Goudsche Courant, maandag 9 september 1895

K 8 44 4 60 if 4 67 H 6 04 5 11 4 08 1 80 18 80 1 46 f 1 55 ff 8 08 ff 8 0 18 40 8 15 ten dit bezwaar by den Baad over Maar deze heeft nu besloten faet betrokken besluit te handhaven waarbij rouwens werd opgemerkt dat de jaarwedde in overleg met den schoolopziener Dingemana op f 800 was vastgesteld Uit de Betuwe meldt jnen omtrent bet tabftkagewaa £ r is asnmerkelyk meer tabak verbouwd dan in vorige jaren en ia do prys dit jaar bevredigend dan zal in 1896 opnieuw belangryk meer worden geteeld te meer omdat de verbouw van suikerbieten dem landbouwer niet meevalt £ r zal dit jaar heel wat meer tabak van het veld komen dan in 1894 omdat belgewas een breed dan fijn en uitgewassen blad geeft Op kleine uitzonderingen na is bet byzonder voor sigarenfabricatie geschikt Het zaadgoed en op een klein gedeelte na ook bat aardgoed is reeds geoogst Het grootste gedeelte van bet zandgoed is reeds droog en ligt op de zg patten Het aardgoed hangt nog grootendeels te drogen Doordien het bestgoed ryp is hebben reeds vele planters met het plokken een begin gemaakt wat bepaald vroeg is In het Circus Carré kan men thans een troep gymnasteu zien waarvan een zieh uit den nok van het gebouw in een net laat vallen Eergisteren avond brak daarby een van de kabels waarmede bet net gespannen wordt Gelukkig liep alles hoewel het staaldraad op de hoofden van de orkestleden terecht kwam en de gymnast ziob blykbaar bezeerde goed af De Amst Ct stelt de reeds honderdmaal gedane vraag of liet niet goed zou zyn dergelijke halsbrekende toeren geheel te verbieden In 1888 maakte zekere K nit Sittard zich in een vlaag van liefdesmart in het Prniaiache grensdorp SaeSelen van kant Zyn lyk werd in het doodenhuisje gebracht maar den volgenden dag ontdekte men dat het verdwenen was en alle nasporigen leiden tot niets zelfi de door de Dnitsohe regeering uitgeloofde premie van 500 markt bleef zonder gevolg Dinsdag jl is het lyk nu door Dnitache en Nederlandsche gendarmen natnurlylE nagenoeg geheel vergaan opgegraven in het Schterbosch in da nabyheid der woning van zekeren Th op eenigen afstand van de Duitscha grens De grootste ploeg der wereld Deze ploeg die niet alleen de grootste maar ook de werkzaamste der wereld is werkt met gemak 20 hectaren grond per dag om en behoort aan een zeer ryken Californisahen landboawer Richard Gird genaamd grondeigenaar in het district Cbino waar hy een duizendtal hectareij grond bezit Tot het bewerken van deze uitgestrekte gronden liet by den monsterploeg vervaardigen die voorloopig met stoom gedreven wordt in afwachting van de toepassing der eleotricitet De machine die niet minder dau 5 45 meter hoog is weegt 16 200 KG sn werkt zeer geleidelyk door middel van een windas waardoor een sterke metalen kabel wordt opgewonden die aan een stevig rustpunt bevestigd de geheele machine met ploegscharen door den grood doet snyden Het kolenverbroik der macbiae bedraagt slechts 2 ton per dag en de machine zelf is een werktuig dat vlug en goedkoop werkt Iedereen heeft echter helaas niet zooveel hectaren om vlug en goedkoop te doen bewerken Falb voorspelt van 7 tot 15 September aaovankeljjk droog weer daarna een weinig regen Het wordt warmer Te Appelsoha ia de school no 1 zoo overvol dat met 1 April geen nieuwe leerlingen konden worden toegelaten en dit met 1 October evenmin mogelyk zal zyn Daar ook d Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA ZoinerdleDSt 1895 AaBgevaDgeD 1 Mei I TUd vao Greenwlcli an iti 0 gnn 9 40 10 1 10 51 lt 09 IS i 1 84 S SS S 44 4 t0 iM 7 11 7 5 8 8t I 4S 8 S1 7 7 6 7 6 1 8 01 8 11 8 8 1 8 41 4 80 9 88 10 10 85 7 85 7 47 8 1 80 8 50 KOTTIRDA M G O D D A 11 50 10 88 10 88 18 88 10 4 10 68 l 0 7 46 8 07 OOUDA DEN Hlie DIN HAAS OOUDA 8710 80 J 18 1818 86 1 87 8 86 8 47 6 87 7 147 98 8 8 64 9 411 1 J f ƒ r