Goudsche Courant, donderdag 5 september 1895

34ste Jaargang Donderdag 5 September J805 No 6754 Cr L ScMm van der Loeff Werktuigkundig Ingenieur Gouwe 175 Gouda NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTËNTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Covirant geschiedt d a g e 1 ij k s met vatrxmdenng van Zon en Feestdajfen S De prqs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aleonderlijke Nommers VIJF CENTEN 4 ËOD loUicitfttie tad den fae r J Do te i Hage nsar d betrekking van leeraar in het handieeketien en het boetfeereo aan de Bargeraebool Aangenomen todf kenning Ting 5 Een scbryreo ran D en W l treff nde de roorloopige waarneming d r betrekking van leeraar in bet bandteekeoen en het boetoeeren aan do Uurgerarondichoo op et u salarix ran f 600 B en W stellen Toor dat oDflerwyHop ie driven aan den b flr G W Brom Middel roor het tijdvak vaa eeA jaar Ter visie Amn de orde 1 De bflooeming van vier leden m de CommiflHie voor de Straf verordeningen AftVedeade leden zyn de bh van Tterson Prince en Jager terwyl er eene vacature ii in de plaats vanden beer FortaQD Droogleever Qekozen wordt tot lid de heer van Iterion met 13 it en l blanco n 1 op den heer van der Handen Qekozen wordt tot lid da beer C C H Prince met 14 et en 1 blanco Gekozen wordt tot lid de heer H Jag met 14 flt en 1 blanco Voor bet laatste lid vac FortoQn Droogleever badden 3 stemmingen pliats Isté stemming verkregen de bh Noderbomt 6 du lUadt C Noothoven van Qoor 1 Deeling 1 en 1 blaaco 2de otemminf verkregen de hb Nederhorit 7 de Baadt 7 en 1 blanco Herstemming de beer de Haadt bleef buiten liemming verkr en de bh Nederborst en de Ilaadt ieder 7 utemmen Na loting werd de beer Nederhortt gekoun Aan de orde 2 De benoeming an een lid in de CommÏMie van bgitand in bei l ebeer der Stedel ke Gasfabriek Oekoxen wordt de heer Deising met 14 stemmen 1 stem verkreeg de heer Jager Ain de orde 3 Het voorstel betreffende do opdracht van bet onderwjjs in de Hebreenwsche taal op het Gymoaiiom aan den Heer A Ketellapper De beer Hoogenboom vroeg hoeveel leerlingen er aan dat onderwgs deelnemen De Voorssitter antwoordde hierop dat er voorloopig 5 leerlingen zijn Wordt aangenomen Aan de orde 4 De begrooting van da Sofauttsrij voor het dienstjaar 1896 De lieer Dercksen maakte aanmerking dat by bezwaar bad tegen die concerten op de Markt en wenschte die post f 200 Is er te brengen en wel op 1 300 daar hg die liever geheel wenschte af te scbaflfen De Voorzitter wordt dit ondersteund De bh de Itaadt van der Sanden en van Galen ondersteunen dit Het voorstel werd daarop in stemmiag gebracht en nangenoineo met Stegen 7 stemmen die der hh Dessiog Straver Hurman van der Post Jager van Goor co Prince De begroeting wordt daarop gORdgekenrd A au de orde 5 De begrotingen van de Volksgaarkeuken en het HofTmans Gesticbt voor bet dienstjaar 189Ü Worden goedgekeurd Aan de orde 0 De Ontwerp Verordeningen op de heffing n de invordering van rechten voor bot gebraik of genot van openWe Gemeentewerken bezittingen of inrichtingen en voor door of van wege de Gemeente te bewijzen dienaten De beer Prince vroeg bet woord wel niet over de Verordening zelve maar wenschte de behandeling daarover uit te stellen daar hy het logisch verband nog met wist tosseben deze Verordening en die welke heden door B on W was ingediendDe heer