Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1895

348te Jaargang Zaterdag T September 1895 i o 6756 mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 reg J k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsrmmte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitaondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Wereld Tentoonstelling te Amsterdam en die voor Voeding en Hygiëne te Geneve HOLLA l DI4 BR0N e HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van Ijzer en organisohe stofbn overtreft elk ander Itineraal Tafelwater door zUn aangenamen amaak ea groot gebalte aan digeitie bevorderende zouten Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt de Goeg en N de Eru jf Kaatje nders J TftD der Star ec A N Koster OVERLEDEN J Scbouien 1 m F Groeneodük 71 jaar QEHUWb G Blom en 0 Buitelaar ADVERTENTIEN De ondergetedcencte betuigt bg deze haren faartel ken dtnk aan hare Stadgenootea en begoastigers Toor de zoo laDg ondervonden Banat TeYeus geeft zg kennis dat heden en morgenavond voor het laatst gebakken wordt Wed J C SIBBES Bestellingen voor WAFELS worden aan hais op de Gonwe ingewacht EEUNIS EVmiï DUKGBAAF en HOOGHEEMKADEN yan RIJNLAND brengen ter kennis Tan ingelanden l dat zg hebben ontworpen eene VERORDENING betreffende de uitmaling op de Gouwe 2 dat dit ontwerp gedarende 14 dagen van 9 September tot en met 23 September 1895 ter inzage van ingelanden zal liggen ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag vap des morgens 10 tot des namiddags 4 are voorts qp de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en der onderdistricteu en van de gemeenten Beeaw k Gouda Waddinïreen Boskoop en Alfen in de machine gebouwen aan de Cruquiua aan de Lynden en aan de Leeghwater en eindelgk op de Secretariën van alle waterschappen binnen het Hoogheemraadschap gelegen 30 dat dit ontwerp voor een ieder tegen betaling van 10 cents in druk of in afschrift verkrygbaar is 4 dat de ingelanden hunne bezwaren zoo die bestaan mochten uiterlgk op 30 September 1895 aan Dgkgraaf en Hoogheemraden schriftelgk kunnen inleveren Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rynland EGBERT DB VRIES Dykgraaf H P BSaOENIS VAN BERLEKOM Secretaria Leiden 31 Augustas 1895 VOOR Crouda en Omstreken wordt GEVRAAGD een flink soiled PERSOON om als AGENT eener Leveneverzekering Maatschappy werkzaam te zyn Toor gikote en kleine posten waarvoor men de eerste weken aseietentte krygt an een beambte der Maatschappij Tevens kan men werkzaan zjn voor Brand Zee Transporten Ongelukkenverxekerlng Brieven franco lettors ï O Y aan het Bureau van dit blad Patent Cokes nitatekend geschikt voor huiahoudeHJk gebruik groote der stukken ongeveer 20 X 30 X 5 Monsters op aanvrage verkrygbaar Agence Generale Charbonnières Industrielle Kadgk 39 Amtterdam StoUwerck sclie 1 Borstbonbons ge briceerd na voorschrift vsn den I kon TJniTersiteils Prof 0 hm Hofrad 1 r Dr Harieat Bonn hebben I sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten I heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseUng van warme I en koude lucht ie t bijzonder aanbevelens1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gsele pa es 4 26 cent Alom verkrijgbaar aouila Snelparsdruk van A Beikkkui t Zoo Een ieder welk 38 Cent besteed in het Sigarenmagazijii van A QOVÜA Lange Tiendeweg Dlfo 95 heeft kans een prachtig nieuw Eijwiel met Luchtbandeii CADEAUX te krijgen Zie de étalage NIEUW LIEFHEBBERS