ü V lï r f f V V u h 4 Ó5 4 n 5 66 577 4 i 58iï ii j i iJ U T X I O H T 10 11 84 14 10 88 11 51 10 81 ff 10 44 18 07 l AH8TIIDA 8 65 11 4 1 14 1 1V OUDA ÜTKKOHT 5 85 40 7 B6 8 0 8 81 8 05 10 18 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 5 67 6 8 81 10 18 8 50 8 64 ff ll l 8 ff ff ff ff l l B 69 7 08 8 18 ff ff ff 11 8 M 84 5 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 18 7 88 8 88 S 4I 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 85 7 46 9 0411 e O D U A A U8TIBDAM 8 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 1 56 10 18 6 88 7 60 6 58 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 6 60 IM Utncht Wo rd B üidewater Qoida Afloop vaa Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen De Bouwmanswoning No 622 met 11 76 76 beet Wei en Hooiland in benedenberg onder BergAmbacht 80 Angoatiu en 6 8 15 8 04 li 45 Van faet aanhangige kiesrechtoatwerp heeft mr MaoalesUr Loap hoofdredactear Tan U9t Vadarlandt eeu volledig OTerzioht ia zgo Chranique geschreven voor het Septembornammer van de aedert het vorig jaar te Vm qs verBohgaende Revae politiqae et parlemenmentairei Omtrent de kansen van dat ontwerp zegt onze bekwame landgeuoot o a het volgende De iadrak dien het ontwerp bg de meesten gemaakt beeft is een gevoel van beratting Waartoe kan 4iet dienstig zyn den atr d van het vorige jaar te heraieuwen zoo vragen de bladen der geavauceerden Da meerderheid is op de band van het stelsel Van Houten en het ware vergeefsche moeite stich dq in te spannen om het zoo eenvoudig stelsel van Tak er voor in de plaats ie stellen Liever neme men bet ontwerp aan niet als een finale oplossing van het rraagstak maar als een stap in de goede richting die tot het algemeen of nagenoeg algemeen stemrecht zal leiden Inderdaad moeit men toegeven dat de heer Van Boaten het vrai4 stnk ia broeden liberalen zin heeft opgevat Zeker de grenzen die hg wil stellen zgn de willekear zelve maar dit ia een tont van het stelsel en z n kiezerscorps omvat niettemin alle kla sen der maatschappy en is veel uitgebreider dan bet tegenwoordige De gematigd liberalen en conservatieven kouden dsn ook nauwelijks bon teleuriteltiog verhelen velen onder hen hadden gerekend op een gematigder ontwerp Maar ook zfj zyn geneigd te berosten Na zij den heer Van Houten aan het bewind hebben gebracht moeten zg ziofa wel aan den leider onderwerpen wiens leus nooit is geweest ü faut qae je les snivec maar il faut qu on me Boivec Alleen de ultra behondeode Katholieken en de overblyfselen van de oude conservatieve party kunnen er niet toe komen het ontwerp goed te keuren In een artikel in het Dagblad naar men zegt ingegeven door den oudmiDistsr mr Heemskerk Heemshah staat er op xyo Perzisch wordt het kabinet RSell Ie cidevant modéré heftig aangevallen De katholieke bladen niten de vrees dat de onwetende volksklassen het overwicht zollen erlangen en eischen daarom met nadruk waarborgen met name het meervoudige stemrecht en den kiesplicht Deze houding zal er veel toe l ydragen de geavanceerden tot de overtniging te brengen dat het onhandig zon wezen bet ontwerp te heftig aan te vallen en dat zy zelfs voor de noodzakelijkheid kunnen komen te staan de heer Van Honten tegen de al to conservatieve neigingen zyner eigen boudgenooten te verdedigen De gedragslijn van de geavanceerde richtingen schgn dan ook niet twyfelacbtig te zyn het stelsel aannemen elke beperking afwyxen welke de conservatieven niet zullen nalaten voor te dragen en het ontwerp zoo mogelyk verbeteren in liberalen geest c Na er op te hebben gewezen dat een volksbeweging welke de richting die zich niet zonder groote aanmatiging de volkspartünoemt getracht heett in het leven te roepen op niets is uitgeloopen eindigt de heer Macalester Lonp aldus Allee wel beschouwd acht ik het buiten twyfel dat by de groote massa de