Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1895

omdat de dieren te waarschynlyk niet tydig van de hand hadden kunnen zetten De beide beklaagden verklaarden van de geheele zsak niets te weten Een zeer bezwarende verklaring voor de beklaagden werd afgelegd door een poelier c die ook reeds eeniqe malen terechtstond wegens kippendiefstal bg wien een dertigtal kippen te koop werden aangeboden voor 50 et per stuk terwyl voor 30 et per stuk werd geaccordferd De levering had echter uiet plaats waarscbynlgk omdat beklaagden gesar veil leerd werden Ëen ander zeer bekend kippenkoopman dievoor een ryKsdaalder aangenomen wa om dakippen te halen wees aan een rechercheurvan politie de plek aan waar hem de vermiste hoeaders getoond waren om die naarDen Haag te dragen Nadat de beklaagden den geheelen ochtend de onmogelykste verhalen badden j edaan om hunne onschuld te bewijzen kwamen zy na de pauze plotseling tot eene volledige bekentenis Daarby bleek ook waarom de hoenders niet naar den Haag vervoerd waren Er kwamen op den weg menscfaen aau en daarom durfde men niet verder te gaan en verstop le de kip len naby den wonderboom op de bt tenplaats Ockeuburg Ook de snbst off van justitie mr BattingbaWicbers verklaarde zich verrast door de bekentenis van beklaagden na eene ontkenteois een paar maanden en ook nog giaterenocbtend volgehouden De bekentenis van beklaagden is in elk opzicht bevestigd door de getuigenverklaringen Hoewel geneigd om by eeo berouwvolle bekentenis mild te zyn in zyn requisitoir achtte Z Ed Achtb hier geen berouwvolle bekentenis aanwezig maar eene bekentenis afgedwongen door den loop van het getuigenverhoor Een zware straf achtte bet O M noodig voor deze twee mannen en het vorderde voor den koopman i 3 en voor den tuinman c 2 jaren gevangenisstraf Mr S J Enthoven er op wyzende da betO M de veroordeeling van beklaagden bi gevraagd op grond van art 310 W v 8 concludeerde tot vryspraak omdat genoamidartikf1 hier niet toepasseiyk i j Het O M wyzigde daarop zijn requisitouen vroeg de veroordeeliug van beklaagdengrond van de artt 310 en 3U W v waartegen de verdediger weder aanvoerdegeen enkel systeem van strafrecht eene der tlyke houding kan motiveeren i Toen een der beklaagden het woord vryspraat hoorde van den verdediger wilde hg weder op zyne bekentenis terngkomen verklarende niet te weten wat hy gezegd bad De president sloot het verder onderzoek eü bepaalde de uitspraak tot over 8 dagen gekochte terrain bealaat aan braadta langs belwater van 100 M by e n gemiddelde dieptevan 40 M Het pakbnispand dat biero Knoat verryzen zal beataan oit keidan pJmr aa twao zolders Het bezwaar dat bat pand 30 M van nit den kaaimnur moest worden opgetrokken opdat bet vrge verkeer voor ipoor n ilaeperawagens en de electriacbe kranenj iet 9 worden belemmerd is gebael de beide zolders dqor middel vi ter breedte van l2Vf M over weg heen uit te boawen waardoof het mogalyk zal zyn goederen nit zee8c i Mn per elec trische kraan direct van boord op te slaan Het pand wor liften en hyBchwerktnigen vinding welke door electricil worden gebracht Het pand dat in overlegj werd ontworpen door de arch j Droogteever Fortuin W Mob Hoogendijk allen te Bottilrdai 1896 geheel in ezploitallie Worden onnea door iB eolonade pablieken de pakhaizan voorzien van I de nieuwste fin beweging It de directie en Muller A lieaCW oet 1 April Iman kannen it ran waterQgni Qs in da iop lageveeQ TMXIIIen viyirtnig is j G icfaeapaef gevoenj elA datbatb l ing naf age zri 3tct deiniiiu er 1 daKtnbnae l Jie ild wu t geajjbönken ijii g Vw galerg akers lalsohe inden icht Door iemand te Hulst is ean middel nii om het barsten der dieren te roorkomen Een van sitaaldraad in kronkelendeu vorm ala een kurken trekker oügeveer 2 meter lange roede waarin een spaansch riet zit wordt in den bek van het dier gestoken tot in de