van een heerlgk pittig frisch 0LA8 BIER heden atmitd versch verkrijgbaar in het Café SCHAAKEOIID Per Glas 10 Cent Per PI 14 Cent Aanbevelend Uw Dn A DAM Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 472 Gouda PJ JRXJ CI uitgezonderd Zondi s te consulteeren van 10 tot 5 uur TB PARIJS Zenden gratis M franco de generale geiUastreercle catalogus in de liottandsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zom raelxo n tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JtLUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bg ia Prlntempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelyk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar alltt Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Oorreapondentle In alle talen FINALE UITV ERRO OPa Ten einde na het SEIZOEN met eengeheel nieuwen voorraad van goederen te hunnen beginnen zallen wy den geheelen voorraad ZOMERGOEDEHEF gedurende den UTTVEBKOOP tot Spotprijzen OPRUIMEN Wisbmn Lifimann Mabkï 136 Wat SSSS tegen njnsn vaa illerid anl Ifllf il mat het IntlHHll aan te wenden tegea ss Mer Pain ExpeMer AnkBrPalB ExpellBr 1g Boet dni iteedi in ieder hniiiguin sg Mer Painlxpelier Piijl N naat 7IS oait au 1 25 de ïhiIl Tooraanden ia de mMite Apothekoo en bq 7 Ad Biditei t Co te Botlsidam ia de beste hiwrnvlD t reQ Jiobt Bheomatiak Lenaanpqnen kortom MAATSCHAPPIJ Administratiekantoor 7an rentegevende PremiO Obligatiën opgericht bUJkens akte verleden voor den Notarin Mr J F Wertheim te Amsterdam dd X4 Januari 189S Goedgekeurd bjj Koninkl k beslnit dd 1 Februari 1895 No 24 OBLIGATIËLËËNING groot f dOO OOO Ic serie verdeeld in vijf groepen ieder van f 100 000 mgifle der grroep ff root f 100 000 f ï f 50 en f 25 rentende l i pCt s jaars met kans op diiidend waarvoor het onderpand bestaande nit 910 diverse solide ter Amsterdamsehe beurs verhandelbare r nt geveifde Premie Ohligatièn ten name der Ned Trust Maatschappg bg de Nederlandsche Sank is g eponeerd Deze Certificaten zgn tot den Amsterdamschen benrsprijs thans 109 pCt verkrggfaaar by de Heeren MONTIJN Co Gouda Sepfcemb r 1895 Prospectussen ten hunnen Kantore verkrijg baar DE MAATSCHAPPIJ Administratiekantoor van rentegevende Premle Obllgatlên bericht bij dezen dat bij de op 1 Juli jl te Weenen plaats gehad hebbende SERIETREKKING der 4 pGt Oostenrijksche Premie Obligatiën 1854 SE3DE3IE 3S3T ZbT 25 behoorende tot de Ie groep der Ie serie is g etrokken en dut de premietrekking 1 October a 8 plaats vindt P D JACOBS IHreetMu P S Koopers van Certificaten vóór 1 October a s der Iegroep Ie serie hebben recht in verhouding tot hun bezitop het netto provenu der premie die eventueel op genoemdSerielot Oostenrijk 1854 SBÏ3ZB 3037 3iT 25 mocht vallen TttÊkRiilJ ri9 ctober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMgTBEKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 H Loten voor f 10 A BBIMMAN ZS VERKEIJÖBAAR BIJ LAN OM TIENDBWEG D 60 Patent H Stollen DU Huil Pn tittti mr gliiti nmaliuii rati Hhrl Irantrltt iniUlct Der yrotme Erfolg dm ÜFÏIUÏIQ Pa mit W bollen êrrunien fttt Anlati zu ftraoMêdMtn werthlosen Nachahmuni en gtgtbta Uui kêufê dêhdr unur gtefë ucharfe n H Stollen nuf foa ynt dirsot oitr In lokhait El anh r dlunitn Ik Hum uniêr PUkÈt fwlê MbmttHêndf uugtHiiiit kt = PreiMlittmt oitd Zeu ni e éntk mi frèMC BolanUinaTka BE KR O 0I D met de GOUDEN MEDAILLE op de het TAFELWATER uit de i2i jj BINNENLAND GODDA 6 September 1895 Os nieawe