practiache inzichten de bovenhand zullen behouden Men kan zich onmogelyk opwinden voor een ontwerp dat zoo ingewikkeld en zoo vol willekeur is maar toch zal men het aannemen in de vaste overtuiging dat het een stap vooruit i8 Dit oordeel luidt geheel anders dan dat van prof Gort van der Linden in De Gids dat wy onlangs meededeelden e so St 7 Een belangryke diefstal is Donderdagmiddag gepleegd in een postwagen van den sneltretb van Amsterdam naar Brussel die ta half vier van hier vertrekt By aankomst te sGra venhage bleek dat nit een bagagewagen die nitsluitead word gebraikt door de Fosteryep 7 8 8 40 7 88 8 47 7 S9 8 64 7 48 8 01 7 6S 9 10 S 08 8 10 6 18 s ia 81 5 86 6 88 5 88 6 85 Oouda Hoordreolit NieawerVflrk Cpalls Uotterdam BotterduD OapeUe Nieuv rkerk Uoordraclit Ooud Goud 7 SU 11 85 9 09 Ïa M 7 4S 8 47 Z ZefiW 1 ia 8 6 II Voorb 1 07 9 08 H ge 8 18 9 18 9 8710 07 Gouda Oudew Woerdep UlniobI Gouda 10 50 9 10 AmalanUn Wp 7 69 nit een zak bestemd voor een betaalmeester aldaar ontvreemd was een bedrag van f 750 Alle toegangen tot den wagen waren geslotenhet binnenslot vertoonde echter sporen van braak Hbl Door bet bestunr van Patrimonium afdeeling Amsterdam is tegen heden ochtend II uur een gecombineerde vergadering uitgeschreven waarby zyn uitgenoodigd het bestuur der Sigarenmakers makersen Xabaksbe werkersPatroonsvereeni ging en het bestuur van den Ned Int Sigarenmakers makersen Tabakibewerk8bond c afdeeling Amsterdam De punten ter bespreking znllen zyn a Binnen enkele dagen de staking te doeneindigen b £ en uitgebreide commissie te benoemenom de eischen der patroons en werklieden teonderzoeken c Beide partyen zoowel patroons als werk lieden onderwerpen zich aan de uitspraak diercommissie Tel Gisteren nacht is ten uadeele van den heer Holteras van den Heuvel te Arnhem door middel van inklimming en braak ontvreemd 18 zilveren lepeltjes met tang n zeeQe in sohilpadden doos 1 zilveren busje met hertenpootjes waarin 12 zilveren lepeltjes 1 vierkant zilveren presenteertrommeltje I zilveren trekpot 1 dito melkkan 1 porseleinen trekpot 6 zilveren lepeltjes met gedraaide steeltjes 1 blauwe dubbele flacon met gooden doppen 1 lederen étui met wit aatyo gevoerd waarin esn zilveren mandje 1 gedreven zilveren snuifdoos uit den tyd van De Rugter en Tromp I zwart flnweelen beogeltasch met antiek zilveron beugel Hiervan wordt verdacht een persoon lang 1 74 blond en dito knevel schraal gezictit gekleed in donker kostuum swarte phantasieboeden en sprekende Duitsch Geeft voor te staan op de tentoonstelling met gepolitoerde papieren snuiten tabakdoosjea en was in bezit van Duitsch goud en zilvergeld Zyne opsporieg en aanhouding en tevens van de gestolen voorwerpen wordt door den commissaris van politie te Arnhem verzocht Uit Batavia wordt aan de Loc c gemeld dat naar van goed ingelichte zyde wordt gezegd aan het betrokken departement het volgende rapport omtrent den stand der zaken aan de bevloeiingswerkep in de Solo vallei is ingediend In de eerste en tweede secties Bodjonegoro en Rembang is het grondverzet voor het hoofdkanaal bronnen en de ontwerpen tot voortzetting zyn in bewerking of wel reeds goedgekeurd In de derde vierde en vyfde secties bield men zich bezig met de ontwerpen In de zesde sectie is bet grondverzet voor de prise d eau begonnen en worden de materialen voor bat metselwerk aangemaakt In de zevende en achtste secties doorgraving der heuvels tasBchen de Solorivier en de Javazee is men Qog bezig met voorbereidende werkzaamheden los en laadhoofden aan de Solorivier en de Javazee het li en van de aarden baan voor een verbindingsspoor tot de Javazee is begonnen een der graafmaohloea is in werking en het baggeren wordt voortgezet In de negende sectie wordt voor den stseneo dam onder den Madoerawal van Oedjang Piring naar het rif van Djamoean aanhoudend steen