Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1895

Koningin en een met die van H M de Koningin Regen tea Geschonken om te dienen ala prgzen bg den nationalen knlfwadstrgd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van den Nederlandacben kolfbond Een verguld zilveren medaille drie kleine zilveren medailles en zilveren berinneriogsmedaillea b Personeele wedstrgd om een groote zilveren madaille een kleme zilveren medaille een bronzen medaille en rgf kunatvoorwerpeo ter waarde van f 200 De minister van openbare werk ia Frankrgk heeft naar aanleiding van dv vele oat sporiogen in de laatste mMnden een naawkenrig onderzoek bevolen ran de spoorbanen bepaaldelgk bg wissels en de sngpunten Ëen ondervraging van machinisten heeft tot de slotaom gelgd dat lij de meeste ongelnkken toeschrgven aan den elechten toestand van den weg wat voor hen merkbaar ii door het opspringen van de locomotief t geen vooral hg snelle vaart licht tot ontaporiog kan leiden L e regeering ia daarom van plan den spoorweg maatsebappyen de rerpliohtingen op te l gen tot het honden van een register of journaal waarin elke machinist aoodra bg zgn locomotief in de bergplaats heeft gebracht moet aanteakenen al wat hem bgsonders op den weg ia voorgekomen bepaaldelgk de plekken waar de machine niet heeft geloopen Als tweede hoofdreden voor ongelukken wordt beschouwd het stelsel van premies voor machinisten die den trein juist op tgd doen aankomen ook na vertraging of van boete ingeval de vertraging hun wordt geweten Dit leidt tot roekeloos voortjagen ten nadeele der veiligheid Ook in dat opzicnt zullen strengere voorschriften door den minister worden gag ven Telkens kan men in de curanten lezen dat een bedelaar betrapt is op het kunatje van düor flouw te vallen op een crisis van vallende ziekte voor te wend n op de goedhartigheid der voorbggangera te werken maar toch wordt het voortdurend met succes opnieuw in practgk gebracht Zoo Maandagnamiddag nog in de rue Turbiho te Pargs Natuurlgk werd dadelijk onder de toegestroomde menigte een collecte gehouden maar tevens werden de zakken der omstanders door de kornuiten geïnspecteerd Een agent die dit opmerkte volgde terwgl de zieke naar een nabgzijnde apotheek werd gebracht de zakkenrollers en na dezen een kroeg te hebben zien binnengaan en een paar coUegaaa te hebben gewaarschuwd keerde hg terug naar de apotheek wel vermoedend dat bet tweetal die van h t oploopje hadden gebrnik om een paar zakken te onderzoeken en de zieke elkander niet vreemd zouHen zyn De zieke was reeds weder bggebraobt en had de apotheek kunnen verladen Terug naar de kroeg waar bg de zakkenrollers gelaten had en hier vond bg toen ook den vermeenden zieke die de rekening kwam belpen opmaken ran de opbrengst der voor hem gehouden collecte Het drietal werd oatuurlgk ingerekend maar hoe dikwgls zullen zg buiten de banden der politie gebleven zyn Waarscbgnlijk zelfs zou dat ditmaal ook het geval zgn geweest wanneer het clubje niet twee vliegen in één klap had willen slaan een collecte bonden en zakkenrollen Een poëet ladelichter Ook een ladelichter zal hot feest medevieren want gisterochtend vond men aan de Rietlanden in een handkar een blgkbaar nit een winkel afkom stig geldbakje Er was een papiertje opgeplakt een atok van een gegomden zelfkant van zeker gestolen postzegels op het papiertje stond waarschgntyk roet een gestolen potlood geschreven het oorapronkelgke niet gestolen rgmpje Ter eere van de Koningin Pikte ik dit bakje in Centrom Naar de Standaarde ouder reserve med deelt zon de Internationale Sigarenmaker bond reeds besloten hebben een en audar van zgn eischen tegenover de patroons te laten valleo Gisteren Zondag werd de Tentoonstelling te Amsterdam bezocht dooÜ 12500 betalende personen De extra trein uit Parys bracht pim 400 bezoekers aan Te Al tori is op de plaats waar eertyda de linde atoud waaronder Tell s zoon atond toen de koene Zwiiar dezen appel van het hoofd schoot is een