Goudsche Courant, woensdag 4 september 1895

Directe SDOorwcKverblndlngen fflet GOUDA Zotaerdleost 1895 AaagevaDgeo I Mei TUd vao Greeowicb in fin 40 10 17 10 84 ll Oi 11 1 34 4 4 10 M4 1 11 7 83 3 8 j 8 48 8 61 9 67 7 63 7 6 ao 3lU 8J 3 43 13 11 13 8 I f 3 3 18 43 f 13 6 1 44 3 10 4 03 K0TTIKD4 M O O ü D i II 7 47 33 7 36 10 33 10 33 10 3 10 4 10 6 3 1 4 03 DIN R41S SODDl 80DD4 DIN BtlC OoUa 7 8 1 8 86 0 87 10 30 fo 30 13 13 11 36 1 37 8 36 3 47 4 46 3 3T 7 14 7 4 3 1 8 64 3 34 11 13 Z T M 7 413 47 11 03 13 87 4 67 3 01 lO M ï ï gw 7 8S 8 66 11 18 13 48 t f Yoorb 8 07 08 11 17 13 63 l 0 3 38 1 8 11 la J 10 07 10 48 U 3 13 4 1 08 1 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 3 81 33 10 33 11 40 aHua 6 437 307 48 3 80 33 43 10 1411 3813 16 1 881 44 8 68 3 48 4 16 6 17 6 U 7 68 88VooA 6 64 I f 10 30 1 44 f 6 17 Z Zagwe 08 10 33 1 63 6 18 K t Zar II 6 1 10 43 3 0 6 48 10 03 Omida 6 30 7 10 3 13 63 10 1610 67 13 06 13 46 3 30 3 14 3 11 4 13 f43 47 0 63 8 18 LO Il Stopt te Blaiaw k Kraiaweg en Nootdorp LeidaehetHlam U T 11 C H T G O t D 1 10 11 J4 13 60 8 0 3 63 4 43 6 81 7 60 8 0 0 07 10 84 10 38 11 1 4 14 63 rr t SS 10 64 10 31 4 34 Sg 9 86 10 44 11 07 1 11 3 414 37 6 10 7 0 8 36 8 411 4 11 10 AMSTItDl H S O V D 4 66 11 1 40 4 36 J6 8 1 14 U tt M 6 30 7 46 3 4 OUDt DTIiaHI 6 86 6 401 66 8 0 8 11 1 06 10 1 11 IWOAja 8 17 4 13 4 47 6 67 6 63 8 3110 166 0 6 64 11 14 Sr 7 10 10 19 6 6 7 03 8 1 11 83 3 46 3 84 6 0 6 17 7 13 8 43 10 873 13 7 18 8 18 8 41 1 87 10 61 11 46 1 10 3 08 8 60 4 43 Wl 0 86 7 46 04 U eOUUAAMSTIR AII Goud 40 8 31 10 01 11 13 10 8 31 4 47 l i 10 16 laatudw W 7 83 10 10 60 11 4 1 4J 3 43 343 lUI K as de baite raialUten oplevenn wordoD gekweten aii de gemeentekiM Op het Pleia in Deo Hug trok gutereabgzondere undicbt d t iemftod een Tetocipèdebereed zonder haar met zga beeoen in bewe giog te brengen De i ent fan ten MUnohener fabriek te VOrarenbage bad iemand in dieoat geiteld die het Plein een e koeren in bet rood reed op een door ferwarmde beosine voortbewegen motor fieta waarby de berijder niets te doen beeft dan op zyn atanr te letten en zgo boenen op de mat plaatst Op bet oog ziet de machine er zwaar nit met al haar conttructiën cour baar Taart acfagnt daaronder toch niet te Igden Zg beeft OTerigeua t aanzien ran een gewoon rgwiel met lacbtbandeo Ëenige heeren trachtten met ban rgwielen de mecbanieke fieto bg te bonden maar dat lakte niet bett De Takafdeeling Crispinni van den B K Volkibond te Ngmegeti heeft in bt ioael bealoteo tot een rerbooging ran deo prga ran bet Hhoenwerk wegens de enorme itgging vao de lederprijzen lo een Tolgende bgeeokomst waartoe alle schoeDmakerii zgn aitgenoodigd zal de Terbooging worden raatgesteld Een hardlooper die Zaterdagmiddag door een politieagent naar bet hoia van bewaring in Den Haag werd orergebracht gaf op deatoep vno de gefangenis aan zyo bewaker nog eren een doorslaand bewgs van zgn kunat door er met bekwamen spoed van door te gaan toen de ander aanbelde Eerst des avonds werd de vlDohteling door een rechercheur opgespoord Een lief meisje van 2 jaar geraakte gisteren te Helmond al spelende onder een boerenkar De Toerman die niets bemerkte reed door en Toor men het arme kind te holp kon komen had het zoodanig Ittael gekr eo dat het eenige minuten later stierf Volgens een rapport door den hoogleeraar Celli van de nnireraiteit te Borne in de Italilansche volksvertegenwoordiging nitgebraeht neemt ook in Italië het drankmisbraik onrustbarend toe vooral in de steden van Noorden MiddenJtaliil en in Sardiè Het untal sterfgevallen door miabroik van alcohol ateeg in lUlië van 456 in 1877 tot 594 in 18 3 De gevallen Tan krankzinnigheid door alcohol veroorzaakt bedroegen io 1877 nog slechts engerser 4 pet van de bevolking der Italiaanscbe krankzinnigengestichten te Bome worden Tan de 100 gevallen van kiankzinnighoid zelfs 29 aan AlooholmiÉiroik toegeschreven Gistermorgen 11 nur zgn onze Vorstinnen van het Fjoo aangekomen te Zwolle het aanvangspunt