Goudsche Courant, maandag 9 september 1895

Maandag 9 September 1895 No 6T51 348te Jaargang ooüMHE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Ationderlijke Nojnmers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KENNISGEVING BOUQEMEESTER en WETHOUDERS tan GOUDA brengen ter algemeeoe kennig dat cte Geffleenteraad in zyne vergadering van den 3den dezer maand beeft benoemd Tot Leden der Commissie belast met het herzien der Flaatsel ke Verordeningen tegen wier overtreding straf ie bedrsigd en wsarvan de Burgemeester Voorzitter is de Hearen Dr P H G VAN ITER80N C C n PKINCE H JAGEK en H J NEDERH0R8T Tot Lid in de Commiasie Tan beheer der Stedelüke Gasfabriek den Heer C P V DESSING GOUDA den 5n September 1895 Bargemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN Ondergeteekende is voornemena om big genoegzame deelneming een voor Kinderen en Volwassenen Zj die aan dien Cursus wenschen deel te nemen worden verzocht zich te vervoegen LANGE TIENDBWEÖ D 25a boven het Sigaren Magazön ran den heer HILLËN C DUIN GEVRAAGD £ BN Solide PABEIKAÏÏT in MD AM en GO WA KAAS door een druk beklant Export Agentschap in IlamImrg Offerten onder D H 130 by HAA8EN8TEIN en VOGLEK A G Hamburg Allerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s H jgienio Exposition Chitago 1893 is het Wereldberoemd DruiYen Borst Honig Extract MELIANTHE utT ra Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Ti H N van Schalk Si Co gevestigd te s Oravenhage Geen middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft bet is OSHEKKOEPMLIJK het beste middel Ier wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OÜMIVDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage W Verkrygbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Uomdrecht J C RATELA ND Boskoop B T WIJK Oudewater m Bnu INKEL Cl K lMr KÜJKI SrOOMVl KVF KM n inE iiS Hl vASs ni Hr Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda Gouda Saolpendruk vbq A Bbinkiun k Zoon NIEUW It LIEFHEBBERS van een heerlflk pittig frisch GLASi BIER hellen avond versch verkrygbaar in het Café SCHAAKEOUD Per Glas 10 Cent Per Fl 14 Cent Aanbevelend Uw Dn A DAM Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uitgp onderd Zondags te consulteeren ran 10 tot 5 uur A ITortier Gouwe 0 35 SPECIALITEIT in Hcinekeu s en Haantjes Bieren Echt Engelsch en VoUenhovens bx tk a stout FINALE UITV ERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met eengeheel nieuwen voorraad van goederen te kunnen beginnen zullen wy den geheelen voorraad ZOMEHGOEDEHEH gedurende den VITVBBKOOP tot Spotprijzen OPRUI ME Wisbrun Liifmann Mabkt 136 n ss aHAirx a MA ajLazx9a dv frintemps T E PARIJ S Zenden gratisan franco ie geaerale geïllustreerde catalogus in d lioRandscho en franaehe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomeraelzooit tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILUZOT t C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad by iiiPrintomp worden eveneen ttosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen to bepalen Verzendingen naar aUa Landen derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech Correspondentie In alle talen tegen Jitdit kortom Wa4 Is de besta in Bheumatlek fe AnkerPaiii Expeller un ta wenden tagea YntitmiilietkMUli XlespVUt r ffl moet dos rteeds in ieder hoiBgexin im houden FiÜi 90 oent 7S eest en 1 26 de Itaoli Toomudeo ia de meeete Apotheiea en I j F Ad Biehter Co te BattenUin Te Gouda bfl A WOLFF Markt A Uih en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt lÉ V E3K TE aEïlsr W OOE r IC3 ER Voor de Vertegenwoordiging van eene te Atmlerdam gevestigde Bank zoekt men in geheel Nederland Soliedeen Actieve Feraonen Hooge Provisie eventueel Salaria Zy die in bet aaearautieyak w erkzaam zyn genieten de voorkeur Franco aanbiedingen met opgave van werkkring onder Lr B a h Advertentie Bureau A BRANDON Izn J D Meyerplein U Atmterdam Tctoriawater 7 ui f de WctoriaiBron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Vanhé ninklykef uis derXecferlanden i Maat tot Expl v d Victoria Bron te Oberlahnatetn gev te Rotterdam Aan Zenuwiyders en Zeniiwzwakken Thans is de 26o oplage verschenen ran het boalc ÜQ Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merlnlére Pwijs Prengruber Dujardin Bau metz Parijs II BOUChot Parijs Goh Eath Dr