gedenkteeken voor den meester der schutters opgericht Een talrgke menigte woonde de plechtigheid by en begrootte met daverende toejuichingen een redevoering ran deu president van den Zwitserichen Bond den heer Zemb Dsze sprak de overtuiging uit dat het Zwitserscbe niet dulden zou dat de geschiedacbryrers bet geloof aan den opoSe renden heldenmoed van Teil zonden wegnemen Het monument is indrukwekkend achoon De beeldbouwer die het ontworpen heeft de heer Kialing werd stormachtig gehuldigd Ëen opzichter en twee spoorwegwerkers reden op een lorrie van Bovigny naar Viel Salm ia Luxemburg Bg het afdalen van een steile helling kwamen zy in botsing met een rangeerende locomotief De opzichter bleef op de plaats dood en zgn twee metgazellen werden ernstig gekwetst Als staaltje van hetgeen door kermisreisigere moet verdiend worden kunnen de volgende prgzan van staanplaatsen op de Bossche kermis dienen Iemand betaalde roor igne plaats met een stoomrgfobool f 2000 en een zyner concurrenten f 1000 de houder van een hippodrome f 500 en die ran een gewonen draaimolen f 300 Dit alles moet er in tien di n uitgehaald worden ongerekend de rerdere kosten Onlange is te Wilmarsnm ten taste vanden president van den Social istenbond een executoriale verkoop gehouden ter invordering van varschuldigde hondenbelasting Toen de pogingen om dezen verkoop te doen mislukken dank jg d genomen maatregelen niet slaagden werden de onder den hamer gebrachte goederen door een gemachtigde van den geëxecntterde teruggekocht Met den verkoop van bet kabinet t welk voor f 35 werd toegeweï en werd f 2 34 meer gemaakt dan tot bestrgdiug van aanslag en kosten noodig was De deurwaarder bood dit bedrag deu Tgeëxecuteerde aan doch deze weigerde het bewerende dat iu strgd met art 470 van bet wetboek van burgerlgke rechtsvordering meer was verkocht dan noodzakeiyk was Hg achtte zich daardoor in zyn rechten gekrenkt en verzocht daarom de tussobenkomst van den mioiater van biunenlandscbe zaken De minister heeft thans gelet op de ingewonnen ambtsberichten aan den adressant te kennen gegeven dat er voor tussohenkomst der regeeriug geen termen bestaan Het optreden der justitie tegen de dobbelaars te Marienbad liep af met de veroordeeling ran den secretaris van het Casino fran9aiB i het speelhol tot 200 gulden boete terwyi by tevens over de grena werd gebracht Alle anderen tegeu wie proces verbaal waa opgemaakt werden rrggeapi ken Nabg het fort Spoel op de Lek onderCnlemborg is de goederenboot Concordia Vicvast gevaren De schuit ran schipper H Kriekkeu van Hoogeveen geladen met 45 000 steenen voer tegen genoemde boot aaa enzonk Niets was verzekerd ÜIrccle SpoorwcgverblDdlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaDgevaogeD 1 Mei Töd vao Greeowlcli SOTTISDAH 1 84 8 38 OOtJDl 18 88 18 89 18 86 18 48 18 88 1 44 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 9 7 69 8 08 8 18 8 99 8 48 7 11 4 60 4 67 6 04 11 6 80 1 46 1 66 8 08 9 09 9 16 t 9 08 11 80 41 tjm 1 7 80 8 10 10 7 47 9 10 6 90 80 8 87 6 44 8 0 5 7 86 8 1 4 90 49 8 0 8 60 4 09 e O U D A 11 60 19 90 10 88 10 89 10 89 10 46 10 8 8 88 4 08 4 40 6 61 18 40 8 09 18 06 7 48 8 07 8 18 DIN H IA s sonoi HiM 48 7 90 7 48 8 80 9 98 9 481 0 1411 8 19 1 1 88 9 44 8 8 3 43 4 16 6 17 6 U 7 68 9 88 Voort 6 4 I 10 90 1 44 f 6 17 Z Z WW6 08 10 88 1 8 i 6 18 9 8 Z M 6 19 10 46 9 0 6 49 10 09 Qoad 6 80 7 0 8 19 9 6 10 1610 7 19 0 18 46 8 90 8 14 8 96 4 18 4 48 6 47 6 68 8 98 10 19 Stopt l Blouwijk Kraiiwag en Nooldorp Laidaoheiidaiii 9 eOUDl DEN B4 iC Goa 7 Ü SE 0 9 31 10 90 10 0 18 19 18 98 1 97 8 88 8 47 4 48 6 97 7 14 7 49 E 99 8 4 9 4 U l ïeT M 7 4 8 47 11 09 19 97 4 7 8 01 10 08 Ï Ï BW 7 68 S 6S 11 18 19 4 08 8 18 10 18 Toort 8 07 S ns 11 97 18 68 80 8 98 10 97 Hige 8 12 a l8 11 37 10 117 10 48 11 89 19 49 1 08 1 7 4 06 4 17 96 7 7 44 8 81 9 9910 8811 46 U T R I C H T e O D D 1 10 11 84 19 0 8 10 8 9 4 43 86 7 0 8 00 1 07 10 94 10 88 11 1 4 1 6 63 gj 9 98 10 4 10 81 4 94 E t il 10 4419 