Goudsche Courant, woensdag 11 september 1895

IMrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonierdlenst 1895 Aaigevangen 1 Mei TlJd van Greenwicb OOCDA KOTTIKOIU 1 14 8 81 3 44 4 60 6 14 7 1 31 7 69 i oa 8 18 s tt 19 1 11 81 11 48 11 11 1 44 KOTTIXDAU 1 1 10 11 10 81 10 31 10 4 10 1 1 48 3 0 3 1 4 01 4 40 DEN H AAS eOUDA 7 46 8 07 SODDl DEN BAAS sHtge 6 48 7 10 7 48 8 30 9 18 41 10 1411 1611 1 1 88 1 441 68 1 43 4 16 6 17 O Il 7 8 1 88 Toorb 6 64 f 10 10 1 44 ff 17 Z Zegw6 08 10 86 1 68 f IS 1 3 iiev iL6 1 10 46 1 0 6 41 10 01 Ooada 30 7 60 8 18 66 10 10 10 67 11 0611 46 t tO 8 14 8 16 4 18 4 48 6 47 6 63 8 18 10 11 Stopt te Bleiiwük Kraisweg en Nootdorp Leidiekendsm Oouds 7 SU 8 86 9 09 9 87 10 10 10 60 11 1118 16 1 17 3 36 3 47 4 4 6 97 7 14 7 49 8 1 8 64 9 64 U KZev M 7 49 8 47 ll Oi 11 37 4 67 8 01 10 08 Z Ze W 7 6S 8 66 11 18 11 46 08 8 11 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 17 11 68 10 8 1 10 17 sHsge 8 11 0 18 0 37 10 07 10 48 11 3111 41 1 08 1 7 4 08 4 17 16 6 67 7 44 81 9 1110 3111 46 ÜIEÏCHT O OtlDA 10 11 84 11 60 8 10 8 614 48 0 38 7 60 8 0 07 10 84 10 18 11 61 4 16 6 68 m l 19 4 10 11 4 14 rS 7 10 8 31 9 34 10 44 11 07 1 11 8 414 87 6 10 7 0 8 l 8 41 4 11 10 AKSTIKOA M 8 O V D A I K IL 1 40 4 11 0 86 10 04 Ï A li i MO M 7 4 4 lUO OUD A U T B I O H T 6 36 6 40 7 66 8 0 8 11 9 06 10 1 11 11 48 1 13 3 17 4 16 4 47 6 67 8 8110 18 6 60 6 64 11 14 1 37 7 10 10 19 6 60 7 03 8 11 11 11 1 46 S 84 6 0 0 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 18 8 18 8 41 9 87 10 61 11 46 1 10 8 08 3 60 4 48 6 99 6 36 7 46 9 0411 O O U U A A II8TXKBAU 40 8 11 10 01 11 11 10 1 31 4 47 10 16 Wn 7 0 9 10 10 0 1S I l 4 N tAi 8 11 11 1 Olaclioan ik Tolstrekt geen dokter van beroep ben heb ik toch eenige nitnemenda recepten voor te achqJTen en daar ik ze gratis geef lal niemand er ieti tegen hebbeo om ie te ontvangen By een aanval van drift t Ga onverwyld in de friaicbe Incbt Daar kont g i awe gedaohtea uitspreken zonder eenig menach te kvretaen By een aanval van laiheid c Tel de slagen van den slinger der klok Doe dat een nur lang en gij znlt big zgn zoo spoedig mogelgk weder uwe handen te roeren en te arbeiden ala oen paard By een aanval van lichtzinnigheid en dwaasheid Ga in het werkhnis of spreekt een paar woorden met de bewoners esner gevangenis en de lichtzinnigheid zal n vergaan By een aanval van eergierigheid en hebzocht c Bezoek een kerkhof en lees eenigen tyd de opschriften en grafiteenen Die zullen n het einde van zulke aanvallsn zeggen By een laanval van morren f Eyk eens naar de lammen blinden en kreupelen en breng een bezoek aan kranken en zwaar beproefden en gy znlt u schamen dat gg over uw kleine wederwaardigheden klagen dorft By een aanval van neerslacfatigbeid t Bedeuk al het goede dat n hier is toebedeeld Wie in zgn tnin gaat om spinnen en spinnewebben te zoeken zat re vinden wie er echterin gaat om zich te verlustigen in de bloemendie er in staan keert in zyn huis terug enheeft een bloem in zyn hand of in een knoopsgat of plaatst haar met liefde en zorg in eenglas water tot vreugde van allen die in huiszyn A Pr BI Deed de door den zoogeoaamden boerenbond te Pnrmerend ingevoerde maatregel om het vee niet anders dan voetstoots te verkoopen in verband met het door den slagersbond genomen besluit om zich aan de ter zake bestaande wetteiyke bepaling te houden vreezen dat de handel in koeien Dinsdag gedrukt zon zyn de ervaring heeft zulks anders geleerd daar de handel levendig bleef en goede prgzen konden worden bedongen Ten einde zooveel mogelgk misverstand te voorkomen werd de plaat voor voetstoots vee door borden aangegeven Als bewys dat de zaak van den boerenbond aanhang vindt kan nog dienen dat meer dan de helft van het aangevoerde vee voetstoots is verkocht Uit het ontwerp van de Eotterdamicfae raadsleden Muller Ebeling Van Kossem en Kroemer biykt dat zg hun voorstel tot invoering eener plaatselgke directe belasting naar grondslagen met 1 Januari 1896 in werking wenschen to doen treden terwgl de grondslagen der belasting zyn lo de hunrwaarde 2o het mobilair 3e de bediening 