corsus aaa hot gymnosiDm is giiteren aBDgeraogen met 67 ieerHogen o er de klaasen rerdeeld ala Tolgt I 16 II 16 Ui 8 IV 15 V 7 VI 5 Abd de rgka hoogere burgerschool is de cursus Donderdf begonnen met 104 leerlingen Ia de Ie klasse 19 jongens en 4 meiRJea Toor volledig onderwys 2 meisjes voor enkele leasen totaal 25 In de 2e klasse 23 jongens en 2 meisjes Yoor Toli ond 1 j en 6 ra TOor enkele lesleu totaal 32 In de 3e kl 15 jongens voor voll ond 1 j en 4 m voor e I totaal 20 In de 4 kl 10 jongens voor v o en 2 j 6D 4 m voor o 1 totaal 16 Ia de 5e kl 10 jongens voor v o en 1 meisje voor enkele lessen totaal 11 Aan den heer G dn Pain ia door burgemeester en wethouders eervol ontslag verleend als kantoorhouder van a Ugkstelephoonkantour te Haastrecht Terngköerendi van n begfftfenis te Goade k werd J de Groot nit Lekkerkerk naby zyn woning door een beroerte getroffen teögevolge waarvan by onmiddellijk den geest gaf Uit IJselmonde De heer Molenaar het nieuwe raadslid vestigde in de Dinsdagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad er de aaudacbt op dat vele werklieden die te Botterdam hnn brood verdienen souden worden geholpen door een pont ia de Erieksche baven Zy zouden dan niet meer verplicht zyn per roeiboot hnn werkplaats te Feyenoord te bereiken waardoor vooral in den winter leven eu gezondheid der rklieden in de waagschaal worden gesteld Het beroep van H Jongsten tegen een be duit van B en W van Capelle a d IJael waarby aan de firma Kalkman en Zonen verganning is verleend tot oprichting eener nheepaÜmmerwerf ia hlykens by den Kaad Tan State ingekomen Eoninklyk Beiluit niet ontvankelijk verklaard I e directeur ö r stoombootreederg Maaa en IJsseU de heer G A Ten Booten aan het eeviLLBTom m MARSKRAMER I aar het Duttici flO £ n au begon cij op biJDS kinderlykan toon to vertellen rao Bakers herhaalde boEoekeu vaa hares besliaten afkeer van hem ian de aaoiporiogea barer oudtin om zigo aanxoek aan te nemen van Helmstedti aankomst iu haar vaders huia van zyne verdenking tegen Mr Bakers persoon karakter en middelea van beataan en van den door hare ouders vaatgeate iden verioviogadag Vervolgens deelde sjj uutder omwegen mee dat zy Helmstedt dien z in dien korten tgd had leeren vertrouwen hem bet bewuBte brieve geachrnveQ een rendea voua toeReslaaQ had in de nabyheïd van bet venster tiarer kamer oiaar hem bad helpen biDneaklimmen toen ey hem niet verstaan kon en vreesde dat men hun gesprek sou hooreo of dat Mr Helmstedt van het portico Uu vallen Ëen gloeiend rood overtoog haar gelaat b die laatale onthulling maar het ras er uit en met na druk vervolgde zy dat zq voor God hare ouders en de meoBchea volle rekensohap kon afleggen van hetgeen x tijdens Helm teda aanwezigheid op hars kamer getegd of gedaan had I Zg schuwde de kwaadaardige toog van den laster niet sprak zij fier het hoofd opheffend omdat zg der waarheid de verplichte hulde wilde befrjjzdn en een gentlewui redden die Kralingflche Veer heeft ee z ner booten gratia beschikbaar gesteld J m de kinderen die ter school gaan Het Dagblv v Z H € t welk vroeger meldde dat bet in bet plan ligt der Hooge Begeering om generaal Vetter zoodra by zyn betrekking van legercommandant lu Indië zal hebben aanvaard den laat op te dragen zich naar Atjeh te begeven ten einde zich van den toestand daar in persoon te overtnigen deelt na het volgende mede Zgn wy wel geïnformeerd dan is generaal Vetter het op dit oogenblik eens met de