07 1 99 3 49 4 37 80 7 0 8 9 8 419 4 11 10 AHSTIIDAMOOCDA 11 9 40 4 6 U 8 10 10 14 19 1 8 89 I 80 7 48 8 4 lUO Ol D4 lITR 0HT 9 0 10 19 11 19 48 9 83 8 17 4 16 4 47 57 66 8 81 10 18 11 14 9 87 J IO 10 89 11 98 9 48 8 84 0 6 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 1 11 4 1 80 3 08 3 0 4 48 5 9 6 8 7 4 04 11 GOUD i k H8TERDAM 10 01 11 18 10 8 11 4 47 e 10 16 10 0 i 4 1 4 M 8 19 nat 6 38 7 60 6 8 8 11 7 07 8 1 7 90 8 89 8 0 7 80 Utnokt Woaidn üadowater Goada AautordaK Wp Ooada 9 34 8 18 9 04 knnnen deelnemen wordt Terzocbt ïd het nieuwe wetBootwerp voor het kiesrecht te bepalan dat de gewone tijd t h Terkiexing der leden tbq de Tweede Knmsrv tweede MsaKdagc der maand Juni Van alle ontboezomln rea hy gel tfenbeid Tan deu verjaardag der Kooingin geuit klonk 0D8 het flinkst en het eerivoadïgst ia deooren het Tolgende korte eu kernachtig 3 reri Tan Fr A Tan Kerkhoff O C in De Tüd t Oranjeboren klinkt oor Neerlands Ko ningioDe Die onder t moederoog der icbrandere Rijkt Torstinne Te derde maal den ring ran t vyftal jaren sluit Z groeit in majesteit de koninkl ke spruit £ b trolk dat bon en trouw steeds meer nog baar bemione Juicht jubelt zyne Trengd ten blydon feestdag uit Dat een rerdwaasde bent op eureldaden zinne Orauje s dynastie wordt deze nooit ten buit Het slanke maagdelijn de blanke Oranjebloem Zal baast iu kloeke kracht on d eeuwen ouden roem Van beur doorlachten stam zich aan ons heil Terpanden Ja Emma s wfjsheid dank ann roepinga plicht gewend fieidt Wilheïraina méór dan louter ornament Voor hare lokkenpracht do kroon der Nederlanden Men meldt uit den Haag Zaterdag ochtend omstreeks 9 uur kwamen een nnderofEcier en een mindere met een militairen gevangene in burgerkleeding nau het Iloll joorstntion alhier om dezen naar Rotterdam te vorToereD Eren voor aankumst van den trein wist de arrestant van de gelegenheid dat de sergeant zich eren verwyderd had gebruik te maken en uit de 3e klasse wachtkamer aan z u tweeden geleider te ontkomen en nam in een ommezien de wyk naar het stations emplacement waar hy onder een stiU staanden goederentrein doorkroop Nagezet door velen der op het station aauwezif en werd hg ten slotte door een spoorwegarbeider gerat en thans geboeid naar de plltits Tsn beitemming vervoerd Oeiyk bekend is last ons Legerbestaur sinds geraimen t jd proeven nemeu om bet gewicht der bepakking van onze infanteristen zoo mogelijk tot een 22 ïi 23 Kg terug te brengen Thana bedraag het nog 2QM 1 Kg zonder en 31 207 met pioniergereedsohap Naar aanleiding daarvan wordt aan de Telegraaf van bevoegde zyde bet volgende medegedeeld By de beoordeeling van de qoaestie welke belasting den in faoteriat by marschen zonder gevaar voor zyu persoon kan te toreen gegeven worden is het niet van belang ontbloot kennii te nemen van proeven die ip hei vorige jaar te dezen opzichte genomen yn in opdracht van het Pruisitcho ministerie van oorlog door prof Zuntz en Stabaarzt dr Schombnrg beiden te lïerlyn over welke onderzoekingen een voorloopig bericht voorkomt In het Deutsche MilitUrarztlicbe Zeituchrift van dit jaar Genoemde geleerden kwamen tot de volgende conclusiën 1 ïïy matige belastiug tot aan 22 K g en niet te hooge luohtstemperatnur traden geeneriei sohadeiyke inwerkingen op by een matflch die niet boven do 25 28 K M uitgestrekt werd Integendeel werd opgemerkt dat np andere wyze ontstane sinptetoeatanden PU geringe vermindering in de functie van ukoie organen door den marach zelfs opgeheven werden R 80 7 Ook by deze matige belasting was evenwel by hoete en zoele lucht een reeks nadeelige invlncilou Tan gertngeren graad aan te toonen zrm by afneming van de vitale capaciteit der 8 40 8 47 8 84 8 01 9 10 8 01 8 18 8 81 8 80 8 SI 7 88 7 8S 7 8 7 48 7 88 8 8 10 6 18 8 88 5 88 Oouda Moord reoht NÏHuwwrV rk Üapolltf RiiitfrtlaM Rötterdan Oapelle Nieuworkerk Moordnwht Gouda t 8S 40 7 8 8 0 8 fl Oudew 6 0 6 4 Woordon 5 6 7 08 8 1 S UlrMht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 