maag an onmiddfllyk komt de saamgedrokte lacht langs de roede wikar au het riet uitgetrokken ia door den bak van het dier dat bgna ot anblikkeiyk genexen is Al is het dat de koe t aowerkt of b v door pgn zich wringt het kan nooit kwaad want de roede zonder net is bnigzaam ala eau karrewata Wanneer bg een koe een stuk wortelgewBS in den keel blyft zitten wordt hetzelfde instrument met het ander eind waaraan een BOort trechter zit aangewend het wordt eveneens in de keel geduwd en met het riet wordt het belemmerde w gestoken Niet alleen zijn de resuluten in Holst gestoken bekend maar ook op Zuid Beverland heeft de proefneming nitstekende resultaten opgeleverd G Crt Naar bet Ü v d D mededeelt is gisterenmiddag te Amsterdam door de iaspectenrs der recherche Knmmer en v d Puttelaar opgespoord en aangehouden Alfred Bingen de tweede der wegens bedriegelyke bankbreuk gesignaleerde firmanten van bet buis Frotelli Bicgen te Genaa De 21jarige knecht van den landbouwery B in t Beierscbe in Stolwijk was Woensdagmiddag met het zoontje van zyn meeatergaan zwemmen Eensklaps verdween hy inde diepte Zyn metgezel dien hg in zyndoodsang t bg de beenen greep wist metgroote moeite tos te komen De knecht is dood opgehaald Onder bet bedriegalijk voorgeven dat zg ds voorwerpen ter wyding naar het klooster te Babbench gemeente Zevenaar zonden overmaken en daarna torngzenden hebben een man een vrouw een meisje ongeveer 14 jaar en een meisje ongeveer 12 jaar allen Nederlaudsch sprekende en rondtrekkende met een groene hondenkar aan B H te s Heerenberg afhandig gemaakt zonder ze terug te bezorgen een aantal gooden sieraden en heilige voorwerpen Genoemde personen zyn het laatst gezien 23 Aug om zes uur te Stad Deutichem gaande in de richting Varseveld gemeente Wisch De brigade commandant der kon marechauaaee te Deutichem en a Heerenberg alamede de burgemeester van Bergh verzoeken opsporing aanhouding en bericht zoowel aan hen aU aau den officier ran justitie te Arnhem In het urhaus te Hcheveningen hebben in Augustus verblyf gehouden 200 Duitscbera 97 Oostenrykers 76 Hollanders 55 Eugelschen 40 Fransohen 32 Amerikanen 8 Dsseft 3 Zwitsers en 1 Fortogeei Directe SpoorwegvcrblDdingen met GOUDA Zof Jlepst AaoKevaDgeD 1 ley 4 88 t 88 IMV I 11 z U U l 4 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 10 17 IS Si 1 S6 18 48 18 68 BOTTHRDAM 11 1 41 9 60 i 1 44 li lS 6 10 10 88 10 88 10 8 10 46 10 68 61 8 86 lO M 8 65 9 61 10 11 8 18 7 46 8 07 BODDil DEN BAIG Ooud 7 0 8 86 9 09 7 10 80 fo 60 18 18 18 86 1 87 8 8 8 47 4 46 6 7 14 7 9 M9 8 64 9 84 11 16 6 17 6 13 6 6 48 10 08 6 47 6 68 8 88 10 11 8 O I X A TJ T RBC H T B S8 6 40 7 86 8 09 8 81 9 06 10 1 11 18 48 8 88 3 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 16 6 50 6 64 ll l 6 69 7 08 8 18 6 18 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 M 10 14 8 87 7 10 10 89 8 46 3 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 04 11 8 O U U A A MSTEHDAM 10 01 11 18 10 3 81 4 47 6 66 10 16 10 60 11 46 1 4 90 i 41 8 18 11 16 dedett TerwachteD Spoedig gaf by dan ook door een yerwoeden aantal op zgoe varvolgeri te kenneu dat by van projectielen eo andere minder aangename bejegeningen niet gediend was Na lang getob en veel moeite gelakte het eohter het moniteracbtige dier te Terwyderen dat au ergeni in een kampong byKebon irib terechtkwim en daar door een inlander met een golok uit zijn lyden werd geholpen Later bleek dat het dier behoorde aan denheer D op het Koniogsplein die een aanklacht heeit ingediend t en den moordenaar De zaak taaschen generaal Mnnier en bet korpB Daittohe officieren m uit de wereld Het Militair Wochenblattc bevat de Totgende korte en bondige verklaring Tan bet Duitacbe legerbeatonr Gebleken is dat de Fransche generaal der reaerve G J Munier de scbryver ran een artikel in de Figaro c waarin een DuitBch