Dercksen begreep niet waarom de heer Prince dit wilde nittfletleD by con er tegen stenjman Id stemming gebracht wordt bet voorstel van deu heer Prince aangenomen mtit 8 tegen 7 stemmen die der hb Dercksen Vingerling Deseing van der Sanden Jvpers van Gaten eu de Raadt Niets meer aen de orde tgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten ADVBRTENTIBN POIKB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkl NIGHTCAP Varkrydbaar hg PEKTËRS Jz AU howtjs voti uclithoul is cachet eii kurk steoil vmirziim vAii ddll iiH in dor Finn P UOPPfi Sf Bexe3s en 3 xxg en WIJNHANDEL VA ALPIIEX LKDEBUËIt IM BOIXEHDAM Depot A NORTIEE Qouwe C 34 35 FINALE ÜIÏVKRROOP Ten einde na bet SEIZOEN met eengeheel nieuwen voorraad van goederen te kunnen beginnen zntlen wi den geheelen voorraad ZOMER GOEDEREIT aeflurentle tien iriTVERKOOP tot Spotprijzen OPUÜIMK Wisbnm Liffiaann Mabkt 136 Tandarts E CASSUTO Turlïimrkt 172 Gouda aitgpzonderd Zondags te conaalfceereQ raa 10 tüt 5 uur Jidit karton Wnt bMto bwiiiiiiu ta nal BlwuuliA LnJt ai t geD nja n ru al AntefPiiiExpeller R aan te wenden tegea W t liau hatMl If g Bieet 4u elMda b ieder baiageiin Aflker Paiiilxpeller Pn Ê M oaR 76 oeat fi 2i it imti Twitiasilni b da maaata Aimthatui an t v Ad Blolitar t Oo la BoB riiain Te Gouda by A WOLFF Matkl A U4b en DE LAAT eu VAN SÜN apotheker Markt Sliet Prachtwerk TVART Martelares Teekril In op nARIA TIJART Koningin Verschgot in 10 12 aH groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Sleclibi 30 Cent per It tr per iost 3S Cent Ie afl bu eiken boekliandei ter inzage of btj de Uitgerer P ST0KVI8 WATERBEUS Een ware ï chat roor de ongelukkig slachtoSers der ZelfbeTlekkinff Onante en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s i ELFBF V¥ KI I Hollaudsche uitgave met 27 afvPrpe 2 tfolden leder die aan de vencbrikbelyke gevolgen van dese ondeugd Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt iafrl k dnisend van 0en Eekeren dood Te verkrggen h bet Ver lagBMagaxin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inaending van bet bedrag ook in postaals en in eiken boekhandel in Holland QoMda Sa 4penH rulc vau A Brinkhin Sb Zoon BE K R O 0I D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wercld Teiitoonslellingf Ie Amsterdam en die voor Voeding en Hy riëne te Cienève het TAFELWATER uit de HOLLA DIA BRON e HAARLEM Aan ZeiHiwIijders en Zenuwzwakken TbauB ia de 2lo oplage veraolienen rau ttet boek De Ze Beproefd en aanberolen door de heeren Prof Dr Herlnlére l arg I Prengruber UiJ ardin Bau metZ Pargi BoUChOt P ri Ooli llath nr Schering Kms ie Hatli Dr CyurkOWSCb ky Weeuen OppHratnfartH Dr Jeohl WeeDon UpparstafartH Dr Sohlesi Ülssig Cbef arta Dr DarSQB I trlJS Uhef art PoreStier Alten Biatriclaarte Dr GrOSSmann Johlinfrea nitz DiatriotHarta Dr Busbaoh ZirlcKraukarta Dr Stelngrebor Oiaretiton onaut Dr v Asohenbaoh Corfu Dr meil Corraiza Vonetie AngeviUe Piriji Lavabre Pariji Wille Tnufkirclieii CablUot Arrochon II n Portset Lonzac Quilioaeau Bordeaux Labatut Bordaaui Bougavel I a Fer ritru L Blrsobfeld WoflDe f u Lieberi Innshruck Hammer Fliuen Weiner Weenen It Aust Bnictou MatuBohlechner BrixQ uuwKlekten en Beroerte Hiddelen ter voorkoming en genezing Het doei ran dit irerkja ia kaDDii Ie vorapreideu omtreot ilen aard der cenuvzwakte bare oortakeD en gevolgen ondernobt to garen