Goudsche Courant, donderdag 5 september 1895

Directe SpoorwegverbiDdlogen met GOUDA Zomerdliist 18 5 AftngeviuigeD 1 Mei Tijd van dreenwlcb r = SOUDI IOTTIIDAM I 1 84 a S8 18 88 18 8 ISja es 18 4 18 18 1 44 8 B0 4 08 H O I H I a B O O D D i e i 10 7 a 7 47 10 88 10 88 10 8 10 48 10 18 7 4 a 07 OCDl DIN Oouda 7 301 81 a Oa 8710 80 10 10 18 18 If ai 1 87 8 81 8 47 4 41 l 7 7 l4T 4 t 8 S B4 1411 18 11 08 18 87 4 81 8 01 10 04 11 18 18 48 8 08 s 8 18 10 11 11 87 18 18 t 8 80 8 88 10 87 11 8118 48 1 081 17 4 08 4 11 I SI 1 17 7 44 8 81 1 8810 8811 41 OUOl UTIIOHT Oouda 1 81 a 40 7 18 a O 8 81 0110 1 11 18 48 8 88 ll7 4 18 4 47 17 8 88 8 81 10 18 Oudaw B IO 8 14 11 14 8 87 7 10 10 8 Woeldea 1 18 7 03 8 18 11 81 8 4r8 S4 I OI 8 171 18 8 48 10 81 Otreckl IS 7 88 8 88 8 41 1 81 10 81 11 41 1 10 3 08 8 80 4 48 l a 8 88 1 481 0411 O u u k k MSTiiaaii Oooda 40 8 11 10 01 11 11 11 8 81 4 41 88 10 18 Wn I t 1 10 10 80 11 4i L M 84 8 11 ILII M n Khigft ait Lmittrduii D heer Orelio en mej Kempeea die met de Toordrecht na cengitakkeD dea Kuat avond in Ond Hollend xooden opluiitereo hebben lich te elfder are moetan teroj rekken dur het cootrut met de directie der NederUndiehe open een optreden te Anuterdui rerbiedt en de directie die bepaling niet ter igde wil itellen In de plaati dier beiden inlleu nn morgenavond aioh op Ond HoIJjuidi markt doen hooreo mej Jeanne Jaoobeon en de beer Joh Schmier De medewerkenden snllen in OndHollandache kleederdracht optreden Op ZaterdagftToud den ieeatarood van Limbnrgia zullen om 6 nnr alle nietgekoetameer den OndHollaad moeten verlaten Het programma voordien avond luidt 1 een optrekken van de vroedschap voorafgaan door hellebardieri en de muziek naar bat raadhoii waar onder da vienchaer de begroeting zal plaati hebben van het bestnnr der feeetviereude vereeniging en de door haar reedt ontvangen gedelegeerden van de bevriende clubi 2 Intocht van prini carnaval door de Dorteche Poort en receptie onder de vierachaer bg den prins van vroedschap beetnur van Lirabnrgie en gevolgd door Ünd Hollandt waarna de prins ijjn intrek neemt in het hotel De I rins 3 Bal op de marckt geopend door prins Carnaval 4 Bezoek van deu Prins aan verschillende inrichtingen op Ood Holland en aan den doolhof 5 Vertrek van Prins Carnaval De Beichsauieiger bevatte gisteren het volgende bericht De Keizer tiet gisteroehtead aan Prins Bismarck het volgende telegram landen Beden nu geheel Dnitscbland den 25 jarigen gedenkdag viert van de capitnlatie van Man dat feit van beteekenis in de wereldgeschiedenis is het mg een behoefte des harten U Doorl te betuigen dat ik steeds net een diep gevoel van dankbaarheid denken tal aan de ouvergankelgku verdiensten die Uwe Doorl sicb in dien grooteu strgd verworven heeft tegenover mgn grootvader zaliger en de zaak van het vaderland van Dkitichland Bismarck antwoordde Aan de voeten Uwer Majeateit leg ik mgn eerbiedigep dank voor den genadigen telegraphisoben groet van bedenmorgen en voor Uwer Hajetteit s haldevolle erkenning van mgn madewerking aan het nationale werk van den Keizer zaliger c In een hoofdartikel roet het opsehrilt ISrave bnrgersc wgit de tAmsterdammer er op dat als de door de Itegeering ontworpen maatregelen tot verzekering van de betaling der tacoMiie belaating worden genomen de daaruit vooffvloeiende vermeerdering van s Ggks in jjl Dlnsteu naar schatting wel een f 200 000 sjaars u bedragen De regeering merkt de schr op na eenige manieren te hebben opgesomd waarop da brave burgers den veizer onthouden wat des kaiiers is schat ilat die ontduikingen die M K n Oi j j gemiddeld t iipQ 000 beloopen Wel te verstaan niet ifa waarde van twee ton wordt verswegen Imaat varxwegen wordt een z6o vervaarlgk drag van varerfd kapitaal dat het een verschil maakt van twee ton in de belaating En dat gaeohiedt schier uitsluitend