Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1895

OoRtenryksobe Congo ezpeditie uitgezonden ala aardrykskundige en hy deed de eerste goede topografische opnamen in het Congo gebied Maar vooral door zyne drie reizen in OostAfrika is hy bekend geworden Zyn eersten tocht deed hy in 1888 in gezetechap van Haus Meyer in Oesambara werd by toen door den Arabier Boesjiri gevangen genomen en eerst tegen losgeld weer vrygelaten Twee jaren later bereisde hy dezelfde streek en het ParegO gebied tot aan den Kilimaudsjaro wsarby hy studiën maakte voor den ontworpen spoorweg Tanga Karagwe Zyne belangrijkste reis was echter de laatste van 1891 93 toen doorkruiste hy de Masalateppe bet oostelyk oevergebied van het Victoria Nyaoza en drong door tot aan het Tanganyka op welke reis hy de belangrykste bron van den zuïdelyken Nyl ontdekte Het AmerikaiDsehe oorlogKhip Indiana dat te Philadelphia nog in aanboaw is zal zoodra het de reis Van maken naar Halifax in Nova Scotia worden gevoerd om daar in het droogdok te gaan De Vereenigde Staten hebben een droogdok groot genoeg om het tchip op te nemen Dat zy dus by Engeland moettu terechtkomen met hnn oorlogschip ia dan Amerikanen een doorn in het vleeich Trieol Goe De in oos land bernchte D A Zwigtman van Noppen is opgedoken in Amerika Hy tiad zich als stadent laten inschrijven op Bar vey Medical College te Chicago en om daartoe toegang te verkrygen een diploma van de Amsterdamsche universiteit getoond Daarin stond te lezen dat de heer D A Zwigtman van Noppen iemand van adellyke geboorte vier cursuBsen had gevolgd zich altydgood gedragen had maar nit geldgebrek niet door kon stadearen Geteekend prof HoUman facult h t decaum Voor alle zekerheid toonde men bet diploma aan den Nederlandschen consol te Chicago den heer Birkhoff ea dsze niet durvende beslissen of hst echt was zond het naar Amsterdam op Had de consul geweten dat de Amsterdamacbe ooiversiteit gemeeolelyke nniveriiteit was dan bad hy zich de moeite kunnen sparen want er stond boven bet diploma RyksuniTersiteit Het antwoord nit Amsterdam van den rector magnificus prof Völter constateerde de valschheid van het document Deze falsaris is al meer met de Amerikaaiiscbe justitie in aanraking geweest verleden jaar voor onbevoegd uitoefenen der gen wskunde Hy is er toen met 60 dollar boete afgekomen Aan onzen consal te Chicago hebben ook de dertig doctors die hun bul aan Van Noppen na eene oproeping voor eau doktersplaats in Amerika toevertronwden het te danken dat zy hun bul terugkregen Op last van de politie te Napels moesten dezer dagen de drie schouwburgen aldaar n I het theater La Fenice Mercadante a Foriaen Follie Drammaticbe onvoorwaardelyk gesloten worden De gebouwen leverden namely k brandgevaar op en dreigden bovendien te zullen instorten Zy zullen waarschynlyk geheel gesloopt worden De heer J van Djjfc Ms te Deatincbem heeft voor zyn verschillende pbilantropiache inrichtingen aldaar van iemand dia onbekend wenscht te blyveo een gift van £ 3000 ontvangen In den nacht van Vrydag op Zaterdag is in het vboreau van de cNieawe Drentsche Courante te Asaen ingebroken Meteen stang nit de zettery is de brandkast geforceerd en daaruit een bedrag van f 300 ontvreemd Eenige breek werk tuigen zijn door de daders achtergelaten en door de justitie in beslag genomen Terwyl Zaterdagmorgen een troep cavalerie den Heiligen berger weg te Amersfoort passeerde werden een officier een drietal maosahappen en paarden door den bliksem getroffen De manschappen en paarden geraakten buiten westen doch keerden na eenigen tyd tot bewustzyn terng De offider werd aaneenzyner armen t geraakt tengevolge waarvan deze zwol Ze zyn allen bniten gevaar Men schryft aan de Haarl Ct Een merkwaardige drukfout komt voor in de HoUandsche Illustraties van 20 Juli jl Daar leest men nl In kalnien toestand zuigt een volwassene by met iedere ademhaling Vg liter in de longen t Verbeeld u een by met longen en die oog wel een balven liter inhoud hebben Ér moet klaarblykelyk in de kopy gestaan hebben zuigt eeu volwassene by iedere ademhaling enz De zetter echter heeft het voorzetsel by voor een zelfstandig naamwoord