gestort Overigens worden behalve het opslaan van verschillende woningen magazynec hospitalen loodsen ateliers enz groafwerktuigen locomotieven en andere werktuigen gemonteerd De jaarwedde van bet hoofd der 2e openbare school te Winterswyk werd onlangi door den Raad dier gemeente vastgesteld op f 800 10 54 11 01 11 08 11 16 11 84 8 85 18 88 18 89 18 86 18 48 18 58 9 40 8 51 59 10 11 4 IM 8 18 11 15 1 De beide schoolopzieners kwamen daartegen by Gedep Staten in verzet als hunne meening uitsprekende dat eene jaarwedde van f 800 voor een schoolhoofd aldaar zonder eigen middelen of bijverdienste tot fatsoeniyke l rmoede moot leiden en Gedeputeerden brach andere de loogenaamde boveniohool minischools bezet is worden tal van ouders teleorgeateld H t is te hopenf dat met den voorgenomen bouw ener nienwe school soo spoedig mogelyk een aanvang sal worden gemaakt Gisteren viel te Bensanrade L in da stoomdOrscbfabriek een meisja V £ voorover in de machine Hoewel er spoedig hulp werd geboden is de ongelukkige zwoor gewond oon d boenen Toen Dinsdagavond te Geliankirohen een Inraelietiscb meisje hare bruiloft vierde heeft voor de woning een woeste autisemietiicha betooging plaats gehad Honderden menschen bombardeerden het buis waarin geen ruit heel bleef en het kabaal duurde tot nachts 2 uur d ar de politie niet tegen bet gepnpel 4arfda optreden By enkele firma s te Middelburg zyn eeniga ambachtslieden ontslagen omdat zy zich tegen die waarschuwing hunner patroons hadden aangjesloten by den socialistischen bond Tegelykertyd werden de loonen van andere werklieden verhoogd Een merkwaardige volksgewooote In de Ooateorykscha Alpendistricteu is een eigenaardige gewoonte in zwang die waarschyalykeen overblyfsel is van de gewoonte om schedels ran afgestorvenen te bewaren welke in overoude tyden gebrnikelyk was In Oostenryk en Salzbnrg minder in Carintbië en Stiermarken en in Tirol hoogst zelden worden door bloedverwanten de schedels van gestorven fa milieleden verzameld en beschilderd Door de geringe uitgestrektheid der meeste dorpskerkhoven moeten dexe om de acht of tien joor worden geruimd waarby van da opgraving ider geraamten in den regel van te voren oon de betrokken familieleden wordt kennis geigeven om ben in de gelegenheid te stellen de beenderen te reinigen te bergen en in het knekelhuis hy te zetten By deze gelegenheid worden de schedels dan vaak met bloemen en wapens beschilderd Meestal echter schildert men op de schedels een bloem of rozenkrans Dikwyls beschildert men den schedel ook met een slang dia er zich omgewikkeld heeft en met den kop nit een der oogholten komt kruipen Ook de namen of initialen der afgestorvenen worden soms op de schedels geschilderd Het bygeloof is aan dit gebrnik niet vreemd daar men in knekalbaizen te Maria Worth en Adriaoh schedels opmerkte die geheel met nnmmera len oyfers waren beschilderd welke waarsohynilijk nummers in de lotery voorstelden waarop Ide faygeloovige schilder ongetwyield den hoc sten prtjs dacht te winnen I Het Leger das Heus houdt elk jaar over de I geheele aarde eene week von gebed en zelfverloochening De ofiSeieren soldaten en vrienden van bet Leger worden dan oitgenoo digd gedurende die week zich het een of ander te ontzeggen en het daardoor beapaarde geld te storten in een fonds genoemd ZelfverloocheningsfondB dat gebruikt wordt ter verspreiding van het Evangelie over de geheele aarde Dit jaar zal dia week gebonden worden van 6 tot 12 October I Een koopman nit Borken is te Morbnrg gevankelyk binnengebraeht onder de verdenIking uit een spaarkas welke hg onder zyn I beheer had circa f20 000 te hebban zoek gemaakt 8 61 9 67 ll lS ff 10 04 ff ff 10 11 ff 10 18 ff 8 10 10 87 11 80 80 8 06 9 41 8 80 ff 8 10 6 87 ff a l 44 ff V 8 50 8 85 lO M 8 58 e O U D A 60 8 10 8 58 4 48 6 86 ff 4 18 8 58 ff ff ff 18 8 48 4 87 5 80 7 