4 40 7 9 8 91 9 10 Gouda ABiterdm Wn uds longen aanztenlyk waterverliee ran het lichaam hnoge polsen ademhalingsfrequentia nphooping van bloed in commige lichaamsdeelen Intusschen verdffanm deze oogunstige toestanden spoedig weer na den marach en was alzoo van hnu nadeeligen inrloed niets meer te merken by het beginnen ran een nieuwen marsch deu volgenden dag Een opbooging der zenuwen de schadeiyke invloeden door march eeoige dagen na elkander uitgevoerd werd derhalre ni t Haargenomen By deu tweeden graad van belasting 27 KG waren by gunstig weer en bg denzelfden afgelegden weg geen nadeelige gevolgenmerkbaar Daarentegen deed bet heet weÜerbg deze belasting al veranderingen ontslaan die hg het begin van den marsch op den volgenden dag nog niet tot bet normale teruggekeerd waren De tweede marsch werd alzooreeds onder minder gunstige omstandighedenbegonnen dan de eerste In elk geval is eenmartch van 25 tot 28 K M de uiterste grens ran wat de gewone soldaat met 27 K G bepakking en bg eeuigszins warm weder noggoed kon rolhouden De belasting ran 31 K G greep zelfsbij koele weersgesteldheid en bg denzelfden afgelegden weg ontegeazeggelgk storend op bepaalde licbaamsfnuctiën iu Wat betreft het gewennen aan de bepakking het entr tneeren hieromtrent werdwaargenomen dat eene lichte bepakking totaan 22 K G reeds na eenige weinige raarachenbg langzame to neming der eischen niet meernadeelig inwerkte bg de zware bepakking van 31 K G was echter ook na langere oefeningalechta eene zeer geringe rermindering de nadeelige gevolgen waar te nemen De NederIandsohe Kolf bond c zal een algemeene vergadering honden op Maandag 9 dezer iu bet lokaal Sincking te Koog a d Zaan a namiddags te 2 uren Behandeld worden o a de volgende zaken Verkiezing van een lid vun het hootdbestaor voor Zeeland vacature de heer A P L Hpugbroek Verkiezing voor de periodieke aftreding van bestnuraleden aftredende zgn de h b U J Vos te Bolsward dr 6 C ran Balen Blanken te Spanbroek en Th Klengheeg te Schiedam Ia het ook wenscheiyk dat de Nederlandeche Kolfbondc ter bevordering zyner belanjjen en ter bereiking ran zgn doel een courant uitgeeft en Terapreidt Iu te leiden door den roortteller den beer W Tensen te Sohelltnkhout Vaststelling van bet reglement voor de wedBtrgden Vaatsteüing wgzigingen iu be reglement van den Bond Het programma is rersohenen van den nationalen kolfwedstryd te houden door den Nederl Kollbond op 8 9 en 10 September in de kolfbaan van bet koffiehuis de WaaVzaamheid r te Koog aan de Zaan Zondag 8 September s middags 1 nor openingsrede van den ruorzitter van den Ned Kolfbond den heer H F van Thiel smiddags 2 uur aanrang ran den wedstrgd s middags 5 7 uur matinee ïn het Kuoger Boschje Maandag 9 September s Morgens 8 uur Voortzettiug van den wedstrgd s Middags 2 uur Algemeene rergadering in t lokaal Siokieg ran het hoofdbeatunr met de atgoraardigden van de kolfrereeniging Ledeu van Bond hebben toegang tot deze vergadering s Middags 5 uur Gemeenscbappelgk diner in de V aakzaamheidf Dinsdag 10 September s morgens 8 uur afkoken a middags 2Vb 4Vs unr matinee in het Kooger Boschje Dea avonds ca é chautant en feesteigke uitreiking der prijzen Op Maandag 9 en Dinsdag 10 September zal van s morgens 10 tot des namiddags 4 uur een stoomboot achter de Waakzaamheid beschikbaar zgn waarmee de heereu kolrers tochtjes langs de Zaan kunnen maken la oa 10 17 10 4 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 81 8 18 88 40 9 61 9 9 10 11 8 6li Verdeeling van den wedstrgd a KorpswedHtrijd om twee groote brooaen medailles waarvan een met de beeltenia van H M de FeesiTieniig te Qouda Zaterdag werd de 15de verjaardag van onze Koningin Wilhelmina op bizondere wgxe gevierd bet feeit slaagde nitatekend en het weder was buitengewoon fraai Alle openbare gebouwen en de meeste particulieren hadden hunne huizen met vlaggen getooid en ook waren vele winkelkasten feeatelgk geëtalleerd o a de heereu Sam8om van der Garden en