aangezien ea tÉwam toen een woord te kort daarvoor zette hy op eigen gezag met en de corrector bemerkJn bet niet waardoor de kolossale by apis mellifica monslroaa geboren werd Merkwaardige advertentie De dagbladen die te Nenbaus in Beieren veraeheinen pnbliceerden dezer dagen de volgende advertentie Den vyftien individu s die van den laatsten brand geprofiteerd hebben om te stelen wordt aangeraden binnen 8 dagen de gestolen voorwerpen terug te bezorgen daar sy anders aan de justitie zulten worden overgeleverd Niemand zal ons kunnen beechuldigen onbarmhartig geweest te zpn Door den sneltrein van Catania naar Randatzo Sicilië werd Vrydagmiddag een wagen gegrepen waarin zich 10 werklieden bevonden De wagen werd een eindweegs meegesleurd en verbryzeld 4 werklieden werden op de plaats gedood terwyl 3 arbeiders ernstige verwondingen bekwamen Van een anderen trein die het station Rapoli by Aquila binnenreed ontspoorden twee met militaire voertuigen geladen waggons waardoor een soldaat het leven verloor en een ander zwaar gekwetst werd Het lyk van den stoker der marine T die sedeit eenige dagen aan boord van Hr Ms artülerieinstruktieschip Bellona werd vermist is gisteren aan den zeedyk te Helder lo de nabyheid der woning zijner ouders dryvende gevonden Da bezoekers van de Ned Hervormde kerk te Dubbeldam schynen zich niet byster stichtelijk te gedragen want heeren kerkvoogden hebben het noodig geoordeeld in de kerk een plakkaat te doen aanslaan met de woorden Men wordt verzocht hier niet te rookenofte pruimen € Men schryft uit de residentie In kringen waar men zalks veten kan nemen de geruchten als zon de minister vanoorlog over de zaak Seret geïnterpelleerdworden een vasteren voitti aan en vernachtmen algemeen dat dr Schaepman zich daarmede zal b lBsten Tel Vreeselyke drokte op Ond Hollandt Gedana en gehos op het plankier dat er nog lag van het Limbor ii feeat Een schitterende fanfare Ieder kykt naar de muziektent £ r waaeen hoed verloren en de geniale heer Wolf wist direct de beste manier om den eigenaar te vinden De hoed werd den rolke vertoond en de muziek speelde Wie z nhoed isdat cenE De Politik € te Praag vermeldt dat by de manoeuvres te Hohenmauth een kolonel en bij die te Strakonitz een kapitein werd doodgeschoten Men vermoedt dat er eenige pakjes scherpe patronen onder de los e patronen geraakt zijn toodat het oogelok niet aan moedwil toegeschreven moet worden Wl Directe SpoorwegverbiDdiogen met GOUDA ZooierdieDSt 1895 AangevaogeB 1 Mei Tild vao Greenwich 8 61 II IS 9 67 10 04 10 11 10 18 9 10 10 87 11 80 8 88 8 44 7 11 1 S4 4 60 4 67 1 04 6 11 6 80 1 45 1 66 8 08 8 09 9 16 18 82 18 89 li 18 43 18 68 1 44 8 60 4 08 BOTTIKDA H 6 O U O A 61 10 88 11 60 18 80 7 80 3 10 6 48 8 60 9 86 lOi 7 86 7 47 8 48 4 80 6 31 6 90 8 06 6 80 87 8 44 6 60 8 95 41 9 10 10 06 10 38 10 89 10 46 10 6 3 99 i DEN H AA 3 09 08 4 40 6 61 1OODDA 18 68 18 40 7 46 8 07 8 18 eODDA DENHllI t Huge 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4110 1411 8618 161 38 8 44 8 68 8 48 4 16 6 176 11 7 68 9 88 Voorb 6 54 10 80 1 44 6 17 Z Z gw6 08 10 86 1 58 6 18 9 63 Z r M 6 19 10 46 8 09 6 42 10 08 Onada 6 807 608 18 9 9 66 10 1610 67 18 06 18 46 8 80 3 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 53 8 88 10 18 Stopt te Bleiawjjk Kriiiiirw en NootdorpLaidHhendun O T B E O H T G O O D A 8 83 7 50 9 10 11 84 18 50 8 10 8 68 4 43 6 86 7 506 58 8 11 10 88 11 61 4 16 6 68 w 7 07 8 19 10 31 4 84 S 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 86 AHSTIIOAMeOUDA 6 60 8 16 9 66 11 9 40 4 81 6 35 MO O Mil4 18 19 1 30 6 80 7 46 8 48 Ooud 7 00 86 9 09 9 S7 10 80 10 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 54 9 64 11 1 Zer H 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 8 01 10 06 Z Zi ir 7 681 66 11 13 18 46 6 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 17 18 68 6 80 8 86 10 87 H Ke 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 U 88 18 48 1 08 1 57 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 31 9 9 8910 88 11 43 Ol DA BTRlOHT 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 9 05 10 19 11 19 48 8 83 3 17 4 16 4 47 6 67 8 66 