Goudsche Courant, donderdag 5 september 1895

No 6755 Trijdag 6 September J805 34ste Jaargang mmfM mmm JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgnve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afwnderlyke Nommere VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Pro Deo FAILLISSEMENT Bg ToonÏM der ArrondiBsemeati fUcbtbaak te Rotlerdam dd 28 AUGUSTUS 1895 i ABON CAT8 koopmui in laktiu en nisniifactaren e Qouia Terklurd in itut rtn luliinement met ingang Tsn 23 AUOUSTUS jl met benoeming n den Edel Achtbirdn Heer Mr K FKITH tot Rechter Commiuiirii en fan den ondergeteekende tot Cnrator Oe Cnrator Mr M M 8CHIM vak di LOEFF Adroöaat Procurenr Oouda PRO DEU Faillissement Bg fonnii der Arrondiuementi Rechtbank te llolltrdam dd 4 SEPTEMBER 1894 ia PETEU MARKUS OEBHARDS koopman en winkelier te Oouda verklaard in itaat ran lailliiaement met ingang ran 30 AUSTUSTUS 11 met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr H L LIN DAAL JACOBS tot Hechter Commiinria en ran den ondergotaekeude tot Omator De Carator Hr M H SCBIM tas on LOEFF FOOL S Groene Olie i een onfeObaar mMdel teyen 15 la © ia xa a t i © Hr STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIE BEN enz Ook Toor BRAND SNI IWONDEN en KNEUZINGEN aangevend geeft deze olie Terratiende nitkomiten Prgt per flacon met gebrnikaaanwyzing 40 eetUt by J VAN OIJE KLEIWE No 2 OOUDA ALLE SOORTEN Kaas en FijpenMsten Postpakkelkistjes enz wordon geleverd tegen veel verminderde prysan door de Nederlandsche Kistenfabriek te RoUtrdam DepAt te Oooda by den Heer A LAMBi T TÜRFSINOBL P 80 Vraag Prijtapgaven Allernege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilreren Medailles benereni Kere Uiploma Gouden Medaille en Or tiScate of Award of the World Hygienic Bxpoiition CAiwiffO 1893 is het Wfcroemil Drai eii llorst llo ig Exlrad MELIAINTHE un D Machinale Fabriek DG HONIQBLOEM TA H vanSchaik Co gerestigd te sOravenhage Geen middel is of kan worden u tgetonden welke de Melianthe OTertreft het is ONHEBBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen Je rele en Terschillendo bekroningen getuigt Het Teraacht en geneest ONMIUDBLUK d strengste hoest en Teiouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MEUANÏHE doet tich de weldadige invloed gelden Het groote debiet m de vele attesten aan de Mt LIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjJB worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie i Orawnhoffi fgr VerkrSgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt euih A ÖOUMAN Möordmht J O RATELAND Boikoop B T WIJK Ondttcater Vereed g FLOEAUA te Gouda TmOOiSTELllHII 7 en 8 September In de Zaal RUlNST yilN k k lOns fiMoegMii Vrijdag 6 September AA Zondag 8 September Ope i g ten 12 uur n m Frijsuitdeeling ten 1 uur luilllnijij iiiuuivjaiiu iii door het Muziekcorps der d d ScliBUery ilhier Muzltkcorps der d d Schutterij alhier AAW AUG uur De Tentoonstelling zal geopend zgn O Sept van 12i tot S nnr 7 Sept van 10 tot 5 nnr en 8 Sept van 12 tot 6 uur VOOBWAABtmjl VAU TOMGASG Leden der 8oo O G met 1 Dame hebben VBIJ SSTBÉB Ilf DES TUIN Meerdere Dames betalen 25 Cta Kinderen 10 ets met recht tot het bezoeken der Tentoonstelling ÏOT DB TENTOOSSTBLLISO IN DE ZAAL KUTfSTMiy hebben vrgen toegang de Leden der Vereeoiging persoonigk Donateurs met hnnne hniagenooten Niet Leden der Vereeniging 50 Ct Vreemdelingen 25 Cts Glasverzekering Maatscliappi3 FEÜDElSrTIA Deze Maatschappij verzekerd behalve SPIEGELGLAS ook FHANSCH MOUSSELINEen MATGLAS op zeer aannemelijke conditiën Iloofd frenl ORTIEB Gouwe C 34 35 Agent A J L AFËBER Karnemelksloot R 505 Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thans u da 2Bo oplage raracheneu van het boek De Ze Beproetd en aantWTolen door de heeren Prof Ur JlerintAre Psriji Prengruber Drüordln Bau motis Parijs Bonchot Fsriji Oeh Hath Dr Schering Kmi