Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1895

34ste Jaargang Woensdag 4 September 1895 No 6753 eOüDME COHAJVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regek 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s y met uit7X ndering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden i ƒ 1 85 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TE HUUR GEVRAAGD te huur gevraagd omink lUAJlKT Urievcn met prgaopgm onder letter 8 by den Boekhindelur P M B ZËNDUK Ilotterdam RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen van af l 90 Hecld Tangend Rijwielen a 140 Terder aOe Dogeiijke 0 iDEBDEELIN Bonds Rijwieltiersleller Aanberelend l C DE EÏÏITEE Xnnye Tiendeweg 30 Gouda Ëen ware 8chat Toor de ongelokkiffe slacbtofferB der Zelfberlekkins Uname en geheime uitapattiugea is hei beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWAItlKG HollandMcbe uitgnre met 27 afb Prha 2 gulden leder die aan de verschrikkelt ke gerolgeu raii deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaariykfl duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerUga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhand4 in Holland 6000 Stuks uit du falhetii maaia eutier der aer te buitniilanihoho fabnpken over getumieiiH noogeiiutiide Leger Paarden Dekens mueU u og j ilen H i tpn N van 11 2 76 ptT tuk wi ni ii iijtv iki lii Deze dikke onslijtbare dekene zijn zoo warm ala een pel üa 4l Xlif oui root diu hot Ifi liDtflu jiamii heililiki iid met Wol opK lumiil Il i lir lf Htii i ieii vouHm f i ii kit iiu pnrttf witte wolloueSLaap Dekens mut MDX iij wt fi iiM Keer klwiip Icchts door Ttikhii liciuerkl an fouten in iiet we faot Kanualjiuli u ud fl S SO perttuk KoBtmi tiiiluM ii t Idbhoie MT Iittl leiUb KPHeliii bfRiMllinKiin worilen 00 Uiiff de t i orr l ircki t itmi ItMtnndlnii vaii hoi b Hlr 4 ut id r u miwuM prompt uline vudi tl B Harwltz MaaatPloht Groots Staat 81 1 FINAl E UITV ERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuven roorraftd ran goederen teknnneu beginnen znlleu wy den geheelen voorraad ZOMEEGOEDEEE getlureiule den UITVEÏiKOOP tot SpotpriJ eii OPIiUIMI N isbrun LifEinann Mabkt 136 Sf 4 FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk t NIGHTOA P Verkrijgbaar bjj M PEETERS Jz N B Al bewys vau eoLtliBid ia oachol OQ kyrk atee a voorzien van den naam der Firma P HOFFK Tandarts E CASStJTO Turfmarkt 172 Gouda aitgexonderd Zondags te consnlteeren van 10 tot 5 aar Xu£r Allerw e bekroond met Eere Diploma s Qoaden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gooden Medaille en Certificate of Award of tb World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Wereldberoed Dniiren Uorsl Bonig Extract MELIANTHE VIT Dl Machinale Fabriek PE BONIOBLOEM Tin II V van Schaik fa Co gerestigd te aOravenhage Qcen middel is ot kan worden o tgeronden welke de Melianthe overtreft net ia ONHERHOBVELIJK het beite middel ter wereld hetgeen de vele en verachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneeet ONMfDDBlIJK de strengate hoeat en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MËLIANTHË doet zich de weldadise invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHB bewezen zgn de overtuiging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedenoneerd a d Kechtbank te t Qravenhage V Verkrygbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Omda A BOUMAN Moordruhl 1 0 RATELAND Boikoop B ï WIJK Ouituttter WESTLANDSCHE HYPOTHEEZBANZ gevestigd te OravenJtage verstrekt Gelden op M H gpotkeek en verkoopt Pa1 br et eu van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn L Co jj HOOFT GRAAFLAND üeüirectie ly j vü ERPERS ROIJAARDS T E PARIJ S Zenden gratisufranco de teneraïe teillAstrwrie eatalogns in d hollandsohe en rranseh t kavattrnde