Vrglandt la Grand A Killen J Smit L Bisschop T Crebas I S Keiser en de Raadt Nooh waren versieringen aange bracht als eene eerepoort op de Bleekerssinget een eerepoori iu de Vogelenzang eveneens warea de 8peldemakers en Cappenersteeg rersierd Des morgens ten ongeveer 9 uur gingen de kinderen der Zondagsscholen der Vereeniging Heil des Volkse met de muziek der d d Schntterg eene wandeling langs de straten doen waarna ig na afloop werden onthaald Van 10 11 unr bespeling van het carillon ran den St Janstoren Tegen 11 uur waren een 267 tal deelnemers der rolksspeleo opgeroepen in de Sociëteit Ons Genoegen om met de faesteommissie aan het hoofd naar de Markt te gaan Deze stoet werd begeleid door de Muziek der dd Schuttery terwgl de Gondsche Eerewacht welwillend en belangeloos den stoet voorafging Voor ieder der volkaspelen was een vaandel rerraardigd zoodat het publiek zien kon de deelnemers der verschillende rolksspelen Deze vaandels waren kosteloos geschilderd door de firma van Staveren en Vetteer Dit de sociëteit 0n8 Genoegen trok men langs Bleekerssingel Tiendeweg Markt Haven om en verder weder de Markt om naar bet terrein en plaatste ieder zich op de hem aangewezen plaats De feestcommissie werd welwillend bggestaan door eenige heereu der Gymuastiek Vereeniging Excelsior c De uitali der verschillende spelen is aldus Mastklimmen 23 deelnemers late prgs f 10 Pinkee 2de prgs f 7 50 P Hofstede 3de prgs f 5 Borger 4de prgs f 3 J Verboom 5de prys f 2 J Bron en 6de prgs f 1 A J van Bruinesse Tobbestekeo 47 deelnemera late prys f 10 B Flux 2de prijs f7 50 C Honsang 3de prijs f 5 P Tom en 4de prga f 2 50 A Snelleman Zjkloopen 40 jongens en 16 meisjes 1ste prgi f 7 50 R Donk m Jide 5 G Spee m 3de 2 50 C Verkleg m 4d 1 D van Laenweo oi Sprietloopen 46 deelnemers late prgs f 7 50 J Sikelenboom 2de 5 J V d Sloot 3de 2 50 J de Jong 4de 1 B Sluiter Broodjeshappen 36 jongens en 19 meisjes 1ste prgs f 7 50 P JJoordeman j 2de 5 de Leeuw j 3de 2 50 B Sluiter j 4de 1 V d Heuvel m Stroophappen 36 jongens eu 7 meisjes 1ste prgs f 7 50 G d ïÈeeuw j 2de 5 H de Zeeuw m 3de 2 50 J Dortlaud m 4de 1 R G Glasbeek j Onder het spelen werden de deelnemers bf getallen van twintig toegelaten in het boterhnis waar sy ieder een broodje met worst een kreutenkoek en een glas limonade of biet verkregen Ëen zestal jonge dames hadden zich beschikbaar gesteld om de broodjes t smeren en deelde die ook nit Voorwaar komt dia dames een woord van dank toe voor hunne medewerking De feestcommissie wsrdverbiyd net eene toezegging van den heer van Galen Toor broodjes waarvan er 600 dankbaar zgn aanvaard De heer G J Goedewaagen schonk eveneens 150 broodjes De heeren H van Wgngaarden en C Lonrens schonken de benoodigde limonade terwgl de firma A Koek n de heer A van Lom het benoodigde bier cadaan deden De heer C T van Buuren nit Rotterdam zond de oommissie 10 kilo lererwont waarfan oatuurlgk een gretig gebrnik werd gemaakt Na afloop van de volksspelen was eene ringigdery georgÉniaeerd waarvan de Goodsche Handnverg VereeDiging Kendracht maakt Maoht de leiding op zïiüh bad genomen Door de feeetcommissie warea hiervoor 2 prgzen en 2 premiën aangekocht terwyi de heer J T Swartaanbnrg nog een prgs inzond en een lid der feestcommissie eveneens een prgs schonk 21 deelnemers namen hieraan deel onder welke de heer de Goeg met een vierspan mede reed DAMES De le B prgs zÓQ e een Werktafeltje werd befanld door Me van Eekem van Gouda Da 3e prge zgnde een Album op standaard werd behaald door Mej H t d Dool van Mowdreoht Da 3e prgs een aohildery van Koningin Wilhelmina geechonken door den heer Swartaenborg werd behaald do6pMej H v d Groef HEEREN De late prys zgnde een Thermometer werd behaald door den beer W van der Straaten TBB Qo da De Sdejprgs een Buste werd behaald door den beer 4 v n o Gouda De 3de prgs een inktkoker geschonken door den heer J Zwart lid der feestcommisaie werd behaald door den heer J fonisteua van Gouda Als een vaardig intermezzo