8 31 10 18 6 60 6 64 11 14 8 37 t t 7 10 10 89 6 69 7 08 8 12 11 88 8 46 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 6 18 7 88 8 2 8 41 9 9 87 10 61 11 45 1 80 8 08 3 50 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 e O U U A A USTIRDAH 4 40 8 81 10 01 U 18 10 3 31 4 47 t 5 10 16 6 09 9 9 1 9 8 41 9 07 10 84 88 10 64 86 4 U IO 1011 10 ülreehl Woerden Oüdaveter Oouda AntterdauWp Ghnuhi Anutartui Wg 7 69 9 10 10 60 18 46 Ik wordt nnterkt in de OTerfcaiKiog dat myae reis voor Indie nuttig kan zyo ook al kom ik nooit meer in de gelegenheid om als minister of Kamerlid ran myne kennis party te trekken Wanneer men onder wordt begmt de oTertniging boe langer hoe sterker te spreken dat men moet trachten en xich moet haasten aWorens de dood aanklopt iets nnttigs te rerrichten Bet is myDe groote en troQwens eenige illusie roor lodië wnt te doen dat blarende waarde zal hebben Byna dezelfde nitdrokkingen als die van 1865 De oude liefde was niet verkoeld maar versterkt De Engelsche pers houdt zich weer veel bezig met de zaak van mevr Maybrick die in 1888 ter dood veroordeeld werd beschnldigd haren man te hebben vergiftigd In j eheel Engeland ontstond eene beweging ten voordeele dezer vroaw aan wier onschuld door honderddnizenden werd geloofd Deze beweging nam zulk een uitbreiding aan dat men niet tot de terecbtatelling durfde overgaso en de Koningin een decreet toekende waardoor de straf van mevr Majbrick in leTonalauge opaluiting werd veranderd De advocaat van mevr Maybrick de beroemde sir Charles Rnssell thans lord Russell of Killowen lord chief justice € of opperrechter van Engeland deed al wat in t a vermogen was om gratie voor zyn cliënte te verkrygen De twgfel aan de schuld van mevr Maybrick il heden ten di e nog zoo groot dat verleden week in het Lagorhais M Athur O Conuer de herzieuning van het proces vroeg Men mag Keker zgn dat de lord chief JDBtice c als hy daaraan iets kan doen dit niet laten zal Maar volgens de Ëngehiche wet is en biyft mevr Maybrick zelfs indien het gerecht hare onschuld erkende en haar in vrgheid stelde eene moordenares en herstel ia onmogelyk het Slagetscb gerecht kan niet falen en komt op geene beslissing terug Uit een dossier door vrienden der veroordeelde in Engeland en Amerika verzameld blykt dat de heer Maybrick een dronkaarden morphinomaan was en hy zelf arsenic innam De heer Maybrick kan zich dus heel goed zelf gedood hebben By referendum zal de bevolking van het kanton Solothurn uitspraak doen over een broodwet Volgens deze wet zal het brood moeten gebakken worden in brooden van een balf BCD en twee kilogram alleen het kleinere gebak valt buiten de bepalingen der wet De verkooper moet attyd ook ongevraagd in tegenwoordigheid van den klant het brood wegen terwyl de prys daidelyk in den winkel moet zyn aangegeven Wanneer blykt dat een brood te licht is mag de kooper dat door kleine broodjes aanvullen Het brood moet goed gebakkan zyn en mag geen vreemde bestanddeelen bevatten Overtredingen worden gestraft met boeten van 5 tot 50 francs De stemming heeft den 29n plaats Te Fünfkirchen is een in aanbouw zynd huis ingestort Veertig arbeiders werden onder het puin bedolven van wie een is gedood en 36 zwaar werden gewond waarvan 6 doodelyk Te Brotterode zyn onlangs door een hevigen brand een 900tal groote en kleine gebouwen ter waarde van ruim 1 millioen gld vernield Er is voor circa f 150 0U0 aan giften voor de 670 noodlydenden bijeengebracht Gisteren ochtend is aan den overweg naby het station Zeeland door trein 3a komende van Gennep een boer met een kruiwagen die de rails nog wilde orerateken aangereden De kruiwagen werd totaal verbryzeld doch de man kwam met den schrik vry Een gedeelte van den verbryzelden kruiwagen bleef tosschen de wielen van de machine hangen waarom de machinist moeit stoppen om het te verwydereii 6 30 1 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 6 18 6 81 6 89 1 86 7 86 7 82 7 8a 7 4 7 55 6 6 10 1 19 6 86 Geuda Moordrecht NieuwerVerk OapeUe Botterdam Bottordam Oapalle Kieuwerkerk Uoordreoht Oouda Oudew Woerden Ulrechl Qoude Ooodê 5 88 Twee monsters Een hevige ontroering heeft te