Schering Ems Gea Ralh Dr CyurltOWeOll ky Wflenen Oppersiafarts Dr Jeohl WeenoD Opperstafsrta Dr Sohiesl llssig Chef atti Dr Darses ParijsChef arts Forestier Aken Diitriolaarts Dr QrOBsmann Jühliiii eD nitz Districtsarts Dr Busbach Ziric Krankarts Dr Stelngreber Cbarenton Consul Dr v Aschenbaoh Corfu Dr med CorraZEa Venetië ADgevilIe Parijs Lavabre Parijs Wille Taufltirohon II CablllOt Arcachon H Fortget Lonzao OulUoaeau Bor deaux n LabatUt Bordeaux Bougavel La Fer rière h HiraoMeld Weanen u laeber lansbruck II Hammer Piauen Il Weiner Weenon H AuSt Broctou Matusohlechner Bnxn uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent don aard der zouuwzwakte hare oorzaken en KOrolgeo onderricht to geren eu genezing te vinden Plet handelt over het bekend worden van de Phyaiologisohe ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wyza op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wel met een succes dat soowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discuasie gegeven heeft liet wordt derhalre aan leder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt wolk zich kenmerkt door habitueele hooldpjjn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gorolgen daar van lydeu zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Stijf held la de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneesktmdige hulp Inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotrlseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle pcrsouen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebban wegens veisob nselen van voortdurend angstgevoel beneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiteligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd y Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen Q en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoncD van zenuwlijdorsbehooreo zoomede aan bleekZUOhtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjee ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zicb in bet beifit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te vorkrijn en is te Amsterdam M CLÉBAN Co Heiligeweg 42 Kotterdam 1 K van SANTEN KOLFÏ Korte Hoofdsteeg 1 Dtrecht LOBllï POKTON Ondegracht b d 6a rdbrug ï S8 Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao DcBlmaüge door de nieuwHte uitvindingen op machinaal gebied rerbetei e llabilcatle en uitsluitend gebruik vao fijne en fijnste grondstoffen garandeerei Icn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikuat nauwkeurig beantwoordondo ac den inhoud der reep Etdietten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleverBSicfeT 44 Eoro Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrika it Keeds 1874 sch eef de Accadomie national do Paris Nou TOUB déoomona uno KedslIIe d or première nl i e en oonsidöratlon aevotr © excellente fabrication de Chocolat bonbons varioe etc eto StOllwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandjSins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 TREKKIlüG 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw fdeeling GODDA en OMmSKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 11 Loten voor f 10 VEEKRUÖBAAR BIJ L BRIMMAKf ZN LASGE TIESDEWEG D 60 BINNENLAND K DDA 7 September 1895 Da beer A J Heeatermans He te Moordrecht is van wcge den R K Volksbond benoemd tot afgefaardigde big het op den 15dfin 16den en 17den Sept te houden Vakcongres te Amiterdam In de vergadering van 3 Sept te Zevenhniaen sgn de herkozen raadtleden de boeren J Dogterom en A Broeder geïnstalleerd Daar de eerste tevens wethonder was moest ook in die vaeature voorzien worden Qeaoemde heer is eveowel weder tot wethonder herkozen In de jongste raadsvergadering te BergActtbacht is de heer D Oskam herbenoemd tot Wethouder en Ambtenaar van den burgerlijken stand Ook is de rekening van het H Geeatof bnrgerlgk armbestuur over 1894 goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van f 3307 64 aan ontvangst en f 2936 0U aan uitgaaf Tevens is de begrooting van dit armbestuur dienst 1896 vastgesteld op f 3346 55 aoowel in ontvangst als uitgaf if Jn de gamesate Berg Amhaeht komea 2 gfiallen van roodvonk voor Na een rust van vier maanden hervatte de zsugrereeniging voor gemengd koor Harmonie te Nieuwerkerk s d ÏJsel jt Mwndag haar wekel kscbe byeenkomsten Alvorens tot het repeteeren