en gaoezing ta riDdeo Het bandelt orer bet bekend wonleii ran da Phyaiologiacbe ontdekking lioa op de eenvoudigat denkbare vuza op ooa eeDuwgealel kan gewerkt worden en wel met auo anocea dfttu wel een groot aantal uitatekende artaen ala de geueeakundige pert aanleiding tot discuaaie geereTeu beaft Het wo dt derhairs aan ieder die aan ziekelUken lenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigoeld lijdt welke zicb kenmerkt door haliitueele hootdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloogheid algemeeue liobamelQke onrust en onaangenaam gevoel venlor aan zieken die door Beroerte getrouen zijn eu aan de gevolgen daar ran Igden zoomedo aan Verlammingen Spraak verlles of moeieUjk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende p jn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen SlapelooBheld enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmidilelon als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee badeu geene geneimg of betering verkregen cudu tjk aaualle personen die vreeien door beroerte overvallen te werden eu daartoe redeu bebben wageoa verschgnaelon van voortdurend augStgeVOel beUeVQldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiteligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd 9 Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Teveoa aan alleu die tot de l oveugenoeiuda catbegoricn van Zeuuwlijdersbehooron zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervatleoda jonge meiajaa ook aan gezonden zelfs jeugdige personen dié veel geestelijken arbeid verriohten en die de reactie der geestelijke beïigbnd voorkomen willen dringend aangeraden ziob in het bent van bovengenoemd boekje te slellen dat franco en kosteloos te vorkrggeu ia te Amsterdam M jlióBaN Co Ueiligeweg 42 Rotterdam I K van SANTKN kout Korte Hoofdateeg 1 ütreoht MIBKÏ 8i PORTON Oudegraohl b d Oaardbrug K il TREKKIilJ G 19 Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landl ouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOriNG van PAARDEIS en aanverwante Artikelen Prijs per Lol 1 H Loten voor 10 VEBEBIJOBAAR BIJ Aa BBINEMAÜT ZE LANOB TIBNDBWEO D 60 Qebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Boelmatige door do nici A ste iiitviniiin n op luacbinuil gebied Torboterde fiibrlcatle en uitdoitend gebruik vao fijna o j Hjn te groiiJ tü üU piramJi oroi len verbruiker van Stollwerck s OhocoMe en Cacao een aanbereienswaardig hibrikant iiauvvkeuri laoitWuord ido ai u dun inhoud der resp Etikntten De Firma beiiaalde 87 Brevets als HofUveraHciisr 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewüe rom uitmuntend fgn bbrikaat Kceds IS74 schreef du Z ocademio national do Paris Nous Tous déoemons une Hmiallle ll er première ln Md rn rAt sldAratlon ae votr excellent fiabrloation de Chocolat boubotia veu es etc eto Ai llwarok Ikbrlkaat ia verkry gbaar bij il il Ci iili i r3 lUokL tbakker mu enz H OeneraalrertegennwMÉam voor Nederland K Jolias nlipklodt Amsterdam Kam rsiraot lO t BINNENLAND QODDA 4 September 1895 Bg bet ioeede toelatingseiamen aan net atedelgk gymnaainm werden toegelaten tot I J C Aaldera L E Denekamp H K Mejer P J W Snel mej U Otten tot II B E Orafemeger P D Hnlaman tot V O C Aalden Algewenn 1 loor 11 toegelaten tot I 2 oor lU toegelaten tot II 1 Toor V 1 voor VI Te Woerden ijjn tot wethouder gekoien