door menschen l h ooread tot de atoSelgk ruim gesegenden dezer aarde Door menseben die waarschgnigk meerendeels in bun kring doorgaan voor achtenswaardige lieden en brave burgers Haakt het bloed niet aan het koken wanneer men bedenkt dat de menschen in die kringen het soms o I soo druk hebbeu over gering zedelgk bewnstzgn bg de volksmeuigte Wglen de hoogleeraar De Bosch Kemper schreef eens Ontduiking van de belastingen is in niets onderscheiden ran gewonen diefstal san zijn medeburgers Hst is een bewgs van een ontwikkeld besef van deu band tnsichen 1 40 47 a B4 01 10 a ot a i8 a fi a ia a aa T ai 7 8 7 1 7 ia t 7 tt I IB a i r 1 11 Oouda at Moonlreobt NIsuwerkerk Oapelle Rotterdam lotlordaas Oapeila Kieuwerkerk Uoordreoht lev M 7 48 8 47 Z tegw 7 iS t ae ë Voorb 8 07 a oa ë Hage 8 18 8 18 87 10 07 10 48 Qlooda wunaai ds pn den Slaat en zgn burgere bliaka opinie dit erkent Het is een bewge van een laar gebrekkig volkaleven wanneer men in bet ontduiken van ds belastingen geen scfaandelgk misdrijf ziet Da uilapraak is meer das dertig jaren oud Maar zg heeft in het Nederland onzer dagen helaas nog volle actualiteit Amerika overtreft toeh altgd en in alles de Oude wereld Te Denver eene plaaU met 110 000 ijiwoners in den Amerikaauichen Blaat Colorado zgn 10 000 rgwieleo in gebruik De trams maken geen zaken meer en zgn genoodzaakt geworden den dianat in te krimpen Over den Kus Maliugan scbrgft de Soer Cl We hebben dezen veel last veroorzakendeo Rus verlaten in vrees en beven gaande san boord van d Sindoro angstig voor de soldaten en voor de bevolking beiden doch in goed gezelschap van dris rechterlgke ambleaarea een opziener en een oppasaer van de politie Toen de Siodero te Boeleleng tegen den middag aankwam gingen de rschler commiaMrii mr Hirsch en de subililunt officier van jostitie mr Smeding leriloud aan wal en hadden een onderhoud met den resident Tegen deu middag met den deurwaarder aan boord teruggekomen hielden zg ziitiug in het ealrn eerste klasse Als getuigen werden gehoord d inmiddels aan boord ontboden personen ziJnde de bekende blinde Chinees zoou van den vroegeren majoor Chinees te Boeleleng eigenaar van verscheiden onder Engeliche vlag varende Btoombootjei die om hun afschnwelgke sloomsignaleu zoo bekend zijn verder de havenmeester van Boeleleng en de agent der Kon Paketvaart maatscbappü aldaar Nu en dan werd Malingau binnen geroepen lot het geven van inlichtingen Inmiddels ging men voort met lossen en laden en ook het gewone partgtje sapies kwam aau boord Te midden van de plechtige zitting in deze ge Dgeerde raadkamer schoten ploteeling een paar van die dieren hit salon binnen Algemeene consternatie 1 Malingen vloog naar hal dek en zjjn geleiders niet minder vlug hem achterna De ambtenaren der justitie en ds getuigen zochten schuilplaalasn in de dichtstbgzgnde hutten onverschillig of die wel tot hun eigen territoir behoorden De komst van den tweede stuurman die de dieren weer liet binden herstelde de rust in de gemoederen De zitting werd vegder niet meer gestoord Na afloop werden de getuigen uaar den wal teruggebracht Te Ampeuan aankomende kwam de ass rsi van Lombok de heer oos met een stoomsk ep aan boord waarin o a ook een 2e laitenanl had plaats genomen die voor dringende particuliere aaagnlegoubeden aan boord moest wezen Met die sloep vertrokken de leden van de rechterlijke macht en de gevangene met zgn begeleiders naar den wal Te Ampenan werden zg op het bureau van den mililairrn commandant waar ook de kapitein van den generalen staf aanwezig was ontvangen £ en 2deluitenaut stond met twee man gereed om Malingau over te nemen die naar de provoost van het 2e bataljon is overgebracht verschillende Goeaties en Ida s van Mataram en van iTjakra Nsgara zgn onmiddellijk aangeschreven om den volgenden dag op genoemd bureau te verscbgnen ten