van zangstokken over te gaan werden eerst eenige huishondelgke zaken behsndeld Vooreerst deed de penningmeester rekening en verantwoording Ér was ontvan n i 83 51 en uitgegeven f 76 55 zoodat het batig saldo bedroeg f 6 95 Daarna werd ovei egaan tot het kieien van twee bestonrsleden Herkozen werden de heeren J C Vonk en E van Leenwen Hoe gevaarlijk het z n kan twee paarden voor een rol te spannen bleek Zaterdag inde dorpsstraat te Zsvenhnizen toen een dezer dieren voor een velocipede schrikte en op hol sloeg terw l het andere zyn voorbeeld volgde Al heet spoedig verloren ze de rol de voerlui konden de paarden niet tot staan krygen zg liepen ten laatste tegen een yzer van een huis dat geheel omgebogen werd Ëindelgk kwamen eakele personen toegeschoten die de paarden tot stilstand brachten De voerlui kwamen FEVlLLBTOai m MARSKRAHËL Naar het JhtiUch 61 Ik werd onlangs verhinderd bij bet ondereoelc van den Coroner mijne getuigenis af te leggen want op dat uur lag ik zelf met den dood te wortteleu Q was het mg ten stelligste verboden een woord overlttid ta spreken hoewel ik klaar en duidelijk inssg dat het proces zonder myn opbelderiogen een verkeerden loop kou nemen Ik hield dit voor eene groote ramp maar tooh is jaiat mijn ongeluk de aanleidende oorzaak geweest dat ik het rechte spoor in de zaak Baker Helmstedt heb mogen vinden en dat ik eerlijke Amerikaansche mannea voor eene vreeseligke onreofatvaardigfaeid mag bebosden t Ik vermaan deze getuige zich alteen te honden aan hetgeen ter zake dient viel de rechter Isak in de rede en met de meest mogelijke kortheid te aeg BD wat hij van den moord op Mr Baker weet Waar het geluk of de ellende van een onzer medemensohen op het spel staat mijnheer de rechter antwoordde de oude mag men wel een paar woorden meer seggen dan strikt ooodig schijnt en als ik eens den Heere God onsen Hemehcbep Vader eere geef wat er maar al te weinig gebeurt dsu is die tijd goed besteed zou ik meenen Maar bultaudien alles wat ik zeg is ter zake wat u spoedt snit inzien met den schrik vrg maar één paard was aan vier pooten gekwetst en had nog een winkelhask aan de borst zoodat het voor een t d op nonactieft moest gesteld worden Men schrijft uit Ouderkerk a d Usel In de Woensdagavond alhier gebonden raadsvergadering waarin afwezig de heeren Van Holst en Hoogendgk ving aan met de beëediging der herbenoemde raadsleden Hoo gendyk van Gapellen en Joh De Jong De voorzitter sprak faun hierna een welkom toe vertrouwde dat zg hunne loyale medewerking zouden verleenen aan alle zaken die het algemeen welzyn beoogden van de gemeente wier belangen zoozeer ook aan hnnne behartiging zyn opgedragen en hoopte met hen en door hen nog veel goeds tot stand te mogen brengen Van Gedeputeerde Steten waren ingekomen de volgónde brieven Ie goedkeuring vau de gemeente rekening 2e bericht dat berust wordt in de subsidie aan het armbestuur voor 1896 3e ontvangst bericht van de beide in de vorige vergadering vastgestelde verordeningen die bereids afgekondigd en in werking getreden zjjn Ten slotte werd eene wyziging der begroo ing tot kwijting der kosten van het onthaal der schooljeugd met algemeene stemmen vastgesteld waarna de voorzitter den Raad overbracht den dank van alle ouders onderwgzers en leerlingen voor zgne genomen besluiten De geruchten btyven aanhouden dat de Belgische grenzen npoedig weder opengesteld znllen worded voor deo invoer van runderen uit Nederland De datum van het vertrek van tuit generaal Vetter commandant van het Indisch leger uit Nederland is thans bepaald op 20 September aanst De overtocht zal geschieden per mailboot Soembing van de Rotterdamache Lloyd De Haagsohe rechtbank veroordeelde gisteren den geschorsten portier van het departement van marine J F R wegens diefitol van dienatmedftilles tot 1 jaar Over de wyie waarop men den Italiaanichen bankroetier Alfred Bingen op het spoor is gekomen wordt gemeld Reeds dadelyk vermoedde men dat de broeder en medeplichtige van den hier aangehouden Gostav Biagen uit Genna Alfred zich even eens hier te lande ophield welk vermoed g Hier hoestte b oen paar maal zacht en ging voort De vermoorde man waa oeo speler vanprofasaio Eiverhouse waa ijae werkplaats en daar was hy al eens wegens valsch spel den dood ats door een wonder oatkomen De kastelein van HirerhouBa zou dva