Debreezin ia Hongarye de arrestatie van twee berenleiders uit Rumenië veroorzaakt die hun beren hadden gevoed met het vleesch van vier door hen vermoorde kinderen De Belgische regeering beeft op verzoek van den koning aan den Engelscben salpeterlord North een der geldschieters van den Coagostaat de duinstreek tusscben Ostende en Mariakerke verkocht De beer North wil daar een groot badhotel met speelzalen laten bouwen en er eeu volledige badplaats vestigen In de Kamer en den Senaat werd voorgesteld by den verkoop de voorwaarde te bedingen dat geen speelbank mocht worden opgericht Na eeu heftig debat werd besloten deze bepaling niet te maken aangezien dit gelyk stond met vernietiging van de geheele transactie De vó 5r korten tyd te Parys overleden loo bekende dameskleermaker Worth heeft papieren nagelaten waaronder zich ook een studie bevindt over het maken van dameskleeren Daarin wordt tevens over de mode gesproken Velen wien de vrouwelyke gewaden geld en veel geld kosten zullen wel eens gevraagd hebben van waar eigenlyk die mode komt wie de mode maakt wie al die nieawe drachten aitvindt welke onze dameswereld zoo in opgewondenheid brengen Worth beantwoordt die vragen op de volgende wyze 0m de waarheid te zeggen niemand maakt de mode men volgt haar alleen Een onvoorzien samenwerken van heel verschillende omstandigheden maakt haar en zy is er zonder dat iemand kan zeggen hoe zy er gekomen is c Echter zyn er eenige modes geweest waarvan men den oorsprong heeft kannen nagaan Würth vertelt daarvan eenige staaltjes Tot aan het begin dezer eeuw droegen de dames steeds korte rokken was er al een sleep aan dan waren ze toch van voren kort Maar toen kreeg de koningin van Engeland een wonde aan den voet zoodat zy dezen in zwachtels moest hebben D n volgenden dag zon er een groote receptie plaats hebben in bet St JamesPaleis Wat doet de Koningin Zy laat zich een lange japnn maken die tot over deteenen hangt Terstond werden de japonnen der hofdames eveneens langer eu dit voorbeeld werd spoedig in geheet Eoropa gevolgd By een ander geval kwam Rachel te pas de beroemde tooneelspeehter Deze had eens van een arme koopvrouw een geelachtige stof gekocht van verscheiden meter lang waarmee zy echter niets kon doen en die zy daarom langen tyd liet liggen Eenigen tyd daarna kreeg zjj achter by toeval de stof weer In handen en liet er zich een japon van maken die zy nu in een van haar rollen droeg De japon had een even groot succes als haar spel een tyd lang droeg ieder te Parys een gele japon Een derde geval dateert nit den jongsten tyd Een zeer bekende dame die eenigen tyd te Parys vertoefde wilde gaarne een der groote wedrennen bywonen ofschoon zy geen japon in haar koffers had die voor deze gelegenheid paste Te elfder uur Het zy nog een oud zwart kleed zoogoed bet ging veranderen en opnieuw garneeren en nam da irby een roode parasol die zooals men tot haar zeide het eenvoudige toilet wat opfleurde En na zag men iets merkwaardigs gebeuren de vuurroode parasol der dame wekte een waren byval en deze kleur werd welhaast de modekleor van de parasols te Parys en is bet tot byna in den jongsten tyd gübleven Zoo doet bet toeval de verlegenheid een gril soms de mode geboren worden die langer of korter tyd heerscht en zich verbreidt tot in de uithoeken dar wereld 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 S 8S 10 17 18 88 9 40 10 36 9 69 lO ll 4 80 646 8 18 11 16 1 Dr Banmann die zooals gemeld ia te Keulen waar hy plotseling ziek geworden wai overleed was pas 31 jaar Nadat hy in 1883 eene reis naar Montenegro had gemaakt werd hy in 1885 dus op zyn 21e jaar met de lo dan 8alui iidei ng aeo dvarsateag Ttn de St Aothoaia Breestraal te Ameterdam ia Zkterdagmiddag brand nitgebroken in een nitdragerg Da bewoners waren afwezig een bat moet een brandend petrolenmtoeatel hebben omgaworpan De nitdngerawinkel brandde geheel nit De inboedel was verzekerd Vrgdagnacht heeft te Arnhem bg jhr M an den Amsterdamseben Weg een dief een raam opengeschoTen eniffa ingeklommeu Vermist worden tal ran zilveren voorwerpen Floral ia te g ouda Hebben wg reeds in ons nummer van Za terdag de lyst der