lei Rslb Dr CTUrkOWéob ky Wfleuon Opiignlsfarli Dr JeOhl Wesnen üpperstafarli llr SoUeBl TS$t g Chef arti Dr DarSeB Parijl Olief arti ForeStler Aken Diltriol trt Dr QrOtSmaUU JoliUufren niit Dialriotsarli Dr Busbaoh Kirlc Krankarti Dr Stetngreber Chareutoii joniel Dr v Aiobenbaoh 3orfu Dr tned CormZla Vauitie Angevtlle Pariji Lavabre Parija II Wille Taufkirohan H CabiliOtw ArcaohoD Fortget l on o OuUloaeau Bor doaui f LabatUt Bonlsaul BoUgavel Ia For rière l Blraohfeld Weeiieu H Xjieber Innsbruck Hammer Plaueu Weiner Weenen n Aust Broetou Hatusoblecbner Hrixn uunrzlekten en Beroerte Klddelen ter voorkoming en genesiogV Het doet va dit werkje ia keonia te verapreideo amtrent de aard der Mnuwzwakte hare oorzaken en gerolgeD onderricht te jgefon ea genesing te Tinden Het handelt over het bekend vorden van de rhysiologiache ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare w jze op ons aeQuwgealet kan gewerkt worden an wel met eon auocea datsoowel een groot aantal uitatekende artsen nla de geneeskundige pera ssnlsiding tot dtsoaatie geeeven heeft Hat wordt derhalve aan iedST die aan xlekelUken lennwtoeitand of zoogenaamde zenuwaohtigheid Itjdt welke lich kenmerkt door lial itueele hootdpün migraine congeatie groote gevoeligheid opgewondenbeid Slapeloosheid algemeene liobamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder asn zii en die door Beroerte getroffen ün en aan da gevolgen daar van jijden eoomede aan VerlftmmlngeD BprOak verlies of moeielUk spreken Stijfheid in de gewriohten en voortdurende pUn in dezelve par tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid e it en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen all onthoudlDgs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotiiseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkrat n einduitjk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te wnrden n daurtoc reden hebban wegens versohónielcu van vooriduroniiangstgevoel beneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiteligheid flikkeren en donker Alrorden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevrui a n allen die tot de bovengenoemde cathegoricn van zenuwlljdersbehooren zootnedeaan bleekZUOhtige an daardoor tot zwakte vervullende jonge ineiijes ook aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die de reactie der geeitelijke bezigheid voorkomen wilton dringend aangeraden lieh in bet berit van bovengenoemd boekje te etellen dat franoo en kosteloos te verkrijgen ii te Amsterdam m clebak h Oo Heiiigoweg 48 o Oili ü B Hottardam f K v SANTKN KOI FF Korte Hoofditeeg 1 Dtr t LOBKÏ k POETON Dudegraoht b d Qaardbrug F SS met de GOUDEN MEDAILLE V op de Wereld Tentoonstelling te Amsterdam en die voor Voeding en Hygiëne te Geneve het TAFELWATER te HAARLEM u t d HOLLA UIA BRON Dit Bronwater volkomen vrü van ijzer en oi nisohe stoffen overtreft elk ander mineraal T lwater door zijn aangentoien smaak en groot gehalte aan digestie bevordsrende zouten FBAIJTSCH STOOlIYiSYEBU Cll4 Isehe WissekerU H PPE IIEIilEU 19 SruUkade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Balgen Baofddep4t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialitait voor het stoomen en vervui van alle Heerenen Dameagaideroben alaook alle Kinderpoederen Speciale inrichting voor het stooman vaa plncfae mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gei md of geverfd warden onsehadelgk voor de gecondheid en volgens staal bawerlct Wegens uitbreiding der fabriekez zgn da prnien 25 gedaald Tcekei In op ket Prtclitwerk nARlA TUART Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Koningin Jfartelarm Verachgnt in 10 12 afi groot formaat mat FRACHTIOE PLATEN SilechU 30 Cent per afl ir per post SS Ceit Ie afl hg eiken boekhandel ter iniaga of bj de uitgever P STOKVIS WATBRBBDS tBoidi Een ware Hchat voor de ongelukkige slaohtolbrs der