wel meer van zyne afTairea weten waardoor licht over de zaak verspreid kan worden dacht ilr en begaf mij onmiddellgk na de lijkschouwing tot hem ia de hoop dat het gerucht van den moord hem nog niet den mond gesloten zoa hebben Mijn eigen getuigenis over het karakter ea do handeUngen van Mr Baker schenen niet geloofd te worden en daarom zooht ik op mijne manier andere bewijzen Het gerucht van dea moord hsd echter Biverhouse al bereikt zoodat de kaïtelein eensklaps zgn geheele herinneringsvermogeo scheen verloren te hebben Zonder mü een oog nblik te bedeokea liet ik mij over de rivier zetten om een bezoek te brengen aan Mr Aston den man die bij den speeltwist met Mr Baker van dete een schot in de i b gekregen had Mr Aston die een store hield had in den laatstee tijd veel geld verspeeld en betaalde niet meer waarom zijn crediteur te New ïork hem dou handel opzegde en nu meendo de jonge storefaouder dat hy zijn ongeluk aan mq te danken had Toen ik biuuenkwam was hij nog niet eens van zgne wonde hersteld maar gunde mij geen lijd om te zeggen wat de reden van mijn bezoek was Alsof hij op mij gewacht had begon hü mij woedend uit te schelden en t verwaten dat ik door een bericht naar New ïork zijne zaken ia den war gebracht had Meteen spriagt hij op mij toe ea terwjjl ik mij zoek OB te rukken geeft hy mü een meaateak iu de borst zekerheid werd toen het bekend was geworden dal hy eenigen tgd te VGravenhage op kamera hai gewoond De inspecteurs der recherche Van den Broek en Oaspers te Rotterdam wwden met een nauwkeurig onderzoek in verschillende plaatsen in den omtrek van Rotterdam en s Gravenhage belast en teen dat onderzoek niet het gewenschte gevolg op levarde lag bet voor de hand dat een groote stad als Amsterdam de wykplsats van den gezoehte was De Amsterdamsche politie werd vaa dasr uit gewaarschuwd eu dit had dan ook tet resultaat dat de recherche aldaar spoedig de hand op den gesignaleerde legde Beide broeders zolleo dua eerstdaags aan de Italiaansche regeering worden uitgeleverd De by het 3de raiment vesting artillerie benoemde kapiteins W F Van Hoogstraten A J De Booy en Jhr F W A Baron van Aabeok komen te Gorincham in garnizoen Ts Leeuwarden ia Dinsdag na lang sukkelen op 51 jarigen onderdom overleden Jhr I J W I Van Andrioga de Kempenaer oud lid der BtaUu van Friesland oud bnrgemeester van Fetwerderadeel Toen Woensdagavond jl trein 12 Vlissingen berbanaen te Gennep atilatood werd de maofainist erop opmerkzaam gemaakt dat een der lichten van de machine waa uitgedoofd Toen de fout zou hersteld worden kwam men tet de ontdekking dat een pstrys erin was gevlogen Het dier werd er levenloos uit gehaald en zal nu waarscbynlyk wel opgepeuzeld worden Men herinnert zich dat de minister van Oorlog by behandeling van gewerenwet met eene zekerheid alsof hy bepaald wist dat t xoo was in de Kamer de verklaring aflegde dat die nieuwe schietwapens nu ongeveer voor goed en althans tot in een zeer verre toekomst het onovertrefbaar beate zonden zyn en blyven dat er te verkrygen was Exo wist byna wiskundig zeker dat t onmogelyk zou zyn nog weer betere geweren te maken en de Kamer nam die verzekering aan Nn wordt uit Frankryk gemeld dat dezer dagen door een professor te Bordeaux een ontplofiiogsmiddel is gemaakt nog veel krachtiger dan msliuiet dat onder den naam van pyritine eene algeheele omwenteling zou teweegbrengen in de krygskunst En er zoo al een nieuw geweer by uitga U denkt misaohien WaledBlgestrenge Heeren dat dit niet tot de zaak Holiostedt buhoort viel de marskramer zichzelvon iii de rede toen hij nieuwe blijken van ongeduld op het gelaat der reobters las ffmaar ik zeg u dat het verband tussoben die dingen zoo nauw is dat ik er niet buiten om kon Eerst hernam hü bedaard veerst hield ik mijne wond voor een ongevaarlijke aohram omdat ik er weinig Xoiti van had maar toen ik den woedende Aston het mes ontrukt en zjjn huis verlaten hsd schoot mij bloed in de keel en werd het mij zwart voor da oogen en ik had nog juist zooveel besef om miJ naar de herberg aan deo anderen kant van den weg te sleepen waar ik op de atoel neerzeeg Daar beo ik opgenomen n verpleegd De dokter verklaarde dat bet mes een van mijne longen geraakt had en dat ik niet buiten gevaar was Tooh liep ik veertien dagen later al weer over de kamer en toen ik den vijftienden