voor een reis door de provinciën Overysel en Drente Plechtig klokgelui en donderende salautsohoten kondigden de aankomst van den Vorstelgken trein aan Begaostigd door prachtig zomerweder onder geleide eener eorewacht en omstuwd door een dicht opgehoopte jubelende menigte reed de stoet na een korte ontraogat aan bet station langs den veraierden Stationaweg Klein Weezenland Nieuwe bavan huttekeatraat Groote Markt Diezerstraat en Kerkstraat naar bet h6tel van den Commissaris waar men te half twaalf aankwam Gistermiddag lagen al aanstonds eenige bezoeken aan verschillende instellingen aan de bsort In de Zaterdag gebonden Vergadering der Jnristenvereeniging was de vraag aan de orde ot wgziging en aanvalliog van onze wetgeving noodig is met b fB W overtreden van de strafwet door jdigdfge personen en in welken zin 08 6 80 7 33 7 i 7 3 7 43 7 61 i 3 10 6 1 6 i 6 81 8 40 3 47 8 64 t Ol t lO 01 0 13 0 31 a 3 3 86 rieuda Moordrecht Nieuwerkerk papelle Uolterdoffl fiotterdsa Oapelle i Nieawarkerk Moordr eoht 7 41 Oond Oudaw WMrdea Ulreabt Qouda Door Mrs W J Kantn imadsbeer té s Oravenhage en Jhr Mr A J Kethaan Maearré officier van justitie te Haarlem wareu praeadvieaen ever dit vraagstuk uitgebracht Aan bet debat werd o a daelgenomeo door de heeren Mrs Kogelen Betbaaa Macaré Levj Aascher Simons Moo Viscb Goeman Rorgesias e a Het resultaat van deze debatten blgkt uit de stemming over de volgende vraagpunten Is wgziging en aanvulling van onzewetgeving noodig met betrekking tot hetovertreden van de strafwet door jeugdigepersonen Bij acclamatie bevestigend beantwoord Behoort de wetgever hier de volgendemaatregelen aan te nemen 1 berisping Ja met 2 stemmen tegen 2 scboolstraffeo a op scbool iande kinderen b op nietscbool gaande kiodsren Beide met grnote meerderheid bevestigend beantwoord 3 dwangopvoedflk met algemeene stemmen goedgekeurd 4 amelgke tuchtiging met groote meerderheid ontkennend beantwoord 5 geldboete G hechtenis 7 gevangenisstraf de laatstedrie bevestigend beantwoord Alsnn was aan de orde bet tweede onderdeel der vraag de dwangopvoeding HL Behoort wat betreft de dwangopvoeding 10 keuze te worden gelaten tusscheo plaatsing in een rgksopvoedingsgesticbt plaatsing in een particulier opvoedingsgesticht onder toezicht van de overheid plaatsing bg bgzondere personen onder zoodanig toezicht Met algemeene stemmen bevestigend beantwoord 2 de duur van die plaatsing niet bg de recbterlghe uitipraak vooraf bepaald maar door een algemeen maximum van tgd begrensd te zijn behoudens de mogelykheid van voorwaardelgk of ouvoorwaardelgk ontslag Bg acrlamalie berestigeod beantwoord VI Behoort voor een goede werking van de dwangoproeding geheel of gedeeltelgke ontzetting uit de ooderlgke macht mogelyk te zgn Zonder boofdelgke stemming met algemeene stemmei goedgekeurd V Behoort 10 de wet een leeftgd te stellen beneden welken de maatr elen van 4 Ö 6 en 7 van vraagpunt II zijn uitgesloten Bevestigend beantwoord met 14 stemmen t eo 2 de 12 jarige leeitgd die grena te vormen Bevestigend beantwoord met 6 stemmen tegen Behoort in de weide maximale leeftgdsgreos thans 16 jaar te worden behouden 00 jj behoort die grens te worden verhoogdtot 18 jaarV Het eerste bevestigend hettweede ontkennend beantwoord Behoort ten aanzien der jeugdige personen tosschen den leeftgd bedoeld io vraagpunt VI 16 op 18 de uitspraak afbaokelgkte zgn van een voorafgaande beslissing overbet oordeel des onderscheids Met algemeene stemmen ontkennend bipantwoord luidapplaus Vni Behoort de rechter ook te kunnen beslissen dat op het ondergaan van gevangenisstrsf nog dwangopvoeding sal volgen Met groote meerderheid bevesttgead beantwoord Het aandenken aan haar bezoek aan Zwolle dat namens de bnrgerg aan de Koningin wordt aangeboden is een pendant van bet geschenk dat Maastricht aanbood In Maastricht was het de aoboUengel dier stad staande op een voetstuk in den kostbaren stgl van goudameekunst der 12e oeu voor Zwolle is het 8t Miohaël in de volte wapenrusting