einde in deze zaak gehoord te worden Uat verhoor zal zeker met heel wat moeite gepaard gaan H Kriekken die Zaterdag op de l k zgn schip door zinken heeft verloren en daardoor totaal broodeloos geworden ia beeft het lichten van zgn vaartuig aan den Waterstaat opgedragen Door eeoige goedgezinden zal een collecte gehouden worden om den man eeuigazins in den zware ramp tegemoet te komen 1I 0 lo ta 11 01 n ot lUi 11 84 10 17 11 81 10 11 a ls a ia De schipper heeft den hoogen ouderdom vsn 82 en zgn vrouw dien van 76 jaar bereikt Ia het hoMi Da Njmpkc i Brielle werden gisteravond door het haetunr van Floralias da versebillaode bekroningen uitgereikt die op da tontaanstelling van dets vereeniging waren toegewezen aan de jeugdige ipzenden Het was een waar kinderfeest opgeluisterd door hel muziekkorpe sLibertatis Primitiae werden de kinderen aljaa op venchillend versnaperingen onthaald Tsrwijl gisteravond in de Boompjes hg den Terweuakker la Rotterdam twee vrouwen hevig met elkaar aan t kgvsn waren en er sich een groot aantal toesobonwers om haar heen hadden verzameld voelde een heer die zich ouder de meaigte bevond ploteeling aan zgu horlogeketting rukken Hg greep toe en had het geluk den zakkenroller zekeren De K een jongen van 17 jaar la pakken en aau de politie over te leveren Dese arrestatie had tengevolge dal de twist in eens was afgeloopen daar een der vrouwen wegliep om te zien wat er gaande waa In de maand Aaguitua zgn aan hel grensstation Rozendaal ontsmet 427 veewagens tegen 258 in Anguitns 1894 Berekend tk 10 Inks vee per waggon vertegenwoordigt dit een meerderen uitvoer naar het bailenland van 1700 stuks ter waarde van ruim f 200 000 Oisler middag is ts Schiedam door een ongelukkig toeval een jongetje 8 jaar van Elshof in de Nieuwe haven te water geraakt en jammsrigk verdronken De dokter die de middelen op drenkelingen in toepaasing bracht mocht niet het genoegen hebben hel ventje in t leven terug Ie brengen Qeoersal Mocenni da Italisansche minister van oorlog heeft voor eenige dagen een anoniem sobrgren ontvangen waarin hem verzocht wordt den Koning af te radsn zich naar Aquila te begeven voor d manoeuvres Ds Koning zon daar een tweede Paasanante kunnen vinden c slaat er De Koning heeft op deze bedreigingen acht geslsgen en man beeft opgemerkt dat ign rgtuig bg zgn intocht in Aqiila in het geheel door geen militair escorte werd gevolgd Echter waren maatregelen genomen voor de veiligheid van de koninklijke personen matie afgekondigd welks da miiMst hem had voorgeachreven en alle stierengevaehtan in bat departement streog verboden Hoavaal dit saI helpeo blijkt Iwel uit het anlwoofd dat da plaalavervangeude maire van Nimee op desa proclamatie geeft deze staatsambtenaar weigerde mede te werken lol de oitroeriag van dasaa vezatoiran maatregai dia aan gahaale bevolking zal kwetaaa en stelt zich niat verantwoordelük voor da traariga gavolgm dia dit baalnit zal kabban Gisteren ia de Slaalsoogsmisaie in zake pausioenrerzekering Ie s Oravenhage geinatallaard door den miniater van waterstaat handel en ngverheid Na de gebruikelgke begroetiugeit en nadat de miniater in naam dar regeering den voorzitter den leden en den secretaris dsr oommissie het welkom had toegeroepen zeide Zgn Excellentie in hoofdzaak het volgende Uit de aau decommissieveratrekle opdracht hlgkt dat hare taak verder reikt dan de grondsUgen to onderzoeken waarop een verzekering van I lol van oude werklieden door een peasioeuslelsel zsl kunnen en bebooren te worden geregeld De regeering wentcht het geheele vraagstuk der oudsrdoua en invaliditaitsvar zekering Ie doen onderzoeken maar niet voordal uwe commissie de wenscbalgkheid vaneen pensioentlalael lot verzekering van het tot van oude en invalide werklieden zal zgn ceblekeu Ieder wian bet algemeen welzgu ter harte gaat wanaoht de toakonst