4o de talrykbeid van het geziu 5o de paarden en rgtnigen In de uitvoerige memorie van toelichting geven de ontwerpers in de eerste plaats hun meeniug tten beste omtrent de vraag waarom een plaatseiyke directe belasting naar grondslsgen voor Rotterdam de voorkeur verdien boven een inkomstenbelasting Znlk een belasting meenen zy is niet in harmonie met den geest en de letter van art 243 der Gemeentewet Ook bun ontwerp wenschen de voorstellers Biet als volmaakt te geven maar zg meenen te mogen staande houden dat het beter is en minder bezwaren tegen zich heeft dan een inkomstenbelasting De hoofdzaak ligt in de practgk Door bon ontwerp wordt elke aanwas der bevolking die niet geheel beneden de grens der belastbaarheid blgft direct in een evenredig hooger belastbaar inkomen omgezet zoodat de elasticiteit van dit stelsel groot zal blgken Vervolgens de vastheid der grondslagen waardoor iedere belastingschuldige vrg nauwkeurig het bedrag van zijn belasting kan berekenen lerwgl die by de inkomstenbelasting geheel 6 80 7 16 7 38 7 8 7 49 7 65 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 8 01 S 1S a il 0 19 8 86 Gouda Sloordreehl Nieuwerkerk g E CapsUe f aenerdam 7 Uotterdam 6 OapeUe 6 10 Hieuwerkerk 6 19 Uoordreeht 6 16 Gouds Oudew Woerden Utresbl Gouda euda 8 81 afhangt van de schatting van ign inkomen door den Raad Wat nog veel zwaarder weegt de gemeente weet naar de door hen voorgestelde belasting reeds lang vooruit welk percentage voor een zekere opbrengst in een pieker jaar noodig ral ign terwijl dit by de inkomstenbelasting geheel afhangt vau het kohier dat zy niet vooruit kent en dat haar als het tegenvalt vaak zal dringen of er althans toe zal brengen noodzakelgke uitgaven achterwege te laten ten einde het percentage niet te verhoogen Vervolgens het niet publiek worden van de inkomens der belastingschuldigen het ontheffen van den onevenredig zwaren druk van de vaste en andere bekende inkomens Sn ten slotte het ontbreken der groote impopulariteit het niet verdryven van de meer gefortnneerdeu en het Worderen van hnnne vestiging Eergisteren marcheerde een afdeeling grenadiers van de Hilversomsche heide naar Baarn t Was warm en de manschappen zaten vol stof Water was er niet te krygen geweest zoodat by het Hotel Groeneveld aan de grenzen van Baarn werd baltgehoodeo om de soldaten van het zoo boog noodige water te voorzien Een afdeeling huzaren hield daar toevallig rust en de bevelvoerende officier van de grenadiers vroeg aan een der officieren of die huzaren even mochten helpen water aandragen Hierop werd toestemmend geantwoord doch er was oog een hooge hoogere die oit het bovenraam zgn huzaren zag water dragen en met donderende stem riep Wie gelast myn soldaten daar die diensten te verrichten Waarop klem bggezet werd De huzaren hielden op ze mochten bon kameraden van een ander wapen niet helpen en de bevelvoerende officier der grenadiers marcheerde met een dankje ritmeester met zijn troep naar Baarn Het feest te Maastricht gegeven ten vootdeele der slachtoflers van den brand te Gronsveld hesft een bate van f 1600 opgeleverd Men meldt uit s Hertogenbosch De commidsie van toezicht op de proefvelden van de Noord Brabantsche Maatschappg van landbouw heeft de bonders van proefvelden uitgenoodigd voor de op den 16en dezer ie Eindhoven te houden tentoonstelling monsters in te zenden van de gewassen op de door hen aangelegde proefvelden gegroeid Van haver rogge tarwe en boekweit worden gewone schoven van aardappelen en mangelwortels eene zekere hoeveelheid van iupinen en serradella eenige planten bgeengebonden gevraagd De Vereeniging ter behartiging van de belangen der Vrouw te Rotterdam heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden om instemming te betoigen met dat van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht waarin zg verzoekt in de nieuwe kieswet het woord maunelyke weg te laten aangezien tegenstanders van het kiesrecht der vrouw toch reeds in de Grondwet waarborg genoeg hebben dat het nog niet kan worden ingevoerd Do leden van den te Nymegen bestaanden R K Volksbond hielden Zondag feest