Zelfbevlekkinff Onanie en geheime uitapattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s BLFBEWARING HolloudBche aitgare met 27 afb Prbs 2 galden Ieder die aaa de Tenohrikkel ke gerolgeu tui dese ondeo Igdt moet het lecea de oprechte leering die het geeft redt Jaarl kB daizend vui een zekeren dood Te Terkrggen by het Ver lagBMagaziu te Leipug Neamukt 34 franco tegen insending tui het bednu ook in pdtzegeU eu in eiken boekhandel in Holland frintemps TB PARUS Zenden iratisufranco de generale geitlusirMrde eatalocns In da bollandsohe en fransohe talas Mvattaada denisuwste modes vaor het Zowrè lao i i tegen afrankeerde aanvrafe gerldit aan II JULES JILIZfT r PARI Da stalen der nieuwste modaat hn ta voorraad bijkaPpIManipawordasavueaaa kosteloos toageionden doek man laliavaduidelUk de verlangde soorten op te gavenen ongeveer de prijsen te bepalen Varsendingan naar alle I ia a J an derWaraU De catalogus bevat da Voorvaardan dar venendingen voor Fraieo Vraakt en Haakten CorraapandantI In ll alaa HsndeUiaerk GU die Hoest tckn uit de mikken 2VommeI KATER en Co Gedeponeerd GBOSIWOES Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjea k 25 Ct hg onie bekende Verkoopers 9 Qeuda Snelpersdruk vaa A BaniuuM k Zooi BINNENLAND K 11DA 5 September 1895 Bg het tweede toelatingsexamen van de Rgks hoogere bargersohool alhier tgn toegelaten tot de Ie klasse C P Backen J P L Bredina A van der Leaden tot de 2e kl G J Ben tot de 3e kl A F J Kiehl tot da 4e kl J E Stok Al eweaen 1 voer de 2e kl 1 voor de 3e U en 1 voor d 4a kl la de plaats van den he mr D N Bronwer die benoemd is tot vooriitter werd gister tat penningmeester van den Oostpolder in Sehieland gakoaan de heer N Trearciet notaris te Moordrecht Gisteren is te Westwoud de gewone jsarIgkaebe harddiaverg gebonden De prgs is gewonnen door Tabor V van den heer J G Matae te Mgdrecht de eerste premie door Marianne van den heer A T Witteveen te Sehroena en de tweede premie door Augnsta van den heer J G Jibtse ta Mgdrecht Da aangvereeniging £ ensg inoheid te Slolwgk kiald Vrgdag II hare eerste jaarvergadning Vit net verslag van den secretaris bleek dat het aantal werkende leden door het vertrek van sommigen en het bedanken van een paar jonggehowden eenigszins was gedaald doch tevens dat weer een 15tal anderen zich als nieuwe leden badden aangemeld De re keniog en verantwoording sloot met een niet onbeteekenend batig saldo Met genoegen kunnen we dus constataeren dat deze jeugdige vereeniging in bloeienden toestand veikaert De lewlingen van de beide openbare scholen en van da bgsondere school te Ouderkerk a d IJsel die van 1 Sept 1894 31 Aug 1895 de school minder dan twaalf maalwilleksorig verzuimden werden ter gelegenheid van den Koninginnedag wederom feestelgk onthaald iu hnnne school De leerlingen van de hoogste afdeeling maakten Maandag onder geleide banner onderwijiers bovendien een uitstapje naar den Haag en Scbaveningen De kosten van deze maatregelen die alle atrekkan tot bestrgding van schoolverzuim en da beate rsanltaten opleveren worden gekweten mt de gemeentekas eBVlLLBTOlt DE MlRSKRAflER JVoor Jtet DuUttk W Al die bewij o betoekonden diu op üohself oitts Dtur t rerkrtgen een bed nkel keiohija Tingroad uit het algemeen erkende feit dtt hy Helmitedt ene Uefdatbetrekking mei de doobter des huizee zou lUgekDOopt hebben YMrbij de vemoordde Mr Beker hen in dea weg zoa gealsan hebben Meo VWS bem dui eU medeplichtig ftu den moord un maar wie ter Irereld wai dan de werjw ke moordeBUrF Gesteld dat tjjno medeplicbftigbVd bewezen wu wie kon dan bniten hem beUng hebben bij Bekere Terdw ning Zgni iniiens niemend aaden dan da dochter dea huizes Maar dan vroeg bü de jurors die de familie RUiot kenden of aij een jong 9Miaj dat nog nooit de zijde harer moeder vertaten iutd in staat aohtten in koelen bloede de rreelo I alter misdaden te begaauPI Of