van den arbeider verzekerd te ziea Voordat echter middelen daartoe kunnen worden aangewend behoort Ie worden onderzocht of algemeea werkende bepalingen zooder beToorrechtiug van enkele klassen zonder achterstelling van andaren en mei eerbiediging van ieders rechten mogeiyk zgn In Oatande is de vorige week een congres gebonden van Thalaisa tberaphie zeegeuees kunde Het belangrgktiè wal daar is verhandeld was èen voordracht van dr Casae die sedert 1884 aau het hoofd ataat van een kinderziekenfauia Ie Middelkerke bg Oatende dat door da congresleden werd bmocht en het verblijf aan zee zeer aanbeval voor terinitIgders mits onder geneeskundig toezicht Dit gevoelen werd door vele geneeakundtgen uil eigen eriaring bevestigd evenals de mededeeling van een hunner dal looglering bg de slraudbewoners weinig voorkomt Het Congres beeft de meening uilgesprokeu dat in alle landen van regeeringswegs door psrticulieren gastbniun aan zee worden opgericht lol verpleging van onvermogendenHet volgend congres zal te Arcacbons worden gehouden Het is derhalve de taak nwer commissie nsaat de heiirgke vruchten van een pensioenstelsel ook de belangen die daardoor souden kunnen worden geschaad in het oog Ie houden Mocht uw onderzoek tot die uitkomst leaden dal de voordeeleo van een penaioenstelsel niet tegen de nadaelea opwegen dan zal dia uitkomst ds verwachtingen van velen in den lande teleurstellen maar dan zal ook breed gemotiveerd dienen te worden dat niet de wil maar het vermogen om een afdoende ivgeling tol stand te brengen ontbreekt LaidI uw oaderzoek daarentegen tot de uitkomst dat een ontwerp van wet aan de Stalen Generaal behoort te worden aangeboden dan moeten lal van hoogKl belangrgke vragen door uwe eom missie worden beantwoord Da Regeariog spreekt deu wenach uit en durft de hoop koesteren dat bet deeommissie gegeven moge zgn met vrucht de haar opgelegde taak te verrnlleo In dit vertrouwen verklaar ik de commiaaie geïnstalleerd Nadat de Miniater van Waterstaat zgn rede had uitgesproken betuigde de voorzitter van de commiaaie Mr C Pgoacker Hordgk aan den Minister daarvoor den dank der vergaderiog en gaf een overzicht van het merkwaar digsie dal op het gebied der pensioenverzakering in het buitenland beetaat De oommissie heeft sicb hierop geconstitueerd en is te 4 uren niteengegaan De eerstvolgende vergadering zal varmoedeIgk op 18 September gebonden worden In het bekende weekblad Handelsbelangen xlat met zoo lofwaardigen gver de flesschentrekkerg beatrgdt leÏMu wg ha volgende waaruit bigkt hoe moeilgk de fleeaekenirekkers te aohterbaleu zjju Bg vonnis der Arrondissemenla Rachtbank te Rotterdam van 27 Angastus jl werd Jas Fieter Kind 31 jaar commissionnair wegens gebrek aaa bewgs vrggeeproken van het ham ten laaie gelagda opliohtiog van tfast wijn ten nadeele dar firma Giuseppe Scala te Napels met last tol onmiddallgka invr$ha datal ling We herinneren even aan de volgende feiten Bg vonnis van 7 Juli 1893 werd Willem Te Bayonne sou Zondag een groot stieren gevecht plaats hebben Oes morgens werden echter de toreadorea en toreo s op bevel van den miniater over de grenzen g zel niettegenstaande het verzet van het publiek en de tusschenkomsl van den gemeenteraad De arena is gssloten en door gendarmen bezet Onder de bevolking hreracht groole opgewondenheid De gemeenteraad is in zgn gcbeei afgetreden In de arena te Arles zgn Zondag Weder zes slieren gedood Drie paarden kwamen daarbij om De toreador werd met gaschraan en gefluit begroet 1 84 r u 8 44 8 48 4 80 4 87 1 04 i ir B 80 1 48 l ll 08 8 01 8 11 f i 8 0 S 18 8 88 8 48 7 80 8 10 8 18 08 U aO 18 80 8 8 8 00 De prefect van hel departement da Oard in het Zniden van t rankrijk heeft de procla 8 51 a i7 11 18 ë 10 04 ë 10 11 9 10 18 10 10 87 11 80 a so a aa 41 a ao f a ao 87 ♦ 1 44 a io aji le oa 4 40 l ll la aa 18 40 