Goudsche Courant, maandag 9 september 1895

I o 6T58 Dinsdag 10 September 1895 348te Jaargang TAFELWATER uit Ie Hollandia Broii te Haarlem Dit Bronwater volkomen vry van ijzer en organische stoifen overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zyn aangenamen afnaak au groot gehalte aan digeatie be vorderende zouten Bekroond in 1895 met de Gouden Med lle op de Wereld Tentoonstelling te AmiUrdam en op de Tentoonstelling te Oenhie J i I Wat sasur il UMs Bk alU Siff MerPahi ExiKHBr iOllMlE fiOHAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tggl kwtJiitMlMlllawt w ataitafKi iTaf JWit te tlHli h i hr hoiveiia Aikerfaifllxpeller iKxitar MfÊ K mti n tmt 11 fl X dé ïaHk Yooikutei ia tt WÊ itcAAm m 1 F M Kohtei t Co e BtttnUm A 144b apotheker Te Gouda by A WOLFF en DE LAAT en VAN Markt Ictofiawat j De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzonderingl van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 0 peiil3aM Verko uiftfe KcforiaJBron e Oberfahnsfeih bjfÊm Tafeldi ank Van h£ onmklyA€f uis c erj ederfanden Maatit tot Bxpl v tl VictorUt Btfn t Óberlahnatein fli te Botferilam Tffi ElLRIilJa f9 Oqtobei 1893 lollandsche Miitatschappij van Landbouw i I afflepling GOUDA en OMSTajfciEN i V EUtOffJ H van fAAÉBEN len aanverl alnte Jrtikelen i l rijf pör Lot f 1 H 11 Lptin Vpbr ƒ 10 lU VEBJKÈlJpBAAR BIJ ABEIÏSrEïi AN 2lr LA SGWl lBllDBWMG D O il 1 lEfi SiSAM W9 Z Ct per stuk üü LOUIS BISSCHOP I Dubbele Buurt Qpenljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 SEPTEMBER 1895 di TOoiraiddags ten elf ore in het Koffiehnj Habhonik aan de Markt aldaar ten overstaan van don Notaris a 0 yOBTÜIJN DKOOÖLEEVEB Tan TUïïiEN sniss en ERVEN allen staande en liggende te Qoui n wel No 1 Een goed onderhouden WINKEj HDIB met Borenwosing aan den Bai wp O No 73 Te aanvat den 1 Novel ber 1895 No 2 Een ruim ingericht tWlNKE LHU met Tuin in den Langen Q enendaal wj I No 70 Te aanvaarden 15 October 18 No 3 6 Vier HUIZEN piast elkander aan de Oeazenstraat wyk MA 36 S7 3U 39 Verhuurd by de week fW n 37 olk voor ƒ 1 50 en NoB 38 en 9 èlk voor 1 40 No 7 10 Vier HUIZEN tiaaat elkander in de Vlamingatroat wyk O Èa 402 403 404 en 405 Verhuurd bg dé week No 402 en en 403 ieder voor 1 25 No 404 oor ƒ 1 15 en No 405 vool 1 No 11 I Een HUIS aan de Nobelstraat wgk O No 211 Verhuurd bj de week voor 1 No 12 Een rnim ingeijicht HUIS aan de Kaam wgk 9 No 84 Verhuurd by de week Toor 1 50 No 13 Ben HUIS dienende tot logement in de Keizerstiaat wyk K No 139 Verhuurd by de week voor 2 50 En No 14 en 15 Twee HUIZEN metTuin grond naast elkander in de Speldemakers teeg wyk 6 No 53 en 54 Verhuurd by week No 53 voor 1 75 en No 54 voor 1 25 De perceeleu zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van Notaris FOBTDIJN DROOGliEEVER voornoemd OPENBARE VERROOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DKOOGLEEVER op DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1895 des middags te 12 uren in het kotfiehuis HiB iioiiiB aan de Markt van Eene goed onderhouden BOIWUMSWONIl 2 WOONHUIZEN Wyk S No 70 71 en 72 SCHUREN 2 HOOIBERGEN ERVEN BOOMGAARD en eenige perceelen uitmuntend WEI m HOOILAND in Bloemendaal aan het Draafpad en aan de Oude Gouwe te te samen groot 7 Hectaren 2 Aren 14 Centiaren De Boomgaard aan de Oude Gouwe en een gedeelte van het Weiland aan het Draafpad zooals het is afgepaald worden in onderscheidene perceelan als ten verkoop aangeboden Alles te aanvaarden 1 November 1895 Breeder by biljetten en ook by Notitiën die van af 19 September a s ten kantore van den Notaris verkrijgbaar zyn Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notarii FORTUIJN DROOGLBEVBB te Gouda Oaoda Snelparulruk van A BaiNUUN fc Zoo