de beeren J Kogff en Jac Brunt Wzn Beroepen bg de Ned Hariormde Kerk te Berkenwonde di A E na Dainse te Amnuntol Uit den gemeenUraad ren Ridderkerk De heeren baddan bet orer de br ed e van den borendgkweg De polder maakt den dgk 4 M breed De heer Smit lei dat rolgene het contr ct 5 M de breedte wae De vooriitter V ba heer mit Er ii wel eene geaproken er em iddel om t jien of de weg breed genoeg ia Men gat dik middel Neem twee geladen boerenwagens iet op den eenon burgemeeeter en wethouder en op den anderen dgkgraaf en hoogheemraden en laat die w geni dan elkaar paaaeeren De Vooriitter Al do weg loo geaaarlgk i als de heer Smit legt dat B en W en dgkgraaf en hoogheemraden hun nek knnnen breken dan roorieker moet er in toorzien worden Te Lekkerkerk is gisteren een rgfjarig mei je terdronken Zij had het warm wilde aan de vliet Ier rerfriasing baar zakdoek nat maken en riel toororer Bg den Raad ran P otterdam ia ingekomen een aooratal ran de heeren Muller Ëbaling Creraer en Van Roasem lot intoering ner plaataelgke directe belasting naar grondslagen een poging dus tot afschaifing van de weinig populaire inkomstenbelasting De Toorttellera weosohan het in de secties bebandeld te lien waarover in de volgende sitting aal worden beslist Tagalgkartgd is ingekomen een voorstal van FEUILLETON ftelÏARSKiÜMËR Naart hei Duiiaek H Van een t tg door HelpitUdt m l da karwiU twgebracht b wecrde hq eohter niat bwpeuril te bebbflD wit d advokait ook deed om des neg rs geheagen te loherp Q daai hg Keluwtedta verhul van den Törloton koperen kaop rilde beTOitigd lien Deu miElukte poging deed na dat ver ial eene Hoor den aang klugdo Terzonnen uililucht voorkomen Toen Cetar eftred volgden drie andere getuigen ïijke pltntrn nit den omtrek die een eervol getuigeaia van Mr Bekers karakter en omgaiig aflegden waarom de netite famUiet hem dan ook budden ontvangen en b b gentleman behaodeld Zij begrepen d geen van alten hoe Uelmstedt durfde beweren dat die xelfde Mr Baker een apeter en xwendelaar wat Ten lutate kwemfu de beide agenten die Helmatedti kamer en koffer doortocht hkdden oog eeni mededeelen dat zjj in dien koffer het bewuste brisQe gevonden hadden in een der kteedingatokken van den beaehnldigde waarna dat brieQe tot beslait door den officier van joetttia werd roorgetezen Kortom de tteheele aanklacht tóó venmfÜg in gerieht dat ieder oapartgdig toehoorder wel in tgn tüinenate moeet zeggen die Mr Helintedt ii de moordviaar tm o Mmd nndtfil B eu W om opnieuw de bestaande inkomstenbelaating vast te stellen Bg gelegenheid van de verjaring van Koningin Wilhelmina beeft de afd Bolterdam van dan Ned R K Volksbond in het Verkoaplokaal een feeatvergadering gehouden Aan H M de Koningin Regentea werd een telegram versondeo Medegedeeld werd dat Zaterdagavond een nieuwe afdeeling Metaalbewerkers c wordt opgericht en dan op de protestmeting te s Bosch de afd Rott van den Volkahond officieel tal vertegenwoordigd ign Daarna was het woord aan pater M H Ranser S J die o a deed uitkomen dat de Katholieken in de Koningin erkennen het gelag dat van God komt en dat sö alleen reeds omdat Zg Vorstin is Koningin Wilhelmina achten en eeren In den AmsterdaraMhen gemeenteraad warden gekosen tot wethouders Dr G F J Blacker met 29 atammen vacatnie Van Lennep Prof Mr D P D Fabins met 18 stemmen in de vacature Serrurrier en