officier en de opperbevelhebbers van het leger in 1870 beichimpt werden eenige jaren gein den in Frankryk wegens laater by rechterlyk Tonnii tot een boete van 1000 fri veroordeeld iB Dientengevolge heeft het korps Duitsobe officieren met den beer 6 J Munier afgedain en wordt hg verdere aandacht niet waardig De Koninginnen kwamen gister ochtend om 11 nur te Meppel aan en werden ontvangen door den Commissaris in Drenthe en andere autoriteiten Aan den Stationsweg zongen vijf zangvereenigingen twee coupletten van bet Wilhelmus De rijtoer door de met groen eerebogen en vlaggen versierde straten had tot eindpuut de rgk versierde hoogere burgersohool waar do gemeente een dejeuner aanbood s Burgemeesters toespraak beantwoordde de Regentes kort Na afloop van het dejeuner reed men naar Hoogeveen In de dorpen langs den weg zongen de kinderen Te Hoogeveen werden HH MM verwelkomd door den bargemeesler en het kamerlid Smeenge De gevlagde tnrfschepen trokken zeer de aindacht Op een platform in het kanaal waren 350 kindereu geschaard die liederen met orkest zougen De Koninginnen schonken f 1000 voor de armen van Zwolle f 500 voor die te Enschede f 300 oor dien te Kampen f 150 voor het fltedeiyk mnziekkorpa en de politie van Kampen en Enschede en voor Genemuiden f 100 terwyl de weezen van alle gezindten werden onthaald De dochters van den heer Lyclama kregen van de Koningin haar portret en een gouden broche met diamant De tegenwoordige zitting van de StatenGeneraal zat worden gesloten op Zaterdag 14 dezer dea namiddags te drie nren De minister van binLenlandache zaken wordt gemachtigd zicU op het bovenvermelde tydstip te begeven naar de vergadering der StatenGeneraal ten einde in eene vereenigde vergadering der Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten De minister van binnenlandscbe zaken iabelast met de uitvoering van dit besluit waarvan afschrift zal worden gezonden aan iederder voorzitters van de Kamers der StatenGeneraal aan den Raad van minister en aande Algemeene Eekenkamer 9 Stct c fl SO 7 Voor de Haagsohe rechtbank stonden gisteren terecht een koopman en een tuinman beklaagd in den nacht van 2 op 3 Juni van een erf te Monster 39 kippen te hebben gestoten De dieren waren bedwelmd toen gedood en in zakken medegevoerd liater werden zy in staat van ontbinding gevonden op de buitenplaats Ockeuburg waar zy biykbaar waren verstopt 8 40 8 47 sXi 8 10 t Ol 6 18 8 S1 8 9 8 86 7 26 7 88 7 8 lAt 7 56 t 6 10 6 1 6 Gouda Moordrecht Nieuwerlrerk Oipalle Uotterdan aotterdun Oepello KiouirerVerll Uoordrwht Ooode Oudow Woerden Utreebl 6 40 7 69 8 81 9 10 Ooudi A iailenl iii Wd Ooude Inderlijd is melding gemaakt van een prooei tegen de Maatscbappg ilJzergieterg de Prins van Oranje c te s Gravenhage aanhangig gemaakt door een barer geëmploieerden en van de beslissing der rechtbank aldaar waarbg nadat inmiddels de eisober was overleden de maatachappy in het ongelgk werd geateld Woensdag diende deze zaak voor het Hof waar de strgd tns ben partyen alleen liepover de vraag of Ae gedaagde maatscbappg nu appellante belaiu fu recht had sehorsiDgder procedare te vragen naar sanleiding vanhet overiyden van d n eischer De rechtbankbesliste dat zy dat belang en dat recht niethad Mr Kappeyne van de Coppello bestreed diebeslissing Zyns inziens had gedaagde ireldegelyk belang bg de schorsing omdat zy tegenden eisober niet meer kon procedeeren en nietwist wie diens rechtsopvolger waren en tegenoi er wie zg dus nu stond eïéchers proourenrhad aan gedaagde geen kepnisgeviug van bietovertydeu beteekend en geen mandaat namensde rechtsopvolgers ova g el d zoodat hy nogverscheen als procureur van den overledeneischer Gezonden vaartuig Da sW m t bekend dat op 2 rivier i jUk onder Kailanbi 300 met fa neden kilometeri 70 meto uit den linkeroever gezonken genaamd Klazina tön n geldden met gebakken si lio