ter inwgding van het kondsvaaudel welke plechtigheid in de St Augnstyuer kerk geschiedde De feestdag werd besloten met eene samenkomst io het Bocieteitsgebouw De Vereeniging waar de heer L E Jansen pastoor te Amsterdam eene feestrede hield De bond die nanweiyks een jaar bestaat It reeds 460 leden verdeeld in 7 vakafdeelingen of gilden 11 00 11 11 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 8 86 11 18 9 40 7 47 0 9 10 11 Naar men met zekerheid verneemt zal de firma Gebr Palthe te Almeloo binnenkort hare etablissementen weder belangryk uitbreiden en wel door bet bouwen eener badinrichting 2 schoollokalen en een portierswoning De commissie tot onderstennisg der hnlpbehoevenden ten gevolge van den brand op 28 Aug jl te Hooge Zwalowe ondervindt de meest mogeiyke medewerking en welwillendheid van de Maatschappg tot exploitatie derstaatsspoorwegen Wejd onmiddellijk na den brand vergunning gegeven eenige dakloozen in de goederenloods op ta nemen thans is door den directenrgeneraal verganniog verleend een gedeelte van het terrein tusschen de goederenloods en wachtpost 7 in gebrnik te nemen tot opstelling eener loods om dakloozen van woning te voorzien De hoeren Van Benningen inspecteur en Van Nahugs opzichter bg de Maatschappg tot exploitatie der staatsspoorwegen waren gister op het terrein om de noodige aanwyzing te doen De wielrgder E S onlangs te s Gnvenhage wegens diefstal aangebonden en ter bescbikkieg gesteld van den officier van justitie te Breda is gisteren aan de Belgische regeeriog uitgeleverd De veldwachter T H te Leersum die in de vorige week terechtstond wegens valschheid van geschrifte en gebruik maken daarvan werd tot 2 jaar gevangenis veroordeeld Hoe gemakkelgk het bggeloof nogaltyd wortel schiet moge ait het volgende blgken Op een der dorpen van het eiland Tolen wordt het praatje geboord dat eene arbeiderswoning betooverd is waartoe als bewg wordt aangevoerd dat de aardappelen er zonder te koken uren aaneen op het vuur hadden gestaan Zeer velen zgn bang om s avonds laat voorbg het betooverde buisje te gaan 1 Die aardappelenkokery beeft wel wat weg van den betooverden haan oit Ooltgensplaat die na drie dagen secuur gekookt te hebben nog over het Marktplein liep Zondag 22 September a s zal worden verreden het kampioenschap van Nederland op den weg over 1895 op een éénpersoonsveiligheidswieler op den straatweg Amersfoort Ede over een afsUnd van 50 K M Deze wydstrgd is uitgeschreven door den Algemeenen Nederlandschen Wielrydersbond Als prgzen zyn uitgeloofd een gooden kampioenemedaille een zilveren en een bronten medaille De bekende thans reeds hoogbejaarde koorddanser Blondin moet volgens een bericht nit BlacVport bij een voorstelling in die plaats van het koord gevallen zgn waardoor by zicb de ribben verrekte en met zware kneuzingen moest worden weggedragen Zon dit bericht soms weer een reclame ui van den man die zelfs eenmaal zgn doodbericht liet verspreiden kunnen wezen Wee den wolf die in een kwaad gerucht staat Uit Fargs schrgit men 7 11 4 7 04 11 10 1 46 1 66 1 01 1 09 1 16 41 1 0 8 0 4 01 3 O D O A 11 0 11 10 3 10 ll e 11 40 6 83 7 0 6 68 8 11 Utrecht Woerdea Oudewater 7 07 8 1 Qouda ABstardaa Wp 6 0 IJ Sedert eenige dagen mogen g ons in een Afrikaanscha temperatuur verheugen Giaternamiddag wees de thermometer te Parys 37 gr Réaomur io de schaduw aan In geen twintig jaar heeft men znlk eeu warmte bygewoond Aan het meteorologisch bureau meent men dat deze temperatuur naar alle waarscbynlgkheid nog wel eenigen tyd kan aanhouden Van alle z den hoort men van siektegevalteu onder de militairen en te Fontainebleau werden talryke gevallen van zonnesteek geconstateerd De Seine zakt voorts dureud en het peil is thans zóo laag dat walgeiyke nitwasemingen het verbiyf in de nabgheid der rivier tot een onmogelgkheid maken Vooral te Putcauz eischt de toestand uit een janitair oogpunt dringend verbetering De zoon van den Emir van A hanistan bevind zich thans te Parys De ontzettende hitte houdt hem echter gedurende het grootste gedeelte van den dag binnen de muren van het Grand Hotel Uit Bred wordt geschreven