bg de feestelgk heden hier ter stede gegeven ter gelegenheid ran den rerjaardag ran H M Koningin Wilhelmina mag zeker wel gerekend worden de orgel bespeling in de Groote of St Janskerk waarby de Orkestvereeniging Ëophonia c benevens de leerlingen en oud leerlingen der stedeiyke mu7 iakschool bereidwillig hunne medewerking verleenden Dat de verwachting hier booggaapannen wu bewees het overgroot getal aanwezigen in het kerkgebouw zód groot zelfs dat zeer velen zich moeaten getroosten da uitvoering ataande bg te wonen dat ze niet beecbaamd zou worden daarvoor waarborgden ons de talenten van dan gverigen en bekwamen organistdirigent den heer Spaanderman Zeker zal het ook in de muzikale wereld wel zgne eigenaardige bezwaren hebben na eenen persoonlgken inspaunendeu muzikalen arbeid onmiddellgk daarna weder als leider op te treden voor de heer S schenen die b zwaren althans niet te bestaan want zeer zeker moet men zich van eigen krachten en zelfstandigheid volkomen bewust zgn om op een dergeigk succes te mogen rekenen Orer de uitroering zelve niets dan lof Waren de nos 1 en 5 Orgel zonals we die konden en mochten rerwachten ook de orgelbegeleiding door den jongeheer Kerper toonde dat goed roorbeeld goed rolgen doet Gedurende de verschillende zaognummers met opgewektheid uitgevoerd en getuigende van oefening en uitstekende leiding bewees ook de orkestvereeniging £ uphonia vooral bg bet Wien Neerlandsob bloede en niet het minst door haar meesterlgk tnsschenspel dat de naam van jeugdige vereeniging niet altyd het begrip van zwakkeling aanduidt De plaats der uitvoering in aanmerking nemende weerhield hier dan ook menigeen blgkbaar uiting te geven aan betuigingen van bgval en tevredeufaeid In ééa woord de executanten knnnen ificb overtuigd houden het glausnnmmer der feestdag geleverd te hebben Ten 8 uur bad in degeillnmineerdemuziek tent een concert plaats door het maziekkorps der dd Schntterg Velen woonden die bg en velen gingen langs de straten de verschillende illomiuatien zien Ook de Walen eu Doeleateeg waren door de bewoners geillumioeerd Tegeu de Doelebrug was een W op den achtergrond geplaatst die een uitstekend effect maakte Ten 10 uur werd op de Markt een vuurwerk ontstoken dat nog al in den geest viel Wg kunnen niet anders zeggen dan dat defeestdag in Genda op eene waardige wgze isgevierd en brengen volgaarne de Commissiehulde die in zulk een kort tydsbestek zooveeltot stand braoht en t welk tot aller genoegen afliep B BuiteolaDilsch Overzicht Lord Ei alisbury is zeer ontstemd over de pogingen welke de Porte aanwendt ten einde te ontkomen aan deu aandrang door de Eugelscbe regeering te Konstaolinopel uitgeoefend tot het verkrygen van de hervormingen in Armenië Niet alleen heeft do sultan tot dat doel zich gewend tot Frankrük en Rusland maar insgeiyks heeft hy eeuT beroep gedaan op de bemiddeling der Oosieuryksche regeeriog Tot dusver hebben deZe pogingen des sultans geen andere uitkomst gehad dan dat daardoor Engeland nog meer tegen Turkge in het harnas wordt gejaagd Te Londen wordt zelfs beweerd dat lord Salisbury dientengevolge waarschgnigk spoedig eene nog krassere houding tegenover de Porte aal aan In Downing street werd een ministerraad gehouden naar het heet om over de Armenische qoaestie te sprekeb Wat daar werd besloten is nog niet bekend De Belgische Senaat heeft thans ook de schoolwet aangenomen Het scheen wel of er geen einde zon komen aan de breed opgezette en langnitgesponnen redevoeringen waarin de senatoren hunne meening over het ontwerpSchollaerl uiteenzetten Onder deze redevoeringen tre die van den oud minister van justitie he Jeune door een zekere kortheid en door de magistrale wgze waarop de bestrgding is aangevat De minister beroept zich daarbg op de beginselen waarvan op de opatellers der wet uitgingen Da heer Le Jeune zegt groote waarde te heobten aan den invloed van den godsdienst op bet onderwga maar jniat daarom wil hy het Trgstellen Van de vrijheid