bekroningen medegedeeld die door de verschillende inzenders by de Tentoonstelling van Floralia waren verkregen thans kunnen wy nog mededeeleo dat gisteren alle inzenders met hunne haisgenooten vryen to ng hadden wat eene aangename drukte gaf Gisterenmiddag ten 1 uur had de pryaaitdeeling plaats waarby de voorzitter der vereenigiag de heer Dr H IJswl de Schepper bet volgende o a zeide Het doet my genoegen zooveten hier zyn opgekomen om getuige te zyn van de pryjuitdeeling die door Floralia straks zal worden gehooden en ik roep hen een welkom toe die blgken van belangstelling in onze jonge vereeniging gesteld hebben wanneer ik aan de laatst verloopen jaren denk wil ik de geschiedenis van het ontstaan der Flora Ha vereen iging eren mededeelen Een jaar geleden werd my gevraagd of wy hier ter stede niet eeu ver eeniging konden oprichten welke zich ten doel stelt onder de werkende stand de liefde tot bloemen en planten aan te kweeken Die vraag werd mg gedaan door den heer Spruyt die de eer van het vaderschap draagt ik wensch hem geluk met dat kind en hoop dat hy de eer zal beleven dat het blgvend zal zgo daar het eerste jaar toch de grootste moeilykheden liaoeten overwonnen worden Kort na het gesprek is onze vereeniging tot stand gekomen en wanneer ik de andere heeren hiermede geluk wsnsch en dank zeg moet ik toch vooral ook de henr Steensma nog afzonderlyk dank z KS Qf AQt zonder zyne belangrjjke hulp zouden wg nimmer zoover geweest zyn Zooals u allen bekend is werden in het tooijaar uitgegeven aan 229 inschryvers 1222 plantjes en bij deze eerste teutoonatelliog zyn ingekomen 603 plantjes van 135 inzenders dat niet alle ioBcbrijvera konden inzenden begrepen wy volkomen daar niet ieder even gelukkig kan zgn in het kweeken Nog dien ik die hh die tot het welslagen der teotoonitelliag zooveel ter opleistering zonden in ons vorig verslag hebben wy de verschillende heeren reeds genoemd onzen hsrtelyken dank te neggen Als jury leden hebben gefungeerd de hh 6 J Bier Bloemist te Nieuwerkerk van Voorthnysen idem te Alfen en de heer Steensma alhier Genoemde heeren badden geen gemakkelgke taak en geheel oopartydig is dit geschied daar alleen de nummers werden bekroond en de namen der inzenders niet bekend Door verschillende vrienden van Floralia zyu wy in staat gesteld een groot getal pryzen ait te reiken nl 65 Daarna werd overgegaan tot de uitreiking Drie Bestuurspryzen werden uitgereikt en wel aan M Kaser een Aipidistra D van Leeuwen een Theeservies en aan Ant Cl Wiezer een Wertdoos Er waren uitgeloofd 3 Bestuurspryzen 9 eerste 22 tweede 23 derde 4 zeer eerv verm en 27 eervolle ver De drie bestuurspryzen werden uitgereikt aan hen wien meer dun het gestelde maximojn van 3 prgzen door de jnry waren toegekend In o fte vorige lijst kwam onder Begonia Semperflorens Vernon voor derde prjjs No 99 dit moet zyn No 49 P M Bizar Na afloop van de prgeuitreiking bleven velen in den tuin waar het Muziekkorps der dd Schuttary eene Matio Mosicale gaf Op verzoek zon de tentoonstelling heden nog open zyn van 10 3 nur Wy hopen dat een volgend jaar het Bestuur ▼ n Floralia wederom dezelfde medewerking en ondersteuning zal genieten die het dit jaar heeft ondervonden Bniteolandscli Overzlcbt De K51nische Zoitongt spreekt nog over d bakende bedreiging door keizer Wilhelm onlangs bg hst ijedan feeat te Berlgn nttgeaprokan tegen de sociaal democraten Het Kenlsche blad gelooft niet dat de Duitsohe regeering er weer toe zal overgaan bjj den Bytsdag een wetsontwerp in te dienen tol bestrgding van de anarchisten en sooiaal democraten overeenkomstig bet bekaade vooniel van dien aard dat door den B jksd g werd verworpen Dit ia dan ook isar natnarlijk want er bestaat geen enkele reden om te geloovsn dat de Bgkadag na wel een dergelgk voorstel aou aannemen terwgl van eene ontbinding evenmin eenige verandering is te verwachten Wel acht de Eölnische Zeitnngi het mogelyk dat door de Priiiiisohe regeering in hetnajaar bg den Landdag eu wetsontwerp totbestrgding der sociaal democratie zal wordeningediend Dit is natnnriyk een geheel andei geval In den Landdag zoowel in het Huis van Afgevaardigden als io het