OIR B tAS SODDA s Hoge 1 48 7 80 7 48 8 811 18 1 4810 1411 1811 111 88 8 44 8 18 8 43 4 11 1 17 8 11 7 11 1 88 Voorb 1 14 10 10 1 44 17 Z Zagwa O ë ë ë ë ia 88 s ë 1 18 f s e 18 1 18 levlLLll 10 4 1 01 8 48 10 08 Oouda M47 I08 1S 8810 1810 87 18 0118 411 10 8 14 8 18 4 13 4 43 1 47 8 83 8 88 10 11 n Stopt Ie BMswük Kraiswet en Nootdorp Lndsehendaai t gTIIOHT SOSOl 7 10 fi r M IB Ulreekl Woerden Oadewalsr Oouda AststasdaaWp 1 0 1 07 10 14 1 18 10 14 88 8 41 4 11 10 8 88 7 10 8 10 11 84 IM 1 10 1 814 41 e 8 8 81 8 11 10 8811 1 ë 4 18 13 7 07 11 10 11 ë 4 14 7 10 1 11 1 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 1 80 7 0 A H S T I B O a M SO C D S 8 1 18 1 8 11 8 40 4 ir 8 11 a 10 UI M MJ4 Kual Rüevakamp vanordeeld tot 3 jaar gsvangeniastraf als hebbande in het voorjaar van 1892 te zaman en in vereeniging mei Jan Pieter Kind mat bel oogmerk van sich wederrechtelijk te bevoordeelen Giuseppe Scala wonende te Napels bewogen tot afgifte aaa hem van 5 fusten Falernowgn enz Door bet Uerechubofte s Gravenhage werd dit vonnis voor zoo sar bet bovenstaande betreft beveetigd 25 Augustus 1893 Da Hooge Raad deed bg arreal van 13 November d s v dasgelgks zoodat W K Raevekamp tol 3 jaar veroordeeld bleef Kaast andere overwogingen der Rechtbank mocht deze uitspraak voornameljk het ge olg heeten van hel getuigenis van den heer Viocaase lid der firma Giuaeppe Scala Ie Napels J P Kind kon in 93 niet worden vervolgd omdat hji voortvlochlig was ÏJiral twee jaar later werd hg gegrepen en au legt dezelfde Scala aan getuigenis af dat geheel in strgd is met zgn vorig Er mag worden aangenomen dat vooral deze laatste omstandigheid nl het ontbreken der verklaring gelijk ze in R a proces luidde tol de vrgspraak heefi geleid Men komt nu tol de vragen 1 Welk getuigenis van den beer Scala is overeenkomstig de waarheid dal in Itttevekamp s of dat in Kind s aak 2 Zal Rüevakamp nu gevangen blijven of heetaoB er termen om hem gratie te verleenen g Hoe moet het verschil van des heeren Scala s getuigenis omtrent dezelfde feiten worden gekenmerkt Do heeren Dobbelmann Ie Ngmegen wier leapfabriek door brand werd verwoeat beriohtan per circulaire dat de pogingen door hen aangewend om oumiSdallgk na het hluschings werk hnn bedrijf voort te zetten met gonatigen uilelag zijn bekroond Zg zgn n l eigSnaars geworden van de voormalige boterlabriek gedreven door de Tirma Timmerman Co te Nijmsgen welke thans voor de zeepfabrideatie wordt ingericht Een ware uitkomst ook voor ds vele werklieden eu het kanloorpanoneel aan de zaak van gebr Dobbelmann varbonden In een jaar Igda nam het aantal leden der aMeeling Leiden van den Nederl R K Volksbond t van 60 tot ruim 250 tae Op hel deze maand te Amsterdam Ie houden vakcongres zullen door deze afdeeling betzg of zich aelve t zjj in vereeniging met andere afdaalingen de volgende onderwerpen worden ingeleid wenschelgkheid van staalstoeaicbl op vervalsohing vsn waren speciaal wst den Isderhandel betreft Zondagarnat voor bakkers beperking van vakarbaid in de gevangenissen bevoegdheid van de centrale raadsleden in de plaatselijke afdeelicgen vrgbeid van werklieden om naar goeddunken stdao niet het lidssaalschap te aanvaarden van foudaen aan fabriekan an werkplaatsen verbonden Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het beroep van den heer J Floor te Loosdrecht tegen de uitspraak van deu gemeenteraad die z n geloofabriaven niet goedkeurde en hem niet als lid van den Raad toeliet daar hg beschouwd werd bedienaar van den godsdienst gegrond verklaard en bealisi dat hg wèl kon worden toegelaten MteiliDdsch Overzicht Dfl Dattwhe bladen züd fol met TenUgan over de ietstvieriog ter eere vofe de herdenking TftD overwinningen Door de miiteche troepen TÓtSr 25 jann in Franlirg behaald De Toornaamsta dag wai nataarlp de 2de September toen keizer Napoleon