Ooderkerk aan den IJsel ten overstaan van defli te Gouda resideerent H 1 1 t G ïb FORTÜÏJf DE0 P3I EÏiVeR jop WqpSDAG 2 OCTOBER 1895 by linglen verhooging en op WOENSDAG 9 OCifOBER 189S by afslag en colnbina beidjj dagen dSs morgbns te elf nren in Sletko hüis van A Bboeei op het orp vas u Eene kapitale goed onderhouden ff i BonvdANSwiiHiNG Igeteekend B 25 ARBEIDERSWOlNINb get B 26 8CHÜRBN HOMBBBG Slerdere PETIMMPTBN BOOMGAABD BClI iGROlft on onderscheidene aan élkandeilegen pAteelen uitmuntei d J Wei en Hooiland te iaiwi groot 37 Hectaren 69 Aren 61 Centiaren staande en liggende in den Krompolder tel OUDERKERK aan deni IJSEL Te aanvaarden de Landeryen den 1 December 1895 en de Bouwmanswoning verdere Betimmering en Brven den 1 Mei 1896 Betaaldag der kooppenningen 2 December 1896 Breeder by biljetten en ook by Notitiën die van af 20 September a s ten kantore van voornoemden Notaris te verkrygen zyn Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van Notaris H viN MEERLANT te Dtrecht en van genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda MUIZENHAVER ia het eenige radicale middel tot vernietiging van MUIZEN Deze Haver is gepeld is door toevoeging van Saccharine 300 maal zoeter dan suiker en wordt door de muizen geheel opgevreten Onder het MERK DE HUILENDE KAT is deze Haver verkrygbaar in doozen van 10 IS 2S en 50 CerU by J van OIJE KLEIWEG No 2 GOIUDA Kleiweg E 49 Kleiweg E 49 Door het aankoopen eener 6R00TE PARTIJ Kantoor School Schrijfen Toekenl elioeften afkomstig ran een opgeheren MAGAZIJN Karrestraat Breda Zullen dezeWe alhier voor halve Winkelprifaten worden UITVERKOCHT Spoed U eer het te laat is f r FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbur bij M PEETER8 Jz N B All bewijs vaQ eohtheid il caoliet en kurk steeds roorziea van den naam der Firma F HOPPE FINALE UITV ERRO O Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwen voorraad van goederen te lkonnen beginnen zullen w den geheelen voorraad ZOMEHGOEDERElSr geOurende den TTITTBBKOOP tot Spotprijzen OPRUl WEN Wisbrun Liffiaann Mabkt 136 Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uitgMonderd Zondags te consnlteeren van 10 tot 5 nnr Leeat verder de meer uitgebreidheid op de aanplakbiljetten en de inlichtingen op de geqiui JK Dm AVINKEL C9 KdMNKM Siim mvi kvi ki i Agentuur b de Firma Wed BOSMAM te Gouda V k H t bettü oDéebadsIylute n MBk mtlEkeiykate portimlddel voor Hetfan en vooral damM en tOndenchoenwerk is de Appretttor van G M Mllllir 4 Ot Berlin BflHtlhStr 14 Men lett oed op naam en fabriekemerk VMkrnkiar ky Hhth WUdltrt Ii HhMmerfc filerteriw raiwvw eu hu reel Dapet byt W lartaMH Aralwi C J CflOKÜIJT k l Oliefabrikanten te Jutfaas LEVEREN VOORTDUREND ZUITMBB RAAP EN PATENTOUB ALSMEDE BELEGEN Schilders Lijnolie en GEKOOKTE OUDE LIJNOLIE IJTj Allerwege bekroond met EereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberwd Dnira Borst Boiiig Extract MELIANTHE BIT DI Machinale Fabriek DE HONIQBLOEU ViK H N vanSchaik Co gevestigd to g Oravenhage Gcen middel is ot kan worden n tgevonden welke de Meliantho overtreft het is OXHBBBOBPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen d vele en verschillende bekroningen getuigt Het verdacht en geneest OSMIDOBLUK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet sieh d i weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen Kyn de overtuiging cut hare nitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Bacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwgziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Oravenhage Wtr Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Ooada A BÜDMAN Uoordruht i C RATELAND BotUop B T WIJK OudmaUT I j BINNENIiAND g GODDA 9 