de nieuwste modes voor het Zom l o l en gefrankeerde aanvra rleht au n JULES JiLuzn c PARIS De stalen der nieuwste raodestoffu ia voorraad bUtaPftnlemp wordenevmeens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde eoo o op t geven en ongeveer de prtjzen te Mlp l n VwundlngsBBauaOl Lui aderWu Id De cauiogus bavat d Votrwaarden dw veiïendmgen voor rranoo Vraeit en Rechten Copr po l l fl Qouda Snelperadruk vaa A BaiKXHaK k Zoox TAFELWATER uit de Hollandia Rron te Haarlem Dit Bronwater volkomen vrj van gzer en organische stoflen overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zgn aangenamen nmaak en groot gehalte aan digeatie bevorderende zouten Bekroond in 1895 met de Oouden MedaUle op de Wereld Tentoaoatdling te Anuttrdam en op de Tentoonstelling te Gmhe Aan Zenuwiyders en Zenuwzwakken Tbaoa ia de 26e oplage veracbeeen van bel boek ffDe Ze Beproefd ea aanbevolen door de heeren Prof ur Herlnlére Pariji H Frengruber Di ardln Eau metZ Partje BoUChOt Partis Ueli Rath Dr Sobering Ems e Halh Dr CjTUrkOWeOb ky Waeoen Opperatafarts Dr JeOhl Weeoen üpperaUfarls Ur Sohleil Bssig Cbef aria Dr DarSOB Parija Cbef aria Foreltier Aken Diatriotaarts Dr QrOBSmann Jnhlingen nita IHstrictaarta Dr Busbach Zirk Kraiikaria Dr Stelngreber Cbarenton Uonanl Dr v Aschenbaoh Corfu Dr med Corrazza Venitie Angeville Parija Lavabre Parijs Wille Tanfkirehen f n CabillOt ArcachoD ff ff Fortget Ixinzao QulUoaean Bor deaox ff Labatut Bordeam ff Bougavel La For rière ff ff L Hlrsobfeld WeeoBD ff ff Lieberf lonsbruok ff ff Hammer Plauen ff Weiner Weenen Aust Brcotou ff ff Matuaohlecbner Brixn uuwxiekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel van dit irerkje ia keania te verapreiden omtrent den aard der aenawzwakte bateoorsakeo en gevolgen onderncbt te gaven en geoexing Ie vinden Het handelt ovar bet bekand woidea van da Pbjatologiaeke ontdekking boe op de eenvoudigat denkbars wijze op ona aenuwgealel kan geverKl worden en wal mal aon aacoea dal aoowel een groot aantal uitalekende artaen als de geneeakandige pera aanleiding tot diacasaia gegeven beeft Hel wordt derhalve aan ieder die aan zlekelUken zenuwtoMtand of zoogenaamde zenuwaobtisheld lijdt welke zicb kenmerkt door habitaeele bOOtdp Q migraine congeatie groote gevoeligbeid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohanielijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen ign en aan de gsvolgsn daar van tüdeu Eoouada aan Verlammingen Spraakverlies of moeielljk spreken StUf beid in de gewriobtenr en voortdurende pUn in dezelve partieele zvakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid bdi en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende bulpmiddelen ala ontnoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle pèlTsonen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegene veraobguBeten van voortdurend angstgevoel bOneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dniieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd B Oorsuisen kriebelen en doof wordeu van handen en voeten Tevena aan allen die lot de bovangenoamde cathegoriön van zenuwlijdersbebooren zoomadeaan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjee ook aan ezohdea zeUs jeugditte personen die veel geestelijken arbeid verriohten en dia de reaetie der gee atelijke besigbeid voorkomen willen dringend aangeraden zicb in het bezit van bovengenoemd boekje te atellen dat franOOjan kosteloos U verkrijgen ia te Amsterdam M CLKBaN U Co HeUlgewag 42 Rotterdam K E vin santen EOLFF toru Hoofdateeg 1 OtreOhfLOBBY ii POSTON Oodegranbl b d Oaardbrag Yii 4 pCt BAirDBRIEVEN VAN DK Pester Vaterl ndlscher Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemds Paodbrievea s n nomiaaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen Tooriien