herkoien werd Mr M W F Treob met 31 stemmen De heer Bloaker hield eerst ign benoeming in beraad Prof Fabina en Mr Trenb namen bun benoemiog aan en even later besloot ook Dr Blooker daartoe et Handelsblad vöegi bg dit bericU de volgende opmerking In het college dat het dngelgkscb bestuur vormt ia nu elk der viar richtingen door één wethooder vertegenwoordigd één liberaal één katholiek één antirevolutionair en één radicaal als bet tenminste nog géocfloofd is den heer Treub onder de radicalen te rangschikken Moge uit dit viervoud een hoogere eenheid geheel in t belang der gemeente voortkomen met den burgemeester als trait d union I Het 2 srig meisje van Stafanus Vermaat spoorwegwscbter aan t wnchthuia 42 station Pieterman onder Zwgndrecht speelde Maandag morgen tusachen de rails toen de trein die te 8 28 van Dordt vertrekt daar paasaerde Dat het kind niet verpletterd werd zooala men eerst dacht en Maandag ook gemeld werd had het te danken aan het geluk dat het tnaaohen de rails bleef liggen waardoor alleen net linkerbeentje is gebroken eu het hoofd werd gewond Door dr J Broeksmit aldaar agn dt gelukkig niet leven gevaarlgke kwetsuren voorloopig verbondetf e middag was al lang lerstreltan toen de laatste getuige u oharge gehoord was en de rechter de zitting roor en unr verdaagde Het grootite deel van het publiek bleefeohter op de tribune bivalceeren om zijn mooi plitalaje met kwjjt te raken en een uur wae zoo gauw voorby Troowena ieder had rooT ziohligheidahalTe de noodige victualiën meegenomen eu naowetgkt hadden het bof en de advokaten de laal TsrUteu of het werd op de tiïbunae een drukke feettmaaUgd De beechuldigde werd weer naar zgne kamer gebracht aan welker deur zgo verdediger afscheid van hem nam met de rermaning ticb het middagmaal niet door sombere gedachtoe te vorgallen llelnstedt vond eese koude tafel met eene flesiih mBileira op hem 7aabten en hg begreep dadelgk aan wie hg die attentie te danken had Dezo vriendelgke zorg dee4 hem zijne verlatenheid vergeten en hg deed in zijn eentje bet maal alle eer aan Hg had ook sedert de dageraad niets genuttigd en direct na de opening der middagzitting kwam de verdediger aan het woord dui sterkte ligostl zei hg tot zichzelven en hg sloeg vreeselgke ga en in de vleeeohbouten terwgl de tleeoh toen hg van tafel opstond zoowat de helft lichter gewonlen was Ouewekt en strijdvaardig nam Helmaledt weer m de bank der beschuldigden plaats de rechter opende de zi iiDg en de verdediger stond op Laat mg zelf met een paar woorden bsginnen aU het me vergund is 1 fluisterde Uelmstedt ea advoksat ta het oor ik geloof dat dit mgne zaak gem kwaad zal doen eo u kunt dan mijne woorden met uwe wMskenais aanvallen w verbetcrpi De adTolut og kaïn m oog bUk wbaaad aan Maa Klirgft oit Vollenhoven van Zondag St Jana Klooater itaai in braad soo klinkt het om oogevfter half één mi ieden mond in Stad VolleDbove Onmiddellijk begaven wg ons naar de plaati dei onheils en bevonden aat er aau bloHofaaa niet te denken viel want brandblntcbmiddelen aren niet aanweaig Ongeveer balf drie kwam de spuit flink bemand en iD goede conditie van Stad Vollenbove daartoe gereqnïreerd door den agent eeuer grïnteresieeide Brand waar borg Maatacbappij Een pand werd joist bijtyde door ben gered ofiKboon wel 2000 M van de plaata det onbeila verwyderd Allee rieten daken buia aan