verwacht hg veel niets van de wettelgke regeling Dit beeft de beer Le Jeune uiteengezet op eene wgze die besUasend zon zyn geweest voor het lot van het ontwerp indien niet de regeering van de aanneming een kabinetsqoaeatie bad gemaakt De Ind Beige wgst er op dat onder de voorstemmers in den Seneat menigeen was die het zeker zyn stem niet zon gegeven hebben indien niatdeonvermgdelgke ministerieels crisis ala n dreigend spookbeeld achter de verwerping verschenen ware Nu werd de wet met 56 tegen 31 stemmen asugenonen Het artikel nit de Belgische gemeeutekieswet waarby in de plaats van heratemmingen bet stelsel der evenredig vertegenwdirdigiog wordt toegepast luidt in zgn geheel aldus Art 40 Het getal briefjes berattenda geldige stemmen ten voordseta eeoer enkele Igst of ran een of meer caudidaten maakt het kiescgfer der lyst uit Atzonderiyke oandidatnren worden beschouwd als vormende ieder een afzonderlgke lyst Het boofdbureer laat tot de rerdeeling der plaatsen de lyaten toe waarvan het kiescgfer de voln nde verhouding bereikt Het derde der stemmen zoo er minder dan vier leden te verkiezen zyn Het vierde zoo er rier tot zes leden tgnte rerkiexen Hst vgfde soo er zeven tot twaalf leden moeten verkozen worden Eu tiet zesde zoo er meer dau twaalf leden te benoemen zgn tWaunear evenwel de vereischte Verhouding door geene enkele Igst is bereikt of waaneer de Igsten die ze bereikten te zamen niet meer dan de helft der stemmen bedragen worden tot lie rerdeeling der plaatsen toegelaten de meest begunstigde lijsten waarvan de rereenigde kiescgfers meer dan de helft der stemmen bedragen Het Jouroal de Bruxelles spreekt er zgn btydschap ofer uit dat dank zg de bssUssing der Kamer thans het beginsel der evenredige vertegenwoordiging in de wetgeving is doorgedrongen en bovendien oe groote vorderingen aan den dag gekomen zgn door gezegd denkbeeld onder de wetgevers gemaakt Immers het heeft slechts aan de verplaataing van ééne stem gehangen of het beginsel zon onbeperk toegepast zyn ïn alle meenten van meer dan 20 0 0 zielen Op hoe kleine schaal het ook nu zal worden toegepast het Journal vertrouwt dat da uitkomsten zó6 logisch en bilIgk zulten bigken dat ook de bevigte tegenstanders der hervorming ds wapens eindelgk anllen nederleggen In Spanje schijnt weer eens ministerieele crisis op til te zgn Tenminste de oorrespondent van de Temps te Madrid deelt mede dat een ernstig geschil is ontstaan tusschen den ministerpresident Cunorus de Castillo en eenige der andere ministers naar aanleiding van de regeling der aanstaande algemeeae verkiezingen voor de Kamer Bg de tegenwoordige omstandigheden terwgl de opstand op Cuba nogiteeds niet bedwongen i zou natuuriyk den Spanjaarden eene ministerieele crisis zeer ongelegen komen Evenwel het is zeer wel mogelgk dat de heer Canovas geen kans ziende om op Cuba de orde te herstellen er de voorkeur aan geeft af te treden en het weer aan den liberalen leider Shasta zal overlaten den strjjd met de Cubanen tot een einde te brengen Dat de Spanjaarden ten slotte op Cuba wel de overhand zallen behouden indien maarschalk Martinez Caoipos een leger van 100 0 X man tê zgner beschikking heeft kan men wel aannemen maar het blgft steeds de vrai f waar de Speansche regeering de middelen zal vinden welke ter bestrijding dezer buitengewone uitgaven noodig zgn In verband met deze moeiiykbsden zou het niet onwaarschijnlgk wezen indien de beer Cnnoras eene reden zocht om het bewind Wder aan de liberalen te kunnen overdragen Elke regoering kan in Spanje by de rerkiezingen licht eene meerderheid rerkrggen en zoo zou ook de beer SagZHta zoodra de algemeene rerkiezingen aan de orde k meo de tegenwoordige conserratieve meerderheid in de Cortez zonder groote inspanning ia eene liberale meerderheid kannen veranderen De Daily Chronicle beweerde reeds te weten dat de SpfMuscbe regeeriug ten einde raad had besloten den strgd op Cnba op te geven Een dergeiyk beslnit is zeker in geen geval te