Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1895

34ste Jaargang Woensdag 11 September J895 Maatschappij No 67S0 TOT Exploitatie van Staatsspoorwegen Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Ontstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitiondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afwmderiüke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIfaW De ondergeteekenden betai en by dezen hnnnen liRrtelykeii dank aan het Bastunr der Veteeniging FLOBALIA oor de hnn toe gedachte prezen D fAN LEEUWEN en Schtgenoote HSMOPMSINO der LESSEN MAANDAG M SEPTEMBBH Levehamp Ontvanger Beg Woerden mmmm liju ia S it O dOffen verdwenen door PAAUWE s Likdoorn Zalf DOOSJES ZALF met gebrmksaanwyzing zgn h MO Cent verkryghaar hg KLEIWEG No 2 Gouda Tandarts E CAS5UT0 Turfmarkt 172 Gnoda uitgraonderd Zondsga te conenlt ereu ran 10 tot 5 UUT rEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemisch WasscheriJ TAH H OPPE lIËliUFJt 19 KruUkade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verven vaa alle Meerenen Dameigarderoben alsook alle Kindeigoederen Specwle inrichting voor het atoom n van plache manbeU veeren bont enz Gordynen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of Reverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prnzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 8tuk8 uit de falliete maiaa eener dei eerste boitenlftiidsobe fabrieken over nomene too naamde Leger Paarden Dekens Tiioot ii leffeii den ipotpr ja van fl 2 76 per stuk worden nitverkooht Dazfl dikke ontlijtbare dekens zijn zoo warm als een pele ca 140X1 om C0t due hel geheele paard bedekkend met wol op naaid en 1 breede streitpen voortfi een kleine parttj wittewolleneSlaap Dekens aroot HÜXti J cm we tüis ztjet kif im sledhts door Taklui bemerklinu fouten in het wecffiel aangeboden tid 1 3 50 per etuK Kosten andera het dulihele t r Uuldel k KeiehTOvt tt üeittellliig on worilun 100 laiitr tie ToorrBKd alreki lt un toezendiiii vftii huT liedrMf of onder reiiiliouia proinitt iill reroetd B Harwltz MaaatrlehtZ Grootn staat 31 C gDae fin Bois Ut ooaiTAo rm sots vin da oUie ▲ aonyma wotdt calavwA In T naa l 6 Liter InUood vooralen van hat attait van Dr P F yjLS WtMllTi BOOS Proefflaioh a f 1 80 üitalnltoail verkrUgbaar bUt Brma Wed P B U4 Qoada P H J V WANKÜM J MELKEBT Oosthaven De Goedkoope Reisgelegenheid des WOEI SDAGS TAN den Haag Rotterdam laas Gouda Amsterdam Wp en Utrecht NAAB is OPG EHEVEI MaatsciiappIJ tot Exploitatie van Staatsspoorwegen T 1 f 3E M WF Ooetlkoope Reisgelegeohetlen De Excursietreinen des Donderdags van Amsterdam Rotterdam den Haagp Gouda en Utrecht NAAB B3iT TEÏSTJa Arnhem Zuïphen en Nijmegen B3iT te Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbanl is de 26q oplage eraoheneu ran het boek vDe 2e Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merlniére Pawji Prengrubor Oujardin Baume Purijs II BoaChOt Parijs Goii Rath Dr Scbering Em Om R ih Dr Cyurkoweoli Ity WeenüD Oppenlafart l r JeOhl Weeoon OppergtafarlB Dr Sohiesl l sig Chef arlB Dr Darses Parijs Chof art Foreatier ten Diitriolsarts Dr OroBBmann Johliniren nitz DitlriotBart Ur BusbSCb Zirk K rankarti Dr Steiugreber übarenton c oniui Ur v Asohenbaoh Corfu Dr tned OorraZZa Vendie ADgeviUe Parij Lavabre Panjs Wille Taufkirohen CablllOt Arcaohon Fortget LoTizao Guilloaeau Bor leaux H LabatUt Bordeaux Bougavel Ii Ier rièro L Hirsobfeld Weenen V Liebert Innsbruck Hammer Plauen Weiner Weenen n AuBt Brocton MatuBohlechner Brixn nuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hat doei van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der fonuwzwakte hare ooreakon en gevolgen onderricht to gevon en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fhysiologtsohe ontdekking lios op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgesle kan gewerkt worden en wel met aun suooes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie generun heeft Hst wordt derhalve aan leder die aan ziekelüken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke zich kenmerkt door habitueeie hOOidpljn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zgn lu aan de govoigsn daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moelelijk spreken St if beid ia de gewrlobten en voortdurende piJn in dezelve inrtieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosbeid enz en die reeds geneeskundige bUlp inriepen en door da bakende hulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegens verscbünselen van voortdurend angstgevoel bene veldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duize ligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd OoTsnisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens a a allen die tot de liovengenoemde cathsgorien van zenuwlijders behooren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on die de reactie der geestelyke bezigheid voorkomeu willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te votkrijgsn is te Amsterdam M OLÉBAN Co Heiligoweg 43 Hotterdam F E vin santen KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 utrecht LOBRÏ POETON Oudegrsoht b d Gaardbrng ï S TREKKIi G 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTBBKBN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 VEBEBIJOBAAR BIJ A BHIITEMAI ZU LASOB TIENDEWSG D 60 RIJWIFXEN SparkbrookRijwielen vanaf 190 Hecla Tangend Rijwielen è 140 verder alle mogelijke ONDEBDEELEN BondsUijwielhersteller Aanbevelend J C DE EÏÏITEE Lange UHendeweg 30 Gouda Een ware Schat i voor de ongelakki e slachtoffers der Zelf I bevlekking Onanie en geheime nitaptt tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVyARlIlG Hollandacfae nitgare met 27 afb Pïba 2 ffalden Ieder die aan de Terschrikkel ke gevolgen vau deze ondeqgd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt Jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in HoUaade Sbet Pniditwerk TIART Martelareê Teeken in op lARIl V TCAKT Koningin Verschjnt in 10 a 12 afl groot formaat nut PRAOHTIQE PLATEN Slechts 30 Cent per afl tr per post 3S Oeiit Ie afi by eiken boekhandel ter inzage of bj de uitgever P STOKVIS WATEBBBÜS e Boech anAiroa aumjkman ov frintemps TEPAJtW Zenden gratis iifrinM do generale geillustreerd Catalans In da bonandsohe en Itansdu talm bavatttaae de nieuwste modes voor bat Zomv aomn tegen gefrankeerde aanvrage gariebt aan II JULES JUJIZtTaC PARIS Ds stalen der nlanwata modaatoBWi la voorraad bij i Prlntampa worden aroneant kosteloos toegezonden doch men gtliev Juidelyk do verlangde seartan op ta go B en ongeveer de pryian te bapaUn VersmiUnienBaaraaia LuXMSderWnreU De catalogus hovat do voorwaaidan dof venendingon voor Franco Vraoht en Bocb OörraaponilaiHI I II talan StoUwerck sche Borstbanbons gelabriceerd na Toorschrift tui den kon UnlTersiteita FioC G boi SaSnd Dr Harleu Bonn hebboi sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten faeescbheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanberélenswardig een bonbon te gebnüken Verpakking Geele pakjes i 2S cent Mom verkrij lwar Oouds Soslpersdruk vui A Bainuull k 2 MX BINNENLAND GOtJDA 10 September 1895 De oflf Tan gei Ie kl R van der Veer Tan het militair hospitaal te Delft wordt 1 October te Leiden gedetacheerd tot bet volgen van een curiaa in chirai e uu de aoiversiteit aldaar In de afgeloopen week ilaagden TOor het notarieel ikaatMxamen te e Grarenbage voor het eereta gedeelte o a de heeren C H Jeekel te Zoeterwoade F J H Jeipere te Woerden en J £ Heenk te Woabragge Oiiteren had te Haastrecht de Terkooping van eea hofstede met ruim 3 baodera land phuita welke bg de veiling opgebracht heeft de lom van f 4350 Aan het itaatupooratation te sGravenhage werd Zondagavond door de politie een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de bewering van een reiz ar dat hem tDHsoben Arnhem en Utrwht een portefeuille met f 300 waa ontrold Ër kwam echter niets verdaobta uit de trein waarmede de bestolene bad gereisd Alleen had men opgemerkt dat ta Gouda ean Sngelsofaman waa uitgeitapt Benoemd tot hoofd der school t Hazerswoude de heer S Okkene te Ter Aar Ta Onderkark a d IJsel sloeg de bliksem in de sehaar van P G waarin een paarperBoaen een schuilplaats gevonden hadden voor den r en Het hemeWnnr verliet de schnnr door een onderdoor zonder de perionen te tiafien of brand te veroorzaken Te Alfen a d Maas zyn de