nd Moor H Krikke tel i yaa r uig b voor z oreel noo verloop vapi twee d ei Woeden luimd Mr van de r Goot verdedigde voor de tegenpartij de besliasing der feohtbank dat niet door de gedaagde piaar alleen d r de eiscbende party Bcho l lig konJ wordni gevraagd alk zyude by dffzi de oorzlak dattTtoa ntstaap Uitipraakl 7 October Men sollryft uit Vlt sii V A D f I d niets gehowd Uet depot vin t n opstootje ifit lOrt c dee ttóedfl 4 De Ajrj y n ikolbni Welke biii opgealageqU aan tirop waar allekRthaus vobiall d4 generaal Ww d i Hegaen on n bet iwklidenliaia ïè opg Hoe di i s gebeur of najaar wanneer koelen Dt Jïlnge weiden de dieren te gutzigi van het groen eten opzwellen en deq dood lljjll d Tersiilraelea T M rid erfeest n het skaD I Bronbeek hee jaen op Nadat men in den laatatei il had omtr èt de soldaten discipline xs Zaterdag weer gebroken op de ka er bewo dd door de s iV dateKtj der 2e categorie Geweren kleediij gstukkeb enz wierpen zg door de ram n op binójBnplaBts Gelnkkig werdeiï eze ongeregeld hedeib spoedig bedwongen W Mvernemen dat het epn gevolg is va een oepaling volg u welktfjiklaasiapen sinds 1 Sep mber weder è wachun moeten b ti ekken hetgeen na de voorvallea in Juni aaa manaehappen van het 4e bal 6 reg in f wis opgedragen Een kolossale eerepoort d ie in de HengelooBche straat te Euichade was opgaricht geraakte Woensdagavond in brand Het gevaar voor de nabggelegen perceel en werd afgewend door het oitmnntend optreden der brandweer Aan De Standaard w rd Woensdi uit Amersfoort geschreven Dank zg den krachtigen maatr el van den plaatselgken kommaudant en officieren is het Dinsdag avond met tot gevechten gekomen tuBsohen de militairen der verschillende wapens ofschoon t zich ernstig liet aanzien Om 7 uur rokten een lOOtal huzaren door de stad naar de infanteriekazerne om met hunne makkers eens goed af te rekenen en vele infan teristen namen de vlocht in particuliere woningen of naar de kazerne Maar buiten de Arnhemsche poort gekomen werd den huzaren door een officier gelast hatt te honden en op te marcheereo naar hunne kazerne en aan dit bevel werd voldaan Sterke patiouilles doorkruisten de stad Tegen 9 unr werden een paar honderd iofanteriaten naarde kazerne gedreven en tegen lOnur was bynu geen enkele soldaat meer te zien Yan de gewouden van Zondag avond zyn drie zeer ernstig getroffen veracheideneandiren licht Eén hunner had acht wonden waarvan een op het hoofd meteen hoefyzertoegebracht Op ryf plaatsen waa een begin gemaaVt met bet opbreken vaa de atraat Dinsdag avond waren alle officieren ïn uniform aanwezig op de drukste plaatsen van verkeer Eergisteren ia aau de Oostzyde van da Hynhaven te Rotterdam de eer te paal geslagen van een voor rekening der naamlooze Vennootschap Vriesseveem te bonwen pakbnispand Tüd van Grei Het door de vennootschap van de gemeente 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 11 7 68 7 69 8 06 8 13 88 3 48 8 44 9 10 0 80 80 8 87 6 44 6 60 8 68 7 80 8 60 4 08 e O D D 1 11 60 18 80 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 8 60 3 10 1 46 1 66 8 08 a ot 6 61 8 16 4 08 8 89 3 09 4 40 18 08 18 40 DEN H 1 A S 60U DA iHsge 6 48 7 80 7 48 8 80 9 86 9 4610 1411 8618 161 88 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 6 11 7 68 9 88 Voorb 6 64 10 80 1 44 n Z ZeKw6 08 10 86 1 68 ZeT H 6 19 10 46 8 09 Sonde 6 30 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 67 18 06 18 46 i lO 8 14 3 8 4 13 4 48 Stopt te Bleuwqk KraUweg en Nootdorp LeidMhendem 7 50 6 09 9 07 0 88 9 36 8 41 9 49 6 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 6 60 MO Utrecht Woerden Ondewtter eonde AmitardtB Wp eoid UT EÏOHT GOBD A 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 43 6 36 10 83 11 61 1 10 81 I ♦ 9 84 10 44 18 07 1 89 3 48 4 87 6 80 7 09 AMSTHDAM 60BDA 8 16 9 66 11 MO 4 86 9 04 10 4 IM i iO 8 10 8 49 