van een middeieeowsch ridder slrgdende et den draak trouwe ZwolsKibe Op de basis van het voetstuk staat m een frond Tan blanw email met zilveren letters de kleuren der stod het opschrifi Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Ur gelegenheid van Haar bezoek aan Zwolle September 1895 Haar burgerg 10 64 11 01 11 08 11 13 11 84 8 36 i 13 38 40 10 3 3 61 a 6 10 11 8 66 8 18 3 07 rt rmm n In deselfde kleuren lijn daattfoven op vier paneeleu di m t hunne architeetonitche omIgsting den ovai ng vormen naar vier Gothische venstaroisHO lu de sfalaitende krooolgst eenige dicbtregelsn gegrift van dr Behaepman Sint Michael die in het zwaar goTocht Den draak doorsteekt Patroon van deze stad Brengt o Vorstin den haldegroet de bede Van t onde Zwolle aan HoudeHoisgehecht Regeer uw volk in vrijheid en in vrede Zoo geve t God de Schotsheer van aw reoht WMosdag in den vroegen ochtend tusschen 4 u 20 en 5 u 27 xal men een gedeelte van eeoe totale maansverduistering kunnen zien slechts een gedeelte omdat als de eclips om 5 u 7 totaal is de maan vwir ons reeds beneden den horizon is In de Oostzee is in de vori week eene Doitscbe torpedoboot vergaan Uit Deenscbe bron wordt daaromtrent gemeld Ten zuiden van Skagen manoeuvreerde Woensdag een smaldeel van 16 Duitscbe torpedobooten in dne afdeeliogeu £ r woei een hevige storm zoodat ervaren zeelui verbaasd waren dat de kleine booten niet onder de kast bescherming zochten Plotseling kwam de torpedoboot 41 dwarszee te liggen draaide als een tol in de rondte en verdween onmiddeltgk in de diepte De gezagToerende officier en twee man die aan dek waren toen het ongeluk gebeurde werden door de andera torpedobooten gered Dertien man die beneden waren zonken met bet schip io de diepte zonder dat men een geluid van hen hoorde Vóór dien tgd was hel al zulk har weer dat van drie andere booten verscheiden manschappen van dek werden geslagen zg werden echter allen gered ook de gezagvoerder van boot 58 die een kwartier in de kokende zee ronddreef en geheel uitgeput werd opgehaald Een moord nit wraak heeft den 25q Juli plaats gehad op de koffie onderoemitigPolsman te Malaog Mevrouw Schrok de echtgenoote van den administratear werd terwijl haar mnn ap reis was dood op baar bed gevonden met wonden aan bet gelaat en een oedecom den hals gewonden waarmee ze was geworgd Aan zelfmoord tiel niet te denken aan diefstal evenmin daar alle kostbaarheden en geld ooasugeroerd waren gebleven De inlandsche bedienden fristukvan niets maar door bet driejarig zoontjnnrde vermoorde kreeg men eenig licht emeen nader rernoor leidde oen hoofddader denfspeo een der iolandscbe bedienden tot bekastenis waaruit bleek dat de moord aan wimak ia toe te Bchrgven 4 60 4 3 6 04 6 11 3 30 1 46 1 66 3 03 3 0 3 16 1 11 9 J 30 3 10 6 4 3 60 11 60 13 80 I ICM 13 03 6 33 7 60 6 3 3 11 7 07 3 1 7 30 3 81 6 60 IJO Utnehl Woardaa Oadewiter Gonda AmatatdaaWr ewia t 84 3 16 Mevrouw Schrok maakte dien dag vele bitse aanmerkingen op de bediening en wierp eindeIgk den apen naar beweerd wordt een christen van Modjowarno een glas water naar het hoofd In blinde woede greep deze toen naar een op tafel liggend mes en bracht h ar een snede toe in bet gezicbt Mevrouw Schrok trachtte zich te verdedigen maar bekwam nog een tweeden steek in bet gezicht en viel toen op deo grond De moordenaar wierp zich op haar naar het sohgnt met zooveel geweld dat de vloermat waarop merr S met haar hoofd viel een kneuzing Teroorzaakte in baar aangelicht want haar Toorhoofd vertoonde een kwetsuur van dien aard en sloeg vervolgens vermoedejgk door een der aodere bedienden geholpen jgne meesteres een oedet tweemalen om den hals welke h daarna met geweld toedraaide totdat de ongelakkigevronW die zich intussohen hevig moet hibben verzet geworgd was Het Igk is daarna geheel gereinigd waarbg waarscbgolgk het vrouweigke bedienden persoueel moet hebben geholpen en daarna naar de slaapkamer op bed bracht Slechts het bloed onder de nagels bad men verzuimd