bail toodat m n kan begrgpen dat binnen 3 nar tydi achttien bnisen in de aach l n De openbare Khool met onderwgsenwoning blaren te midden der paiaboopen itaan Ër beitaat plan om een Alg Ned Bond van aannemen in de boawvakken tot itand te brengen Daarvoor he H ticb een commluie gevormd die een algemeeoa vergadering van aannemen op 10 Sept te Amiterdam heeft bgeengeroepen om den Bond te slichten Ali een bewgt van debooge ingeaomenheid nm HH MM de Koninginnen met bekeen door baar werd opgemerkt in het K K Uefdegeaticht te Zwolle en van terredenfaeid over de ontvangst haar daar bereid mi zeker dienen dat de eerw overate van dat gesticht Moeder Stanisloua ia de wereld mej Van Sonsbeek ter gelegenheid van bet koninklyk bezoek hetriddsrkraifl der Oranje Naiian Orde mocht ontTingdn ff Dit is vergissen wg ons oiet de eerste maal dat aan een vroawelgke religieniei hier te lande een officieele ondersebeidlng ten deel valt terwgl over het geheel b ndqns hoogst enkele uitzonderingen ook de meest ferdienstelgke vronwan bg bet toekeoMa tot dusver werden voorbygegaao Wg bieden de eerbiedwaardige religlense die reeds meer dan 50 jaar in de Congregatie dsr Liefdesttsten van Tilbnrg tot beil van de jengd eo de lijdende menschheid werkzaam wai onze oprechte gelohweDschen aan en rerheagen ons vooral dbbrom ovet haar decO ntie omdat wg daardoor de deugden van selfopoffering en christetgVe naastenliefde welke in onze katholieke geeatelgke Orden op t66 geheet bgaoodere wgKe ailblinkm vaohoogito igde erkend en gehuldigd Eiea Tgd en ant woordde t is u4 o eigen zaak Hir dat is alles wat ik zeggen kan het woord kan memand o weigeren ala u het vertapgt maar nu acht ik mg verplicht te z gen dat ik nog lang niet zeker van den goeden afloop ben Ik had al nog maar op de komat van eene gewichtige getmgeid bat s gehoopt maar die sohgnt belaas niet te willen komen Dea te meer meen ik zelf te moeten meehelpen als ik ir da kracht toe gevoel zei Uelmstedt o zgu gezicht nam eene verhoogde kleur aan jrwees maar gerust Sir ik zal niets boderven en ten sbtle blgft toch uwe reobtalogioa de hoofdzaak De advokast knikte en deelde bet bof mee dat de aangeklAigde eenige opheldenngen te geven eerst zelf bet wod verlangde Die mededeeling verwekte zooveel Jfowegiog onder het pobliek dat de rechter andetfbaal stille gebieden noett en nu richtten aller oogen zich naaf de bank der besohutdigden waar llelmstedt schijnbaar bedaard opatond V den rechter vrg moedig aanzag H begon zgae rechtvaardiging met eene stem waarin de ongevoeligile gekrenkt eergevoel en diepe verontwiardiging hoorde trillen Wet sprak hg bet gelsch met een Duitach aoaent maar z oe uitdrukkingen en oawendingen warea nieuw eu onge woon voor de toehoorders wurom zgne taal des te diaper indruk inaakte Men kon in de zaal een ipeld hoeren vaUen Ieder voelde dat de woorded van den angeklaagde recbutreeka uit bet hart kwamen want hg waa geen oogeoblik verleen integendeel hM verder l g sprak des te vnjer werd k ea des te rijker werd zjju woordenvloed Ug rrosf ezcuus dat b muaekiea tegen het Door de Maatwbappg tot aiplottatie vu Staatsepoorwegen worden liaar t Hbl c vernam met de Pruiiieehe ijioorwegdireetie te Kenten onderhandelingen f voerd om het gedeelte spoorw van Ëlteo tot aan den Kgn op 1 October bg genoemde maataehappg in exploitatie te doen komen terwgl de