In den laataten tijd zgn de lederprgzea sterk gerezen Een looier dien wg naar de reden dier rgzing vroegen verhaalde dat tengevolge van den oorlog tusschen China en Japon NoordAmerika zich geheel heeft nitgepnt zalfs zoo dat zendingen uit Bio de Janeiro Ie Antwerpen aangekomen onmiddeiyk voor NoordAme rikaansche rekening werden opgekocht Wat hiervan zij zeker is dat de looiers thans goede saken maken doch menig huismoeder gewoon aan de lage prysen wensoht van harte den geheelen Ohineesch Japauschsn oorlog naar de maan De onderwerping van Atjeh Een inzender geeft in het Haagaoha Dagblad een schema van de wyze waarop een nieows expeditie tot onderwarping van Atjshmamoetsn georganiseerd zyn Zoodra tot de beslissende expeditie is besloten aldus betoogt de schrgrer worde zoo spoedig mogelijk de geheele Atjehsche kust geblokkeerd De effectieve blokkade zal minstens zes maanden moeten doren vóórdat ds expeditie een aanvang neemt Tronweus minstens een half jaar zal er ook wel verloopen tusschen het tgdetip waarop tot de beslissandeu stryd besloten wordt en dat waarop de expeditionairs macht is geformeerd en uitgerust Laten wg om niet te weinig te rekenen aannemen dat voor de operatie te land benoodigd zyn 20 000 man Hiervan kannen zonder bezwaar door het Indische leger geleverd worden met de macht die reeds voortdurend op Atjeh aanwezig is 14 000 man De overige 6000 man te verkrygen als volgt Korps mariniers 1600 man Koloniale reserve 400 Korps vrgwilligers ait Nederland 4000 De vormiog van het laatstgenoemd korps zal mita de zaak goed worden aangepakt op geen bezwaar stniten Men kan rekenen dat van de pi m 200 Indische officieren die zich gewooolgk met verlof in Europa bevinden een groot gedeelte zich zal aanmelden terwyi het ook aan aanbiedingen van officieren van het Nederlandsche leger niet zal ontbreken wanneer de Regeering een oproering doet Betwaren zgn er ook niet aan verbonden dat een 200 tal Nederlandsche officieren naar Indië gast daar zelfs al rekent men de talryke officieien van het Nederlandsche leger die op t oogenblik by het Indische leger gedetacheerd zyn niet mede het Nederlandsche offioisrskorps toch nog pi m compleet ia terwgl het aan de noodige aanvulling ontbreekt Ook aan aanbiedingen van onderofficiereu en minderen vaa het NedsrlandschIndische leger die zich zullen aanmelden aal hel niet ontbreken indien de Begeering da voorwaarden slechts gunstig stelt Het vrywilligerskorps moet in het moederlandgeheel worden gevormd nitgerost en bewapend ook met artillenrs en mitraillenn De baspanningen der artillerie zullen in Indië zelfs worden gereed gesteld Hoogstens zes maandao nadat tot de vorming van hot korps besloten is zsl de inscheping hiervan een aanvang nemen waartoe door de Begeering natunrlgk bgioodere transportschepen moeten worden gehuurd De vrgwilligers van het expsdiliekorpa verbinden sich uitsluitend voor de expeditie tegen Atjeh Met den Sandard die voor eenige dogtn schreef wg kunnen Atjeh zeer wel aan is da sohr het volkomen eens Whera there is a will there is a wa Als by bet Indische legerbestnur en vooral bg de natie de vaste wil bestaat na eindelgk met Atjeh af te rekenen dan zal het afgezaagde thema wg hebben geen troepen genoeg ign kracht hebben verloren 7 10 04 10 11 10 18 10 17 6 06 03 81 De tegenwoordige gonvernenr generaal heeft gedurende de Lombok expeditie getoond ta durven breken met de sleur toen hg niet meeging met hen die ons büna souden doen gelooven dat het de hoogste krggsknnat is op het beslissende punt niet de noodige troepenmacht te conoentreeren 10 6 1 4 10 11 80 0 106 806 876 44 6 0 l i 41 0 1 lO M Het heilzame gevolg van de Lombokramp waa aldus dat zij den bevelhebber der expeditie dwong tot eau krachtig ossensief Men eischt bg de gedachte welk een lojp de gebeurteniasen op Lombok en in geheel Indië zouden hebbeu genomen als in die ernstige dagen Insulinde door een minder vastberaden en karaktervol gouverneur generaal ware bestunrd geworden die niet bereid waren geweest al de versterkingen naar Lombok te zanden die generaal Vetter meende noodig te hebban voor het