eg te nemen overigens is de reiniging met de meeste zoi voidtgheid geschied De bedienden moeten het gebeurde allen hebben ger ieu maar geen hunner heeft een hand ulcgettoken om mevrouw te helpen Uit het geheele verloop der saak bl saUsj dat aa of meer hunner dan spen hebtMs geliojpes in zgn gruweldaad hoewel deze ditoothent Het zoontje van mevroaw S zou vol ena zgna eigene mededeelingen o ds bekeateo s van deo span nog hebben geaien dat de laitata mevrouw aanviel en daarna weggelo kpeB zgu Vfdgens den geneesheer moet de doodMtryd der vermoorde verschrikkelijk zgif geweeat Zelden of nooit had bg een zoo angstig verwrongen aangmicht gaiita gelegd Ijle hst be belastea jhet beslag lerHteuning Da Hooge Kaad Kamer van Skra kea hield gisteren agu eerste audieulie in het nieawe zittiogjaar ea behandelde een vgftal cassatieberoepen o a dat van een meubelmaker te Boxmeer door het Hof te s Hertogenhosch tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het valschelgk opmaken of doen opmaken van telegrammen Dete requirant had toen w ens niet beUaling van schulden beslag op zgn boadel was a Talscfaelgk op naam ran hem slag deed l gen aan den daarme deurwaarder getel rapbeerd om niet te laten doorgaan Tnt ondi Tan het caasacieberoep was eene memorie i gediend welke echter geen cassatieniddaUu inhield Het Openb Min cooclojdeerde tot verwerping Uitspraak 30 Sept cDe Gids van September bevat ean aeer belangrgk artikel Conservatief kiti recht door prof P W A Cort van d r Linden aConierratieven kieereoht noemt prof Cort van der Linden het kiesrecht dat wg aallea krijgen wanneer het wetsontweim van den minister Tan Bonten wordt aangenomen Dit ontwerp zegt de scbrgver kan de toets der meest welwillende critiek niet dooijstaan om drie redenen lo omdat bet niet rechtvaardig is 2o omdat het niet berust op vasten grondslag 3o omdat de kiezers dia het in het leven roept hun reoht niet hebben jen houden ooafhankelgk vsn vreemden invloedi Het ontwerp wil recht scheppen j en tracht niet bet te vinden Het maakt sc ieiding en maakt die zeer willekeurig door mijldel van de door scbrgver seer veroordeelde t bellenr eliog tabellen voor de belasting op h t personeel tabellen van minimam van inkomen tabellen van minimum van huur die allen telkens zullen moeten worden herzien Ook maakt het scheiding tusochen hen die één voelen door allerlei aan te nemen die geheel willekeurig zgu als hst 13 maanden lang werken i deselfde dienstbetrekking inleg in een Rg postspaarlnnk en nïet belegging op andere manier enz Het kiezerskorps wordt door de ontworpen regeling niet stabiel en dat is noodig zullen wetgeviog eo bestuur stabiel zgn Door allerlei omstandigheden zulten deze kiezers in de plaats van gene komen een werkstaking het failliessment van een fabriek de aanleg van een tramlgn is daartoe voldoende En dat die wisseling heel gemakkellgk geïur fluanceerd kan worden toont de scbrgver aan Het maken van kiezers zegt hg zal niet alleen niets behoeven te kosten het kan voordeelig zgn een buisheer die de huren verboogt maakt da bewoners kiezers verlaagt hg ze onder pbilantropisehen sohyn ze houden op kiezers te ago Als huur en loon door dezelfden persoon geregeld worden is het heel gemakkellgk kiezers in het leven te roepen of te doen verdwgnen zonder financieel verschil voor een der partgen De vraag iann watde nieuwe liberale fractie de aociaalliberale fractie doen moet ten opzichte van dit kiesrecht De heer Gort van der Linden segt zg is geen fractie zg kan bet niet meer zgn zg moet eigen partg wor deo 9 67 10 04 10 11 10 18 10 37 I 1 06 j3 Êtmr dan moet zg ook haar eigen standpunt handhaven het koste wat het wil Zg mag niet traosigeeren ook niet om in twee etapes te verkrggen wat zg in een niet bereiken kan ls tg al nadat zg den eenen 03 6 31 9 10 0 10 3 80 6 37 6 44 6 60 3 63 4 10 ll t 41 60 1 4 40 10 ll 8 36 10 03 atop gadun hid op hat doan tu den tweeden giog aanatunn wit da achrgrar betwjjfelt d ii m ig ukar nn opatiuetiooiune beachuldigd