III werd gedwwgen sich mei zgne troepen aan den Prniiiiehen koliing Wilhelm orer ie geven Ta Berlgn werd eene groote parade gebonden en na afloop der wapeaachonwing gaf keixer Wilhelm ten paleize een feeslüiaal waarbjj behalve de generaali en de ministers ook de koningen van Saksen en Wortemberg aanwecig waren De keizer hield toen eene toei u i waarvan de inbond reeds ia medegederid Het spreekt natanriyk ran zelf dat deze heftige rede dee kiexen te Berlgn algemeen wordt bnproken Men ziet daarin het bewgs dat weldra wew de indiening eaoer tweede I oeialisien wet bg den Rgksdag is te verwacbteua To dunr b e at aa t voor een dergelgk vermoeden geeO grond Blgkbaar heeft de keizer slechts uiting g even aan zijne eigen meening want natnnrlgk heeft het verzet der Booiaaldemooraten tegen de viering van hei Sedanfeest den keiier zeer ontstemd Nadat de bekende anarchisten wet door den Rgksdsg is verworpen zal de Dniisohe regeering zeker niet licht tot de indiening van ean tweede wetsontwerp van geljjke strekking overgaan In alk geval mag s kieiers rede bg het parademafel wurin aoo heftig tegen de BOdiaal deiMCmiea werd te velde getrokken geaMaina btsehoawd worden nla een aankon diging van de indiening eener nieuwe anar chistenwet Pe daarover te Berlgn in omJoop gebrachte gerachten venlienen nog geen vertronweo want zonder twgfel zon ook een dergelgke wet ook nu weer door d o Ugkedag worden verwwpra Ëene ontbinding van den B gkadag zon dan onverrngdeiyk weun en dan nog zou het zeer de vta zgn of bet den keizer zoo ge lakkeL een meerderheid ten gonste van een krachtiger optreden tegen de sociaal democraten en de anarchisten te vethrggen Bleu dient derhalve deze after dinner speech des keizen tegen ds sociaal democraten te beschouwen als eene mtiug van s keizen verontwaardiging over do booding der Umstnrzpartg bg dit nationale feest zonder dtt daaraan eene bgzondere politieke beteekenis behoeft gehecht te worden wat betreft de toekomstige verhouding van de regeering tot de sociaaldemocratie De werkstaking te Carmaux duurt n steeds voort In een meeting Zaterdi gehouden trad den heer Janrès lid der Fransrhe Kamer als spreker op Hg gaf ia sgn redevoering een overzicht van het ootAtaau der werkstaking en zeide toen Zelfs als zooals zy beweren de patroons over bunae ondergeschikten het recht hebben van leven en dood zelfs als zg bei recht hebben duizenden mannen met hnnne gezinnen het werk te onthouden dan nog son het goed fijtt all zg over dat recht het zwggen bewaarden Want door dat recht teproclameeren erkennen zg tevens het recbi tegenstand ie bieden want dan erkennen zg dat het patroon zgn onvereenigbasr is met de begrippen rak meDschlievendheid die onderde lUpubliek geldend zyn geworden c En hg kondigde een voorstel aaa dat hg bg de Kamer zal indienen en waarin iederen patroon de verplichting wordt 0 gezanien te ontvangen tho de werkliedeoTdie over grieven zich komen beklagen en de rechten der arbeiders ajndicateu te arkanneD De socialistische stroomiug zoo mynde Jaurès zal elke oppoiitie wegvagen De meeting eindigde mdThet aannemen eener motie waarin tot dyngemeene werk staking wordt o ewekt De Fransche minister v n openbare werken ontving Vrgdag het bezos van den bekenden soeialiaiisohen atgevaatdilde Buly die hem kwam verzoeken goedkeviog te hechten aan de beslaiten der mgnwmers conferentie betreffende de vrachtprgzen or het koleovor voer op spoorwegen De heer Bsily wees deAMinister op de crisis die ihani in de kolendiikricten heerschi door overproductie en door Ie concurrentie der Ëngeische kolen voarnamely k iu Normandië en Bretagne Hiertegen u slechts een middel verlaging van de tarievoa voor kolenvervoer op spoorwegen De sp orw maatschappgen kunnen daartoe niat overgaan zonder goedkeuring van den Staat wgl de regeering een zeker dividend voor de