Begeering over de Atjeh politiok Id boever het verblp van generaal Vetter op Atjeh in eyn zienswgze rerandering zal brengen moet natuurlyk worden afgewacht c De arrocdissementa rechtbank te Arnhem veroordeelde A T Ëmmenes ter zake vanbeleediging door geschrift tot een gevangenisstraf van 3 maanden De colporteara D J van deo Berg en Geertje Kleefatra werden ter zake van verspreiding van beleedigsnd geschrift veroordeeld ieder tot 1 maand gevangenisstraf Men Bchryft nit Amsterdam Aan de pogingen om Ond Holland nog een jaar in stand te houden is een begin van uitvoering gegeven Ëenige poorters nï hebben zich tot een commissie gevormd die Woensdag een idres aan den Baad beeft ingediend oi toestemming voor het plan te vragen Hel voornemen zou zyn bet plein dezen wiater tot ysbaan in te richten vergroot met een thans buiten Ood Hollaud gelegen stuk grond Dr P W Oonen te Utrecht tracht in Geneeskandige Binden een antwoord te ge n op de vraag of men uit de velecyfers over de jaarlyksche sterfte in de 12 grootste gemeenten van ons land conclucies kan trekken omtrent den vooruitgang in den gezondheidstoestand dezer steden Ala slotsom van zyn betoog meent de Sehr het volgende te mogen conatateeren Al de 12 grootste gemeenten van ons land wyzen een kleiner aantal sterfgevallen aan in het tydvak van 1880 1890 dan in het tydvak van 1860 1875 dit verschil ia belangryk voor Dordrecht Groningen Haarlem Leiden ten slotte het slachtoffer ziJDer heHoheidenbeid zou kunnen worden Hotoistedt had hare kamer eerst vsrlateo toea de stem haars vaders die door het onweer gewekt was op de binnenplaats klonk Zichtbaar verlicht nu zij haar gemoed van dien last bevrijd had wierp zij een helderen bemoedigeaden blik op den beschuldigde maar verbleekte toen baar terugkeerend oog het strakke gelaat haars vaders trof waarby zy dadelyk de oogen neersloeg en zich op hare plaats liet ierugrallen Dadelyk nam de officier van justitie weer het woord en sprak Het hof veroorloven mij opnieuw myne meening te zeggen de aangeklaagde zelf beeft ons daghelder aangetaoad dat zyne echutd oubestaanbaar is zonder die der juist afgetreden jonge lady en bet door haar afgelegde déchargegetuigenis komt my met het oog daarop zuó verdacht voor dat ik mij verplicht f e Toel op Dat was een tumult iu de zaal Alles rees op enBoharrelde door elkander alles fluisterde mompeldeen gesticuleerde maar op de meeste gezichten lasmen instemming met bet voorstel van den officiervan justitie Ellidï daarentegen was snel naar zynedochter getreden als wilde hy haar tegen de armen van het gerecht besohermen en wierp den opeoD èji aankUger ben blik toe waarin toorn en ont wil om den voorrang streden ylf Te golyk met hem had Mr Morton een paar driftige stappen naar de balie gedaan en stond gereed om het woord te vragen Helmstedt was opgestaan maar bleek en onhewegelyk als een marmeren beeld kon hq geen woord spreken en bemerkte eveDmin Rotterdam en Utrecht de geringere kindersterfte is hiervan voornamelyk de oorzaak Ook in het tydvak 1880 1890 ia in al do steden een vooruitgang waar te nemen het aantal sterfgevallen in het eerste 5 tal jaren overtreft dat in het tweede Dordrecht Lei den en Haarlem winnen het hierin ook na weer door de veel geringere kindersterfte van de andere steden terwyl Groningen en Utrecht eerst na 1886 aan den vooruitgang deelnemen en Rotterdam nagenoeg niet die groota vermindering der kinderstertte is in de drie meest bevoorrechte