Tertroawde mtui bem aangeklaagde inderdaad znlke boTenns tuurlyke krachten toe dat hij in den korten t d i ncr aanwaiigbeid op Oaklea een rein kinderhart tot aluipmoord had kunnen oVerhaleq dan rerwees ky naar ket getuigenis vaa haar eigen Tader die fee ftai uur eeleden meedeelde dat zgne dochter reeds den tweeden dag na Helmitedts aaekomst met hare moeder uit logeeren g aaa en pas de afond v den atpeid thoiagekomMi wai eo ieder wwkt Op een der pleizierhooten die Zaterdagavond met een aantal genoodigden naar het vuurwerk zon vertrekken aan dan Amatel was een hg uitatek nauwgezet man aan de controle Hg had taan een heer met een kaart zich aanmeldde between dien heer alleen toe te laten daar de toegangskaart aangaf a toegang voor heer en dame c Thans is bepaald dat het onderzoek van de kieawetregeling Woensdag 11 Sept des vm 11 uren iu de afdeelingen van de Tweede Kamer zal beginnen Sedert een dag of veertien bad de onderinspecteur van politie T Alberda te Uotterdam daartoe door reracbillende doch vage aanwgzingen geleid er de lacht van gekregen dat een onde tnchtboisboet aldaar zich onledig hield met het maken van valsche munt De nasporingen van den inspecteur blevenniet onbeloond Hg kwam allengs tot de wetenschap dat op ew kamer en een keukentjevan pand No 40 aan da Enrste Diergaardestraat gehuisvest was zekere N J Kouw een46 jarig man dié geheel op ziek ulf woondeen met zgne baren niet de minste gemeensohaponderhield Hem bleek ook dat deze Kouwip het jaar 1883 tot 12 jaren tnchthuisstraf veroordeeld was wegens het maken van valsche montbiljetten i aialarochtead deed de justitie vW aan en ander in kennis gesteld een inval in Konw s woning Vergezeld van den onder inspecteor Alberda togen de anbstitunt offlcier van justitie mr H J K OgckmM M en do reohtercommissaris mr J H van Henrs van een smid vergezeld darwaarta De denr was open en justitie en politie vonden Kouw druk aan zijn misdadig werk Hg werd terstond gegrepen en geboeid In de door bem betrokken woning werden o m gevonden een pera verschillende clicbc s massa s verf gereedschappen bg valsehe munters in gebruik en ook een afgewerkt valsch bankbiljet van f 25 Een en ander werd in beslag genomen en de verdachte na een voorlooplg verhoor naar de strafgevangenis aan den Noordsingel overgebracht Dezer dagen was nen te Terhorne getuige van een edele i ad van zelfopoffering Ds visseber A Scholten van Oodehaake begaf zich in weerwil van herhaalde waarschnwingen mat igu panter op de Geeuw Nauwelijks was bg midden op hst watejr of een hevige windvlaag deed het ranke vaartuig kantelen Oe visacher klemde zich aan den punter vast enrieplnidkealfl om holp nu met zicbsalven uitmaken of do quintessence van de openbare aanklacht wel reden van beiUtto bad Hier hield hij eren op en drukte de hand tegen de oogen Ken enkel punt wilde hij nog aanvoeren rerrolgde hü eo dat wu de in syn koffer geronden brief van de jonge lady aan hem Wat uiden dan blinde ijver of eene bedorven aiel kon iomaod ia die wetnige regels i$ts anders doea lezen dan dat een baotawd gemoed zieb scbncbter tot den vrsemdeliag om bgstand wendt omdat bet dien by eigen bloed niet viodeft kan Kn nu verhaalde bij hoe hy door Bakers onbaaiohoftbeid tegen miss RlHot op den bewuBien rijtoer achter het geheim van baar leed ge komen was hoe hy dien man ronc een zwendelaar gehouden en het mei e baloo f ad informaties naar hem te doen maar dat wK Blliot nieis ten nadeele van dien persoon had willen hooren loodat de jonge lady hare toevlunbi tot schriftelijke correspondentie genomen had En dit is uu dè eeU Toodige ware atand der niugen Gentlemen besloot Helmstedi bewijzea heb ik niet evenmin getuigen die vóór mij spreken niets dan de kracht der waarheid en ik geWof eo vertrouw dat deze sterker al blykeo dan bet vooroordeel van Amerika s vrye mannen tegenover dan vreemdeling Ook toen Helmstedt