aandeelhouders waarborgt De heer Dnpuy Dutsmps gaf zgn groote belangstelling te kennen iq het lot deroyvere mgnwerkers en hy beloofde de nieuwe tsrieven voor koleovervoer in overeenstemming met de wenschen der mijnwerkeri cooferentie te zullen invoeren vóór de bgeenkomst der Kamer Tgdingeo uit Conatautinopel aan Daily Telegraph melden dnt de Saltan weldn een iradé ral uitvaarden tot invoering van hervormingen in Armenië en wel op zoodanige wgze dat door Fraokrgk en Uuslaod bevredigd zollen worden maar Engeland niet Vermoedelgk is hieronder te verstaan hetgeen Moskolfskja Wjedomosti dezer dagen in overweging gaven ui dat da Mogendheden bezwaarlgk een Enrepeesche voogdg over Turkge kunnen invoeren althtos aan de Porie gelegenheid ie geven voor een eerlijke proefneming waarvoor zg thans Sjakir pasja reeds uitgezonden beeft en waarvoor zg een termgn heelt teld van twee jaren Wg weten feitetgk zei het blad nog heel weinig omtrent den eigenlgken touiand in Armenië en dienen nu af te wachten of het werketgk bigken zal dat de Porie niet bg machte is orde en rnsi in die streken ie handhaven en teveni eer en leven have en goed te beveiligen De Porie schgnt dien wenk begrepen te hebben getuige haar klacht bg Hnsland en Frankrgk over de houding van Engeland maar die tactiek gelnkie nieidaar Husland enFrankrgk niet enkel met Engeland blgven samenwerken maar ook de ovarige Mogendheden in de zaak betrokken zullen worden Aan den Standard wordt nl oit Berlgn geschreven dat een EoropeeAhe contröle commiasie samengesteld nii gedet eerden van alle onderteekenaars van het Berlgnsche l ractaat beoogd wordt En aan den Hamb Korrespondeni wordtnit Londen bericht dat ernstig gedacht wordtoon den Armeniscb Congres waaraan 1 ehalveEngeland Rasland ep Frankrgk ookDoiischland Oostenrgk en Italië zouden deelnemen Ook da weener Pol Korr zegt dai Engeland Frankrgk en Uosland zich geenaxilis bgde pogingen van Sjakir pasja zulten neerlagenen veeleer ook de medewerking der Mogendheden van de Tnple Alliantie znUea ingeroepen Volge a de Herald vordert hei ondeno naar de moorden op de zendelingen te Kncfaaog maar weinig Tot dusver agn wel een lÖO tu personen gevangen genomen en 12 ter dood veroordeeld maar de ouderkoning gaat voort der eommisaie moeielgkheden in den weg te lemea In de Chioeesche provincie Fa Fokien by Hingbooa ign eenige inlandscbe Christenen mishandeld bun hnisen werden geplunderd en in brand gestoken bon vee weggevoerd Men vreeit dat een der mishandelden doodelgk gewond is Obehoon men vgf malen aan do overheid verioeht bulp te verleenen werd dit telkens geweigerd Door de autoriteiten was zelfs een dubbeliinnig gestelde kennisgenng aangeplakt waarin toespelingen gemaakt weiden op de moorden in Kucheng en tot geweld t n de GbrisieBen werd aongespoopl Men vreest eiger wonordelgkheden Trieol Goedereii A van OS Al GODDA Kleiweg E 73 73a QOÜDA Beurs van Amsterdam slotkoen mil loi Vi 3 8KMEMBKE Vor kr NsDS uilD C rtNed W 8 1i t dito dito dito a lOS dito dilo dito 8 1 II HONOU Obl Goudl 1881 88 i 10g iTiu s laiclirgviDg 186 8t 5 8 UoarstH Obl in pspisr 1801 i t Vi dito in lilver 18 8 6 8t PoBTVQAt Oblig mst ooapoD U dilo ticket 3 lt Kcsuno Ubl Biaoenl 189 4 Bt ll ditoChnons 1110 4 IV ditobijHotlii llS 4 7 dito bü Hope 188 90 4 M Vll dito in Soud leeR 1888 ft 106 M 90V IS 87 114 9S loo 88 88 40 101 881 loov 810 188 81 1017 100 149 98 38 109 91 19 146 lh l k 184 9 88iy 81 l 1081 lOl i lOO 105 143 185 t l 104 68 1081 V V lOBl 89 iisly 108 48 5 V 18 119 i94y 10 lOt j 108 108 128 188 174 40 lJ Vs dito dito dito 1884 t Sviiin Perpst lohuld 1881 4 TllMIU Oepr Coiiv leen 1890 4 Oso leesiag serie D Qeo leenioK Krie U Zoin Ara Rap v obl 1898 i Utlloo Obl Buit Sch 1890 ViNBZDBU Obl 4 oabep 1681 880 81 AMSTSBDiLH Obligstien 1895 8 Borrsonui Sted leen 1894 8 Nan N Xfr HsndeUv asud Aiendsb