van faalfjaarlijkioltf Coupont par 1 Uaart ea 1 Soptember eo afloibaar fcptrt doar cUiUtt van halQurlykftcba uitloüng De Coupon ü n thine en ook in de toekomst vry van belatting volgeni de Wet van 188B Art 80 10 Eg igo evenall de Oitgelote Fandbrieven betaalbaar te Budapeat Wsenen qd te AmBtêrdatn tou Kantore van ondergeteekendea tot den koers vaa deo dag VolgeoB de wat van 1876 is op du gaumeulgke verpande hypotheken prioriteit der houdere vaaPandbrieven iDgetchreven aardoor hun het raobt op de hypothecaire ichuldvorderitigea in de eersteplaeu il gewaarbó De oadergeteekenden naar bun yerwgzeada Proepeotui van 19 Jaaauri 1 1 eo bat aarveralag der Initelliog over 1894 berichtpa dat zg vcMrtgaau met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterl ndisoher£r8ter SparcasBaVeretn tot den koen vaa deo dag WERTHEilH GOMPRUTZ AH9TKSDAir Mei ISlt GtebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao Dnlnutige door de nieuwste uitvindiAgen o machinaal gebied verbeterde Ikbrlestle en uitaloitand gobruik van l jn on fijnste grumlutoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveleniwaardig fohrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der tesp Etikettea De Firma behaalde 87 Brevets als HofleTerancler 44 Eere Diploma s gonden enz Medailles een bewgs van nitmontend rikaït iSeeds 1871 schreef de Accsdwiie natiaiutl de Paria Kona V01U dfaamona nne daille Vm prcBsiire eliwM en oonildérattoD a votr axo U it flabrU tlOB de Ohooolat bonbona Tariöa eto te SMIwerck bbrikaat is verkrijgbaar by H H Confiaeuis Banketbakkers enz enz Qtnentlvertegenwoordiger voor NederUnd JaliBS Vattenklodt AmatBrdam Kalveratraat 103 mm BINNENLAND GOUDA 3 September 1895 Aan het tweede admissie examen voor de rgks tioogere burgerschool alhier wordt deelgenomen door 9 candidaten als 3 voor ds Ie kl 2 voor de 2e kl 2 voor de 3e kl en 2 voor de 4e kl Voor het gymnasinm hebban lich aangemeld 10 candidaten 4 voor de Ie kl 1 voor de 2e 2 voor de 3e kl 2 voot de 5e kl en 1 voor de 6e kl Hedennaoht te omstreeks 1 unr i jn door de politie alhier aangebonden J v d L A C J C S en M H allen wonende alhier die op bet Schietterrein aich verschillende voorwerpen hadden toegeëigend en vernieling ppleegd hebben Het ontvreemde is in bealag genomen Da aitalag van den hniahondelüken echiatwedstryd gehouden op Zondag en Maandag 1 en 2 a pt mber jl door de d d Schntterjj en de WeerbaarheidsVereeniging sUargerplicbta is als volgt 1 Parsoneele baan oCBcieren d d Sobntterij Ie prijs een etagère aangeboden door de officieren vereeoiging behaald door D Hoogeudyk met 48 ponten 2e prijs twee dnellisten aangeboden door de officieren vereeniging behaald door Loiten J van der Mej met 46 ponlen 3e prgs glaswerk aangeboden door da officieren vereeniging behaald door A Dortland Jr met 45 punten Persoueele baan d d tjchuttery Ie prgs een regolatenr aangeboden door het Bataillon Schnttarg behaald door serg maj W Sliadrecht met 51 punten 2e prijs spiegel aangeboden door het Bataillon Sehntlerg behaald door serg J P Mnl met 49 punten 3e prgs theeblad met servies aangeboden door officieren der schntterg behaald door serg C Sahiedon met 48 punten 4e prgs 2 schildargen aangeboden door bat bataillon schatterij behaald door foorier R N V d Pool met 4 punten 5e prgs 2 heelden aangeboden door Luit Lnlius V Qoor behaald door serg L Bissohop met 46 punten 6e prga silreren couvert aangeboden door J M Noothoven v Goor behaald door korp M J Boegheim met 46 punten 7e prgs petroleomstel aangeboden doorlisil eBVlLLETOn DE MARSKRAMER Naar kei DuiUci 67 Alleen Helmatedt op wien zich vervolgens aller oogen richtten acheen weinig om da weliprekondheid der aaaktacht ta geven en xet den officier van jastitis doodbedaard aan ta kglceo en bovendien had de