Heerenhais kan de regeering op eene meerderheid rekenen De conservatieven de nationaal liberalen en het centTQm geven daar den toon aan terwgl daar de liberalen slechts zwak en de sociaal democraten in het geheel niet vertegenwoordigd zgn £ ea dergelgk wetsontwerp dat natnorlgk alleen voor het koninkrijk Pruisen kan gelden zon door den Landdag zeker wel worden aang nomen Het bericht dat de sultan de voorstellen der mogendheden met betrekking tot Armenië had aangenomen blgkt niet geheel juist Wel Bchgnt de Forte besloten te z de commissie van toezicht ttf aanvaarden die volgens het eerste plan bestaan zon nit gedelegeerden van Engeland Rusland eu Frankrijk maar volgens een bericht nit EoDstantioopel aau de Koln Ztg c verzet de saltan zich met hand en tand tegen het denkbeeld van lord Salisbnry om ook gedelegeerden dor Midden Ëuropeesohe mogendheden in die commissie te doen zittting nemen Frankrgk en Rusland hebben dit punt wel overwogen doch nog niet aangenomen En de sultan moet gezegd hebben dat hij liever Lijn Suropeesche provinciën verliest dan afstand te doen van zgn sonvereine rechten in Azië die bg in gevaar acht door de benoeming van een Ëuropeesche commissie van toezicht Inmiddels hseft OUakir pacha zgn ambt aanvaard Volgens berichten uit Konstantinopel heeft hg reeds dadelijk een aantnl Armeniërs die om politieke redenen gevangen gezet waren in vrgheid gesteld en heeft hg eenige Tnrksche ambtenaren die zich door hun wreedheid hou afzetterg en hun opdrgven der belastingen berncht hadden gemaakt afgezet De gendarmen hebben oen bende Koerden uiteengejaagd die Armenische gehuchten in bet district Moech hadden geplunderd Uit Pnrga komt het bericht dat de heer Challemel Lacour de voorzitter van den Senaat heeft besloten zgn post te verlaten De heer Challemel Lacour was reeds lang ziek en daarom behoeft aan zgn besluit om hst voorzitterschap van den Senaat neer te leggen geen politieke beteekenis gehecht te worden Als zgn opvolger wordt nu reeds genoemd de beer Waldeck Bousaeau D heer CballemelLacoar is 68 jaren ond Het wordt eiken dag meer dnidelgk dat de gezondheidstoestand der manschappen van het Pranscbe eipedilieleger op Madagoscar zeer slecht is Zelfs de officieuze Agence Harasc kan dat niet meer verbergen in haar laatste berichten wordt het aantal zieken op veertig percent van de sterkte der eipeditie aangegeven De meeste zieken Igden volgens het officieuze bericht aan felle koorts die veroorzaakt is door de groote hitte de soldaten hebben ten gevolge daarvan laat an een soort bloedarmoede die bun elke wilskracht rooft eu ben bulten staat stelt de vermoeienisaeta van de eipeditie te verdragen Zjjn de geneeaheeren in staat hen te genB en dan schgnen zg als t ware geacclimatiseerd te zgn en zijn zg tegen elke inspanning opgewassen Maar de moesten sterven aan de f erzwakking van lichaam en geest die door de koorts ondermgnd zpn Do kolonne van generaol Ducbosno rukt langzaam maar stadig op Antananariva op De Martin gelooft dat de voorhoede tosschen 15 en 20 September de hoofdstad zal bereiken We hebben in t kort reeds medegedeeld dat op het Congres der Trade unions een een motie is aangenomen met 625 000 tegeu 222 000 stemmen ten gnuste van wettelgke invoering vao den acht uurs werkdag behalve voor mgnwerkers die met een eigen voorstal voor den dag komen Der parlementaire commissie is opgedragen een wetsontwerp op te maken De Daily News vindt het de moeite waard nogmaals bet onmogelgke n ongergmde van een voor alle bedrgven en ambachten geldenden dwang op dit pnnt in bet licht te stellen Een nieuw voorstel werd op het Congres ingediend betreffende de werkloosheid Daarin wordt aangedrongen op werkverschafSng van staatswege door landontginning het aanleggen van noodhavens en lichte Spoorwegen het verboteren der arbeiderswoningen ia de steden bet aanleggen van loudboawkolonies en het explotieeren van staatsdomeinen verder door wgziging der armenwet en door het opleggen der verplichting aan de Local Governemeni Board om werk te zoeken voor bona fide arbeiders die werkloos zgn Ook deze motie werd aangenomen Ds diacnssies en de stemmingen over specifiek