steden in du eers plaats te danken aan bet geringer aantal Blaohtoffers van 0 ziekte der spysverteringsorganen in de tweede plaats aan die der acute infecteziflkten ook op de andere leeftyden s Q deze beide ziektegroepeu ala oorzaken van den dood verminderd Het zou besluit der Schr terecht van het hoogste belang zyn te kunnen aangeven aan welke veranderingen op sanitair gebied deze verbeteringen in den gezondheidstoestand zyu toe te schryven Doch daartoe zou slechts kunnen leiden een nauwgezet locaal onderzoek en een nadeie ontleding der cyfers van iedere gemeente Honderden menschen stonden Maandagavond naar hut HaagBche Dagbl vertelt op het kroispunt van het Achterom Kapelabrug en 3pai te VGri venhage opeengepakt om getoige te zijn van een allerzonderlingst achoQwapel Een heer die in de Spuistraat aldaar onaangenaamheden kreeg met burgers en door de politie verzocht werd door te loopen ging lÜlAr zyn woning in het Achterom en wierp hjfiï het open raam van de tvreede verdieping bord naar de in de straat wandelende fgenten De beminde van den heer wilde toen het raam sluiten doch hy stoorde zich daar weinig aan en aangezien hy bet venater niet kon openen duwde by met zyn hoofd de ruiteu in waardoor hy zich natunrlyk verwondde Toen begon by een formeel bombardement te openen tegen de op atraat staande agenten Allea vloog het venster uit fleascheo borden glazen een petroleomtoestel ja de woeataard brak zelfs de pooten van de tafel om die projectielen naar beneden te slingeren Nog waa bet bombardement niet ten einde scherven van potten stukken hout ja zelfs beddegoed en een nachtmenbel werden naar heneden geworpen Met het oog op de openbare veiligheid achtte de politie het noodig den man bit de woning te verwijderen Vyf politiedienaren klommen den triumfantelijken blik dien do officier van justitie over hem liet beenglyden Op dit oogenbltk klonken ar luide stemmen bij da deur en het geraas werd zoo oorverdoovend dat de rechter met luider stemme stilte gebood en met ontruiming van de zaal dreigde i Als u gerechtsdienaar zyt roep dan dadelyk den verdediger hier ik moet vóór hier is meer in het spel dan een bord pannekoekeol klonk eene toornige stem eu oumiddelly k brak Helmstedts adrokaat door de menigte heen Geene minuut later of by verscheen weer voor de balie mav nu niet alleen een grijsaard van eene hooge maar gebogen gestalte eu twee vrouwen in de kloederdraobt der lagero volksktaase volgden hem Het hof veroorlovö mij nog eenige ge uigen voor te brengen eer aan het voorstel van den openbaren aanklager gevolg gegeven wordt I begon do adiokaat met luider stemme maar op hetzelfde oogenblik schoot een der vronwen achter hem wegen viel voor EUiot en zijne dochter op de knieën De kap die baar gelaat verborgen bad viel naar achteren en een donkerbruin go ioht kwam to voorsobyn waarop da tranen van berouw zich nu met krocht een uitweg baanden Sarah riepen vader en dochter verheuitd en met een luid vGoddank na zyn wy gered I boog Ellen zich over do boetvaardige kamenier en richtte haar liefderijk op Op een wenk van den rechter werd zy naar hare plaats teruggebracht en in doodelyke stilte wachtte de menigte met uitgerokten hals op de dingen die komen zouden naar boren en sjorden hem naar beneden waar hy dusdanig door de volksmenigte ontvangen werd dat de politie met moeite den man kon beveiligen Omstuwd door een talryke volksmenigte werd hy naar het politiebureau op de Nieuwe