Tsb Hi Uertitoalen DeuUsatsobsppu dito Ank Ujpotheekb psnilbr 4 Cult Mi der Vontenl sand Or Hjpollieekb psiidbr 8 NsderUndsohe bank ssad Ned UsDdelmsatsah dito N W k Pao Hyp b pandbr Bolt UjrpothMkb psndbr SVl Ulr Hjpothaekb dito S i OosTlKo Oost Honj bank sand Rml Hypotheekbank psndb 4 i Aniaiïi Kouit kypolh psndb 8 Ifolw L G Pr Lien eert ft Nh HolLU Spoarir Mü seod Uij lot Kipl V 81 Spw sand Ked Ind Spoerwegm sand Nsd Zuid Airik Spm sond dito dito dito 1891 dito 8 llLia Spoorwl 1887 89 A Bobl luidlul gpwmij A H obl 8 PelsH War ili u Weesen eand 4 BssL Or BuH Spw Mij obl 4 Bslliache dito asad Vsstows dito ssad 8 IwsoR Dombr dito ssnd 8 Earsk Ch Aiow 8p ksp obl 4 dito dito oblig 4 ♦ 38V a 9ÓV 48V i Aillliai Ceiit Pao 8p Mü obl 8 Ohio k North W pr C v land óito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bic Or 8pm eert V S Ulinoii Reatral obl in goud 4 Louii k Na bfiUoCort v aaod Weiloo N 8pw Mü lohyp o Uisi Kansas v 4 pot pref sand N ïork OnUrio k Weit sand dito Fenal Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 aPanl Uinn kHanit obI 7 Ca Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 Ciaani Can 8outh Cert v aand Vs C BaUw k Nav Ie h d e O Amilerd Omnibus Mij aand Botterd Tramirog llaats sand Nsn Stad Amsterdam aand 8 Blad Rotterdam aaod 8 BlMia Stad Antwerpenl887 8lsd Brussel 1888 l l Hoao ThelsaBegullrOeBaUsohr4 Oosiaxn Staatsleening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 40 gusn Stad liladrid 8 1888 Nsn Tar Bes Hyp Spobl eert GEVONDEN VOORWERPEN Aan bet Commissariaat van politie alhier ign inlichtingen te bekomen omtrent de volgende in de maand Augustus 1895 gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen Een goud ringetje mot lilveren plaatje een msad met waschgoed een onderstuk van een goud oorbollotjej een gooden dsmes horloge I met stelan ketting ea mut vier sleutels Iwee mesjes een bruinachtig manteltje eea doek met halsdas aan gouden overhemd knoopje een gouden medeillon met portret i een houdenmoilkorf ean hondanhalsbaad een faorlogaketting in den vorm van san degen aan awarla roaenkrans ean aweep eea portaaonnaia inh I 3 91 een paardenboofdslal aan koord waaraan drie slentela drie sleulals drie lilveren theelepeltjea aan waaohijjst met i 2 25 een ailveren broche een knop handvat van een portier een postduif op den rechtsrvleiigel staal Societeil jjeinposl eoa ailveren ring met plaatje waarop de letters J C V P De gevonden voorwerpen van de maanden Februari eo Maart 1895 eu niet door de verhezen afgehaald ign ter beMhikking der vinders met in acbineming van art 2014 Borgsrlgk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen sooveal mogeiyk geopend van 11 1 s morgens De Commissaria van Politie W N VAN OARDEllEN ADVERTENTI£N Getrouwd K V BHNLB en N HBKMAN na OKUOT die mede namens wodoiagdache hotrakkingaa hunnen hartelgken dank betuigen voor de talrijke bewgten van belangstelling bg ban hnwelgk ondervonden s frravsnAojfS f ouda 4 September WIJITHANDEL VtN ilLPIIE dl LeiieBOBR TB HOTXBBDAU Depot A NORTIER Gfouwe C 34 35 Tandarts E CA5SUT0 Torroiarkl 172 Gouda uitgraonderd Zondags te consnlteenn tan 10 tot 5 Qur 6000 8tuk8 lilt du Inlhetfl niKiis n nor dor eentti bintnnlsndiohe fftbnckna over Leger Paarden Dekens l H fW I l r tl MJ V ll I i 75 r nruk vxrdi ii uitvurkurht DsiS llkk osslljihsrs dsksns iIJs iss warsi sis sss psla oft 140X190 om gtnni diu tiet Uftittfla Biinl ti d klisnd met wol optfr tiitiiiit fn li lirnedfl ttri pvD voortH r n klftlne partl witte wolleneSlaapDekeuft gnM t 140X111 m wfgfiia s sr klolut ilpubU door Vkklui Iwmeiklmm routen in hot wmIkI UBtr bod rtt uil fl S BO pcriKuk j KfMt n KDdcn het duiilM Is NT l ml4HUk iaMüiraTBfl bMlrllInr n wonlen MO liuif dn roamwl lrfki irKSn UmmbAUiu M hM liwlr t uf nn ltr Minl niin iroiii t utl B HnrwltK Maaaitriolit Ui uuu Staat 81