorp geleid door de feestcommiasie en muziek Op de PanliDa Hoerec aangekomen hadden de volgende vermakelgkhsden plaats Voor meisjes met de rersierde sportkarreo waaraan 12 meisjes deelnamen late prgs J Bulk 2de prgs M Begen en 3de prgs C Teene Daarna tonnjden voor jongens waaraan 16 deelnamen 1ste prys v n Driest 2de prgs S de Jong 3de prgs Reichard en 4de prgs Hol Hootjearapen door meisjes waarsan 12 deelnamen late prga van Daoren 2de prgs van Dam 3de prgs Cock en 4de prgs de Lange Eieren slaan door jongens waaraan 9 deelnamen late prgi P C Hooft en 2de prgs Baara indruk dien de beschuldigde rosakt doet in twij felaohtigo gevalles gewoonlgk de balans naar zgn kant overhellen Helmstedt gevoelde zich te onrustig en te over prikkeld om op die nuohtttra beschouwing in te gaan en hg was dus blij toen de beambte binnentrad om hem naar ds bank der bosohuldtgdeo te brengen De booge ruime zaal was stampvol en een tnid gemompet doorliep do menigte toen bg bleek van iniwidige spanning en de doorgestane hechtenis maar met vrgmoedig opgericht hoofd en zorgvuldig toilet naar de hem aangewezen plaats schreed Nauwelijks had bij plaats genomen eo zgn verdediger sieb voor hem gesteld of de rechter gebood stilte en de officier van justitie opcode zgne aanktaoht Het was geen advocaten rede rol logische sluitredenen Q wetsgemeenptaatsen maar een rfaetonsch meesterstnk vol leven en warmte de aanklager verhief zich tot Hiohter schilder en gesohiedsohrgver Hg schetste de bestaande toestanden in den staat Alabama de algem e veiligheid zoowel in het woud als op het vrije v ld hoe zelden de plattelandsbewoner bet noodig boli s nachts zijne deuren en vensters te grendeteu en hoe Aet algemeens vertrouwen de beate politie iq den staat n r ntsn was Hg gaf een atatistiek overuobt van de misdaJdo ftt wees er op dat in eene lange reeks van jareafveii groot misdrijf had ptoata gegrepen dat niet zrg w open voor het oog van getnigen volbracht At n tut drift en hartstocht vaak van edelenatunrlroó gekomen Kgu WelKdeiOeetren e schrMf dien toe tand aan bet gelukkige karakter der ingezetenen tos on h wensohte zich en zgnen medeburgers geluk met het inboorlingsohap vui den staat Alabama Lei sn Balslaan door meiajes waaraan 16 deelnamen Isie prgs ran den Hondel 2ds prijs Vergeer en 3de prys T an den Bos Ton krnipen door jongeoa waaraan 9 deelnamen 1ste prijs P de Wild 2de prys Teene 3de prya de Jong 4de prgs Uittenbogaard en 5de prgs Dekker De kinderen werden rgkelgk onthaald op krentenbrood en melk Des middags ten 2 ure ringrjjden met paari en titbnry waaraan door 24 paren werd deelgenomen De late prgs werd behaald door mej C P Muller Haastreabt de premie door mej K ds Wolf te Gonda de 2de prys door den beer A Baars en de 2de premie door J Baars beiden te Haastrecht Dm avonds ten 8 uur rolks concert op het Raadhoïs dat reraierd was met lampions afgewisseld door Bengaatacb vaar Oi k de iugesetenen betoonden reel belangstelUog van al de woningen wapperde de driekkar De rarkensziekte breidt zich te Krimpen a d IJael ttit Verscheidene sterfgevaUen alsmede onteigening en verbranding Tan varkenshokken hebben reeds plaats gehad Het passeeren ran kapitein Seret geeft het Handelsblad aanleiding een hartig woord te spreken ov r de bevordering bg hst leger en de noodzakelgkheid dat paal en perk ge steld worde aan de willekeur waarmede orer bet lot der officieren wordt beaohikt Merkwaardig ia het dat ds minister dia den kapitein Serst den faoogersn rang meent ts moeten onthouden den majoor Van Vlgmen eveneens lid der Tweede Kamer dts nooit een bataljon gecommandeerd beeft voor den rang van luitenant kolonel in aanmerking bracht Dat diezelfds miniater den beer 3cbimmelpenninck ran der Oye lid ran de Serate Kamer der Staten Gsneraal den genoraala rang bezorgde terwyl dese toen sedert jarfi uit het leger was en al zyne rangen boven dien van majoor baiten bet leger verwierf Terwgl de minister dan kapitein De Ranitz dwong het leger te rerlaten heeft hg geen bezwaar gemaakt dsn majoor Sirtema ran Grorestins ereeneens adjudant ran H M en sedert jaren buiten hst leger tot den rang ran luitenant kolonel te doen opklimmen De majoor Sirtema ran Grorestins deed nooit all majoor dienst hg het leger en werd lui tenantkolonel de majoor Engslbr was Thans voor de eerste maal m eene lange reeks van Jaren waren de Alabameazen mt bun gevoel van veiligheid door eene afschuvrelgke daad wakker gwchrikt er was een moord gepleegd in den donkeren nacht op bot vrije veld een moord waarbij niet aan eene plotselinge uitbarsting van hartstocht te denken viel maar dia in allen deeta op een heimelgke overrompeling geleek een laffen sluipmoord die zoolang de dader met ontdekt is als en spook door hut land sluipt den planter uit zgn rustigen slaap opjaagt den eenzamen wandelaar verschnkt en alle vertrouwen