worden Wuaear da RegaeriiiK da ontbindingameerdarbeid door de coooeasiSa krggen kin tot Toontaomen du km da minderheid hare banden in onwhold waaachen Moeten de aociaml libreralan het beiliiaende woord spreken d n ia de moeilijkheid dur Dan is de erleiding groot de helpende hand nit te ateken Conceaaiea lollan aan de minderheid niet worden gedaan want cbet ia een ander beginsel dan het bare dat ig tegen lich liet Als de wet dan alt omdat i niot getransigeerd beeh g moge nllen omdat de regeling Teroordeeld ia Een negatief resultaat is altgd beter dan een slecht resultaat c De minderheide aoo besluit prof Cort van der Linden kan dan aansturen op Grondwstherxiening of op eene regeling die een bona fide kiesrecht reatigt op een direct bewgs tan oeconomische zelfstandigheid Zg houdt haar eigen Weg pen en haar eigen vlag hoog Naar man legt bestaat bg eenige Belgische kaptutlisten het foornemen concessie aan te mgen TOor den aanleg aener stoomtram Tan f Kieldrecht België langs Hnlat tot Walsoorden Wat ia ean vinger waard Antwoord f 360 De 17 jarige Charlea Boswell werkzaam in een Eugelschen zsagmoleu verloor door een gebrek aan eene schaafmachine twee lingers De rechter kende hem f 720 schaderergoeding toe te betalen door de eigenaars ran den uagmolen Voor eene andere Kugelsche rechtbank eisohta een flder sehadoTergoeding Toor zgn 2 jarig kind dat in een tuin door den waakhond gebeten waa De eigenaar van den bond kwam er met f 252 af In 1897 zal te Londen de Farkos Prgs worden toegekend aan den schryrer der beste Torbandeling over de roorbeboeding en genezing van de tuberculose De Terbandelingen moeten of in het Engelsch geschreTeu zgn of Tergezeld van Engelscbe Tertaling De prgs bestaat nit f 1800 en de Psrkos medaille naar den grooten Engelschen hygiënist zoo genoemd AU voorzitter der jury is aangewezen dr Thorne Thorne chef Tan het departement TOor geoeesknnde te Londen BuitealaDüsch Ov rzlclit Over heel Duitschland ih zgn volle lengte en breedte ja overal waar op de wereld Doitschers wonen werd gisteren met buitengewone feestelijk heden de Sedan dag gCTierd t Was juist 25 jaar geleden dat Napoleon de derde met zgn leger van 83 000 man moest capitaleeren dat zooafs een Duitsch blad bet uitdrukt het vreeaolgk oogenblik des gerichts voor het FrauKohe keizerrgk geslagen had Daarop toch volgde gelgk men weet de uitroeping der Republiek in Frankryk tot straks ook bet leger van Bazaine bgna dubbel voo sterk als dat van Napoleon zich in Metz moest overgeven waarmee bet lot van Parga beslist was Niets was toen meer in staat om de vernedering van la helle France te voorkomen BIgft nog als eerstvolgende groote edonkdag voor de Duitschsrs de capitulatie van Metz nuuu toch die van Sedan wordt en met reden als van oog hooger beteekenis beschouwd en daarom op gansch buitengewone wgze herdacht t Was gisteren feestdag in Berign in bael Duitschland De Bears was gesloten in de boofdstad in de Rgksetablissementen werd Biet of slechts voor een gedeelte van den dag gewerkt en vele particulieren hebben dit voorbeeld ten opzichte van hun personeel gevolgd Gisterenmorgen vroeg reeds had de groote rcTue plaats op het Tempelhofer veld Op de tribnnea was een voorname plaats iogeroimd aan de Duitschers uit Amerika De BeichsanEeiger deelt den inhoud meda rn een telegram door keizer Wilhelm aan prins Bismarck gezonden 0p dezen dage aldus seinde de keizer nn geheel Duitschland op feesteliike wgae den dsg herdenkt waarop de capitulatie van het Fransohe leger bg Sedan plaats had een merkwaardig feit in de wereldgeschiedenis is bet mg eene behoefte n mijn dank te betuigen voor de onvergetelijke diensten door u in dien tgd aan mgn grootvader het vaderland en het Duitsche rgk bewezen c Prins Bismarck antwoordde Ik betoigv Uwe Majesteit mgn eerbiedigen dank roo BW telegram en de waardeeriog van het aa deel dat ik heb gehad bg de totstandbren ig van het nationale werk door keizer Wilhelm ondernomen Bg het feestmaal na afloop der paiade