socialistische voorstellen hebben dnidelgk doen uitkomen dst de mannen van het behoud hoewel op zich zelf anders weer tamelgk radicaal na de meerderheid ia handen hebben En zoo is de houding van de parlementaire commissie die het initiatief nam tot den itwtignep wwrdoor de socialijiu ia dt min derheid kwamen op alle pnnten goedgekeurd Met niet minder dan 607 000 tegen slechts 186 000 stemmen is een motie vfu afkeuring verworpen tegen de parlementaire commissie gericht omdat deze niet bg het Lagerhuis een wetsvaorstel had ingediend tot nationaliseering van den grond en van de voortbrengingsmiddelen De socialisten zgn geweldig verstoord en de uitgeworpen hebben reed een aparte vergadering gehouden Daarin werd het voorstel gedaan en aangenomen om elke samenwerking met de parlementaire commissie al te zien Het is niet oowaarschgnlgk dat de scheuring zal doorgaan en de groote massa der socialistetf zich van de Jnioni zullen losmaken om onder eigen vlag voortaan te gaan varen Te Madrid blgkeu gerochten in omloopover eene op banden zgodo ministericelecrisis Oe beide fracties der conser vatieve partgen welke hst kabinet Canovas stennen kannen het niet eens worden over hetgeen ten opzichte van Cuba moet worden gedaan Men beweert dat de minister van koloniën senov Costellanos reeds zgn verzoek om ontslag heeft ingediend nog Of i nog beid De heer Canovas beeft echter dit ontslag nog niet aanvaard en hoopt dat het hem zal gelukken den twist bjj te leggen Ie mioiaterpresident daarin zsl slagen is er onzeker want de groote moeielgkbestast bieiin om de geldmiddelen te vinden welke tot het bedwingen van den opstand op Caba noodig zijn De minister van koloniën acht zich wel io staat de rust op Cuba te herstellen maar de minister van financiën oppert steeds bezwaren tegen de financieele eiscben welke daarvoor worden gesteld Yan een schikking wil de Spaansche regeering nog niets weten Waarsohgolgk zal derhalve de atrgd op Cuba worden voortgezet totdat een van beide partgen een beslissende overwinning zal kebben behaald Uit Petersburg wordt gemeld dat de Fransche en llussische Regeering voornemens zgn bet initiatief te nemen tot nieuwe onderhandelingen met Japan over een definitieve schikking in de Liao Tung qnaestie Japan wil met da ontruiming van bet schier eiland niet beginnen voor het verkregen heeft lo een bgzoodBre scbadeloosstelliog van 50 millioen tsels 2o onmiddellijke betaling an ten miuste twee gedeelten der schadevergoeding die bg het vredesverdrag van Simonoseki is vastgesteld 3o een handelsverdrag met China Volgens ds Fol Korr v zou Japan zich tevreden stellen met een schadevergoeding van 30 000 000 taels voor de ontruiming van Liao Tung w Do Katholieke zendelingsgenootschappen te Lyon melden dat in het begin van Juli in de Cbineeache stad Youoey griiwelen zgo bedreven tegen de Christenen Een weeshuis zou in brand gestoken en vele Christenen moeten vermoord zgn INGEZONDEN StedeUfke InkomstmbelasUng Waarde Medactiel Vergun mjj door middel van Uw gencht blad een klacht openbaar te maken ovef de invordering van de Plaatselijke directe belasting naar het inkomen Volgens het my in het laatst van Juli of begin Augustus toegezonden aanslsgbiljet ben ik gehouden het verschuldigd bedrag te betalen in 10 halfmaandeiykscbe termgnen te heginnen met 2 Aagostos Deze regeling komt feitelgk daarop neder dat ik in 5 maanden de belasting moet bijeenbrengen over een geheel dienstjaar van 12 maanden Dit is voor mg zeer drukkend Met moeite moet ik de gelden voor het stadhuis door uitzninigen op andere dingen op zgde leggen had ik daarvoor langer tgd dan zou zulks mg niet zooveel hoofdbreken kosten In hst belang ven den balastingscbnidige die nog zucht over de laatste verhooging wenschte ik wel dat daarin verandering kwam Indien men niet spoediger gereed kan zgn met den aanslag Isat men dan daarmede vódr den aanvang van het dienstjaar beginnen of wel men geve de vrgheid ook in de eerste maanden van het volgende dienstjaar te belalen Misschien is dit voordeodmistratie niet zoo gemakkelijk maar de administratie is voor den belastingschuldige en ni t omgekeerd Gaarne wenschte ik 10 