beneden kwam ea iu de gelagkamer een krant opnam en mij aan de beschouwingen over den moord ergerde zag ik een Tan Mr £ lliot 8 weggeloopen negers met een pakje onder den arm vosrbij loopen Meteen voel ik weer een prik in mijn long maar ik klop zoo hard ik kan tegen het raam dat de meid mij hoorde en dadelijk naar oom Izak toekwam Kn toen heeren rechters heb ik haar in verhoor genomen en vernam dat zij naar Oaklea terugkeerde dat zü den blanken man die haar en hare swarte hroÊrs meegenomen had ontvlucht en door bossohen en wildernissen beeageslopen was om niet op deo openbaren weg opgepakt te worden Dit had zq gedaan vertelde zij omdat Mr Baker die op Oaklea al eens met haar gevrijd en beloofd had haar in hst Ooataa te tronwea ea vonden zyn en de munitie zou zso licht wezen dat ieder soldaat 240 stel patronen zon kuanen mededragen Gelukkig is t nog maar de Libre Parole die deze ontdekking aankondigt zoodat t nog wel kan zyn dat er niets van waar is en c q blyft ook nog een kans open dat het pyritine den weg gaat van een aantal andera ontplofbare mengsels diein de praktyk onbruikbaar bleken Maar het bericht verdient tooh de aandacht Want hoe gek zou het zyn als Nederiand net precies met zyne overtref bare geweren klaar was als het buitenland de pyritine geweren invoerde H 0 De voorstellingen in het Circus Carré te Scheveningen loopen ten einde 11 September is aangekondigd ala de laatste voorstelling Dat zal voor velen een leegte geyen want eiken avond is het toI gisteravond weer stampvol t Waterballet oefent daarbg zeker wel de grootste aantrekketykheid uit en terecht want t is keurig gearrangeerd eu alleraardigst Gister was tbenefice vooratelling voor de jonge Carré a dezen hadden dan ook met hnnne fraaiste knnstverriohtingen een groot aandeel in de uitvoering en in het succes Maximiliaan speelde een Allegro van da Bériot op de Ttool staande op een dravend paard S tchen preaenterde hel springpaard Lady Brid Adolf trad als jockey ran Epaom op James Filles reed een 3 jarig volbloedpaard in de ho school By beachikking van den minister van binnenlandsche zaken van 5 September 1895 no 4662 afd O zyn benoemd in de commissiSo in het najaar van 1895 belast met het af nemen der examens ter vsrkryging van de akte van bekwaamheid bedoeld in art 56 ond r a van de wet tot regelingtvan hetli eronderwys in Zoid Holland Tot lid en voorzitter de schoolopziener in bet district Rotterdam tot leden d e schoolopzieners in de arrondissementen Leiden Schiedam Vlnerdingen en Gorinchem tet leden plaatsvervangera de schoolopzieners iq het diitriet s Gravenhage en de arrondissementen s Gravenh e Woerden Rotterdam Noordelyk Rotterdam Zuidelyk en Sommslsdyk De bekende wielryder Cordang te Maastricht zal deelnemen aan den wedstryd in Engeland voor het kampioenschap van 50 Eugelscbe mylen tot eene groote dame te maken achtergebleven was Nog op bet laatste oogeublik was hü bij de vlucht partü tegenwoordig geweest en hij wilde haar al op E n paard tillen toen er plotseling iets gebeurde dat hem tot blijven dwong en hierin Gentlemen sprak Izak met verheffing van stem ligt de sleutel tot bet geheim van den moord op Mr Baker Kort voor de uitbarsting van het onweder zou de vlucht plaats hebhea reeds versoheen een helle bliksemstraal als voorbode en bg het licht daarvan zag Sarah die al maar dicht hij Mr Baker gebleven was eene vrouwelijko gedaante op hem toevUegen en hem driftig bif den arm grijpen Sarah herkende eene jonge lady uit een oazer beste famihen met fiadderende baren ea gescheurde kteeren Zoodra Baker haar zag beval hü z jnen helper maar vast met de zwartjes vooruit te gaan hij zou direct volgen Sarah had daar weinig zin aan maar men boorde al gerucht in het huis eu bare broers pakten baar aan en trokken baar mee Vijf minuten later begon de regen te vallen en Gentlemdn bet ia bewezen dat de moord voor de bui gepleegd is I Do marskramer riohite het vermoeide hoofd nog wat op on rustte even uit waarbÜ het ecbter doodstil bleef iu de zaal Zelfs de reofater wachtte geduldig of er nog meer zou komen Nu heb ik nog maar weinig te z geu ging Izak zwakjes voort de kaateleioes van de herberg die Sarah a les heeft hooren vertellen en die hier tegenwoordig is kan getuigen dat da mulattio niet door beloften of andere oneerlijke middelen aan het spreken gebracht is