08 UeoVDA 1 40 4 85 M 5 10 7 50 8 09 9 07 1 4 ESff IS 10 54 B ff 8 ff 8 86 8 419 48 11 10 8 10 8 4 11 10 15 7 48 In den nacht van Woensdi op Donderdl f is ingebroken in de St Martinnskerk ta Venloo De dief of dieven hebben getracht een offerblok lopen te breken waarin zy echter niet zyn I geslaagd Posterlien es Telegraphie Benoemd 1 Sept Tot commiei der telegraphie 3e klasse de telegrtfiet D lan den Berg te Botterdam tot adaiitent de kantoorknechts A Tomaiien L Roaieel en F Denninck te a Urarenhage 1 Oct Tot briefengaarder te Rozenburg F Brinkman Verplaatat 1 Sept Oe commiea der telegraphie 2e klasaa H an Dgk Blok Tan Amaterdam naar Hoorn de tot commies der posterijen 4e klasse benoemde sarnumerair H r n der Woude T n Helder naar Rotterdam 1 Oct De commiezen der telegraphie 3e klasse F J Gentii Tan Breda naar Eindboren en R Tjepkema Tan EindboTen naar Amsterdam de lelegrafiit C Steensma van Amaterdam naar Hoorn Verlenging Tan Terlof verleend wegena ziekte der telegraphie 3de Amsterdam tot 1 Juli aan den commies klaaaa R Raaker te 1896 EerTol ontslagen 1 Oct De adaistent E Tan der Lacht te Amsterdam d bricTengaarder A G Begsens te Wintelre Telegraüsche en geiroue wissels zijn tbans toegelaten in het Terkeer met alle plaatsen in SalTador BulteilaDdsch Overziclit Het Engelsche Lagerhuis is gesloten zonder dat daarbg eene troonrede gelyk anders het gebruik is werd voorgelezen Voorloopig werd de ritting verdaagd tot 18 November Derhalve schynt Lord Salisbury nog te denken aan eene najaarszitting De gewone Perlements zitting begint in Februari en eiodigt met de gewone tusscheopoozen in Juli Waarom het noodig zon wesen dat do afgevaardigden nog in dit jaar bijeengekomen voor eene buitengewone najaars zittiog is niet dui delgk tenzg de rsgeering voornemens zy byzondere hervormingsplannen in te dienen Tot dasver is echter daarover nog niets bekend Wsarschyniyk zal derhalve deze voorloodige verdaging van het Parlement tot November wel geen andere bateekenis hebben dan dat Lord Salisbury het wellicht noodig acht het Parlement o voor Febrnari a s byeeu te roepen Wat de binnen landsche aangelegenheden betreft behoeft men vooreerst van dit ministene op geen gewichtige hervormingsvoorstellen te rekenen Derhalve kan er alleen sprake wezen van geschillen met andere staten waarover het Parlement moet worden geraadple fd Toch dreigen ook te dezen opzichte geen bgzondere moeilgkheden Nn de Snitan Tan Tnrkga wat Armenië betreft heelt toegegeven blyft nog alleen de toestand der Europeanen in China aan de orde De tydingen welke daarover nit Shangaï komen luiden geruststellend De Chineesche regeering dat het in haar belang ia met de Engelsche regeering mede te werken tot Terzekering Tan de belangen der Christenen in de Proiincie Kuchen WaarscbBnlflk zal derhalve ook het geschil tuaschen China en de Europeesche mogendheden over de be herming der Christenen wel worden bijgelegd Het Engelsche parlement keert huiswaarts n het Fransche zal weldra bgeenkomen Reeds sedert eenige weken is in de monarchiatiaehe en radicale bladen ernstig aange drongen op het bijeenroepen der Kamer en de regeering is hier reeds op ingegaan Offi ena ia thans bekend gemaakt dat de Kamer tegen 22 October zal worden byeengeroepen in een buitenwone zitting De regeering wil dan trachten nog in den loop van dit jaar de begrooting tot stand te brengen doch het is zeer de vraag of z hierin tal slagen De uiterste partgen toch hebben er buitengewoon slag Tan den gang der werkzaamheden te vertragen door het houden Tan interpellaties en bet uitlokken Tan incidenten Vooral de expeditie naar Madagascar lal daartoe ditmaal een uitmuntende gelegenheid aanbieden De linkerzgde is Toornemens een grondig onderzoek Toor te stellen naar de oorzaken Tan de fouten die bg de samenitelling en bg de nitToering der expeditie zjjn