11 1 6 6 7 40 Te ZuUeo ie door de gem roor f 40 000 hét Bargerweeshoie aldur Baogekocht Dat ingericht lal worden roor een gebouw ten dienste der koloniale raaerfe Het tertrek au generaal Vetter naar Batatia ie bepaald togen het einde Tan deie maand Vad B koD bealait is tot voorzitter ran deEerste Kamer der Htaten Cleneraat gedorendede aanstaante zitting benoemd mr A vanNaamen Tan Eemn i Stct Een drietal kwartjesvioders hebben Woensdag te Scheveaingen eeo Duitscher een bedrag ran i 70 albandig gemaakt Tentoosstelling van FLORALIA te GOUDA Hedenmorgen werd inj de sociëteit Ons Genoegen dt eerste Tentponstelling geopend Tan bArengenoemde Vereeniging ifetidoel dezer Vereeniog is om planten te doeo Ikweekep door ambachtslieden en zoodoende by hen het Ichoonheidsgeroel en het kwseken op te wekken Iq het voorjaar waren oitgegereo 229 eriën met 1222 planten en bg de tentoonstelling waren ingezonden 135 seriSa met 603 plan j teiVUwel een bowys dat de pogingen van FlorB4 ia p pry worden gesteld en er een dankbaar g4brnik van is geigaakt daar ran de 1222 f ü Q de eerste tentooustelUng reeds deoas ingezonden I P plantel waren in de zaal iKuiistmife eld e de tentoonstelling is een bezoi kiTArifaard Ooor rerschillende daüies eo heerèA j Ipr zen ingezondin eo wel een groot aaO llil 57 stuks di aan rerschillendewinner idag zuUew wolden iJtltgereikt ét oplaist ring wasen door rerschillendé na s plauteii ingezondeo en wel Tan H Veriiik 25 m knolbegOD d J M Oeiissen eeq gikoep sielptanten G Clemens en Zoon twed balden 3a razen N van Wgk 5 cement bakjes md J planten A van Galen eenige palmen Ë Lamers 1 kurkschoi sbakje met planten eo 2 palmen Iman Schnltz 4 planten G van der Klis 3 planten Gebr Steensma groep sisrplanton en de Goadsche WaterleidingMaatschapp had een fontein in werking daargesteld De bekroonde planton zgn van de navolgdnde persbnen I Verzameiiog van 8 planten 2 series 1ste prgs No 217 M Ësser 2de 148 Hendnkns Visee 2de 79 Willem de Peer 3de 1 Willem Verboom 3d 134 O Nienwveld £ eerv verm 89 K den Blflker Eervolle 17 Joh Tghont 15 A J Lateber II Verzameling van 5 planten 1 serie 1ste prgs No 38 Dirk van Leenwen 2de 198 V J Mol 2ds 56 B Lakerveld 3de 77 Lamb Hoogaiidoorn 3da 38 Ant Clat Wieser Z awï verm 172 S van Es SwtDlle 110 M J C Binee 63 Leendert v d Berg 143 Emilia Woerlee 101 Jen tan Weelden III Verzameling van 3 planten 2de Serie Ista prye No 144 J van Loon 2de 149 Tennis van Gent 2de 35 P N TnijnenbnrgMoys 3de 114 Margje v d Berg 3de 122 Petros L v d Waeter Z E Verm No 33 D van der Vooren Eerv 139 C da Vroom 92 Isak IJselsteün 58 Qerarda Boogersteger 57 P Soheereos 95 C van Balen IV Fuchsia Schneewittchen Bestuurspryj No 217 M Esser 2de 2i Me 3de Eerv Verm V Iste prys 2de 2de 3de 3de Eerv Verm 35 P N TuynenbnrgMujs 12 Joh G de Weger 149 Tonnis van Gent 89 E den Blgker 50 W de Vroom Madame Thibont Zonale No 63 Leendert d Berg 149 Tennis van Gent 114 Margje v d Berg 79 WUlem de Peer 33 D T d Vooren 217 M Esser 122 Petme L v d Waeter 187 N T den Henvel 15 A J Lafeber Begonia Weltoniensis VI 1ste prgs No 111 Adr J van Veen 1 Willem Verboom 148 Hendrikns Visee 92 Is IJselstego 187 N T d Henvel 57 P Scheerens 218 N van Wgk 1ste 2de 2de 3de 3de Eerv Verm VII FochsU Daniel Lamhert Bestunrsprys No 39 Ant Claz Wieser 2de 38 Dirk van Leeuwen 2de 70 Jan Versteeg 3do 88 Leend Overkamp 3de 198 V J Mol Eerv Verm 14 Jacob Wildschut 53 Abr tan Es Az VIII Zonale Mac Mahon 1ste prgs No 217 M Esser 2de 172 3 van Es 2de 38 D van Leeuwen 3de 39 Ant Claz Wisser 3de 42 Iman Schultz Eerv Verm 4 B Hageman IX Zooale Köuigin Olga von Würtemberg 1ste prgs No 198 V J Mol 2de 217 M Esser 2de 68 Leend t d Berg 3de 39 Ant Claz Wieser 3do 57 P Scheerens Z eerv term 172 S van Es X Begonia Semperfforeos VernOD Besluursprga No 38 D van Leeuwen 2d6 prgs 94 P Koetsier 2do 1 W Verboom 3de 1 I 99fP