Ptoisisebo adminiitralia dan den dienit tot Kleef aOB voortzetten De spoorwegdienst lat dan tevens geheel worden uitgeoefend in het itation Ëlten dat tot duiver alleen voor den ipoorw Zevenaar Kleef dient daar men bet onde Rbgnspoontation éua wil opheffen De bepaliog omtrent den arbeidsdasr die op lait van Jen minister voortaan in de bestekken van aanboitediogen voor de Marine moet worden opg numen luidt Er mi niet langer gewerkt worden din U aren peri etmaal de lobafttgden niet la werkuren meclerekenende In leer bljaondeit apoedeischende gevallen kan door de marinedirectie in bet belang van bet werk gedareude boogitens IA achfeereanvolgende dagen een langoren werkigd toegestaan en geSiaoht worden Een deikandiga jarj 1 De heer Leonard A Springer dli t k da technische weekbladen mede dat qp de to toonstelling te Amiterdam eei ontwerp van den aiehttect Uaroband te Genk voor een tobliok park in labyriotb vorm met tilver is bekroond ofschoon het een kopie ii van hi4 voormelde labyrinth te Versaillee met de wyiiging Heen dat de fonteinen door gebonwijey tgn verrangeo Een Midgut der Koloniale Reeerre die bei melgk tj nf garnixoeniplaate Zatpbeo had verlateo me t bet voornemen naar Duitschland ta deterteefen werd Zondag avond te Gendringen ji iit aan da greni op Nederlandecb gebied gearresteerd in eene Holtandiche herberg tervgl de daeertenr in de meeniog verkeerde reeda op Daitaoben grond te sgn Naar genteld wordt sgn de beer WierdiBftt direetenr der Ned Anerik Stoom Mjj c en do heer de Meester walkapitoin Woensdag naar New Tork vertrokken om een oaderxoek in te slellen in uke den onder verdachte omilaadigheden onlangi op de iMaaedam overleden kok Jelkman Bg de mmoeavree in Bobemen agn eea kolonel en een kapiteto doodgeieh l B dioor verdwaalde kogela gebruik zelf het woord aam i hj geloofde eehter dat het olke jurjr aaiignuaa ion zgn dm beaehuldtgde seïf te hooren en hem niet alleen i de tweede band namel k door den verdediger te leereu kennen en als da jury alleen daartoe ingesteld was dat da burger juist door ket gekond verstand en het rechtsgevoel zgner medeburgers geoordeeld werd dan niet het slachtoffer te worden van eene bekrompea etauitlogging dan wist bij niet waartoe eigantyk een advokaat voor hem spreken sou daar stfaesaak zoo belder waa als glas en volstrekt geen behoefte bad aan opzeUetgke verwikkehug en verdraaiingd r feiten al die waarmee de officier van justitie w d redenaarstaleoi maar weinig hart en geweten aS den dag gelegd had Als eenvoudig en opreoht man tegenover eenvoudige en oprechte mannen wilde bg spreken en bet geheelej zoo dnidelgk me geiyk beaebr veo Een DnV wu r bt a ea men verdaoht hem van medipilvlighefd maar de aangevoerde bewgien alleen konden hem onmoget h in de bank der betehuldigdea gebracht hebben da rgiweep tooh welker koperen knopof liever ring of hoedje in de nabghetd van den verslagene ge vooden was hing dag eo naolt in eeo open stal vóór iedereen op den greep ign laat thuiskomM nadat de moord moest pUata gehad hebben kon hem eveomin tot misdadiger stempelen ala ieder ander die op dat uur toevallig nog nrat te bed lag ea dat hiJ geweigerd bad te zeggen waar hg ondertuMcben vertoefd had moest eerder iu zijn voorded spreken aangeaieo een koelbloedig booswicht heel gauw met en voorwaadsel voor tujjne afwesigbeld sou BHfOkOOWQ S B 9 Wtrét m n lgi