onderwerpen van den vyand Het succes op Lombok bevestigde in geheel Indië ons gezag meer dan de aanwezigheid van een twintigmaal sterkere macht dan die welke wy er onder normale omstandigheden op de been honden zou hebben gedaan In een achterkamer der derde verdieping van ten perceel in da Tninstraat te Amsterdam ontstond gisterenavond door het vallen van een petroleamlamp brand De bewoner een kleermaker slaagde er in met behulp tyner buren zyn talrgk kroost tien kinderen in veijigheid te brengen De brandweer vermocht het vnar tot die eene kamer te beperken dete echter brandde geheel uit De kleedermaker had zgn inboedel verzekerd Een der buren evenwel wiens boedel door het water werd buchadigd had zich tegen een dergelgk ongeval niet gedekt Verleden jaar werd eene vrouw te Gruitrode bg Bndel moeder van een tweeling thans is zg moeder geworden van vier tonen Moeder en kroost zyn welvarend Deze kennisgeving is op circa 100 plaatsen in groeten biljetvorm te Amsterdam aangeplakt Aan de sigarenmakers van onderstaande sigarenfabrieken te Aqisterdam en omstreken brengen de ondergeteekendesigarenfabrikanten ter kenniase dat zg verlangen 1 Erkenning van de volle vrgheid van den patroon om werklieden aan te nemen of te ontslaan 2 Dat de werklieden elkander onderling niet tallen hinderen of bemoeiiyken betzg direct of indirect om hnnne overtuiging of grondbeginselen Zy die op deze voorwaarden het werk willen hervatten kunnen zich hiervoor aan hunne reepectieve fabrieken doen ioschrgven tot en met 18 September s morgens tusBchea 10 en 12 uur Zg die zich gedurende dien tgd niet hebben aangemeld zoUen worden geacht te zijn ontslagen De datum wanneer evantueel de werkzaamheden kunnen hervat irardeB tal aoo spoedig mogelgk worden bekend gemaakt Volgen de namen van 54 fabrikanten Cordang is weer in Amsterdam maar by moet rust honden Zgn toestand is overigens zoo goed mogeiyk hy kan zelfs weer loopen al is t met een s t been en denkt zelfs weer over het kampioeusehap op den weg dat den 24en zal verreden worden Of dit echter zal kunnen is de vraag Het ongeluk op de baan te Heme Hill heeft groote verwachtingen den bodem ingeslagen Cordang vond de baan de inrichtiug der kleedkamer enz zoo goed als hg maar ergens had gevonden By telf waa in uitstekende conditie en had gotde hoop op Je overwinning Doch bg de tweede ronde gebeurde het ongeluk Cordang nam juist zgn spurt om achter een tandem gangmaker te komen Toen reed een Engelschman achter hem de bocht op om met een vaartje iu t afgaan ook een guntige positie te kr gen Doch bg het a rgdtn reed hg tegen Cordang s fiets aan Beiden vielen natnnrlgk waarbg Cordang den schauder ontwrichtte Doch erger waren de gevolgen doordat de volgende ryders over hem heen gingen Een trapper drong diep in het bloote been en veroottaakte een groote ernstige wond Cordang werd weggedragen en zoo edig mogeiyk verbonden en naar het gasthuis vervoerd Zooals we reeds zeiden is hg gisteren te Amsterdam gekomen en gaat hg vooruit Optrent den wedstrgd zelf vernamen wynogj dat Wridgwaj het kampioenschap op de 50 mglen verwierf in 1 u 53 of 56 min Cordang had gaachat het in 1 n 40 min ongeveer te kunnen doen Tel Door den Baad der gemeente Giuneken is op aanvrage dar boeren Ribbink van Berk Co bepaald dat by aansluiting aan het telefoonnetje voor Breda en omstraken do prgs bg abonnenwat f45 zal bedragen Zondagavond heeft te Amersfoort bg eene onotnigheid zekere v d K aan T v D met oen dolk n levensgevaariyke wond in dOn buik toegebracht In het bosch Hedegkoet in do omstreken van Bndapeet is het Igk gevonden van den heer Finster secretaria van den minister van binnonlandscbe zaken Men gelooft aan een politiekon moord ofschoon het Igk van het horloge was beroofd Do werklieden van den put Du Placard te Mariemont in België ten getale van 300 hebben den arbeid gestaakt en eischen loonsverhooging wolken eisch zg basseeren op de prgsverbooging van den kolen Men verwachtte dat de staking te Mariemont heden algemeen ton zgn Ook iu het kolendistriot van Charleroi heerscht een zekere agitatie Overigens is het zeer kalm Zaterdagmorgen