behuiziDg van H T B op Greveling benevens nog twee daarby gelegen woningen en een hooimyt eeo prooi der vlammen geworden De oorzaak van den brand die by H v R ontstond is onbekend Alles waa verzekerd Te Wilnis verdronk by het baden de bakkenkneeht J Veralnia die den volgenden dag naar Boskoop zou vertrekken Deze week vertrekken circa 6000 baderaartgangen nit verschillende plaatsen des Uinds naar Kevelaar PBVlLLeTOll m MARSKRAMER JVdkw het Duitwi S8 Laten we naar het hotel gaan zei Helmstedt om verdere onaangename opmerkingen van den peaalmiatischen marskramer af te snijden ik zou niet weten waar anders heen en jij zult daar nog de beate verpleging vindea Izak Je bent ziek van overspanning en doet beat dadelijk te bed ie gaan Ik blijf dan by je en morgea vroeg kunnen wy verder praten Op aena voelde Helnutedt zich aan de mouw trekken snel keerde hy zich om en zag Paulines hoog gekleurd gezicht Kom Auguit zei ze oni rytuig is al voor je logeert voorloopig by ons tot jo zaken in bet reioe zyn Dat deed Helmstedt goed en zyn oog werd vochtig toen by baar aanzag Hebt tt Sltiot niet gezien vroeg bij ffHy was het allereerst buiten en heeft Ellen en Sank ns enomen en dat ïi maar goed ook August antwoordde zij laat de onataimige golven eerst wat bedaren en SUeu met haar vader uitpraten eer ja hen gaat bezoeken Ik heb het baar zelf aangeradeD je vooreerst roet rast te laten 1 Helnutedt sloeg de baad voor de oogen want er ontwaakte een gevoel in hem dat uoh mat knubt Weinig wordt er in den teganwoordigen igd by de landboawera op het eiland IJselmonde met meer succes bekroond dan de paarden fokkery De jonge li jarige paarden vinden tegen buitengewoon hooge pryxM afnemers naar Daitsohland de Pruis komt zo by de boeren in het laud koopen en behoeft niet te komen markten De rains vinden voor desen handel het mrnst aftrek en worden ook het beat betaald Ben goede belooning I £ en kraiersknecbt vood op de Heerengracbt te Amsterdam een portefeaille inhoudende f 1200 aan baukpapier Hy ontdekte 6 huizen verder komende den verliezer die luid jammerend zyn eigendom terugkreeg De aerlyke vinder kreeg als belooniug een toegaogskaartje voor de tentooaatelling Stoomtram Botterdam Hoekache Waard Zou het niet veel doeltreffender zyn zoo wordt nit Poortugaat geschreven als men in dit weatelyk deel van het eiland IJaelmonde samenwerking zocht met de bewoners nit het land van Putten ten einde by het Brielsehe Bruggenoomité aan te kloppen en dat trachtten op te wekken om met de machtige medewerking van de directie der Hotterdamsche Tramwng Maatschappy een tram tot stand ce brengen van nit Brielle om via Hoogvliet en Poortngaal langs de petrolenmhavens en pakhuizen op de Hei Gharlois te bereiken Lichtetyk zal zoo n lyn evenveel levenavatb rfaeid hebben als die naar en door de Hoeksche Waard € By het begin van dit jaar waren in de provincie Friesland aanwezig niet minder dan 72 zuivelfabrieken zynde 6 meer dan een jaar te voren Van deze fabrieken werden gedreven 23 voor eigen rekening of onder eene firua 15 door eene naamlooze vennootaohap en 34 op coöperatieven grondalag Volgens opgave worden 68 door stoomkracht in beweging gebracht Er zyn verscheidene waarin van 10 000 tot 14 000 liter melk per dag wordea verwerkt By een 12 tal wordt Zondags geen melk geleverd All een bewga dat de velocipede hoe langer hoe meer burgerrecht krygt onder alle standen kan dienen dat een veldarbeider te Klaaswaal geregeld per fieta naar zyn boer rydt om de werkzaamheden te verrichten Behalve dat dit deu man veel kosten aan zoolleer juist zoo duur t enwoordig 1 bespaart kan hy nu s middags thuia gaan eten wat ieder op prys veraettc tegen bet denlcboeld de streek vao Oaklea weer te zien lóór zijdo betrekking aldaar geregeld waa Ik beken u roadweg beraam fa openhartig ifdat ik vandaag liever ia de stad aa op mij zelf bleef vrant al beeft utr aanbod mij meer goed gedaan dao ik H zeggen kan toob geef ik ar de voorkeur aan eertt met me self in het reine te eIjq voordat ik iemand andera met mijn gezelschap lastig kan valles Buiteodiea mag ik au mija ouden vriend Izak Diat in den steek Isteo die dat waarlgk niet aan my verdiend heeft ISa aïet waar a suit