doodelijke bleekheid van sya gelaat voor n levendig roftd plaats gemaakt Toch schrikte h merkbaar toen tuasehen een groepje advokaten die een vry ho je achter de balie hadden ingenomen Mr KUiot te vooTMjhgo trad om als eente getuige a charge te dienen De patroon verwaardigde Helmatedt met geen blik en alsof ign verdediger sijne gedachten geradaa had wendde hg zich tot hem ea i i Zooals ik u gaugd heb Bir de officier van justitie is e B gladde jongen ja ik verwachtte wel de ene of andere sarprise vaa hem I Haar hij aal ona niet overblaffen al haalde hg xyne geinige ouk van de Noordpool Üoed Sir n een onbevangen g sifb wg komen ook aan het woord vergeet dat niet I Zulk eeiia bemoediging was wel het minst wat Halmstadt noodlg had Neeo hij had een stuk van Kyn levM willen geven als hg viïor de verhande liogeo Elliot had mogen spreken en hem dageheele aak en tgc hart btootleggea Dan non meende hg alle misverstand opgeheven tgn maar daar tag hq SlUot na aan d iqd van 4n opeBbaran aan G J PriDCo behwld door aerg G H A Hoadt mot 45 pnoten 8e prgi 2 Jftpuiicbe vaseo saDgebodeD door hel batwlloa aobutterg babaald door Mrg maj A J T Vliet met 44 pootan 9e prgs 2 bronno kaonec ungebodeodoor Kapt J J A Montya behaald door korp A Lootama mat 41 paoteD 10e prfifl Higareokiflt aagebodau door bet bataillon scbuttery behaald door korp G Slootjes met 40 paoten 11e prge tafvltje aangebodeo door dan beer F X HardïJMr behaald door aerg W Kelder met 40 panten 12e prgs adTooaatkom aangeboden door offioieien der acbotterg behaalddoor aerg maj W K cbaliog met 37 ponteo 13e prga saikervaaaje aangeboden door Kapt J J Prioe behaald door korp J Vermeulen met 36 pantan 14e prgs baodkoffer aaogebodeo door Kapt Fraokeohogzen behaald door korp J Koppeodraaier met 35 ponten 15e prga oogDacfleiehje aangaboden door denbeerJ J V Bamrael behaald door schutter van Weelden met 32 ponten 16e prgi kruikje oode klare aangeboden door de firma Laoreni behaald door schutter Hoistede roet 30 punten Peraoneele baan Weer baarheids Ver eeniging Burgerplicht Ie prgs raaudje wgn aangeboden door de firm Roest v d Hoop Co behaald door W SUèdrecht met 55 ponten 2e prgs etagère aangeboden door de Weerbaarheid b haald door A C Coago met 54 p He prgs klokje aangeboden door eenige leden behaald door N S I olak met 53 p 4e prgs bouilloor aangeboden door de Weerbaarheid behaald door A J Lafeber met 52 paoten 5e prgi reistascb aangeboden door de Schatterji en Weerbaarheid behaald door A van Reedt Dortland met 52 punten Ge prgs inktkoker aangeboden door de Bcbntterg en Weerbaarheid behaald door B van Wgngaarden met 51 ponten 7e pi s Buste aangeboden door den Bnrgemeester Mbaald door J P Mnl met 50 p 8è prg 2 wandversieringen aangeboden door den heer A v Reedt Dortland behaald door C M van Wgngaarden met 50 punten 9e prgs étl ère aangeb door den hr G H G de Lange behaalddoorD Hoogend gk mei 48 p 10e prgs Bloemboader aangeb door den hr D Hot endgk behaald door J v Oge met 46 p 11e prgs bloemenstandaard aangeboden door A Dortland Jr behaald door dan heer P Brakel met 45 ponten klager staan eo elk woord dst Helmatedt te zyaer rechtvaardigiog bad kunneo zeggen zeu nu slechts dienen om de oaguostige meening van bet volk over zgne betrekking tot Ellen te renterken en een nieowe slag zü P het hoofd dua vaders wiens bedrukt roorkomen maar al te Wer bewees hoe hg 1d onder de schande zgner eenige dochter Klliots getuigenis bevestigde Helmstodts afwezigheid uit ziJD huis op bet uur van den moord en ook vertelde hg dai de aangeklaagde reeds deo dag UB zgne aankomst in A labaraa bij eeue toeralligs ontmoeting op een wandelrit mat zgne doch er zonder reden den vermoorde was tegemoet goreden rn ren woordaaiwitt met hem uitgelokt had Verdor daalde hg mee dat het meisje reeds