gehouden stelde keizer Wilhelm een dronk in waarin hg den geweldigen strgd in herinnering bracht die vóÓr 25 jaren tusschen de Daitschers en Fmnschen werd uitgevochten De keiter stelde vooral op den voorgrond dat juist nu in Duitschland zck groote dankbaarheid wordt betoond jjegena keizer WU helm I en allen die hem in dezen strgd ter agde stonden Op het jongere geslacht raat nu de taak om te behoodeu wat keizer Wilhelm I heeft tot stand gebracht Evenwel aldus de kaiser voort bg de algemeene feestvreugde wordt een wanklank gehoord die doarbg werkelijk niet past £ en troep menscben eine Rotte zeide de keizer die niet waard zgu den naam van Duibuhers te voeren vermeet zich den Duitachen naam te schande te maken en den geheiligden persoon des keizers te verguizen Moge het Duitsche volk aldus giog de keizer voort da kracht vioden om deze ongehoorde aanvallen af te slaan Mocht dat niet het geval wezen dan roep ik u op deze hoog ver raadplegende banden af te weren en den strgd te voeren die ons van dergelgke elementen zal bevrgden Ten slotte herinnerde de keizer aao den bevelhebber van het Maasleger dat de overwinning bg Sedan behaalde en besloot zgne toespraak met een Hoch voor bet garde corps en voor den koning van Saksen die voor deze hulde zijn dank betuigde door een Hoch voor den keizer in te stellen Zondig heeft om tien ure de plechtige inwgding plaats gehad van het fraaie kerkgebouw dat ter gedachtenis van keizer Wilhelm 1 is gesticht De keizer met zgn gemalin en gevolg waren daarbg tegenwoordig Voor uitvoerige bgzonderbedeo over deze plechtigheid moeten we afwachten wtt de Duitscbe bladen ons komen vertellen De nieuwe KaiserWilbelo Gedachtnisskir che een der schoonste van Berign slaat in het uiterste westen der stad op de grensscheiding bgna van Berlyn en Charlotttenburg Toen in Mei 1890de Berlgi sche KirchenbauYerein met den keizer als beschermheer werd opgericht ontstond al dadalgk het denkbeeld ter herinnering aan den ouden keizer Wilhelm een kathedraal te stichten waarvan de kosten zoudan bestreden worden door vrgwillige bgdragen uii het geheeie volk Heeds vier weken later werd in beperkten kring een prgsvraag uitgeschreven zoodat reeds in Januari 1891 met deo bouw naar het ontwerp van den architect Schwechten kon worden aangevangen Het terrein werd door de ei euaars kosteloos afgestaan èn met Palmzondag 91 den 22sten Maart geboortedag van keizer Wilhelm I werd de eerste steen van het bonwerk gelegd door den t enwoordigen monarob Uit alle oorden vnn het Rgk en ook van bniten de grenzen stroomden toen gelden voor den boDW toe De keizer en de koninkigke familie gaven reeds 523 000 Kk de steden Berign en G har totten burg 1 502 000 Mk de Duitschers iu het buitenland 103 f 00 Kk en in de Pruiscbe provinciën werd 575 350 Mk saamgebrachi Alles te saam genomen kwamen er op die wgze 3 mittioen Mk in en toch zgn de kosten daarmede nog niet gedekt zoodat met het inzamelen moet worden voortgegaan Uit Weenen komen berichten die doan verlUoeden dat weldra een oplossing zal gevonden worden voor de crisis door het aftreden van het kabinet Windisgrütz ontstaan Graaf Kielmansegg en zgn orergansministerie van ambtenaren zal aftreden graaf Badini wordt met de vorminf van eeu nienw ministerie belast dat met lo October zal optreden en dat op de volgende wgze zal zga samengesteld Graaf Badeni premier en binoenlandsche zaken dr Gautsch uit Fraskenthurn onderwgs dr Voo Bilinski fiïnnuciSn graaf Gleispacb justitie Ëxner handel graaf Zedtwitz landbouw en grsaf Welseraheimp landsverdediging Bovendien zal een ministerie van verkeer worden opgericht waardoor de beer Macbwieki de vroegere pre idsnt der provinciale tentoonstelling van Gslicie in aanmerking komt Daarentegen zal de betrekking van minister voor Galicië niet worden aangevold Uit deze opsomming blgkt dat de coservatieven en de groot grondbesittera in de Igst ontbreken Men meldt dan ook dat graaf Hohenwart zich zal terugtrekken in het Heerenhuia Toch worden nog