Sluiter 3de 142 Iman Schnltz 3da 156 H t ó Kamp Eert terut 217 M Esser 63 L t d Berg XI Maandroos Iste prgs No 158 J v d Hen 2de 55 B Lakervelf 2de 19 G tau Zuglen 3dii 66 Th Dgksman 3d I 172 S van Es Eer ifiva 217 M Esser f 115 Elisabeth van Harten II 143 Emilia Woerlee ï 101 Jan an Weelden Wij kunnen niet anders dan het beptnur van Floralia onzen lol toebrengen voor heif en zg heelt tot stapd gebracht en wen sohen haar toe dat di tentoonstelling door velen zal w0rden bezocht als pen bewgs dat hare pogingen op boogen prgs worden geateld en I gelooten dat daardoor velen sis lid of dirkotenr zullen toetreden deT tereeniging iFloraliac Ook hh inzenders ter opluistering zg onzen dank gebracht voor hetgeen zg deden zij hebben het bestuur in staat gesteld eenejtentoonstelling te organiseeren die in alles uitmuctend is wat anders bet geval niet zonde geweest zgn Heden middag van 2 4 uur werd in den tuin der Sociëteit eene mstinée masicale gegeven door het Muziekkorps der dd Schutterg BaiteniaDdscli Overziclit Zooals te voortien was heeft de groote meerderheid der aangesloten Trade Unions op het congres te Cardiff de besluiten der parlementaire commissie goedgekeurd Dit is een harde slag voor de socialistisch gezinde nieuwe Unions die in de laatste jaren op de congressen den toon aangaven Een derNawUnionisteu de heer Wilson had een motie voorgesteld waarin de parlementaire commissie werd veroordeeld omdat zij de algemeene wet had veranderd ïonder daarover het gevoelen te vragen vau het congres Deze motie werd door het congres verworpen met 604 000 tegen 357 000 stemmen dus met een meerderheid v n 247 000 stemmen Hieruit blykt duideiyk met welk een groote meerderheid het congres een veroordeelend vonnis heeft geveld over de coUectivistische voorstellen die ia de Torige jaren waren aangeoomen Het ÏB opmerkelyk zegt de Daily Graphic t dat dit votum verkregen is dooi een Cromwelliaanscb arbitrair optreden Maar er is geen meedoogenloozer despotisme dan de democratie Ën feitelyk heeft thans de groote meerderheid het optreden van de Parlementaire commissie volkomen goedgekeurd De Times bespreekt het gerucht dat ukdit votum de jongere XJunions zich zouden afscheiden Het City blad acht dit niet waarschyuIgk Integendeel meent bet dat de beslissing der meerderheid loyaal zal worden aanvaard en het congres ongehinderd zal kannen overgaan tot zyn gewone agenda Ook dit blad meent dat er iets te zeggen is tegen het optreden der parlementaire commissie ook al handelde deze volkomen iü overeenstemming met den wensch op het congres te Norwich door de socialistiBche meerderheid uitgesproken Volgens een abstract coustifeationeel beginsel kan de algemeene wet niet worden veranderd zonder medewerking van bet congres Doch tevens ziet bet blad voor de parlementaire commissie zooveel afdoende verontschuldigingen dat zy er volkomen door gedekt is Door de thans ingevoerde hervormingen is een stelsel den kop ingedrukt dat elke behoorlyke vertegenwoordiging van de meeningen der arbeidende klassen onmogeiyk maakte £ a van dit standpunt beschouwd verdient het optreden der commisne de waardeering van de geheele arbeiders wereld Dit werd zelfs erkend door John Burns die niet als lid werd toegelaten omdat volgens de nieowe bepalingen alleen bona fide arbeidera lid van het congres kannen zyn Zyn geheele toespraak was een doorloopende verdediging van het optreden der parlementaire commiiaie Een goede tyding komt nit Konstantinopel De Saltan heeft de voorwaarde der mogendbeden zonder voorbehond eindelyk aangenomen Uy kon moeielijk anders Abdoel want door det fiiuke optreden van Engeland begon de toestand gespannen te worden Hy had de zaak misschien nog wel korte dagen sleepende kannen houden maar to even op alle punten 2oa toch het eind zyn geweest nu de mogendheden Eugeland met name niet te verbidden