daar niet boos om zijn vroeg h hare hand vattend toen hij weer die ploUelinge droefheid in hare lioht bewegelijke trekken las gJe bent wel conaequent in je weigeringen Aaguat antwoordde z j een weinig gekrenkt tegenover je gevaarlüksta r andin kon je het niet erger zgn Izak vindt bij ons een beter plaatsje dan io bet bekrompea b6tel dat vandaag tot de nok vol ia en van je andere redenen wil ik niets weten Wil je bepaald gaene verpliobting aan mij hebben daakan ik ja verzekeren dat de dank verreweg aan ons is P Op eens klonken ar voetstappen achter hen en yvan harte hoor Mr Helmstedtl klonk Mortons joviale stem tsrwjjl de ontslageoe zijn rechterhand knohtig voelde drukken en schudden irHij wil in de itad logeeren zei Pauline ffNeen Sir dat gaat niet vervolgde Morton snel ik vraag het als een gunst van u dat je mijn huis ala je logement beachouwt Wy hebben zooveel rerpliohtiog aan n dat w j daar moeielyk aan kannen voldoen en ik zou u niet voor dan man houden waarvoor ik u heb leeran kennen als ik onder dsse HHtaadighedaa asne afw fsing vaa n vrstten zal stellen die van een warmen aardappelhoudt N H W Bij een ongeval met een rytnig Zaterd middag jl by de Scheveningsche boacbjes veroorzaakt door het op bol slaan van het paard wegens bet breken van den kinketting werd de heer V uit Voorborg die met tyne nieht in het rytaig gezeten was met het hoofd zoo hevig tegen een boom geslt eu dat een achedelbreak daarvan het gevolg as Overgebracht naar het Ziekenhuis is ue heer V in die inrichting overleden Ook de dame bekwam vry ernstig letael evenals de koetsier K Een zonderling Een reeda ruim 80 jarig giysaard verpleegde in het werkhuis te Midwolda heeft opzettelyk deze inrichting verlaten en brendt thani reeds eenige weken zonder onderdalE door Eerst toen hy nog over een klein sommetje beschikte rond hy wel huisvesting maar nu het geld verteerd is brengt hy de nachten in het gras aan den kant van den weg door Terugkeeren wil hy niét Hy geeft voor liever iets te willen uithalen waardoor het noodzskelyk zal worden hem gevangen te zetten Toch wordt de verpl og in genoemd werkhuis steeds geroemd Omtrent de gisteren vermelde reeks inbraken te Hees by Nijmegen verneemt men nog de volgende bijzonderheden Er werd op drie plaatsen ingebroken Allereerst door opsobuiving van een raam in de woning van den landbonwer J van Dinther aan den weg naarNeerbosch waareen zilveren horloge van een kaïtje werd meegenomen Een zilveren beugeltasoh welke men eerst ook vermiste werd later op een andere plaats dan raar zy geborgen was geweest teroggevonden Aan de venaten van buiten waren aporen van geweld te zien Dan werd tegenover van Dinther door opsobuiving van een raam iogeklommen by dr J J de Bléconrt Ofschoon in diens woning vele laden en kasten doorsnafield werden kon de heer de Bléconrt nog niet constateeren dat esnig voorwerp vermist werd Ten derde hebben inbrekers by mevrouw de weduwe Villeneuve aan de Rreedeatraat door opschniving van een raam zich toegang verschaft waar eenige sigaren en wat fruit uit een der kamers werden meegenomen Van de daders ii nog geen spoor ontdekt Een twintigtal arbeiders te Hengeloo die by bet paaseeren van den koninklyken trein moest Op dit oogenblik voelde Helmstedt voor de eerste maal dat er een trots io hem ivorstelde die groater invloed op zgn doen en laten uitgeoefend had dan hg zelf wist Zoolang die trots hem tot weigering van vreemde giften en gaven aanspoorde had hy hMD voor edel gehouden maar nu de rijke Amerikaan haast als een smeekellog voor hem stond en hem nit dankbaarheid zyn huis aanbood toen uit den toon van dien man zoo het op gelyken voet behaodeld worden sprak toen begon Helmatedt aan het goede recht van zljue stijve fierheid te twyfeleo al de redenen waarom hij in da stad zou wtUea blyven verdwenen als sneeuw voor de zon en na een laatston blik op Paulines roohtige oogeo antwoordde by r Hoewel onverdiend een aanbod dat zoo godaan wordt kan ik niet weigeren te meer omdat Izak mij vergezellen mag want hem kan ik nu natuurlyk niet aaa zijn lot overlaten 1 ifGoed good Sir riep Morton een blik op den marskramer werpend hy mag beelamaal by ons genezen en plaats in het rijtuig