ongeveer 11 nur woedde boven Zevenaar on omliggende gemeenten eeu langdurig en zeer hevig onweder Felle bliksemstralen doorkliefden onophoudelijk het luchtruim Behalve tal van boomen werd ook getroffen de boerderg van gebroeders Stokman te Spyk bg Lobit welke geheel meTde bijgebouwen inboedel oogst enz werd in de asch gelegd Slechts zeer weinig werd gered Vier varkens kwamen mode in de vlammen om Alles was verzekerd BDitenlandsch Overzicbt De keizer Tan Oosteor k is te Potsdam MQgekomen eu daar door da keizerio ia het nieawe paleis ontvaDgen Daarna is hg doorgereifd naar Stettin De Weeoer bladeu hebben naar aanleiding Tan deze reis ran den keizer naar de manoeuTres der Daibsche troepen lange artikelen OTer de triendflchap der beide Tolken en over bet drieToudig Terbond waarborg voor den vrede Dat het drieToudig Terbond der MiddenËnropeescbe staten nog een dergelyke beTestigiog noodig beeft vraa nog niet bekend Immers het is tot dnsTer nog niet gebleken dat er tasschen de drie Staten eenig Terschil Tan meening is ontstaan orer de belaagrykste quaesties die nu aan de orde zijo Blgkbaar dient derhalve bet bezoek dat keizer Frans Jozef den Dnitschen keiier te Stettin brengt nitslaitend om nt maals daidelgk te doen uitkomen dat Duitschland Oostenrijk Hongarüa en Italië aaogealoten blgren ondanks de meer en mMr op den voorgrond tredende toenadering tasschen Raslaud en Frankryk Voor de algemeene Baropeescbe politiek kan aan deze samenkomst der beide keizers geen andere beteekenia worden gehecht Pe Ënropeesehe mogendheden zgn in twee kampen verdeeld Aan de eene zgde staan Dnitschland OostenrgkHoDgarge en Italië aan den anderen kant Frankrgk en Rnsland terwyi Engeland eene afwachtende bonding aanneemt en de kleinere staten niet weten wat zy zollen doen De aamenkomst der Doitsche en OostenrgkBcbe keizers kan slechts dienen om te doen nitkoraen dat deze Ttrhonding vooreerst aldus zal bljjren althans wat de MiddenËaropeesche staten betreft Vandaar dnn ook dat insgelyks door de Dnitsche bladen met ingenomenheid wordt gesproken orer het besloit van keizer Frans Jozef om de aitnoodiging ran keizer Wilhelm tot bywooing der manoeuTrea aan te nemen Naar men weet wordt koning Hombert der Dritte im Bande bg deze oefeningen vertegenwoordigd door den graaf Tan Tur n Een baitengewoou nummer ran den Reichanzeigerc bevat een proclamatie waarin de Keizer zgn dank uitspreekt aan allen die hem ter gel enheid van het jobilè der overwinningen holde brachten Met voldoening merkte de Keizer de geestdrift op waarmede het volk s Byks wedergeboorte herdacht beeft Een volk dat z66 zgn dooden eert en zgn verleden gedenkt zal naar de Keizer gelooft altyd tronw blgven aan Keizer en Rgk zich afhouden van hen die geen vaderland hebben en de goddelgke wereldorde willen omTerwerpen die zich niet ontzagen zelfs in de dagen van nationale geestdrift het aandenken van den grooten Keizer te bekladden en daarmede de edelste gevoelens der natie te kwetsen Volgens een mededeeling van de cHamb Kor heeft de Pruisch minister van justitie in de laatste tgd berhaaldelgk met deo keizers geconfereerd Men brengt dit te Berign in verband met de redevoeringen des Keizer tegen de socialisten en acht het waarscfagnlgk dat de vraag ter sprake is gekomen hoe de bestaande wetgeving kan worden gebruikt om de sociaaldemocratische prop anda tegen te gaan Dat er werkelgk maatregelen zgn genomen blykt ait de vervolgingder sociaal democratische Vorwart8 € wegens majesteitsschennis De cVosB Ztg gelooft dat de regeering de eociaal democratiache pers streng zal doen bewaken en tegen alle delicten spoedig en afdoende zal optreden Dit zon door den keizer dringend aan den minister van justitie zgn aanbevolen Van andere zgde wordt gemeld dat de Keizer Toornemens is een nttzonderingswet te doen indienen bg den Prnisischeo Landdag die meer geneigd sohgnt znlk een wet aan te nemen dan de rgksdag Het blgkt duidelgk dat de Duitacbe regeering nog steeds niet doordrongen is vande juistheid der onlangs Iwsproken opmerking van de tVoss Zt Ér zgn uitingenwaarop zwggen het beste en waardigste