waren om zachter voorwaarde te stellen Salisbury had naar het oit de officieele dépêches blykt in zyn onderhoud met den Turkschen gezant een krassen toon aaugenlagen Volgens dien gezant was de Turksche regeering ten opzichte der uitvoering van art 61 van het verdng van Berlyu geheel van dezelfde meening als de mogendheden die dit verdrag ouderteekend hebben Alleen maar zy kon niet toestemmen in de controle door een internationale cemmisste Eu daarop nu antwoordde de Britnehe minister kort en bondig dit Wg zullen het attikel van t Berlyusche verdrag toepassen met een internationaale commissie En blyft gy u verzetten dan is dat het sein voor de verbrokkeling van Turkye Deze krachtige taal heeft den Sultan blykbaar tot toegeven bewogen Hy zag dat hy n t anders kon wilde hy zyn troon niet in g vaar brengen Ueen party misschien zag ik ooit in zalk een beklagenswaardige positie geplaatst als die der Christen democraten io België Men weet met welken moed pastoor Daens den strijd voor den kleinen man heeft aanvaard eerst aan de stembus te Aalst tegen Woeste later in de kamer waar men bem niet zelden by den kamp voor het goed recht der arbeiders zag staan naast den socialist Anseelde Maar Woeste en zyu vrienden de bisschoppen zyn invloedryke lieden Een der laatsten reisde naar Rome en verhaalde den Heil Vader van den lastigen priester die de pauselgke eocycliefc over de arbeiders niet alleen gelezen had maar er ook naar wilde handelen Pastoor Daens werd op het Vaticaan ontboden hy kuste eerbiedig den zoom van bot kleed van den paus luiiterde aandachtig naar de woorden van Leo XIÏT en keerde naar België terug omringd door lastige vragers hulde abt DaeuB zich in diep stilzwygen Hy verhaalde alleen dat Rome groot eu oud en Italië eeu tooverland was Had de paos heoir een andere gedragslyn opgelegd en bad de priester gehoorzaamheid beloofd aan het hoofd der kerk De feiten zouden leeren wat het reaoltaat waa geweest van de Romeiasche reis van abt Daens En de feiten hebhen het DU reeds geleerd Sedert bet bezoek vau den eenen afgevaardigde van Aalst op het Vaticaan zag men zyn felle oppositie van weleer tegen de politiek van zyn mede afgevaardigde tanen Het viel uiet te outkenneu dat de christen democraten in de kamer meer gestemd waren doch altyd noch niet genoeg in bet oog hunner ultraconservatieve geloofflgenooten En zoo versoheen de vorige week een herderlyk schryven van den bisschop van Gent wy deelden het m zyu geheel mede waarin de bladen der € partyDaenB ronduit wordt die party aldus genoemd op de vingers worden geklopt omdat zy meer dan ooit verdeeldheid stoken en de katholieke besturen aanvallen Een dergelyk gedrag wordt ten scherpste afgekeurd omdat bet hoogst schadelyk is voor de belangen der ware Christelyke volksparty en volstrekt strydig met de bedoelingen van zyue Heiligheid den Paus en de Belgische bisschoppen Tegen deze bladen worden de geloovigen gewaarschuwd Aan dnidelykheid laat dit bisschoppelijk Bchryven niets te wenschen over Men verwachtte daarop eeo door verontwaardiging ingegeven protest van de redaction der betrokken bladen Niet alzoo integendeel aanvaarden de berispte organen nederig de bisschoppelyke boodacfaap en onderwierpen zich Een van hen De Klokke Roeland achryft Troowe christenen aanvaarden wij met eerbied en gehoorzaamheid de waarBohnwiogeo van Z D H fVoortaaa zallen de aanvallen waarvan Mgr spreekt met zorg worden vermeden Even onderdanig onderwerpt ziet het Land van Aalst geredigeerd door den broeder vaa abt Daeas Het verklaart er uiet aau te denken om de afkeuring van Mgr in den wind te slaan of r oneerbiedig over te rpreken Zooder te murmeeren en met eerbied ver uld legt het blad zich neer by de strenge berisping van den bistcbop Ziedaar dan de ooafhankelykheid der Chris tendemocraten gefnuikt Waar blyflt de moed waarmede zy voorheen