begaan Ook de zaken der Zuider Spoorwegmaatsobappg zal weer ter sprake worden gebracht en een der socialisten afgevaardigde Ronaret of ViTiani zal daarbg een interpellatie houden OTer het ontslag Tan Ghenest als procuieurgeneraal der Republiek en de aak Magnier En als Janrèa dan over de werkstaking te Carmanx interfelleert is er stoi genoeg om Tan een Tlugge behandeling der begrooting niet meer te doen komen Heden begeeft president Fanre nadat hg earat dien dag een bezoek heeft ontTangen Tan den lord majrot dei Cit tioh naai het terrein der manoauTres die dit jaar in de Vogezen kort aan de Duitsche grens worden gehouden Den 8en 9en en lOen Sept zal de president die te Laugres zijn nachtkwartisr heeft de velschillende bewegingen der troepen bgwonen Den lOen komt hg naar Pargs terug om zich dan den 19en naar Mirecouit te begeven waar hg de revue zal aanschonweo welke het slot vormt Tan de manoeuvres Op de altijd nog zoo n precaire verhouding tusschen Duitschland en Frankrgk werpt het een eigenaardig licht dal de Fransche militaire attaché te Beilgn ooals wg reeds meldden de manoenvres van het Duitsche leger niet zal bgwonen om redenen die bekend en begrgpolijki zgn wrwgl de Duitschers zich er over beklageo dat het Fransche legerbestuur met twee maten meettau opzichte van de vreemde officieren die de manoeuTres in de nabijheid van Miceooort znllen bgwonen Unnoodig te Tcrzekeren dat het niet de Russische officieren zgn te wier nadeele wordt gemeten Rusland wordt Tertegenwoordigd door generaal Dragomiroff gouverneur van Kieff met een talrijk gevolg van officieren Niet alleen dat er dadelgk na hun komst te Parijs een diner werd aangericht op het ministerie van oorlpg waar de gebrnikelgke toosten op den czaar op den president der republiek en op de wederiijdeche legers werden uitgebracht maar generaal Dragomiroff geniet bovendien de eer tich Zaterdag naar het terrein der manoeuvres ta mogen begeven in gezelschap van generaal Saussier die de oefeniogen commandeert en van generaal Boisdeflre commandant van den generalen staf Tgdens de manoeuvres zal ottgetwgfeld zich nog wel wel eens de gelegenheid aanbieden voor een kleine Russisch Fraoscbe betoogiog Na den heftigen uitval des keizers beginnen de socialisten in Duitschland al een weinig terug te krabbelen In eene vergadering te Beriyn Toerde WoensdagaTOnd Auer een van de bekende socialistische leden Tan den Rgkadag het woord ten einde de houding der socialisten bg de Sedan feeaten te rochtTaardigen Men had zei hg daaraan geen deel genomen omdat de party iu het algemeen den oorlog rerafschowde Maar de Fransobe kameraden moeten niet Terwachten dat de Dnitache sociaal democraten het goed zouden vinden als Frankrgk een oorlog tot herovering Tan ElzaiLotharingen ondernemen wilde Ook kwam Aner er tegen op dat de sociaal democraten vganden beeten te zgn van bet Rgk Zy erkennen dat de stichting Tan Dnitschlands nationale eenh id een noodzakelgkheid was en geen sf ciaaldemocraat zal toestanden terngwenscfaen zooals ze v ór 1870 geheerscht hebben Spreker rond dat ook Tauzelf sprak dat Bismarck bet hem gunstigst toeschgnende oogenblik heeft aangegrepen om Frankrgk te bestrgden ofschoon de vereeniging van alle Duitschers ten laatste toch ook zonder Bismack zou hebben plaats gehad De Vorwarts bespreekt de reden des keizers op den Sedan dag in een lang artikel en houdt baschouwingen OTen do Traag tot welken strgd de garde dan wel geroepen zou worden Men neemt toch geen soldaten te baat om lieden te bestryden welke een politieke agitatie op touw zetten met vredelievende middelen De rede des keizers mag in dit opzicht wel nader opgehelderd worden Het is opmerkelgk dat het artikel in zeer kalmeo beschaafden toon geschreven is De iVorwartfic maakt zelfs bezwaar tegen de uitdrukking troep menschen door den keizer gebezigd en verzekert