antwoord isl I De Bdigiiohe koning dia Mn poosje gele den Toor zakene naar Londen overstak oin eens met de Ëngelsche staatslieden over de Congo qnaestie te praten zal naar men meldt na afloop van de badkaur te Aii les Bains naat Parys gaan ook at om met president Faare over de Congohistorie te spreken die den vorst al menig moeilgk uar beeft bezorgd Oodertasschen zal Z M eerst nog de militaire najaaarsoefeningen waaraan heel Europa thans bezig is bijwonen Of koning Leopold zgn bestonr over den CoQgostaat wil neerleggen en daarom naar Fraokrgk gaat is de vraag Wel beeft de Fransohe regeering het twgfelaohtig voorrecht TSD den staat te mogen overnemen als de koning de teugels niet langer bonden wil of kan maar men weet ook dat er nog altgd kan is dat België als deze eeaw haar loop volbracht heeft den Congostaat overneemt Ondertnaschen ia er weer een detachement officieren en soldaten naar de Congo vertrokken naar men vermoedt tengSTolge van een onderhoud dat koning Leopold met den GonTernear Generaal van den staat heeft gehad deze is ook reeds weer van verlof teruggekeerd en ait een en ander wordt afgeleid dat de toestand er niet zoo schoon is als men wel loa wenschen De quaestie Stokes houdt intuaschen nog ateeds de pennen in beweging De familie van den terechtgeatelden Engelschman heeft thiDS bg de regeering van den Congostaat een eisch tot scbadeloosstelliog ingediend De beer A B Stokes de broeder van den overledene treedt voor de familie op De eisch tot schadevergoeding is ingediend door bemiddeling Tan de Engulsche regeering Terwgl de Belgische pers over het algemeen de terechtstelling van Stokes blgft verdedi n is men naar t schijnt er toch niet op gesteld meer zalke incidenten te krggen Een Belgisch blad meldt dan ook dat de regeering van den Congostaat de koloniale overheid te Boma gelast heeft geen blanke onder welk voorwendsel ook te doen tereobtstellen Beklaagde blanken zullen naar Boma gezonden moeten worden teneinde daar gerechtelgk vervolgd te worden De Porte legt volharding aan den dag waar het haar gewone taktiek van aarzelen en vertrouwen op het gebrek aan eendracht tasschen de groote mogendheden betreft maar zg kan er zicb ten minste op beroepeQ dat deze oude wapenen haar dikwerf succes verschaften Of het ditmaal ook zoo zat geschieden bg ds Armeenscbe kwestie ligt nog in het duister De berichten over de houding van Tnrkgke ia zake dit vraagstuk blgven t enstrgdig Het ia nog niet bevestigd dat de saltan het hoofd had gebogen tegenover den krachtigen toon Tan lord Salisbory geigk aan Ëngelsche bladen nit Konstantinopel is ipdegedeeld Tevens wordt het bericht over het leTendig onderhoud dat lord Salisbury met den Turkschen gezaut te Londen zon hebben gehad en de dramatische depêche welke Rostam pacha daarna naar Konstantinopel zou hebben gezonden beslist door den gezant tegengesproken Tegelgkertgd heerscht er voortdurend onzekerheid over de houding der andere mogendbeden Zoo wordt thans weer ontkend dat Frankrgk en Rusland officieel Ëngelands eisch betreffende een Ëaropeesche commissie van controle in de Tarkscbe hoofdstad hsbben gesteund boewei zg het op dit punt in beginsel eena zgn met Engeland Het is evenwel ter zake Tan deze commissie dat de sultan zich het haleatarrigst toont Zelfs moet hg verklaard hebben liever zgn Ëuropeesche provinciën in den steek e laten dan een van zgn voorrechten als souvereio in Azië prga te geven Voorzeker ware deze laatste uitkomst een mooie oplossing van de kwestie het Mahomedaansehe rgk buiten Europa indien dan niet eerst recht de oneenigheid der groote Ëaropeesche mogendbedea over het bezit Tan Konstantinopel tot een oitbarstiog kwam 349 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking Van Dinsdag 10 September 1896 No 891 en 18Ï4 ieder 1000 No 11977 16898 en 16778 ieder 400 No 86 13186 en 18691 ieder SOO No 8168 1SÏ86 en 18687 ieder 100 Prüzea van ƒ 70 486 S764 6064 8918 11300 18788 1S7IS 18680 610 8980 6183 9068 11308 13898 16781 18870 70S 3680 6181 9064 11889 13914 16787 18718 941 3867 6366 9178 11371 14010 16907 18889 968 4118 6869 9649 11686 14064 16111 