September 1895 Benoemd door den MiniiUr van Financiën tc t kommieaverificat ur 3e categorie bg de itvoerrecbten en accyueei te IJmaiden W iinykenaar thaps kommiei 3f klaaM ta Wfutdinxveeo Vrydag avond omstreeks half tien moesteen ll kmaB aan de gasfabriek te Delft meer licbt vëncbaffisD maar door een verkeerden draai uu de hoofdkraan sette hjj de gebeele stad emfiklaps in daisternia Hoewel het ongeval $ loedig was herateld gaf hel toch aanleiding Irot vele komische incideaten L Woensdagavond om 11 aar is door een ilaleu dief iogebroken in een boedenwinkel in de Kegaliersbreedstraat te Amaterdatn geon tien scfaredec van bet politie barean verwijderd Da winkelier die zgn huis om tien nar gesloten had kwam om II nor nog even terag ia geselsobap van een vriend De heeren vonden toen e n kerel achter de toonbank grepen hem aan eo brachten hem naar net politiebarean De dief soheen nog nieta machtig t zijn geworden Peden was het 25 jsar geleden dat de kwaekscbool voor onderwijzeressen van het Natsdepartement te Haarlem werd geopend De school beeft na 45 inwonende en 60 nietinwoneode leerlingen Die allen en ook een SOt l ondleerliogen kwamen bedenmiddag te half vier in het nieuwe locaal op de Raaks byeen en ook bet bestonr van het Natsdepartement De heer Drayvesteyn voorsitter van het beitaur hi ld een korte reden waarop men sicb naar bet Brongebouw begaf waar de oud leerlingeu en bet bestuur ztcb aan een diner vereeoigden s Afonds werden school en toin geUlnmineerd en was er bal Met de inrichting van den dag en nacbtwaohtdienst van den dezer dagen opgerichteu Amsterdamschen particalieren Veiligheidiboadc is Donderdag een proef genomen en wel ia eenige perceeleu in de Yossiasstraat te Amsterdam Langs de muren of hekken der taioen achter de beveiligde woningen zgn draden gespannen die ü verbinding zün gebracht met en electrische battery Wit na een ongenoode gast bet bek of de schutting overklimmen om de woning door den tuin binnen te dringffl dan FEVlLLBTOltl m marskramer Aoar het ButUtch 68 Sarah durfde toen £ het vertrek van da familie Elliot vernitm niet alleen naar Oakloa terugkeoreu OQ bleef daar in de herberg tot ik met haar raee koD gsau QiQ hare getuigenis op de rechte plaats te breugeii eu dat heb ik ou ge daan al ging het ook mooielgk ng gge ugge Nu kuDt u myaheer de rechter de mulattia self ondervragea om te aion of alles klopt en verder ferklaar ik mij bereid alle op g ge ugge opbelderingea te gaven die tk geven kan ugge ug gel Zyn stemgeluid stierf weg in dezen lastigen hoest hg liet ïioh uitgeput op een stoel vallen en drukte beide handen tegen de borat Tei geluk met hem had ook Morton haastig zijn plaats verlaten en was naar den officier van justitie getredtm en toen Helm tedts adrokoat nu opstond met do opmerking dat de openbare aanklager nu wel geen kans zou zien om de woorden van dezen getuige ook als verzwarende omataodigheid by de aanklacht te voegen scheen de ander alleeu oor te hebben voor hef woord van den ouden planter Een paar minuten stolde hy Bieb weder voor het publiek n sprak Het hof bebbe de goedheid eene pauza vaa eeu halfuur toe t staan £ r werden mg in Iwtnkking tot het zal onwillekeurig dit wordt naraelp ondersteld een der lichaarasdeelen van dien paraoon in aanraking met den draad komen waardoor deze omlaag wordt gedrukt Dit heeft dan tengevolge dat er aan de straatzgde een eleéttische scbel afgaat De waker kan in een nommerkastje zien in welk perceel onraad is en zich daarheen spoeden Ook moethn dan de baren waarschuwen Met ingenomenheid beeft de Arnh Courant bet voorstel van den heer Gerritsen tot wjjziI ging van de Provinciale en de Gemeentewei betrekkelyk den eed van aanvaarding ontvangen Wanneer