geroeid onderhandelingen gevoerd tusschen de comservatieve en fendalen en graaf Badeni waaruit men gemaakt dat er nog wgziging in de samenstelling van het Poolsch Duitsch liberale ministerie mogenigk zgn Men ziet ondanks de slechte resultaten met de kabinetten Taaffe en WindiscbgrÜtz verkregen wordt met frisschen moed de vorming van een nieuw colitie ministerie onder nomen De Doitsche partg wordt daarin verCsgenwoordigd door de heeren Ëxner Gontsch von Welnersheimb en wellicht von Gleispacn van wiens politiek verleden niets bekend i De Poolscbe door de heeren Von Badeni Von Bilinski en Marchwioki Slechts de opening van graaf Zedtwitx is niet teer begrijpelijk Deze Boheemsche edelman was tgdens het ministerie Taafle de leider der agrnriiche partg htj legde zich er vooral op toe het verstoren der eenheid tusschen de Doitsche en de Boheemscbe boeren en trachte den steun te ondermgden die de Duitsche linkerzgde Tond bg Ie boeren Deze pogingen mislukten echter volkomen De Duitache in Bohème weerstonden de pogingen der agrariërs ijj bleven trouw aan de liberale partg Thans wordt aan graat Zedtwitz de portefeuille van landbouw to weren in een Daitsch Poolsch coalitie kabinet Io DuitschBoheme sal dit een zeer pijnlgken indruk maken z t de V oss Ztg Als een bigde tgding begroet dit blad het aftreden van graaf Hohenwart Indien deze booae demon der Duitscbe partg werkelgk het parlemantaire leven verlaat dan is de mogelgkheid groot voor een meer standvastifce wending ten gooate van bet Duitsch element in Oostenrgk z t het Berlgusche blad Men verwacht met ongeduld de redevoering die graaf Badeni zal honden in de vergadering der grondeigeuaren van Krakau wier vertegenwoordiger bg is in den Galicischen Landdag Waarschgnlgk zal de aanstaande premier van die gelegenbeid gebruik mnken om in groote trekken tgn regeeringsprogram meda tedeelen Gisteren werd te Cardiff in Engeland bet 13e congres der Trad s Unions geopend en wel onder de nieuwe bepaling dat ieder afgevaardigde één stem zal uitbrengen voor elke 1000 leden dis hg vertegenwoordigt en dat geen anders gedelegeerden zullen worden toegelaten dan echte werklieden dus geen heeren als KeirHardis John Burns Tom Man anz De socialisten zgn over beide bepalingen zeer gebelgd wgl zg gevoelen dat op die wgs hst door hen iu de laatste jaren gewonnen terrain weder voor hen verloren gaat en de oude van het socialisme afkserige groote vereenigingaa weder de macht in handen zullen krijgen Zg willen daarom bg opening van het CongrM vóór alles eeu stemming ragen over de wgze van vertegenwoordiging zoodat al aanstonds twee kampen tegenover elkander znlleo staan waarbg echter ds socialisten evenals bg de jongste parlementiverkiezingen alle kans hebben het onderspit te delven Het internationaal congres van spoorwegarbeiders te Milaan gshouden heeft de wenschelgkheid uitgesproken van ds wettelgke invoering van ficheid erechten en van een minimumloon waarvan bet bedrag in de verschillends landen naar de levanswgze verschillend dient te worden vastgesteld H t volgend congres zal in 1897 te Barcelona worden gehouden De Petite llópublique verzekert dat de overheid in Algiers van de Franscheregflering opdracht heeft gekr eu zich voor te bereiden op ds ontvangst van 3000 imalieden uit Madagaskar die vóór het einde van September verwacht worden De opengevallen plaatsen zullen aangevuld worden door manschappen van de marioe infanterie die bjj kleine transporten zullen vertrekken om niet te veel de aandacht er op te vestten De BUKGEMEBHTEU Tan Gouda bre bij deze ter keunis Tan de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Itelaatingeo enz te llotterdam op den 30 Aug j 1 exeootoir zjjn Terklaard Drie Kohieren der Bedrjjfslielaating dienst 1895 96 Nos 2 3 en 5 Dat Toormelde Kohieren ter iuTordering zijn gesteld in handsn Tan den Heer OntTanger dat ieder die daarop Toorkomt Torplicht ia zgnen aanslag op den bjj de wet bepaalden Toet Ie Toldoen en dat heden ingaat de termgo van Zes