Haren gebracht Men schryft aan De Tel c uit Grouingau van Woensdag Heden ochtand ia uit het Damaterdiep naby deze stad het lyk opgehaald van een 25jarig pannenbakker te Oostenhoogebrog woonachtig die sedert Zaterdag werd vermist Het lyk vertoont verscheiden rerwondingeo aan het hoofd en scheuren in de kleeran Op last der justitie stelden twee geneeaheereB een onderzoek in naar de oorzaak van den dood dat uitwees dat de omgekomene Isvend te water is geraakt De pdlitio onderzoekt thans varder of men bier voor een moord staat dan wel of de man door een toeval te water is geraakt en later door het rad van een boot of ieta van dien aard ia verwond Het il nu hooge ernst geworden met de toepassing der Zoodagawet in New York Dit ondervond een drankverkoo per dis vier aaloonsc er op na houdt en die vele jaren lang hoewel voortdurend de wet ontdoken had door de overheid was mat mat gelatan Nu en dan was wel oen zyner barkeepers opgeroepen om zich te verantwoorden maar steeds werd die weer vrjjgetaten dank zy den invloed van den een of anderen hooggeptaatsten vriend der draokhandelaara Nu ia t den heer Mullina anders vergaan Hy kou geen kpnIU vinden om hem vry te maken en acherp is t hem nu ingeprent dat wie tegen de wet handelt de gevolgen dragen moet hy zal dertig dagen moeten zitten en 250 dollar boete betalen Zondag werden in New York geen pogingen gedaan om de drankgelegen heden te openen De samenwerking van het atedelyk Iwstuur met de rechterlyke macht blykt niet te weerBtaao en de dorstigen trokken de rivier over naar Brooklyn waar de koffiehuizen gesloten heetten maar waarvan de achterdeartjei bij vergissing open waren gebleven De bewooerB van bet Koningsplein te Batavia zagen onlanga een wild zwyn babi outan permantig over den w loopen en zetta eenigeerven met een bezoek verearen De bediendentrachtten met bamboeaatokken iteenen enz dea ongenooden gast te verwydoren maardeze liet van zyn onwil blykeo door grimmigzyne alag en andere tanden te laten zien Wfilke niet nl te vriendschappplyke bedoelirtgen III f t mmamm mmÊ Nu richtte da grijsaard zich op knikte Helmstedt ernstig toe en trad voor de balie Zoodra hy Izska atem berkend had was er weer leven op het gezicht van den aangeklaagde gekomen die zijn ouden vriend ook dadelyk tuisohea de menigte herkend had hoewel by in een paar weken wel lien jaar ouder scheen geworden Scherp staken zijn kaken door de wangen been en de oogen lagen ijaelyk diep in bunne kassen Zichtbaar vermoeid steunde hij op zijn trouwen slok en liet af en toe een drogen kuch vernemen die men nog nooit van hem gehoord had Wat Helmstedt eigeulyk van Izaks tussohenkomst vorwaobtta was hem zelf aog niet duidelijk De brave jood was juiit op hot oogenblik verschenen dat Hetmitedt meende voor den opgesperden muil van oea krokedit te zwemmen die ben eerst on don ook hei liefste dat bij op aarde bezat zou verzwelgen Izak moest echter lijne goede redenen hebben dat hy 100 plotseling verdwenen en eerst nu wear boven water gekomen was en gelukkig bewees de manier waarop hij Helmstedt toegeknikt had dat bij niet met leege handen voor den raohter versoheen Ken py ntijk gevoel vau hoop gespannen verwachting en beimetyke vrees voor eene nieuwe teleurstelling greep den gevangene aan toen deze getuige den eed aflegde en begon te spreken ff Des Heeren wrgen zyn wonderbaar gentlemin sprak de oude Israëliet op zyne gewone envoudige manier maar met verEwakte atem Wordt tênetfi