tegen den heer Woeste en zijn machtige geldartiAtocrateu hebben geitreden Uit de onderwerping van de partyDaeus aan de bieschoppen ziet men overigens opnieuw welken overwegenden invloed de geestelykheid op bet politieke leven in België uitoefent De ministen de partylaidan da katholieken zyn zg iets meer dan da willoos werktuigen der kerk INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van de laatete diiciiHia in den gemeenteraad over demnziekder ohntterü waarby besloten ia da gelden voor het korpa te rermiuderen omdat man gaen volksconcartea wil verzoek ik U een bescheiden plaatija voor de volgende opmerking Het raadslid De Raadt stennde bovengeDoemd voorstel dus hy is tegen de mnaiek der schnttery Maar hoe komt het dan dat hy wel de gratis medewerking van dat korps aanvaardt voor een optocht van kinderea van Heil des volkse by gelegenheid van Koainginne verjaardag De commissie voor de feesten op de Markt betaalde de medewerking van de Stedeiyke muziek beboorlgk maar de haar De Raadt wil wel gratis muziek als by het krygen kan doch doet mede om bet bestaan van het korps in gevaar te brengen Is da zelfde muziek gevaarlyk en onnnt als men het volk een vroolyken avond wil bezorgen ea goed ala het een optocht van bevriende Zondagscholen geldt Deze houding begryp ik niet geachte redactia Uw getrouw lezer P Q Tricot Goedereo A yan OS A GOUDA Kleiweg E 73 73a GOÜDA sssbssssssssësssss Beurs van Amsterdaai dotkoen 85 108 101 Vor kra Va 108 A 10U 86 7 97y M 161 n v 3 V 100 7V eo s o 01 B 810 188 V 81V 101 1001 Ma V 3S 10 1 198V 1 7 10 V l 1677 81 108 101 lOO 105 1 3 1S6 i 7 io V ti 109V 81 118 106 68 ley 817 iö lOBV 108 mv iss Vi 188 174 40 iis A 84V 86 8 7 u 6 SEPTEMBER Nedbbland Gert Ned W S l g dito dito dito S dito dito dito S HoNQAB Obl Goudl 1881 88 4 ITA LIE ïusohryving 1868 81 6 UosTBNB Obl in papier 186S 6 dito ia zilver 1868 5 Portugal Oblig met ooupoa 3 dito ticket 3 ftusuND Obl BinoBDl 1894 4 dito Gecona ISSO 4 ditobijaotba 1889 4 ditobyHopel889 B0 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 5 SfjLNJi Perpet ukold 1881 4 ToBKiu Gepr Conv leen 1890 4 Geo leening aerie D Geo leeain aerie C ZcinAfa Hip v obl 18BS 5 Uixioo Obl Buit Scb 1890 6 VïNEZUBLA Obl 4 onbep 1881 AMSTaaoAM Obligatienis 96 3 RoTTaaüiM Sted leen 1894 3 t iD N Afr Handelav aaud Aiendsb Tab Mij Certificaten DunMaatachappu dito Amh Hypotfaeekb pandbr 4 Cult lHj der Vorstenl aand a Gr Hypotheekb paudbr B J Nederlandsche bank aand Ned HandelmaaUoh dito N W fcPao Hyp b paadbr 6 Rott Hypotheekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito Si OoBTBHa Óoet Hong baakaaad ausL Hypotheekbank paadb 4Vi A HEaiKA Equit hypoth pandb 6 84 5 Maxw L G Pr Liea eert 6 Man HoU IJ 8poorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaud Ned Zuid Afrik Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 5 TAUl Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLiN Waraohau Weenen aand 4 aüsi Gr Ruaa Spw My obl 47 Baltisohe dito aaad aatowa dito aand SIvang Dombr dito aand 6 Karak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 MBBiKA Cent Pao 8p MJ obl Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a lilinoiB Central obl in goud 4 Louiar k NaahviileCert v aand Mexico N 8pw Mij lehyp o 6 Miaa Kansaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario k Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud G 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Fae Hoofdli a oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B Cahada Can Soath Cert v aand Vin C Rallw fc Nav Ie h d o O Amaterd Omnibas Mjj aand Rotterd Tramweg Maats aand NiD Stad Amsterdam aand S Btad Rotterdam aand 8 BïLOiB Stad Antwerpenl887 Va Stad Brussel 1888 iVi HoNft Tbeisb Regullr Geaellsch 4 OosTiNR Staataieening 1860 I K K Oost B Cr 1880 8 Sfanji Stad Madrid 8 1868 Nan Ver Bes Hyp SpobI oert