deo volgendeo morgen met hare moeder uit logeeren gegaan en eerst den dag vuór nieuwjaar thuis gekomen was zoodat van eens betrekkiog tussohen haar eu den aangeklaagde wet geen sprake kon zgn Mocht men dat toch uit het gevonden brieije willen afleiden dan beweerde hjj do vader dat daarbij alleeo to denken viel aan dab koppigen trou van een verwend eenig kind dat voor de eerste maal met den ernstigen wil harec ouders in botsing kwam en zich toen verleid door het aangename uiterlgk van den oiouwen haisgenoot tot een onbedachtiamen atap had laten verroeren Heimstedt boog bet hoofd maar over het intellaetnaele gezicht van zgn advokaat trok eea sarcastiachii lach f Die is nt fluiiterda hg zi n cliënt toe wat hg daar ttgt zou jaïst a décharge kunneo dienen alt niet ieder wist dat sleohta het vaderlijk gavod uit hem spreekt zoodot de jor nu nog meer aso we doortrapdwid sal grioovea Maar w k V2e prijs bnste aangeb door den br G v HoQwenioge behaald door J J van Bemmel met 45 punten 13e prgs wgnkan aangeb door den hr A C Cosgo behaald door B ïl r d Werre met 45 punten 14e prgs thermouetir aangeboden door eenige leden behaald door N H J K Barents met 45 pnnten 15e prgs een coupe aangeboden door eenige leden bahaald door A Dortland Jr mat 44 p 16e prgs cognackao aangeb door den hr A Jonker Kz behaald door J van Esien met 44 ponten 17e prgs een luxe voorwerp aangeboden door Dr F B G v Iterson behaald door H J h Kamiieeg met 44 ponten 18e prgs water tel aangeb door den hr J v Sssen behaald door T Binoendgk met 44 p 19e prgs bescbuitpot aangeboden door N N behaald door J P Delchambre met 43 p 20e prgs een kistje sigaren aangeb door den br C G van dar Post behaald door V Utroeve met 42 puntan 21e prgs een inktkoker aangeb door den hr H ran Wgngaarden behaald door J Bohaak mei 42 punten 22e prgs een 3tagdre aangaboden door de Weerbaarheid behaald door J F Welter met 41 punten 23e prgs kistje sigareo aangeb door dan bi S van Oge behaald door Dr A C Geitel met 41 ponten 24e prgs kruik oude klare aangeboden door de firma I aureni behaald door B Brouwer met 41 ponten 25a prgs 2 beeldjes aangeb door den hr J J van Bemmel b baatd door P J Scblosser met 4i pnnten 26e prgs swarenbeker aangeb door den far W Sliedrecht haalddoor F H Rietveld met 40 punten 27e prgs luciferspot aangeb dooi den br J van Oge behaald door J A Dortland met 39 ponten Vaste baan 10 aohoten Ie prgs C M van Wgngaarden met l08 p 2e J P Mol mei 108 punte Vrge hfun 5 schoten Ie prgs J P M a1 met 56 punten 2e H van Wgngq arden met 53 p 3e N B Polak met 53 punten Vrge baan 3 schoten Ie prgs H t Wgngaarden met 35 pnnten 2e J P Mul met 34 pnnten 3e Tb Binnendgk met 33 punten 4e I A C Cosgn met 33 ponten 5e C M f Wgngaarden mei 32 p nen die tactiek I Heimstedt iobeeo niets te hooren hg had het oog weer opgostageo ea hield bet strak op deu getuige gevestigd alsof hg nu een bgsoader idee gekregen had De uitspraken der aodsreo getuigen bevestigden de bg de Igksohouwing waargenomen feiten n ding echter bad hg er oog b te voogsa merkte Klliot tan slotte oog op ea dat punt kwam hem niet zonder gewicht voor dat tija neger Dïok dif met deu beschuldigde ds wacht gehouden bad bjj het Igk verbaasd was geweest over de ongevoeligheid waarmee Heimstedt deo dooda ia de glazige oogen bad gestaard atsof hj zich verheugde over de door hem volbrachte daad DamnI dat gsat te ferl riep oo Helmstedta vardediear en itoad driftig op irlfet gerechtshof veroorlove rag hier eeoe ksntutekening te maken ik protesteer togen elk getuigenis uit dec mond van een neger eo maar Heimstedt greep hem snel bg den arm Daarop ontstond een kort gufluisterd gesprek tussohen adrokaat en nlirot waarbg de eerste druk gotttouteerdo en zich ten slotte schouderophalend wefr tot den rechter wendde Het