maandelif esefie termijnen om de jaarbelosttog te voldoen Dan schieten er nog twee maanden over voor voorbereidende maatregelen Het komt mg voor dat mgne klacht niet ongegrond is en dat de billijkheid medebrengt dat het gemeenlebestnur het ons zoo gemakkelgk mogelgk maakt de reeds zoo zware lasten te dragen Nn eenmaal de verordening marcheert zal het opmaken van den aanslag wel geen 7 maanden behoeven te kosten U dankzeggende voor de opneming van dit schrgven UEd Dw Dr r D A van GOUDA Kleiweg E 73 73o QOÜOl SSSÊBSSSS BSS SSfSSiaSB Beurs van Amsterdam Vor kii slotkosrs VlS 108 861 84 84 847 86 S6y Vs 97 Vm i U TV 106V 64 90V 114V 04 looï 97 60 660 649 1017 68 looy 210 i V v 88 101 1001 1601 98 98 A loor f s 14 7 ifloy £ 167 99 64 a 8111 81 108 101 100 106V 146 i 186 161 17 106 681 r 102 89 89 8 1097 n i 91 1131 106l 106 461 66 16f 216 lös z 109 1037 1087 1221 189 174 42 421 1181 114 7 SEPTEMBEB NEraauwvOrt Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOiBObl Goudl 1881 88 i ÏTillK Insohrgving 1862 81 6 OosTBNBObl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 FoKTUOAL Oblig met ooapon 3 dito ticket 3 SuauKii Ubl Binneel 18 4 t dits Oeooas 1880 4 ditobijBotbs lS8 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sfak Perpet schuld 1881 4 ToiKlu öepr Conv leen 1890 4 Geo leaning lerie D Oreo leening serie C ZuiuAn Bip V obl 189 6 Mllioo Obl Bnit Sob 1890 rimzclLA ObL 4 onbep 1881 Amstiiiiui Obligstiea 18tB 3 BoTTioniH Sled leen 1894 3 KiD N Afr Haudeliv asud Arandsb T b Hq Certiloaten Deu Maatsohspplj dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij der Torstenl aand s Gr Hyfotbeekb pMidbr S il NaderlaDdsohe bsuk sand Ned Handelmutsch dito N W k Pao Hyp b paudbr Rott Hypotheekb pandbr S il Ulr Hypotheekb dito 9 OosTBKB Ooat Hong bank aand RtsL Hypotheekbank pandb 4 Ahibiu Equit bypoth pandb S Maiw L Ö Pr tien eert NiD HoU IJ Spaarw Mij aand Mij tot Eipl V Bt Spiv aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i TiIJB 8poorwl 188V89 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 POUB Wsrsohau Weonen iand 4 Knsi Or Euss Spw Mij obl i Baltisohe dito sand Fastowa dito aand S Iwang Oombr dito sand B Kank Ch Azow Sp kan obl 4 dito dito oblig 4 AMBm Oent Pao 8p Hij obl 6 Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oort v a Illinois Oastral obl in goud 4j Louisv k NaskvilleCert v aand Meiioo N Spff My lehyp o 8 Miflg Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 8t Psol Minn kMsmt obU 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B Canada Cao South Cert v aand Vbn C Bailw k Ksv Ie b d e O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand S Btad Bolterdsm aand 3 BIIOIB Stad Antirsrpenl887 i i Stad Brnsael 1886 S s kam Theiit Begullr Gesellseh 4 OosTBNR Staatsleening 1860 I K K Oost B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 3 1868 Nan V r Bei Hyp Spobl oert 34 9 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Maandag 9 September 1896 No 9491 en 18396 ieder 1000 No 9S84 17694 en 189J8 ieder 400 No S60 8419 en 19677 ieder SOO No 380t 5389 lOOIS 14158 16607 17840 19374 en 30956 ieder ƒ 209S5 ieder 100 Prijzen van 70 66 2004 6731 8061 9976 14 08 16411 18269 251 2272 6791 8147 9970 14276 16446 18863 331 2291 6866 8163 1009B 143g0 16704 18313 361 8633 6933 8364 10037 14698 16710 18648 487 2676 6016 8880 10058 14604 16760 18767 606 2863 6017 8468 10260 14674 16824 18777 840 8064 6020 8489 lOSSS 14791 16912 18826 361 3109 6090 8600 10490 14806 16980 19231 976 3886 6093 8662 10988 14866 17061 19811 1047 Sbil 6268 8685 11000 14028 17130 19S42 1007 8602 6446 8698 11038 16033 17170 19414 1348 4003 6491 8726 11410 16084 17869 19479 1363 4040 6406 8743 11883 16842 17276 1970S 1377 4068 6606 0032 12018 16464 17806 19712 1749 4230 6828 9090 12228 16488 17847 19761 1763 4369 7184 9965 S378 16690 17442 20080 1807 4871 7180 9866 12468 16744 17498 80127 1816 4t80 7188 9834 13240 16181 17668 10378 1917 4781 7443 9450 13476 16168 17749 20686 1984 4838 7696 9477 13769 16803 17834 20669 1930 4908 7901 9638 14076 18846 17906 20783 1966 6006 7966 0698 14097 16848 17969 20816 1980 6389 8038 9714 14168 16366 18221