weer ging zitten verbrak niemand destUte Geen teeVeo van bijral geen blgk I rVan afkeudog waarin anders het reobtagevoel vui het pablieW zich wet eens lacht geeft werd gehoord de jurors taarden ernstig voor sicb neer of de luebt in en een gevoel van uneekerbettl en bedrogen verwachting begon in Helmatedt s tiel op te komen De pbiUi ran i a rer ifH waa leeg sear toea Tal van personen waren getuigen van dan doodsangst van den ongelnkkiifen man doek niemand scheen geoegen het gevaar te tiotseeren Toen sprongen twee meisjes van 18 en IG jaar dochters van deu reehonder Jouverda iu een roeischouw en sioken onbevnssd van wal Met vaardige hand zwenkten iji om den omgeslagen punter henen grepen daa drenkeling trokken hem in de schonw en Inachteu hem behondeu aan den oever Onderstaand adres is versonden aan de Ledaa van de Tweede Kamer der Stalen Genaraal De ondergeteekenden allen leden van het Bestaar der Vrjje Vrouwenvereeniging te Amsterdam opgeriobt met het doel de belangen der vrouw in Nederland te behartigen en strevende naar gelijkheid voor de wel van alle meerderjarige ingezetenen in deze optredende voor genoemde vereeniging en ten uitvoer leggende een opdracht aanvaard bg hnisboodelgke vergadering van 10 Juli j l kennis genomenhebbende van de door U in behandeling te ftmen ministerieale ontwerpen in zake kiearsoht en gezien hebbende dat U wordt voorgesteld bü wet uit te reikeu het kiesrscht aanalle Nederlanders boven de vgfsn twintig jaren die a hunne belsating hebben beHRd volgensvastgestelden census b van 1 Aug tot 1 Febr dezelfde woning kabbeo bewoond c dertien maanden by denzelfdea patroonzgn gebleven d pensioenen genieten van opeobara instellingen alsmede aan e gediplomeerden en met dezen gelgkstaanden nemen de vrgheid U Hoogmogende Heeren te wgxen op eene in deze wetsontwerpen voorkomende leemte de algefaeete uitsluiting der vrouw eene leemte die volgens haar zoo spoedig mogeiyk dient te worden opgeheven én in het belang der vrouw èn in het belang der maatschappg Zjj vermseneo daarom by uw Hoog College te moeten aankloppen met het verzoek het kiesrecht ook te verleenen aan vrouwen vallende onder de termsD hierboven genoemd Mocht Og Hoogmogende Heeren dit verzoek niat kunnen toestaan dan dringen zg er ernstig bg J op aan deze ontwerpen zoodanig te wgzigen dat by auMventneele Grond wetsherziening da Kiesa nds voor de nieuwe Grondwet son zgtf pasklaar gemaakt Zy geven V daarom in ovenfegiog 1 bet woord smannalgke te schrappen nit de navolgende artt 10 11 12 IS 22 66 98 en 125 hij om zich hoen keek zag hy den ij vengen advokoat tUHoheii bet publiek ta voorsolyu komen en Helmstedt ontving een wenk van hem waarvan de beteekenia niet te misdeiden viel Vervolgens plaatste de advokaat zieh In het midden der zaal en spralÉlmet lutder stemme Uet hof veroarlova mjj bat oord te nemen dan ui Ik in staat Kyo geteigen décharge te doen versohijnenl En uit de menigte volgden hem oen oud heer ea twee geslnierde dames Helmstedt herkende Morton toen deze in de getuigenbank plaats nam en het geztcbt naar bem toe wendde £ ene der damea kon niemand anders dan Faohne Peten zijn maar da kndere iets slanker ▼ eleganter vormen kwam hem geheel onbeken oor Wat Mr Morton Ie zeggen hail wai bArnkelyk maar van todergeschikt belang Ity overlegde alleen maar een drietal scbriftelyke getuigenissen van NewYorkaobe kooplieden die Helmatadta ongunstig oordeel over Mr Baker bevHtigden en den vermoorde schilderden ala een man zonder bepaald beroep die daela door bet spel decli op andere verboden ragen in lyn onderhoud wist te voorzien niet alleen maar zieh met de opbrengsten igner kwade praktykeni zeker aanzien wist te versohaffiin soodat bij tfch op da fashionable badplaatsen met goed gevolg by de derste bmtUl n bad dnrrao indringen Tan slotte deelde Morton mee dat deu getuigenissen ham ofP n uildrukkelyk