zal wet niet in deo geest onzer wetten liggeo aprak hg met oadruk ndat een t twïkkeld rechtsgeleerde en mansct enkenner gewicht hecht aan de woordep van een onwet ndea bijgelocvigen zwarte dia schrikt van de strakke oogen van een lijk terwgl een wetenschappelijk opgeleid jonkman als Mr Heimstedt het uiterlijk vau een doode kan waarnemen enkel nit wetenschappelgke bfllaogstelting waarvan zoo n Q Evr sich nalnurtük ia de verste verte geen denkbeidd kas vonam Doob nieltegenstaattde tÊm Rosen prga Ie pryi H van Wgngaarden met 13 witte rOMD 2e prgs J P Mol mat 12 witU roian Heeren Flobtrtbaan Ie OQ 2e prga J J Prins en H t Wgngaarden met 26 pnnten 3e prgs A C Oosgn mrt 25 pnnian 4e en 5e pri s J P Mal en C M ran Wgngaarden met 24 punten Dames Flobertbaan Ie prgs mej H Cosgn met 29 punten 2 8 van dar Post mat 26 p 3e en 4 pryi mtvr M Uoogendgk en mej DoriUmd mat 25 ponten De beer M D Weesels pbotograaf alhier heeft Zaterdag van de vanchillende volktspelenop de Markt albeeldingen gemuit die ntistekend sgn geslaagd Ook van een deel derfeestcommissie heeft bg een photografie ga maakt dat Lelfs teer goed ii gaataagd Naar wg vernamen beeft genoemde heer deleden een exemplaar aangeboden dat welwU lend en dankbaar is aanvaard Ter gelegenheid van den rerjaardag ran H M de Koningin werd gisteren te 4 15 uur te Dordrecht opgelaten de lacbtballon Koningin Wilbelmina onder eommaudoTanden laohiaobipper L Bosta Ken paaoagierwas medeg faan nl de beer A van Engelen De ballon bad een botste bereikt van 1300 M en is over Uorioobein Scboonhoven BergAmbacht en Haastrecht getrokken TeÖ nurkwamen de luchireixigers met hunne ballunop een stak laad van C Krberveld in deWillens behooden neer £ en massa pnblieksnelde onmiddelgk in da richtiog heen waarde ballon waa neergekomen Te 7 11 uarvertrokken zg weder naar Dordrecht Zjfroemden teer de welwillendhoid van allen diehen hielpen de ballon weder in de mand la pakken De leerlingen van de beide openbare scholen en vau de bgzondere schoot te Ouderkerk aan den IJsel die van 1 Uep 1894 31 Aug 1895 de school minder dan twaalfmaal wiUakeurig vanaimden werden ter gelegenheid van den Koninginnedag wederom feestelgk onthaald in bnone acbool De leerlingen van de boogste afdealing maakten gisteren onder geleida faanner onderwgurs bovendien een uitstapje naar Den Haag en Hcheveningen De kostan van desa maatregelen dia alia strekken int heatrgding van schoolvprznim en dit alles gelooft mgu rlieut zgn gofd recht aii da ontdekking dor waarheid te sobaden door siah ook maar aai een enkel getuigeaia ta onttrekken en bU wansoht derhalve in tegeastalling met m ja woord van proleet den openbaren aaokli ar vt le vr beid ti gevea eo alle getuigen zooder oodersoheid vau gelaatskleor te hooren I De advokaat ging weer zitten en een onverslaanbaar gnnumel doorliep da rgen dar toeschouwen maar de offioier van jostitie wiaip den verdedin r aen hoinelgkeo bUk vol oadeugsn u bedreiging toe alsof hg zeggen wilde die is ook d maar pas op ik zal je wet kragen mannetje t Ik houd bet vocïr mijn plicht van hal mü toegestane verlof gebruik te maken zet hg vervolgens weer een ernstig gezicht aannemend daar ïo het pikdnister waario de misdaad gehold is elk getuigenis al wara bet ook van een kind dobbule waaide heeft en wg tollen dao ook eeos tteo ofda verdeiligiog even kalm zat btgven ouder de aa volgende getuigeuissen Daarbg wenkte hij eeo der gereehttdieoarai die onmiddellijk de zaal verliet en kort daarna met Cesar terugkeerde Veta tuigde m de verte gusien Ie hebben dat Heimstedt Mr Baker die hem voorb wilde rijden plotseling den weg verspert liad dat Mr Bakers paard toen gesteigerd bod en er vao door was g aaB maar de ruiter het dadelgk beteugeld had 00 temtgeredea waS SQ dS rotst tegen Heimstedt had i ehsvni