dat het niet by de redactie zon opkomen politieke tegenstanders op die wgze te qoalificeeren t Meer dan dit retireeren van de socialisten na ook in bon hoofdorgaan trekt iutusschen de aandacht zekere publicatie van vertrooweIgke brieren in de Vorwürts Het blad begon met de confidentieelB briefwisseling tusschen Von Hammerstein den Toormaligen hoofdredacteur der Kreuz Zeit en zgn politieke rrienden openbaar te maken Men vroeg verbaasd hoe de Vorwürtsc aan de stukken kwam maar Terdiepte er zich niet al te Teel in omdat ds brioTen dusrer nogal TerTelend waren Dit is echter anders geworden Het socialistische bla d bevatte gisteren toch een belangrgken brief van Dr Stöcker aan den reer bekenden leider der conservatieve partgc wiens naam de Vorwartzc echter verzwygb De brief van den ex hofpreker is zonder dagteekening i maar dateert blgkbaar uit dien tgd kort v6ór Bismarck s val Hg geeft vertronwelgke wenken hoe de scheuring tussohen den keizer en Bismark bg een verstandig gebruik Tan de bekende eigenschappen van den monarch vergroot zon konnen worden Men moest niet openlgk tweedracht tusschen hen zaaien maar door een zeer scherpe kritiek op zekere politieke en sociale Tragen zonder den kanselier daarbij te noemen tocb hg den keieer den indruk wekken dat hg slecht geadviseerd werd en zoo zgn ontevredenheid Toelen zonder hem te prikkelen Het doel waarmede de inhoud van dit schrgven openbaar wordt gemaakt is natunrlgk den bggelegden twist tusschen den keizer en Birmaiok weei ter sprake te brengen Tot tf zekere hoogte zal dit doel wel bereikt worden want Stöoker s brief geeft den bladen aanleiding tot uitvoerige besprekingen waarbg alle oude veeten weer worden opgerakeld Doch iets andera dan een Traohtelooze polemiek zal daardoor denkelgk niet worden Terkregen INGEZONDEN MijiJmr de BedacUurl Door een miiTersland is op de programma s Tan de concerten die tgdens de tentoonstelling Tftn Floraliac gegeren worden Termeld als Toorwaarden Tan toegang Loden der Sociëteit Ons Genoegen met ééne Dame hebben Trg entree in den tuin Meerdere dames betalen 25 cents Kinderen 10 cents met recht tot het bezoek der tentoonstelliag Dit most zgn Leden der Sociëteit Ons Genoegen met ééne dame Try entree in den tuin Meerdere dames betalen 25 cents Kinderen 10 cents beiden met recht tot het bezoek der Tentoonstelling Het Bratnur Tan iFloraliav Tricol Goederen A van OS Az GODDA Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoera 96 961 1017 1027 1017 102 86 z 84 84IV 86 l 8 l 86 97 97 7 1051 61 6 0V S7 114 94 44 100 97 60 660 649 101 67V 210 188 V 87 87 1017 1007 1607 98 siv 109 91 1967 1961 147 1067 887 1677 6 7 7 l 817 IV 103 101 s lOO i 1061 143 18S 161 177 i 106 64 l 108 97 39 109 917 M 1137 10 7a 106V 7 47 667 16 7 818 1Ó9 1097 1087 a 189 174 487 487 1137 6 SEPTEMBBB Nedebuw CerI Ned W s dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNQAï Obl Goudl 1881 88 4 Italië Isjolirijving 1862 81 5 OosTENB Obl in papier 1868 S dib ia zilver 1868 6 FoHTOQAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 auBUNn Obl Binnenl 1894 4 diu Oeconi 1S80 i ditabgllothi 1189 4 dito bü Hope 1888 90 4 dito in goud leea 1883 6 dito dito dito 1884 6 9fah Ferpet schuld 1881 4 Tmuciu Sepr Conv leen 1890 4 Glee leeeing serie D Oso leeaing serie O ZoniAn BiF V obl 189 5 Mmioo Obl Buit Soh 1890 8 TENltuiLl Obl 4 onbsp 1881 A KST inAK Obligatien 1896 8 SoTTtioAH Sled leen 1894 3 NzD N Afr Handolsv aand Arendsb Tab M j Oerlifioaten DouMaatsohappü dito Aroh Uypotheekb pandbr 4 Giilt llij dsr Vontenl sand s 8r Hypotheekb pandbr 31 Nadarlandsohe baolc aaad Ned Handelmaatooh dito N W Il Pao Hyp b pandbr Bott Hypotheekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito S i OesTlNK Oost Hoag bank sand BosL Hypotheekbank pandb i l Ahzeika Iquit bypoth pandb 6 Maiw L Q Pr Lienoort 6 IfiD HoU U Spootiv