hebben wy ook Spreek er nu even met hem over dan zal ik ondertnssohen uw bagage uit do gevaogenia laten halen in een minuut of wat zyn we klaar Dit zeggende schudde hy Helmstedt andermaal da hand keek zyn jong vrouw e nog even aan en ging de Eaal uit vBeu je nog booa op m Pauline vroeg Helmstedt hare hand vattende fflk ben in nyn heele leven nog nooit boos op je geweest I antwoordde z met een laohje vop z n hoogst was ik een beetje bedroefd ala je mij niet b Mp Maar spreek nu Hnt net Iiak at door flaiten een betooging hielden tegau de Vorstinnen zgn door de fiibrikanten onmid dellyk nit hun dienst ontslagen De gearresteerde bankier Goitav BiDgen heeft Zondag hersteld het ziekenbnis te Rotterdam verlaten Hy is door e politie in ontvangst genomen en overgebracht naar het burean aan da Lange Torenstraat waar hji onder bewaking blyft tot syne nitleveriag zal zyn aangevraagd Een der Toornaanute leiden der revotutio naire aocialisten in de provincie Groningen F Leitjes Travaillear heeft Sappermeer verlaten om zich te vestigen te Zwolle en aldaar een blad oit ta geven Zyn honoraiiam all redacteur van De Arbeidere een anarcbiitiioh blad kon niet langer worden uitgekeerd Knim twee jaren geleden telde dit blad bnitengewoon veel lezen onder de veld en fabriekiarbeiden in de ooatelyke helft van de provincie Groningen doch dit getal is zoodanig geslonken dat de uitgave vry zeker spoedig zal moeten worden gestaakt Tydeni het verblyf van de Koninginnen te Assen moest de kleine jongen van een banketbakker aldaar eene flesch met zuurtjes in de buurt van het hotel van den Gommiisaria bezorgen By ongeluk viel deza echter nit zyn hand Het kleine ongeval trok dadelyk e a aantal mensohen met den hnilenden jongen ali middelpunt Een oogenblik later kwam een lakei nit het hotel namens de jonge Koningin die het ongeval van nit het raam van haar kamer gezien had den jongen een galden brengen Dit trekje van beminnelijke goedhartigheid van de jonge Vorstin viel zeer in den smaak van het publiek Een 86 jarige grpiaard zekere Beldoa Reeve te Eait Moriches Long Island waa reeds sedert ettelyke jaren met doofheid bebebt en bovendien had hy in den laatiten tyd onbedri elyke symptomen van waanzin vertoond Eenige dagen geleden ontsnapte hy aan de waakzaamheid waarmede men hem uitent zorgvuldig omringde en sprong nit een raam der tweede vardieping op straat Door den val brak hy een been en een zyner polsen Toen een geneesbeer hem had bygebracht verbonden en verzorgd constateerde men met de grootste verbazing dat de grysaard weder in bet volle bezit van zyn geestvermogens was geriakt terwyl hy even goed kon hooren ali de beate Sedert zyn val ii hy totaal van de twee laitige kwalen genezen Wy darren het middel echter niet met gerostheid aanbevelen Helmstedt deed dit n k Heb de onderhandeling zoo wat zoo wat gevolgd aprak de gryze Israëliet en als u perfors bij mij wilt blyven ga ik met u mee Hier of daar dat is me vrij wel gelyk maar voor n kan bot zeer goed zyn dat u je bij mensohen voegt die uwe toekomst kunnen goed maken t Xeen daarom doe ik bet niet Izak De marskramer trok de aohoudera op hoestte waer een paar maal pijnlijk en liet bet hoofd op de borat zinken Hy kon niet meer Pe zaal waa ondertassohen gétteel ontraimd en alle lampen op eene na waren uit TauUne stood by de deur op baar mnn ta wachten en Helmstedt liep in gedachten op en neer Die gedaohien voerden hem naar Oakloa Waa de geheele beproeving gedurende de laatste weken voor het noodlot stecbts een noodzakelyk middel geweest om hem anol zyn geluk in de armen ta voeren of slingerde het bem terug iu erger toestand dan waarin hy Atabsms betredon hadP Herinaerda hy tloh KItiota vyandige houding tijdens het onderzoek en zijn strakkeo blik op KUen dan moest hy weer aan de waarsohuwiog van den marskramer denken morgen misschien werd het edele kiad door haar vader naar het andere eind van de wereld gezonden en daarmee iras de geheele roman uit en zou hem niets overbtyven dan bet overschot van zyn salaris dat b m strikt genomeu niet eens toekwam voor de tarngreis naar Naw ïork ta gebraikeQ da eenige plaats waar hy kans bad weer eeua betrekking ta vinden JTitrit 9 noltd