zg niettemin niet optimistisch gestemd is ton aanzien van de aauneming van dat voorstel dan is d t wegens redenen die baiten den inhoud er van liggen Die redenen zgn lo dat het voorstel is ingediend vlak vóór de sluiting en dos waarachaniyk wel zal blyven liggen en 2o dat het recht van initiatief altyd heeft te kampen met tal van persoonigke bezwaren en overwegingen die in dit geval wel niet buiten spel znllea bligven En ook vreest de Arnh Ct dat de Regeering die zich eenvoudig ongezind verklaarde om de door den beer Gerritwn ondernomen regeling Voor te dragen ook wel geheimzinnige doch voor haar zelve afdoende redenen zal hebben om bare medewerking te weigeren Dat het voorstel Gerritsen inderdaad in een beslaande en ernstig gevoelde leemte tracht te voorxien toont de Arnb Ct nog eens duidelyk aan Sedert 1887 kunnen de leden der StatenGeneraal beloven of zweren naar vrye keuze ook ten aanzieu van de ledeu der Provinciale Staten bepaalt de Grondwet betzelfde Maar terwö de in art 129 der Grondwet voor ben vastgestelde formule van de godsdienstige gexindbeid zwijgt worden de daar weggelaten woorden in art 71 der Provinciale wet nog steeds gevonden Hadde men by de Grondwetsherziening van 1887 deze tegenstrijdigheid niet over het boofd gezien zonder twyfel zou men toen de bedoelde woorden hebben geschrapt Thana is die antinomie tosscben Grondwet en Provinciale wet alleen door eene afzonderlyke wet te herstellen Dat de heer Gerritsen tevens voorstelt de bepaliag omtrent den aaovaardings eed van de leden der gemeenteraden met het in de Grondwet neergelegd stelsel van vrgheid in overeenstemming te brengen ligt voor de hand Ware de formale voor dezen eed of verklaring in de Grondwet voorgBschroven in atede van ia de Gemeentewet dan zou by de jongste grondwetsberzieniDg daarin laatst afgelegde getuigenis zoo even mededeelingen gedaan welke dar vervolging mogelijk eene hael andere richting zullen geven en zoodra de gevraagde pauze verstreken is zal ik ook met rayn requisitoir gereed zyn Geen woord of geschreeuw zooaU straks ontstond er toen de rechter de pauze afkondigde ernstig nadonkea toekende de gezichten der menigte een nauwelijks hoorbaar gefluister trok door de stille ryen en menig hoofd dat zoo even tevreden geknikt had by den eiach tot Ellens inheohtenisneming wierp uu een beiohaamden blik vol schuldgevoel op den aangeklaagde Pauline was aan Morton arm door eene eydeur den officier vau justitie gevolgd Ellen zat naaat haar vader die met het voorhoofd in diepe rimpels getrokken zwygend voor zich heenstaarde en haar oog dwaalde van deeen naar haren beminde die wel naar haar had willen toevliegen Sarah had schuw naar haar meester kykend naast den marekramer plaaii genomen die met hot hoofd suf op de borst gebogen af en toe een steunenden kuoh hoorea liet de verdediger had zyne collega s opgezocht en zelfs hier werd het gesprek op gedempten toou gevoerd niemand dan een drietal juryloden had de zaal verlaten Do avondschemering begon te vallen en een bediende stak de lampen aan namelijk die boven bet jjarket hingen terwijl de ruimte voorde toesehouwers ia het duister bUef fir behoofde geen stüto geboden te worden toen van de eene zyde de reohteren door eene andere de officier van justitie binnentrad en beiden hunne plaatsen innamen De zitting werd heropend en de offioier van jusütie vroeg weer het voord zeer ceker dezelfde wyziging zyn gebracht Want merkt de Arnb Ct c op het motief is voor alle gevallen betzelfde do scheidiBg van Kerk en Staat verbiedt dat men eenige politieke handeling van den staatsbarger afhaukolyk stelt van zyn lidmaatschap van en of ander kerkgenootschap en het is dus logisch dat dezelfde vryheid die de Grondwet