Mij aand Mij tot Eipl V St Spar aand Ned ïnd Spoorwagm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lU ll 9peorwl 1881 89 A obl 3 Zuid Ital 8pwmij A H obl 8 PoLIN Waraohau Waenen aaad 4 Rusi Sr Buaa Spv Hij obl 4 l Baltiache dito aand Fastowa dito aand 6 IwaQg Dombr dito aand 5 Karak Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 imiiaji Cent Pao Sp Mij obl 8 Gbic fc North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Sc Blo Gr Spm eert T a Illinois Ceatrsl obl in goud 4 Louiav i NsshvilleCert v sand Hexico N Spw Hij lehyp o 6 Uiss Kanaaa v 4 pot pref aand N York Ontario k Wett aand dito Fenns Ohio oblig S Oregon Calif Ie hyp in goud S St Paul Minn fcManit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col Ie hyp O 5 ClluDA Can 8outh Cert v aand Tik C Ballw k Nav Is b d e O Amsterd Omnibus My aand Bottsrd Tramweg Maats aand Nin Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 3 Biwa Stad AntworponlBSr ï i Slad Brnssel 1886 S al Hom Theis Begullr Gesellseb 4 Ooslimt StaaUlsening 1860 i K E Oost B Cr 1880 3 SruMI Stad Madrid 8 1868 Nin T Bes Hyp Spobl oert September 1895 door Nigtaris MahlaMa aldaar geveild Kooper K Baardman ts Berg Ambacht voor f 16800 KEXmSGEf lXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deie ter kennis Tan de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belaatingen enz te Rotterdam op den 5 September j I executoir zgn Terklaard Drie Kohieren der Bedrgfebelasting dienst 1895 96 Ros 4 6 en 7 Dat Toormelde Kohieren ter ioTOrderingzijn gesteld in handen ran den Heer OntTanger dat ieder die daarop Toorkoat Terplicht is ignen aanslag op den by de wet bepaalden Toet te Toldoen en dat beden ingaat de termgo ran Zes Weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda 7 September 1895 De Burgemeester Toornoemd R L MARTENS B B T K e r 1 1 k e n Stand GEBOREN 6 Sopt Maartje ouden L Tan der Togt en H Tan Reede OVERLEDEN 5 Sept G C Nieuwenhngzen 6 m 6 P Boot 62 j ONDERTROUWD 6 Sept C Cabont j en G M Brinkman A Verhoef j en A Veenendaal 22 j L A Wiltenburg 23 j en J Stolk 18 j Moordrecbt OVERLEDEN 31 Aug A Groenendgk 77 j 2 Sopt J Tan der Bas 73 j Uaastreoht GEBOREN Neeltje Maria ouders E Varboom en N M Bol ADVERTENTISN V Op den 16 SEPTEMBER 1895 hopen onze geliefde Ouders WILLEM ZEGVELD EN ADRIANA STEEDS hunne 187 Jarige Eclitrereenlglnf te herdenken Hunne dankbare Kinderen Oegetgeeet bg Leiden 8 September 1895 Voor de bewgzeu Tan deelneming bg het orerlgden van mgnen geliefden Echtgenoot onderTOnden betuig ik ook namens mgn Kinderen en Behuwdkinderen mgn oprechten dank Wed C LAFEBEB SONMK De ZAAK zal op denzelfden voet door de Weduwe worden Toortgezet De FEESTCOMMISSIE ter herdenking Tan dsn Verjaardag van H M de Koningin op 31 Aug j l brengt bg deze haar oprechten dank aan de Ingezetenen Tan Gouda die door hunne bgdragen hen daartoe in staat stelden en Tcrder aan allen die hebben meegewerkt het Feest te doen slagen De Bekening en Verantwoording ligt tooi een ieder Tan 7 tot 15 Sept a s ter inzage bg den Penningmeester den Heer B W ran de Pavoordt Korte Tiendeweg D 80 6000 Stuks uit de falliete maaaa eener der eerste buiten landsche fabnekea over g enonietie EOOffenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotprijs vsn fl 2 76 per etuk worden uitverkocht Do dikke onslijtbare dekana z Jn zoo warm ala een pela ca 140X190 cm groot dus het eheele paard bedekkend met wol oppenaaid en d breede streepea voortH een kleine partij witte wollenie Slaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleiue slechts door raklui bemerkhnre fouten in iet weefsel aangeboden ad II 3 60 per stuk Kosten anders het dulibi Ie 9V Duidelijk CMofarevon beiielllagea worden KUi lanff de roerrud Itrebt l en tOfteaóinic ttiii het bedr c of ondsr rambouri prumjit ullseroerd Maaatrlolit Groote Staat 31 B Hnrwltz ®