verzoek wann toegezonden Nu stond de gesluierde ilame op die ietsgrooter en slanker dan Mrs Morton was Met kracht sloH zij haraa sluier temg toen zu ter eedsatlaggiug voortrad ea ta bleek jong m je esiobt fertooode 2 in art 2 al 2 achUr gnidt ia U laa soben sniata achter heeft aweU en beiUatfta gedeelte aohtar bat woord vaders ta4o i Vervallen in danaalfden geest ook art IQW agtigen 3 in art 101 da woorden abelaaiingschuldige mannen en gehnwde vrokwMs tavervangen door het woord h laatin aeknl digenc Memorik van Toaliohting Hel venoek vervat in dit adraa beoogt bat welzgn van Nederland alsook de behartiging van de belangen dei Nederlandache vroaw Hel welzgn van Nederland omdat da belangen van den Staat het beat tot han raokt zullen komen als geen enkel intelligent deal der natie wordt nttgesioten van invloed oefenen op den gang der zaken omdat waar hg deaa wetsontwerpen het is mogelgk gemaakt dat het stembiljet wordt uitgereikt aan vale oaba kwame manaan zelfe analpkabatan aia art 1 76 au 79 het onbillgk en sohadaigk ia dal stsmbiljet ta ontbonden aan alia ontwikkald en agvere vrouwen Da behartiging vaa de belangaa dar Nadarlandache vrouw wijl allaan zp dia stans in het kapittel hebban gelgk Gladstone eaas aeids sr zeker van kunnen zgn dat hunne belangen niet zullen worden verwaarlooed ook wgl met bet oog op den bestaaaden concnrrantieatriid an bot rnqgelgke behandelen van Arbaidswett a en Kamera vaa Xrbaida dia rrouwen welks bg handel en nijverheid ba trokken zgn kara belangen niet voldoende aal laa zien behartigd als slechts een eaniljdiga helft der natie in het bezit ran bet stemhiUet ta Adressanten richten hst eerste deel dit verzoek tot U mat jolle kennis van da Aitt i 80 127 en 143 der Ned Orondwel d gelgk reeds vrosger werd ia eaa aaa Uw Hoog College gericht adrae het daarin voerkomend mannelgkea in dien zin pvattanda dat daarmede wordt aangeduid aan aodara vaal gebruikte upreaeia voor ons kloeks n dat dut hier niet is bedoeld alleen mannen hal kiesrecht te geven maar allen kloeken inga seteoen waaronder voorzeker ook vele vronwoi gsrekead kunne worden Zy worden in deaa opvattiing gcatanad door de uitlegging steeds gegeven aaa aenige artikelen van het DurgsrI Wetb zooals art 88 Als onwaardig om erfgenaam ta zgn worden beschouwd en als zoodanig van erfenia nitgaslotea 1 Hg dia veroordeeld is lar zaka dat bg den overledene heelt omgebraobl e galimchl heeft om te brengen enz s Of art 569 Hg dia veroordeeld is omdat hg den erüatar zich en wendde sioh met een lachje helder ala do zooiiestraal tuicbeg den lentetegeo naar de btttk der betobaldigdan KUenl riep Helnutedt met geemooide stem en KItenl riep KlUot aan bet andern eind van he parket thoe kon je hier matd wat wU je hier doen Bij deze angstige woorden beatiarf dn laeb op KUeris hef gelaat n z werd doodsbleek Ik kon straks bij u pa riep z hem toe tent Mt ik getuigenis atlegganl M n Qod kind wat wil je getoigen M wte heeft je hier been gebracht f Wat ik moet pa antwoordde tij bem flink au lieiide laat mg maar begaan straks kom ik bü u 1 Het toenemende spanning volgde het pubtlw dit kleine toonrel tUMohen vader en doohter ïUllot xl reggeleod naar xfjae plaats terug en ZUen legde na Helmstedt nog eens bemoedigend toegeknikt te hebben den getuigeoeed af Zij had niets vaa hrt gsheele geval dat kin in behandeling was vernomen begon zj en hare heldera gevoelvoUe stem deed ieders oor aangenaam aan zij wae met hare moeder al weken lai nit logeeren geweest anden was ijj al lang als gtrtaige voorgekomen eo dus hield t het na voor baren heiligen plicht de slem van baar gfFeten te volgen en de waarheid te keggen zonder aaauen des peraoons ooveel zg gelbard had vervolgde siij even kleurende weigerde de aangeklaagde zijae verbl fplaate op den vurmoedelykao tyd an den moord op Hr Itaker op 1 geven ifalnu dat moest en zou s In zgne pleeta döiD