aan de leden der StatenGsneraal en der Provinciale Staten beeft vergund ook worde toegekend aan hen die in de plaatselyke vertegenwoordiging den gemeenteraad tting nemen Wat de heer Gerritsen voorstelt is dus geen nieuwigheid maar de noodwendige onvermydelyke consequentie van bet grondwettig begiasel Naar de meening der Aroh Ctc gaat de voorstetier nog niet ver genoeg eo bad hg behooreu voor te stellen dat de verouderde en door da Grondwet verworpen uitdrukking op de wyze zgnar godsdienstige gezindbeïd ook werd geschrapt in de artikelen 40 van de Provinciale G5 100 en 108 van de Gemeentewet waarin de eedsaflegging van den griffier der Staten den burgemeester den gemeentesecretaris en den gemeente ontvanger wordt geregeld Mr N G Piorson deelt in de Gidst van September brieven mede van wijlen mr W baron van Dwlem Aan de nagedacbteuia van mgu vriend van Dedem zoo achryft hy in de voorrede wensch ik eene hulde to brengen eu ik kon geen betere dau uittreksels te geven vaa eenige brieven die hy m i in den afgeloopen winter uit BntachIndiü en Cejlon geachreven heeft Zy toonen wat in hem omgiug eu wat hem belangstelling inboezemde ook hoe hy de pen wist te voeren In dit opzicht zullen de brieven voor velen eene verrassing zyn Als van Dedem voor de pers acbreef liet by zich niet gaan De schalkache glimlach die gewoonlyk om zyue lippen speelde wanneer by zich in een vriendenkring bevond werd zelden teruggevonden in zyn stijl Maar wel wordt hy teruggevonden in deze brieven bier is de ware van Dedem aan het woord de man die kouten kon als weinigen lief t over belangryke diagen sprak maar zoo dat het spreken zoowel als het aanbooren ontspaaaing bleef met de klok steeds op slechten voet doch de zeldzame gaaf bezittende haar elkeen te doen vergeten i Ik weet niet of de lezing der brieven dezelfde indrukken zal maken op hen die den schrgver niet gekend hebben als op zyue intieme vrienden Doch zij behelzen zooveel Eene treunjfe naneeuschakeliu t a omstandigheden sprak hy met luider stomnie had de tegenwoordige aanklacht te voorschyn geroepen en rechtvaardig doen schijnen doch volgens de zoo even in my gewekte overtuiging van de ongegrondheid dier aanklacht zie ik my genoodzaakt er geen verder gevolg aan te geven on aan te dringen op do onmiddellijke in vry held stelling van den gevangene als eene eenvoudige daad van gerechtigheid Voor de arrestatie van don waren dader liet hy er met een blik op het publiek op volgen zyn reeds de noodige maatregelen geuonen eu de wet zal volle satisfactie ontvangen Nog een oogenblik was het stil gebleven maar nu brak een gegons uit als van een reusachtigen bijenzwerm die de laatste woorden van den rechter verzwolg Helmstedt ontving de hsrtelyke felicitatie van zyn advokaat en werd door dezen aan allerlei vreemde personen voorgesteld ook de rechter kwam een oégenblik naar hem toe en drukte hem de band maar te vergeefs zag hy naar een bevriend gezioht om Hij hoorde het gedruisoh der voetstappen vsn het wegtrekkend publiek dat verder geen enkel teekeu van bijval of ontevredenheid gegeven had overal vreemde blikken en nieuwsgierige of ooverschillige geziohten en het gevoel von alleen te staan in den vreemde had by nog nooU zelfs niet in de gevangenis zoo bitter gevonden als op dit oogenblik Met een kort woord excuseerde hij zich b zyn advokaat en wendde zich naar de getuigenbank maar nog van Ellen en haar vader nooh van Sarah was ieta meer te ontdekken en alleen de marskramer met wien de meegekomen kaïteleinea sioh besighield belangr ks omtrent Britsofa IndiÖ en Ceylon dat niemand den daaraan besteden tyd betreuren zal naar ik vermoed Bewonderen zal men den yver waarmede van Dedem kennis trachtte ta vergaren de