Weken binnen welken de reclaaiea behooren te worden ingediend OouuA 3 September 1895 De Burgemeester Toorlnoemd n L MABTENB BnrKerlUken Stand GEBOREN 28 Aug Claainal inisa ouders P Bauer en W J Tsn der Vliet 30 Elizabeth ouders P Stoenbm o au J M Lorje Adtiana onders T A I eSang en P Verkerk 31 Johanna Maria ouders J IJpelaar en J C Bruikmao I S pt Johanna Hendrika ondera H A W Speekman en J Stolp OVERLEDEN 29 Ang C H Tan de PaToordt 4 w 30 M A Oosterling 74 J U m 31 P T n Dujin 13 m 1 Sept P Kaspis 1 m O Jonkheid O m J Seharloo 8 m O M Jonkheid 17 j 2 H J tmnit 23 m ONDERïOUWD 30 Aug H A Meilof 24 j en J M Vermenlen 23 j J de Bruin 25 j on J Groenendgk 22 j Pde Jong 3C j n f Tan der Speld 22 j Nieuwe DASSEN © n Xiianei goed J L van os Az aOÜDA Kleïweg E 73 73o GODDA Beui s van Amsterdam Vor krai 88 10 i lOJVsil 84 8 84 v ♦ 7V 7 elotkoais e i i IM s 101 SEFTHUBISB MVa Vs is 106V IM ls 81 Vs 18 JV 114 88 inoVs I 7Vs mm 88 88 s 880 101 w 88 lodv 810 118 UW lOl s 80 100 14 a SS 10 l a m IVO U8 4 US 108 mm 8 B 64 fi4 154 88 108 88 81 101 lOOVJ 108 m US mm 188 m U Vls 18 104 1 lOI s 8 88 8 10 8 Zi 48 ♦ 7 68 18 81 1 4 lOBV losy 108 mm mm 108 s 188 mm 18 174 IHf 41 niV NisiauND Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dilo SV lloiWil Obt Ooudl 1881 98 4 Itaub InsehriJTing 1888 81 5 OoüTiNa Opl in papier 1888 I dill m silver 1888 S FoRTLUAL blig met oonpoo 3 dito ticket 8 KIISL H0 Ibl Binaeal 18li 4 iHtaOeeoiu 1880 4 dttobijltolhi lt8a4 Uaxw iL U Fr Lisa oert 8 Nlu Holl U Spoorw Mij sand Mq lot Kipl t at 9pw asnd Ned Iiifl Hpoorwegm sand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1811 dito 8 iTAUlvSpobrwl 1881 88 A Kobl S Zuid ltal apwmU A U obL 8 PoLSN Wkrschsu Weenen aand 4 ausi Gr Kusa apw Ug obl 4 Baltisob dito aand Kaslowa dilo aand 8 Iwang ponbr dito aand 8 Kirsk db Asow Sp kap obl 4 dito I dito olilig 4 AüBEiiA éant Pao 8p Hij obl 8 Ghie k North W pr C T aand ditodiblWin at Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Bpm eert T a Uliaois Uefltral obl in goud 4 LouisT k NashTUIeOert T sand Mozioo N apw Mü Iflhyp o 8 Hiss Kanssa t 4 pet pief aand N Yoii Onurio k Woat aand dito Penns Ohio oMig 8 Oregon Calif 1 o hjp in goud 8 8t Paul Minn k Hsnil obl 7 Un Psk Hoofdlijn oblig t dito dilo Line Ooi Ie kjrp O 8 JiKAOii Cu Bouth Cert T ssnd Vin C 4 ll k Nar Ie b d e O Amsterd iOmnibui My saod Hotterd Tramweg Msats ssnd Nan 8tid Aniiterdsm saud 8 atkd Kollerdam saod 8 t K Oost H Cr 1880 8 Bfaüji MtA Madrid 8 1888 Kan Va IW Kyp BpobI oarl VERGADERI1VANDEN6EHBENTERUD l lt I8DAG 3 HEI TEMÜEK 1895 Voor itter de Burgemeester Tegei woordig de bh NootboTen lan Goor Jager Herman nn der Post Dercksen Tan Iteraoo Prince lloogenboom en de Uudt Afwoiig de bfa Tan Vreomiugen Slnvw en Neduborst De Voorzitter Ik open de Tarndtring as Terzoek deo secretaris de xienw gekozen leden binnen te leiden De 1 b Desaing Vingarling tu dor Banden Tin Galen en Jaspers leggen de by de wet gevorderde eeden af en nemen nadat sy door den Voorzitter gehik gewenscht zgnititting Da neer Dessing dankte oamena hen allen en beTil ben in de Triendschap hunner medeleden aln De Aolnlen der Torige Tergadering worden Toorgelezen eo onreranderd goedgekeurd De Voorzitler deelde mede dat Gedop Hiaten hadden goedgekeurd het raadsbealoit TftD ti An wurbg aan den heer II Ouderkerk waa toegestaan grmnutieklesaen l gnm in het lokaal bjj da late kostelooze school Ingekomen 1 Een schrijven van B en W betreffend eene wgziging op da heCBng der belasting Of het inkomen Ter siM De heer Straver komt ter vergadering 2 Een Bohryven Tan B W betreffende de hoor van de lokalen b j bet Kantoogerecfal in gebroik toestemming Tragende met den minister T an jnstitie eene oTereenkomst d omtrent te sluiten Ter Tlsio S Een echrJTen Tan B en W betreffende d uitgifte Tan gerioleerdeo grond op erfpacht achter de Tjirfmarkt gelegen aan de volgende personrt als aan B H Maaskant E Kortenoerer A J Vos C C H Pripce C J C Prince en Mej de Wed Sügter Taf via