eo geluk alt de sameoleviug bant Nog maar zelden was het zoo noodig geweest met Eulk eene onverbiddelgks gestrengheid tegen den doder op te treden als in het huidige geval Zooals te begrgpen was viel ds verdenking aiet op een ingeborens van Atatiama een vreemdelieg was bet die de gastvrijheid van bun land met een misdaad vergolden had een vreemdeling legen wien hg de aaoklaclit verbiof en waarover bg de jury verzocht zonder verschooning of medetjjden hn vsohuldig t uit te eprekeo dan geschiedde dit alleen om een voorbeeld to geven waar bg anderen de lust verging Alabama tot bet tooneel hunner wandaden te llen Vervolgens ging bg tot den persoon van den bc oftuldigde over en bem scheen geen oogeoblik van O teven in Amerika onbekend te zgn Hg verwde hoe de jonkaao in New York aangekomen was zonder middelen m t geene andere aanbeveling dan van een joodscben marskramer die zelf een duister personage was want sedert den aanvang van het proces bad man bem niet meer gezien boe ds beeebuldigds op dffi rojraalsteu voet ia aan aan Il I i i m mmmmÊm jaren lang werkzaam aan de inspectie ran hat militair onderwgs en werd gedwoagan ign pensioen ta vn n wilde hg niet gepaiHsrd worden Bsgrgpe wie het kan de ooniaqatntia rtn deien minister Het blad zegt rerder Het spreekt ran self dat bun dis lang in speciale betrekkingen dienden en dat agn juist de kundigate der officieren bg ban terugkeer tot dsn troep de handen wel eena rerkesrd staan hen achter om die reden on geschikt roor berordering ts rerklaren is ongehoord I Het kan alleen disnso om hst leger ran zgns b ite krachten te beroorsn sa de hoogere rangen te bezatten met middelmatigheden die voor alken byzooderen werkkring ongeaohikt bleken Ook in hst l r moet naar vsrdesling van arbeid gestreefd worden Naast proctisohe troepen officieren moeten degelyke wetenachappelgke mannen staan rertrouwd met den spacialon werkkring waartoe eg werden aangswezsn Nn sist men de meest dwaza orergangso asn reldartUlsrisI geplaatst in esn sniver teehnisobe betrskking een hoofdofficier dis nooit iets aan onderwgazakeo deed plotseling belast met een der bslangr ksts hstrekkingen by bet militair onderwgs t Om esn sinds ta maken aan da willsksor dia thans op bet stak der barordering bsanoht is btt noedig dat d Twaada Kanar dar Staten Generaal zich de zaak aantrekke Leidende gedachte bg die inmenging most syn dat ook bniten de gelsderen de oIBcier zich rerdienstelgk kan maken en aanspraak op ds hoogere rangen behoudt Ts Vlissingan had naar ds sM Ct meldt Woensdag aen rronw die als marketentster met den troep uitrukte eren róór haar Tsr trsk haar twes en en hall jarig stiefkind in de bleek achter hst hnis opgesloten Nadat de buren die het kind hoorden schreien bet met behulp der politie badden verlost sn msda namen blesk zsgt men by ontklaeding hst bet kind boot en blanw geslagen en erg mishandeld was bet werd dan ook in het militair hospitul gebracht alwaar het nagawasschen en verbonden ts zljn in hst B E weesünis ter rerpleging of enomsa wsrd Da rronw onderging op het politis barsaa san rerhoor Hst hoofdbestour der Vereeniging ter bsrordering ran de Nsderlandschs Vissobarg heeft een rerzoekachrift reraoodsn aan ds Twaada Kamer waarta met het oog op de wenaehalijkheid dat ook riaschere aan de vfrkiexingsn Kiuulgk güzio upgeuomen werd en van het in hem gestelde vertrouwen misbruik genaakt had en In een onbegrg pelgk korten tgd da dochter det huisss aan s lands zoden en hare kinderlgke pliobten ontrouw bad doen worden boe de door de ouders van het msi e gekozen soboonxaon Hem bij zgne spcculaiiss in den weg gestaan en b geen ander middel had geweten om ign doel te bereiken dan dien schoonsoon uit den weg t ruinen Daarna begon bg met onwrikbare logies alle bezwarende feiten eo Helmatedtt nachtelijke sfwozigbeid 10 bet gelid te scharen en beloofde hot publiek en de jury voor elk van die feiten de noodige getuigen te doen versohgnon Maar besloot b datallss levert nog niet bat bewgs dat de bésohnldigde den doodtlgkeo steek toogebraoht beeft nseu I en geeft m § evenmin bet reebt eene nohtsslreeksohe beschuldiging tegen hem aan Ie voeren doob menaoheo wanneer d feiten zooats z voor ons li eo niet voldoeode ti Zt om als moreels aanklacht tegen hen te dienen en bem minstens van werkdadige medeplichtigheid te beschntdigeu dan kan Alabana zjjn vredestijd sis geweest beschouwen dan kan hier niemand meer tegen donker oogowa pen zgn buis verlaten on moet de landbewoner zgne deuren van veiligheidssloten voorzien want Alabarna wordt spoedig bet beloofde tand van het misdadig uitwerpsel ran do andere staten I Eens doodelgke stille heersobte in de zaal toen de officier voa justitie zweeg en de segevierende blik waaraes h rechter jury en pnbliek overzag bewees di hi wlat dat zijne rede indruk gemaakt bad ir if unttf i