inspanning die hy zich getroostte voor dat doel Hg heeft in de weinige maanden van zyn verblyf in die warme streken te veel van zijne krachten gevergd toen eene ernstige ziekte hem aantastte kon zgn gestel daaraan geen weerstand bieden Hy zelf begreep bet onmiddetlyk Aandoenlyk in honne soberheid ziJn de woorden die by den 31n Maart dris dagen vóór syn dood tot my richtte Ik lig ia eene hevige koorts en vrees dat ik er niet doorkom Hartelyk vaarwel jPrenghet over aan myne andere ware vrienden Daar ik hem in zijne jeagd niet gekend heb verzocht ik zgue oudste zuster mevroaw Leoky my bet een en ander uit bare berin neringen mede te dealen In de aanteekeningen die ik daarop ontving trof mg een citaat uit een brief dien hy in 1864 uit Java aan zyne zuster heeft geschreven Van zyue onlangs overleden moeder sprekende zegt hg daar Al hare gevoelens hadden iets edelst Zij had teen enthousiasme voor al wat groot en goed is dat haar ver boven het gewone peil verhief Wanneer ik my rekenschap geet van de indrukken die van Dedem niet alleen o t mü maar op al zyue naaste vrienden gemaakt heeft vind ik vryheid om diezelfde woorden op bem toe Ie passen £ n agn enthousiasme was nooit een stroovnor de idealen zyner jeugd zyn niet verbleekt By het nalezen der nanteekeningen heeft niets mij zoo zeer getroffen als da standvastigheid zyuer affectiën in groote en kleine dingen Gelyk hy gehecht bleef aan zyn familiegoed Vosbergeii reeds in 1864 door hem aangekocht zoo bleef by zyn hart schenken aan de publieke belangen die hem in zyne jongelingsjaren hadden geboeid Hy was altyd een zeer warm patriot Men zal bespeuren hoe in Britsoh Indië en Ceylon vooral datgene wat aan Nederland herinnert zyue aandacht bezighoudt Om naar Cochin te trekken ontziet hy moeite noch ontbering Wat kon hy daar zien of leerea Niet veel maar in Cochin was vroeger eene Hollandsche nederzetting geweest en hy moest dien grond betreden zich daar vermoeien in herinneringen aan onze vaderen Niet minder evenwel dan aan Nederland waa zyn hart aan Java gehecht In 1865 scbryft hy aan syoe zoiter Ik heb Java lief het is myne eerfuoht eens iets te mogen doen voor dat land es voordat volk waaraan wy als natie zooveel verschuldigd zijn a Ëc dertig jaren later 29 Januari 1895 srhryft hy haar uit Ceylnn bet volgende zat nog in zyne vermoeide houding op een stoel Ben je met wel XzakF vroeg llelmstedt en legde de baud zacht op zyn Behouder Langzaam keek de oude op tf t Kont van de overhoasting en de inspanning hygde hy z n jongen vriend de hand reikend myu long wou eigeolyk nog niet maar het moest vandaag eu daarom ben ik gekomen 1 Uelmstedt drukte den grijsaard iunig de hand en zag hem in bet deeriyk vervallen gezicht welks pyulyke verandering hy eerst nu van naby opmerkte Dezen keer bent u er met een bbiuw oog afgekomen zei hij mat een zwak lachje maar in t vervolg zult u wel meer naar den raad van ervaren lieden luisteren Dat u Mor gekomen bent komt toch alleen van uwe geschiedenis met dat meisje en u kuut nietzeggen dat ik u niet gewaarschuwd heb r Helmstedt hot by deze woorden zeker wat al te veel zijne inwendige gevoelens merken want de oude zag hem opmerkzaam aan en schudde iwygend het boofd Laat ik u één ding zeggen hernam hy na een poos als het waar is dat u de zaak nog niet te boven bent Het komt van een man die zyn mensohen kent ga niet verder want er komt niets goeds van Sir En al bracht u hot eens tot wat uje geluk noemt dan nóg zult u aan den ouden Izak denken want don Amerikaansohen planterstrotti overwint gy nooit en zegen kan er onmogelijk voortspruiten uit eene verbinding van twee menscheo dis zoo verschillen in afkomst on opvoeding ala Duitsohen en Amerikanen I rorA rsrwl