1 8867 1038 4199 6408 9666 11686 14088 18874 18869 1118 4685 7114 861 11671 14201 16604 19811 1898 4614 7161 9917 11714 14863 16888 19808 1388 4684 7337 9981 11734 14841 16961 19888 1678 4679 7468 10006 11768 14408 16988 19489 1674 4686 7469 10016 11846 14498 17177 19649 1690 4888 7678 10078 18089 14645 17183 19 96 1663 6008 7686 10178 18873 14766 17800 19706 1771 104 7752 10860 12879 14911 17466 19 66 1783 8167 810910349 12818 14940 17673 19884 8109 bl66 8808 10473 12360 16065 1 701 80482 8287 5264 8238 10485 18797 15368 17844 90717 8468 6396 8478 10518 12800 16873 17868 10721 8588 8468 8 8 10551 18868 11490 18171 807 6 8689 7 8 75 10878 12910 16610 18197 80978 8615 5 870111044 18971 15 81 18 66 0M 8788 6084 8784 11187 18891 1 603 18484 10098 I I Wil BurKer 1 Uken Stand GEBOREN 5 September Susanna Jacoha ouders J L van Egk on P van Wingerden ti Adriaans ondors 0 van der Tuyn en K van der Willik 7 Neeltje ouden O J Sluiter en N Lafobar Anthonia Oatharina oudere P C W Begeer on A C Rietveld OVERLEDEN 8 September Z Versloot 4 m H Bol 8 m S C van Wgk 4 m KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS nu GOUDA brongen ter kennis van de Ingeis tenen dat de BEOROOTINO van da IN KOMSTEN en UITGAVEN der QomeenU voor het dienstjaar 1896 gedurende sveertion dagen c de Zon en Feestdagen nitgeaooderd op de Secretarie ter lesing van oen ieder ia nedergelegd van des morgens ton tien tot des namiddags teu séénc nre terwyi bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen GOUDA den 2n September 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER = g=Bg sssasBSBSsi aÊtm Tricot Goederea A van OS Al GOUDA KWwog E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Tor krs 6 n 861 m 97 1061 64 114 lOOi V 8 0 650 m i 85 101 1001 149V 9 1 slotkoeis is J 9 8EPTEMBEE NiDlilLim Gert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HONOU Obl eoadl 1881 88 4 ITILIE loMbrijving 1868 81 5 OosrSNB Obl in papier 1868 5 dito iu silver 1868 6 FoBTUQAL Oblig met ooupou 3 dito ticket 8 ÜIISUHO UU Binnsnl 18 4 4 dile Oeeons 1 0 4 ditob jBothi l889 4 dito bq Hope 1889 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 5 Sruil Ferpet sobnld 1881 4 Tuailu Oepr Oonv leen 1890 4 eee leeaingserisD Ges leening serie O ZinsAra Bir r obl 1898 8 Uiuoo Obl Buit Sok 1890 rBNBiusu ObL 4 onbep 1881 tiUMMVHu Obligstien 1815 8 RoTTSBDXH 3ted leee 1894 3 NlD N Afr Hscdeliv sand Arsndsb Tab HU CertUoaten Dtui Maatubsppi dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mii dor Vorstenl sand 8r Hjpolheekb paadbr 3i j Nederlandsofae bank ssad Ned Handslmsatseh dito 8 K W k Fsc Hyp b pandbr 8 Rott Hypotbsekb pandbr 8Vi Utr Hypotheekb dito 8 i OoBTiNa Oost Hong bank aaad ÏDSL Hypotheekbank psndb 4 i MlaiKi Bquit bypoth psndb 6 109 91 l Vl 146 99 4 ro 101 looy 105 145 185 81 108 91 s 46 661 161 818 Maiw L Ö Pr lion eert 6 fiD HoU IJ 8poorw Mij sand Mij lot üipl V 6t Spir asnd Ked Ind Bpoorwegm sand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dite dito dito 1891 dito i TiUS Spoorirl 1887 89 A Dobl Si ir Zaid Ital 8pwmü A H obl 8 FoLaN Wsnobsu Woeneo aaod 4 RusL Qr Saii Spir H j obl 47s Baltisehe dile aaad Fsstowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 8 KarskCh Asolv 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 HBanu Ceot Fao 8p Mij obl 8 Ohio k North W pr O v aaad dito dito Wm St Peter obl 7 17 s Denver k Bio Sr Spm eert v s lUinois Geatrsl obL in goud 4 Louiiv k NasbvilleOert v aand Ueiioo N Spw tiij lebyp o 6 8V 1 48 18 Miss KsDMS V 4 pot pref saad N York OnUrio k West aand dito Fenas Ohio oblig 6 Oregon Cslif Ie hyp in goud 5 Bt Fsul Minn liHanit obl 7 Ul Pso Hoofdlijn oblig 6 lOSUj 107 108 108Vi 184 189 178 481 118 f dito dito Line Col lo hyp O t OiSiHn Csn 8outh Gert v sand VsK C Ballw fc Nsv Ie h d o O Amiterd Omeibui Hij aand Rotterd Trsmweg Msats sand Kbd Stad Amsterdam aand 8 Stsd Bolterdsm sand 8 BlLOU Stsd AntwsrpsnI887 8Vi Stad Brussel 1886 8Vs HoKO Tbeiss Begullr OeselUeh 4 OosTlXK StaaUleeaiag 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 8pi n Stad Msdrid 8 1868 Nan V r Bes Hyp Spobl eert