verwachten Do Spanjaarden zullen Cnba de eenige goede kolonie welke zg nog hebben behouden niet licht prgs geren Wel is bet mogelgk dat het couserratiere kabinetCano vas aftreedt en het aan de liberalen overlaat de Cubanen tavrsdeu te stellen Indien de Spaansche regeering bereid ia aan Cuba eene zekere mate van zelfstandig beid toe te staan en daar de hervormingen in te voeren welke door de autonomisten worden verlangd kan wellicht nog eene lahikkiog worden gètrofién Het conserratieve Kabinet Canovas zal daartoe zeker niet overgaan Misschien za de moeilgke taak om een eindte maken aan den opstand te Caba weldra weer aan den heer Sagasta en de liberale party worden opgedragen De vorstin van Bolgarge zal met baar zoon Boris naar Sofia térogkeeren Q Naar de correspondent van de Times teSoSa bericht heeft Zaokof een open brief gericht tot de leiders der verschillende politiekepartgeu ook aan Kadoslawof die nu het eAmdehoofd der Stamboelof partg ia IQ Hg stelt de noodzakelijkheid in het licht dat aan de crisis ia Bolgarge een eind kome wier langen dnnr hg toMchrijft aan dea invloed van den vorst ea aan dien der Mogendheden deels aan de tegenwoordige meerderheid der cSobranië De daden der r eeringomeer derheid worden door hem gecritioeerd en hg besluit met aan te bevelen een vereeniging van de Tersohillende fraotiee der liberale partg op het volgend pn am 1 herstel van de bepaling der Grondwet voorsohrgrende dai da erfgenaam ran den troon bet orthodoie geloof moet aanhangen 2 aunestie voor de officieren die deel haddea aan de ontvoering van prins Alexander 3 afvaardiging ran een commissie naar Rualand om den Taaar te venoeken een vertegenwoordiger van Rusland in Bnlgarga aan ta stellen KEXlMtSGEriXG Da BUROEMEEBTËR t d Goad braagt bij deae ter keonia Tan do iMlanghebbendu dat door den Heer Directeur der Directe Belaatingen eni te Rotterdam op den 29 Ang 1895 exeoQtoir if rerklaard Een Kohier ran de belaating op bedrgft en andere iokoniiten over hel belaatingjaar 1895 96 No 1 Dat Toormeld Kohier ter invordering ii go teld in handen an den Heer Ontfanger dat ieder die daarop voorkomt Terplicht ii ignen aantlag df den bg de wet bepaalden toet ta voldoen en dat heden ingaat de termya Tan Zm Weken binnen welken de reoliBM b hooren te worden ingediend GoDD L 31 Anguitne 1895 De Bargemeoater Toornomidi R L MARTENS FOSTEELIJ EJIT LIJST Tan brieven geadreeaeerd aan onbekenden gederende de le helft der maandAnguitne 1895 en tang te verkrjjgen doortnaachenkomat nn het poetkautoor Gonda Venonden van GOUDA T Overkamp GraTenhage O Qndarwnter Overachie B Menna Rotterdam Kegaer Amaterdam G Lnnenbnrg Amaterdam H H r Rogge Rotterdam G Bakkhr Antwerpen H J W Beena Johanneabnrg Venonden van HAASTRECHT N da Jong a GniTeohage Venonden van ZOËTEBMEER Poorten Nymegen De Directeur van het Poatlrantoori VORSTEK ADVERTENTIfiN Bevallen van eene Dochter Mevr J 8PBCKMAN 6mda l Sept 1895 Heden overleed na eeue korte doch herige oogeateldheid mgn innig ge liefde Echtgenoot OATO HENRI CONSTANT BOÜSOHOLTE in leren Leeraar in de Wiaknade Wed C H C B0U8CH0LTB BCHOUTIK i Qravenltagt 30 Anguatna 1895 Emhje kemmgeving 1 Heden overleed oua jongate Zoontje Z 1 ia den leeitjjd van bgna acht maanden 1 M JONKHEID 0 C JONKHBID TIH OUSUIIIUM 1 1 Qouda 1 Sept 95 1 FBANSCHE STOOMYEBVEBU UI Ghemiscke WasscberiJ TAN H OPPEKHEIilEB 19 SrtiUkade JRotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA da Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomeD en TerTao ran kUe Heeren en Dameegarderoben aliook alle Kindeigoederen Speciale inrichting TOor het atoomen Tan plttohe mantela Toeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enk worden naar de nienwate en laatete methode geTerfd Alle goederen hetzg geatoomd of gererfd worden onschadelijk voor de gezondheid en Tolgena ataal bewerkt Wegene aitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te toornen goederen ala nieuw aflererbaat ia 8 itsta i verven goMtami in Mn weak